Hotărârea nr. 58/2020

Hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2020.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la

Asociația Municipiilor din România, pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară:

Având în vedere:

 • -   referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 88/CLM/16.03.2020;

 • - raportul nr. 34.322/16.03.2020 al Direcției Economice;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - adresa Asociației Municipiilor din România nr. 34325/16.03.2020;

 • - Hotărârea nr. 219/06.11.2017 a Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România (AMR) privind aprobarea cuantumului cotizației;

 • - prevederile art. 35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completarile ulterioare;

 • - prevederile art. 46, alin. (1), lit. „a” din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările si completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. e, alin. 9, lit. a, art. 139, alin. 1, alin. 3, lit. f, coroborat cu art. 5, lit. cc, precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- Se aprobă cuantumul cotizației, în sumă de 66.144,00 lei, a Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociația Municipiilor din România, pentru anul 2020, precum și plata acesteia.

Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

Buzău, 30 martie 2020 Nr. 58

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 30 martie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. a), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 19 voturi pentru, 0 abțineri și 3 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 88/CLM/16.03.2020

REFERAT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociația Municipiilor din România, pentru anul 2020

Municipiul Buzău, în calitate de unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică, s-a asociat ca membru fondator la Federatia Municipiilor din România, încă din anul 1990, prin Decizia nr. 143/29.06.1990 a Consiliului de administrație locală de stat a municipiului Buzău.

Asociația Municipiilor din România își propune să contribuie la realizarea autonomiei locale reale, în concordanță cu principiile prevăzute în Constituția României și în Carta Europeană a Autonomiei Locale pentru rezolvarea treburilor publice în interesul cetățenilor precum și pentru asigurarea participării acestora la luarea deciziilor care privesc comunitățile locale.

Printre principalele obiective ale Asociației Municipiilor din România s e regăsesc în Statutul acesteia:

 • > participarea activă la îmbunătățirea cadrului legislativ, în conformitate cu Constituția României și Carta Europeană a Autonomiei Locale;

 • > consolidarea poziției Asociației Municipiilor din România ca partener de dialog cu Guvernul și Parlamentul României pentru susținerea intereselor autorităților locale;

 • > promovarea formelor de colaborare și întrajutorare reciprocă între membrii Asociației;

 • > analizarea și găsirea soluțiilor pentru rezolvarea problemelor specifice administrației publice și colectivităților locale;

 • > încurajarea participării societății civile la soluționarea problemelor administrației publice locale;

 • > reprezentarea unitară a intereselor comune ale colectivitatilor locale în raporturile cu administrația publică centrală, organizații neguvernamentale și terți.

Calitatea de membru al Asociației presupune exercitarea de drepturi și obligații. Una din aceste obligații este reprezentată de achitarea cotizați ei anuale, care a fost stabilită în cadrul Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România la valoarea de 0,50 lei/locuitor/an, potrivit hotărârii Adunării Generale a Asociației din data de 06.11.2017.

Având în vedere numărul de 132288 locuitori, comunicat Asociației Municipiilor din România, de Institutul Național de Statistică rezultă că, pentru anul 2020, cotizația este în sumă de 66.144,00 lei.

În conformitate cu prevederile art. 35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, obligațiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de înfrățire sau de aderare a unităților administrativ-teritoriale la asociații interne organizate la nivel național ori la organizații internaționale cu personalitate juridică, hotărâte de autoritățile deliberative, în condițiile legii, se suportă din bugetele locale ale acestora.

Contribuția sub formă de cotizație anuală se aprobă de consiliul local, în temeiul prevederilor art. 129, alin. 9, lit. c și art. 139, alin. 3, lit. f din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului Buzău, spre analiză și aprobare, Proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Buzău, în sumă de 66.144,00 lei, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociația Municipiilor din România, pentru anul 2020, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - Direcția Economică -

Nr. 34.322/16.03.2020

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Buzău, prin Consiliul local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociația Municipiilor din România, pentru anul 2020

Având în vedere:

 • >    Prevederile art. 89, alin. 7 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, conform cărora „Pentru protecția și promovarea intereselor lor comune, unitățile administrativ-teritoriale au dreptul de a adera la asociații naționale și internaționale, în condițiile legii”,

 • >    Decizia nr. 143/29.06.1990 a Consiliului de administrație locală de stat a municipiului Buzău prin care municipiul Buzău devine membru al Asociației Municipiilor din România,

 • >    Prevederile art. 11 din Statutul Asociației Municipiilor din România, privind obligația membrilor de a achita cotizația anuală stabilita prin hotarâre a Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România,

 • >    Hotărârea nr. 219/06.11.2017 a Adunarii generale a Asociației Municipiilor din România (AMR) privind aprobarea majorării cuantumului cotizației la valoarea de 0,50 lei/locuitor/an,

 • >    Adresa Asociației Municipiilor din România înregistrată sub nr. 34325/16.03.2020 prin care se comunică că, pentru anul 2020, cotizația municipiului Buzău este în sumă de 66144,00 lei raportată la un număr de 132288 locuitori, comunicat Asociației Municipiilor din România de Institutul Național de Statistică,

 • >    Art. 35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că obligațiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de înfrățire sau de aderare a unităților administrativ-teritoriale la asociații interne organizate la nivel național, hotărâte de autoritățile deliberative, în condițiile legii, se suportă din bugetele locale ale acestora,

 • >     Prevederile art. 129, alin. 9, lit. c și art. 139, alin. 3, lit. f din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Buzău, prin Consiliul local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociația Municipiilor din România, pentru anul 2020 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru care poate fi adoptat în forma prezentată de inițiator.

Director Executiv, Laurențiu Vasile