Hotărârea nr. 56/2020

Hotărâre privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administraţie al S.C. URBIS-SERV S.R.L. Buzău, aprobarea scrisorii de aşteptări şi declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie pentru ocuparea acestor posturi.

ANEXA la Hotărârea nr. 56/30.03.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI privind selecția Consiliului de Administrație al S.C. “URBIS SERV” SRL BUZAU

Întocmită în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și normele metodologice de aplicare a OUG 109/2011 aprobata prin HG nr.722/2016.

 • A. Strategia locală în domeniile în care acționează S.C”.URBIS SERV” SRL Buzău

Imbunatatirea permanenta a competitivitatii si promovarea de activitati inovatoare pentru creerea unei infrastructuri moderne a municipiului-„Green, Circular and smart (Water) City”.

 • B. Viziunea generală a autorității publice tutelare și a asociaților, după caz, cu

privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice desprinsă din politica localădin domeniul de activitate în care operează S.C.URBIS SERV SRL Buzău.

Reabilitarea infrastructurii municipiului (drumurile, parcarile, spatiile verzi, siguranta circulatiei, ecarisajul, locurile de joaca, cimitirele, mobilier urban), respectand strategia de dezvoltare a municipiului si principiile unei economii circulare. Dezvoltarea pe orizontala a activitatilor de servicii operate de SC URBIS SERV SRL, astfel incat compania sa-si asigure o baza proprie de material dendrologic, flori si plante perene si sa reintroduca in circuitul economic materialele rezultate in urma lucrarilor executate.

 • C. Încadrarea S.C.”URBIS SERV” SRL Buzău. Cadru instituțional

S.C.”URBIS SERV” SRL Buzău a fost înființată prin HCLM 16/1995 și are ca unic asociat UAT Buzău.

 • D. Obiectul principal de activitate al societății este

Lucrari de construcții a drumurilor și autostrăzilor - cod CAEN 4211

Societatea are și activități secundare printre care:

 • - activități de întreținere peisagistică - cod CAEN 8132

 • - activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (parcări)-cod

CAEN 5221

 • - activități de pompe funebre și similare - cod CAEN 9603;

 • - fabricarea altor produse din minerale nemetalice cod CAEN 2399

 • - întreținerea și repararea autovehicolelor - COD CAEN 4520;

 • - cultivarea altor plante din culturi nepermanente - COD CAEN 0119

Capitalul social al sC „URBIS SERV” SRL Buzău este de 13.518.634 lei integral vărsat format din 20 de părți sociale, fiecare cu valoarea de 675.931,7 lei.

Consiliul Local al Municipiului Buzău reprezintă Adunarea Generală a Asociaților, conform legii.

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 5 administratori neasociați. Mandatul administratorilor este de 4 ani.

În conformitate cu prevederile HG 722/2016, Anexa 1c, art.11, lit.(c), SC „URBIS SERV” SRL Buzău are scop comercial.

 • E. Politica de dividente din profitul net al întreprinderii publice

Politica de vărsăminte din profitul net al societății este reglementată de OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 769/2001.

Astfel, societatea are obligația de a vira la bugetul local minimum 50% din profitul net sub formă de dividende.

 • F. Politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

Finanțarea investițiilor SC „URBIS SERV” SRL Buzău se face din următoarele surse:

 • - cotă parte din profitul net al societății rămas după celelalte distribuiri, conform OG 64/2001

 • - amortisment

 • - surse atrase

 • G. Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale SC „URBIS SERV” SRL Buzău

Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, asociatul unic și organele de administrare și conducere ale societății se vor realiza în conformitate cu actul constitutiv al societății, cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, precum și cu legislația aplicabilă in domeniu.

 • H. Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor

Pentru asigurarea calității și siguranța produselor realizate și serviciilor prestate, societatea va respecta prevederile legale în vigoare și va urmări în permanență îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat.

Deasemenea, societatea va urmări imbunătățirea continuă a calității produselor si serviciilor prin aprovizionarea cu materii prime și materiale conform standardelor în vigoare la preturi competitive; modernizarea tehnologiilor aplicate, a utilajelor și instalațiilor de lucru, pregătirea profesională a salariaților.

 • I. Etică, integritate și guvernanță corporativă

Consiliul de Administrație și conducerea executivă trebuie să acorde o importanță deosebită implementării Codului de Etică ce stabilește principiile și standardele de conduită care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitățile la nivelul SC „URBIS SERV” SRL Buzău.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Consiliul de Administrație este constituit din 5 membri în conformitate cu prevederile art. 28, pct. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă.

Potrivit art.29, pct.(1) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, membrii Consiliului De Administrație sunt desemnați de adunarea generală a asociaților la propunerea asociaților.

La același art. Pct.(3) stipulează: „La societățile prevăzute la art.2, pct.(2), lit.b si lit.c în cazul în care autoritatea publică tutelară în numele acționarului stat sau unitate admnistrativ teritorială deține o participație majoritară sau de control propune candidați pentru funcțiile de membrii ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. ”

Membrii Consiliului de Administrație vor elabora la termenele prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă planul de administrare.

În planul de administrare vor fi incluși următorii indicatori de performanță financiari și non-financiari:

 • - reducerea obligațiilor restante;

 • - reducerea creanțelor restante;

 • - marja profitului brut determinat ca pondere a profitului brut din cifra de

afaceri

sa fie minim 5 %

 • - productivitatea muncii (venituri (lei)/salariat) conform bugetului de

venituri si cheltuieli aprobat

 • - grad de indatorare < 1

 • - ponderea cheltuielilor cu salariile din total cheltuieli < 50 %;

 • - stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță;

 • - respectarea politicilor de transparență și comunicare;