Hotărârea nr. 53/2020

Hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în Consiliul de administrație al S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău a domnului Cristian Ștefan Ceaușel.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de membru în Consiliul de administrație al S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău a domnului Cristian Ștefan Ceaușel

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - cererea de demisie a domnului Cristian Ștefan Ceaușel înregistrată la primăria municipiului Buzău la nr. 36660/20.03.2020

  • -  referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 98/CLM/23.03.2020;

  • - raportul Serviciului Juridic nr. 37.240/23.03.2020 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - prevederile art. 2030, lit. b din Legea nr. 287/2009, republicată, privind Codul civil;

  • - prevederile art. 60, alin. 1 din O.U.G nr. 109/2011 - privind guvernanța corporativă în întreprinderile publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (2), lit a), alin. (3) lit. d), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- Consiliul Local Municipal Buzău ia act de încetarea mandatului domnului Cristian Ștefan Ceaușel, la data de 20.03.2020, înainte de termen, prin demisia acestuia, din calitatea de membru al Consiliului de administrație al S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău.

Art.2.- Cu aceeași dată se declară vacant locul de membru în Consiliul de administrație al S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău.

Art.3.- Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a postului prevăzut la art. 2.

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic, precum și S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

Buzău, 30 martie 2020

Nr. 53

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 30 martie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 98/CLM/23.03.2020

REFERAT

la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de membru în consiliul de administrație al S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău a domnului Cristian Ștefan Ceaușel

La data de 20.03.2020 la registratura primăriei municipiului Buzău a fost depusă cererea de demisie a domnului Cristian Ștefan Ceaușel din funcția de membru în Consiliul de administrație al S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău.

Ca atare este necesară inițierea acestui proiect de hotărâre prin care Consiliul Local al Municipiului Buzău să ia act de această demisie.

Totodată pentru buna funcționare (cvorum, majoritatea cerută de lege pentru adoptarea deciziilor, etc.) a S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău, Consiliul de administrație trebuie să aibă toate locurile ocupate, sens în care rog să aprobați și declanșarea procedurii de ocupare a postului lăsat vacant prin demisia domnului Cristian Ștefan Ceaușel.

Pentru cele expuse, supun aprobării dumneavoastră prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

- Serviciul Juridic -Nr. 37.240/23.03.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de membru în consiliul de administrație al S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău a domnului Cristian Ștefan Ceaușel

La registratura primăriei municipiului Buzău a fost depusă cererea de demisie nr. 36660/20.03.2020 a domnului Cristian Ștefan Ceaușel din funcția de membru în Consiliul de administrație al S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău.

Potrivit art. 60 din O.U.G nr. 109/2011 - privind guvernanța corporativă în întreprinderile publice, cu modificările și completările ulterioare, numirea administratorilor sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere al întreprinderilor publice pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului se va face potrivit procedurii prevăzute la art. 29.

Ca atare, a fost necesară inițierea acestui proiect de hotărâre prin care Consiliul Local al Municipiului Buzău să ia act de această demisie.

Totodată, pentru buna funcționare (cvorum, majoritatea cerută de lege pentru adoptarea deciziilor, etc.) a S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău, Consiliul de administrație ar trebui să aibă toate locurile ocupate, sens în care apreciem ca fiind în conformitate cu exigențele legii inițierea acestui proiect de hotărâre.

Pentru cele expuse, supun aprobării dumneavoastră prezentul proiect de hotărâre.

Serviciul Juridic,

Dima Viorel