Hotărârea nr. 52/2020

Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru proiectul „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, CANALIZAȚIE, SPAȚII VERZI PE STRADA TRANSILVANIEI (TRONSON FABRICA DE BERE – IEȘIRE VERNEȘTI) DIN MUNICIPIUL BUZĂU”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU PROIECTUL “REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, CANALIZATIE, SPATII VERZI PE STRADA TRANSILVANIEI (TRONSON FABRICA DE BERE - IESIRE VERNESTI) DIN MUNICIPIUL BUZAU"

Consiliul Local al Municipiul Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - referatul primarului municipiului buzău, înregistrat sub nr. 92/CLM/18.03.2020, prin care se propune aprobarea documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru proiectul “Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public, canalizatie, spatii verzi pe Strada Transilvaniei (tronson Fabrica de bere - iesire Vernesti) din municipiul Buzau";

 • - raportul Serviciului Dezvoltare si Implementare Proiecte nr. 36.050/18.03.2020;

 • - avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și turism a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public;

 • - Legea 121/2014 privind eficienta energetica, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și lit. d), alin. (4), lit. a) și f), alin. (7), lit. i), lit.k) și m), art. 139, alin. (3), lit. a) și d), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O .U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru proiectul de investitii proiectul “Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public, canalizatie, spatii verzi pe Strada Transilvaniei (tronson Fabrica de bere - iesire Vernesti) din municipiul Buzau" din Municipiul Buzău si Indicatorii Tehnico-Economici aferenti obiectivul de investiții prevăzuți în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut în prezenta hotărâre se va face din bugetul local, precum si alte fonduri legal constituite, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Art.3.- Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciul Dezvoltare si Implementare Proiecte si Serviciului Buget Finante, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.- Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al Municipiului Buzău în vederea ducerii sale la îndeplinire:

 • -   Primarulului Municipiului Buzau

 • -   Serviciul Dezvoltare si Implementare Proiecte

 • -   Serviciului Buget Finante

Art.5.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau și publicare pe site-ul propriu Primăriei Municipiului Buzau.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

consilier Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

Eduard Pistol

Buzău, 30 martie 2020

Nr. 52

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 30 martie 2020, cu respectarea prevederilor 139, alin. (3), lit. e), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 92/CLM/18.03.2020

REFERAT

privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU PROIECTUL “REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, CANALIZATIE, SPATII VERZI PE STRADA TRANSILVANIEI (TRONSON FABRICA DE BERE - IESIRE VERNESTI) DIN MUNICIPIUL BUZAU"

In contextul obiectivului general de creștere a calitatii vietii prin reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, a fost identificat ca arie prioritara remedierea deficientelor existente pentru Strada Transilvaniei, tronsonul cuprins intre Fabrica de Bere URSUS si iesirea din municipiul Buzau spre DN 10. Proiectul vine in completarea proiectului "Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru biciclisti, pe coridoarele deservite de transportul public in municipiul Buzau” proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile.

Prezentul proiect face parte din Planul de Mobilitate Urbana Durabila al municipiului Buzau si se incadreaza in sectiune de solutii de mobilitate pentru eficientizarea mobilitatii pietonilor, sisteme alternative de mobilitate prin utilizarea bicicletelor, reducerea emisiilor poluante prin realizarea de spatii verzi si eficientizarea energetica a sistemului de iluminat si canalizatie unica de retele.

“REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, CANALIZATIE, SPATII VERZI PE STRADA TRANSILVANIEI (TRONSON FABRICA DE BERE - IESIRE VERNESTI) DIN MUNICIPIUL BUZAU" isi propune o abordare integrata si se subscrie Planului de actiune pentru energie durabila, folosind rezultatele inventarului de referinta a emisiilor de gaze cu efect de sera, prin reabilitarea infrastructurii de iluminat public:

 • - asigurarea continuitatii si furnizarii in parametrii proiectati a iluminatului public, prin intermediul sistemului

existent;

 • - aducerea in parametri cantitativi si calitativi standardizati pentru iluminatul stradal si pietonal;

 • - echipare cu sursa luminoasa tip LED a retelei;

 • - sistem de telegestiune, in vederea monitorizarii si gestiunii in parametrii optimi ai retelei de iluminat.

Categoriile de lucrari ce se au in vedere sunt:

 • - reabilitare trotuare, parcari si refugii;

 • - reabilitare/creere spatii verzi;

 • - piste de biciclete;

 • - modernizare iluminat public;

 • - canalizatie unica de retele;

 • - mobilier urban;

 • - semnalizare rutiera verticala si orizontala.

“REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, CANALIZATIE, SPATII VERZI PE STRADA TRANSILVANIEI (TRONSON FABRICA DE BERE - IESIRE VERNESTI) DIN MUNICIPIUL BUZAU" isi propune o abordare integrata si se subscrie Planului de actiune pentru energie durabila, folosind rezultatele inventarului de referinta a emisiilor de gaze cu efect de sera, prin reabilitarea infrastructurii de iluminat public:

 • - asigurarea continuitatii si furnizarii in parametrii proiectati a iluminatului public, prin intermediul sistemului existent;

 • - aducerea in parametri cantitativi si calitativi standardizati pentru iluminatul stradal si pietonal.

În vederea implementarii proiectului de investitii conform Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Investitii si a indicatorilor tehnico-economici, anexez proiectul de hotărâre în vederea adoptării de către dvs. în forma și conținutul prezentat.

P R I M A R,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

SERVICIUL DE DEZVOLTARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE

Nr. 36.050/18.03.2020

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

privind aprobarea DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU PROIECTUL “REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, CANALIZATIE, SPATII VERZI PE STRADA TRANSILVANIEI (TRONSON FABRICA DE BERE - IESIRE VERNESTI) DIN MUNICIPIUL BUZAU”

Strada Transilvaniei, tronsonul cuprins intre Frabrica de bere URSUS și intersecția cu bulevardul Unirii, face obiectul proiectului "Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru biciclisti, pe coridoarele deservite de transportul public in municipiul Buzau" proiect finantat prin Programul

Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile.

În acest context, se dorește continuarea lucrarilor de modernizare și pe tronsonul 2, cuprins intre Fabrica de bere URSUS și ieșirea spre DN 10 pana la limita administrativa a municipiului Buzau.

Prezentul proiect face parte din Planul de Mobilitate Urbana Durabila al municipiului Buzau si se incadreaza in sectiune de solutii de mobilitate pentru eficientizarea mobilitatii pietonilor, sisteme alternative de mobilitate prin utilizarea bicicletelor, reducerea emisiilor poluante prin realizarea de spatii verzi si eficientizarea energetica a sistemului de iluminat si canalizatie unica de retele.

Categoriile de lucrari ce se au in vedere sunt:

 • - reabilitare trotuare, parcari si refugii;

 • - reabilitare/creere spatii verzi;

 • - piste de biciclete;

- modernizare iluminat public;

- canalizatie unica de retele;

 • - mobilier urban;

 • - semnalizare rutiera verticala si orizontala.

“REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, CANALIZATIE, SPATII VERZI PE STRADA TRANSILVANIEI (TRONSON FABRICA DE BERE - IESIRE VERNESTI) DIN MUNICIPIUL BUZAU" isi propune o abordare integrata si se subscrie Planului de actiune pentru energie durabila, folosind rezultatele inventarului de referinta a emisiilor de gaze cu efect de sera, prin reabilitarea infrastructurii de iluminat public:

 • - asigurarea continuitatii si furnizarii in parametrii proiectati a iluminatului public, prin intermediul sistemului

existent;

 • - aducerea in parametri cantitativi si calitativi standardizati pentru iluminatul stradal si pietonal;

 • - echipare cu sursa luminoasa tip LED a retelei;

 • - sistem de telegestiune, in vederea monitorizarii si gestiunii in parametrii optimi ai retelei de iluminat.

În vederea implementării este necesară aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Interventii si a Indicatorilor Tehnico-economici ai obiectivului de investiții. În acest sens a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

SERVICIUL DEZVOLTARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE,

LUMINITA COLTEANU

Anexa nr. 1

La Hotararea nr. 52/30.03.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, CANALIZATIE, SPATII VERZI PE STRADA TRANSILVANIEI (TRONSON FABRICA DE BERE - IESIRE VERNESTI) DIN MUNICIPIUL BUZAU"

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoare totală investiție:

 • - 13.249.765,70 Lei cu TVA;

 • - 11.149.016,47 Lei fără TVA;

Din care construcții-montaj (C+M):

 • - 10.000.502,97 Lei cu TVA;

 • - 8.403.784,01 Lei fără TVA.

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Iluminat public

Nr. de aparate (corpuri) de iluminat instalate prin proiect: 161 buc;

Nr. brațe de prindere: 161 buc;

Nr. stâlpi instalați prin proiect: 131 buc;

Nr. treceri de pietoni iluminate special : 7 buc;

Lungime rețea iluminat public situația proiectată: 4.300 ml;

Lungime canalizatie fibra optica proiectata: 4.200 ml.

Instalatii sanitare

Camine de bransament: 11 buc;

Apometre pentru irigatii: 11 buc;

Cismele: 2 buc.

Infrastructura pietonala

Suprafata pietonala amenajata: 9.471 mp;

Suprafata zona recreere: 356 mp;

Trotuare si spatii verzi: 2.490 mp;

Banci SMART: 14 buc.

 • c) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimativa dupa semnarea contractului de lucrări este de 12 luni.