Hotărârea nr. 5/2020

Hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2020.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • -  referatul primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 12/CLM/16.01.2020, prin care se propune aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2020;

 • - raportul nr. 470/16.01.2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinei publice, respectarea drepturilor și libertății cetățenilor a Consiliului Local al municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru muncă și protecție socială, a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - prevederile art. 112, alin. (3), lit. b) și art. 118 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, actualizată;

 • - prevederile art. 3, alin. (2), lit. b), anexa nr. 2 din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

 • - prevederile Ordinului nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului -cadru al Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean/ Consiliului Local/Consiliului General al Municipiului București;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. b) și lit. n), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.- Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2020, plan prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI 9                                     9                  9

consilier Ionuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU CU ATRIBUȚII DELEGATE

Elena Camelia Toma

Buzău, 30 ianuarie 2020

Nr. 5

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău, în ședința din data de 30 ianuarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu un număr de 22 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă din numărul total de 23 de consilieri locali în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU PRIMAR

Nr. 12/CLM/16.01.2020

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău

În conformitate cu prevederile art. 112, alin. (3), lit. b) și art. 118 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, autoritățile administrației publice locale elaborează planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local.

Potrivit art. 118 din același act normativ planul anual de acțiune privind serviciile sociale se elaborează în conformitate cu măsurile și acțiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a județului de care aparțin și se transmit spre consultare consiliului județean, anterior aprobării acestuia prin hotărâre a consiliului local. Prin adresa nr. 471/16.01.2020 a fost transmis Consiliului Județean Buzău, pentru consultare Planul de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2020.

Planul de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2020 reprezintă transpunerea în obiective a tuturor factorilor analizați în procesul de realizare a unui sistem de asistență socială coerent, adaptat nevoilor locuitorilor municipiului Buzău.

Direcțiile de acțiune prevăzute în plan au în vedere prevenirea și combaterea sărăciei, a riscului de excluziune și marginalizare socială, precum și stabilirea unor măsuri de îmbunătățire a calității vieții.

După aprobare prezentul plan va fi adus la cunoștința beneficiarilor, partenerilor, a comunității precum și altor factori de interes din domeniu prin publicarea acestuia pe site-ul Primăriei Municipiului Buzău.

Pentru buna desfășurare a activității Direcției de Asistență Socială a J                                                                                  J                                      J                                                                         J

Municipiului Buzău, precum și pentru punerea în aplicare a prevederilor legale în vigoare, propun să fie aprobat proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

__W __ ’     _ __ _ __ w

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău

Nr. 470/16.01.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău

În conformitate cu prevederile art. 112, alin. (3), lit. b) și art. 118 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, autoritățile administrației publice locale elaborează planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local.

Potrivit art. 118 din același act normativ planul anual de acțiune privind serviciile sociale se elaborează în conformitate cu măsurile și acțiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a județului de care aparțin și se transmit spre consultare consiliului județean, anterior aprobării acestuia prin hotărâre a consiliului local.

Prezentul plan poate fi modificat și completat în concordanță cu strategiile existente la nivel național și cu modificările legislative ulterioare. Acesta poate fi revizuit ori de câte ori va fi necesar și aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Prin adresa nr. 471/16.01.2020 a fost transmis Consiliului Județean Buzău, pentru consultare Planul de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2020.

În sensul celor arătate mai sus, s-a redactat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela Antonescu

ANEXĂ la Hotărârea nr. 5 din 30.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU PENTRU ANUL 2020

Având în vedere:

 • 1. Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Buzău 2016 - 2023, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.183/30.06.2017, al cărei obiectiv general este "Dezvoltarea economică și socială durabilă a municipiului Buzău care să ducă pe termen lung la creșterea calității vieții locuitorilor orașului și transformarea lui într-un centru economic competitiv prin utilizarea eficientă a resurselor fizice și umane”, și unul dintre obiectivele specifice "Asigurarea unor servicii de calitatea (educație, sănătate, sport, cultură, administrație publică)” urmărind următoarele direcții de acțiune în domeniul serviciilor sociale:

 • a) Dezvoltarea acțiunilor de prevenire a separării copilului de părinți și susținerea reintegrarii acestuia în familie precum și asigurarea bunăstării copilului în propria sa familie;

 • b) Prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități prin dezvoltarea de servicii specifice;

 • c) Prevenirea institutionalizării persoanelor vârstnice;

 • d) Dezvoltarea de servicii rezidențiale destinate persoanelor vârstnice;

 • e) Reducerea numărului de persoane și familii fără venituri sau cu venituri reduse;

 • f) Reducerea numărului de persoane care trăiesc în stradă.

 • 2. Strategia națională- O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități 2016-2020 aprobată prin Hotarârea Guvernului și a Planului Operațional privind Implementarea Strategiei - O societate fără barire pentru persoanele cu dizabilități- aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.655/14.09.2016, obiective operaționale:

 • a)  Promovarea participării efective și depline a persoanelor cu dizabilități la procesele de luare a deciziilor publice;

 • b) Asigurarea de sprijin pentru exercitarea de către persoanele cu dizabilități a capacității juridice;

 • c)  Asigurarea de sprijin pentru accesul efectiv al persoanelor cu dizabilități la actul juridic;

 • d) Asigurarea de sprijin pentru exercitarea de către persoanele cu dizabilități la vot;

 • e) Îmbunătățirea cadrului de furnizare a informațiilor destinate publicului larg în formate accesibile și cu tehnologii adecvate diverselor tipuri de handicap;

 • f)  Asigurarea de sprijin și asistență adecvată pentru exercitarea deplină și efectivă de către persoanele cu dizabiități a dreptului la alegere, libertate individuală, control al vieții personale și pentru îndeplinirea responsabilităților ce le revin în creșterea copiilor lor;

 • g) Asigurarea de servicii de sprijin diversificate, accesibile pentru facilitarea incluziunii sociale a pentru persoanelor cu dizabilități, furnizate în comunitate;

 • h)  Dezinstituționalizarea și prevenirea instituționalizării pentru persoanele cu dizabilități, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate;

 • i)  Asigurarea accesului și participării pentru persoanele cu dizabilități la programe în contexte de educație normală, activități culturale, sportive, de timp liber și recreative, adecvate intereselor și cerințelor specifice;

 • j)  Asigurarea mobilității personale, astfel încât, persoanele cu dizabilități să aibă posibilitatea să trăiască independent și să participe pe deplin la toate aspectele vieții;

 • 3. Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.383/2015, obiective:

 • a) Îmbunătățire finanțării serviciilor sociale;

 • b) Consolidarea și îmbunătățirea asistenței sociale la nivel de comunitate;

 • c)  Dezvoltarea serviciilor destinate grupurilor vulnerabile incluzând copiii, persoanele cu dizabilități, persoanele vârstnice și alte grupuri vulnerabile.

4.Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1.113/2014, Obiective:

 • a) Îmbunătățirea accesului copiilor la servicii de calitate

 • b)  Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații vulnerabile

 • c)  Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență

5.Strategia Națională pentru Promovarea Îmbătranirii Active și Protecția persoanelor Vârstnice 2015-2020, aprobată prin Hotărărea Guvernului

nr.566/2015, obiective Operaționale:

 • a) Promovarea participării sociale active și demne a persoanelor vârstnice;

 • b) Prevenirea abuzurilor asupra populației vărstnice și a excluziunii sociale

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Buzău, cuprinde:

CAP. I

Administrarea, înființarea si finanțarea serviciilor sociale

A. Serviciile sociale existente la nivel local

Nr. crt.

Furnizor servicii sociale

Cod serviciu social, conform Nomenclato rului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social

Capacitate

Grad de ocupare

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente

Buget local - lei

Buget județean

Buget de stat

Contribuții persoane beneficiare

Alte surse

1.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău

8810ID-II

Componenta în cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice Alexandru Marghiloman - acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu pentru persoane vârstnice

15

100%

0

0

22690

0

2.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău

8730 CR-V-I

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice Alexandru Marghiloman

40

100%

2.200.000

0

0

436.108

0

3.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău

8899 CPDH-I

Cantina de Ajutor Social

200

100%

1.200.000

0

0

49.246

0

4.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău

8790CR-PFA-II

Centrul de urgență de Zi si de Noapte pentru Persoane Adulte Fără Adăpost

25

100%

708.000

0

0

35.789

0

5.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău

Centrul de zi Phoenix

15

100%

272.000

0

0

0

0

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău


8790CR-C-I


Centrul de Recuperare, Reabilitare și Educație Specială


24


100%


380.000


B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate

Nr. crt.

Denumire serviciu social propus

Cod servici u social

Categorie beneficiari

Capacitate necesara

Capacitate cladire/spa tiu necesar -mp-

Resurse umane necesare (personal de specialitate, de ingrijire si asistenta, personal gospodorie, intretinere-reparatii deservire)

Bugetele estimate pe surse de finantare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi infiintate

Justificare

Nr. bene f. /zi

Nr. locuri (in paturi)

Buget local

Buget judetean

Buget de stat

Contribut

persoane beneficia

re

Alte surse

1.

Inițiativa Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău-Centru de Recuperare, Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități - centru de zi

8790

CR-II

Persoane adulte cu dizabilități

10

80

Șef centru Psiholog Kinetoterapeut Asistent medical Personal de întreținere

450.000

0

0

0

Donații Parteneri ate

Nu există pe raza municipiului Buzău un centru de zi în care persoanele adulte cu handicap să socializeze, să beneficieze de servicii sociale

2.

Inițiativa Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău-realizarea instruirii periodice a asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități în condițiile legii

8899 SC-D-I

Persoane cu dizabilități

200

100.000

Prevederilo r legale

 • C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare: - în anul 2020 nu se propune contractarea de servicii sociale.

 • D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu completările ulterioare:

Serviciile sociale eligibile pentru a primi subvenții de la bugetul local în anul 2020 - nu se vor acorda subvenții asociațiilor și fundațiilor care administrează unități de asistență socială deoarece nu au întocmit documentația necesară conform prevederilor legale în anul 2019.                          ’                ’                                                              ’

CAP. II

Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017

 • 1. Revizuirea/Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău și afișarea la sediul Direcției de Asistență Socială:

 • a) Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Buzău 2016 - 2023, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.183/30.06.2017 - este publicată pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Buzău;

 • b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local - se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se publică pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău și se afișează la sediul DAS. Se actualizează ori de câte ori este nevoie;

 • c) Raportul de activitate al Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău pentru anul 2019;

 • d) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - sunt publicate pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială și afișate la sediu. Se actualizează de câte ori apar modificări.

 • e) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați - Lista furnizorilor de servicii sociale publici și privați e afișată la sediul DAS și actualizată ori de câte ori este nevoie:

 • (i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia - se actualizează lunar;

 • (ii) serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea Direcției de Asistență Socială: se actualizează anual;

 • (iii)  situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul municipiului - se actualizează anual, prin întocmirea Raportului de activitate, care se publică pe site-ul Primăriei Municipiului Buzău;

 • 2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi;

Informare privind legislația în domeniu

Informare privind serviciile sociale existente în municipiul Buzău adaptate nevoilor fiecărei persoane.

 • 3. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de Direcția de Asistență Socială Buzău sau în colaborare cu alți furnizori de servicii sociale:

 • - Prin Complexul de Servicii pentru Persoane Varstnice Al Marghiloman Buzău - Sărbătorirea evenimentelor importante: 1 martie, 8 martie, 1 octombrie (“Ziua Internațională a persoanelor vârstnice”), Sfintele Sărbători de Paști și de Crăciun; Excursii, participarea la diferite evenimente, alte întâlniri cu diverse ocazii: sărbători laice sau religioase cu grupuri de copii din grădinițe și elevi din școli și licee .

 • - Prin Centrul de zi ”Phoenix” - tabere, serbare de Crăciun, Ziua internațională a copilului.

 • 4. Organizarea de întâlniri cu furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare etc.

Direcția de Asistență Socială va organiza întălniri cu furnizorii de servicii sociale (publici și privați) cu scopul colaborării în vederea îmbunătățirii calității serviciilor sociale oferite.

 • 5. Activități de informare și consiliere , cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a societății privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială etc.;

 • - identificarea în cadrul comunității a persoanelor și a grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora și evaluarea, determinarea nevoilor de servicii sociale sau de sănătate ale acestora;

 • - furnizarea de servicii de profilaxie primară și secundară către membrii comunității, în special către persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social;

 • - desfășurarea de programe și acțiuni destinate reducerii riscului de excluziune socială, protejării și promovării sănătății, acces la servicii sociale și de sănătate;

 • - efectuarea de vizite la domiciliu pentru consiliere socială, medicală și psihologică a persoanei aflate în risc de marginalizare datorată stării de sănătate, vârstei, condițiilor de locuit sau situației materiale.

 • 6. Mesaje de interes public transmise prin presă.

 • - informare privind campania de distribuire a alimentelor și produselor de igienă prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor

Dezavantajate 2014-2020 (POAD);                                ’                                              ’

 • -   informare privind ajutoarele pentru încălzirea locuinței;

 • -   informare privind distribuirea stimulentului educațional;

 • -   informare privind monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate;

 • -   informare privind serviciile destinate victimelor violenței domestice;

 • -   informare privind serviciile destinate persoanelor vârstnice;

 • -   orice modificare legislativă de interes public.

CAP. III

Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire etc.:

a) _ cursuri de perfecționare:

Nr.        de

persoane

Buget estimat lei

Personalul        de

specialitate

25

125.000