Hotărârea nr. 47/2020

Hotărâre privind aprobarea ameliorării terenurilor degradate deținute de UAT Municipiul Buzău în perimetrul Centura de Est a Municipiului Buzău, județul Buzău, în suprafață de 20,2497 ha.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea ameliorării terenurilor degradate deținute de UAT Municipiul Buzău în perimetrul Centura de Est a Municipiului Buzău, județul Buzău, în suprafață de 20,2497 ha

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -  referatul Primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 69/CLM/25.02.2020;

  • - raportul de specialitate nr. 25.290/25.02.2020 al Direcției Tehnice;

  • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

-prevederile Legii nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate;

-prevederile H.G. nr. 1257/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialiști, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare;

-prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. i) și r), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- Se aprobă executarea lucrărilor de amenajare și ameliorare prin împădurire a terenurilor degradate în suprafață de 20,2497 ha identificate în perimetrul de ameliorare Centura de Est a Municipiului Buzău, identificate conform planului de situație, Anexa Nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. - Asigurarea fondurilor pentru cercetarea, proiectarea și execuția lucrărilor de amenajare și ameliorare, precum și pentru paza acestor lucrări, se face de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, după caz.

Art.3.- Includerea în programele de finanțare ale celor două autorități publice centrale se va face conform Fișei perimetrului de ameliorare nr. 24.995/25.02.2020, Anexa Nr. 2 la prezenta hotărâre, aprobată de Comisia locală pentru identificarea, delimitarea și constituirea perimetrelor de ameliorare, stabilită prin Ordinul Prefectului nr. 428/01.07.2019.

Art.4. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Tehnice, Serviciului Evidență, Administare Patrimoniu, Direcției Economice, Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier Ionuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

Buzău, 27 februarie 2020

Nr. 47

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 27 februarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 21 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 69/CLM/25.02.2020

REFERAT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea ameliorării terenurilor degradate deținute de UAT Municipiul Buzău în perimetrul Centura de Est a Municipiului Buzău, județul Buzău, în suprafață de 20,2497 ha

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1257 din 21 decembrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialiști, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, se constituie în perimetre de ameliorare toate terenurile degradate, indiferent de titularul dreptului de proprietate, a căror punere în valoare este necesară din punctul de vedere al protecției solului, regimului apelor, îmbunătățirii condițiilor de mediu și a diversității biologice.

Punerea în valoare a terenurilor degradate se realizează prin lucrări de ameliorare prin împădurire a acestor terenuri, executate pe bază de proiecte tehnice. Realizarea lucrărilor de amenajare, ameliorare și punerea în valoare a terenurilor degradate, precum și paza acestor lucrări, până la declararea închiderii stării de masiv, se face de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, după caz, în condițiile legii.

În baza prevederilor art. 5 din Legea nr. 100 din 3 iunie 2010 privind împădurirea terenurilor degradate, prin Ordinul Prefectului Județului Buzău nr. 428/01.07.2019 a fost constituită comisia locală pentru identificarea, delimitarea și constituirea perimetrelor de ameliorare în vederea împăduririi. Concluziile comisiei, ca urmare a analizei efectuate pe teren, se concretizează într-o documentație alcătuită din planul de situație, planul de amplasament și acordul proprietarului.

Întrucât comisia a întocmit Fișa nr. 24.995/25.02.2020 pentru perimetrul de ameliorare Centura de Est a Municipiului Buzău, în suprafață de 20,2497 ha., acordul proprietarului trebuie dovedit prin adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea ameliorării terenurilor degradate pentru perimetrul mai sus menționat.

Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat in forma redactată.

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU DIRECȚIA TEHNICĂ Nr. 25.290/25.02.2020

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea ameliorării terenurilor degradate deținute de UAT Municipiul Buzău în perimetrul Centura de Est a Municipiului Buzău, județul Buzău, în suprafață de 20,2497 ha

În conformitate cu prevederile Legii nr. 100 din 3 iunie 2010 privind împădurirea terenurilor degradate, terenurile degradate, indiferent de forma de proprietate, pot fi ameliorate prin lucrări de împădurire, în vederea protejării solului, a refacerii echilibrului hidrologic și a îmbunătățirii condițiilor de mediu.

Punerea în valoare a terenurilor degradate se realizează prin lucrări de ameliorare prin împădurire a acestor terenuri, executate pe bază de proiecte tehnice. Realizarea lucrărilor de amenajare, ameliorare și punerea în valoare a terenurilor degradate, precum și paza acestor lucrări, până la declararea închiderii stării de masiv, se face de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, după caz, în condițiile legii.

Prin Ordinul Prefectului Județului Buzău nr. 428/01.07.2019 a fost constituită comisia locală pentru identificarea, delimitarea și constituirea perimetrelor de ameliorare. Scopul comisiei, constituită în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1257 din 21 decembrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, este de a identifica terenurile degradate, indiferent de titularul dreptului de proprietate, în vederea punerii acestora în valoare din punctul de vedere al protecției solului, regimului apelor, îmbunătățirii condițiilor de mediu și a diversității biologice.

Întrucât comisia a întocmit Fișa nr. 24.995/25.02.2020 pentru perimetrul de ameliorare Centura de Est a Municipiului Buzău, în suprafață de 20,2497 ha., acordul proprietarului trebuie dovedit prin adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea ameliorării terenurilor degradate pentru perimetrul mai sus menționat.

În sensul celor de mai sus supunem aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV, ILEANA BĂNUCU