Hotărârea nr. 46/2020

Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcela 536.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -CONSILIUL LOCAL-

HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcela 536

Consiliul Local al Municipiul Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-referatul primarului municipiului    Buzău,    înregistrat    sub nr.

70/CLM/25.02.2020;

  • - raportul de specialitate nr. 25.406/25.02.2020 al Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - calcul estimativ terenuri intravilane conform ” Ghid 2020 - Studiu de piață care conține valori informative consemnate pe piața imobiliară specifică anului precedent Județul Buzău - Pentru uzul notarilor publici ” înregistrat sub nr. 25.402/25.02.2020;

-prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 286, alin. (1) și (4), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- Se atestă apartenența la domeniul public al municipiului Buzău a terenului în suprafață de 44.860,00 m.p., situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcela 536, identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul are valoarea estimată de 3.364.500, 00 lei.

Art.2.- După înscrierea în cartea funciară, Serviciul Evidență Patrimoniu și Licitații va completa în mod corespunzător, inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Buzău cu bunul imobil prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3.- Consiliul Local al municipiului Buzău își însușește valoarea prevăzută la art. 1.

Art.4.- Primarul Municipiului Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin intermediul Direcției Finanțe Publice Locale și Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

consilier lonuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 27 februarie 2020

Nr. 46

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 27 februarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), cu un număr de 21 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 70/CLM/25.02.2020

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcela 536

Potrivit art. 286, alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, domeniul public al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 4 din ordonanță, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Terenul în suprafață de 44.860,00 m.p., situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcela 536, se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, dar până în prezent nu a fost atestată apartenența sa la domeniul public al municipiului și nu a fost stabilită situația lui juridică.

Terenul nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate publică depuse anterior în temeiul Legii nr. 10/2001 care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, nu este grevat de sarcini și nu formează obiectul unor litigii.

Având în vedere cele de mai sus și ținând cont de raportul de specialitate al Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații, propun atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Buzău a terenului în suprafață de 44.860,00 m.p. situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcela 536.

În sensul celor de mai sus s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, curugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

- Serviciul Evidență Patrimoniu și Licitații -Nr. 25.406/25.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcela 536

În conformitate cu prevederile art. 286, alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, domeniul public al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 4 din ordonanță, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Terenul în suprafață de 44.860,00 m.p., situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcela 536, se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău,dar până în prezent nu a fost atestată apartenența sa la domeniul public al municipiului și nu a fost stabilită situația lui juridică.

Terenul nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate publică depuse anterior în temeiul Legii nr. 10/2001 care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, nu este grevat de sarcini și nu formează obiectul unor litigii.

Față de cele de mai sus propunem atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Buzău a acestui teren și, ulterior, înscrierea în cartea funciară a municipiului Buzău.

În acest scop s-a elaborat proiectul de hotărâre anexat, pentru a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui.

ȘEF SERVICIU

Marius - Liviu Badiu

Întocmit ,

Emilia- Izabela Lungu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU Serviciul Evidență Patrimoniu și Licitații Nr. 25.402/25.02.2020

Calcul estimativ terenuri intravilane conform ”Ghid 2020 -Studiu de piață care conține valori informative consemnate pe piața imobiliară specifică anului precedent Județul Buzău - Pentru uzul notarilor publici ”- pentru terenul situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcela 536

Conform Hotărârii nr. 246 din 26 noiembrie 2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea încadrării terenurilor din intravilanul și extravilanul municipiului Buzău pe zone și categorii de folosință, modificată și completată prin Hotărârea nr. 89 din 28 mai 2015, se calculează valoarea de inventar pentru terenul situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcela 536, care se încadrează în zona C de impozitare.

Evaluarea terenului s-a făcut Conform Ghidului 2020 în care valoarea de piață minimă a terenurilor aflate în zona C este 75 lei/m.p., rezultând :

- pentru terenul în suprafață de 44.860,00 m.p. situat în municipiul Buzău, tarlaua 34, parcela 536, o valoare estimată de :

44.860,00 m.p. x 75,00 lei/m.p. = 3.364.500, 00 lei

Evaluarea s-a făcut în vederea atestării apartenenței terenului la domeniul public al municipiului Buzău.

Întocmit,

Emilia - Izabela Lungu