Hotărârea nr. 42/2020

Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „PUNERE ÎN VALOARE A CANALULUI « IAZUL MORII » PE STRADA FRĂSINET PRIN AMENAJAREA UNUI SPAȚIU DE RECREERE”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „PUNERE ÎN VALOARE A CANALULUI « IAZUL MORII » PE STRADA FRĂSINET PRIN AMENAJAREA UNUI SPAȚIU DE RECREERE”

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - cererea formulată de UAT MUNICIPIUL BUZĂU si înregistrată la nr. 11.156/28.01.2020;

 • -   referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 50/CLM/19.02.2020, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „PUNERE ÎN VALOARE A CANALULUI « IAZUL MORII » PE STRADA FRĂSINET PRIN AMENAJAREA UNUI SPAȚIU DE RECREERE”;

 • - raportul Arhitectului șef nr. 22.262/19.02.2020;

 • - avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și turism a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - raportul de informare și consultare a publicului nr. 11.136/28.01.2020;

 • - avizul de oportunitate nr. 7/08.08.2019;

 • - avizul nr. 10/16.07.2019 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a municipiului Buzău;

 • -  prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. e), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru „PUNERE ÎN VALOARE A CANALULUI « IAZUL MORII » PE STRADA FRĂSINET PRIN AMENAJAREA UNUI SPAȚIU DE RECREERE”, pentru terenul intravilan ce a generat PUZ-ul, în suprafață de 6390 mp, domeniu public al UAT Municipiul Buzău, indentificat prin numărul cadastral 63077, CF 63077, situat în intravilanul municipiului Buzău, str. Frăsinet.

Art.2.- Obiectivele PUZ-ului sunt:

-construirea unei amenajări peisagistice într-o zonă rezidențială (cartier Micro III) prin amenajarea unui spațiu verde și a unei zone de recreere prin organizarea de spații exterioare pentru petrecerea timpului liber;

 • - realizarea de lucrări de hidrotehnică prin construirea a două iazuri;

 • - înființarea de plantații specifice;

 • - construire spațiu expozițional/spațiu activități comunitare (socio-culturale) și cafenea;

 • - construirea de căi carosabile (alei pietonale, auto, piste bicicletă);

 • - construirea unui număr minim de locuri de parcare.

Art. 3.- Zonele funcționale stabilite prin PUZ sunt:

 • V - zona spații verzi, suprafețe de apă, servicii publice, dotări social-culturale;

 • C - zona pentru circulație carosabilă, parcare, trotuare, spații verzi de aliniament;

Art. 4.- Indicatori urbanistici obligatorii propuși prin P.U.Z. (P.O.T.-ul și C.U.T.-ul):

Zona V - zona spații verzi, suprafețe de apă, servicii publice, dotări social -culturale: POT max: 30%, CUT max: 0.3, H max: 12 m. La exploatarea zonei studiate se va respecta Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ZONA C - circulații carosabile, parcare, trotuare, spații verzi de aliniament, se mențin permisiunile existente.

Art.5.- Perioada de valabilitate a planului urbanistic zonal prevăzut în prezenta hotărâre este până la aprobarea unor reglementări urbanistice modificatoare.

Art.6.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Arhitectului șef și Serviciului Urbanism și Dezvoltare Urbană, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

consilier lonuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

Buzău, 27 februarie 2020

Nr. 42

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 27 februarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. e), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 15 voturi pentru, 3 abțineri și 4 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 50/CLM/19.02.2020

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „PUNERE ÎN VALOARE A CANALULUI « IAZUL MORII » PE STRADA FRĂSINET

PRIN AMENAJAREA UNUI SPAȚIU DE RECREERE”

Prin cererea înregistrată sub nr. 11156/28.01.2020, depusa de UAT MUNICIPIUL BUZAU cu sediul în Buzau, str. PIATA DACIEI, nr. 1, se solicita aprobarea PLAN URBANISTIC ZONAL pentru „PUNERE IN VALOARE A CANALULUI « IAZUL MORII » PE STRADA FRASINET PRIN AMENAJAREA UNUI SPATIU DE RECREERE”, proiect intocmit de „S.C. TAG ARHITECTURE S.R.L.”.

Zona studiată in PUZ este de 6390 mp, fiind delimitate din suprafata de 28905 mp, domeniu public al UAT Municipiul Buzau, categoria de folosință drum, indentificat prin numărul cadastral 63077,CF 63077, situat în intravilanul municipiului Buzău, Str. Frasinet. Conform P.U.G. aprobat prin HCL 235/2009 si prelungit prin HCL 255/2019, zona studiata se afla în U.T.R. nr. 20, zona C -zona pentru căi de comunicatie si constructii aferente, subzona - căi de comunicatie rutiere;

Obiectivele generale ale PUZ-ului sunt:

-construirea unei amenajari peisagistice intr-o zona rezidentiala ( cartier Micro III) prin amenajarea unui spatiu verde si a unei zone de recreere prin organizarea de spatii exterioare pentru petrecerea timpului liber;

 • - realizarea de lucrari de hidrotehnica prin construirea a doua iazuri;

 • - infiintarea de plantatii specifice;

 • - construire spatiu expozitional/ spatiu activitati comunitare (socio- culturale) si cafenea ;

 • - construirea de cai carosabile (alei pietonale, auto, piste bicicleta);

 • - constrirea unui numar minim de locuri de parcare.

La documentația de urbanism au fost prezentate acordurile și avizele solicitate prin certificatul de urbanism pentru faza Plan Urbanistic Zonal.

Eliberarea autorizațiilor de construire se va face după prezentarea documentației tehnice (DTAC), precum și a tuturor acordurilor, avizelor prevăzute în certificatul de urbanism, iar executarea construcțiilor se va face cu respectarea întocmai a condițiilor impuse de avizatori și indicatorii urbanistici aprobați.

Având în vedere documentația de urbanism prezentată, raportul Arhitectului șef, precum și prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, propun aprobarea planului urbanistic zonal solicitat de UAT Municipiul Buzau.

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

- ARHITECT ȘEF -Nr. 22262 / 19 .02.2020 R A P O R T

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „PUNERE IN VALOARE A CANALULUI « IAZUL MORII » PE STRADA FRASINET PRIN AMENAJAREA UNUI SPATIU DE RECREERE”

Prin cererea înregistrata sub nr. 11156/28.01.2020 , depusa de UAT MUNICIPIUL BUZAU cu sediul în Buzau, str.PIATA DACIEI, nr.1, se solicita aprobarea PLAN URBANISTIC ZONAL pentru „PUNERE IN VALOARE A CANALULUI « IAZUL MORII » PE STRADA FRASINET PRIN AMENAJAREA UNUI SPATIU DE RECREERE”, proiect intocmit de „SC TAG ARHITECTURE SRL”.

Zona studiată in PUZ este de 6390 mp,fiind delimitata din suprafata de 28905 mp, domeniu public al UAT Municipiul Buzau, categoria de folosință drum, indentificat prin numărul cadastral 63077,CF 63077, situat în intravilanul municipiului Buzău, Str. Frasinet.

Vecinii zonei studiate sunt : la Nord Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Buzau si Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei( NC 69618, 69619); la Sud -str.Frasinet ( NC 63077) , la Est-Biserica Sf. Stefan(NC 57578), la Vest - Statiunea de Cercetare -Dezvoltare pentru Legumicultura Buzau si str.Frasinet

Conform P.U.G. aprobat prin HCL 235/2009 si prelungit prin HCL 255/2019, zona studiata se afla în U.T.R. nr.20, zona C - zona pentru căi de comunicatie si constructii aferente, subzona - căi de comunicatie rutiere;

Obiectivele generale ale PUZ-ului sunt:

-construirea unei amenajari peisagistice intr-o zona rezidentiala ( cartier Micro III) prin amenajarea unui spatiu verde si a unei zone de recreere prin organizarea de spatii exterioare pentru petrecerea timpului liber ;

 • - realizarea de lucrari de hidrotehnica prin construirea a doua iazuri ;

 • - infiintarea de plantatii specifice;

 • -  construire spatiu expozitional/ spatiu activitati comunitare(socio-culturale) si cafenea ;

 • - construirea de cai carosabile ( alei pietonale, auto, piste bicicleta);

 • - constrirea unui numar minim de locuri de parcare.

Zone functionale stabilite prin PUZ in zona studiata sunt:

 • V - zona spatii verzi, suprafete de apa, servicii publice, dotari social-culturale;

 • C - zona pentru circulatie carosabila, parcare, trotuare, spatii verzi de aliniament;

Indicatori urbanistici propuși prin P.U.Z. (P.O.T.-ul   si C.U.T.-ul)

pentru constructiile noi:

Zona V - zona spatii verzi, suprafete de apa, servicii publice, dotari social- culturale : POT max: 30%, CUT max: 0.3, H max: 12 m

La exploatarea zonei studiate se va respecta Legea nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor

ZONA C - circulatii carosabile, parcare, trotuare, spatii verzi de aliniament, se mentin permisiunile existente .

Realizarea unui parc in zona aduce beneficii nu doar estetica, ci si de sporirea atractivitatii de ordin economic si ecologic. Noul spatiu amenajat va reprezenta o bariera de verdeata ce va proteja cartierul de locuinte din vecinatate de campul deschis existent pe latura de nord.

PENTRU ZONA V - spatii verzi, suprafete apa, servicii publice, dotari socio-culturale servicii se recomanda:

 • - construire cladirea cu functiune socio-culturala amplasata retras fata de aliniament la o distanta de minimum 1,50 m;

 • - cladirea se va retrage fata de limitele laterale cu minim jumatate din inaltime dar nu mai putin de 3,00 m

 • - retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi de minimum 3,00 m fata de limita propietatii;

 • - stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice;

 • - folosirea unor materiale de constructie durabile, cu finisaje moderne specifice functiunii;

 • - plantarea ornamentala;

-echiparea edilitara, utilitati - se va realiza prin racordarea la retelele existente cu respectarea prevederilor cuprinse in avizele furnizorilor

-la eliminare a surselor de poluare, evacuarea apelor uzate, depozitarea controlata a deseurilor.

- este obligatorie asigurarea accesului si conformarea spatiilor publice pentru persoanele cu dizabilitati motorii.

Lucrarile hidrotehnice propuse se vor realiza conform expertizei tehnice si a proiectului de specilitate, realizate conform normativelor si vigoare, cu respectarea avizul ANIF nr.348 din 25.10.2019 si a avizelor obtinute conform C.U..

Lucrarile hidrotehnice propuse sunt:

 • - doua iazuri care vor avea adancimea maxima de 1.50m, fiind conectate la Canalul de irigatie lazul Morilor , printr-un sistem hidrotehnic ce le v-a asigura admisia, respectiv evacuarea apei. Astfel se va asigura o curgere permanenta a apei, deci o oxigenare si limpezime constanta acesteia.

 • - zona inundabila controlata - alaturi de iazurile nou proiectat se va amplasa o albie inundabila, o zona inverzita in care se vor colecta, dupa decantare si curatare apele pluviale de pe strada.Excedentul de apa, dupa filtrare, va fi deversat in Canalul de irigatie lazul Morilor. Vegetatia plantata in albie va fi specifica solurilor cu umiditate crescută, plante specifice zonei Buzăului.

Suprafata ocupata de luciu de apa va fi de 980,50 mp.

Pentru ZONA C - circulatii carosabile, parcare, trotuare, spatii verzi de aliniament:

 • - se mentin traseele rutiere existente;

 • - se pot autoriza lucrări de întretinere a străzilor existente;

 • - se pot autoriza noi trasee dupa întocmirea PUZ sau PUD.

Categorii de interventii urbanistice:

 • - Structurarea teritoriului in zone functionale specifice:

 • -  in zona spatii verzi, suprafete apa, servicii publice, dotari socioculturale

 • - construire circulatii carosabile, parcare, trotuare, spatii verzi de aliniament

Accesul se realizeaza din Str. Frasinet. Organizarea circulatiei are in vedere asigurarea a doua cai carosabile ce vor permite o viitoare dezvoltare imobiliare pe terenul apartinand Arhiepiscopiei Buzaului si Vrancei, adiacenta lotului analizat, cu latime de 13,0 m (7,0 m carosabil cu dublu sens si trotuare de o parte si alta cu latime de 2,0 metri si spatiu verde de 1,0 m intre trotuar si carosabil). Se vor amenaja 32 locuri de parcare care deserveasca investitita propusa.

Eliberarea autorizației de construire și materializarea documentației de urbanism se va face după prezentarea proiectului de execuție, a tuturor acordurilor și avizelor prevăzute în certificatul de urbanism, avizul de gospodarie a apelor nr.3/29.01.2020, avizul ANIF nr.348 din 25.10.2019, Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, iar edificarea construcției se va face cu respectarea întocmai a condițiilor impuse de toti avizatorii.

Documentatia de urbanism a fost supusa analizei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Municipiului Buzau la data de 16.07.2019 unde a primit aviz favorabil (Aviz nr.10).

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, propunem analiza, dezbaterea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău privind planul urbanistic zonal prezentat.

ARHITECT ȘEF,

Arh. Victor Țîrlea

Întocmit,

ing.Cristina Stoicescu