Hotărârea nr. 41/2020

Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Orizontului, nr. 12.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Orizontului, nr. 12

Consiliul Local al Municipiul Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - adresa doamnei Andra Târșoagă, înregistrată la primăria municipiului Buzău la nr. 11.731/28.01.2020;

- referatul primarului municipiului   Buzău,   înregistrat sub nr.

58/CLM/21.02.2020;

  • -  raportul de specialitate înregistrat sub nr. 23.511/21.02.2020 al Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru administrația publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - prevederile art. 553, alin. (1) și art. 555, alin. (1) din Codul Civil;

  • - calcul estimativ terenuri intravilane conform ” Ghid 2020 - Studiu de piață care conține valori informative consemnate pe piața imobiliară specifică anului precedent Județul Buzău - Pentru uzul notarilor publici ” înregistrat sub nr. 19.487/13.02.2020;

  • - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g) coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 354 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1.- (1) Se atestă apartenența la domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 621,00 m.p. situat în municipiul Buzău, strada Orizontului nr. 12, identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Terenul are valoarea estimată de 387.504,00 lei.

Art.2.- Consiliul Local al municipiului Buzău își însușește valoarea prevăzută la art. 1.

Art.3.- Primarul Municipiului Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin intermediul Direcției Finanțe Publice Locale și Serviciului Evidență - Administrare Patrimoniu și Licitații.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier Ionuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

Eduard Pistol

Buzău, 27 februarie 2020

Nr. 41

Această Hotărăre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 27 februarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. g) coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 21 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIULUI BUZĂU - PRIMAR -

Nr. 58/CLM/21.02.2020

REFERAT

la proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Orizontului, nr. 12

Potrivit art. 354, alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri unitățile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată.

Terenul situat în municipiul Buzău, strada Orizontului nr. 12, în suprafață de 621,00 m.p., se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, dar până în prezent nu a fost stabilită situația sa juridică. Acest teren nu se încadrează în lista bunurilor prevăzute în anexa nr. 4 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, nu a fost declarat ca bun public prin hotărâre a consiliului local și nici prin lege ca fiind bun de uz sau de interes public național ori județean.

Prin definiție bunurile de uz public sunt bunurile la care au acces toți membrii comunității (ex. drumuri, piețe, parcuri, etc) iar bunurile de interes public sunt bunurile care deși nu sunt accesibile uzului public, sunt afectate funcționării serviciilor publice (ex. clădirile instituțiilor publice) sau sunt destinate să realizeze în mod direct un interes național sau local.

Terenul situat în municipiul Buzău, strada Orizontului nr. 12, este situat în prelungirea imobilului cu nr. cadastral 67972, proprietatea doamnei Andra Târșoagă, se învecinează pe latura din dreapta cu două proprietăți private și partial pe latura din stânga cu o proprietate privată, nu are acces din stradă, și conform art. 354, alin. (1)) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ poate fi atestat la domeniul privat al municipiului.

Terenul nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată depuse anterior în temeiul Legii nr. 10/2001 care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, nu este grevat de sarcini și nu formează obiectul unor litigii.

Având în vedere cele de mai sus și ținând cont de raportul de specialitate al Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații, propun atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Buzău a terenului în suprafață de 621,00 m.p. situat în strada Orizontului nr. 12 și, ulterior, înscrierea acestuia în cartea funciară a municipiului Buzău. După înscrierea în cartea funciară terenul poate fi valorificat prin vânzare sau concesionare prin licitație publică deschisă.

În sensul celor de mai sus s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU - Serviciul Evidență Patrimoniu și Licitații -Nr. 23.511/21.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Orizontului, nr. 12

Potrivit art. 354, alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din domeniul public. Conform art. 286, alin. (4) domeniul public al municipiului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 4, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

În anexa nr. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 sunt prevăzute următoarele bunuri : drumurile comunale, vicinale și străzile, piețele publice, comerciale, târgurile, oboarele și parcurile publice, precum și zonele de agrement, lacurile și plajele care nu sunt declarate de interes public național sau județean,rețelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, stațiile de tratare și epurare a apelor uzate, cu instalațiile, construcțiile și terenurile aferente, terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea consiliul local și primăria, precum și instituțiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile și altele asemenea, locuințele sociale, statuile și monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public național,bogățiile de interes public ale subsolului, dacă prin natura lor sau prin declarația legii nu sunt de interes public național, terenurile cu destinație forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului și dacă nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat, cimitirele orășenești și comunale, porturile de agrement - terenurile pe care sunt situate acestea, cu drumurile de acces aferente, diguri, cheiuri, pereuri și alte construcții hidrotehnice destinate pentru acostarea navelor de agrement, de croazieră, de pasageri sau a altor nave care efectuează un serviciu public de transport pasageri, inclusiv faleza aferentă -care nu sunt declarate de interes public național sau județean, ansamblurile și siturile istorice și arheologice care nu sunt declarate de interes public național sau județean, porturile fluviale civile - terenurile pe care sunt situate acestea, diguri, cheiuri, pereuri și alte construcții hidrotehnice pentru acostarea navelor și pentru alte activități din navigația civilă, bazine, acvatorii și șenale de acces, drumuri tehnologice în porturi, monumente istorice aflate în porturi, cheiuri și pereuri situate pe malul căilor navigabile, în afara incintelor portuare destinate activităților de navigație care nu sunt declarate de interes public național sau județean, digurile de apărare împotriva inundațiilor care nu sunt declarate de interes public național sau județean.

Terenul situat în municipiul Buzău, strada Orizontului nr. 12, în suprafață de 621,00 m.p., se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, dar până în prezent nu a fost stabilită situația sa juridică. Acest teren nu se încadrează în lista bunurilor prevăzute în anexa nr. 4, nu a fost declarat ca bun public prin hotărâre a consiliului local și nici prin lege ca fiind bun de uz sau de interes public național ori județean.

Prin definiție bunurile de uz public sunt bunurile la care au acces toți membrii comunității (ex. drumuri, piețe, parcuri, etc) iar bunurile de interes public sunt bunurile care deși nu sunt accesibile uzului public, sunt afectate funcționării serviciilor publice (ex. clădirile instituțiilor publice) sau sunt destinate să realizeze în mod direct un interes național sau local.

Terenul situat în municipiul Buzău, strada Orizontului nr. 12, este situat în prelungirea imobilului cu nr. cadastral 67972, proprietatea doamnei Andra Târșoagă, se învecinează pe latura din dreapta cu două proprietăți private și partial pe latura din stânga cu o proprietate privată, nu are acces din stradă, și conform art. 354, alin. (1)) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ poate fi atestat la domeniul privat al municipiului.

Terenul nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată depuse anterior în temeiul Legii nr. 10/2001 care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, nu este grevat de sarcini și nu formează obiectul unor litigii.

Terenul are suprafața de 621,00 m.p. și se identifică conform planului de amplasament și delimitare a imobilului, anexa care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Față de cele de mai sus propunem atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Buzău a acestui teren și, ulterior, înscrierea acestuia în cartea funciară a municipiului Buzău conform art. 888 din Codul Civil. După înscrierea în cartea funciară terenul poate fi valorificat prin vânzare sau concesionare prin licitație publică deschisă.

În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

ȘEF SERVICIU,

Marius - Liviu Badiu


Întocmit,

Emilia - Izabela Lungu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU Serviciul Evidență Patrimoniu și Licitații Nr. 19.487/13.02.2020

Calcul estimativ terenuri intravilane conform ”Ghid 2020 - Studiu de piață care conține valori informative consemnate pe piața imobiliară specifică anului precedent Județul Buzău - Pentru uzul notarilor publici”- pentru terenul situat în strada Orizontului nr. 12

Conform Hotărârii nr. 246 din 26 noiembrie 2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea încadrării terenurilor din intravilanul și extravilanul municipiului Buzău pe zone și categorii de folosință, modificată și completată prin Hotărârea nr. 89 din 28 mai 2015, se calculează valoarea de inventar pentru terenul situat în municipiul Buzău, strada Orizontului nr. 12 care se încadrează în zona A - periferic de impozitare.

Evaluarea terenului s-a făcut Conform Ghidului 2020 în care valoarea de piață minimă a terenurilor aflate în zona A - periferic este 624,00 lei/m.p., rezultând pentru suprafața terenului ( intravilan ) de 621,00 m.p., zona de impozitare A - periferic, valoarea de inventar este:

621,00 m.p. x 624,00 lei/m.p. = 387.504,00 lei.

Evaluarea s-a făcut în vederea atestării apartenenței terenului la domeniul privat al municipiului Buzău.

Întocmit,

Emilia - Izabela Lungu