Hotărârea nr. 40/2020

Hotărâre pentru aprobarea trecerii terenului cu nr. cadastral 68553, situat în municipiul Buzău, strada Lunei, nr. 37, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea trecerii terenului cu nr. cadastral 68553, situat în municipiul Buzău, strada Lunei, nr. 37, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • -   referatul primarului municipiului   Buzău,   înregistrat sub nr.

59/CLM/21.02.2020;

 • - raportul Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații nr. 23.510/21.02.2020;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - adresa nr. 16/08.10.2019 a Parohiei ”Sf. Ap. Petru si Pavel” Buzău, înregistrată la primăria municipiului Buzău la nr. 121.083/08.10.2019;

 • - adresa nr. 6/31.01.2020 a Parohiei „Sf. Ap. Petru și Pavel” Buzău, înregistrată la primăria municipiului Buzău la nr. 13.385/31.01.2020;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 361, alin. (2) și (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1.- Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat a municipiului Buzău a terenului în suprafață de 47,00 m.p., situat în municipiul Buzău, strada Lunei nr. 37. Terenul are numărul cadastral 68553 este înscris în cartea funciară nr. 68553 a UAT Buzău și este identificat conform extrasului de carte funciară, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier lonuț - Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

Eduard Pistol

Buzău, 27 februarie 2020

Nr. 40

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 27 februarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), cu un număr de 21 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 59/CLM/21.02.2020

REFERAT

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii terenului cu nr. cadastral 68553, situat în municipiul Buzău, strada Lunei, nr. 37, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău

Prin adresa nr. 16/08.10.2019 a Parohiei „Sf. Ap. Petru și Pavel”, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 121.083/08.10.2019 s-a solicitat acordarea sub formă de donație a suprafeței de 47,00 m.p. teren proprietatea municipiului Buzău, în scopul construirii unei clopotnițe și a unui lumânar.

Terenul în suprafață de 47,00 m.p. a fost dat în folosință gratuită parohiei prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 283/30.10.2008 pentru amenajarea accesului la biserică ( aceasta este construită pe un teren în suprafață de 445,00 m.p. înscris în cartea funciară nr. 67214 proprietatea Parohiei „Sf. Ap. Petru și Pavel”). Solicitarea de donație a acestui teren este motivată de către parohie prin imposibilitatea de a construi obiectivele propuse pe două terenuri cu numere cadastrale diferite și proprietari diferiți.

Terenul în suprafață de 47,00 m.p., situat în strada Lunei nr. 37, este teren proprietate publică a municipiului. Terenurile proprietate publică și privată a municipiului nu pot fi donate.

Acest teren nu mai este folosit pentru uz sau interes public, întrucât prin darea în folosință gratuită, pe durata existenței bisericii, a terenului pentru amenajarea accesului la biserică și ulterior împrejmuirea acestuia cu gard metalic nu se mai încadrează în prevederile art. 286, alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ conform cărora „domeniul public al municipiului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 4, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public local.”

În urma comunicării răspunsului, Parohia „Sf. Ap. Petru și Pavel” a obținut aprobarea Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei pentru cumpărarea terenului și a formulat cererea pentru trecerea terenului din proprietate publică în proprietatea privată a municipiului.

Având în vedere cele de mai sus, propun trecerea terenului în suprafață de 47,00 m.p., situat în municipiul Buzău, Strada Lunei nr. 37 din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului.

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

P R I M A R, Constantin Toma


ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU


PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU -Serviciul Evidență Patrimoniu, Licitații -Nr. 23.510/21.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii terenului cu nr. cadastral 68553, situat în municipiul Buzău, strada Lunei, nr. 37, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău

Prin adresa nr. 16/08.10.2019 a Parohiei „Sf. Ap. Petru și Pavel”, înregistrată la primăria municipiului Buzău la nr. 121.083/08.10.2019 s-a solicitat acordarea sub formă de donație a suprafeței de 47,00 m.p. teren proprietatea municipiului Buzău, în scopul construirii unei clopotnițe și a unui lumânar.

Terenul în suprafață de 47,00 m.p. a fost dat în folosință gratuită parohiei prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 283/30.10.2008 pentru amenajarea accesului la biserică ( aceasta este construită pe un teren în suprafață de 445,00 m.p. înscris în cartea funciară nr. 67214 proprietatea Parohiei „Sf. Ap. Petru și Pavel”). Solicitarea de donație a acestui teren este motivată de către parohie prin imposibilitatea de a construi obiectivele propuse pe două terenuri cu numere cadastrale diferite și proprietari diferiți.

Terenul în suprafață de 47,00 m.p., situat în strada Lunei nr. 37, este teren proprietate publică a municipiului.

Conform Constituției României, art. 136, alin. (4) „Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condițiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosință gratuita instituțiilor de utilitate publică.

Potrivit art. 861 din Codul Civil, bunurile proprietate publică sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile, deci nu pot fi donate. În condițiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în administrare sau în folosință și pot fi concesionate ori închiriate. Aceeași prevedere legală se regăsește și în OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ în care la art. 297 se stabilesc modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică, respectiv :

 • a) darea în administrare;

 • b) concesionarea;

 • c) închirierea;

 • d) darea în folosință gratuită.

Totodată nici terenurile proprietate privată a municipiului (în cazul în care terenul ar fi trecut din domeniul public în domeniul privat ) nu pot fi donate, întrucât conform art. 362 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ „ Bunurile proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale pot fi date în administrare, concesionate ori închiriate. Bunurile proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale pot fi date în folosință gratuită, pe termen limitat, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice. ”

Pentru soluționarea cererii parohiei, respectiv pentru construirea unei clopotnițe și a unui lumânar au fost identificate următoarele soluții :

 • a) modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 283 din 30 octombrie 2008 în sensul înlocuirii scopului dării în folosință gratuită și temporară din „pentru amenajarea accesului la biserică” în „pentru construirea unei clopotnițe și a unui lumânar”

 • b) concesionarea terenului

 • c) trecerea terenului din domeniul public în domeniul privat al municipiului si cumpărarea acestuia de către Parohia „Sf. Ap. Petru și Pavel”.

Soluțiile prezentate la pct. a) și b) nu rezolvă problema construirii pe două numere cadastrale diferite. Realizarea construcției s-ar putea face doar pe terenul dat în folosință gratuită în suprafață de 47,00 m.p. (nr. cadastral 68553), lucru imposibil datorită geometriei acestuia..

Soluția de la punctul c) permite realizarea investiției după cumpărarea terenului și alipirea celor două numere cadastrale.

Acest teren nu mai este folosit pentru uz sau interes public, întrucât prin darea în folosință gratuită, pe durata existenței bisericii, a terenului pentru amenajarea accesului la biserică și ulterior împrejmuirea acestuia cu gard metalic nu se mai încadrează în prevederile art. 286, alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ conform cărora „domeniul public al municipiului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 4, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public local.”

În urma comunicării răspunsului, Parohia „Sf. Ap. Petru și Pavel” a obținut aprobarea Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei pentru cumpărarea terenului și a formulat cererea pentru trecerea terenului din proprietate publică în proprietatea privată a municipiului în vederea cumpărării acestuia, cerere înregistrată la primăria municipiului Buzău la nr. 13.385/31.01.2020.

Având în vedere cele de mai sus, propunem trecerea terenului în suprafață de 47,00 m.p., având numărul cadastral 68553, teren situat în municipiul Buzău, strada Lunei nr. 37, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului ca fiind și legală și temeinică.

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

ȘEF SERVICIU,

Marius - Liviu Badiu                                  Întocmit,

Emilia- Izabela Lungu