Hotărârea nr. 39/2020

Hotărâre privind aprobarea atestării apartenenţei la domeniului public al municipiului Buzău a 4 terenuri categoria de folosință drumuri de exploatare, situate în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 24, limitrofe terenurilor cu numerele cadastrale 8.451 și 8.453.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -CONSILIUL LOCAL-

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea atestării apartenenței la domeniului public al municipiului Buzău a 4 terenuri categoria de folosință drumuri de exploatare, situate în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 24, limitrofe terenurilor cu numerele cadastrale 8.451 și 8.453

Consiliul Local al Municipiul Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-referatul primarului municipiului    Buzău,    înregistrat sub nr.

60/CLM/21.02.2020;

 • - raportul de specialitate nr. 23.858/21.02.2020 al Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - calcul estimativ terenuri intravilane conform ” Ghid 2019 - Studiu de piață care conține valori informative consemnate pe piața imobiliară specifică anului precedent Județul Buzău - Pentru uzul notarilor publici ” înregistrat sub nr. 23.080/20.02.2020;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 286, alin. (1) și (4), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1.- Se atestă apartenența la domeniul public al municipiului a 4 terenuri categoria de folosință drumuri de exploatare, în suprafață totală de 11.027 m.p., după cum urmează:

 • 1. Drum de exploatare-Tronsonul 1, în suprafață de 3.193 m.p.(l 4,177 m. x L

 • 764,5 m.), limitrof terenului cu nr. cadastral 8.451. Valoarea estimată este de 47.895,00 lei;

 • 2. Drum de exploatare-Tronsonul 2, în suprafață de 526 m.p.(l 4,00 m x L

 • 131,54 m), limitrof terenului cu nr. cadastral 8.451. Valoarea estimată este de 7.890,00 lei ;

 • 3. Drum de exploatare-Tronsonul 3, în suprafață de 6.299 m.p.(l 8,1 m. x L

 • 777,69 m.), limitrof terenului cu nr. cadastral 8.451. Valoarea estimată este de 94.485,00 lei;

 • 4. Drum de exploatare-Tronsonul 4, în suprafață de 1.009 m.p.(l 4 m. x L

 • 252,4 m.), limitrof terenului cu nr. cadastral 15.453, valoare estimată 15.135,00 lei, terenuri identificate conform planului de amplasament și delimitare a imobilului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenurile au valoarea totală estimată de 165.405,00 lei.

Art.2.- După înscrierea în cartea funciară, Serviciul Evidență Patrimoniu și Licitații va completa în mod corespunzător, inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Buzău cu bunul imobil prevăzut în hotărâre.

Art.3.- Consiliul Local al municipiului Buzău își însușește valoarea prevăzută la art. 1.

Art.4.- Primarul Municipiului Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin intermediul Direcției Finanțe Publice Locale și Serviciului Evidență - Administrare Patrimoniu și Licitații.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

consilier lonuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 27 februarie 2020

Nr. 39

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 27 februarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), cu un număr de 21 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 60/CLM/21.02.2020

R E F E R A T

la proiectului de hotărâre pentru aprobarea atestării apartenenței la domeniului public al municipiului Buzău a 4 terenuri categoria de folosință drumuri de exploatare, situate în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 24, limitrofe terenurilor cu numerele cadastrale 8.451 și 8.453

În conformitate cu prevederile art. 286, alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, domeniul public al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 4 din ordonanță, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

În tarlaua 24 se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău 4 terenuri categoria de folosință drumuri de exploatare, în suprafață totală de 11.027 m.p., după cum urmează:

 • 1. Drum de exploatare-Tronsonul 1, în suprafață de 3.193 m.p.(l 4,177 m. x L

 • 764,5 m.), limitrof terenului cu nr. cadastral 8.451;

 • 2. Drum de exploatare-Tronsonul 2, în suprafață de 526 m.p.(l 4,00 m x L

 • 131,54 m), limitrof terenului cu nr. cadastral 8.451;

 • 3. Drum de exploatare-Tronsonul 3, în suprafață de 6.299 m.p.(l 8,1 m. x L

 • 777,69 m.), limitrof terenului cu nr. cadastral 8.451;

 • 4. Drum de exploatare-Tronsonul 4, în suprafață de 1.009 m.p.(l 4 m. x L

 • 252,4 m.), limitrof terenului cu nr. cadastral 8.453;

Până în prezent nu a fost atestată apartenența acestora la domeniul public al municipiului și nu a fost stabilită situația lor juridică.

Terenurile categoria de folosință drumuri de exploatare nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate publică depuse anterior în temeiul Legii nr. 10/2001 care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini și nu formează obiectul unor litigii.

Având în vedere cele de mai sus și ținând cont de raportul de specialitate al Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații, propun atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Buzău a acestor terenuri.

În sensul celor de mai sus s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, curugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

- Serviciul Evidență Patrimoniu și Licitații -Nr. 23.858/21.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectului de hotărâre pentru aprobarea atestării apartenenței la domeniului public al municipiului Buzău a 4 terenuri categoria de folosință drumuri de exploatare, situate în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 24, limitrofe terenurilor cu numerele cadastrale 8.451 și 8.453

În conformitate cu prevederile art. 286, alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, domeniul public al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 4 din ordonanță, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

În tarlaua 24 se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău 4 terenuri categoria de folosință drumuri de exploatare, în suprafață totală de 11.027 m.p., după cum urmează:

 • 1. Drum de exploatare-Tronsonul 1, în suprafață de 3.193 m.p.(l 4,177 m. x L

 • 764,5 m.), limitrof terenului cu nr. cadastral 8.451;

 • 2. Drum de exploatare-Tronsonul 2, în suprafață de 526 m.p.(l 4,00 m x L

 • 131,54 m), limitrof terenului cu nr. cadastral 8.451;

 • 3. Drum de exploatare-Tronsonul 3, în suprafață de 6.299 m.p.(l 8,1 m. x L

 • 777,69 m.), limitrof terenului cu nr. cadastral 8.451;

 • 4. Drum de exploatare-Tronsonul 4, în suprafață de 1.009 m.p.(l 4 m. x L

 • 252,4 m.), limitrof terenului cu nr. cadastral 8.453;

Până în prezent nu a fost atestată apartenența acestora la domeniul public al municipiului și nu a fost stabilită situația lor juridică.

Terenurile categoria de folosință drumuri de exploatare nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate publică depuse anterior în temeiul Legii nr. 10/2001 care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini și nu formează obiectul unor litigii.

Față de cele de mai sus propunem atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Buzău a acestor 4 terenuri categoria de folosință drumuri de exploatare, în suprafață totală de 11.027 m.p. și ulterior, înscrierea în cartea funciară a municipiului Buzău.

În acest scop s-a elaborat proiectul de hotărâre anexat, pentru a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui.

ȘEF SERVICIU,

Badiu Liviu

Calcul estimativ teren intravilan conform ”Ghid 2019 -Studiu de piață care conține valori informative consemnate pe piața imobiliară specifică anului precedent Județul Buzău - Pentru uzul notarilor publici ”- pentru 4 terenuri categoria de folosință drumuri de exploatare, situate în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 24, limitrofe terenurilor cu numerele cadastrale 8.451 și 8.453

Conform Hotărârii nr. 246 din 26 noiembrie 2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea încadrării terenurilor din intravilanul și extravilanul municipiului Buzău pe zone și categorii de folosință, modificată și completată prin Hotărârea nr. 89 din 28 mai 2015, se calculează valoarea de inventar pentru 8.451 și 8.453.Evaluarea terenurilor categoria de folosință drumuri de exploatare s-a făcut Conform Ghidului 2019 în care valoarea de piață minimă a terenurilor încadrate în categoria agricol aflate în zona D este 15,00 lei/m.p., rezultând pentru terenul în suprafață totală de 11.027,00 m.p. o valoare estimată de :

11.027,00 m.p. x 15,00 lei/m.p. = 165.405,00 lei

La art 1 din hotărâre am stabilit valoarea fiecărui tronson în parte, ținând cont de prețul pe mp inmulțită cu suprafața terenului.

Evaluarea s-a făcut în vederea atestării apartenenței terenurilor la domeniul public al municipiului Buzău.

Calcul estimativ teren intravilan conform ”Ghid 2019 -Studiu de piață care conține valori informative consemnate pe piața imobiliară specifică anului precedent Județul Buzău - Pentru uzul notarilor publici ”- pentru drumul de exploatare-Tronsonul 1, în suprafață de 3.193 m.p.(l 4,177 m.

x L 764,5 m.), situat în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 24, limitrof terenului cu nr. cadastral 8.451.

Conform Hotărârii nr. 246 din 26 noiembrie 2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea încadrării terenurilor din intravilanul și extravilanul municipiului Buzău pe zone și categorii de folosință, modificată și completată prin Hotărârea nr. 89 din 28 mai 2015, se calculează valoarea de inventar pentru drumul de exploatare-Tronsonul 1, în suprafață de 3.193 m.p.(l 4,177 m. x L 764,5 m.), situat în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 24, limitrof terenului cu nr. cadastral 8.451.   .

Evaluarea terenului categoria de folosință drum de exploatare-Tronsonul 1, în suprafață de 3.193 m.p. s-a făcut Conform Ghidului 2019 în care valoarea de piață minimă a terenurilor încadrate în categoria agricol aflate în zona D este 15,00 lei/m.p., rezultând pentru tronsonul nr. 1 în suprafață de 3.193,00 m.p. o valoare estimată de :

3.193,00 m.p. x 15,00 lei/m.p. = 47.895,00 lei

Evaluarea s-a făcut în vederea atestării apartenenței tronsoanelor la domeniul public al municipiului Buzău.

Calcul estimativ teren intravilan conform ”Ghid 2019 -Studiu de piață care conține valori informative consemnate pe piața imobiliară specifică anului precedent Județul Buzău - Pentru uzul notarilor publici ”- pentru drumul de exploatare-Tronsonul 2, în suprafață de 526 m.p.(l 4,00 m. x L 131,54 m.), situat în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 24, limitrof terenului cu nr. cadastral 8.451.

Conform Hotărârii nr. 246 din 26 noiembrie 2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea încadrării terenurilor din intravilanul și extravilanul municipiului Buzău pe zone și categorii de folosință, modificată și completată prin Hotărârea nr. 89 din 28 mai 2015, se calculează valoarea de inventar pentru drumul de exploatare-Tronsonul 2, în suprafață de 526 m.p.(l 4,00 m. x L 131,54 m.), situat în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 24, limitrof terenului cu nr. cadastral 8.451.   .

Evaluarea terenului categoria de folosință drum de exploatare-Tronsonul 1, în suprafață de 526 m.p. s-a făcut Conform Ghidului 2019 în care valoarea de piață minimă a terenurilor încadrate în categoria agricol aflate în zona D este 15,00 lei/m.p., rezultând pentru tronsonul nr. 2 în suprafață de 526,00 m.p. o valoare estimată de :

526,00 m.p. x 15,00 lei/m.p. = 7.890,00 lei

Evaluarea s-a făcut în vederea atestării apartenenței tronsoanelor la domeniul public al municipiului Buzău.

Calcul estimativ teren intravilan conform ”Ghid 2019 -Studiu de piață care conține valori informative consemnate pe piața imobiliară specifică anului precedent Județul Buzău - Pentru uzul notarilor publici ”- pentru drumul de exploatare-Tronsonul 3, în suprafață de 6.299 m.p.(l 8,1 m. x L 777,69 m.), situat în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 24, limitrof terenului cu nr. cadastral 8.451.

Conform Hotărârii nr. 246 din 26 noiembrie 2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea încadrării terenurilor din intravilanul și extravilanul municipiului Buzău pe zone și categorii de folosință, modificată și completată prin Hotărârea nr. 89 din 28 mai 2015, se calculează valoarea de inventar pentru drumul de exploatare-Tronsonul 3, în suprafață de 6.299 m.p.(l 8.1 m. x L 777,69 m.), situat în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 24, limitrof terenului cu nr. cadastral 8.451.

Evaluarea terenului categoria de folosință drum de exploatare-Tronsonul 1, în suprafață de 6.299 m.p. s-a făcut Conform Ghidului 2019 în care valoarea de piață minimă a terenurilor încadrate în categoria agricol aflate în zona D este 15,00 lei/m.p., rezultând pentru tronsonul nr. 3 în suprafață de 6.299,00 m.p. o valoare estimată de :

6.299,00 m.p. x 15,00 lei/m.p. = 94.485,00 lei

Evaluarea s-a făcut în vederea atestării apartenenței tronsoanelor la domeniul public al municipiului Buzău.

Calcul estimativ teren intravilan conform ”Ghid 2019 -Studiu de piață care conține valori informative consemnate pe piața imobiliară specifică anului precedent Județul Buzău - Pentru uzul notarilor publici ”- pentru drumul de exploatare-Tronsonul 4, în suprafață de 1.009 m.p.(l 4m. x L

252,4 m.), situat în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 24, limitrof terenului cu nr. cadastral 8.453.

Conform Hotărârii nr. 246 din 26 noiembrie 2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea încadrării terenurilor din intravilanul și extravilanul municipiului Buzău pe zone și categorii de folosință, modificată și completată prin Hotărârea nr. 89 din 28 mai 2015, se calculează valoarea de inventar pentru drumul de exploatare-Tronsonul 4, în suprafață de 1.009 m.p.(l 4 m. x L 254,4 m.), situat în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 24, limitrof terenului cu nr. cadastral 8.453.

Evaluarea terenului categoria de folosință drum de exploatare-Tronsonul 1, în suprafață de 1.009 m.p. s-a făcut Conform Ghidului 2019 în care valoarea de piață minimă a terenurilor încadrate în categoria agricol aflate în zona D este 15,00 lei/m.p., rezultând pentru tronsonul nr. 4 în suprafață de 1.009,00 m.p. o valoare estimată de :

1.009,00 m.p. x 15,00 lei/m.p. = 15.135,00 lei

Evaluarea s-a făcut în vederea atestării apartenenței tronsoanelor la domeniul public al municipiului Buzău.