Hotărârea nr. 37/2020

Hotărâre privind aprobarea cooperării Municipiului Buzău cu Asociaţia „CHEM-BIO-PHYZ”, în vederea finanţării sumelor necesare deplasării unui grup de 24 de profesori de fizică, chimie, biologie şi matematică, la Cursul de formare „Specializare de profesori de liceu la CERN”, ce va avea loc în perioada 21-26 iunie 2020 la CERN, 1211, Geneva 23, Elveția.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -CONSILIUL LOCAL-

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea cooperării Municipiului Buzău

cu Asociația „CHEM-BIO-PHYZ”, în vederea finanțării sumelor necesare deplasării unui grup de 24 de profesori de fizică, chimie, biologie și matematică, la Cursul de formare “Specializare de profesori de liceu la CERN”, ce va avea loc în perioada 21-26 iunie 2020 la CERN, 1211, Geneva 23, Elveția

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

-adresa Asociației CHEM-BIO-PHYZ, prin care solicită sprijinul în vederea finanțării sumelor necesare deplasării unui grup de 24 de profesori de fizică, chimie, biologie și matematică, la Cursul de formare “Specializare de profesori de liceu la CERN”, înregistrată sub nr. 22607/19.02.2020;

-referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 53/CLM/19.02.2020;

-raportul comun de specialitate nr. 22612/19.02.2020 al Directiei Economice și al Serviciului Juridic si Contencios Administrativ;

-avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, culte, familie și protecție copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

-Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile H.C.L nr. 24/11.02.2020 pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2020.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d și e, alin. 7, lit. a, alin. 9, lit. a, art. 139, alin. 1, alin. 3, lit. f, coroborat cu art. 5, lit. cc), precum și art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1.- (1) Se constată că activitatea reprezentată de Cursul de formare “Specializare de profesori de liceu la CERN”, ce va avea loc în perioada 21-26 iunie 2020 la CERN, 1211, Geneva 23, Elveția, este proiect de interes public local.

(2) Se aprobă cooperarea Municipiului Buzău cu Asociația „CHEM-BIO-PHYZ”, în vederea finanțării sumelor necesare deplasării unui grup de 24 de profesori de fizică, chimie, biologie și matematică, la Cursul de formare “Specializare de profesori de liceu la CERN”, ce va avea loc în perioada 21-26 iunie 2020 la CERN, 1211, Geneva 23, Elveția, motiv pentru care va fi încheiat un contract de cooperare între cele două părți.

Art. 2.- Contractul de cooperare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.- Se alocă, pentru finanțarea și realizarea în comun a proiectului prevăzut la art. 1, suma de 86250 lei din bugetul municipiului Buzău pe anul 2020, de la capitolul "Cultură, recreere și religie" reprezentând următoarele categorii de cheltuieli:

Nr. crt

Categorii cheltuieli

Suma

1

Transport autocar Buzău-București(Otopeni) tur și retur / avion București-Elveția tur și retur

40434 lei

2

Transport în Elveția (bilete de autobuz)

6408 lei

3

Asigurări medicale de călătorie

960 lei

4

Cazare hotel 3*

38448 lei

TOTAL GENERAL

86250 lei

Art. 4.- Primarul municipiului Buzău se împuternicește să semneze contractul de cooperare prevăzut la art. 2.

Art. 5.- Serviciul Financiar-Contabil va face plata pe baza documentelor justificative de cheltuieli.

Art. 6.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Contencios-Administrativ și Direcția Economică, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

consilier Sorin lonuț Apostu

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 27 februarie 2020

Nr. 37

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 27 februarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 1, alin. 3 lit. f, coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 21 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ANEXA

la Hotărârea nr. 37/27.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

CONTRACT

de cooperare între Municipiul Buzău și Asociația “CHEM-BIO-PHYZ”

Art. 1 PĂRȚILE

Municipiul Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău, cod fiscal 4233874, cont curent .................................., deschis la

Trezoreria municipiului Buzău, reprezentat prin dl. Primar Constantin Toma și

Asociația “CHEM-BIO-PHYZ”, cu sediul în Buzău, strada Independenței, nr. 22, cod fiscal: 36884013, cont curent nr. RO03RTBLRONCRT0370688401, deschis la BANCA TRANSILVANIA, reprezentată prin d-na Serenella Liliana DINU, în calitate de președinte

Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Sprijinirea Asociației “CHEM-BIO-PHYZ” în vederea organizării, în parteneriat, a deplasării unui grup de 24 de profesori de fizică, chimie, biologie și matematică, la Cursul de formare “Specializare de profesori de liceu la CERN”, ce va avea loc în perioada 21-26 iunie 2020 la CERN, 1211, Geneva 23, Elveția.

Art. 3 DURATA CONTRACTULUI

Contractul intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți și își încetează valabilitatea la finalizarea acțiunii.

Art. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Secțiunea 1 : Obligațiile Asociației “CHEM-BIO-PHYZ”

Asociația “CHEM-BIO-PHYZ”, în vederea susținerii proiectului, se obligă :

 • a. Să folosească suma acordată de Municipiul Buzău în baza HCL nr.

........./..........2020 exclusiv pentru cheltuieli cu organizarea activităților prezentate în devizul bugetului;

 • b. Se acorda un avans de 70% din totalul sumei aprobată la data solicitării Asociației, iar diferența se va acorda după transmiterea documentelor justificative a cheltuielilor.

 • c. Să prezinte în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii evenimentului, documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate în vederea decontării acestora (copii de pe facturi, ordine de plată, chitanțe, contracte, etc.), în limita sumei alocate de la bugetul local. Documentele vor fi prezentate în copie cu mențiunea « conform cu originalul » ;

 • d. Să promoveze valorile locale la nivel internațional, să susțină dezvoltarea copiilor și tinerilor în domeniul științelor;

 • e. Să transmită un raport de activitate cu privire la desfășurarea evenimentului Curs de formare “Specializare de profesori de liceu la CERN”, după finalizarea acestuia;

 • f. Să creeze un mediu propice pentru implementarea unor pachete de cursuri opționale trans-disciplinare, la nivelul școlilor de proveniență ale participanților;

 • g. Să identifice modalitățile prin care elevii pot accesa informații din domeniul științelor aplicate, prin cursuri derulate prin programe de parteneriat cu instituții abilitate (școală de vară);

 • h. Să includă în programul Centrelor de Excelență teme ce presupun abordarea inter și trans disciplinară a științelor și să facă dovada acestor acțiuni;

 • i.  Să transforme Municipiul Buzău în Centru Pilot de inițiere a unor sesiuni de formare internaționale ale profesorilor de științe;

 • j.  Să implice profesorii în acțiuni de popularizare a activităților la care au participat, la nivel județean și național, pentru promovarea științelor în rândul profesorilor și elevilor;

 • k. Să promoveze competiția în mass-media locală, regională și națională și internațională;

 • l.  Să organizeze evenimentul în condițiile impuse de legislația în vigoare.

Secțiunea 2: Obligațiile Municipiului Buzău

Municipiul Buzău are, în raport cu obiectul prezentului contract, obligația de a asigura suma de 86250 lei din bugetul local.

Art. 5. COMUNICĂRI

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

Comunicările dintre părți se pot face prin telefon, telegramă, mail sau fax, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art. 6 LITIGII

Părțile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi în legătură cu îndeplinirea contractului. În cazul nesoluționării divergențelor, părțile se vor adresa instanțelor române competente.

Art. 7. CLAUZA DE FORȚĂ MAJORĂ

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea, în mod necorespunzător (totală sau parțială), a oricărei obligații care îi revine pe baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră așa cum este definită de lege.

Prezentul acord a fost încheiat astăzi,...................., în 2 exemplare originale,

câte unul pentru fiecare parte contractantă.

MUNICIPIUL BUZĂU             Asociația „CHEM-BIO-PHYZ”

Primar                Președinte Serenella Liliana Dinu

Director Executiv

Serviciul Juridic

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 53/CLM/19.02.2020

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația „CHEM-BIO-PHYZ”, în vederea finanțării sumelor necesare deplasării unui grup de 24 de profesori de fizică, chimie, biologie și matematică, la Cursul de formare “Specializare de profesori de liceu la CERN”, ce va avea loc în perioada 21-26 iunie 2020 la CERN, 1211, Geneva 23, Elveția

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 22607/19.02.2020, Asociația CHEM-BIO-PHYZ solicită susținere financiară în vederea deplasării unui grup de 24 de profesori de fizică, chimie, biologie și matematică, la Cursul de formare “Specializare de profesori de liceu la CERN”, ce va avea loc în perioada 21-26 iunie 2020 la CERN, 1211, Geneva 23, Elveția.

Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară, cunoscută mai ales prin acronimul CERN, este o organizație europeană de cercetare științifică, care operează cel mai mare laborator din lume pentru cercetarea particulelor elementare.

Ideea acestui curs de formare a apărut odată cu venirea doamnei profesor doctor Popescu Sorina, cercetător CMS/CERN, absolventă a Colegiului Național B.P.Hașdeu, Buzău, care a susținut o Conferință cu tema CERN-Laborator European, în Amfiteatrul Colegiului mai sus amintit, pe 10 iunie 2019.

Cursul de formare are scopul de a forma și dezvolta competențele personalului didactic din învățământul liceal, în vederea îmbunătățirii capacității acestuia de a utiliza metode interactive de învățare.

În cadrul cursului de formare, cadrele didactice participante vor vizita cele mai importante laboratoare care sunt unice în acest moment în lumea cercetării fundamentale și vor participa timp de 5 zile la cursuri de predare pentru următoarele domenii: fizică, matematică, informatică, chimie, biologie.

Obiectivele specifice ale cursului sunt: (i) derularea unor activități interactive, pe baza unui program de formare de competențe în domeniul științelor; (ii) identificarea modalităților prin care elevii pot accesa informații din domeniul științelor aplicate, prin cursuri derulate prin programe de parteneriat cu instituții abilitate (iii) includerea în programul Centrelor de Excelență a unor teme ce presupun abordarea inter și trans disciplinară a științelor.

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii, se propune aprobarea asocierii Municipiului Buzău cu Asociația CHEM-BIO-PHYZ în vederea finanțării sumelor necesare deplasării unui grup de 24 de profesori de fizică, chimie, biologie și matematică, la Cursul de formare “Specializare de profesori de liceu la CERN”, motiv pentru care va fi încheiat un contract de cooperare între cele două părți.

Menționez că selecționarea participanților a fost efectuată exclusiv de reprezentanții Asociației.

Prin același proiect, se arată că Municipiul Buzău va contribui la organizarea acestui eveniment cu suma de 86250 lei, aprobată prin bugetul local.

Pentru concretizarea asocierii, a fost propus, totodată, un proiect de contract, anexă care va face parte integrantă din hotărâre.

Proiectul de hotărâre este legal, deoarece este în acord cu prevederile Codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

În exercitarea prerogativelor sale, Consiliul local are atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local și atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educația (art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d și e, alin. 7 lit. a).

De asemenea, Consiliul Local hotărăște cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local (art. 129 alin. 9 lit. a).

Consider că proiectul este fără discuție de interes public local, deoarece va implica profesorii în acțiuni de popularizare a activităților la care au participat, la nivel județean și național, pentru promovarea științelor în rândul profesorilor și elevilor, iar Buzăul poate să devină promotor și Centru Pilot de inițiere a unor sesiuni de formare internaționale ale profesorilor de științe. Oportunitatea participarii la acest curs de formare poate fi implementată ulterior în activitatea didactică a profesorilor implicați, prin programe transdisciplinare adaptate nevoilor curriculare ale elevilor.

Se cunoaște preocuparea Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru dezvoltarea domeniului educațional, sens în care ne dorim să punem astfel Buzăul pe harta educației de calitate, ca partener de încredere pentru producerea de plus-valoare și în promovarea științelor integrate, a cercetării, pentru a dezvolta în elevi dorința de cunoaștere.

Încurajarea inovării și creativității în educația buzoiană, precum și un sistem de învățământ performant reprezintă motorul dezvoltării orașului, acestea fiind doar o parte din obiectivele stabilite în domeniul educațional.

Totodată, proiectul de contract de cooperare este întocmit în acord cu scopul cooperării și nu este contrar intereselor UAT.

În acest scop s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU -Serviciul Juridic si Contencios Administrativ

- Directia Economica-

Nr. 22612/19.02.2020

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația „CHEM-BIO-PHYZ”, în vederea finanțării sumelor necesare deplasării unui grup de 24 de profesori de fizică, chimie, biologie și matematică, la Cursul de formare “Specializare de profesori de liceu la CERN”, ce va avea loc în perioada 21-26 iunie 2020 la CERN, 1211, Geneva 23, Elveția

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii, se propune aprobarea asocierii Municipiului Buzău cu Asociația CHEM-BIO-PHYZ în vederea finanțării sumelor necesare deplasării unui grup de 24 de profesori de fizică, chimie, biologie și matematică, la Cursul de formare “Specializare de profesori de liceu la CERN”, ce va avea loc în perioada 21-26 iunie 2020 la CERN, 1211, Geneva 23, Elveția, motiv pentru care va fi încheiat un contract de cooperare între cele două părți.

Prin același proiect, se arată că Municipiul Buzău va contribui la organizarea acestui eveniment cu suma de 86250 lei, aprobată prin bugetul local.

Suma totală de 86250 lei este alcătuită din următoarele categorii de cheltuieli:

Nr. crt

Categorii cheltuieli

Suma

1

Transport autocar Buzău-București(Otopeni) tur și retur / avion București-Elveția tur și retur

40434 lei

2

Transport în Elveția (bilete de autobuz)

6408 lei

3

Asigurări medicale de călătorie

960 lei

4

Cazare hotel 3*

38448 lei

TOTAL GENERAL

86250 lei

Pentru concretizarea asocierii, a fost propus, totodată, un proiect de contract, anexă care va face parte integrantă din hotărâre.

Proiectul de hotărâre este legal, deoarece este în acord cu prevederile Codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

În exercitarea prerogativelor sale, Consiliul local are atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local și atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educația (art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d și e, alin. 7 lit. a).

De asemenea, Consiliul Local hotărăște cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local (art. 129 alin. 9 lit. a).

Interesul public local a fost demonstrat în referatul de aprobare al inițiatorului.

Totodată, proiectul de contract de asociere este întocmit în acord cu Codul administrativ actualizat.

În acest scop s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Direcția Economica Serviciul Juridic si Contencios Administrativ,

Director Economic,                              Consilier juridic,

Laurentiu - Iulian Vasile                            Viorel Dima