Hotărârea nr. 36/2020

Hotărâre pentru asocierea Municipiului Buzău cu Federaţia Română de Modelism în vederea organizării Campionatului Mondial de rachetomodele, care se va desfăşura la Buzău în perioada 22-28.08.2020.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

pentru asocierea Municipiului Buzău cu Federația Română de Modelism în vederea organizării Campionatului Mondial de rachetomodele, care se va desfășura la Buzău în perioada 22-28.08.2020

Consiliul Local al municipiului Buzău, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

-solicitarea nr. 655/08.12.2019 a Federației Române de Modelism, înregistrată la Registratura Primăriei municipiului Buzău la nr. 21.475/18.02.2020;

-referatul primarului Municipiului Buzău nr. 46/CLM/18.02.2020;

-raportul de specialitate al Serviciului Juridic și Contencios Administrativ nr. 21.482/18.02.2020;

-avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, culte, familie și protecție copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

-Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-dispozițiile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

-dispozițiile H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d și e, alin. 7, lit. f, alin. 9, lit. a, art. 139, alin. 1, alin. 3, lit. f, coroborat cu art. 5, lit. cc), precum și art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 - (1) Se constată că proiectul privind asocierea Municipiului Buzău cu Federația Română de Modelism, în vederea organizării Campionatului Mondial de rachetomodele, este proiect de interes public local, național și mondial.

 • (2) Se aprobă asocierea Municipiului Buzău cu Federația Română de Modelism, în vederea organizării Campionatului Mondial de rachetomodele, care se va desfășura în Municipiul Buzău, în perioada 22-28.08.2020, motiv pentru care va fi încheiat un contract de asociere între cele două părți.

 • (3) Municipiul Buzău va contribui la organizarea evenimentului prevăzut la alin. 1 cu suma de 680.000 lei, aprobată prin bugetul local.

Suma totală de 680.000 lei este alcătuită din următoarele categorii de cheltuieli:

Nr. crt.

Tip cheltuieli

Suma - LEI

1

promovarea evenimentului

45.000 lei

2

transport juriu FAI și timekeeperi

52.000 lei

3

transport sportivi la și de la locul de concurs

30.000 lei

4

cazare și masa juriu FAI, TK, oficiali și arbitri jud. internaționali

100.000 lei

5

cazare și masa sportivi români

10.000 lei

6

premii (cupe, medalii, diplome, plachete)

15.000 lei

7

suveniruri

60.000 lei

8

materiale birotică

3.000 lei

9

materiale amenajare a 60 spatii de concurs

15.000 lei

10

Indemnizație arbitri judecători, director de concurs, secretari, comisari, masuratori

50.000 lei

11

indemnizație arbitri cronometrori

30.000 lei

12

indemnizație        servicii

medicale la locul de concurs

1.000 lei

13

servicii       de       pază

permanentă la locul de concurs

6.000 lei

14

altimetre cu baterii

15.000 lei

15

afișaje electronice

8.000 lei

16

masa de prânz la locul de concurs arbitri, arbitri cronometrori, oficiali și sportivi

120.000 lei

17

închiriere corturi pentru echipe, secretariat și oficiali

20.000 lei

18

festivitate de premiere și banchet (sală, maestru de ceremonie, sonorizare și D.J., servicii de masă

90.000 lei

19

Conferința Internațională a

Comisiei               de

Rachetomodele din cadrul

Federației     Aeronautice

Internaționale

10.000 lei

TOTAL

680.000 lei

 • (4) Contractul de asociere este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Buzău se împuternicește să semneze contractul de asociere prevăzut la art. 1, alin. 3.

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier lonuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

Eduard Pistol

Buzău, 27 februarie 2020

Nr. 36

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 27 februarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. 1, alin. 3 lit. f, coroborat cu art. 5 lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 20 voturi pentru, 1 abținere și 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ANEXA

la Hotărârea nr. 36 din 27 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

CONTRACT

de asociere între Municipiul Buzău și Federația Română de Modelism

Art. 1 PĂRȚILE

Municipiul Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău, cod fiscal..........., cont curent............., deschis la Trezoreria

municipiului Buzău, reprezentat prin Primar și

Federația Română de Modelism, cu sediul în București, Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, cod fiscal................................,    cont nr.

RO.................................deschis la Banca ................, reprezentată prin -

Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Sprijinirea Federației Române de Modelism în vederea organizării, în parteneriat, a Campionatului Mondial de rachetomodele, care se va desfășura în Municipiul Buzău, în perioada 22-28.08.2020.

Art. 3 DURATA CONTRACTULUI

Contractul intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți și își încetează valabilitatea la finalizarea acțiunii.

Art. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Secțiunea 1 : Obligațiile Federației Române de Modelism

Federația Română de Modelism, în vederea susținerii proiectului, se obligă:

 • a. Să folosească suma acordată de Municipiul Buzău în baza HCL nr.

........./..............2020  exclusiv pentru cheltuieli cu organizarea evenimentului prevăzut la art. 2, conform prevederilor H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

 • b. Să prezinte în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii evenimentului, documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate în vederea decontării acestora (copii de pe facturi, ordine de plată, chitanțe, contracte, etc.), în limita sumei alocate de la bugetul local. Documentele vor fi prezentate în copie cu mențiunea « conform cu originalul »;

 • c. Să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea violenței și dopajului pe parcursul evenimentului, potrivit prezentului contract și să asigure un climat civilizat;

 • d. Să transmită un raport de activitate cu privire la desfășurarea evenimentului sportiv menționat, după finalizarea acestuia;

 • e. Să anunțe pe parcursul evenimentului, sprijinul pe care i l-a acordat Municipiul Buzău;

 • f. Să promoveze sigla și logo-ul Municipiului Buzău pe materialele publicitare aferente evenimentului;

 • g. Să permită utilizarea, în scop necomercial, a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mișcare, a sportivilor care participă la evenimente;

 • h. Să promoveze competiția în mass-media locală, regională și națională;

 • i.  Să acorde acreditările reprezentanților mass-media;

 • j.  Să obțină toate autorizațiile necesare desfășurării în bune condiții a evenimentului;

 • k. Să suporte, în calitate de organizator, toate riscurile și să achite reparațiile necesare în cazul provocării unor pagube materiale cauzate bunurilor proprietatea Municipiului Buzău, precum și terțelor persoane împreună cu bunurile acestora, care au suferit prejudicii create direct sau indirect prin activitățile cuprinse în competițiile din cadrul Campionatului;

 • l.  Să respecte legislația în domeniul sportului, astfel încât să nu atragă

răspunderea materială, civilă, penală,   contravențională   a

organizatorilor și a partenerilor, după caz;

 • m. Să organizeze evenimentul în condițiile impuse de legislația în vigoare.

Secțiunea 2: Obligațiile Municipiului Buzău

Municipiul Buzău are, în raport cu obiectul prezentului contract, obligația de a asigura suma de 680.000 lei din bugetul local.

Art. 5. COMUNICĂRI

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

Comunicările dintre părți se pot face prin telefon, telegramă, mail sau fax, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art. 6 LITIGII

Părțile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi în legătură cu îndeplinirea contractului. În cazul nesoluționării divergențelor, părțile se vor adresa instanțelor române competente.

Art. 7. CLAUZA DE FORȚĂ MAJORĂ

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea, în mod necorespunzător (totală sau parțială), a oricărei obligații care îi revine pe baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

Prezentul acord a fost încheiat astăzi,...................., în 2 exemplare

originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

MUNICIPIUL BUZĂU             Federația Română de Modelism

Primar                             Reprezentant legal

Control Financiar Preventiv

Serviciul Juridic

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 46/CLM/18.02.2020

R E F E R A T

pentru asocierea Municipiului Buzău cu Federația Română de Modelism în vederea organizării Campionatului Mondial de rachetomodele, care se va desfășura la Buzău în perioada 22-28.08.2020

Federația Română de Modelism (“FRMd”) este singura structură sportivă de interes național din România înființată cu avizul expres al Ministerului Tineretului și Sportului, care este autorizată să organizeze, coordoneze și să controleze toate activitățile sportive de modelism și anume aeromodelismul, navomodelismul, automodelismul și rachetomodelismul, așa cum sunt prevăzute și descrise în regulamentele federațiilor internaționale.

FRMd este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop lucrativ.

Scopul principal al F.R.Md este organizarea și controlul practicării modelismului în România, extinderea modelismului pe întreg teritoriul țării, precum și aplicarea unui sistem organizat de selecție, pregătire și participare în competiții în vederea dezvoltării activității de performanță și obținerea de rezultate de prestigiu pe plan național și internațional.

În anul 2019, la Buzău s-a organizat Campionatul European de rachetomodele, unde printr-o mobilizare exemplară s-a reușit să se contureze în viziunea întregii Europe și a lumii, o altă imagine a României, promovându-se profesionalismul și competența românilor. Desfășurarea acestui eveniment nu ar fi fost posibilă fără sprijinul Consiliului Municipal Buzău.

În aplicarea celor de mai sus și având în vedere reusita evenimentului din anul 2019, Federația Română de Modelism va organiza la Buzău, în perioada 22-28.08.2020, Campionatul Mondial de rachetomodele.

Așa cum s-a constatat și în cadrul Campionatului European din anul 2019, Buzăul nu a fost ales aleatoriu, ci pentru că la Buzău sunt cei mai mulți sportivi rachetomodeliști, 80% dintre componenții Lotului Național, sportivi recunoscuți pe plan mondial, campioni și vicecampioni europeni și mondiali, câștigători ai Cupei mondiale.

Buzăul a fost ales și ca o recunoaștere a efortului depus de către acești oameni minunați și pasionați, organizarea unei noi competiții în orașul nostru, oferindu-ne posibilitatea de a-i urmări în evoluția lor.

Federația ne-a precizat că se cunoaște preocuparea Consiliului Local pentru dezvoltarea sportului buzoian, precum și progresele și performanțele pe care le-a înregistrat acesta în ultimii ani, sens în care mizează pe această situație de fapt, în sensul încheierii unui nou parteneriat care să aducă beneficii sportului românesc, imaginii României și implicit Municipiului Buzău (fiind demonstrat așadar, fără putință de tăgadă, interesul public local al acestei competiții), dar mai ales tinerilor buzoieni și, de ce nu, operatorilor economici.

Pentru cele de mai sus, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun dezbaterii plenului Consiliului Local.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU Serviciul Juridic și Contencios Administrativ Nr. 21.482/18.02.2020

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

pentru asocierea Municipiului Buzău cu Federația Română de Modelism în vederea organizării Campionatului Mondial de rachetomodele, care se va desfășura la Buzău în perioada 22-28.08.2020

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii, se propune aprobarea asocierii Municipiului Buzău cu Federația Română de Modelism, în vederea organizării Campionatului Mondial de rachetomodele, care se va desfășura în municipiul Buzău, în perioada 22-28.08.2020, motiv pentru care va fi încheiat un contract de asociere între cele două părți.

Prin același proiect, se arată că Municipiul Buzău va contribui la organizarea acestui eveniment cu suma de 680.000 lei, aprobată prin bugetul local.

Suma totală de 680.000 lei este alcătuită din următoarele categorii de cheltuieli:

Nr. crt.

Tip cheltuieli

Suma - LEI

1

promovarea evenimentului

45.000 lei

2

transport juriu FAI și timekeeperi

52.000 lei

3

transport sportivi la și de la locul de concurs

30.000 lei

4

cazare și masa juriu FAI, TK, oficiali și arbitri jud. internaționali

100.000 lei

5

cazare și masa sportivi români

10.000 lei

6

premii (cupe, medalii, diplome, plachete)

15.000 lei

7

suveniruri

60.000 lei

8

materiale birotică

3.000 lei

9

materiale amenajare a 60 spații de concurs

15.000 lei

10

Indemnizație arbitri judecători, director de concurs, secretari, comisari, masuratori

50.000 lei

11

indemnizație arbitri

30.000 lei

cronometrori

12

indemnizație        servicii

medicale la locul de concurs

1.000 lei

13

servicii       de       pază

permanentă la locul de concurs

6.000 lei

14

altimetre cu baterii

15.000 lei

15

afișaje electronice

8.000 lei

16

masa de prânz la locul de concurs arbitri, arbitri cronometrori, oficiali și sportivi

120.000 lei

17

închiriere corturi pentru echipe, secretariat și oficiali

20.000 lei

18

festivitate de premiere și banchet (sală, maestru de ceremonie, sonorizare și D.J., servicii de masă

90.000 lei

19

Conferința Internațională a

Comisiei               de

Rachetomodele din cadrul

Federației     Aeronautice

Internaționale

10.000 lei

TOTAL

680.000 lei

Pentru concretizarea asocierii, a fost propus, totodată, un proiect de contract, anexă care va face parte integrantă din hotărâre.

Proiectul de hotărâre este legal, deoarece este în acord cu prevederile Codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

În exercitarea prerogativelor sale, Consiliul local are atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local și atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sportul (art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d și e, alin. 7 lit. f).

De asemenea, Consiliul Local hotărăște cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local (art. 129 alin. 9 lit. a).

Interesul public local a fost demonstrat în referatul de aprobare al inițiatorului.

Totodată, proiectul de contract de asociere este întocmit în acord cu Codul administrativ, cu dispozițiile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu dispozițiile H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare.

În acest scop s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Serviciul Juridic, Viorel Dima