Hotărârea nr. 35/2020

Hotărâre privind aprobarea cooperării Municipiului Buzău cu Asociaţia de Părinţi a Colegiului Naţional „B.P. Haşdeu” Buzău, în vederea finanţării sumelor necesare deplasării a 33 de elevi ai Colegiului Naţional „B.P. Haşdeu” împreună cu 3 profesori coordonatori ai proiectului ştiinţific “Math&Languages” la Congresul Internaţional “Math.en.JEANS” de la Bordeaux, Franţa, în perioada 8-14 mai 2020.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -CONSILIUL LOCAL-

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea cooperării Municipiului Buzău

cu Asociația de Părinți a Colegiului Național „B.P. Hașdeu” Buzău, în vederea finanțării sumelor necesare deplasării a 33 de elevi ai Colegiului Național „B.P.

Hașdeu” împreună cu 3 profesori coordonatori ai proiectului științific “Math&Languages” la Congresul Internațional “Math.en.JEANS” de la Bordeaux, Franța, în perioada 8-14 mai 2020

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

-adresa Asociația de Părinți a Colegiului Național „B.P. Hașdeu” Buzău, prin care solicită sprijinul în vederea finanțării sumelor necesare deplasării a 33 de elevi ai Colegiului Național „B.P. Hașdeu” împreună cu 3 profesori coordonatori la Congresul Internațional “Math.en.JEANS”, înregistrată sub nr. 22664/19.02.2020;

-referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 52/CLM/19.02.2020;

-raportul comun de specialitate nr. 22.701/19.02.2020 al Directiei Economice și al Serviciului Juridic si Contencios Administrativ;

-avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, culte, familie și protecție copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

-Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile H.C.L nr. 24/11.02.2020 pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2020.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d și e, alin. 7, lit. a, alin. 9, lit. a, art. 139, alin. 1, alin. 3, lit. f, coroborat cu art. 5, lit. cc), precum și art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1.- (1) Se constată că proiectul științific “Math&Languages” susținut la Congresul Internațional “Math.en.JEANS” de la Bordeaux, Franța, în perioada 8-14 mai 2020, este proiect de interes public local.

(2) Se aprobă cooperarea Municipiului Buzău cu Asociația de Părinți a Colegiului Național „B.P. Hașdeu” Buzău, în vederea finanțării sumelor necesare deplasării a 33 de elevi ai Colegiului Național „B.P. Hașdeu” împreună cu 3 profesori coordonatori ai proiectului științific “Math&Languages” la Congresul Internațional “Math.en.JEANS” de la Bordeaux, Franța, în perioada 8-14 mai 2020, motiv pentru care va fi încheiat un contract de cooperare între cele două părți.

Art. 2.- Contractul de cooperare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.- Se alocă, pentru finanțarea și realizarea în comun a proiectului prevăzut la art. 1, suma de 100.000 lei din bugetul municipiului Buzău pe anul 2020, de la capitolul "Cultură, recreere și religie" reprezentând următoarele categorii de cheltuieli:

Nr. crt

Categorii cheltuieli

Suma

1

Înscrierea la Congres

9000 lei

2

Transport aeroport Merignac-Bordeaux oras dus-întors/transport Buzău-București(Otopeni)/transport cu avionul București-Bordeaux și retur

67392 lei

3

Cazare

23608 lei

TOTAL GENERAL

100.000 lei

Art. 4.- Primarul municipiului Buzău se împuternicește să semneze contractul de cooperare prevăzut la art. 2.

Art. 5.- Serviciul Financiar-Contabil va face plata pe baza documentelor justificative de cheltuieli.

Art. 6.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Contencios-Administrativ și Direcția Economică, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

consilier lonuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

Buzău, 27 februarie 2020

Nr. 35

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 27 februarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 1, alin. 3, lit. f, coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 20 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

Domnul consilier Țepeluș Laurențiu Cristinel nu votează.

ANEXA

la Hotărârea nr. 35/27.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

CONTRACT

de cooperare între Municipiul Buzău și

Asociația de Părinți a Colegiului Național „B.P. Hașdeu” Buzău

Art. 1 PĂRȚILE

Municipiul Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău, cod fiscal 4233874, cont curent .................................., deschis la

Trezoreria municipiului Buzău, reprezentat prin dl. Primar Constantin Toma și

Asociația de Părinți a Colegiului Național „B.P. Hașdeu” Buzău, cu sediul în Buzău, strada ............................., nr..................., cod fiscal: .....................,

cont curent nr..................................................., deschis la

...................................., reprezentată prin dl. Dan Tincă, în calitate de președinte

Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Sprijinirea Asociației de Părinți a Colegiului Național „B.P. Hașdeu” Buzău în vederea organizării, în parteneriat, a deplasării a 33 de elevi ai Colegiului Național „B.P. Hașdeu” împreună cu 3 profesori coordonatori ai proiectului științific “Math&Languages” la Congresul Internațional “Math.en.JEANS” de la Bordeaux, Franța, în perioada 8-14 mai 2020.

Art. 3 DURATA CONTRACTULUI

Contractul intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți și își încetează valabilitatea la finalizarea acțiunii.

Art. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Secțiunea 1 : Obligațiile Asociației de Părinți a Colegiului Național „B.P. Hașdeu” Buzău

Asociației de Părinți a Colegiului Național „B.P. Hașdeu” Buzău, în vederea susținerii proiectului, se obligă:

  • a. Să folosească suma acordată de Municipiul Buzău în baza HCL nr.

........./..........2020 exclusiv pentru cheltuieli cu organizarea activităților prezentate în devizul bugetului;

  • b. Se acorda un avans de 70% din totalul sumei aprobată la data solicitării Asociației, iar diferența se va acorda după transmiterea documentelor justificative a cheltuielilor.

  • c. Să prezinte în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii evenimentului, documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate în vederea decontării acestora (copii de pe facturi, ordine de plată, chitanțe, contracte, etc.), în limita sumei alocate de la bugetul local. Documentele vor fi prezentate în copie cu mențiunea « conform cu originalul » ;

  • d. Să promoveze valorile locale la nivel internațional, să susțină dezvoltarea științifică a copiilor și tinerilor;

  • e. Să transmită un raport de activitate cu privire la desfășurarea evenimentului Congresul Internațional “Math.en.JEANS”, după finalizarea acestuia;

  • f. Să promoveze proiectul în mass-media locală, regională și națională și internațională;

  • g. Să organizeze evenimentul în condițiile impuse de legislația în vigoare.

Secțiunea 2: Obligațiile Municipiului Buzău

Municipiul Buzău are, în raport cu obiectul prezentului contract, obligația de a asigura suma de 100.000 lei din bugetul local.

Art. 5. COMUNICĂRI

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

Comunicările dintre părți se pot face prin telefon, telegramă, mail sau fax, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art. 6 LITIGII

Părțile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi în legătură cu îndeplinirea contractului. În cazul nesoluționării divergențelor, părțile se vor adresa instanțelor române competente.

Art. 7. CLAUZA DE FORȚĂ MAJORĂ

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea, în mod necorespunzător (totală sau parțială), a oricărei obligații care îi revine pe baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră așa cum este definită de lege.

Prezentul acord a fost încheiat astăzi,...................., în 2 exemplare originale,

câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Asociația de Părinți a Colegiului Național

MUNICIPIUL BUZĂU                     “B.P. Hașdeu” Buzău

Primar                       Președinte Dan TINCĂ

Director Executiv

Serviciul Juridic

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 52/CLM/19.02.2020

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația de Părinți a Colegiului Național „B.P.Hașdeu” Buzău, în vederea finanțării sumelor necesare deplasării a 33 de elevi ai Colegiului Național „B.P. Hașdeu” împreună cu 3 profesori coordonatori ai proiectului științific “Math&Languages” la Congresul Internațional “Math.en.JEANS” de la Bordeaux, Franța, în perioada 8-14 mai 2020

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 22664/19.02.2020, Asociația de Părinți a Colegiului Național „B.P.Hașdeu” Buzău solicită susținere financiară în vederea deplasării a 33 de elevi ai Colegiului Național „B.P.Hașdeu” împreună cu 3 profesori coordonatori ai proiectului științific “Math&Languages” la Congresul Internațional “Math.en.JEANS” de la Bordeaux, Franța, în perioada 8-14 mai 2020.

Cei 33 de elevi hașdeieni împreună cu profesorii lor îndrumători au inițiat proiectul de cercetare științifică și se află în punctul în care trebuie să își prezinte lucrările și studiile de matematică de cercetare în aula Universității din Bordeaux, împreună cu partenerii din celelate țări. Vor fi prezentări ale soluțiilor la probleme științifice în fața unui auditoriu format din profesori universitari, cercetători în matematică, profesori ai celorlalte școli participante, din țări diferite.

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii, se propune aprobarea asocierii Municipiului Buzău cu Asociația de Părinți a Colegiului Național „B.P.Hașdeu” Buzău în vederea finanțării sumelor necesare deplasării a 33 de elevi ai Colegiului Național „B.P.Hașdeu” împreună cu 3 profesori coordonatori la Congresul Internațional “Math.en.JEANS”, motiv pentru care va fi încheiat un contract de cooperare între cele două părți.

Prin același proiect, se arată că Municipiul Buzău va contribui la organizarea acestui eveniment cu suma de 100.000 lei, aprobată prin bugetul local.

Pentru concretizarea asocierii, a fost propus, totodată, un proiect de contract, anexă care va face parte integrantă din hotărâre.

Proiectul de hotărâre este legal, deoarece este în acord cu prevederile Codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

În exercitarea prerogativelor sale, Consiliul local are atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local și atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educația (art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d și e, alin. 7 lit. a).

De asemenea, Consiliul Local hotărăște cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local (art. 129 alin. 9 lit. a).

Consider că proiectul este de interes public local, deoarece este o investiție în dezvoltarea științifică a copiilor, proiectul educațional fiind unul în parteneriat cu instituții de prestigiu din Franța (Liceul “Frangois Arago” din Perpignan, Franța, cu care Colegiul „B.P.Hașdeu” are un parteneriat educațional din 2014, Universitatea din Perpignan și Laboratorul de Matematică, Fizică și Științe al acestei Universități, Asociația Internațională “Math.en.JEANS” din Paris-organizatoarea Congresului la care grupul de elevi și profesori doresc să participe împreună cu partenerii din Franța, Belgia, Polonia, Italia, Germania).

Se cunoaște preocuparea Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru dezvoltarea domeniului educațional, sens în care Buzăul va fi reprezentat prin acest grup de elevi, făcând cunoscut ceea ce au oamenii acestor locuri mai de preț: mințile luminate, capacitatea de efort intelectual în scopul progresului.

Încurajarea inovării și creativității în educația buzoiană, precum și un sistem de învățământ performant reprezintă motorul dezvoltării orașului, acestea fiind doar o parte din obiectivele stabilite în domeniul educațional.

Este o oportunitate deosebită pentru acest grup de lucru de la C.N. „B.P.Hașdeu” din Buzău să fie prezent la Congresul de la Bordeaux, pentru aceasta fiind necesare cheltuieli care depășesc posibilitățile proprii.

Menționez că selecționarea participanților a fost efectuată exclusiv de reprezentanții Asociației.

Acest proiect educațional ar putea favoriza posibilitatea unei colaborări privilegiate între orașele Perpignan din Franța și Buzău, respectiv posibilitatea unor schimburi privilegiate între regiunea Languedoc-Roussillon din Franța și județul Buzău.

Totodată, proiectul de contract de cooperare este întocmit în acord cu scopul cooperării și nu este contrar intereselor UAT.

În acest scop s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU -Serviciul Juridic si Contencios Administrativ

- Directia Economica-

Nr. 22701/19.02.2020

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația de Părinți a Colegiului Național „B.P.Hașdeu” Buzău, în vederea finanțării sumelor necesare deplasării a 33 de elevi ai Colegiului Național „B.P. Hașdeu” împreună cu 3 profesori coordonatori ai proiectului științific “Math&Languages” la Congresul Internațional “Math.en.JEANS” de la Bordeaux, Franța, în perioada 8-14 mai 2020

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii, se propune aprobarea asocierii Municipiului Buzău cu Asociația de Părinți a Colegiului Național „B.P.Hașdeu” Buzău în vederea finanțării sumelor necesare deplasării a 33 de elevi ai Colegiului Național „B.P.Hașdeu” împreună cu 3 profesori coordonatori la Congresul Internațional “Math.en.JEANS”, motiv pentru care va fi încheiat un contract de cooperare între cele două părți.

Prin același proiect, se arată că Municipiul Buzău va contribui la organizarea acestui eveniment cu suma de 100.000 lei, aprobată prin bugetul local.

Suma totală de 100.000 lei este alcătuită din următoarele categorii de cheltuieli:

Nr. crt

Categorii cheltuieli

Suma

1

Înscrierea la Congres

9000 lei

2

Transport aeroport Merignac-Bordeaux oras dus-întors/transport Buzău-București(Otopeni)/transport cu avionul București-Bordeaux și retur

67392 lei

3

Cazare

23608 lei

TOTAL GENERAL

100.000 lei

Pentru concretizarea asocierii, a fost propus, totodată, un proiect de contract, anexă care va face parte integrantă din hotărâre.

Proiectul de hotărâre este legal, deoarece este în acord cu prevederile Codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

În exercitarea prerogativelor sale, Consiliul local are atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local și atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educația (art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d și e, alin. 7 lit. a).

De asemenea, Consiliul Local hotărăște cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local (art. 129 alin.

9 lit. a).

Interesul public local a fost demonstrat în referatul de aprobare al inițiatorului.

Totodată, proiectul de contract de asociere este întocmit în acord cu Codul administrativ actualizat.

În acest scop s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Direcția Economica

Director Economic, Laurentiu - Iulian Vasile


Serviciul Juridic si Contencios Administrativ,

Consilier juridic, Viorel Dima