Hotărârea nr. 34/2020

Hotărâre privind punerea în executare a sentinței civile nr. 169/07.10.2019, din Dosarul nr. 488/42/2019, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, în legătură cu rețeaua unităților de învățământ pentru anii școlari 2019-2020 și 2020-2021.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

HOTĂRÂRE

privind punerea în executare a sentinței civile nr. 169/07.10.2019, din Dosarul nr.

488/42/2019, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, în legătură cu rețeaua unităților de învățământ pentru anii școlari 2019-2020 și 2020-2021

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - adresa Inspectoratului Școlar Județean Buzău nr. 571/23.01.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 10.114/22.01.2020;

 • -  referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 66/CLM/21.02.2020;

 • - raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare și Cooperare Interinstituțională nr. 23.912/21.02.2020;

 • - avizul conform emis de Inspectoratul Școlar Județean Buzău cu nr. 814/05.02.2020 înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 16010/06.02.2020;

 • - avizul comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, culte, familie și protecție copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - avizul comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 91/26.04.2018 pentru aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2018 - 2019, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 21/22.02.2019 pentru aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 - 2020;

 • - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 8/30.01.2020 pentru aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2020 - 2021;

 • - Sentința Curții de Apel Ploiești nr. 169//04.10.2019;

 • - prevederile O.M.E.N. nr. 5756/06.01.2020 privind punerea în executare a sentinței civile nr. 169/07.10.2019, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești;

 • - nota internă nr. 17248/10.02.2020;

 • - prevederile art. 28, alin. (4) din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021 prevăzută în Anexa 1 la Ordinul MEN nr. 5.090 / 2019;

 • - prevederile art. 19, alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 14, alin. (5) din Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ;

- prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. a), art. 139, alin. 1, coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ.

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1.- Se suspendă executarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 21/22.02.2019 pentru aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 - 2020, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește Școala Gimnazială "General Grigore Baștan" și Școala Gimnazială "Ion Crerangă". Poziția 31 din anexa la hotărâre se modifică din:

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unități arondate

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" municipiul BUZĂU (PRE, PRI, GIM)

în:

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unități arondate

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" municipiul BUZĂU (PRE, PRI, GIM)

31A1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GENERAL GRIGORE BAȘTAN” municipiul BUZĂU (PRI, GIM)/ str. Victoriei, nr. 73

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 municipiul BUZAU (PRE)_________________________

Art. 2.- Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești, rămase definitive, Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 - 2020, este prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3.- Se suspendă executarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 8/30.01.2020 pentru aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2020 - 2021, în ceea ce privește Școala Gimnazială "General Grigore Baștan" și Școala Gimnazială "Ion Crerangă". Poziția 31 din anexă se modifică din:

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unități arondate

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" municipiul BUZĂU (PRE, PRI, GIM)

în:

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unități arondate

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" municipiul BUZĂU (PRE, PRI, GIM)

31A1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GENERAL GRIGORE BAȘTAN” municipiul BUZĂU (PRI, GIM)/ str. Victoriei, nr. 73

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 municipiul BUZAU (PRE)

Art. 4.- Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești, rămase definitive, Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2020 - 2021, este prevăzută în Anexa nr. 2, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 5.- Adresa administrativă (poștală) a Școlii Postliceale Sanitare este municipiul Buzău, Cartier Grâng, Aleea Școlilor nr. 5.

Art. 6.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare și Cooperare Interinstituțională, Direcției Economice, Serviciului Evidență-Administrare Patrimoniu și Licitații, unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău enumerate mai sus și Inspectoratul Școlar Județean Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

consilier lonuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

Buzău, 27 februarie 2020

Nr. 34

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 27 februarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 21 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - PRIMAR -Nr. 66/CLM/21.02.2020

REFERAT DE APROBARE

privind punerea în executare a sentinței civile nr. 169/07.10.2019, din Dosarul nr.

488/42/2019, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, în legătură cu rețeaua unităților de învățământ pentru anii școlari 2019-2020 și 2020-2021

Prin Sentința nr. 169/2019 a Curții de Apel Ploiești s-a dispus suspendarea executării Hotărârii Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Buzău nr. 21/11.01.2019, a H.C.L.M. Buzău nr. 21/22.02.2019 pentru aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 - 2020, a O.M.E.N. nr. 3783/29.03.2019 privind reorganizarea rețelei școlare a județului Buzău, începând cu anul școlar 2019-2020, în ceea ce privește unitățile de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială “Ion Creangă” din municipiul Buzău și Școala Gimnazială “General Grigore Baștan” din municipiul Buzău și a O.M.E.N. nr. 5073/30.08.2019 privind modificarea O.M.E.N. nr. 3783/29.03.2019, pînă la soluționarea definitivă a cererii având ca obiect anularea acestora.

Pentru punerea în executare a sentinței civile nr. 169/07.10.2019, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, a fost emis O.M.E.N. nr. 5756/06.01.2020.

Pentru punerea în executare a O.M.E.N. nr. 5756/06.01.2020, Inspectoratul Școlar Județean Buzău a emis avizul conform cu nr. 814/05.02.2020 înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 16010/06.02.2020.

Art. 28, alin. (4) din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021 prevăzută în Anexa 1 la Ordinul M.E.N. nr. 5.090 / 2019 prevede că în situația în care pe parcursul anului școlar sunt emise hotărâri judecătorești, rămase definitive, ce vizează rețeaua școlară și implică modificări ale acesteia, acestea vor fi puse imediat în aplicare de către autoritățile administrațiilor publice locale/consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, respectiv inspectoratele școlare la nivelul cărora acestea își produc efectele sau de către Ministerul Educației Naționale, după caz.

Art. 19, alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare prevede că pentru asigurarea accesului egal la educație și formare profesională, autoritățile administrației publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor școlare, aprobă organizarea, funcționarea și, după caz, dizolvarea unor structuri de învățământ, fără personalitate juridică - ca părți ale unei unități de învățământ cu personalitate juridică - și subordonate aceluiași ordonator principal de credite, în condițiile legii.

Art. 14, alin. (5) din Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ prevede că în ipoteza în care se emite un nou act administrativ cu același conținut ca și cel suspendat de către instanță, acesta este suspendat de drept.

Art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ prevede că, consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale, având atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local asigurând, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educația.

Nota internă nr. 17248/10.02.2020 prevede că adresa administrativă (poștală) a Școlii Postliceale Sanitare este municipiul Buzău, Cartier Grâng, Aleea Școlilor nr. 5.

Având în vedere cele prezentate mai sus și prevederile art. 136, alin. (8), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ (fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de inițiator), supun aprobării consiliului local proiectul de hotarâre privind punerea în executare a sentinței civile nr. 169/07.10.2019, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești.

.                                PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU -Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare și Colaborare Interinstituțională -

Nr. 23.912/21.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind punerea în executare a sentinței civile nr. 169/07.10.2019, din Dosarul nr.

488/42/2019, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, în legătură cu rețeaua unităților de învățământ pentru anii școlari 2019-2020 și 2020-2021

Prin referatul de aprobare nr. 66/CLM/21.02.2020, primarul municipiului Buzău supune dezbaterii și aprobării consiliului local, proiectul de hotarâre privind punerea în executare a sentinței civile nr. 169/07.10.2019, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești.

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de către primarul municipiului Buzău am constatat că a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, respectiv:

 • - prevederile Sentinței nr. 169/2019 a Curții de Apel Ploiești prin care s-a dispus suspendarea executării Hotărârii Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Buzău nr. 21/11.01.2019, a H.C.L.M. Buzău nr. 21/22.02.2019 pentru aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 -2020, a O.M.E.N. nr. 3783/29.03.2019 privind reorganizarea rețelei școlare a județului Buzău, începând cu anul școlar 2019-2020, în ceea ce privește unitățile de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială “Ion Creangă” din municipiul Buzău și Școala Gimnazială “General Grigore Baștan” din municipiul Buzău și a O.M.E.N. nr. 5073/30.08.2019 privind modificarea O.M.E.N. nr. 3783/29.03.2019, pînă la soluționarea definitivă a cererii având ca obiect anularea acestora;

 • - prevederile O.M.E.N. nr. 5756/06.01.2020 pentru punerea în executare a sentinței civile nr. 169/07.10.2019, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești;

 • - prevederile avizului conform nr. 814/05.02.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 16010/06.02.2020 emis de Inspectoratul Școlar Județean Buzău;

 • - prevederile art. 28, alin. (4) din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021 prevăzută în Anexa 1 la Ordinul MEN nr. 5.090 / 2019 care prevede că în situația în care pe parcursul anului școlar sunt emise hotărâri judecătorești, rămase definitive, ce vizează rețeaua școlară și implică modificări ale acesteia, acestea vor fi puse imediat în aplicare de către autoritățile administrațiilor publice locale/consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, respectiv inspectoratele școlare la nivelul cărora acestea își produc efectele sau de către Ministerul Educației Naționale, după caz;

- prevederile art. 19, alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare care prevede că pentru asigurarea accesului egal la educație și formare profesională, autoritățile administrației publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor școlare, aprobă organizarea, funcționarea și, după caz, dizolvarea unor structuri de învățământ, fără personalitate juridică - ca părți ale unei unități de învățământ cu personalitate juridică - și subordonate aceluiași ordonator principal de credite, în condițiile legii;

 • - prevederile art. 14, alin. (5) din Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ care prevede că în ipoteza în care se emite un nou act administrativ cu același conținut ca și cel suspendat de către instanță, acesta este suspendat de drept;

 • - prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ care prevede că, consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale, având atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local asigurând, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educația;

 • - prevederile Notei interne nr. 17248/10.02.2020 care prevede că adresa administrativă a Școlii Postliceale Sanitare este municipiul Buzău, Cartier Grâng, Aleea Școlilor nr. 5.

Având în vedere cele prezentate mai sus și prevederile art. 136, alin. (8), lit. b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ (fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului) avizăm favorabil proiectul de hotărâre și propunem adoptarea lui în forma prezentată de către inițiator.

Șef Serviciu,

Gianina-Cristina Dinu

Întocmit,

Florea Androne

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 34 din 27.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 - 2020 valabilă până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești, rămase definitive

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unități arondate

1

COLEGIUL NAȚIONAL "B. P. HASDEU" municipiul BUZĂU (GIM, COL NAT) / B-dul Gării nr.1

2

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" municipiul BUZĂU (GIM, COL NAT) / str.Transilvaniei nr.134

3

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" municipiul BUZĂU (PRE, PRI, GIM, LIC VOC, LIC TEO) /str. Spiru Haret nr. 6

4

COLEGIUL ECONOMIC municipiul BUZĂU (COL, PROF) /str.T.Vladimirescu nr.15

5

LICEUL TEHNIC BUZAU municipiul BUZĂU (LIC TEH, PROF) /Aleea Industriei nr.5

6

LICEUL AGRICOL "DR. CONSTANTIN ANGELESCU" municipiul BUZĂU (LIC TEH , PROF, POS)/ str.Crizantemelor nr.17

7

LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU MARGHILOMAN" municipiul BUZĂU (GIM, LIC TEO) / cart.Dorobanți 2

8

LICEUL TEHNOLOGIC " HENRI COANDĂ" municipiul BUZĂU (PRE, PRI, GIM, GIM/SP, LIC TEH, LIC/SP, PROF, POS) /str. Horticolei nr. 50

9

LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C. MOISIL" municipiul BUZĂU (GIM, LIC TEH, PROF)/ Cartier Broșteni, str. Iazul Morilor

10

LICEUL DE ARTE "MARGARETA STERIAN" municipiul BUZĂU (PRI, PRI/AR, GIM/AR, LIC/aR) ) str. Bucegi nr. 6

11

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "CHESARIE EPISCOPUL" municipiul BUZĂU (PRE, LIC VOC) / str.Aleea Episcopiei nr.1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "CĂSUȚA PITICILOR" (PRE)/ str.Păcii nr.10

12

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAȘ SOTER" municipiul BUZĂU (PRE, PRI/SP, GIM/SP, LIC/SP,LIC TEO) /Cart.Micro 14, str.Aleea Școlilor nr.1

13

LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII municipiul BUZĂU (LIC TEH, PROF, POS)/ str.Bazalt nr.15 bis

14

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU" municipiul BUZĂU (PRE, PRI, GIM, LIC TEH, PROF, POS) / Str.Dimitrie Filipescu nr. 6

15

LICEUL “PRIMA SCHOOL” municipiul BUZĂU ( LIC TEH, LIC TEO) /Str. Plevnei nr. 2A

16

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ municipiul BUZĂU (POS)/ str.Aleea Școlilor nr. 1

17

ȘCOALA POSTLICEALĂ “FEG” BUZĂU municipiul BUZĂU (POS) /str. Independenței nr. 22 (autorizatie), pct. de lucru str. Victoriei nr. 58; scoala_feg@yahoo.com/0760663932

18

ȘCOALA POSTLICEALĂ “VASILE ALECSANDRI” municipiul BUZĂU (POS)/ str. Transilvaniei nr. 90

19

ȘCOALA POSTLICEALĂ “REGINA MARIA” municipiul BUZĂU (POS)/ Str. Plevnei nr. 2A

20

ȘCOALA POSTLICEALĂ “FLORENTINA MOSORA” municipiul BUZĂU (POS) /Str.Dimitrie Filipescu nr. 6

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CĂPITAN AVIATOR MIRCEA T. BĂDULESCU" municipiul BUZĂU (PRI, GIM) /B-dul Nicolae Bălcescu nr.28

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU" municipiul BUZĂU (PRI, GIM) /str.George Coșbuc nr.5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 municipiul BUZAU (PRE) /str. 22 Decembrie nr. 1

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "EPISCOP DIONISIE ROMANO" municipiul BUZĂU (PRI, GIM) /str.Bistriței nr.31

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 municipiul BUZĂU (PRI, GIM) /Cartier Dorobanți nr.1

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICU CONSTANTINESCU" municipiul BUZĂU (PRE, PRI, GIM) /str.Col. Buzoianu nr.109

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.6 municipiul BUZAU (PRE)/ b-dul Unirii Sud bloc 19 A

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "P.H. ZANGOPOL" municipiul BUZĂU (PRI, GIM) /str.Stupariei nr.1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.9 municipiul BUZAU (PRE) /str.Pinului nr.9

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.11 municipiul BUZĂU (PRI, GIM) /str.Chiristigii nr.7

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI" municipiul BUZĂU (PRI, GIM) /str. Aleea Școlilor nr.3

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL KOGĂLNICEANU" municipiul BUZĂU (PRI, GIM) /str.Transilvaniei nr.313

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.10 municipiul BUZAU (PRE)/str. Transilvaniei nr. 275

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CASUTA POVESTILOR" municipiul BUZAU (PRE) / str. Lăstunului nr. 2

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE EMIL PALADE" municipiul BUZĂU (PRI, GIM) /str.Spiru Haret nr.8

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 15 municipiul BUZAU (PRE)/ b-dul Mareșal Averescu nr.1-3

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" municipiul BUZĂU (PRE, PRI, GIM) /str.Victoriei nr.58

31A1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GENERAL GRIGORE BAȘTAN” municipiul BUZĂU (PRI, GIM)/ str. Victoriei, nr. 73

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 municipiul BUZAU (PRE)

32

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 municipiul BUZĂU (PRE)/ str. Nicu Constantinescu nr. 109 Cartier Orizont

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "PITICOT" municipiul BUZAU (PRE) /str. Bistriței nr. 39

33

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 municipiul BUZĂU (PRE)/ str. Bistriței, nr. 37                                           ’

34

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 municipiul BUZĂU (PRE) /str.Aleea Parcului nr.10

35

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "BOBOCEI DIN MICRO III" municipiul BUZĂU (PRE) /str.Pietroasele nr.1

36

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 municipiul BUZĂU (PRE) Bdul Gării nr.19/str. Al. Marghiloman nr. 273

37

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CEI ȘAPTE PITICI" municipiul BUZĂU (PRE) /Cartier Micro XIV Aleea Bujorului nr.1

38

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 municipiul BUZĂU (PRE) /str. Unirii nr.10

39

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 municipiul BUZĂU (PRE) /str. Vulturului nr.2

40

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 municipiul BUZĂU (PRE) /Str. Teodor Neculuță nr. 30

41

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.18 municipiul BUZĂU (PRE) /str. Piata Colegiului nr.1 Cartier Broșteni

42

GRĂDINIȚA “ADEONA KINDERGARTEN” municipiul BUZĂU (PRE)/bld. N. Titulescu nr. 37

43

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “EDUSTAR” municipiul BUZĂU (PRE) /str. Mioriței nr. 14

44

PALATUL COPIILOR BUZĂU municipiul BUZĂU/, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 20

CLUBUL COPIILOR ORAȘ RÂMNICU SĂRAT     ’

CLUBUL COPIILOR COMUNA BECENI

CLUBUL COPIILOR COMUNA BERCA

CLUBUL COPIILOR ORAȘ NEHOIU

CLUBUL COPIILOR ORAȘ

PĂTÂRLAGELE       ’

CLUBUL COPIILOR ORAȘ

POGOANELE        ’

45

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR BUZĂU,/ Str.

Spiru Haret nr. 8 bis

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 34 din 27.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2020 - 2021 valabilă până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești, rămase definitive

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unități arondate

1

COLEGIUL NAȚIONAL "B. P. HASDEU" municipiul BUZĂU (GIM, COL NAT) / B-dul Gării nr. 1

2

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" municipiul BUZĂU (GIM, COL NAT) / Str. Independenței nr. 22/ Str. Transilvaniei nr. 196

3

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" municipiul BUZĂU (PRE, PRI, GIM, LIC VOC, LIC TEO) Str. Spiru Haret nr. 6 A

4

COLEGIUL ECONOMIC municipiul BUZĂU (COL, PROF) /Str. George Emil Palade nr. 15

5

LICEUL TEHNIC BUZAU municipiul BUZĂU (LIC TEH, PROF) /B-dul Industriei nr. 30

6

LICEUL AGRICOL "DR. CONSTANTIN ANGELESCU" municipiul BUZĂU (LIC TEH , PROF, POS)/ Str. Crizantemelor nr. 17

7

LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU MARGHILOMAN" municipiul BUZĂU (GIM, LIC TEO) / Cart. Dorobanți, Str. Ivănețu, nr. 7

8

LICEUL TEHNOLOGIC " HENRI COANDĂ" municipiul BUZĂU (PRE, PRI, GIM, GIM/SP, LIC TEH, LIC/SP, PROF, POS) /Str. Horticolei nr. 50

9

LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C.

MOISIL" municipiul BUZĂU (GIM, LIC TEH, PROF)/ Cart. Broșteni,

Aleea Afinelor nr. 7

10

LICEUL DE ARTE "MARGARETA STERIAN" municipiul BUZĂU (PRI, PRI/AR, GIM/AR, LIC/AR) ) Str. Bucegi nr. 6

11

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "CHESARIE EPISCOPUL" municipiul BUZĂU (PRE, LIC VOC) /.

Aleea Episcopiei nr. 1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "CĂSUȚA PITICILOR" (PRE)/

Str. Păcii nr. 10

12

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAȘ SOTER" municipiul BUZĂU (PRE, PRI/SP, GIM/SP, LIC/SP,LIC TEO) /Cart. Crâng, Aleea Școlilor, nr. 5

13

LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII municipiul BUZĂU (LIC TEH, PROF, POS)/ Str.Bazalt nr.15 B

14

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU" municipiul BUZĂU (PRE, PRI, GIM, LIC TEH, PROF, POS) / Str. Dimitrie Filipescu nr. 6

15

LICEUL “PRIMA SCHOOL” municipiul BUZĂU ( LIC TEH, LIC TEO) / Str. Plevnei nr. 2A

16

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ municipiul BUZĂU (POS)/ Cartier Grâng, Aleea Școlilor nr. 5

17

ȘCOALA POSTLICEALĂ "FEG" BUZĂU municipiul BUZĂU (POS) /

Str. Victoriei nr. 58; scoala-_fegbuzau@yahoo.com / 0760663932

18

ȘCOALA POSTLICEALĂ “VASILE ALECSANDRI” municipiul BUZĂU (POS)/ Str. Transilvaniei nr. 90

19

ȘCOALA POSTLICEALĂ “REGINA MARIA” municipiul BUZĂU (POS)/

Str. Plevnei nr. 2A

20

ȘCOALA POSTLICEALĂ “FLORENTINA MOSORA” municipiul BUZĂU (POS) / Aleea Afinelor nr. 7

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CĂPITAN AVIATOR MIRCEA T. BĂDULESCU" municipiul BUZĂU (PRI, GIM) /B-dul Nicolae Bălcescu nr. 28

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU" municipiul BUZĂU (PRI, GIM) /Str.George Coșbuc nr. 5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 municipiul BUZAU (PRE) /Str. 22 Decembrie nr. 1

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "EPISCOP DIONISIE ROMANO" municipiul BUZĂU (PRI, GIM) /Str.Bistriței nr. 31

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 municipiul BUZĂU (PRI, GIM) /Cartier Dorobanți, Str. Privighetorilor nr. 5

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICU CONSTANTINESCU" municipiul BUZĂU (PRE, PRI, GIM) / Str. Col. Buzoianu nr. 109

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.6 municipiul BUZAU (PRE)/

Aleea Stejarului nr 28, bl. 19A

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "P.H. ZANGOPOL" municipiul BUZĂU (PRI, GIM) /Str. Stupariei nr. 1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.9 municipiul BUZAU (PRE) /Str.Pinului nr.9

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.11 municipiul BUZĂU (PRI, GIM) /Str. Chiristigii nr. 7

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI" municipiul BUZĂU (PRI, GIM) / Aleea Școlilor nr. 3

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL KOGĂLNICEANU" municipiul BUZĂU (PRI, GIM) /str. Transilvaniei nr. 313

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.10 municipiul BUZAU (PRE)/

Str. Transilvaniei nr. 275

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CĂSUȚA POVEȘTILOR" municipiul BUZAU (PRE) / Str. Lăstunului nr. 2

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE EMIL PALADE" municipiul BUZĂU (PRI, GIM) /Str. Spiru Haret nr. 8A

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 15 municipiul BUZAU (PRE)/ B-dul Mareșal Averescu nr.1-3

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" municipiul BUZĂU (PRE, PRI, GIM) /Str. Victoriei nr. 60 A, cu respectarea Sentinței nr. 169/2019 a Curții de Apel Ploiești       ’

31A1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GENERAL GRIGORE BAȘTAN” municipiul BUZĂU (PRI, GIM)/ str. Victoriei, nr. 73

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 municipiul BUZAU (PRE)

32

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 municipiul BUZĂU (PRE)/ Str. Nicu Constantinescu nr. 109, Cartier Orizont

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "PITICOT" municipiul BUZAU (PRE) /Str. Bistriței nr. 39

33

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

3 municipiul BUZĂU (PRE) /Str. Bistriței nr. 37

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CĂSUȚA FERMECATĂ" municipiul BUZAU (PRE) Str. Bucegi nr. 9

34

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 municipiul BUZĂU (PRE) / Aleea Parcului nr.8

35

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "BOBOCEI DIN MICRO III" municipiul BUZĂU (PRE) /

Str. Pietroasele nr. 5

36

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 municipiul BUZĂU (PRE) Bdul Gării nr.19/Str. Al. Marghiloman nr. 273

37

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CEI ȘAPTE PITICI" municipiul BUZĂU (PRE) /Cartier Crâng, Aleea Bujorului nr.12

38

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 municipiul BUZĂU (PRE) /Aleea Stejarului nr. 42A

39

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

9 municipiul BUZĂU (PRE) /Str. Vulturului nr. 2

40

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 municipiul BUZĂU (PRE) /Str. Theodor Neculuță nr. 30

41

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.18 municipiul BUZĂU (PRE) / Cartier Broșteni, Str. Academiei nr. 1

42

GRĂDINIȚA “ADEONA KINDERGARTEN” municipiul BUZĂU (PRE)/Bld. N. Titulescu nr. 37

43

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “EDUSTAR” municipiul BUZĂU (PRE) /Str. Mioriței nr. 14

44

PALATUL COPIILOR BUZĂU municipiul BUZĂU, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 20 / 0238715560 / pcbuzau@gmail.com

CLUBUL COPIILOR ORAȘ RÂMNICU SĂRAT     ’

CLUBUL COPIILOR COMUNA BECENI

CLUBUL COPIILOR COMUNA BERCA

CLUBUL COPIILOR ORAȘ NEHOIU

CLUBUL COPIILOR ORAȘ

PĂTÂRLAGELE       ’

CLUBUL COPIILOR ORAȘ

POGOANELE        ’

45

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR BUZĂU, Str. Spiru Haret nr. 8 B / ’0238725558 /cssbuzau@yahoo.com