Hotărârea nr. 33/2020

Hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere în sarcina altor persoane decât persoana vârstnică îngrijită în Centrul Rezidențial al Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice „Alexandru Marghiloman” Buzău.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -CONSILIUL LOCAL-

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice și a cuantumului contribuției de întreținere în sarcina altor persoane decât persoana vârstnică îngrijită în Centrul Rezidențial al Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice " Alexandru Marghiloman " Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară:

Având în vedere:

 • - referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 43/CLM/17.02.2020, prin care se propune aprobarea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice și a cuantumului contribuției de întreținere în sarcina altor persoane decât persoana vârstnică îngrijită în Centrul Rezidențial al Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice " Alexandru Marghiloman " Buzău;

 • - raportul Direcției de Asistență Socială a municipului Buzău cu nr. 1.652/17.02.2020;

 • - avizul Comisiei pentru muncă și protecție socială a Consiliului local al Municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru Administrație Publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - prevederile art. 24 și 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice (***republicată***) cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederilor H.G. nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

-prevederile art. 341 din Legea 287 / 2009 privind Codul civil (**republicată**);

 • - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. 14, teza a II-a, art. 139, alin. 1, coroborat cu art. 5, lit. ee și art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pe anul 2020 pentru persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Rezidențial al Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice " Alexandru Marghiloman " Buzău , în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite, potrivit anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Se aprobă nivelul maxim al contribuției lunare de întreținere pentru anul 2020, în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite, după cum urmează :

 • - pentru persoanele dependente - o contribuție maximă lunară în valoare de 2128 lei ;

 • - pentru persoanele semidependente - o contribuție maximă lunară în valoare de 1310 lei ;

 • - pentru persoanele independente - o contribuție maximă lunară în valoare de 1091 lei.

(2) Se aprobă modalitatea de plată a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Rezidențial al Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice "Alexandru Marghiloman" Buzău, precum și de susținătorii legali ai acestora care beneficiază de venituri lunare, pe membru de familie, în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în anul 2020, respectiv suma de 1346 lei, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 - Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.- HCL a municipiului Buzău nr. 61/2019 își încetează aplicabilitatea la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.5. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, 3                           3                 3 f

consilier lonuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 27 februarie 2020

Nr. 33

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 27 februarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 21 voturi pentru, 0 abțineri și 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

Anexa Nr. 1 la Hotărârea nr. 33/27 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

COSTUL MEDIU LUNAR

de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Centrul rezidențial al Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice " Alexandru Marghiloman " Buzău

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod indicator

Total cheltuieli

Total

Pers. dependent e

Pers. semidepe ndente

Pers. independente

1

Cheltuieli de personal

10

1769219

1149992

353844

265383

2

Bunuri și servicii

20

475213

308888

95043

71282

3

Bunuri și servicii (chelt.întreț.)

20.01

285160

185354

57032

42774

4

Reparații curente

20.02

0

5

Hrană

20.03

187439

121835

37488

28116

6

Medicamente

20.04

2614

1699

523

392

7

Bunuri de natura obiectelor de inventar (echipam.+cazarm.)

20.05

0

0

0

0

8

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30

0

0

0

0

9

Deplasări interne / cursuri

20.06

0

0

0

0

10

Pregătire profesională

20.13

0

0

0

0

Total cheltuieli

2244432

Total cheltuieli pe grad de dependență

145880

448887

336665

Nr. Mediu de beneficiari în anul 2019

20

10

9

Cost mediu / beneficiar / an

57545

Cost mediu / beneficiar / an pe grade de dependență

72944

44889

37407

COST MEDIUL / BENEFICIAR / LUNĂ în anul 2019

4795

COST MEDIUL / BENEFICIAR / LUNĂ în anul 2019, pe grade de dependență

6079

3741

3117

Anexa Nr. 2 la Hotărârea nr. 33/27 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Modalitatea de plată a contribuției lunare de întreținere pentru anul 2020, datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice Alexandru Marghiloman Buzau și/sau de către susținătorii legali ai acestora care realizează venit lunar pe membru de familie în cuatum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în anul 2020

Persoana vârstnică îngrijită în Complexul de Servicii pentru Persoane Vârtnice "Alexandru Marghiloman” Buzău, precum și susținătorii legali ai acesteia, care dispun de venituri proprii, au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită în urma evaluării complexe, pe baza costului mediu lunar de întreținere, precum și a veniturilor persoanei vârstnice și, după caz, a susținătorilor legali ai acesteia.

Persoanele vârstnice care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind suporată din bugetul local.

Acoperirea valorii integrale a contribuției lunare se stabilește astfel:

 • a) contribuția lunară datorată de persoanele vârstnice este de 60 % din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat, după cum urmează :

 • - pentru persoanele dependente - costul mediul lunar de întreținere, în valoare de 6079 lei;

 • - pentru persoanele semidependente - costul mediul lunar de întreținere, în valoare de 3741 lei;

 • - pentru persoanele independente - costul mediul lunar de întreținere, în valoare de 3117 ;

 • b) diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii.

La stabilirea venitului lunar pe membru de familie al susținătorilor legali, se procedează după cum urmează:

 • a) din veniturile nete lunare ale susținătorilor legali se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare;

 • b) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au efectiv în întreținere.

Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie sunt stabilite prin art. 341 din Legea 287 / 2009 privind Codul civil (**republicată**) și au în vedere :

 • - Veniturile din muncă ;

 • - Sumele de bani cuvenite cu titlu de pensie în cadrul asigurărilor sociale și altele asemenea ;

 • - Veniturile cuvenite în temeiul unui drept de proprietate intelectuală

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -PRIMAR-

Nr. 43/CLM/17.02.2020

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice și a cuantumului contribuției de întreținere în sarcina altor persoane decât persoana vârstnică îngrijită în Centrul Rezidențial al Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice " Alexandru Marghiloman " Buzău

În conformitate cu art. 25, alin. 1 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice (***republicată***) cu modificările și completările ulterioare, Costul mediu lunar de întreținere se stabilește anual de către consiliile locale și/sau județene, după caz, înainte de adoptarea bugetelor propria, prin urmare se impune ca prin Hotărâre de Consiliu Local să se actualizeze pentru anul 2020 costul mediu lunar de întreținere și a cuantumului contribuției de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în căminul Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice " Alexandru Marghiloman " Buzău.

Costul mediu lunar de întreținere se stabilește în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite și are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul national unic de asigurări de sănătate, pentru finanțarea drepturilor de personal ale personalului medical și a medicamentelor.

Costul mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în cămin, propus conform art. 25, alin. (2), (4) din Legea nr. 17/2000, (***republicată***) privind asistența socială a persoanelor vârstnice, pentru anul 2019, se stabilește după cum urmează :

 • - pentru persoanele dependente - costul mediul lunar de întreținere, în valoare de 6079 lei;

 • - pentru persoanele semidependente - costul mediul lunar de întreținere, în valoare de 3741 lei;

 • - pentru persoanele independente - costul mediul lunar de întreținere, în valoare de 3117 lei;

Contribuția lunară de întreținere se stabilește după cum urmează :

 • - pentru persoanele dependente - o contribuție maximă lunară în valoare de 2128 lei;

 • - pentru persoanele semidependente - o contribuție maximă lunară în valoare de 1310 lei;

 • - pentru persoanele independente - o contribuție maximă lunară în valoare de 1091 lei.

Acoperirea valorii integrale a contribuției lunare se stabilește conform modului de calcul prezentat în anexa 2 la prezentul proiectul de hotărâre.

Având în vedere propunerea formulată de Directorul Executiv al Direcției de Asistența Socială a municipiului Buzău, precum și dispozițiile legale sus menționate, s-a elaborat alăturat proiect de hotărâre, pe care îl supunem atenției dumneavoastră, în vederea adoptării lui în forma prezentată.

PRIMAR, Constantin Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- Direcția de Asistenta Socială a municipiului Buzău -Nr.l’652/17.02.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice și a cuantumului contribuției de întreținere în sarcina altor persoane decât persoana vârstnică îngrijită în Centrul Rezidențial al Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice " Alexandru Marghiloman " Buzău

În conformitate cu prevederile art. 24 și 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice (***republicată***), cu modificările și completările ulterioare, persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în cămine organizate potrivit legii, precum și susținătorii legali ai acestora au obligația să plătească lunar, o contribuție de întreținere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreținere.

Costul mediu lunar de întreținere se stabilește anual de către consiliile locale și/sau județene, după caz.

Costul mediu lunar de întreținere se stabilește în funcție de gradul de dependență a persoanei vârstnice îngrijite și are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul național unic de asigurări de sănătate, pentru finanțarea drepturilor de personal ale personalului medical și a medicamentelor .

Costul mediu lunar de întreținere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate și nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii .

Contribuția lunară de întreținere pentru anul 2020 se stabilește pe baza costului mediu lunar de întreținere calculat la nivelul cheltuielilor efectuate in 2019, după cum urmează:

- pentru persoanele dependente - costul mediul lunar de întreținere, în valoare de 6079 lei;

 • - pentru persoanele semidependente - costul mediul lunar de întreținere, în valoare de 3741 lei;

 • - pentru persoanele independente - costul mediul lunar de întreținere, în valoare de 3117 lei.

  Nr. crt.

  Denumire indicator

  Cod indicator

  Total cheltuieli

  Total

  Pers. dependent e

  Pers. semidepen dente

  Pers.

  independente

  1

  Cheltuieli de personal

  10

  176921

  9

  1149992

  353844

  265383

  2

  Bunuri și servicii

  20

  475213

  308888

  95043

  71282

  3

  Bunuri și servicii (chelt.întreț.)

  20.01

  285160

  185354

  57032

  42774

  4

  Reparații curente

  20.02

  0

  5

  Hrană

  20.03

  187439

  121835

  37488

  28116

  6

  Medicamente

  20.04

  2614

  1699

  523

  392

  7

  Bunuri de natura obiectelor de inventar (echipam.+cazarm.)

  20.05

  0

  0

  0

  0

  8

  Alte cheltuileli cu bunuri si servicii

  20.30

  0

  0

  0

  0

  9

  Deplasări interne / cursuri

  20.06

  0

  0

  0

  0

  10

  Pregătire profesională

  20.13

  0

  0

  0

  0

  Total cheltuieli

  2244432

  Total cheluiteli pe grad de dependență

  145880

  448887

  336665

  Nr. Mediu de beneficiari în anul 2019

  20

  10

  9

  Cost mediu / beneficiar / an

  57545

  Cost mediu / beneficiar / an pe grade de dependență

  72944

  44889

  37407

  COST MEDIUL / BENEFICIAR / LUNĂ în anul 2019

  4795

  COST MEDIUL / BENEFICIAR / LUNĂ în anul 2019, pe grade de dependență

  6079

  3741

  3117

Contribuția lunară de întreținere se stabilește după cum urmează :

 • - pentru persoanele dependente - o contribuție maximă lunară în valoare de 2128 lei;

 • - pentru persoanele semidependente - o contribuție maximă lunară în valoare de 1310 lei;

 • - pentru persoanele independente - o contribuție maximă lunară în valoare de 1091 lei.

Modalitatea de calcul

a contribuției lunare de întreținere pentru anul 2019, datorată de persoanele vârstnice îngrijite în cadrul Centrului rezidențail al Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice Alexandru Marghiloman Buzau și/sau de către susținătorii legali ai acestora care realizează venit lunar pe membru de familie în cuatum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în anul 2020

Persoana vârstnică îngrijită în cadrul Centrului rezidențial al Complexului de Servicii pentru persoane Vârtnice ”Alexandur Marghiloman” Buzău, precum și susținătorii legali ai acesteia, care dispun de venituri proprii, au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită în urma evaluării complexe, pe baza costului mediu lunar de întreținere, precum și a veniturilor persoanei vârstnice și, după caz, a susținătorilor legali ai acesteia.

Contribuția lunară de întreținere, pentru anul 2020, se stabilește după cum urmează:

 • - pentru persoanele dependente - o contribuție maximă lunară în valoare de 2128 lei;

 • - pentru persoanele semidependente - o contribuție maximă lunară în valoare de 1310 lei;

 • - pentru persoanele independente - o contribuție maximă lunară în valoare de 1091 lei.

Persoanele vârstnice care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind suporată din bugetul local.

Acoperirea valorii integrale a contribuției lunare se stabilește astfel:

 • a) contribuția lunară datorată de persoanele vârstnice este de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat, după cum urmează :

 • - pentru persoanele dependente - costul mediul lunar de întreținere, în valoare de 6079 lei;

 • - pentru persoanele semidependente - costul mediul lunar de întreținere, în valoare de 3741 lei;

 • - pentru persoanele independente - costul mediul lunar de întreținere, în valoare de 3117 lei.

 • b) diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii.

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 935 / 2019 privind stabilirea salariului minim brut pe țară în plată pentru anul 2020, la data de 01.01.2020, valoarea salariului net minim pe țară a fost stabilită la suma de 1348 lei.

La stabilirea venitului lunar pe membru de familie al susținătorilor legali, se procedează după cum urmează:

 • a) din veniturile nete lunare ale susținătorilor legali se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare;

 • b) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au efectiv în întreținere.

Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie sunt stabilite prin art. 341 din Legea 287/2009 privind Codul civil (**republicată**) și au în vedere :

 • - Veniturile din muncă ;

 • - Sumele de bani cuvenite cu titlu de pensie în cadrul asigurărilor sociale și altele asemenea ;

 • - Veniturile cuvenite în temeiul unui drept de proprietate intelectuală.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela ANTONESCU