Hotărârea nr. 32/2020

Hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău în anul 2020.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău în anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -   referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 65/CLM/21.02.2020;

  • - raportul de specialitate nr. 23.635/21.02.2020 al Direcție Tehnice;

  • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - prevederile art. 1, alin. (1) și alin. (3), art. 3, alin. (1), lit. a), lit. b), lit. c) și lit. g) din Ordonanța Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și d), alin. (3), lit. d) și alin. (7), lit. j) și m), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- Se aprobă prețurile și tarifele practicate în anul 2020 de către societatea URBIS SERV S.R.L. Buzău pentru activitățile de reparații și întreținere străzi, amenajare spații verzi, siguranța circulației, producerea betoanelor și a mixturilor asfaltice, prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

Anexa nr. 1 - prețuri pentru produse tip beton, asfalt și indicatoare rutiere;

Anexa nr. 2 - prețuri pentru plante;

Anexa nr. 3 - tarife pentru autoutilaje;

Anexa nr. 4 - tarife pentru transport cu autobasculantele;

Anexa nr. 5 - tarife pentru transport cu tractorul;

Anexa nr. 6 - tarife pentru manoperă;

Anexa nr. 7 - tarife pentru execuția lucrărilor de plombare.

Art.2. - Se aprobă cuantumul cheltuielilor indirecte în valoare de 15% și profitului de 10% la închiderea devizelor de către societatea URBIS SERV S.R.L. Buzău.

Art.3. - În cazul creșterii cu mai mult de 3% al materialelor utilizate în realizarea operațiunilor prevăzute în devize, prețurile și tarifele prevăzute la articolul 1 vor fi adaptate corespunzător, iar devizele vor fi însoțite de facturile de achiziție a materialelor care au suferit majorări de preț.

Art.4. - Cu data promovării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 174/30.07.2019 privind aprobarea prețurilor și tarifelor de referință propuse de către Societatea Comercială ”Urbis-serv” S.R.L. Buzău.

Art.5. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Tehnice, Direcției Economice, Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, precum și Societății Comerciale " Urbis - Serv " S.R.L. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier Ionuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

Buzău, 27 februarie 2020

Nr. 32

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 27 februarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 18 voturi pentru, 3 abțineri și 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 65/CLM/21.02.2020

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău în anul 2020

Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, societatea de interes public local, cu asociat unic unitatea administrativ teritorială a Municipiului Buzău desfășoară în municipiul Buzău activitățile specifice de întreținere și reparații drumuri, siguranța circulației, întreținerea și amenajarea zonelor și spațiilor verzi,în baza art. 31 din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice.

Ținând cont de creșterea prețurilor la gaze naturale, materii prime și materiale (bitum, agregate, ciment, filer), majorarea salariului minim brut pe economie aprobat prin H.G. nr. 935/2019, precum și de prevederile Contractului colectiv de muncă, societatea URBIS SERV S.R.L. Buzău a înaintat Consiliului Local al Municipiului Buzău, prin adresa nr. 1432/20.02.2020 , propunerile privind aprobarea prețurilor și tarifelor pentru anul 2020.

Aceste propuneri sunt însoțite de note justificative pentru prețurile de livrare pentru produse, tarifele orare de funcționare și staționare pentru mijloace de transport și utilaje, tarifele de transport lei/to/km și pentru manoperă. De asemenea propunerea pentru cuantumul cheltuielilor indirecte la încheierea devizelor este în valoare de 15% , iar pentru profit este de 10% .

Menționăm că devizele de lucrări în care se vor folosi prețurile și tarifele propuse vor fi întocmite în baza indicatoarelor de norme de deviz republicane din anul 1981, iar în cazul în care prețul materiilor prime și al combustibililor crește cu mai mult de 3%, prețurile și tarifele propuse vor fi adaptate corespunzător, iar devizele vor fi însoțite de facturile de achiziție a materialelor care au suferit majorări de preț.

Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat in forma redactată.

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU DIRECȚIA TEHNICĂ Nr. 23.635/21.02.2020

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău în anul 2020

Prin adresa nr. 1432/20.02.2020 societatea comercială URBIS-Serv S.R.L. Buzău a înaintat Consiliului Local al Municipiului Buzău propunerile privind aprobarea prețurilor și tarifelor pentru în anul 2020.

Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, societatea de interes public local, cu asociat unic unitatea administrativ teritorială a Municipiului Buzău desfășoară în municipiul Buzău activitățile specifice de întreținere și reparații drumuri, siguranța circulației, întreținerea și amenajarea zonelor și spațiilor verzi în baza art. 31 din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice.

Aceste propuneri sunt însoțite de note justificative pentru prețurile de livrare pentru produse, tarifele orare de funcționare și staționare pentru mijloace de transport și utilaje, tarifele de transport lei/to/km și pentru manoperă. De asemenea propunerea pentru cuantumul cheltuielilor indirecte la încheierea devizelor este în valoare de 15% , iar pentru profit este de 10% .

La calculul acestor prețuri și tarife s-a ținut cont de creșterea prețurilor la materii prime și materiale ( bitum, agregate, ciment, filer) și la gaze naturale, de consumul de combustibili, amortismente, de cheltuielile cu întreținerea și reparațiile, iar pentru calculul orei de manoperă au fost luate în calcul salariul minim brut pe economie aprobat prin H.G. nr. 935/2019, sporurile și valoarea tichetelor de masă și tichetelor cadou prevăzute în Contractul colectiv de muncă.

Menționăm că devizele de lucrări în care se vor folosi prețurile și tarifele propuse vor fi întocmite în baza indicatoarelor de norme de deviz republicane din anul 1981, iar în cazul în care prețul materiilor prime și al combustibililor crește cu mai mult de 3%, prețurile și tarifele propuse mai sus vor fi adaptate corespunzător, iar devizele vor fi însoțite de facturile de achiziție a materialelor care au suferit majorări de preț.

Având în vedere cele de mai sus supunem aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV, ILEANA BĂNUCU

FISA DE FUNDAMENTARE

ANEXA NR. 1


pentru aprobarea preturilor la produse - in anul 2020

Nr.

ctr.

DENUMIRE PRODUS/SERVICIU

U.M.

Materii prime/ materiale

Amortisment/ cota de tipar

Chelt.

secție

Manopera

Cheltuieli de prod.

Cheltuieli indirecte

Profit

Preț de livrare (fara TVA)

1

Mixtura astaItica BA 8 agregate cariera

tona

194.71

2.80

-

10.93

208.44

31.27

23.97

263.68

2

Mixtura asfaltica BA 16 agregate cariera

tona

192.79

2.80

-

10.93

206.52

30.98

23.75

261.25

3

Mixtura asfaltica BAPC 8 agregate rau

tona

176.32

2.80

-

10.93

190.05

28.51

21.86

240.41

4

Mixtura asfaltica BAPC 16 agregate rau

tona

176.50

2.80

-

10.93

190.23

28.53

21.88

240.64

5

Mixtura asfaltica BAD 22.4 agregate cariera

tona

171.58

2.80

-

10.93

185.31

27.80

21.31

234.42

6

Mixtura asfaltica BADPC 22.4 agregate rau

tona

151.52

2.80

-

10.93

165.25

24.79

19.00

209.04

7

Beton ciment C25/30(B400) agregate<16

mc

216.39

-

-

9.87

226.26

33.94

26.02

286.21

8

Beton ciment C20/25(B350) agregate<16

mc

202.52

-

-

9.87

212.39

31.86

24.42

268.67

9

Beton ciment C16/20(B250) agregate<8

mc

206.84

-

-

9.53

216.37

32.45

24.88

273.70

10

Beton ciment C16/20(B250) agregate<16

mc

188.62

-

-

9.53

198.15

29.72

22.79

250.66

11

Beton ciment C12/15(B200) agregate<8

mc

195.78

-

-

9.53

205.31

30.80

23.61

259.72

12

Beton ciment C12/15(B200) agregate<16

mc

160.51

-

-

9.53

170.04

25.51

19.55

215.10

13

Beton ciment C8/10(B150) agregate<16

mc

158.34

-

-

9.53

167.87

25.18

19.31

212.36

14

Preparat mortar tencuiala MT100 (sapa M100T)

mc

212.79

-

-

20.46

233.25

34.99

26.82

295.06

Nr. ctr.

DENUMIRE PRODUS/SERVICIU

U.M.

Materii prime/ materiale

Amortisment/ cota de tipar

Chelt. secție

I

j Manopera

Cheltuieli de prod.

Cheltuieli indirecte

Profit

Preț de livrare (fara TVA)

15

Ind. circulație din tabla de aluminiu prin acoperire cu folie reflect.prism, forma DREPTUNGHIULARA L=650x500x2mm (2 str. folie)

buc.

121.12

12.15

42.42

175.69

26.35

20.20

222.24

16

Ind. circulație din tabla de aluminiu prin acoperire cu folie reflect.prism, forma DREPTUNGHIULARA L=650x500x2mm (3 str. folie)

buc.

114.73

12.15

46.91

173.78

26.07

19.99

219.84

17

Ind. circulație din tabla de aluminiu prin acoperire cu folie reflect.prism, forma DREPTUNGHIULARA L=400x300x2mm(2 str. folie)

buc.

51.07

2.97

16.63

70.67

10.60

8.13

89.39

18

Ind. circulație din tabla de aluminiu prin acoperire cu folie reflect.prism, forma DREPTUNGHIULARA L=600xl50x2mm(2 str. folie)

buc.

46.96

3.97

14.10

65.03

9.75

7.48

82.26

19

Ind. circulație din tabla de aluminiu prin acoperire cu folie reflect.prism, forma DREPTUNGHIULARA L=250xl000x2mm(2 str. folie)

buc.

94.25

9.70

37.87

141.82

21.27

16.31

179.40

20

Ind. circulație din tabla de aluminiu prin acoperire cu folie reflect.prism, forma DREPTUNGHIULARA L=600x300x2mm(2 str. folie)

buc.

49.98

7.93

37.87

95.79

14.37

11.02

121.17

21

Ind. circulație din tabla de aluminiu prin acoperire cu folie reflect.prism, forma PATRATA L=300mm x2mm(2 str. folie)

buc.

26.13

2.71

11.85

40.69

6.10

4.68

51.47

22

Ind. circulație din tabla de aluminiu prin acoperire cu folie reflect.prism, forma TRIUNGHIULARA L=700x2mm (2 str. folie)

buc.

83.47

11.22

47.23

141.92

21.29

16.32

179.53

23

Ind. circulație din tabla de aluminiu prin acoperire cu folie reflect.prism., forma TRIUNGHIULARA L=700x2mm (3 str. folie)

buc.

86.67

11.22

49.47

147.36

22.10

16.95

186.41

24

Ind. circulație din tabla de aluminiu prin acoperire cu folie reflect.prism, forma OCTOGONALA L=250x2mm (2 str. folie)

buc.

111.52

12.59

56.52

180.63

27.09

20.77

228.50

Nr. ctr.

DENUMIRE PRODUS/SERVICIU

U.M.

Materii prime/ materiale

Amortisment/ cota de tipar

Chelt.

secție

i

j

Manopera

Cheltuieli de prod.

Cheltuieli indirecte

Profit

Preț de livrare (fara TVA)

25

Ind. circulație din tabla de aluminiu prin acoperire cu folie reflect.prism, forma CIRCULARA diam. de 600x2mm (2 str. folie)

buc.

107.33

11.71

46.91

165.95

24.89

19.08

209.93

26

Ind. circulație din tabla de aluminiu prin acoperire cu folie reflect.prism, forma CIRCULARA diam. de 600x2mm (3 str. folie)

buc.

120.54

11.71

51.69

183.94

27.59

21.15

232.68

27

Ind. circulație din tabla de aluminiu prin acoperire cu folie reflect., forma PATRATA L=600mm x2mm(2 str. folie)

buc.

105.16

-

11.34

44.63

161.13

24.17

18.53

203.83

28

Ind. circulație din tabla de aluminiu prin acoperire cu folie reflect.prism, forma PATRATA L=650mm x2mm(3 str. folie)

buc.

123.15

13.11

46.91

183.17

27.48

21.06

231.71

29

Ind. circulație din tabla de aluminiu prin acoperire cu folie reflect.prism, forma PATRATA L=850x2mm(2 str. folie+banda)

buc.

288.41

22.32

54.27

365.00

54.75

41.97

461.72

30

Ind. circulație din tabla de aluminiu prin acoperire cu folie reflect., forma PATRATA L=600mm x2mm(3 str. folie)"Drum cu prioritate"

buc.

102.20

11.69

46.91

160.80

24.12

18.49

203.41

31

Ind. circulație din tabla de aluminiu prin acoperire cu folie reflect., forma PATRATA L=600mm x2mm, (3 str. folie) "Sfârșit drum cu prioritate"

buc.

103.48

11.69

46.91

162.08

24.31

18.64

205.03

32

Ind. adițional din tabla de aluminiu prin acoperire cu folie reflect.prism., forma DREPTUNGHIULARA L=640x360x2mm (5 str. folie)-denumire străzi

buc.

77.00

4.80

23.65

105.45

15.82

12.13

133.39

33

Ind. adițional din tabla de aluminiu prin acoperire cu folie reflect.prism., forma SAGEATA L=800x360x2mm (5 str. folie)-denumire străzi

buc.

96.42

7.55

25.93

129.90

19.49

14.94

164.32

34

Plăcută separatoare sensuri circ, din tabla de aluminiu prin acoperire cu folie reflect.prism., forma DREPTUNGHIULARA L=55xl55x2mm(2 str. folie)

buc.

3.82

-

1.97

16.4

22.19

3.33

2.55

28.07

Nr.

ctr.

DENUMIRE PRODUS/SERVICIU

U.M.

Materii prime/ materiale

Amortisment/ cota de tipar

Chelt. secție

1

Manopera

Cheltuieli de prod.

Cheltuieli indirecte

Profit

Preț de livrare (fara TVA)

35

Ind. circulație din tabla de aluminiu prin acoperire cu folie reflect., forma DREPTUNGHIULARA L=600xl000x2mm (3 str. folie)-"Parcare reședința"

buc.

130.77

16.01

46.91

193.69

29.05

22.27

245.01

36

Ind. circulație din tabla de aluminiu prin acoperire cu folie reflect, prism., forma PATRATA L=1000mm x2mm(3 str. folie)

buc.

277.89

25.84

126.92

430.65

64.60

49.53

544.78

37

Ind. circulație din tabla de aluminiu prin acoperire cu folie PVC, forma DREPTUNGHIULARA L=400x300x2mm(2 str. folie)

buc.

16.83

2.93

16.60

36.36

5.45

4.18

46.00

38

Colantare prin acoperire cu folie PVC, (2 str. folie)

mp

17.72

-

-

44.94

62.66

9.40

7.21

79.27


DIRECTOR ECONOMIC,


Lazar Mani


FISA DE FUNDa /lENTARE

ANEXA NR. 2

pentru aprobarea preturilor la produse - in anul 2020

Nr.ctr.

DENUMIREA PRODUSULUI

• ... ..... ... ......

-----

U.M.

Cheltuieli

-

de prod.

Cheltuieli indirecte

Profit

Preț de livrare (fara TVA)

1

Acer platonoides(artar) 2.5-4.Om

Buc.

316.21

47.43

36.36

400.00

2

Acer pseudoplatanus(paltin) 4.0-5.Om

Buc.

197.63

29.64

22.73

250.00

3

Aesculus mipocastanum(castan porcesc) 2.0-4.Om

Buc.

79.05

11.86

9.09

100.00

—L_

Berberis vulgaris(dracila) 0.8-1.Om

Buc.

11.86

1.78

1.36

15.00

5

Betula pendula(mesteacan) 2.0-4.Om

Buc.

158.10

23.72

18.18

200.00

6

Catalpa 2.0-3.Om

Buc.

79.05

11.86

9.09

100.00

7___

Chanomeles japonica(gutui japonez) 1-1.5m

Buc.

4.74

0.71

0.55

6.00

8__

Cornus sanguine(sanger) 1-1.5 m

Buc.

3.16

0.47

0.36

4.00

9___

Elacarnus angustifolia(salcioara) 2.0-3.Om

Buc.

4.74

0.71

0.55

6.00

10

Evonimus 1.20-1.50m

Buc.

11.86

1.78

1.36

15.00

11

Forsythia 1.20-1.50m

Buc.

11.86

1.78

1.36

15.00

12

Fraxinus excelsior-frasin 2.0-4.Om

Buc.

158.10

23.72

18.18

200.00

13

Fraxinus ornus(mojdrean) 2.5-3.Om

Buc.

39.53

5.93

4.55

50.00

14

Hibiscus spiriacus 0.8-1.5m

Buc.

5.53

0.83

0.64

7.00

15

lenuperes virginiana(ienuper) 1.5-2.Om

Buc.

63.24

9.49

7.27

80.00

16

Juniperus Horizontalis 0.7-1.Om

Buc.

39.53

5.93

4.55

50.00

17

Koeleuteria 2.0-3.Om

Buc.

39.52

5.93

4.54

50.00

18

Ligustrum - ovalifolium 1-1.5m

Buc.

5.53

0.83

0.64

7.00

19

Ligustrum vulgare(lemn câinesc) 1-1.5m

Buc.

3.95

0.59

0.45

5.00

20

Magnolia 2.0-3.Om

Buc.

118.58

17.79

13.64

150.00

21

Mahonia 0.60-0.80m

Buc.

11.86

1.78

1.36

15.00

22

Philadelphus(lamaita) 1.0-2.Om

Buc.

23.72

3.56

2.73

30.00

23

Picea abies(molid) 1.0-1.5m

Buc.

79.05

11.86

9.09

100.00

24

°icea abies(molid) 2.0-4.Om

Buc.

316.21

47.43

36.36

400.00

25

3inus nigra-pin 0.4-1.Om

Buc.

39.52

5.93

4.54

50.00

26

^nus nigra-pin 3.0-4.Om

Buc.

308.30

46.25

35.45

390.00

27 f

’runus ovium(cires amar)

Buc.

35.57

5.34

4.09

45.00

28 F

’runus padus(malin) 3.0-4.Om

Buc.

118.58

17.79

13.64

150.00

29 (

luercus rubra(stejar roșu) 3.0-4.Om

Buc.

316.21

47.43

36.36

400.00

30 F

’osmarinus 0.8-1.Om

Buc.

7.91

1.19

0.91

10.00

' ...

Nr.ctr.

_

DENUMIREA PRODUSULUI

U.M.

Cheltuieli de prod.

Cheltuieli indirecte

Profit

Preț de livrare (fara TVA)

31

Salix(salcie) 2.0-4.Om

Buc.

79.05

11.86

9.09

100.00

32

Siringa vulgaris(liliac) 1.50-2.00m

Buc.

33.83

5.07

3.89

40.00

33

Spiraea(spirea-cununita) 1.0-1.5m

Buc.

11.86

1.78

1.36

15.00

34

Symphoicarpus 1-1.5m

Buc.

2.37

0.36

0.27

3.00

35

Tamarixfcatina roșie) 1.0-1.5m

Buc.

7.91

1.19

0.91

10.00

36

Thuya occidentalis- thuya >1.5m

Buc.

79.05

11.86

9.09

100.00

37

Thuya occidentalis-thuya 1-1.5m

Buc.

60.87

9.13

7.00

77.00

38

Thuya occidentalis-thuya <1.0m

Buc.

37.94

5.69

4.36

48.00

39

Tilia(tei) 2.5-3.Om

Buc.

118.58

17.79

13.64

150.00

40

Pamant vegetal

mc.

15.75

2.36

1.81

19.92DIRECTOR ECONOMIC, Lazar Mari) )

FISA DE FUNDAMENTARE                                                 ANEXA NR. 3

pentru aprobarea preturilor la autoutilaje - in anul 2020

Nr.

DENUMIREA MIJLOCULUI DE TRANSPORT SAU UTILAJULUI

TIP

U.M.

Amortis ment

Combus tibil

Salariu deservent

Chelt. întreține re si rep.

Chelt.

secție

Chelt de producție

Cheltuieli indirecte

Profit

Preț de livrare (fara TVA)

1

Autobasculanta Iveco AD4 EVI

- funcționare

ora

37.31

106.78

29.50

34.08

37.75

245.42

36.81

28.22

310.46

- staționare

ora

37.31

-

29.50

-

12.1

78.91

11.84

9.07

99.82

2

Autobasculanta de 8.5 tone (Raba, Iveco 4x2, Mercedes 4x2)

- funcționare

ora

-

88.98

29.50

23.26

25.77

167.51

25.13

19.26

211.90

- staționare

ora

-

-

29.50

-

5.36

34.86

5.23

4.01

44.10

3

Autobasculanta de 20 tone (Iveco 6x4, 8x4)

- funcționare

ora

-

106.78

29.50

26.75

29.64

192.67

28.90

22.16

243.73

- staționare

ora

-

-

29.50

-

5.36

34.86

5.23

4.01

44.10

4

Autocisterna apa

- funcționare

ora

-

62.29

29.50

18.02

33.78

143.59

21.54

16.51

181.64

- staționare

ora

-

-

29.50

-

19.18

48.68

7.30

5.60

61.58

5

Automacara Volvo

- funcționare

zi

49.66

124.57

236.00

80.53

89.22

579.98

87.00

66.70

733.67

6

Autogudronator

- deplasare

ora

25.74

66.74

29.50

23.94

26.53

172.45

25.87

19.83

218.15

- funcționare

ora

25.74

89.69

59.00

34.24

37.94

246.61

36.99

28.36

311.96

7

Barca cosit vegetație acvatica

- funcționare

zi

140.11

177.96

236.00

108.76

120.5

783.34

117.50

90.08

990.93

8

Buldoexcavator Case

- funcționare

ora

-

28.91

29.50

11.47

12.71

82.59

12.39

9.50

104.48

- staționare

ora

-

-

29.50

-

5.36

34.86

5.23

4.01

44.10

9

Buldoexcavator Caterpillar

- funcționare

ora

22.35

28.91

29.50

15.86

17.57

114.19

17.13

13.13

144.45

- staționare

ora

22.35

-

29.50

-

9.43

61.28

9.19

7.05

77.52

10

Buldoexcavator Komatsu

- funcționare

ora

5.60

28.92

29.50

12.57

13.92

90.51

13.58

10.41

114.50

- staționare

ora

5.60

-

29.50

-

6.38

41.48

6.22

4.77

52.47

11

Buldozer Case

- funcționare

ora

-

53.39

29.50

16.27

18.03

117.19

17.58

13.48

148.25

- staționare

ora

-

-

29.50

-

5.36

34.86

5.23

4.01

44.10

12

Cilindru compactor Aman (1.5 to)

- funcționare

ora

-

11.12

29.50

7.98

8.83

57.43

8.61

6.60

72.65

- staționare

ora

-

-

29.50

-

5.36

34.86

5.23

4.01

44.10

13

Cilindru compactor Bomag

- funcționare

ora

-

11.12

29.50

7.98

8.83

57.43

8.61

6.60

72.65

- staționare

ora

-

-

29.50

-

5.36

34.86

5.23

4.01

44.10

14

Cilindru compactor Caterpillar CB-534D

- funcționare

ora

-

31.14

29.50

11.90

13.19

85.73

12.86

9.86

108.45

- staționare

ora

-

-

29.50

-

5.36

34.86

5.23

4.01

44.10

15

Cilindru compactor cu proțap

Ammann

- funcționare

ora

4.46

4.89

29.50

7.63

8.45

54.93

8.24

6.32

69.49

- staționare

ora

4.46

-

29.50

-

6.17

40.13

6.02

4.61

50.76

Nr.

DENUMIREA MIJLOCULUI DE TRANSPORT SAU UTILAJULUI

TIP

U.M.

Amortis ment

Combus tibil

Salariu deservent

Chelt. intretine re si rep.

Chelt. secție

Chelt de producție

Cheltuieli indirecte

Profit

Preț de livrare (fara TVA)

16

Cilindru compactor Hamm HD70

- funcționare

ora

16.70

24.47

29.50

13.87

15.37

99.91

14.99

11.49

126.39

- staționare

ora

16.70

-

29.50

-

8.4

54.60

8.19

6.28

69.07

17

Cilindru compactor Hamm HD10

- funcționare

ora

9.55

15.57

29.50

10.72

11.88

77.22

11.58

8.88

97.68

- staționare

ora

9.55

-

29.50

-

7.1

46.15

6.92

5.31

58.38

18

Cilindru compactor Hamm HD8

- funcționare

ora

7.42

11.12

29.50

9.43

10.45

67.92

10.19

7.81

85.92

- staționare

ora

7.42

-

29.50

-

6.71

43.63

6.54

5.02

55.19

19

Ciocan demolator GSH 16-28

- funcționare

ora

0.56

29.50

5.90

6.54

42.50

6.38

4.89

53.76

- staționare

ora

0.56

29.50

-

5.46

35.52

5.33

4.08

44.93

20

Ciocan demolator GSH 27

- funcționare

ora

0.86

29.50

5.96

6.60

42.92

6.44

4.94

54.29

- staționare

ora

0.86

29.50

-

5.52

35.88

5.38

4.13

45.39

21

Ciocan demolator GSH 11VC

- funcționare

ora

0.40

29.50

5.87

6.5

42.27

6.34

4.86

53.47

- staționare

ora

0.40

29.50

-

5.44

35.34

5.30

4.06

44.71

22

Ciocan demolator GVS 11VC

- funcționare

ora

0.35

29.50

5.86

6.49

42.20

6.33

4.85

53.38

- staționare

ora

0.35

29.50

-

5.43

35.28

5.29

4.06

44.63

23

Dacia Logan Van (autoturism autorizat ecarisaj)

- funcționare

zi

-

27.81

236.00

51.78

57.38

372.97

55.95

42.89

471.81

24

Dacia Logan(BZ 01 KDX)

- funcționare

zi

-

27.81

236.00

51.78

57.38

372.97

55.95

42.89

471.81

25

Dacia Logan(BZ 13 URB)

- funcționare

zi

-

45.38

236.00

55.23

61.2

397.81

59.67

45.75

503.23

26

Dumper Agria

- funcționare

ora

1.31

6.67

29.50

7.36

8.15

52.99

7.95

6.09

67.03

- staționare

ora

1.31

-

29.50

-

5.6

36.41

5.46

4.19

46.06

27

Dumper Ausa

- funcționare

ora

2.18

6.67

29.50

7.53

8.34

54.22

8.13

6.24

68.59

- staționare

ora

2.18

-

29.50

-

5.76

37.44

5.62

4.31

47.36

28

Dumper Piquersa

- funcționare

ora

1.12

6.67

29.50

7.32

8.11

52.72

7.91

6.06

66.69

- staționare

ora

1.12

-

29.50

-

5.57

36.19

5.43

4.16

45.78

29

Excavator pe pneuri Case

- funcționare

ora

-

44.49

29.50

14.52

16.09

104.61

15.69

12.03

132.33

- staționare

ora

-

-

29.50

-

5.36

34.86

5.23

4.01

44.10

30

Ford Transit

- funcționare

zi

12.37

50.05

236.00

58.58

64.9

421.90

63.29

48.52

533.70

31

Freza asfalt Wirtgen

- funcționare

ora

61.36

102.33

59.00

43.71

48.43

314.84

47.23

36.21

398.27

- staționare

ora

61.36

-

59.00

-

21.88

142.24

21.34

16.36

179.93

32

Grup electrogen TR 7E + TRH 221

- funcționare

ora

-

5.65

29.50

6.90

7.64

49.69

7.45

5.71

62.86

- staționare

ora

-

-

29.50

-

5.36

34.86

5.23

4.01

44.10

--------1-----

Nr.

DENUMIREA MIJLOCULUI DE TRANSPORT SAU UTILAJULUI

TIP

U.M.

Amortis ment

Combus tibil

Salariu deservent

Chelt. intretine re si rep.

Chelt. secție

Chelt de producție

Cheltuieli indirecte

Profit

Preț de livrare (fara TVA)

33

încărcător frontal Case 721E

- funcționare

ora

-

53.39

29.50

16.27

18.03

117.19

17.58

13.48

148.25

- staționare

ora

-

-

29.50

-

5.36

34.86

5.23

4.01

44.10

34

Iveco Daily 3.5 tone

- funcționare

ora

12.53

11.12

29.50

10.43

11.56

75.14

11.27

8.64

95.05

- staționare

ora

12.53

-

29.50

-

7.64

49.67

7.45

5.71

62.83

35

Mai compactor

- funcționare

ora

-

3.63

29.50

6.5

7.21

46.84

7.03

5.39

59.25

- staționare

ora

-

-

29.50

-

5.36

34.86

5.23

4.01

44.10

36

Mașina marcaj rutier

- funcționare

ora

6.51

20.02

29.50

11

12.18

79.21

11.88

9.11

100.20

- staționare

ora

6.51

-

29.50

-

6.55

42.56

6.38

4.89

53.84

37

Mașina maturat Hako

- funcționare

ora

0.45

11.34

29.50

8.11

8.98

58.38

8.76

6.71

73.85

- staționare

ora

0.45

-

29.50

-

5.44

35.39

5.31

4.07

44.77

38

Mașina taiat asfalt Clipper

- funcționare

ora

-

4.54

29.50

6.68

7.4

48.12

7.22

5.53

60.87

- staționare

ora

-

-

29.50

-

5.36

34.86

5.23

4.01

44.10

39

Mașina taiat asfalt Dimas FS500 F

- funcționare

ora

0.68

9.98

29.50

7.88

8.74

56.78

8.52

6.53

71.83

- staționare

ora

0.68

-

29.50

-

5.49

35.67

5.35

4.10

45.12

40

Mașina tuns gazon

- funcționare

ora

0.33

2.77

29.50

6.33

7.08

46.01

6.90

5.29

58.20

- staționare

ora

0.33

-

29.50

-

5.42

35.25

5.29

4.05

44.59

41

Mini-incarcator Case XT90 cu freza de asfalt

- funcționare

ora

4.86

22.25

29.50

11.11

12.31

80.03

12.00

9.20

101.24

- staționare

ora

4.86

-

29.50

-

6.25

40.61

6.09

4.67

51.37

42

Mini-incarcator Caterpillar cu freza,cupa, perie

- funcționare

ora

20.07

22.25

29.50

14.10

15.62

101.54

15.23

11.68

128.45

- staționare

ora

20.07

-

29.50

-

9.01

58.58

8.79

6.74

74.10

43

Mini-incarcator pe senile Cat 301 cu picon si cupa

- funcționare

ora

8.85

11.12

29.50

9.71

10.76

69.94

10.49

8.04

88.47

- staționare

ora

8.85

-

29.50

-

6.97

45.32

6.80

5.21

57.33

44

Mini-incarcator pe senile Cat 301 cu lama

- funcționare

ora

8.85

20.02

29.50

11.46

12.69

82.52

12.38

9.49

104.39

- staționare

ora

8.85

-

29.50

-

6.97

45.32

6.80

5.21

57.33

45

Motopompa apa Pramac pt. incarcat autocisterna

- funcționare

ora

0.48

9.98

29.50

7.84

-

47.80

7.17

5.50

60.47

- staționare

ora

0.48

-

29.50

-

-

29.98

4.50

3.45

37.92

46

Nissan autospeciala cu nacela

- funcționare

zi

109.22

71.19

236.00

81.74

90.57

588.72

88.31

67.70

744.73

47

Opel Combo

- funcționare

zi

42.32

44.49

236.00

63.37

70.2

456.38

68.46

52.48

577.32

48

Placa vibratoare

- funcționare

ora

0.22

4.54

29.50

6.68

7.44

48.38

7.26

5.56

61.20

- staționare

ora

0.22

-

29.50

-

5.4

35.12

5.27

4.04

44.43

49

Renault 3.5 tone

- funcționare

zi

75.74

44.49

236.00

69.93

77.47

503.63

75.54

57.92

637.09

i

Nr.

DENUMIREA MIJLOCULUI DE TRANSPORT SAU UTILAJULUI

TIP

U.M.

Amortis ment

Combus tibil

Salariu deservent

Chelt. intretine re si rep.

Chelt. secție

Chelt de producție

Cheltuieli indirecte

Profit

Preț de livrare (fara TVA)

50

Renault mașter platforma

- funcționare

zi

-

44.91

236.00

55.14

61.1

397.15

59.57

45.67

502.39

51

Renault Kangoo

- funcționare

zi

13.68

28.47

236.00

54.6

60.49

393.24

58.99

45.22

497.45

52

Repartizor finisor mixturi asfaltice S1600

- funcționare

ora

49.96

53.39

59.00

31.87

35.31

229.53

34.43

26.40

290.36

- staționare

ora

49.96

-

59.00

-

19.81

128.77

19.32

14.81

162.89

53

Repartizor finisor mixturi asfaltice

Bitelli

- funcționare

ora

-

53.39

59.00

22.06

24.45

158.9

23.84

18.27

201.01

- staționare

ora

-

-

59.00

-

10.73

69.73

10.46

8.02

88.21

54

Repartizor finisor mixturi asfaltice Vogelle S700-3

- funcționare

ora

20.28

28.92

59.00

21.24

23.53

152.97

22.95

17.59

193.51

- staționare

ora

20.28

-

59.00

-

14.41

93.69

14.05

10.77

118.52

55

Tractor rutier+remorca New

Holland de 5 tone

- funcționare

ora

-

24.47

29.50

10.59

11.74

76.30

11.45

8.77

96.52

- staționare

ora

-

-

29.50

-

5.36

34.86

5.23

4.01

44.10

56

Tractor Zetor cu remorca de 5 tone

- funcționare

ora

9.18

24.47

29.50

12.4

13.73

89.28

13.39

10.27

112.94

- staționare

ora

9.18

-

29.50

-

7.03

45.71

6.86

5.26

57.82

57

Tractor tuns gazon TC 242

- funcționare

ora

0.77

7.31

29.50

7.38

8.17

53.13

7.97

6.11

67.21

- staționare

ora

0.77

-

29.50

-

5.5

35.77

5.37

4.11

45.25

58

Trailer

- funcționare

ora

9.67

40.04

29.50

15.55

17.23

111.99

16.80

12.88

141.67

- staționare

ora

9.67

-

29.50

-

7.12

46.29

6.94

5.32

58.56

59

Utilaj pentru montat borduri

- funcționare

ora

10.58

5.34

29.50

8.92

9.88

64.22

9.63

7.39

81.24

- staționare

ora

10.58

-

29.50

-

7.29

47.37

7.11

5.45

59.92

60

Drujba (fierăstrău mecanic)

- funcționare

ora

-

5.02

24.59

-

-

29.61

4.44

3.40

37.45

- staționare

ora

-

-

24.59

-

-

24.59

3.69

2.83

31.11

61

Motocultor

- funcționare

ora

0.61

5.45

24.59

-

-

30.65

4.60

3.52

38.77

- staționare

ora

0.61

-

24.59

-

-

25.20

3.78

2.90

31.88

62

Motocoasa, motosecator, aspirator(suflanta)

- funcționare

ora

0.26

5.02

24.59

-

-

29.87

4.48

3.43

37.78

- staționare

ora

0.26

-

24.59

-

-

24.85

3.73

2.86

31.44

63

Mașina Hidroinsamantat

- funcționare

ora

0.45

9.08

49.18

11.52

-

70.23

10.54

8.08

88.85

DIRECTOR EXECUTIV, Cuza Dan /


Lazar Mariaj "


FISA DE FUNDAMENTARE                                         ANEXA NR. 4

pentru aprobarea preturilor de transport - in anul 2020

Distanta transport KM

Lei /tona ATB 8.5 TO

Lei /tona ATB 20 TO

Lei /tona ATB AD4 EVI

Lei /tona-tarif mediu Autobasculanta

CHELT.

PROD.

ATB 8.5 to lei/ora

CHELT.

INDIRECTE

PROFIT

PREȚ LIVRARE

2020 fara TVA

CHELT. PROD. ATB 20 to lei/ora

CHELT.

INDIRECTE

PROFIT

PREȚ LIVRARE

2020 fara TVA

CHELT. PROD. ATB AD4 EVI lei/ora

CHELT.

INDIRECTE

PROFIT

PREȚ LIVRARE

2020 fara TVA

CHELT.

PROD.

2020

CHELT.

INDIRECTE

PROFIT

PREȚ LIVRARE

2020 fara TVA

1

5.53

0.83

0.64

6.99

3.14

0.47

0.36

3.97

4.00

0.60

0.46

5.06

4.22

0.63

0.49

5.34

2

7.52

1.13

0.86

9.51

4.35

0.65

0.50

5.51

5.55

0.83

0.64

7.02

5.81

0.87

0.67

7.35

3

9.06

1.36

1.04

11.46

5.32

0.80

0.61

6.73

6.77

1.02

0.78

8.57

7.05

1.06

0.81

8.92

4

10.13

1.52

1.17

12.82

5.97

0.90

0.69

7.56

7.61

1.14

0.87

9.62

7.91

1.19

0.91

10.00

5

10.74

1.61

1.23

13.58

6.36

0.95

0.73

8.04

8.10

1.21

0.93

10.24

8.40

1.26

0.97

10.62

6

10.87

1.63

1.25

13.75

6.44

0.97

0.74

8.14

8.20

1.23

0.94

10.37

8.50

1.28

0.98

10.75

7

12.19

1.83

1.40

15.43

7.26

1.09

0.84

9.19

9.25

1.39

1.06

11.70

9.57

1.44

1.10

12.11

8

13.53

2.03

1.56

17.12

8.09

1.21

0.93

10.24

10.31

1.55

1.19

13.04

10.64

1.60

1.22

13.47

9

14.89

2.23

1.71

18.84

8.94

1.34

1.03

11.31

11.39

1.71

1.31

14.41

11.74

1.76

1.35

14.85

10

16.25

2.44

1.87

20.55

9.81

1.47

1.13

12.41

12.49

1.87

1.44

15.80

12.85

1.93

1.48

16.25

11

17.62

2.64

2.03

22.29

10.67

1.60

1.23

13.50

13.60

2.04

1.56

17.20

13.96

2.09

1.61

17.66

12

19.00

2.85

2.18

24.03

11.54

1.73

1.33

14.60

14.70

2.21

1.69

18.60

15.08

2.26

1.73

19.07

13

20.39

3.06

2.34

25.79

12.43

1.86

1.43

15.72

15.83

2.37

1.82

20.02

16.21

2.43

1.86

20.51

14

21.78

3.27

2.50

27.55

13.31

2.00

1.53

16.84

16.96

2.54

1.95

21.45

17.35

2.60

2.00

21.95

15

23.18

3.48

2.67

29.33

14.22

2.13

1.64

17.99

18.11

2.72

2.08

22.91

18.50

2.78

2.13

23.41

16

24.61

3.69

2.83

31.13

15.12

2.27

1.74

19.13

19.27

2.89

2.22

24.37

19.67

2.95

2.26

24.88

17

26.03

3.90

2.99

32.93

16.05

2.41

1.85

20.30

20.44

3.07

2.35

25.86

20.84

3.13

2.40

26.36

18

27.47

4.12

3.16

34.75

16.97

2.55

1.95

21.47

21.62

3.24

2.49

27.35

22.02

3.30

2.53

27.86

19

28.91

4.34

3.32

36.57

17.92

2.69

2.06

22.67

22.82

3.42

2.62

28.87

23.22

3.48

2.67

29.37

20

30.37

4.56

3.49

38.42

18.86

2.83

2.17

23.86

24.03

3.60

2.76

30.39

24.42

3.66

2.81

30.89

25

37.66

5.65

4.33

47.63

23.58

3.54

2.71

29.83

30.04

4.51

3.45

38.00

30.43

4.56

3.50

38.49

50

75.93

11.39

8.73

96.05

47.15

7.07

5.42

59.64

60.05

9.01

6.91

75.97

61.04

9.16

7.02

77.22

FISA DE FUNDAMENTARE                          ANEXA NR. 5

pentru aprobarea preturilor de transport- in anul 2020

Distanta transport KM

Lei /tona Tractor New Holand cu remorca de 5

Lei /tona Tractor Zetor cu remorca de 5

Lei /tona-tarif mediu Tractor cu remorca de 5

CHELT. PROD. NEW HOLLAND lei/ora

CHELT.

INDIRECTE

PROFIT

PREȚ LIVRARE

2020 fara TVA

CHELT. PROD. ZETOR lei/ora

CHELT.

INDIRECTE

PROFIT

PREȚ LIVRARE

2020 fara TVA

CHELT.

PROD.

2020

CHELT.

INDIRECTE

PROFIT

PREȚ LIVRARE 2020 fara TVA

1

5.95

0.89

0.68

7.53

6.96

1.04

0.80

8.81

6.46

0.97

0.74

8.17

2

8.32

1.25

0.96

10.52

9.73

1.46

1.12

12.31

9.02

1.35

1.04

11.42

3

11.60

1.74

1.33

14.67

13.57

2.04

1.56

17.17

12.58

1.89

1.45

15.92

4

14.57

2.19

1.68

18.44

17.05

2.56

1.96

21.57

15.81

2.37

1.82

20.00

5

17.47

2.62

2.01

22.10

20.45

3.07

2.35

25.86

18.96

2.84

2.18

23.98

6

20.52

3.08

2.36

25.96

24.02

3.60

2.76

30.38

22.27

3.34

2.56

28.17

7

23.65

3.55

2.72

29.92

27.68

4.15

3.18

35.01

25.66

3.85

2.95

32.47

8

26.40

3.96

3.04

33.40

30.89

4.63

3.55

39.08

28.65

4.30

3.29

36.24

9

29.45

4.42

3.39

37.26

34.46

5.17

3.96

43.59

31.96

4.79

3.68

40.43

10

32.73

4.91

3.76

41.41

38.30

5.75

4.40

48.45

35.52

5.33

4.08

44.93

11

35.78

5.37

4.12

45.27

41.87

6.28

4.82

52.97

38.83

5.82

4.47

49.12

12

39.07

5.86

4.49

49.42

45.71

6.86

5.26

57.82

42.39

6.36

4.87

53.62

13

41.89

6.28

4.82

52.99

49.01

7.35

5.64

62.00

45.45

6.82

5.23

57.50

14

45.09

6.76

5.19

57.04

52.76

7.91

6.07

66.75

48.93

7.34

5.63

61.89

15

48.15

7.22

5.54

60.90

56.34

8.45

6.48

71.26

52.24

7.84

6.01

66.08


DIRECTOR ECONOMIC, Lazar Mari.


FISA DE FUNDAMENTARE                     ANEXA NR. 6

pentru aprobarea preturilor de manopera in anul 2020

Denumire

Cuantum

Ora de manopera lucratori secția drumuri

29.10 lei

Ora de manopera lucratori secția spatii verzi

24.59 lei

Ora de manopera lucratori secția siguranța circulației

28.78 lei

Ora de manopera lucratori secția întreținere semafoare

29.59 lei

Ora de manopera lucratori reparații locuri de joaca

26.52 lei

DIRECTOR EXECUTIV,

Cuza Dan


TOR ECONOMIC, ar Mari


FISA DE FUNDAMENTARE

ANEXA NR. 7


pentru aprobarea preturilor la plombări in anul 2020

Nr.

DENUMIRE

U.M.

Preț de livrare (fara TVA)

Preț de livrare (cu TVA)

1

Plombe la cald, execuție prin frezare

MP

97.38

115.88

2

Plombe la cald, execuție prin taiere in forma regulata

MP

111.57

132.77

3

Plombe la rece

MP

262.00

311.78

DIRECTOR EXECUTIV

CuzaDIRECTOR ECONOMIC,