Hotărârea nr. 31/2020

Hotărâre pentru aprobarea achiziţionării de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare pentru susţinerea dosarului nr. 6263/114/2013 în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României şi Camera de Conturi Buzău.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -CONSILIUL LOCAL-

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea achiziționării de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistență și de reprezentare pentru susținerea dosarului nr. 6263/114/2013 în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României

și Camera de Conturi Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - adresa nr. 802/04.02.2020 a S.C. Urbis Serv S.R.L. Buzău, înregistrată la primăria municipiului Buzău la nr. 57/CLM/20.02.2020;

 • - adresa nr. 1.398/19.02.2020 a S.C. Urbis Serv S.R.L. Buzău, înregistrată la primăria municipiului Buzău la nr. 22.560/19.02.2020;

 • -  referatul primarului municipiului Buzău înregistrat sub nr. 57/CLM/20.02.2020;

 • - raportul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, înregistrat sub nr. 23.368/20.02.2020;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

 • - Hotărârea nr. 6/31.01.2020 privind propunerea spre aprobarea asociatului unic, a achiziționării unor servicii juridice de asistență și reprezentare de către societatea comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

-prevederile art. 1, alin. (1) și alin. (3), lit. b) din O.U.G nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 14, ultima teză, art. 139, alin. 1, coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - (1) Se aprobă achiziționarea de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/247/1995, având ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Buzău, de servicii juridice de asistență și reprezentare, pentru susținerea dosarului nr. 6263/114/2013, în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României și Camera de Conturi Buzău, în condițiile legii.

 • (2) Cheltuielile necesare, reprezentând contravaloarea serviciilor de asistență și de reprezentare, vor fi suportate din bugetul Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, și vor fi în valoare de maxim 100.000 RON, exclusiv TVA.

 • (3) Aprobarea prevăzută la alin. 1 este valabilă în condițiile în care Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, în calitate de reclamant în dosarul prevăzut la alin. 1, va formula cerere de renunțare la judecată împotriva Municipiului Buzău, urmând să facă dovada acestei renunțări în termen de 45 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2 - Serviciile juridice prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre se vor achiziționa și presta până la soluționarea în justiție a căilor de atac ordinare, precum și extraordinare, după caz, prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 3. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Serviciului Investiții, Achiziții Publice și Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ consilier lonuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

Buzău, 27 februarie 2020

Nr. 31

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 27 februarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 1, coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 15 voturi pentru, 0 abțineri și 6 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție si 22 consilieri prezenți la ședință.

Domnul consilier Dunel Alexandru nu votează.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIULUI BUZĂU -PRIMAR -

Nr. 57/CLM/20.02.2020

REFERAT

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea achiziționării de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistență și de reprezentare pentru susținerea dosarului nr.

6263/114/2013 în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României și Camera de Conturi Buzău

Potrivit adreselor nr. 802/04.02.2020 și nr. 1.398/19.02.2020 emise de S.C. Urbis Serv S.R.L. Buzău (în continuare, “Urbis”), în calitate de societate de interes public local cu asociat unic Consiliul Local al Municipiului Buzău, ne informează că așa cum s-a stabilit în cadrul Consiliului de administrație, aceștia intenționează să achiziționeze servicii juridice de asistență și de reprezentare pentru susținerea dosarului nr. 6263/114/2013.

Dosarul pentru care se solicită achiziționarea de către Urbis de servicii juridice de asistență și reprezentare, respectiv dosarul nr. 6263/114/2013, are ca obiect acțiunea formulată de Urbis împotriva Curții de Conturi a României și a Camerei de Conturi Buzău. Obiectul dosarului îl constituie în principal aplicarea O.G. nr. 13/2012 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2012.

În motivarea acestei decizii au fost avute în vedere următoarele aspecte:

 • •  pretențiile financiare deosebit de mari solicitate de către Curtea de Conturi, cu impact deosebit asupra bugetului societății, în situația în care acțiunea formulată de Urbis ar fi respinsă de către instanța de judecată;

 • în acest moment, în structura organizatorică a Urbis sunt încadrați un număr de 2 consilieri juridici, din care unul lucrează strict pe activitatea legată de Serviciul Probațiune.

Totodată, în cadrul aceluiași dosar, Urbis a chemat în garanție Municipiul Buzău, prin Primar.

Analizând situația de fapt, apreciem că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. I, alin. (1) și alin. (3) lit. b din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si întărirea disciplinei financiare și de modificare si completare a unor acte normativ, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele de mai sus, propun aprobarea mandatării organelor de conducere ale societății, în sensul de a achiziționa servicii externe de asistență și reprezentare juridică, în condițiile legii.

Prezentul demers este justificat de urgența asigurării de servicii juridice, lipsa de consultanță, de asistență și/sau reprezentare putând avea un impact negativ asupra societății și consecințe financiare neplăcute, luând în considerare suma aflată în litigiu și faptul că reglementările legale aflate în vigoare sunt neclare și pe alocuri contradictorii.

Față de cele de mai sus supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre anexat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMANIA

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

Serviciul Juridic

Nr. 23.368/20.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea achiziționării de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistență și de reprezentare pentru susținerea dosarului nr.

6263/114/2013 în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României și Camera de Conturi Buzău

Potrivit adreselor nr. 802/04.02.2020 și nr. 1.398/19.02.2020 emise de S.C. Urbis Serv S.R.L. Buzău (în continuare, “Urbis”), în calitate de societate de interes public local cu asociat unic Consiliul Local al Municipiului Buzău, ne informează că așa cum s-a stabilit în cadrul Consiliului de administrație, aceștia intenționează să achiziționeze servicii juridice de asistență și de reprezentare pentru susținerea dosarului nr. 6263/114/2013.

Dosarul pentru care se solicită achiziționarea de către Urbis de servicii juridice de asistență și reprezentare, respectiv dosarul nr. 6263/114/2013, are ca obiect acțiunea formulată de Urbis împotriva Curții de Conturi a României și a Camerei de Conturi Buzău. Obiectul dosarului îl constituie în principal aplicarea O.G. nr. 13/2012 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2012.

În motivarea acestei decizii au fost avute în vedere următoarele aspecte:

 • •  pretențiile financiare deosebit de mari solicitate de către Curtea de Conturi, cu impact deosebit asupra bugetului societății, în situația în care acțiunea formulată de Urbis ar fi respinsă de către instanța de judecată;

 • în acest moment, în structura organizatorică a Urbis sunt încadrați un număr de 2 consilieri juridici, din care unul lucrează strict pe activitatea legată de Serviciul Probațiune.

Totodată, în cadrul aceluiași dosar, Urbis a chemat în garanție Municipiul Buzău, prin Primar.

Analizând situația de fapt, apreciem că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. I, alin. (1) și alin. (3) lit. b din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normativ, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, conform art. I, alin. (1) din O.U.G. nr. 26/2012 “autoritatile și institutiile publice ale administratiei publice centrale si locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome care au in structura organizatorica personal propriu de specialitate juridica nu pot achizitiona servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare”. Totuși, “în situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale, precum și regiilor autonome prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea și mandatarea reprezentanților statului sau unităților administrativ-teritoriale în organele de conducere ale acestora: de către consiliile locale pentru cele la care unitățile administrativ-teritoriale dețin integral sau majoritar capitalul social” (art. I, alin. (3) lit. b)).

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea mandatării organelor de conducere ale societății, în sensul de a achiziționa servicii externe de asistență și reprezentare juridică, în condițiile legii.

Pentru evitarea unui conflictului de interese între Municipiul Buzău, reprezentat prin Consiliul Local și Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, pentru care urmează să aprobăm servicii juridice, propunem formularea unei cereri de renunțare la judecată împotriva Municipiului Buzău, urmând să facă dovada acestei renunțări în termen de 45 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

În acest scop s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Consilier juridic,

Dima Viorel