Hotărârea nr. 30/2020

Hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţiei Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind acordarea normei de hrană

pentru personalul din cadrul Direcției Poliției Locale a aparatului de specialitate al

Primarului municipiului Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • •  Referatul de aprobare a primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 56/CLM/20.02.2020, prin care se propune acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliției Locale Buzău pe o perioadă de două luni, respectiv pentru lunile octombrie și noiembrie;

 • •  raportul de specialitate comun nr. 22820/20.02.2020 al Direcției Economice și al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională;

 • avizele Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare precum și al Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • •  prevederile art. 4, art. 14 și art. 35A1 alin. (1) din Legea Poliției Locale nr. 155/2010 cu modificările și completările ulterioare, republicată;

 • •  prevederile art. 1, art. 2, art. 3, lit. b), art. 5 și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35A1, alin. (1) din Legea Poliției Locale nr. 155/2010

 • •  prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • prevederile Ordinului MDRAP nr. 776/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordată personalului poliției locale;

 • •  prevederile art. 18, alin. (1) coroborat cu alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  procesul-verbal incheiat in data 29.01.2020 între reprezentanții sindicatelor și reprezentanții angajatorului ca urmare a discutiilor purtate privind acordarea normei de hrană pentru o perioadă de șase luni pentru personalul poliției locale și înregistrat la Primăria municipiului Buzău sub nr. 12500/29.01.2020;

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. g), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- (1) Se aprobă acordarea în bani a normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliție Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău, în anul 2020, după cum urmează:

 • a) 32 lei/zi corespunzător normei nr. 6 din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr.26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiar fiind personalului poliției locale în activitate prevăzut la art. 14, alin.(1), lit.a) din Legea 155/2010, republicată, modificările și completările ulterioare, respectiv funcționarii publici care ocupă funcții publice specifice de polițist local și personalul de conducere;

 • b) 25 lei/zi corespunzător normei nr. 1 din Anexa nr. 1 la Ordonanța

Guvernului nr.26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiar fiind personalului poliției locale în activitate prevăzut la art. 14, alin.(1), lit.b) și c) din Legea 155/2010, republicată, modificările și completările ulterioare,   respectiv

funcționarii publici care ocupă funcții publice generale și personalul poliției locale în activitate care ocupă posturi contractuale;

 • c) 5 lei/zi corespunzător normei nr. 12 ”B” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr.26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, normă suplimentară pentru personalul poliției locale în activitate care lucrează în ture sau în schimburi.

 • (2) Norma de hrană se acordă pentru zilele calendaristice începând cu luna adoptării prezentei hotărâri, pe o perioadă de șase luni, respectiv pentru zilele calendaristice din lunile februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie 2020.

 • (3) Norma de hrană nu se acordă pe perioada concediilor reglementate de O.U.G. nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, concediu fără plată, concediu de studii, alte cazuri de suspendare a raporturilor de serviciu/muncă și pe perioada delegațiilor când se acordă diurnă.

 • (4) Norma de hrană se înregistrează la cheltuieli de personal iar alocația valorică se va încadra în nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

Art.2.- Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Financiar-Contabilitate și Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier Ionuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

Buzău, 27 februarie 2020

Nr. 30

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 27 februarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 21 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -PRIMAR-

Nr. 56/CLM/20.02.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliției Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău

Prin art. XXI, pct. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare a fost modificată Legea Poliției Locale nr. 155/2010, la art. 35 s-a introdus un nou articol 35A1, alin. (1), iar prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2015 pentru completarea art. 35A1 din Legea Poliției Locale nr. 155/2010, alin. (2).

Având în vedere prevederile:

 • - art. 35A1 alin. (1) din Legea Poliției Locale nr. 155/2010, cităm: “Autoritățile administrației publice locale pot acorda în limita bugetului aprobat, prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană personalului poliției locale conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare”,

- art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35A1 alin. (1) din Legea Poliției Locale nr. 155/2010, cităm: „Consiliul local poate aproba, prin hotărâre, acordarea normei de hrană pentru personalul poliției locale, în limita bugetului aprobat, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei hotărâri”, autoritățile administrației publice locale pot acorda norma de hrană personalului poliției locale.

 • - prevederile art. 2, art.3, art.5 și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35A1, alin. (1) din Legea Poliției Locale nr. 155/2010

 • - prevederile Ordonanței nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Ordinului nr. 776/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordată personalului poliției locale;

 • -  prevederile art. 18, alin.(1) coroborat cu alin.(3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  procesul-verbal incheiat in data 29.01.2020 între reprezentanții sindicatelor și reprezentanții angajatorului ca urmare a discutiilor purtate privind acordarea normei de hrană pentru o perioadă de șase luni pentru personalul poliției locale și înregistrat la Primăria municipiului Buzău sub nr. 12500/29.01.2020

Acordarea normei de hrană, se face în limita plafoanelor calorice zilnice diferențiate, pe categorii, în concordanță cu nevoile nutritive ale personalului Poliției Locale, raportat la eforturile depuse în procesul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu, condițiilor de mediu și altor factori specifici.

Norma de hrană se acordă în bani, respectiv alocație valorică zilnică, ce reprezintă valoarea financiară a normei de hrană.

Valoarea financiară lunară a normei de hrană se calculează prin înmulțirea valorii financiare zilnice a normei de hrană cu numărul de zile calendaristice din luna respectivă și nu poate depăși valoarea stabilită și actualizată, potrivit legii, prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

La nivelul Direcției Poliției Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, normele de hrană zilnice sunt următoarele:

 • a) 32 lei/zi corespunzător normei nr. 6 din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr.26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiar fiind personalului poliției locale în activitate prevăzut la art. 14, alin.(1), lit.a) din Legea 155/2010, republicată, modificările și completările ulterioare, respectiv funcționarii publici care ocupă funcții publice specifice de polițist local și personalul de conducere;

 • b) 25 lei/zi corespunzător normei nr. 1 din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr.26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiar fiind personalului poliției locale în activitate prevăzut la art. 14, alin.(1), lit.b) și c) din Legea 155/2010, republicată, modificările și completările ulterioare, respectiv funcționarii publici care ocupă funcții publice generale și personalul poliției locale în activitate care ocupă posturi contractuale;

 • c) 5 lei/zi corespunzător normei nr. 12 ”B” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr.26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, normă suplimentară pentru personalul poliției locale în activitate care lucrează în ture sau în schimburi.

Valoarea financiară nominală zilnică a normelor de hrană nu se acordă în următoarele situații:

 • > a concediilor reglementate de O.U.G. nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;

 • > concediu fără plată;

 • > concediu de studii;

 • > pe timpul participării la cursuri organizate în cadrul instituțiilor de învățământ din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, sau cursuri de pregătire profesională urmate de personalul contractual și de cel care ocupă funcții publice generale și specifice de execuție și/sau conducere;

 • > concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, 3 ani, respectiv 7 ani, reglementat de O.U.G 111/2010, cu modificările și completările ulterioare;

 • > pe perioada delegațiilor, când se acordă diurnă;

 • > raportul de serviciu/muncă este suspendat, în condițiile legii;

 • > raportul de serviciu/ muncă a încetat.

Calculul cuantumului lunar al valorii financiare a normelor de hrană datorate fiecărei categorii de personal, se face pe baza foii colective de prezență, prin determinarea zilelor calendaristice aferente perioadei lucrate și ajustate cu limitările situațiilor în care aceasta nu se acordă, potrivit art. 1, alin.(3) și înmulțite cu valoarea financiară a normei de hrană stabilită în condițiile art.1 alin.1 din prezentul Proiectul de hotărâre.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului local al Municipiului Buzău, spre analiză și aprobare, proiectul de hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliției Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

P R I M A R,

Constantin Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

-Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională--Direcția Finanțe Publice Locale-Nr. 22820/20.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliției Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău

Prin referatul de aprobare nr. 56/CLM/20.02.2020, Primarul municipiului Buzău supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliției Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău.

Urmare a analizei proiectului de hotărâre inițiat de primarul municipiului Buzău, județul Buzău mai sus menționat, consider inițierea acestuia oportună, din următoarele considerente:

Având în vedere prevederile:

 • - art. 35A1 alin. (1) din Legea Poliției Locale nr. 155/2010, cităm: “Autoritățile administrației publice locale pot acorda în limita bugetului aprobat, prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană personalului poliției locale conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare”,

 • - art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35A1 alin. (1) din Legea Poliției Locale nr. 155/2010, cităm: „Consiliul local poate aproba, prin hotărâre, acordarea normei de hrană pentru personalul poliției locale, în limita bugetului aprobat, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei hotărâri”, autoritățile administrației publice locale pot acorda norma de hrană personalului poliției locale.

- prevederile art. 2, art.3, art.5 și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35A1, alin. (1) din Legea Poliției Locale nr. 155/2010

- prevederile Ordonanței nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Ordinului nr. 776/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordată personalului poliției locale;

 • - prevederile art. 18, alin.(1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ce precizează că Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, cu excepția personalului Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și a personalului poliției locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - procesul-verbal incheiat in data 29.01.2020 între reprezentanții sindicatelor și reprezentanții angajatorului ca urmare a discutiilor purtate privind acordarea normei de hrană pentru personalul poliției locale și înregistrat sub nr. 12500/29.01.2020

 • - Potrivit dispozițiilor Legii 155/2010, poliția locală se înființează în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii:

 • a) ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;

 • b) circulația pe drumurile publice;

 • c) disciplina în construcții și afișajul stradal;

 • d) protecția mediului;

 • e) activitatea comercială;

 • f) evidența persoanelor;

 • g) alte domenii stabilite prin lege.

Totodată, în temeiul art. 4 din Legea Poliției Locale 155/2010, poliția locală, este organizată și funcționează, prin hotărâre a consiliului local al municipiului Buzău, ca un compartiment funcțional, respectiv direcție, în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Prin transferul de competențe către administrația publică locală, potrivit principiului descentralizării, responsabilitățile polițiștilor locali au crescut, pe cale de consecință ar trebui să existe o motivare financiară pe măsura cerințelor, pentru realizarea scopului desfășurării activității de calitate a administrației publice și satisfacerea nevoilor cetățeanului.

Având în vedere aceste prevederi legale, coroborate cu dispozițiile art. 14 din Legea nr. 319/2006 a sănătății și securității în muncă, cu modificările și completările ulterioare, alimentația de protecție se acordă în mod obligatoriu și gratuit de către angajatori persoanelor care lucrează în condiții de muncă ce impun acest lucru, precum și cu dispozițiile art. 35, lit. b) din Legea Poliției Locale nr. 155/2010, care încadrează activitatea poliției locale în condiții deosebite, speciale și alte condiții de muncă, considerăm că norma de hrană se cuvine a fi acordată și personalului Direcției Poliției Locale a municipiului Buzău, fiind o structură de ordine și siguranță publică potrivit legii, în considerarea activității sale, ținând seama că prin natura muncii depuse responsabilitatea polițiștilor locali a crescut, în scopul desfășurării activităților de calitate a serviciilor administrației publice locale și satisfacerea nevoilor cetățenilor.

Acordarea normei de hrană se face în limita plafoanelor calorice zilnice diferențiate, pe categorii, în concordanță cu nevoile nutritive ale personalului Poliției Locale, raportat la eforturile depuse în procesul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu, condițiilor de mediu și altor factori specifici.

Norma de hrană se acordă în bani, respectiv alocație valorică zilnică, ce reprezintă valoarea financiară a normei de hrană.

Valoarea financiară lunară a normei de hrană se calculează prin înmulțirea valorii financiare zilnice a normei de hrană cu numărul de zile calendaristice din luna respectivă și nu poate depăși valoarea stabilită și actualizată, potrivit legii, prin ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

La nivelul Poliției locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, normele de hrană zilnice sunt următoarele:

 • a) 32 lei/zi corespunzător normei nr. 6 din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr.26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiar fiind personalului poliției locale în activitate prevăzut la art. 14, alin.(1), lit.a) din Legea 155/2010, republicată, modificările și completările ulterioare, respectiv funcționarii publici care ocupă funcții publice specifice de polițist local și personalul de conducere;

 • b) 25 lei/zi corespunzător normei nr. 1 din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr.26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiar fiind personalului poliției locale în activitate prevăzut la art. 14, alin.(1), lit.b) și c) din Legea 155/2010, republicată, modificările și completările ulterioare, respectiv funcționarii publici care ocupă funcții publice generale și personalul poliției locale în activitate care ocupă posturi contractuale;

 • c) 5 lei/zi corespunzător normei nr. 12 ”B” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr.26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, normă suplimentară pentru personalul poliției locale în activitate care lucrează în ture sau în schimburi.

Valoarea financiară nominală zilnică a normelor de hrană nu se acordă în următoarele situații:

 • > a concediilor reglementate de O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;

 • > concediu fără plată;

 • > concediu de studii;

 • > pe timpul participării la cursuri organizate în cadrul instituțiilor de învățământ din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, sau cursuri de pregătire profesională urmate de personalul contractual și de cel care ocupă funcții publice generale și specifice de execuție și/sau conducere;

 • > concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, 3 ani, respectiv 7 ani, reglementat de O.U.G 111/2010, cu modificările și completările ulterioare;

 • > pe perioada delegațiilor, când se acordă diurnă;

 • > raportul de serviciu/muncă este suspendat, în condițiile legii;

 • > raportul de serviciu/ muncă a încetat.

Calculul cuantumului lunar al valorii financiare a normelor de hrană datorate fiecărei categorii de personal, se face pe baza foii colective de prezență, prin determinarea zilelor calendaristice aferente perioadei lucrate și ajustate cu limitările situațiilor în care aceasta nu se acordă, potrivit art. 1, alin.(3) și înmulțite cu valoarea financiară a normei de hrană stabilită în condițiile art.1 alin.1 din prezentul Proiectul de hotărâre.

În ceea ce privește cuantumul normei de hrană, prin dispozițiile HG nr. 171/2015 coroborate cu Ordinele Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice emise în baza hotărârii de guvern, prevăd condițiile de acordare și cuantumurile normelor de hrană. Legea nu prevede posibilitatea ca prin HCL să se reglementeze alte valori ale normelor de hrană.

Potrivit prevederilor art. 3 alin.(4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Ordonatorii de credite au obligația să stabilească salariile de bază/soldele de funcție/salariile de funcție/soldele de grad/salariile gradului profesional deținut, gradațiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare/indemnizațiile lunare, sporurile, alte drepturi salariale în bani și în natură prevăzute de lege, să asigure promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în gradații, în condițiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu. ”

Referitor la încadrarea contabilă și bugetară, potrivit Sistemului european de conturi 1995 (ESA 95), aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 2223/96, obligatoriu tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, drepturile bănești acordate de angajator personalului propriu, inclusiv cele ce reprezintă contravaloarea în bani a unor drepturi de hrană, reprezintă drepturi de natură salarială. Acestea se încadrează, așa după cum am menționat anterior la titlul bugetar "cheltuieli de personal”, articolul "cheltuieli salariale în natură”, alineatul ”normă de hrană”.

În concluzie considerând prioritățile stabilite, proiectele ce se doresc a fi implementate de autoritatea locală, precum și în baza discuțiilor purtate cu reprezentanții sindicatelor, sursele de finanțare necesare în vederea acordării normei de hrană nu pot fi asigurate decât pentru o perioadă de 6 luni, motiv pentru care supunem spre aprobare acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliției Locale Buzău pentru zilelele calendaristice aferente lunilor februarie, martie, aprilie, mai, iunie și iulie.

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, s-a întocmit raportul de specialitate comun cu privire la proiectul de hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliției Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău.

Având în vedere cele prezentate mai sus și în conformitate cu prevederile legale, cu considerentul că proiectul de horărâre inițiat este oportun și legal, și ar trebui adoptat în forma prezentă, iar în conformitate cu prevederile art.129, alin.(1) și art.136, alin.(10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotarare inițiat și prezentat de către domnul primar.

Șef Serviciu, Gianina-Cristina Dinu


Director executiv adjunct, Mariana-Daniela Gogea