Hotărârea nr. 3/2020

Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

Consiliul local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 20/CLM/22.01.2020;

 • - raportul de specialitate al Direcției Economice și Serviciului Investiții, Programe/

Proiecte cu Finanțare Externă/Internă și Achiziții Publice înregistrat sub nr. 9397/22.01.2020;    ’                         ’          ’

 • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • -  prevederile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare,

 • - coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

 • - prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții.

În temeiul art. 84, alin. 3-5, art. 87, alin. 1, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. b), art. 139, alin. (3), lit. b), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1.- Se aprobă contractarea și garantarea cu venituri proprii a unei finanțări rambursabile interne /externe prin credit bancar, în valoare de maxim 82.912.616 lei și o maturitate de maxim 10 ani.

Art. 2.- Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea de investiții de interes public local a căror listă se regăsește în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.- Din bugetul local al municipiului Buzău se asigură integral plata:

 • a)  serviciului anual al datoriei publice locale;

 • b)  oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

 • c)  alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art. 4.- (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a municipiului Buzău, https://primariabuzau.ro/ următoarele date:

 • a)  hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b)  valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;

 • c)  gradul de îndatorare al municipiului Buzău;

 • d)  durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

 • e)  dobânzile,comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f)  plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 5. Se împuternicește Primarul municipiului Buzău să stabilească prin Dispoziție a Primarului structura finală a creditului bancar, elementele de detaliu ale structurii și orice alte caracteristici ale finanțării, în funcție de mediul economico-financiar, în concordanță cu necesitățile specifice ale obiectivelor de investiții ce urmează a fi finanțate.

Art. 6. Se împuternicește Primarul Municipiului Buzău să semneze în numele și pentru Municipiul Buzău contractul de finanțare, acordul de garantare al finanțării rambursabile și orice alte documente necesare obținerii și derulării finanțării.

)                                                                                                                                                                                                      5                                5                                                                                     5

Art. 7. Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice și Serviciului Investiții, Programe/ Proiecte cu Finanțare Externă/Internă și Achiziții Publice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier lonuț - Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU CU ATRIBUȚII DELEGATE,

Elena Camelia Toma

Buzău, 30 ianuarie 2020 Nr. 3

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 30 ianuarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. b), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 15 voturi pentru, 6 abțineri și 2 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 20/CLM/22.01.2020

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

Administrația publică a municipiului Buzău, în conformitate cu mandatul primit din partea cetățenilor și cu obligațiile prevăzute de legislația în vigoare, are ca principal obiectiv realizarea dezvoltării durabile a comunității locale și asigurarea către toți membrii comunității locale de servicii publice de calitate.

Pentru realizarea acestor deziderate, aparatul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Buzău a identificat obiectivele de investiții prioritare de interes public local.

Potrivit estimărilor realizate de către departamentele de specialitate, suma totală necesară asigurării finanțării acestor obiective este de 82.912.616 lei, sumă care trebuie asigurată în perioada de implementare a proiectelor mai sus-menționate.

Având în vedere că sumele necesare care trebuie asigurate pentru realizarea obiectivelor de investiții nu se regăsesc în bugetul local al autorității publice, s-a propus ca suma necesară realizării obiectivelor de investiții, de maxim 82.912.616 lei, să fie atrasă prin credit bancar pe o perioada de maxim 10 ani.

Pentru cele de mai sus, în vederea asigurării sumelor necesare realizării obiectivelor prioritare de investiții, obiective strategice pentru care bugetul local nu dispune în prezent de fondurile necesare, se propune aprobarea Proiectului de Hotărâre privind contractarea unei finanțări rambursabile.

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Direcția Economică Serviciul Investiții, Programe/ Proiecte cu Finanțare Externă/Internă și Achiziții

Publice Nr. 9397/22.01.2020

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

Principalul obiectiv al administrației publice locale a Municipiului Buzău este asigurarea dezvoltării locale, în conformitate cu prevederile și obligațiile legale și cu mandatul primit din partea cetățenilor.

Au fost identificate 6 obiective de investitii a caror realizare reprezinta o prioritate a municipiului Buzau si care ar putea fi demarate in perioada imediat următoare, astfel:

Nr.Crt.

Denumire proiect

Valoare (lei)

CAPITOLUL 65 - Invatamant

1.135.206

1

Implementarea de masuri de economie circulara la Scoala Gimnaziala nr.11 municipiul Buzau

1.135.206

CAPITOLUL 67- Cultură, recreere și religie

31.164.682

2.

Reabilitarea și modernizare Cinematograf Dacia din municipiul Buzau

16.511.661

3.

Consolidare, restaurare și punere în valoare a Complexului hipic Alexandru Marghiloman - Casa de oaspeți, grajduri și amenajare teren și piste, str Plantelor nr.8B-municipiul Buzau

14.653.021

CAPITOLUL 74- Protectia Mediului

4.738.108

4.

Amenajare platforme ingropate pentru colectarea selectiva a deseurilor urbane

4.738.108

CAPITOLUL 84- Transporturi

45.874.620

5.

Reabilitarea infrastructurii rutiere pe strada Republicii, Bulevardul 1 Decembrie 1917, tronson Horticolei si Strada Iazul Morilor din municipiul Buzau

41.018.098

6.

Construire si modernizare statii autobuz in Municipiul Buzau

4.856.522

Total

82.912.616

Pentru asigurarea resurselor necesare realizării obiectivelor de investiții mai susmenționate, se propune inițierea procedurilor pentru contractarea unei finanțări în valoare de maxim 82.912.616 lei, pe o perioadă de maxim 10 de ani.

Serviciul datoriei publice locale și gradul de îndatorare în perioada 20202038

Denumire indicator

Medie Venituri Proprii

Serviciul datoriei

Grad îndatorare

(mii lei)

(mii lei)

%

2020

159889

9.474,00

5,93

2021

159889

13.224,00

8,27

2022

159889

28.871,00

18,06

2023

159889

27.471,00

17,18

2024

159889

26.506,00

16,58

2025

159889

25.536,00

15,97

2026

159889

24.570,00

15,37

2027

159889

23.603,00

14,76

2028

159889

19.552,00

12,23

2029

159889

13.953,00

8,73

2030

159889

13.365,00

8,36

2031

159889

12.778,00

7,99

2032

159889

1.745,00

1,09

2033

159889

1.678,00

1,05

2034

159889

1.611,00

1,01

2035

159889

1.544,00

0,97

2036

159889

248,00

0,16

2037

159889

235,00

0,15

2038

159889

221,00

0,14

În urma analizei capacității de îndatorare a Municipiului Buzău în condițiile legii și ținând seama de situația financiară existentă, pentru punerea în practică a proiectelor de investiții din Municipiul Buzău, pentru asigurarea unei utilizări eficiente a resurselor financiare și pentru minimizarea costurilor autorității publice locale se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar,în valoare de maxim 82.912.616 lei, cu o maturitate de maxim 10 de ani, pentru finanțarea obiectivelor de investiții de interes local.

Director Executiv Adj

Gogea Mariana Daniela


Sef serviciu

Serviciului Investiții,

Programe/ Proiecte cu Finanțare

Externă/Internă și Achiziții Publice

Aurelia Turcoman

MUNICIPIUL BUZĂU

ANEXA

la Hotărârea nr. 3 din 30.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

LISTA PROIECTE

Nr.Crt.

Denumire proiect

Valoare (lei)

CAPITOLUL 65 - Invatamant

1.135.206

1

Implementarea de masuri de economie circulara la Scoala Gimnaziala nr.11 municipiul Buzau

1.135.206

CAPITOLUL 67- Cultură, recreere și religie

31.164.682

2.

Reabilitarea și modernizare Cinematograf Dacia din municipiul Buzau

16.511.661

3.

Consolidare, restaurare și punere în valoare a Complexului hipic Alexandru Marghiloman - Casa de oaspeți, grajduri și amenajare teren și piste, str Plantelor nr.8B-municipiul Buzau

14.653.021

CAPITOLUL 74- Protectia Mediului

4.738.108

4.

Amenajare platforme ingropate pentru colectarea selectiva a deseurilor urbane

4.738.108

CAPITOLUL 84- Transporturi

45.874.620

5.

Reabilitarea infrastructurii rutiere pe strada Republicii, Bulevardul 1 Decembrie 1917, tronson Horticolei si Strada Iazul Morilor din municipiul Buzau

41.018.098

6.

Construire si modernizare statii autobuz in Municipiul Buzau

4.856.522

Total

82.912.616