Hotărârea nr. 29/2020

Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea majorării bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -   referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 55/CLM/20.02.2020, prin care se propune aprobarea majorării bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020;

  • -  raportul Serviciului Buget, Evidență Venituri și Cheltuieli, nr. 22.913/20.02.2020;

  • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - prevederile art. 4 lit. b) și e) din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 ;

- prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

  • - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 107/04.02.2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A.prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar;

  • -  adresele nr.13.825/13.02.2020 și 13.828/13.02.2020, emise de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău;

  • - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 84, alin. (3-5), art. 87, alin. (3) si alin. (5), art. 88, art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a) coroborat cu art. 5, lit. cc), precum si art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1.- Se aprobă majorarea bugetului local al municipiului Buzău, pe anul 2020, conform anexei nr. 1.

Art. 2.- Se aprobă finanțarea cheltuielilor Grădiniței “Adeona Kindergarten” din municipiul Buzău, pentru anul 2020, conform anexei nr. 1a.

Art. 3. - Se aprobă majorarea bugetului institutiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, pe anul 2020, conform anexei nr. 2.

Art. 4.- Anexele nr. 1, 1a și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice, Serviciului Buget, Evidență Venituri și Cheltuieli, precum și ordonatorii terțiari de credite, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier lonuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 27 februarie 2020

Nr. 29

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în sedința din data de 27 februarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. a), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -PRIMAR-

Nr. 55/CLM/20.02.2020

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020

Bugetul municipiului Buzău a fost aprobat potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 24 din 11 februarie 2020.

Pentru anul 2020, veniturile bugetului local au fost aprobate la valoarea de 307.999 mii lei, iar cheltuielile la valoarea de 320.558 mii lei, cu un deficit de 12.559 mii lei, acoperit din excedentul cumulat din anii precedenți, utilizat pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020, și potrivit adreselor nr. 13.825/13.02.2020 și nr. 13.828/13.02.2020 emise de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău, au fost repartizate pentru municipiul Buzău sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în valoare totală de 11.360 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor și pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat.

Totodată, veniturile rezultate din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale și se cuprind în buget, potrivit prevederilor legale numai după încasarea lor, și sunt în valoare de 20 mii lei..

Față de cele prezentate mai sus, bugetul local se majorează cu suma de 11.380 mii lei.

Cheltuielile bugetului local aprobate inițial în sumă de 320.558 mii lei se majorează la capitolul “învățământ” cu suma de 11.380 mii lei conform anexei nr.2.

Pe parcursul execuției bugetare, ordonatorii de credite asigură în totalitate cheltuielile secțiunilor de funcționare ale bugetelor respective.

Bugetul institutiilor publice și activităților finantate integral sau partial din venituri proprii, a fost aprobat atât la venituri cât și la cheltuieli, la valoarea de 31.921,44 mii lei, având vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare, în sumă de 347 mii lei.

Veniturile bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, cuprind venituri din închirieri și concesiuni, contribuția elevilor și studenților pentru internate și cantină, venituri din serbări și spectacole, alte venituri din prestări servicii, donații și sponsorizări, alte venituri precum și subvenții din bugetul local pentru instituții publice.

Veniturile proprii ale instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, se administrează, se utilizează și se contabilizează de către acestea potrivit dispozițiilor legale.

Având in vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului Buzău, spre analiză si aprobare, proiectul de hotărâre în forma prezentată.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

AVIZAT

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Daniela Gogea


MUNICIPIUL BUZĂU

DIRECȚIA ECONOMICA

Serviciul buget, evidenta venituri si cheltuieli

Nr. 22.913/20.02.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020

Bugetul municipiului Buzău a fost aprobat potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 24 din 11 februarie 2020.

Pentru anul 2020, veniturile bugetului local au fost aprobate la valoarea de 307.999 mii lei, iar cheltuielile la valoarea de 320.558 mii lei, cu un deficit de 12.559 mii lei, acoperit din excedentul cumulat din anii precedenți, utilizat pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

În conformitate cu prevederile art. 4, lit. b) și e) din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, au fost alocate pentru bugetele locale sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor în sumă de 10.958 mii lei, precum și pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular sau confesional acreditat în valoare de 402 mii lei.

Potrivit adreselor nr. 13.825/13.02.2020 și nr. 13.828/13.02.2020 emise de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău, au fost repartizate pentru municipiul Buzău sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în valoare totală de 11.360 mii lei.

În conformitate cu Ordinul Ministerului Educației Naționale si Cercetării Științifice nr. 3788/17.05.2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 403 din 27 mai 2016, partea I Grădinița “Adeona Kindergarten” a fost acreditată si are sediul în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu nr. 30, județul Buzău, cu nivel de pregătire - învățământ “preșcolar”, limba de predare ”română”, program “prelungit”.

Au fost alocate astfel, sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata în sumă de 402 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor unității de învățământ particular Grădinița “Adeona Kindergarten”, pentru anul 2020. În structură economica, suma de 375 mii lei este destinată pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizațiilor și altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, suma de 23 mii lei pentru cheltuieli cu bunuri si servicii pentru intretinerea curenta a unitatilor de invatamant particular sau confesional acredita și suma de 4 mii lei pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale special integrați în învățământul de masa.

Aceasta va raspunde de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata, conform prevederilor legale în vigoare, are obligația de a face publice informații cu privire la sumele primite, și lunar, va prezenta o situație justificativă privind modul de utilizare a sumelor primite, conform anexei nr. 5, din Hotărârea Guvernului nr. 136/2016, prevazut in anexa nr. 3.1 a proiectului de hotarare.

Totodată, veniturile rezultate din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale și se cuprind în buget, potrivit prevederilor legale numai după încasarea lor, și sunt în valoare de 20 mii lei.

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020, ale Hotărârii Guvernului nr. 107/04.02.2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din tva prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, precum și adreselor nr. 13.825/13.02.2020 și nr. 13.828/13.02.2020 emise de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău, cu privire la repartizarea pe an/trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată este necesară majorarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2020,

Cheltuielile bugetului local aprobate inițial în sumă de 320.558 mii lei se majorează la capitolul “învățământ” cu suma de 11.380 mii lei conform anexei nr. 2.

Pe parcursul execuției bugetare, ordonatorii de credite asigură în totalitate cheltuielile secțiunilor de funcționare ale bugetelor respective.

Astfel, se propune majorarea, respectiv diminuarea corespunzătoare a unor categorii de cheltuieli, conform art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul institutiilor publice și activităților finantate integral sau partial din venituri proprii, a fost aprobat atât la venituri cât și la cheltuieli, la valoarea de 31.921,44 mii lei, având vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare, în sumă de 347 mii lei.

Veniturile bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, cuprind venituri din închirieri și concesiuni, contribuția elevilor și studenților pentru internate și cantină, venituri din serbări și spectacole, alte venituri din prestări servicii, donații și sponsorizări, alte venituri precum și subvenții din bugetul local pentru instituții publice.

Veniturile proprii ale instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, se administrează, se utilizează și se contabilizează de către acestea potrivit dispozițiilor legale.

Având in vedere cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului Buzău, spre analiză si aprobare, proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Sef serviciu, Nicoleta Căpățînă

MUNICIPIUL BUZĂU

ANEXA NR. 1 la Hotărârea nr. 29 din 27 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

MAJORAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020

-mii lei -

Nr. crt

Denumire indicator

Cod

Program 2020

Influente

Program majorat

I.

TOTAL VENITURI, din care:

307.999

+11.380

319.379

1.

Sume defalcate din TVA, din care:

11

20.154

+11.360

31.514

-sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor

11.02

20.154

+10.958

31.112

-sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular sau confesional acreditat

11.09

0

+402

402

2.

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

18

0

18

-varsaminte din sectiunea de functionare

37.03

-22.792

+20

-22.772

-varsaminte in sectiunea de dezvoltare

37.04

+22.792

-20

+22.772

3.

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

0

+20

20

II.

TOTAL CHELTUIELI, din care:

320.558

+11.380

331.938

1.

Cap: ÎNVĂȚĂMÂNT, din care:

65.02

55.859

+11.380

67.239

-bunuri și servicii

20

11.067

10.958

22.025

-finanțarea învățământului particular

55.63

250

+152

402

-asistență socială

57.02

500

+270

770

Deficit

12.559

-

12.559

MUNICIPIUL BUZAU

ANEXA nr. 1a

la Hotărârea nr. 29 din 27 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

FINANȚAREA CHELTUIELILOR GRĂDINIȚEI “ADEONA KINDERGARTEN” PE ANUL 2020

-mii lei -

Nr crt.

Denumire indicator

Cod indicator

Program

2020

1.

Invatamant preuniversitar, din care:

65.03.01

402

1.1

-salarii, sporuri, indemnizații si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora

10

375

1.2

-cheltuieli cu bunuri si servicii pentru intretinerea curentă a unitatilor de invatamant particular sau confesional acreditat

20

23

1.3

-finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale special integrați în învățământul de masă

57

4

MUNICIPIUL BUZĂU


ANEXA NR. 2

la Hotararea nr. 29 din 27 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

MAJORAREA BUGETULUI INSTITUTIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL

PE ANUL 2020

-mii lei -

Denumire indicator

Cod

Program 2020

Influent e

Program majorat

(a)

(b)

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

TOTAL VENITURI, din care:

31.763,74

+157,70

31.921,44

-contribuția elevilor si stud pt internate, camine, cantine

33.10

5.527,44

+110,00

5.637,44

-donatii si sponsorizari

37.10

0

+47,70

47,70

TOTAL CHELTUIELI, din care:

31.763,74

+157,70

31.921,44

Cap: ÎNVĂȚĂMÂNT, din care:

65.10

8.942,74

+157,70

7.646,61

Subcap. INVATAMANT PREȘCOLAR

65.03.01

3.360,00

+70,00

3.430,00

Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care

20

3.120,00

+70,00

3190,00

- hrana pentru oameni

20.03.01

2.991,00

+110,00

3.101,00

Subcap. INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR

65.04.02

3.423,44

+87,70

3.511,14

Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care

20

3.313,44

+87,70

3.401,14

-alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

187,50

+48,70

236,20