Hotărârea nr. 28/2020

Hotărâre privind aprobarea bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2020.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -CONSILIUL LOCAL-

HO T Ă R Â R E pentru aprobarea bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară:

Având în vedere:

 • - referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 54/CLM/20.02.2020, prin care se propune aprobarea bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2020;

 • - raportul nr. 22.915/20.02.2020 al Serviciului Buget, Evidență Venituri și Cheltuieli;

-avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5 /2020;

-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii asistenței sociale, nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 107/04.02.2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar;

 • - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice;

-prevederile Ordonanței de Urgență nr. 46 din 30 iunie 2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță;

-prevederile art. 5 din Normele metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituții publice, aprobate prin Ordinul nr. 1661 bis/2003;

-adresele nr. 13.825/13.02.2020 și 13.828/13.02.2020, emise de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 84, alin. (3-5), art. 87, alin. (3) si alin. (5), art. 88, art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), b) și d), art.139, alin. (3), lit. a) coroborat cu art. 5, lit. cc), precum si art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Art.1.- Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul municipiului Buzău, pe anul 2020, după cum urmează:

 • 1. -Scoala Postliceală Sanitara, conform anexei nr. 1.

 • 2. - Centrul Cultural “Alexandru Marghiloman”, conform anexei nr. 2;

 • 3. - Club Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzău”, conform anexei nr.3;

 • 4. - Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău, conform anexei nr. 4;

 • 5. - Colegiul Național "B.P.Hașdeu", conform anexelor nr. 5 și 5a ;

 • 6. - Colegiul Național "Mihai Eminescu, conform anexelor nr.6 și 6a;

 • 7. - Liceul Național Pedagogic "Spiru Haret", conform anexelor nr.7și 7 a;

 • 8. - Colegiul Economic, conform anexelor nr.8 și 8 a;

 • 9. -Liceul Tehnic Buzău, conform anexelor nr.9 și 9 a ;

 • 10. -Liceul Agricol “Dr. Constantin Angelescu”, conform anexelor nr.10 si10a;

11 .-Liceul Teoretic "Alexandru Marghiloman", conform anexelor nr.11 și 11 a;

 • 12. -Seminarul Teologic Ortodox "Chesarie Episcopul", conform anexelor nr.12și12a;

 • 13. - Liceul Tehnologic " Henri Coandă ", conform anexelor nr.13și13a ;

 • 14. -Liceul de Arte "Margareta Sterian", conform anexelor nr. 14și 14a ;

 • 15. -Liceul cu Program Sportiv " lolanda Balaș Soter ", conform anexelor nr.15si15a;

 • 16. -Liceul Tehnologic Meserii și Servicii, conform anexelor nr.16și 16 a;

 • 17. - Liceul Tehnologic "Grigore C. Moisil", conform anexelor nr.17și 17 a ;

 • 18. -Liceul Tehnologic "Dimitrie Filipescu", conform anexelor nr.18 și 18 a;

 • 19. -Scoala Gimnazială "Capitan Av. Mircea T. Bădulescu",conform anexelor nr.19 și 19 a ;

 • 20. - Scoala Gimnazială "Nicolae Titulescu", conform anexei nr.20;

 • 21. - Scoala Gimnazială "Episcop Dionisie Romano", conform anexelor nr.21 și 21 a;

 • 22. - Scoala Gimnazială nr. 7, conform anexelor nr.22 și 22 a ;

 • 23. - Scoala Gimnazială "Nicu Constantinescu", conform anexelor nr.23 și 23 a;

 • 24. - Scoala Gimnazială "P.H. Zangopol", conform anexei nr. 24;

 • 25. - Scoala Gimnazială nr. 11, conform anexelor nr. 25 și 25 a ;

 • 26. - Scoala Gimnazială" Sfântul Apostol Andrei", conform anexelor nr. 26 și 26 a ;

 • 27. - Scoala Gimnazială "Mihail Kogălniceanu", conform anexelor nr.27 și 27 a ;

 • 28. - Scoala Gimnazială "George Emil Palade", conform anexelor nr.28 și 28 a ;

 • 29. - Scoala Gimnazială "Ion Creangă",conform anexelor nr. 29 și 29

 • 30. - Grădinița cu Program Prelungit nr. 1, conform anexelor nr. 30 și 30

 • 31. - Grădinița cu Program Prelungit nr. 3, conform anexelor nr. 31 și 31

 • 32. - Grădinița cu Program Prelungit nr. 4, conform anexelor nr. 32 și 32

 • 33. -Grădinița cu Program Prelungit"Bobocei din Micro lll",conform anexelor nr.33 și33a;

 • 34. - Grădinița cu Program Prelungit nr. 6, conform anexelor nr. 34 și 34 a ;

 • 35. - Grădinița cu Program Prelungit "Cei Sapte Pitici", conform anexelor nr. 35 și 35 a;

 • 36. - Grădinița cu Program Prelungit nr. 9, conform anexelor nr. 36 și 36a ;

 • 37. - Grădinița cu Program Prelungit nr. 10, conform anexelor nr. 37 și 37 a;

 • 38. - Grădinița cu Program Prelungit nr. 8, conform anexelor nr.38 și 38 a ;

 • 39. - Grădinița cu Program Prelungit nr. 18,conform anexei nr. 39 și 39 a;

Art.2.- Se aprobă programul evenimentelor culturale pe anul 2020 desfășurate de Centrul Cultural “Alexandru Marghiloman”, prevăzut în anexa nr. 2a.

Art.3.- Se aprobă programul activităților sportive pe anul 2020 desfășurate de Club Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzău”, conform anexelor 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3 f, 3g, 3h, 3i, 3j și 3k.

Art.4.- Se aprobă listele obiectivelor de investiții și a dotărilor independente pe anul 2020, conform anexelor nr. 2a/1, 3a/1, 5/1, 11/1, 15/1, 15a/1, 18/1, 23/1, 26/1, 28/1, 31/1, 33/1, 34/1,36/1,37/1.

Art.5.- Execuția de casă a bugetelor aprobate prin prezenta hotărâre se face potrivit dispozițiilor legale în vigoare, de către instituțiile publice finanțate din bugetul local și din bugetul activităților finanțate din venituri proprii și subvenții, ale municipiului Buzău, pe anul 2020 , în calitatea acestora de ordonatori terțiari de credite.

Art.6.-Anexele nr.1,2, 2a, 2a/1, 3, 3a, 3a/1, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g,3h, 3i, 3j, 3k, 4, 5, 5/1, 5a, 6, 6a, 7, 7a, 8, 8a, 9, 9a, 10, 10a, 11, 11a, 11/1, 12, 12a, 13, 13a, 14, 14a, 15, 15a, 15/1,15a/1, 16, 16a, 17, 17a, 18, 18a,18/1, 19, 19a, 20, 21, 21a, 22, 22a, 23, 23a, 23/1, 24, 25, 25a, 26, 26a, 26/1, 27, 27a, 28, 28a, 28/1, 29, 29a, 30, 30a, 31, 31a, 31/1, 32, 32a, 33, 33a, 33/1, 34, 34a, 34/1, 35, 35a, 36, 36a,36/1, 37, 37a, 37/1, 38, 38a, 39, 39a, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice, Serviciului Buget, Evidență Venituri și Cheltuieli, Serviciului Investiții, Achiziții Publice, precum și ordonatorii terțiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier lonuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

Buzău, 27 februarie 2020

Nr. 28

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 27 februarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. a), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru, 5 abțineri, și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

Domnii consilieri Dunel Alexandru, Lambru Daniel, Țepeluș Laurențiu Cristinel și Vlad George Aurelian nu votează.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

-PRIMAR-

Nr. 54/CLM/20.02.2020

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2020

În baza bugetului municipiului Buzău pe anul 2020, propun aprobarea bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul municipiului Buzău, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Instituțiile care formează obiectul prezentului proiect de hotărâre sunt instituții cu personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Buzău, finanțate din bugetul local, precum și cele care beneficiază de alocații bugetare din secțiunea “Cheltuieli social-culturale” ale bugetului local pe anul 2020.

Instituțiile publice de interes local, finanțate integral sau parțial din bugetul municipiului Buzău, sunt următoarele:

 • 1. Direcția de Asistență Socială, cu finanțare de la bugetul local;

 • 2. Centrul Cultural « Alexandru Marghiloman », cu finantare din subvenții de la bugetul local și din venituri proprii;

 • 3. Club Sportiv « Sport Club Municipal Gloria Buzau», cu finantare din subvenții de la bugetul local și din venituri proprii;

 • 4. Școala Postliceală Sanitară , cu finanțare din venituri proprii.

Asistența socială constituie o prioritate a politicii naționale exprimată prin îmbunătățirea standardului de viată pentru persoanele vârstnice, în funcție de necesitățile reale ale celor mai sărace segmente sociale, precum și reformarea sistemului de protecție a copilului.

În anul 2020, asistența socială în sumă de 39.670 mii lei, este finanțată din veniturile proprii ale bugetului local, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, si din donații și sponsorizări.

Pentru anul 2020 au fost alocate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice a Județului Buzău, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor în sumă de 31.112 mii lei, astfel :

 • - drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare - 19.003 mii lei;

 • - finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat - 10.958 mii lei ;

 • - drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă -288 mii lei ;

 • - finanțarea cheltuielilor creșelor - 374 mii lei ;

 • - servicii comunitare de de evidență a persoanelor- 268 mii lei ;

 • - finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne,cărbuni - 116 mii lei ;

 • - plata stimulentelor educaționale acordate copilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în nînvățământul preșcolar - 10 mii lei

 • - camine pentru persoane vârstnice - 95 mii lei.

Capitolul “Asigurări și Asistență Socială” are subcapitole și paragrafe care delimitează destinația fondurilor, după cum urmează :

- Asistență socială în caz de invaliditate;

 • - Asistență socială pentru familie si copii;

 • - Ajutoare pentru locuințe;

 • - Creșe;

 • - Prevenirea excluderii sociale;

 • - Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale.

Alocarea fondurilor destinate susținerii funcționării serviciilor sociale se realizează în baza costurilor standard pentru serviciile sociale administrate, contractate sau subvenționate, precum și în baza estimării costurilor necesare.

Centrul Cultural « Alexandru Marghiloman », instituție publică, cu autonomie funcțională, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Buzău, are ca obiect de activitate organizarea și coordonarea activităților cultural-artistice și științifice desfășurate la nivelul municipiului Buzău.

Pentru anul 2020, Centrul Cultural « Alexandru Marghiloman » estimează realizarea de venituri proprii în valoare de 20 mii lei. Pentru organizarea și desfășurarea programelor prezentate în anexa nr. 2a, prevăzută în proiectul de hotărâre, precum și pentru alte cheltuieli de funcționare se propune alocarea sumei de 6.520 mii lei, sub formă de transferuri din bugetul local.

In vederea promovării activitatii sportive în rândul tinerilor, Club Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzău” , detine următoarele discipline sportive: “sportul pentru toți” , atletism, handbal, fotbal, rugby, baschet, volei, judo, șah, modelism, tenis de masă, karate, lupte, box, motociclism, ciclism, fotbal în sală, tenis, gimnastică.

In anul 2020, Club Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzău” estimează realizarea de venituri proprii în valoare de 481 mii lei. Pentru desfășurarea programelor si activităților sportive, propunem alocarea 15.800 mii lei, sub formă de transferuri din bugetul local.

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, învățământul postliceal se organizează pentru calificări profesionale înscrise în Registrul național al calificărilor, stabilite de Ministerul Educației Naționale și aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Școlarizarea poate să fie finanțată și de către solicitanți, personae fizice sau juridice, prin contract încheiat cu unitatea de învățământ care asigură școlarizarea.

În acest sens, Școala Postliceală Sanitară estimează realizarea de venituri proprii în valoare de 915 mii lei, din taxe și alte venituri din învățământ. Sumele încasate vor fi utilizate pentru cheltuieli de personal, precum si pentru bunuri si servicii.

Față de cele prezentate, vă supun spre dezbatere proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetelor instituțiilor finanțate integral sau parțial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2020, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

Avizat

Director executiv adjunct, Daniela Gogea


PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Serviciul Buget, Finanțe Publice

Nr.22.915/20.02.2020

RAPORT

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2020

Potrivit prevederilor Legii 273/2006privind finanțele publice locale, bugetele instituțiilor finanțate integral sau parțial din bugetul local al unității administrativ-teritoriale se aprobă de consiliul local, în ședință publică.

Instituțiile care formează obiectul prezentului proiect de hotărâre sunt instituții cu personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Buzău, finanțate din bugetul local, precum și cele care beneficiază de alocații bugetare din secțiunea “Cheltuieli social-culturale” ale bugetului local pe anul 2020.

Instituțiile publice de interes local, finanțate integral sau parțial din bugetul municipiului Buzău, sunt următoarele:

 • 1. Direcția de Asistență Socială, cu finanțare de la bugetul local;

 • 2. Centrul Cultural « Alexandru Marghiloman », cu finantare din subvenții de la bugetul local și din venituri proprii;

 • 3. Club Sportiv « Sport Club Municipal Gloria Buzau», cu finantare din subvenți de la

bugetul local și din venituri proprii;

 • 4. Școala Postliceală Sanitară , cu finantare din venituri proprii

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5 /2020 și prin adresele nr.13.825/13.02.2020 și 13.828/13.02.2020, emise de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău, au fost alocate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor si municipiilor în sumă de 31.112 mii lei, pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular sau confesional acreditat în sumă de 402 mii lei, precum și sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean în sumă de 1.300 mii lei.

Cheltuielile de funcționare ale unităților din învățămantul preuniversitar de stat sunt, asigurate din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sunt determinate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 107/04.02.2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, precum și sume alocate din veniturile proprii ale municipiului.

Instituțiile de învățămant preuniversitar de stat pot utiliza, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1 /2011 cu modificările și completările ulterioare, pe langă finanțarea de bază și finanțarea complementară, și alte surse de venituri proprii provenite din activitatea de producție (ateliere școală), taxe de la persoane fizice și juridice (pentru examene de admitere sau alte examene, pentru eliberarea certificatelor sau diplomelor de absolvire, tarife pe elev/cursant, percepute pentru organizarea de cursuri de pregătire solicitate de persoane fizice sau juridice), venituri din închirieri de spații, prestări de servicii, donații, sponsorizări și alte venituri realizate din activitatea de învățământ: activități cultural-educative și venituri ale căminelor, internatelor și cantinelor pentru preșcolari și elevi.

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, învățământul postliceal se organizează pentru calificări profesionale înscrise în Registrul național al calificărilor, stabilite de Ministerul Educației Naționale și aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Școlarizarea poate să fie finanțată și de către solicitanți, persoane fizice sau juridice, prin contract încheiat cu unitatea de învățământ care asigură școlarizarea.

În acest sens, Școala Postliceală Sanitară estimează realizarea de venituri proprii în valoare de 915 mii lei, din taxe și alte venituri din învățământ. Sumele incasate vor fi utilizate pentru cheltuieli de personal, precum si pentru bunuri si servicii .

La capitolul « CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE » își desfășoară activitatea două instituții :

 • 1. Centrul Cultural « Alexandru Marghiloman »

 • 2. Club Sportiv « Sport Club Municipal Gloria Buzău»

Centrul Cultural « Alexandru Marghiloman » este o instituție publică cu autonomie funcțională , aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Buzău și are ca obiect de activitate organizarea și coordonarea activităților cultural- științifice si artistice de la nivelul municipiului. În anexele nr. 2 si 2a la proiectul de hotărâre sunt prezentate bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Cultural, precum și programul evenimentelor culturale ce se vor desfașura în anul 2020. Pentru anul 2020, Centrul Cultural estimează să realizeze venituri proprii in valoare de 20 mii lei . În vederea organizării și susținerii manifestărilor artistice se vor aloca sume prin transfer din bugetul local în sumă de 6.520 mii lei.

Club Sportiv « Sport Club Municipal Gloria Buzău» este o structură sportivă cu personalitate juridică de drept public, instituție publică cu autonomie funcțională , aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Buzău și are ca obiect de activitate promovarea sportului în rândul tinerilor, precum și organizarea de competiții sportive.

In anul 2020, Club Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzău” estimează realizarea de venituri proprii în valoare de 481 mii lei. Pentru desfășurarea programelor si activităților sportive, propunem alocarea 15.800 mii lei, sub formă de transferuri din bugetul local .

Domeniul ASIGURĂRILOR ȘI ASISTENȚEI SOCIALE constituie o prioritate a politicii naționale exprimată prin îmbunătățirea standardului de viată pentru persoanele vârstnice, în funcție de necesitățile reale ale celor mai sărace segmente sociale precum și reformarea sistemului de protecție a copilului. În vederea atingerii obiectivelor enunțate, din bugetul municipiului Buzău pe anul 2020 sunt alocate sume importante. Capitolul “Asigurări și Asistență Socială” are subcapitole și paragrafe care delimitează destinația fondurilor, după cum urmează :

 • - Asistență socială în caz de invaliditate;

 • - Ajutoare pentru locuințe;

 • - Creșe;

 • - Prevenirea excluderii sociale;

 • - Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale.

În anul 2020, asistența socială în sumă de 39.670 mii lei, este finanțată din veniturile proprii ale bugetului local, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din donații și sponsorizări.

Pentru anul 2020 au fost alocate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice a Județului Buzău, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor în valoare de 31.112 mii lei, astfel :

 • - drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare - 19.003 mii lei;

 • - finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat - 10.958 mii lei ;

 • - drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă - 288 mii lei ;

 • - finanțarea cheltuielilor creșelor - 374 mii lei ;

 • - servicii comunitare de de evidență a persoanelor- 268 mii lei ;

 • - finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne,cărbuni - 116 mii lei ;

 • - plata stimulentelor educaționale acordate copilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în nînvățământul preșcolar - 10 mii lei;

 • - camine pentru persoane vârstnice - 95 mii lei.

Cheltuielile instituțiilor de asistență socială sunt următoarele:

 • -   cheltuieli de personal;

 • -   bunuri și servicii;

 • -  asistență socială;

 • -   alte cheltuieli pentru asociații și fundații ;

În contextul celor prezentate, vă rugăm să aprobați bugetele instituțiilor finanțate integral sau parțial din bugetul local al municipiului Buzău, conform anexelor prezentate la proiectul de hotărâre.

Șef serviciu, Nicoleta Capatina

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ

ANEXA NR. 1


LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Buget din subvenții si venituri proprii

(mii lei)                                              2020                                               Pag' 1/ 3

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

*

915.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

*

915.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

*

915.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

00.14

*

915.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10

*

915.00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

915.00

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                            2020

Pag. 2/

3

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+64.10+69.10+79.10)

49.10

*

915.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

915.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

915.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

701.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

701.00

Salarii de baza

10.01.01

342.00

Alte sporuri

10.01.06

40.00

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

309.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

10.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

214.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

129.00

Furnituri de birou

20.01.01

6.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

3.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

88.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

10.00

Transport

20.01.07

2.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

5.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

4.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

11.00

Reparatii curente

20.02

15.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

41.00

Uniforme si echipament

20.05.01

2.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

39.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

2.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

2.00

Materiale de laborator

20.09

4.00

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

9.00

Pregatire profesionala

20.13

9.00

Protectia muncii

20.14

4.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

1.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

64.10

*

915.00

Invatamant ( COD 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

*

915.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

915.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

915.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

701.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

701.00

Salarii de baza

10.01.01

342.00

Alte sporuri

10.01.06

40.00

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

309.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

10.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

214.00

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                            2020

Pag. 3/ 3

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

129.00

Furnituri de birou

20.01.01

6.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3.00

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

88.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

10.00

Transport

20.01.07

2.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

5.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

4.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

11.00

Reparatii curente

20.02

15.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

41.00

Uniforme si echipament

20.05.01

2.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

39.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

2.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

2.00

Materiale de laborator

20.09

4.00

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

9.00

Pregatire profesionala

20.13

9.00

Protectia muncii

20.14

4.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

1.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.00

CENTRUL CULTURAL ALEXANDRU MARGHILOMAN                               ANEXA NR. 2

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Buget din subvenții si venituri proprii

(mii lei)                                              2020                                               Pag' 1/ 3

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

*

6540.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

*

20.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

*

20.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

00.14

*

20.00

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.32+36.10.50)

36.10

*

20.00

Alte venituri

36.10.50

20.00

Varsaminte din secțiunea de fUnctionare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a 37.10.03

-20.00

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.10.04

20.00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

*

6520.00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

00.18

*

6520.00

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

43.10

*

6520.00

Subventii pentru institutii publice

43.10.09

6520.00

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                            2020

Pag. 2/

3

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+64.10+69.10+79.10)

49.10

*

6540.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

6540.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

6520.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

1215.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

1156.00

Salarii de baza

10.01.01

970.00

Indemnizații platite unor persoane din afara unita

10.01.12

30.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

76.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

80.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

29.00

Vouchere de vacan??

10.02.06

29.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

30.00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

30.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

5305.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

115.00

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

3.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

55.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

7.50

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

5.00

Piese de schimb

20.01.06

2.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

12.50

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

5.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

23.00

Reparatii curente

20.02

5.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

5.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

2.00

Deplasari ?n str?in?tate

20.06.02

3.00

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

17.00

Pregatire profesionala

20.13

4.00

Protectia muncii

20.14

4.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

5145.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5145.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

20.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

20.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

20.00

Alte active fixe

71.01.30

20.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

64.10

*

6540.00

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

*

6540.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

6540.00

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                           2020

Pag. 3/

3

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

6520.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

1215.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

1156.00

Salarii de baza

10.01.01

970.00

Indemnizații platite unor persoane din afara unita

10.01.12

30.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

76.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

80.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

29.00

Vouchere de vacan??

10.02.06

29.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

30.00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

30.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

5305.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

115.00

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

3.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

55.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

7.50

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

5.00

Piese de schimb

20.01.06

2.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

12.50

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

5.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

23.00

Reparatii curente

20.02

5.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

5.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

2.00

Deplasari ?n str?in?tate

20.06.02

3.00

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

17.00

Pregatire profesionala

20.13

4.00

Protectia muncii

20.14

4.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

5145.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5145.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

20.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

20.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

20.00

Alte active fixe

71.01.30

20.00

CENTRUL CULTURAL “ALEXANDRU MARGHILOMAN” BUZAU


ANEXA nr. 2a

la Hotărârea nr. 28 din 27 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Programul principalelor evenimente culturale pe anul 2020

DATA

DENUMIREA MANIFESTARII

LOCUL DE DESFASURARE

ORGANIZATORI

CHELTUIELI ( mii lei)

ianuarie

Saptamana Eminescu

Vila Albatros

Centrul Cultural “Al.

Marghiloman”

Total : 5,00

ianuarie

Simpozion “Ziua Principatelor Unite”

Vila Albatros

Centrul Cultural “Al.

Marghiloman”

Total: 5,00

martie

Finala Concursului National Eurovision 2020

Sala Sprturilor „Romeo Iamandi”

Centrul Cultural „Al.

Marghiloman”

Total: 1.190,00 Din care:

 • -   956,00 parteneriat

TVR

 • -   194,00 organizare

si promov eveniment

-   40,00 cheltuieli

inchiriere sala

martie

Spectacol dedicat femeilor “Sarut mana, Doamna mea”

Sala          Consiliului

Judetean Buzau

Centrul Cultural “Al.

Marghiloman”

Total : 50,00

martie

Zilele „Al. Marghiloman” la Buzau

Vila Albatros

Centrul Cultural “Al.

Marghiloman”

Total: 100,00

martie

Realizarea „Notelor politice” ale lui „Al. Marghiloman”

Centrul Cultural „Al.

Marghiloman”

Total: 100,00

martie

Stagiune teatrala, Teatru National „M. Eminescu” din Chisinau

Sala Maximilian - Buzau

Centrul Cultural „Al.

Marghiloman”

Total: 240,00

martie

Festivalul „Buzaul clasic” edit. a 2-a

Sala „Maximilian” -Buzau

Centrul Cultural „Al.

Marghiloman” Buzau

Total: 320,00

martie-aprilie

Concursul „Arata arta” edit. a 2-a

Sala Teatrului „G.

Ciprian” Buzau

Centrul Cultural „Al.

Marghiloman”

Total : 75,00

martie-nov.

Scoala de gandire si dezvoltare personala tinerilor buzoieni „Dan Puric” - ateliere de creatie si conferinte

Mun. Buzau

Centrul Cultura; „Al.

Marghiloman”

Total: 100,00

martie-nov.

Organizarea a 10 spectacole concept cu artisti de marca din Romania si strainatate

Mun. Buzau

Centrul Cultural „Al.

Marghiloman”

Total: 100,00

aprilie-mai

„Umor ... ca la carte” - spectacole in liceele si colegiile din municipiul Buzau

Mun. Buzau

Centrul Cultural „Al.

Marghiloman”

Total: 150.00

mai

Organizarea a doua conferinte nationale

Mun. Buzau

Centrul Cultural „Al.

Marghiloman”

Total: 150,00

mai

Festivalul National de Epigrama “Cat e Buzaul de mare”

Vila Albatros - Parc Marghiloman

Centrul Cultural “Al.

Marghiloman”

Total: 50,00

mai

Festivalul concurs de muzica populata „Benone Sinulescu”

Mun. Buzau

Centrul Cultural „Al.

Marghiloman”

Total: 400,00

iunie

Festival concurs de muzica usoara pt copii - “Mihaela Runceanu”

Sala          Consiliului

Judetean Buzau

Centrul Cultural “Al.

Marghiloman”

Total : 40,00

iunie

Targ “Dragaica”

Mun. Buzau

Centrul Cultural “Al.

Marghiloman”

Total: 1.100,00

iunie

Participare Corul LYRA la Festival coral International

Italia

Centrul Cultural “Al.

Marghiloman”

Total: 70,00

iulie

Festivalul national al tomatelor si al biodiversitatii

Vila Albatros - Parc Marghiloman”

Centrul Cultural „Al.

Marghiloman”

Total: 20,00

septembrie

Festival National de Rock “TOP T”

Mun. Buzau

Centrul Cultural Al.

Marghiloman”

Total: 90,00

septembrie

Festival „Toamna buzoiana”

Mun. Buzau

Centrul Cultural „Al.

Marghiloman”

Total: 80,00

septembrie

Festival pentru copii “Music Factory”

Mun. Buzau

Centrul Cultural Al..

Marghiloman”

Total: 8,00

octombrie

Concurs national de creatie literara “Vasile Voiculescu”

Vila Albatros - Parc Marghiloman

Centrul Cultural “Al.

Marghiloman”

Total: 20,00

octombrie

Bienala Internationala „I. Andreescu” - ed. a XlI-a

Mun Buzau

Centrul Cultural „Al.

Marghiloman”

Total: 15,00

octombrie

Tabara de documentare si creatie „Buzaul oras deschis artei”

Mun. Buzau

Centrul Cultural „Al.

Marghiloman”

Total: 30,00

octombrie

Spectacol muzica usoara “Armonii de toamna”

Sala          Consiliului

Judetean Buzau

Centrul Cultural “Al.

Marghiloman”

Total: 30.00

noiembrie

„Foto Art” Salonul anual al artistilor fotografi

Vila Albatros

Centrul Cultural „Al.

Marghiloman”

Total: 25,00

noiembrie

Festival National de Blues « BLUZAU »

Sala          Consiliului

Judetean Buzau

Centrul Cultural “Al.

Marghiloman”

Total: 30,00

noiembrie

Festival Concurs de fabule Grigore Alexandrescu

Vila Albatros - Parc Marghiloman

Centrul Cultural “Al.

Marghiloman”

Total: 5,00

noiembrie

Concert simfonic Camerata „Elite”

Sala          Consiliului

Judetean Buzau

Centrul Cultural „Al.

Marghiloman”

Total: 50,00

decembrie

Spectacol dedicat “Zilei Nationale a Romaniei”

Piata DACIA

Centrul Cultural “Al.

Marghiloman”

Total: 40,00

decembrie

Targ de Craciun

Piata DACIA

Centrul Cultural “Al.

Marghiloman”

Total: 100,00

decembrie

Spectacol deschidere Oraselul Copiilor “Poveste de Craciun”

Parcul “Crang”

Centrul Cultural “Al.

Marghiloman”

Total: 40,00

Trimestrial

Revista “Esente” - Clubul literar

Vila Albatros

Centrul Cultural “Al.

Marghiloman”

Total: 17,00

lan-dec.

„Personalitati buzoiene de ieri si de azi”

Centrul Cultural „Al.

Marghiloman”

Total: 60,00

Aprilie-dec.

Realizare carti, albume de istorie si monografie si manuale scolare, lansare carte

Centrul Cultural „Al.

Marghiloman”

Total: 200,00

lan-dec.

Schimb intercultural etnografic

Vila Albatros

Centrul Cultural „Al.

Marghiloman”

Total: 40,00

Ian -dec.

Activitati desfasurate in cadrul “Clubului Seniorilor”

Spatiile din municipiul

Buzau         destinate

Clubului Seniorilor

Centrul Cultural “Al.

Marghiloman”

Total

5.145,00

CLUB SPORTIV SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZAU                           ANEXA NR. 3

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Buget din subvenții si venituri proprii

(mii lei)                                              2020                                               Pag' 1/ 3

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

*

16281.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

*

481.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

*

481.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

00.14

*

481.00

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.32+36.10.50)

36.10

*

481.00

Alte venituri

36.10.50

481.00

Varsaminte din secțiunea de fUnctionare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a 37.10.03

-241.00

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.10.04

241.00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

*

15800.00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

00.18

*

15800.00

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

43.10

*

15800.00

Subventii pentru institutii publice

43.10.09

15800.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+64.10+69.10+79.10)

49.10

*

16281.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

16281.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

16040.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

11772.60

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

11699.55

Salarii de baza

10.01.01

1208.80

Indemnizații platite unor persoane din afara unita

10.01.12

10386.35

Indemnizații de hrana

10.01.17

104.40

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

36.25

Vouchere de vacan??

10.02.06

36.25

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

36.80

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

36.80

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

4267.40

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

688.77

Furnituri de birou

20.01.01

5.40

Materiale pentru curatenie

20.01.02

4.42

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

119.50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

36.32

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

49.76

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

24.77

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

441.60

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

7.00

Reparatii curente

20.02

605.88

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

*

904.38

Hrana pentru oameni

20.03.01

904.38

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

314.19

Medicamente

20.04.01

314.19

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

196.94

Alte obiecte de inventar

20.05.30

196.94

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

776.70

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

776.70

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

1.00

Protectia muncii

20.14

7.92

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

771.62

Chirii

20.30.04

321.61

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

450.01

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

241.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

241.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

241.00

Alte active fixe

71.01.30

241.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

64.10

*

16281.00

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

*

16281.00

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                            2020

Pag. 3/

3

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

16281.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

16040.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

11772.60

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

11699.55

Salarii de baza

10.01.01

1208.80

Indemnizații platite unor persoane din afara unita

10.01.12

10386.35

Indemnizații de hrana

10.01.17

104.40

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

36.25

Vouchere de vacan??

10.02.06

36.25

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

36.80

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

36.80

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

4267.40

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

688.77

Furnituri de birou

20.01.01

5.40

Materiale pentru curatenie

20.01.02

4.42

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

119.50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

36.32

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

49.76

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

24.77

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

441.60

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

7.00

Reparatii curente

20.02

605.88

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

*

904.38

Hrana pentru oameni

20.03.01

904.38

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

314.19

Medicamente

20.04.01

314.19

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

196.94

Alte obiecte de inventar

20.05.30

196.94

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

776.70

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

776.70

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

1.00

Protectia muncii

20.14

7.92

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

771.62

Chirii

20.30.04

321.61

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

450.01

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

241.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

241.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

241.00

Alte active fixe

71.01.30

241.00

(mii lei)


Buget din subvenții si venituri proprii

2020


Pag. 2/ 3


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUZĂU


ANEXA NR. 4

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

(mii lei)                                         2020

Pag. 1 /

3

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

39670.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

39670.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

39670.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

22860.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

21932.00

Salarii de baza

10.01.01

19272.00

Indemnizație de vacanta

10.01.09

Indemnizații de delegare

10.01.13

5.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

2655.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

517.00

Vouchere de vacan??

10.02.06

517.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

411.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

411.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

1500.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

724.00

Furnituri de birou

20.01.01

51.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

106.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

165.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

55.00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

23.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

27.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

297.00

Reparatii curente

20.02

56.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

*

700.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

700.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

4.00

Medicamente

20.04.01

4.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

4.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

1.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

1.00

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

1.00

Pregatire profesionala

20.13

10.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

14810.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

14810.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

14800.00

Tichete de cresa si tichete soc. pt. gradinita

57.02.03

10.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

500.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

500.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

39670.00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

10.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

10.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

10.00

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

(mii lei)                                          2020

Pag. 2/

3

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

10.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

10.00

Tichete de cresa si tichete soc. pt. gradinita

57.02.03

10.00

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

*

60.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

60.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

60.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

60.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

57.00

Salarii de baza

10.01.01

52.00

Indemnizatie de vacanta

10.01.09

Indemnizatii de hrana

10.01.17

5.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

2.00

Vouchere de vacan??

10.02.06

2.00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

1.00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

1.00

Asigurari si asistenta sociala(cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la

68.02

*

39600.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

39600.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

39600.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

22800.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

21875.00

Salarii de baza

10.01.01

19220.00

Indemnizatie de vacanta

10.01.09

Indemnizatii de delegare

10.01.13

5.00

Indemnizatii de hrana

10.01.17

2650.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

515.00

Vouchere de vacan??

10.02.06

515.00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

410.00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

410.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

1500.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

724.00

Furnituri de birou

20.01.01

51.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

106.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

165.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

55.00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

23.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

27.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

297.00

Reparatii curente

20.02

56.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

*

700.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

700.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

4.00

Medicamente

20.04.01

4.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

4.00

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

Pag. 3/ 3


(mii lei)


2020

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20

20.06

*

1.00

Deplasări interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

1.00

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

1.00

Pregatire profesionala

20.13

10.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

14800.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

14800.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

14800.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

500.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

500.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-39670.00

DEFICIT

99.02

39670.00

COLEGIUL NAȚIONAL B.P.HAȘDEU


ANEXA NR. 5

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

(mii lei)                                         2020

Pag. 1 / 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

920.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

920.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

870.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

870.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

620.10

Furnituri de birou

20.01.01

11.10

Materiale pentru curățenie

20.01.02

37.50

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

360.70

Apa, canal si salubritate

20.01.04

50.90

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

81.40

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

78.50

Reparatii curente

20.02

170.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

2.00

Medicamente

20.04.01

2.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

49.50

Alte obiecte de inventar

20.05.30

49.50

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

19.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

19.00

Pregatire profesionala

20.13

5.00

Protectia muncii

20.14

4.40

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

50.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

50.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

50.00

Alte active fixe

71.01.30

50.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

920.00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

920.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

920.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

870.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

870.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

620.10

Furnituri de birou

20.01.01

11.10

Materiale pentru curatenie

20.01.02

37.50

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

360.70

Apa, canal si salubritate

20.01.04

50.90

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

81.40

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

78.50

Reparatii curente

20.02

170.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

2.00

Medicamente

20.04.01

2.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

49.50

Alte obiecte de inventar

20.05.30

49.50

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

19.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

19.00

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

Pag. 2/ 2


(mii lei)


2020

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Pregătire profesionala

20.13

5.00

Protecția muncii

20.14

4.40

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

50.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

50.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

50.00

Alte active fixe

71.01.30

50.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-920.00

DEFICIT

99.02

920.00

COLEGIUL NAȚIONAL B.P.HAȘDEU


ANEXA NR. 5A

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Buget din subvenții si venituri proprii

(mii lei)                                            2020

Pag. 1 / 3

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

*

223.70

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

*

223.70

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

*

223.70

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

*

6.00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

*

6.00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

*

6.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.10.05.30

6.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

00.14

*

217.70

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10

*

170.00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

2.00

Venituri din prestari de servicii

33.10.08

4.00

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

120.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala,

33.10.17

40.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

4.00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 +

37.10

*

47.70

Donatii si sponsorizari**)

37.10.01

47.70

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                            2020

Pag. 2/ 3

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+64.10+69.10+79.10)

49.10

*

223.70

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

223.70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

223.70

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

223.70

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

40.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

1.00

Piese de schimb

20.01.06

1.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

2.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

30.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

20.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

2.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

2.00

Pregatire profesionala

20.13

45.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

116.70

Reclama si publicitate

20.30.01

1.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

10.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

1.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

104.70

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

64.10

*

223.70

Invatamant ( COD 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

*

223.70

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

223.70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

223.70

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

223.70

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

40.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

5.00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

1.00

Piese de schimb

20.01.06

1.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

2.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

30.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

20.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

2.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

2.00

Pregatire profesionala

20.13

45.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

116.70

Reclama si publicitate

20.30.01

1.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

10.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

1.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

104.70

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

EXCEDENT(cod 00.01-49.10)

98.10

(mii lei)


Buget din subvenții si venituri proprii

2020


Pag. 3/ 3


COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU


ANEXA NR. 6

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

(mii lei)                                          2020

Pag. 1 /

2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

692.30

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

692.30

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

692.30

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

690.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

601.00

Furnituri de birou

20.01.01

12.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

13.00

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

340.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

90.00

Transport

20.01.07

12.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

11.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

123.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

4.00

Medicamente

20.04.01

2.00

Reactivi

20.04.03

2.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

37.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

37.00

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

5.00

Pregatire profesionala

20.13

32.00

Protectia muncii

20.14

8.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

3.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

2.30

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

2.30

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

2.30

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

692.30

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

692.30

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

692.30

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

692.30

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

690.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

601.00

Furnituri de birou

20.01.01

12.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

13.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

340.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

90.00

Transport

20.01.07

12.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

11.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

123.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

4.00

Medicamente

20.04.01

2.00

Reactivi

20.04.03

2.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

37.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

37.00

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

Pag. 2/ 2


(mii lei)


2020

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Carti, publicații si materiale documentare

20.11

5.00

Pregătire profesionala

20.13

32.00

Protecția muncii

20.14

8.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

3.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

2.30

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

2.30

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

2.30

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-692.30

DEFICIT

99.02

692.30

COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU


ANEXA NR. 6A

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                            2020

Pag. 1 / 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

*

227.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

*

227.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

*

227.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

*

40.00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

*

40.00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

*

40.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.10.05.30

40.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

00.14

*

187.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10

*

187.00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

2.00

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

185.00

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                            2020

Pag. 2/ 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+64.10+69.10+79.10)

49.10

*

227.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

227.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

227.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

227.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

49.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12.00

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

8.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

9.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

4.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

11.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

*

170.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

170.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

4.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

4.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

64.10

*

227.00

Invatamant ( COD 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

*

227.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

227.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

227.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

227.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

49.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

12.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

8.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

9.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

4.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

11.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

*

170.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

170.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

4.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

4.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4.00

LICEUL NAȚIONAL PEDAGOGIC SPIRU HARET


ANEXA NR. 7

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

(mii lei)                                          2020

Pag. 1 /

2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

890.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

890.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

890.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

870.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

578.05

Furnituri de birou

20.01.01

10.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

40.00

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

320.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

80.00

Transport

20.01.07

13.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

8.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

14.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

93.05

Reparatii curente

20.02

42.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

10.00

Medicamente

20.04.01

10.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

164.15

Alte obiecte de inventar

20.05.30

164.15

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

6.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

6.00

Pregatire profesionala

20.13

14.50

Protectia muncii

20.14

3.60

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

51.70

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

51.70

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

20.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

20.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

20.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

890.00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

890.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

890.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

890.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

870.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

578.05

Furnituri de birou

20.01.01

10.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

40.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

320.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

80.00

Transport

20.01.07

13.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

8.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

14.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

93.05

Reparatii curente

20.02

42.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

10.00

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

(mii lei)

2020

Pag. 2/

2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Medicamente

20.04.01

10.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

164.15

Alte obiecte de inventar

20.05.30

164.15

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20

20.06

*

6.00

Deplasări interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

6.00

Pregătire profesionala

20.13

14.50

Protectia muncii

20.14

3.60

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

51.70

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

51.70

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

20.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

20.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

20.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-890.00

DEFICIT

99.02

890.00

LICEUL NAȚIONAL PEDAGOGIC SPIRU HARET


ANEXA NR. 7A

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Buget din subvenții si venituri proprii

(mii lei)                                            2020

Pag. 1 / 3

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

*

1217.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

*

1217.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

*

1217.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

*

80.00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

*

80.00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

*

80.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.10.05.30

80.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

00.14

*

1137.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10

*

1137.00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

176.00

Venituri din prestari de servicii

33.10.08

55.00

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

300.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

606.00

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                           2020

Pag. 2/

3

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+64.10+69.10+79.10)

49.10

*

1217.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

1217.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

1217.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

176.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

160.00

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

160.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

16.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

16.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

1041.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

416.00

Furnituri de birou

20.01.01

60.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

90.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

85.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

40.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

16.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

125.00

Reparatii curente

20.02

61.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

*

300.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

300.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

60.00

Medicamente

20.04.01

20.00

Materiale sanitare

20.04.02

20.00

Dezinfectanti

20.04.04

20.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

123.00

Uniforme si echipament

20.05.01

20.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

40.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

63.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

20.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

20.00

Materiale de laborator

20.09

4.00

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

16.00

Pregatire profesionala

20.13

6.00

Protectia muncii

20.14

3.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

32.00

Reclama si publicitate

20.30.01

4.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

28.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

64.10

*

1217.00

Invatamant ( COD 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

*

1217.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

1217.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

1217.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

176.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

160.00

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                            2020

Pag. 3/

3

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

160.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

16.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

16.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

1041.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

416.00

Furnituri de birou

20.01.01

60.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

90.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

85.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

40.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

16.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

125.00

Reparatii curente

20.02

61.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

*

300.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

300.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

60.00

Medicamente

20.04.01

20.00

Materiale sanitare

20.04.02

20.00

Dezinfectanti

20.04.04

20.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

123.00

Uniforme si echipament

20.05.01

20.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

40.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

63.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

20.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

20.00

Materiale de laborator

20.09

4.00

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

16.00

Pregatire profesionala

20.13

6.00

Protectia muncii

20.14

3.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

32.00

Reclama si publicitate

20.30.01

4.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

28.00

COLEGIUL ECONOMIC


ANEXA NR. 8

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

(mii lei)                                          2020

Pag. 1 / 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

622.30

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

622.30

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

622.30

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

620.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

500.50

Furnituri de birou

20.01.01

8.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6.00

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

300.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

46.50

Transport

20.01.07

4.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

16.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

120.00

Reparatii curente

20.02

64.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

1.00

Medicamente

20.04.01

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

40.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

40.00

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

1.50

Pregatire profesionala

20.13

8.00

Protectia muncii

20.14

1.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

4.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

2.30

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

2.30

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

2.30

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

622.30

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

622.30

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

622.30

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

622.30

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

620.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

500.50

Furnituri de birou

20.01.01

8.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

6.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

300.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

46.50

Transport

20.01.07

4.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

16.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

120.00

Reparatii curente

20.02

64.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

1.00

Medicamente

20.04.01

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

40.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

40.00

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

Pag. 2/ 2


(mii lei)


2020

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Carti, publicații si materiale documentare

20.11

1.50

Pregătire profesionala

20.13

8.00

Protecția muncii

20.14

1.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

4.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

2.30

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

2.30

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

2.30

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-622.30

DEFICIT

99.02

622.30

COLEGIUL ECONOMIC


ANEXA NR. 8A

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                            2020

Pag. 1 / 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

*

10.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

*

10.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

*

10.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

*

6.00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

*

6.00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

*

6.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.10.05.30

6.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

00.14

*

4.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10

*

4.00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

4.00

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                            2020

Pag. 2/ 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+64.10+69.10+79.10)

49.10

*

10.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

10.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

10.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

10.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

9.50

Furnituri de birou

20.01.01

0.75

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.50

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0.75

Apa, canal si salubritate

20.01.04

2.00

Transport

20.01.07

1.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

4.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

0.50

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.50

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

64.10

*

10.00

Invatamant ( COD 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

*

10.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

10.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

10.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

10.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

9.50

Furnituri de birou

20.01.01

0.75

Materiale pentru curatenie

20.01.02

0.50

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

0.75

Apa, canal si salubritate

20.01.04

2.00

Transport

20.01.07

1.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

4.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

0.50

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.50

LICEUL TEHNIC BUZĂU


ANEXA NR. 9

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

(mii lei)                                          2020

Pag. 1 /

2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

809.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

809.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

809.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

800.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

313.80

Furnituri de birou

20.01.01

6.80

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8.10

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

149.40

Apa, canal si salubritate

20.01.04

40.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

10.00

Piese de schimb

20.01.06

1.00

Transport

20.01.07

10.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

10.50

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

19.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

59.00

Reparatii curente

20.02

362.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

86.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

86.00

Materiale de laborator

20.09

0.20

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

5.00

Consultanta si expertiza

20.12

12.00

Pregatire profesionala

20.13

10.00

Protectia muncii

20.14

5.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

6.00

Reclama si publicitate

20.30.01

3.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

1.50

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.50

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

9.00

Burse

59.01

9.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

809.00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

809.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

809.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

809.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

800.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

313.80

Furnituri de birou

20.01.01

6.80

Materiale pentru curatenie

20.01.02

8.10

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

149.40

Apa, canal si salubritate

20.01.04

40.00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

10.00

Piese de schimb

20.01.06

1.00

Transport

20.01.07

10.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

10.50

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

(mii lei)

2020

Pag. 2/

2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Materiale si prestări de servicii cu caracter func

20.01.09

19.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

59.00

Reparații curente

20.02

362.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

86.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

86.00

Materiale de laborator

20.09

0.20

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

5.00

Consultanta si expertiza

20.12

12.00

Pregatire profesionala

20.13

10.00

Protectia muncii

20.14

5.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

6.00

Reclama si publicitate

20.30.01

3.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

1.50

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.50

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

9.00

Burse

59.01

9.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-809.00

DEFICIT

99.02

809.00

LICEUL TEHNIC BUZĂU


ANEXA NR. 9A

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                            2020

Pag. 1 / 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

*

206.44

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

*

206.44

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

*

206.44

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

*

2.00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

*

2.00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

*

2.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.10.05.30

2.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

00.14

*

204.44

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10

*

204.44

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

2.00

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

202.44

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                            2020

Pag. 2/ 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+64.10+69.10+79.10)

49.10

*

206.44

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

206.44

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

206.44

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

206.44

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

10.50

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

8.50

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

*

174.44

Hrana pentru oameni

20.03.01

174.44

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

16.50

Alte obiecte de inventar

20.05.30

16.50

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

5.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

5.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

64.10

*

206.44

Invatamant ( COD 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

*

206.44

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

206.44

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

206.44

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

206.44

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

10.50

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

8.50

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

*

174.44

Hrana pentru oameni

20.03.01

174.44

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

16.50

Alte obiecte de inventar

20.05.30

16.50

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

5.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

5.00

LICEUL AGRICOL DR. CONSTANTIN ANGELESCU


ANEXA NR. 10

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

(mii lei)                                          2020

Pag. 1 /

2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

644.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

644.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

644.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

638.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

523.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

9.00

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

246.50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

55.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

20.00

Transport

20.01.07

6.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

95.50

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

21.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

65.00

Reparatii curente

20.02

7.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

5.00

Medicamente

20.04.01

3.00

Materiale sanitare

20.04.02

2.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

80.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

80.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

1.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

1.00

Pregatire profesionala

20.13

12.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

10.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

10.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

6.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

6.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

6.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

644.00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

644.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

644.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

644.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

638.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

523.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

9.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

246.50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

55.00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

20.00

Transport

20.01.07

6.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

95.50

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

21.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

65.00

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

(mii lei)

2020

Pag. 2/ 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Reparații curente

20.02

7.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

5.00

Medicamente

20.04.01

3.00

Materiale sanitare

20.04.02

2.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

80.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

80.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

1.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

1.00

Pregatire profesionala

20.13

12.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

10.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

10.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

6.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

6.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

6.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-644.00

DEFICIT

99.02

644.00

JUDEȚUL BUZAU


ANEXA NR. 10 A


LICEUL AGRICOL DR.C.ANGELESCU

(mii lei)


Buget din subvenții si venituri proprii

2020

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Pag. 1 / 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

*

438.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

*

438.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

*

438.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

*

26.50

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

*

26.50

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

*

26.50

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.10.05.30

26.50

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

00.14

*

411.50

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10

*

411.50

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

5.00

Venituri din prestari de servicii

33.10.08

31.50

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

335.00

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

40.00

JUDEȚUL BUZAU

LICEUL AGRICOL DR.C.ANGELESCU

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                           2020

Pag. 2/ 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+64.10+69.10+79.10)

49.10

*

438.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

64.10

*

438.00

Invatamant ( COD 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

*

438.00

Invatamant secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

*

103.00

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

103.00

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

*

335.00

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

335.00

LICEUL TEORETIC ALEXANDRU MARGHILOMAN


ANEXA NR. 11

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

(mii lei)                                          2020

Pag. 1 /

2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

583.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

583.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

570.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

570.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

344.00

Furnituri de birou

20.01.01

8.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15.00

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

180.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

23.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

8.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

15.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

95.00

Reparatii curente

20.02

67.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

2.00

Medicamente

20.04.01

2.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

105.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

105.00

Pregatire profesionala

20.13

12.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

40.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

40.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

13.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

13.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

13.00

Alte active fixe

71.01.30

13.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

583.00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

583.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

583.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

570.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

570.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

344.00

Furnituri de birou

20.01.01

8.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

15.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

180.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

23.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

8.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

15.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

95.00

Reparatii curente

20.02

67.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

2.00

Medicamente

20.04.01

2.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

105.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

105.00

Pregatire profesionala

20.13

12.00

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

Pag. 2/ 2


(mii lei)


2020

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

40.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

40.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

13.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

13.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

13.00

Alte active fixe

71.01.30

13.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-583.00

DEFICIT

99.02

583.00

LICEUL TEORETIC ALEXANDRU MARGHILOMAN


ANEXA NR. 11 A

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                            2020

Pag. 1 / 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

*

40.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

*

40.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

*

40.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

*

24.00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

*

24.00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

*

24.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.10.05.30

24.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

00.14

*

16.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10

*

16.00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

16.00

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                           2020

Pag. 2/ 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+64.10+69.10+79.10)

49.10

*

40.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

40.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

40.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

40.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

10.50

Furnituri de birou

20.01.01

0.50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.00

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

4.50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

1.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

1.50

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

0.50

Medicamente

20.04.01

0.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

8.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

8.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

1.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

1.00

Pregatire profesionala

20.13

19.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

1.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

64.10

*

40.00

Invatamant ( COD 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

*

40.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

40.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

40.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

40.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

10.50

Furnituri de birou

20.01.01

0.50

Materiale pentru curatenie

20.01.02

2.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

4.50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

1.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

1.50

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

0.50

Medicamente

20.04.01

0.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

8.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

8.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

1.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

1.00

Pregatire profesionala

20.13

19.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

1.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.00

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX CHESARIE EPISCOPUL


ANEXA NR. 12

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

(mii lei)                                          2020

Pag. 1 /

1

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

216.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

216.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

216.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

210.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

204.55

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.22

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

164.22

Apa, canal si salubritate

20.01.04

26.30

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

11.81

Reparatii curente

20.02

2.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

1.00

Medicamente

20.04.01

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

2.10

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.10

Pregatire profesionala

20.13

0.35

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

6.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

6.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

6.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

216.00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

216.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

216.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

216.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

210.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

204.55

Materiale pentru curatenie

20.01.02

2.22

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

164.22

Apa, canal si salubritate

20.01.04

26.30

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

11.81

Reparatii curente

20.02

2.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

1.00

Medicamente

20.04.01

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

2.10

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.10

Pregatire profesionala

20.13

0.35

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

6.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

6.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

6.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-216.00

DEFICIT

99.02

216.00

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX CHESARIE EPISCOPUL


ANEXA NR. 12 A

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Buget din subvenții si venituri proprii

(mii lei)                                              2020                                              Pag' 1/ 3

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

*

500.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

*

500.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

*

500.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

00.14

*

500.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10

*

500.00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, camine si cantine

33.10.14

500.00

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                            2020

Pag. 2/ 3

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+64.10+69.10+79.10)

49.10

*

500.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

500.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

500.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

500.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

134.80

Furnituri de birou

20.01.01

7.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

43.00

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

15.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

4.00

Transport

20.01.07

0.30

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

12.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

2.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

43.50

Reparatii curente

20.02

6.50

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

*

337.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

337.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

3.30

Medicamente

20.04.01

3.30

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

16.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

16.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

0.30

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

0.30

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

0.10

Pregatire profesionala

20.13

2.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

64.10

*

500.00

Invatamant ( COD 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

*

500.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

500.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

500.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

500.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

134.80

Furnituri de birou

20.01.01

7.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

43.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

15.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8.00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

4.00

Transport

20.01.07

0.30

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

12.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

2.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

43.50

Reparatii curente

20.02

6.50

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

*

337.00

Buget din subvenții si venituri proprii

(mii lei)

2020

Pag. 3/ 3

Denumire indicator

Cod

A Kl          Platl

Total AN       restante

Hrana pentru oameni

20.03.01

337.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*                3.30

Medicamente

20.04.01

3.30

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*               16.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

16.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*                0.30

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

0.30

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

0.10

Pregatire profesionala

20.13

2.00

LICEUL TEHNOLOGIC HENRI COANDĂ


ANEXA NR. 13

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

(mii lei)                                          2020

Pag. 1 /

1

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

786.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

786.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

786.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

780.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

748.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

600.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

35.00

Transport

20.01.07

5.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

4.60

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

88.40

Reparatii curente

20.02

32.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

6.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

6.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

6.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

786.00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

786.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

786.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

786.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

780.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

748.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

10.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

600.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

35.00

Transport

20.01.07

5.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

4.60

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

88.40

Reparatii curente

20.02

32.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

6.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

6.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

6.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-786.00

DEFICIT

99.02

786.00

LICEUL TEHNOLOGIC HENRI COANDĂ


ANEXA NR. 13A

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Buget din subvenții si venituri proprii

(mii lei)                                              2020                                              Pag' 1/ 3

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

*

210.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

*

210.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

*

210.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

*

60.00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

*

60.00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

*

60.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.10.05.30

60.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

00.14

*

150.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10

*

150.00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

2.00

Venituri din prestari de servicii

33.10.08

28.00

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

120.00

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                            2020

Pag. 2/ 3

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+64.10+69.10+79.10)

49.10

*

210.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

210.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

210.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

210.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

27.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

1.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

20.00

Reparatii curente

20.02

10.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

*

120.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

120.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

15.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

1.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

1.00

Pregatire profesionala

20.13

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

35.00

Reclama si publicitate

20.30.01

10.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

1.00

Chirii

20.30.04

24.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

64.10

*

210.00

Invatamant ( COD 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

*

210.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

210.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

210.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

210.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

27.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

3.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

1.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

20.00

Reparatii curente

20.02

10.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

*

120.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

120.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

15.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

1.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

1.00

Pregatire profesionala

20.13

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

35.00

Reclama si publicitate

20.30.01

10.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

1.00

(mii lei)

Pag. 3/ 3

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Chirii

20.30.04

24.00

Buget din subvenții si venituri proprii

2020


LICEUL DE ARTE MARGARETA STERIAN


ANEXA NR. 14

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

(mii lei)                                          2020

Pag. 1 / 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

706.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

706.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

706.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

700.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

373.00

Furnituri de birou

20.01.01

8.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8.00

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

120.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

36.00

Transport

20.01.07

10.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

3.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

188.00

Reparatii curente

20.02

260.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

1.00

Medicamente

20.04.01

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

60.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

60.00

Pregatire profesionala

20.13

6.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

6.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

6.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

6.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

706.00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

706.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

706.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

706.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

700.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

373.00

Furnituri de birou

20.01.01

8.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

8.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

120.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

36.00

Transport

20.01.07

10.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

3.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

188.00

Reparatii curente

20.02

260.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

1.00

Medicamente

20.04.01

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

60.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

60.00

Pregatire profesionala

20.13

6.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

6.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

6.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

6.00

(mii lei)

Pag. 2/ 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-706.00

DEFICIT

99.02

706.00

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

2020


LICEUL DE ARTE MARGARETA STERIAN


ANEXA NR. 14A

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                            2020

Pag. 1 / 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

*

10.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

*

10.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

*

10.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

*

4.00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

*

4.00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

*

4.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.10.05.30

4.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

00.14

*

6.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10

*

6.00

Venituri din prestari de servicii

33.10.08

6.00

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                            2020

Pag. 2/ 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+64.10+69.10+79.10)

49.10

*

10.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

10.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

10.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

10.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

8.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

1.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

4.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

2.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

64.10

*

10.00

Invatamant ( COD 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

*

10.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

10.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

10.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

10.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

8.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

1.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

4.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

2.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.00

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV IOLANDA BALAȘ SOTER


ANEXA NR. 15

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

(mii lei)                                          2020

Pag. 1 /

2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

1398.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

1398.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

1391.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

1180.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

769.50

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

570.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

93.00

Transport

20.01.07

4.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

16.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

86.50

Reparatii curente

20.02

380.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

4.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4.00

Protectia muncii

20.14

1.50

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

25.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

25.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

211.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

211.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

11.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

200.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

7.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

7.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

7.00

Alte active fixe

71.01.30

7.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

1398.00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

1398.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

1398.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

1391.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

1180.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

769.50

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

570.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

93.00

Transport

20.01.07

4.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

16.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

86.50

Reparatii curente

20.02

380.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

4.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4.00

Protectia muncii

20.14

1.50

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

25.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

25.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

211.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

211.00

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

Pag. 2/ 2


(mii lei)


2020

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

11.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

200.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

7.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

7.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

7.00

Alte active fixe

71.01.30

7.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-1398.00

DEFICIT

99.02

1398.00

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV IOLANDA BALAȘ SOTER


ANEXA NR. 15 A

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Buget din subvenții si venituri proprii

(mii lei)                                            2020

Pag. 1 / 3

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

*

740.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

*

740.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

*

740.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

*

120.00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

*

120.00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

*

120.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.10.05.30

120.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

00.14

*

620.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10

*

620.00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

60.00

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

280.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

280.00

Varsaminte din sectiunea de fiinctionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a 37.10.03

-86.00

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.10.04

86.00

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                           2020

Pag. 2/

3

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+64.10+69.10+79.10)

49.10

*

740.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

740.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

654.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

654.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

124.00

Furnituri de birou

20.01.01

12.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

24.00

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

8.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

10.00

Piese de schimb

20.01.06

5.00

Transport

20.01.07

5.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

2.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

4.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

50.00

Reparatii curente

20.02

80.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

*

220.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

220.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

4.00

Medicamente

20.04.01

2.00

Materiale sanitare

20.04.02

2.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

90.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

80.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

24.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

20.00

Deplasari ?n str?in?tate

20.06.02

4.00

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

4.00

Consultanta si expertiza

20.12

5.00

Pregatire profesionala

20.13

5.00

Protectia muncii

20.14

5.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

93.00

Reclama si publicitate

20.30.01

2.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

2.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

5.00

Chirii

20.30.04

4.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

80.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

86.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

86.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

86.00

Alte active fixe

71.01.30

86.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

64.10

*

740.00

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                            2020

Pag. 3/

3

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Invatamant ( COD 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

*

740.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

740.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

654.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

654.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

124.00

Furnituri de birou

20.01.01

12.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

24.00

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

8.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

10.00

Piese de schimb

20.01.06

5.00

Transport

20.01.07

5.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

2.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

4.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

50.00

Reparatii curente

20.02

80.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

*

220.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

220.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

4.00

Medicamente

20.04.01

2.00

Materiale sanitare

20.04.02

2.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

90.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

80.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

24.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

20.00

Deplasari ?n str?in?tate

20.06.02

4.00

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

4.00

Consultanta si expertiza

20.12

5.00

Pregatire profesionala

20.13

5.00

Protectia muncii

20.14

5.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

93.00

Reclama si publicitate

20.30.01

2.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

2.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

5.00

Chirii

20.30.04

4.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

80.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

86.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

86.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

86.00

Alte active fixe

71.01.30

86.00

LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII


ANEXA NR. 16

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

(mii lei)                                          2020

Pag. 1 /

2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

1510.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

1510.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

1510.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

1500.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

401.50

Furnituri de birou

20.01.01

10.50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

25.00

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

185.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

55.00

Transport

20.01.07

6.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

20.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

4.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

96.00

Reparatii curente

20.02

1000.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

1.00

Medicamente

20.04.01

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

50.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

50.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

3.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

3.00

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

2.00

Pregatire profesionala

20.13

20.00

Protectia muncii

20.14

1.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

21.50

Reclama si publicitate

20.30.01

10.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

11.50

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

10.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

10.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

10.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

1510.00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

1510.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

1510.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

1510.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

1500.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

401.50

Furnituri de birou

20.01.01

10.50

Materiale pentru curatenie

20.01.02

25.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

185.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

55.00

Transport

20.01.07

6.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

20.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

4.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

96.00

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

(mii lei)

2020

Pag. 2/ 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Reparații curente

20.02

1000.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

1.00

Medicamente

20.04.01

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

50.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

50.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

3.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

3.00

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

2.00

Pregatire profesionala

20.13

20.00

Protectia muncii

20.14

1.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

21.50

Reclama si publicitate

20.30.01

10.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

11.50

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

10.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

10.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

10.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-1510.00

DEFICIT

99.02

1510.00

LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII


ANEXA NR. 16 A

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                            2020

Pag. 1 / 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

*

50.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

*

50.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

*

50.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

*

20.00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

*

20.00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

*

20.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.10.05.30

20.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

00.14

*

30.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10

*

30.00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

10.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

20.00

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                           2020

Pag. 2/ 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+64.10+69.10+79.10)

49.10

*

50.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

50.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

50.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

50.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

40.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

2.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

5.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

28.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

8.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

8.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

2.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

2.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

64.10

*

50.00

Invatamant ( COD 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

*

50.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

50.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

50.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

50.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

40.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

5.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

2.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

5.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

28.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

8.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

8.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

2.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

2.00

LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE C. MOISIL


ANEXA NR. 17

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

(mii lei)                                          2020

Pag. 1 / 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

603.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

603.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

603.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

600.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

311.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6.00

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

241.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

15.00

Transport

20.01.07

8.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

13.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

25.00

Reparatii curente

20.02

182.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

1.00

Medicamente

20.04.01

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

5.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

1.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

1.00

Pregatire profesionala

20.13

5.00

Protectia muncii

20.14

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

93.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

93.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

3.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

3.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

3.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

603.00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

603.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

603.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

603.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

600.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

311.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

6.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

241.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

15.00

Transport

20.01.07

8.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

13.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

25.00

Reparatii curente

20.02

182.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

1.00

Medicamente

20.04.01

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

5.00

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

Pag. 2/ 2


(mii lei)


2020

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20

20.06

*

1.00

Deplasări interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

1.00

Pregătire profesionala

20.13

5.00

Protectia muncii

20.14

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

93.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

93.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

3.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

3.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

3.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-603.00

DEFICIT

99.02

603.00

LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE C. MOISIL


ANEXA NR. 17A

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                            2020

Pag. 1 / 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

*

80.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

*

80.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

*

80.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

*

80.00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

*

80.00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

*

42.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.10.05.30

42.00

Alte venituri din proprietate

30.10.50

38.00

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                            2020

Pag. 2/ 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+64.10+69.10+79.10)

49.10

*

80.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

80.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

80.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

80.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

59.00

Furnituri de birou

20.01.01

4.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

28.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

15.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

12.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

4.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

1.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

1.00

Pregatire profesionala

20.13

1.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

15.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

15.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

64.10

*

80.00

Invatamant ( COD 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

*

80.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

80.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

80.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

80.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

59.00

Furnituri de birou

20.01.01

4.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

28.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

15.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

12.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

4.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

1.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

1.00

Pregatire profesionala

20.13

1.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

15.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

15.00

LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE FILIPESCU


ANEXA NR. 18

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

(mii lei)                                          2020

Pag. 1 / 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

680.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

680.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

665.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

630.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

584.30

Furnituri de birou

20.01.01

20.63

Materiale pentru curățenie

20.01.02

75.85

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

241.38

Apa, canal si salubritate

20.01.04

46.45

Transport

20.01.07

6.20

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

26.60

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

167.19

Pregatire profesionala

20.13

27.70

Protectia muncii

20.14

3.60

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

14.40

Reclama si publicitate

20.30.01

14.40

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

26.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

26.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

26.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

9.00

Burse

59.01

9.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

15.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

15.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

15.00

Alte active fixe

71.01.30

15.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

680.00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

680.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

680.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

665.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

630.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

584.30

Furnituri de birou

20.01.01

20.63

Materiale pentru curatenie

20.01.02

75.85

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

241.38

Apa, canal si salubritate

20.01.04

46.45

Transport

20.01.07

6.20

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

26.60

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

167.19

Pregatire profesionala

20.13

27.70

Protectia muncii

20.14

3.60

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

14.40

Reclama si publicitate

20.30.01

14.40

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

26.00

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

Pag. 2/ 2


(mii lei)


2020

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

26.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

26.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

9.00

Burse

59.01

9.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

15.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

15.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

15.00

Alte active fixe

71.01.30

15.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-680.00

DEFICIT

99.02

680.00

LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE FILIPESCU


ANEXA NR. 18A

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                            2020

Pag. 1 / 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

*

46.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

*

46.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

*

46.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

*

36.00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

*

36.00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

*

36.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.10.05.30

36.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

00.14

*

10.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10

*

10.00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

10.00

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                           2020

Pag. 2/ 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+64.10+69.10+79.10)

49.10

*

46.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

46.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

46.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

46.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

35.00

Furnituri de birou

20.01.01

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5.00

Transport

20.01.07

4.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

12.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

10.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

4.00

Medicamente

20.04.01

2.00

Materiale sanitare

20.04.02

2.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

1.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

1.00

Pregatire profesionala

20.13

6.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

64.10

*

46.00

Invatamant ( COD 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

*

46.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

46.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

46.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

46.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

35.00

Furnituri de birou

20.01.01

4.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

5.00

Transport

20.01.07

4.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

12.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

10.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

4.00

Medicamente

20.04.01

2.00

Materiale sanitare

20.04.02

2.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

1.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

1.00

Pregatire profesionala

20.13

6.00

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CAPITAN AV. MIRCEA T. BADULESCU

ANEXA NR. 19


LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

(mii lei)                                          2020

Pag. 1 /

2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

421.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

421.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

421.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

410.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

244.50

Furnituri de birou

20.01.01

8.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

9.00

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

75.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20.50

Transport

20.01.07

3.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

5.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

1.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

123.00

Reparatii curente

20.02

150.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

0.50

Medicamente

20.04.01

0.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

8.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

8.00

Pregatire profesionala

20.13

3.00

Protectia muncii

20.14

3.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

1.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

11.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

11.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

11.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

421.00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

421.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

421.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

421.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

410.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

244.50

Furnituri de birou

20.01.01

8.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

9.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

75.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20.50

Transport

20.01.07

3.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

5.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

1.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

123.00

Reparatii curente

20.02

150.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

0.50

Medicamente

20.04.01

0.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

8.00

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

Pag. 2/ 2


(mii lei)


2020

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Alte obiecte de inventar

20.05.30

8.00

Pregătire profesionala

20.13

3.00

Protecția muncii

20.14

3.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

1.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

11.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

11.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

11.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-421.00

DEFICIT

99.02

421.00

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CAPITAN AV. MIRCEA T. BADULESCU


ANEXA NR. 19A

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                            2020

Pag. 1 / 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

*

24.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

*

24.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

*

24.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

*

10.00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

*

10.00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

*

10.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.10.05.30

10.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

00.14

*

14.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10

*

14.00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

13.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

1.00

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                            2020

Pag. 2/ 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+64.10+69.10+79.10)

49.10

*

24.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

24.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

24.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

24.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

16.00

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

Transport

20.01.07

1.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter func

20.01.09

1.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

12.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

1.00

Materiale sanitare

20.04.02

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

5.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

2.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

64.10

*

24.00

Invatamant ( COD 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

*

24.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

24.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

24.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

24.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

16.00

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

Transport

20.01.07

1.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

1.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

12.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

1.00

Materiale sanitare

20.04.02

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

5.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

2.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2.00

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE TITULESCU


ANEXA NR. 20

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

(mii lei)                                          2020

Pag. 1 /

2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

235.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

235.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

235.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

210.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

187.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

7.00

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

96.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

7.00

Transport

20.01.07

9.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

7.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

2.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

54.00

Reparatii curente

20.02

10.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

2.00

Medicamente

20.04.01

1.00

Materiale sanitare

20.04.02

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

8.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

8.00

Pregatire profesionala

20.13

3.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

25.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

25.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

25.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

235.00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

235.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

235.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

235.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

210.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

187.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

7.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

96.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

7.00

Transport

20.01.07

9.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

7.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

2.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

54.00

Reparatii curente

20.02

10.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

2.00

Medicamente

20.04.01

1.00

Materiale sanitare

20.04.02

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

8.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

8.00

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

Pag. 2/ 2


(mii lei)


2020

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Pregătire profesionala

20.13

3.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

25.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

25.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

25.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-235.00

DEFICIT

99.02

235.00

ȘCOALA GIMNAZIALĂ EPISCOP DIONISIE ROMANO


ANEXA NR. 21

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

(mii lei)                                          2020

Pag. 1 / 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

316.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

316.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

316.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

280.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

194.00

Furnituri de birou

20.01.01

7.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

7.00

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

80.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

11.00

Transport

20.01.07

1.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

11.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

77.00

Reparatii curente

20.02

62.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

1.00

Medicamente

20.04.01

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

20.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

1.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

1.00

Pregatire profesionala

20.13

2.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

36.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

36.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

36.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

316.00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

316.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

316.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

316.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

280.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

194.00

Furnituri de birou

20.01.01

7.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

7.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

80.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

11.00

Transport

20.01.07

1.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

11.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

77.00

Reparatii curente

20.02

62.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

1.00

Medicamente

20.04.01

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

20.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

1.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

1.00

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

Pag. 2/ 2


(mii lei)


2020

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Pregătire profesionala

20.13

2.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

36.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

36.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

36.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-316.00

DEFICIT

99.02

316.00

ȘCOALA GIMNAZIALĂ EPISCOP DIONISIE ROMANO


ANEXA NR. 21A

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                            2020

Pag. 1 / 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

*

2.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

*

2.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

*

2.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

*

2.00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

*

2.00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

*

2.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.10.05.30

2.00

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                           2020

Pag. 2/ 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+64.10+69.10+79.10)

49.10

*

2.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

2.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

2.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

2.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

1.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

1.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

64.10

*

2.00

Invatamant ( COD 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

*

2.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

2.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

2.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

2.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

1.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

1.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.00

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7


ANEXA NR. 22

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

(mii lei)                                          2020

Pag. 1 /

2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

728.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

728.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

728.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

700.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

330.10

Furnituri de birou

20.01.01

3.60

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8.60

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

124.90

Apa, canal si salubritate

20.01.04

34.00

Transport

20.01.07

6.20

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

7.80

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

2.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

143.00

Reparatii curente

20.02

335.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

1.50

Medicamente

20.04.01

1.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

0.50

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

0.50

Materiale de laborator

20.09

8.30

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

0.20

Pregatire profesionala

20.13

8.50

Protectia muncii

20.14

3.60

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

2.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2.30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

28.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

28.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

28.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

728.00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

728.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

728.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

728.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

700.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

330.10

Furnituri de birou

20.01.01

3.60

Materiale pentru curatenie

20.01.02

8.60

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

124.90

Apa, canal si salubritate

20.01.04

34.00

Transport

20.01.07

6.20

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

7.80

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

2.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

143.00

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

(mii lei)

2020

Pag. 2/

2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Reparații curente

20.02

335.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

1.50

Medicamente

20.04.01

1.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

0.50

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

0.50

Materiale de laborator

20.09

8.30

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

0.20

Pregatire profesionala

20.13

8.50

Protectia muncii

20.14

3.60

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

2.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2.30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

28.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

28.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

28.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-728.00

DEFICIT

99.02

728.00

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7                                                     ANEXA NR. 22A

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                           2020

Pag. 1 / 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

*

12.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

*

12.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

*

12.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

*

12.00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

*

12.00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

*

12.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.10.05.30

12.00

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                            2020

Pag. 2/ 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+64.10+69.10+79.10)

49.10

*

12.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

12.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

12.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

12.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

4.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

4.00

Reparații curente

20.02

8.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

64.10

*

12.00

Invatamant ( COD 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

*

12.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

12.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

12.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

12.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

4.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

4.00

Reparatii curente

20.02

8.00

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICU CONSTANTINESCU


ANEXA NR. 23

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

(mii lei)                                         2020

Pag. 1 /

2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

361.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

361.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

336.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

300.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

185.20

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

11.00

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

66.50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

17.50

Transport

20.01.07

6.40

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

7.30

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

17.50

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

56.00

Reparatii curente

20.02

100.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

0.80

Medicamente

20.04.01

0.80

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

Pregatire profesionala

20.13

4.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

36.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

36.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

36.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

25.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

25.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

25.00

Alte active fixe

71.01.30

25.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

361.00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

361.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

361.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

336.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

300.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

185.20

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

11.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

66.50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

17.50

Transport

20.01.07

6.40

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

7.30

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

17.50

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

56.00

Reparatii curente

20.02

100.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

0.80

Medicamente

20.04.01

0.80

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

Pag. 2/ 2


(mii lei)


2020

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

Pregătire profesionala

20.13

4.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

36.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

36.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

36.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

25.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

25.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

25.00

Alte active fixe

71.01.30

25.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-361.00

DEFICIT

99.02

361.00

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICU CONSTANTINESCU


ANEXA NR. 23A

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                            2020

Pag. 1 / 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

*

16.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

*

16.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

*

16.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

*

16.00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

*

16.00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

*

16.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.10.05.30

16.00

Buget din subvenții si venituri proprii (mii lei)                                           2020

Pag. 2/ 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+64.10+69.10+79.10)

49.10

*

16.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

16.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

16.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

16.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

8.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

6.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

8.00

Uniforme si echipament

20.05.01

8.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

64.10

*

16.00

Invatamant ( COD 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

*

16.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

16.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

16.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

16.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

8.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

2.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

6.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

8.00

Uniforme si echipament

20.05.01

8.00

ȘCOALA GIMNAZIALĂ P.H. ZANGOPOL


ANEXA NR. 24

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

(mii lei)                                          2020

Pag. 1 /

1

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

215.40

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

215.40

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

215.40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

205.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

189.26

Furnituri de birou

20.01.01

0.50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3.90

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

107.82

Apa, canal si salubritate

20.01.04

22.50

Transport

20.01.07

3.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

13.08

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

38.46

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

6.24

Alte obiecte de inventar

20.05.30

6.24

Pregatire profesionala

20.13

7.50

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

2.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

10.40

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

10.40

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

10.40

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

215.40

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

215.40

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

215.40

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

215.40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

205.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

189.26

Furnituri de birou

20.01.01

0.50

Materiale pentru curatenie

20.01.02

3.90

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

107.82

Apa, canal si salubritate

20.01.04

22.50

Transport

20.01.07

3.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

13.08

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

38.46

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

6.24

Alte obiecte de inventar

20.05.30

6.24

Pregatire profesionala

20.13

7.50

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

2.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

10.40

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

10.40

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

10.40

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-215.40

DEFICIT

99.02

215.40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.11


ANEXA NR. 25

LA HOTARAREA NR.28 DIN 27.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Bugetul local detaliat pe titluri,articole si alineate

(mii lei)                                          2020

Pag. 1 / 2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

1036.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

1036.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

1036.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

1000.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

819.00

Furnituri de birou

20.01.01

15.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

22.00

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

364.70

Apa, canal si salubritate

20.01.04

57.00

Transport

20.01.07

10.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

10.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

340.30

Reparatii curente

20.02

76.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

80.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

80.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

7.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

7.00

Consultanta si expertiza

20.12

1.00

Pregatire profesionala

20.13

7.00

Protectia muncii

20.14

4.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

6.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

6.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

36.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

36.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

36.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

1036.00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

1036.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

1036.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01