Hotărârea nr. 27/2020

Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „RER SUD” S.A., din data de 24.02.2020, ora 12:00, respectiv 25.02.2020, ora 12:00.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A., din data de 24.02.2020, ora 12:00, respectiv 25.02.2020, ora 12:00

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere:

  • - convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C."RER SUD" S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 10093 din 23.01.2020;

  • - referatul Primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 33/CLM/06.02.2020;

  • - raportul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ înregistrat sub nr. 16.000/06.02.2020;

  • - avizul comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Conisiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  • - dispozițiile art. 111 alin. (2) lit. b1), art. 119 și art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 10.4 din Actul Constitutiv al Societății Comerciale "RER SUD" S.A.;

  • - faptul că, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar la Societatea Comercială "RER SUD" S.A.

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și alin. (6), coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART I. - Se aprobă ca domnul David Gheorghe*, să reprezinte Consiliu Local al Municipiului Buzău în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C."RER SUD" S.A. din data de 24.02.2020, ora 12.00, cu reconvocare pentru data de 25.02.2020, ora 12.00 în cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege și să semneze favorabil punctul de pe ordinea de zi.

Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevăzute in anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre. Conform prevederilor Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane/instituții autorizate să le primească.

ART. II. - Dispozițiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale a Acționarilor (ordinară sau extraordinară) de la Societatea Comercială "RER SUD" S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi.

ART.III. - Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, precum și Societatea Comercială "RER SUD" S.A., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

consilier lonuț - Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 11 februarie 2020 Nr. 27

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 11 februarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (6), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 21 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

Doamna consilier lonescu Maria nu votează.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU PRIMAR

Nr. 33/CLM/06.02.2020

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A., din data de 24.02.2020, ora 12:00, respectiv 25.02.2020, ora 12:00

Consiliul de Administrație al S.C. "RER SUD" S.A., prin convocatorul înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 10093 din 23.01.2020, a solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău, în calitate de acționar, aprobarea încheierii unui contract de audit financiar intern, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu S.C. AUDIT GENERAL S.R.L., cu sediul în Buzău, str. Oituz, nr. 28, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J10/339/2006, CUI 18520570, firmă de audit înscrisă în Registrul Public Electronic cu autorizația nr. 630, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), reprezentată legal prin auditor financiar Marian Popescu, înscris în Registrul Public Electronic cu nr. 377, membru activ al CAFR, la prețul de 15.000 lei/an.

Potrivit e-mailului primit pe data de 05.02.2020, Societatea “RER SUD” S.A. a optat pentru auditul intern printr-o societate autorizata, cu care are o colaborare de peste 3 ani, respectiv AUDIT GENERAL S.R.L. Sfera de cuprindere a auditului intern include toate activitățile și operațiunile desfășurate de S.C. “RER SUD” S.A., prin structurile organizatorice ale acesteia aprobate prin intermediul ultimei organigrame în funcțiune. Ea include și furnizorii de servicii auxiliare și conexe pentru activitățile externalizate.

Așa cum am menționat mai sus, S.C. "RER SUD" S.A. a avut contract încheiat cu S.C. AUDIT GENERAL S.R.L., dar valabilitatea acestuia a expirat. S.C. "RER SUD" S.A. a optat pentru încheierea contractului de audit financiar intern cu aceeași firmă, având în vedere colaborarea foarte bună și faptul că aceștia au răspuns întru totul exigentelor "RER SUD" S.A., în acest domeniu.

Conform prevederilor art. 129 alin. 1 și alin. 3 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ,,Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii”.

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ,,acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”.

Astfel, față de cele de mai sus, propun aprobarea încheierii unui contract de audit financiar intern, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu S.C. AUDIT GENERAL S.R.L., cu sediul în Buzău, str. Oituz, nr. 28, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J10/339/2006, CUI 18520570, firmă de audit înscrisă în Registrul Public Electronic cu autorizația nr. 630, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), reprezentată legal prin auditor financiar Marian Popescu, înscris în Registrul Public Electronic cu nr. 377, membru activ al CAFR, la prețul de 15.000 lei/an.

Propun ca domnul David Gheorghe, să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C."RER SUD" S.A. din data de 24.02.2020, ora 12.00, cu reconvocare pentru data de 25.02.2020, ora 12.00, în cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege și să voteze favorabil ordinea de zi.

Am introdus prezentul proiect pe ordinea de zi a acestei ședințe extraordinare a CLM, având în vedere faptul că AGOA a fost convocată pentru data de 24.02.2020, dată anterioară ședinței ordinare din luna februarie, care ar trebui să aibă loc în ultima joi din lună, respectiv pe 27.02.2020.

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR

Constantin Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU Serviciul Juridic și Contencios Administrativ Nr. 16000/06.02.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A., din data de 24.02.2020, ora 12:00, respectiv 25.02.2020, ora 12:00

Prin convocatorul înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 10093 din 23.01.2020, Consiliul de Administrație al S.C. "RER SUD" S.A. a solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău, în calitate de acționar, aprobarea încheierii unui contract de audit financiar intern, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu S.C. AUDIT GENERAL S.R.L., cu sediul în Buzău, str. Oituz, nr. 28, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J10/339/2006, CUI 18520570, firmă de audit înscrisă în Registrul Public Electronic cu autorizația nr. 630, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), reprezentată legal prin auditor financiar Marian Popescu, înscris în Registrul Public Electronic cu nr. 377, membru activ al CAFR, la prețul de 15.000 lei/an.

Societatea “RER SUD” S.A. a optat pentru auditul intern printr-o societate autorizata, cu care are o colaborare de peste 3 ani, respectiv Audit General S.R.L. Sfera de cuprindere a auditului intern include toate activitățile și operațiunile desfășurate de S.C. “RER SUD” S.A., prin structurile organizatorice ale acesteia aprobate prin intermediul ultimei organigrame în funcțiune. Ea include și furnizorii de servicii auxiliare și conexe pentru activitățile externalizate.

În concluzie, obiectivul general al auditului intern este de îmbunătățire a managementului structurilor auditate prin furnizarea de:

  • - activități de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate cu scopul de a furniza structurilor auditate o evaluare independentă și obiectivă a proceselor de management al riscurilor, de control și de guvernanță;

  • - activități de consiliere, menite să adauge valoare și să îmbunătățească procesele de guvernanță din cadrul structurilor auditate.

Așa cum am menționat mai sus, S.C. "RER SUD" S.A. a avut contract încheiat cu S.C. AUDIT GENERAL S.R.L., dar valabilitatea acestuia a expirat.

S.C. "RER SUD" S.A. a optat pentru încheierea contractului de audit financiar intern cu aceeași firmă, având în vedere colaborarea foarte bună și faptul că aceștia au răspuns întru totul exigentelor "RER SUD" S.A., în acest domeniu.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 și alin. 3 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, “Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local și exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii”.

Conform art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ,,acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”.

În conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2) lit. b1 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, “adunarea generală este obligată în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar”.

Astfel, față de cele de mai sus, propunem aprobarea încheierii unui contract de audit financiar intern, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu S.C. AUDIT GENERAL S.R.L., cu sediul în Buzău, str. Oituz, nr. 28, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J10/339/2006, CUI 18520570, firmă de audit înscrisă în Registrul Public Electronic cu autorizația nr. 630, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), reprezentată legal prin auditor financiar Marian Popescu, înscris în Registrul Public Electronic cu nr. 377, membru activ al CAFR, la prețul de 15.000 lei/an.

Propunem ca domnul David Gheorghe, să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C."RER SUD" S.A. din data de 24.02.2020, ora 12.00, cu reconvocare pentru data de 25.02.2020, ora 12.00, în cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege și să voteze favorabil ordinea de zi.

În acest sens, a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat pentru a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Serviciul Juridic și Contencios Administrativ

Dima Viorel

Anexa la Hotărârea nr. 27/11.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Datele de identificare ale reprezentantului Consiliului local al Municipiului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale RER SUD S.A.

Nume și Prenume: David Gheorghe;

Act de identitate:    CI, seria X.Z., nr. 449027, eliberat de SPCLEP Buzău,

la data de 04.03.2010;

Domiciliul:           Buzău, Bld. Unirii, Bl. 10B, Et. 3, Ap. 12, jud. Buzău.