Hotărârea nr. 25/2020

Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău prin Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman˝ Buzău cu Societatea Română de Televiziune în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local și național „Finala Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020″.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău prin Centrul Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău cu Societatea Română de Televiziune în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local și național „Finala Selecției Naționale pentru Eurovision Song

Contest 2020'

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

 • - adresa Societății Române de Televiziune, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 9021/22.01.2020, prin care solicită acordul de parteneriat pentru organizarea Finalei Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020;

 • - adresa Societății Române de Televiziune nr. C/54/22.01.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 10045/23.01.2020;

 • -  adresa Centrul Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău nr 26/06.02.2020 prin care solicită alocarea de sume necesare organizării și promovării Finalei Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020;

 • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 37/CLM/07.02.2020;

 • - raportul de specialitate comun al Serviciului Juridic și Contencios Administrativ și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. 16576 din 07.02.2020;

 • -  avizul comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, culte, familie și protecție copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 1 și art. 10, alin. (5) din Anexa la H.C.L.M. Buzău nr. 196/19.12.2013 pentru înființarea Centrului Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d) și e), alin. (7), lit. d), alin. (9), lit. a) și art. 139, alin. (1) și alin. (3), lit. f), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se constată că proiectul 'Finala Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020' este proiect de interes public local și național.

Art. 2.- Se aprobă cooperarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, prin Centrul Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău, cu Societatea Română de Televiziune, în vederea finanțării cu suma de 956 mii lei și realizării în comun a proiectului de interes public local și național „Finala Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020", în data de 01.03.2020.

Art. 3.- Se aprobă introducerea în Programul principalelor evenimente culturale pentru anul 2020 ale Centrului Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău, a acțiunii „Finala Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020".

Art. 4.- Se aprobă alocarea in bugetul Centrului Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău pe anul 2020 a sumei prevăzute la art. 2, respectiv suma de 956 mii lei, pentru finanțarea și realizarea în comun a proiectului de interes public local prevăzut la art. 1.

Art.5. - Se aprobă alocarea în bugetul Centrului Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău pe anul 2020 a sumei de 194 mii lei pentru cheltuieli de organizare și promovare a proiectului de interes public local și național „Finala Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020".

Art. 6. - Se aprobă modelul contractului de cooperare, care este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 - Se împuternicește directorul Centrului Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău, să semneze contractul de cooperare prevăzut la art. 6 din prezenta hotărâre.

Art. 8.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice și a Centrului Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

consilier lonuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 11 februarie 2020

Nr. 25

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 11 februarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. f), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 15 voturi pentru, 2 abțineri și 5 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - PRIMAR -Nr. 37/CLM/07.02.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău, prin Centrul Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău, cu Televiziunea Română în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local și național „Finala Selecției Naționale pentru Eurovision

Song Contest 2020"

Prin adresele nr. 9021/22.01.2020 și nr. 10045/23.01.2020, Televiziunea Română ne-a comunicat că a fost aprobat de către Comitetul Director încheierea unui acord de parteneriat cu Centrul Cultural "Alexandru Marghiloman", instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea organizării Finalei Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020.

Art. 129, alin. (2), lit. e) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, prevede atribuția consiliului local privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern, iar la art. 129, alin. (9), lit. a) din același act normativ se stipulează că, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e) anterior menționat, consiliul local hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

Art. 129, alin. (2), lit. d) din O.U.G. 57/2019 prevede atribuția consiliului local privind gestionarea serviciilor de interes local, iar art. 129, alin. (7), lit. d) din același act normativ prevede că, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d) anterior menționat, consiliul local asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind cultura.

De asemenea, art. 10, alin. (5) din Anexa la H.C.L.M. Buzău nr. 196/19.12.2013 pentru înființarea Centrului Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău, instituție publică de cultură și educație, cu personalitate juridică, de interes local, care funcționează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Buzău prevede că Centrul, prin Compartimentul organizare activități cultural-educative exercită, printre altele, și atribuțiile constând în organizarea de manifestări culturale (concerte, festivaluri, spectacole), precum și relații cu publicul - colaborări artistice - relația cu mass-media.

Realizarea la Buzău a Finalei Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020 va contribui substanțial la creșterea prestigiului Municipiului nostru, deoarece toată țara va fi cu atenția îndreptată spre noi, împrejurare care conferă proiectului nu numai un interes public local, ci și național.

Astfel, Buzăul va fi promovat la nivel național și internațional cum nu a fost niciodată promovat până acum.

Costurile acestui proiect - astfel cum rezultă din documentele de prezentare - sunt la nivelul menționat în proiectul de hotărâre -întrucât finala Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020 este organizată într-un format nou, având în vedere că la ultimele două ediții, România nu s-a calificat în finală. Astfel, de data aceasta, nu mai există semifinale, toate resursele fiind concentare în această finală.

Este evident că aceste costuri nu pot fi aceleași ca anul trecut, în condițiile în care semifinalele desfășurate în anul precedent au fost făcute cu posturile locale ale Televiziunii Române de la Timișoara și Craiova. Spre exemplu, la Buzău, vor veni carele de reportaj ale televiziunii, a căror deplasare presupune costuri pentru 18 zile (pentru întreg stafful televiziunii), pentru cazare, masă, pază.

Trebuie să fim onorați că nimeni nu ar fi ales Buzăul ca oraș gazdă, în detrimentul Timișoarei, dacă nu ar fi existat argumente în acest sens, împrejurare care se datorează și muncii și rezultatelor activității Consiliului Local și a Primăriei municipiului Buzău.

Mai mult decât atât, prezența acestei competiții în municipiul nostru constituie o oportunitate pentru dezvoltarea și dinamizarea mediului de afaceri, dar și de promovare a turismului buzoian.

Dragi consiliere și stimați consilieri locali, prin votul dumneavoastră pozitiv veți contribui cu siguranță la un Buzău mai bun pentru toți buzoienii, de oriunde s-ar afla; respingerea acestui proiect de hotărâre ar crea un prejudiciu de imagine și de credibilitate nu numai Buzăului, ci și României.

Având în vedere cele prezentate, propun aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău, prin Centrul Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău, cu Televiziunea Română, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local și național „Finala Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020", motiv pentru care am inițiat acest proiect de hotărâre, pe care rog să îl adoptați în forma și conținutul prezentat.

PRIMAR, Constantin Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU Serviciului Juridic si Contencios Administrativ Direcția Economică

Nr. 16576 din 07.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău prin Centrul Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău cu Societatea Română de Televiziune în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local și național „Finala Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020'

Analizând proiectul de hotărâre am constatat că este întocmit cu respectarea prevederilor legale, astfel:

 • - art. 129, alin. (2), lit. e) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ care prevede atribuția privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern a consiliului local și alin. (9), lit. a) care stipulează că în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

 • - art. 129, alin. (2), lit. d) din OUG 57/2019 care prevede atribuția privind gestionarea serviciilor de interes local și alin. (7), lit. d) care prevede că în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind cultura;

 • - art. 10, alin. (5) din Anexa la H.C.L.M. Buzău nr. 196/2013 pentru înființarea Centrului Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău care prevede că, Compartimentul organizare activități cultural-educative este subordonat directorului și are și următoarele atribuții:

 • - organizarea de manifestări culturale (concerte, festivaluri, spectacole) ;

 • - relații cu publicul - colaborări artistice - relația cu mass-media - difuzarea de filme artistice și documentare.

Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Buzău nr.9021/22.01.2020, Societatea Română de Televiziune ne-a comunicat că, la data de 20.01.2020, Comitetul Director a aprobat încheierea unui acord de parteneriat cu Primăria municipiului Buzău, în vederea organizării Finalei Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020.

La această adresă a fost atașat si devizul de cheltuieli, care este următorul:

Descriere

Suma mii lei

I. Cheltuieli materiale (elemente decor, costume, recuzita consumabila, etc)

120,00

II. Onorarii (juriu, prezentatori, scenarist, notar, regizor, scenograf, compozitii, artisti, recitaluri, dansatori, coregrafi, concept grafic, etc)

277,90

III. Prestări servicii (scenotehnică, echipament tehnic, televoting, ședinte foto, machiaj, coafură, stilist, etc.)

410,60

IV. Cheltuieli deplasare (cazare, transport, etc)

137,20

V. Alte cheltuieli (asigurări, altele neprevăzute, etc.)

10,30

TOTAL

956,00

De asemenea, conform adresei nr. 26/06.02.2020 emisă de Centrul Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău, a fost solicitată și suma de 194 mii lei pentru organizarea și promovarea Finalei Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020.

Devizul pentru organizarea si promovarea evenimentului este următorul:

Descriere

Suma mii lei

I. Achiziționare de drapaj

24,00

II. Serviciu de alpinism

18,00

III. Montat /demontat drapaj

48,00

IV. Montat/demontat covor sală și scenă

12,00

V. Închiriat scaune

17,00

VI. Servicii de mentenanță și curățenie

29,80

VII. Afișe, stegulețe, bannere, invitații

10,30

VIII. Servicii publicitate, filmare, lipit afișe, foto, machetare și monitorizare online

34,90

TOTAL

194,00

Sumele se alocă în bugetul Municipiului Buzău pe anu 2020, la capitolul 67 Cultură, recreere și religie, de la articolul bugetar 51 - transferuri, pentru Centrul Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău.

Ca urmare a celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre și propunem adoptarea lui în forma prezentată de către inițiator.

Serviciul Juridic si Contencios Administrativ, Viorel Dima

Director Executiv, Laurențiu Vasile


SONG CONTEST


SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE

CENTRUL CULTURAL “ALEXANDRU MARGHILOMAN” nr./2020


nr./2020

ACORD DE COOPERARE

Intre,

 • 1. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE (SRTv), cu sediul în București, Calea Dorobanților nr.191,

sector 1, cod fiscal RO 8468440, Cont RO28BRDE445SV00119874450 deschis la BRD Suc Dorobanti, TREZ.................., reprezentată prin doamna Doina Gradea, în calitate de Președinte Director General, denumită

în continuare în mod generic SRTv, în calitate de „ORGANIZATOR/PRODUCĂTOR”,

Și

 • 2. CENTRUL CULTURAL “ALEXANDRU MARGHILOMAN” cu sediul în ........................ cod fiscal

......................, Cont.................................deschis la................., TREZ..........................în calitate de PARTENER

denumite împreună „PĂRȚILE”,

Având în vedere:

 • -    HCD al SRTv nr.................respectiv HCL nr......................,

 • -    faptul că Organizatorul nu încasează venituri din vânzarea biletelor sau din taxe de participare pentru evenimentul

au convenit să încheie prezentul Acord de cooperare, denumit în continuare Acordul, cu respectarea următoarelor clauze:

CAP. 1. OBIECTUL ACORDULUI

 • 1.1. Obiectul prezentului Acord îl constituie asocierea Părților în vederea realizării, fixării și radiodifuzării în direct a show-ului TV „Selecția Națională” - etapa finală a Selecției Naționale Eurovision Song Contest 2020 (SNESC 2020), care va avea loc duminică 1 martie 2020 la Buzău, în incinta Sălii Sporturilor “Romeo lamandi”.

 • 1.2. Show-ului TV „Selecția Națională” - etapa finală a SNESC 2020, va fi denumit în continuare, în mod generic, evenimentul. Fixările audiovizuale realizate în cadrul evenimentului vor fi denumite în continuare, în mod generic, program /-ul.

 • 1.3. Fiecare parte se angajează:

 • a)   să ia parte la implementarea eficientă a evenimentului, să coopereze, să efectueze și să îndeplinească, prompt și la timp, toate obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Acord și care pot fi solicitate în mod rezonabil, într-o manieră de bună-credință, în modul stabilit de legislația națională, din dorința comună de realizarea a programului, care să conducă, mai înainte de orice, spre un scop ideal, vizând posibilitatea accederii la o poziție superioară în Concursul Eurovision 2020;

 • b)   să notifice prompt, în conformitate cu structura de conducere a proiectului, orice informație semnificativă, fapt, problemă sau întârziere susceptibilă de a afecta proiectul, în conformitate cu clauzele mai jos menționate;

 • c)   să ia măsuri rezonabile pentru a asigura acuratețea oricăror informații sau materiale ce le furnizează celeilalte Părți.

CAP. II. DURATA ACORDULUI:

 • 2.1 . Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării sale de către părți și va avea o durată de acțiune determinată de atingerea obiectivelor propuse, dar nu mai târuiu de 31.08.2020.

CAP. III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

 • 3.1. Organizatorul (SRTv):

 • a)  produce, fixează și radiodifuzează în direct show-ul TV „Selecția Națională” - etapa finală a Selecției Naționale Eurovision Song Contest 2020 (SNESC 2020), în data de 1 martie 2020;

 • b)  realizează programul (concepția artistică de televiziune în întregime) având la baza evenimentul, fixarea si radiodifuzarea acestuia pe canalele SRTv, inclusiv online, TVR Moldova și TVR Internațional;

 • a)  respectă timpul de emisie alocat evenimentului;

 • b)   se obligă să nu schimbe locația sau ziua realizarii evenimentului, fara consultarea prealabilă a Partenerului;

 • c)  menționează pe graficul final al emisiunii/programului, calitatea de partener a Primăriei Municipiului Buzău, și a Centrului Cultural “Alexandru Marghiloman”; menționarea calității de partener a Primăriei Municipiului Buzău prin Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”, în toate comunicările publice, pe toată durata Acordului, se realizează conform strategiei de marketing și comunicare a SRTv, cu respectarea dispozițiilor legale în domeniul audiovizual;

 • d)  producerea și difuzarea spoturilor de promovare a programului;

 • e)  pune la dispoziția Partenerului o copie CD/DVD/fișierul programului radiodifuzat de SRTv, cu sigla TVR, ce va fi folosită în scop exclusiv necomercial.

 • 3.1.1. Drepturile patrimoniale de autor si conexe aferente evenimentului, în vederea realizării programului, respectiv drepturile privind: fixarea (înregistrarea), radiodifuzarea, adaptarea, reproducerea, punerea la dispoziția publicului a programului astfel încât să poată fi accesat, in orice loc și in orice moment ales de către public (prin orice mijloace prevăzute de lege) și retransmiterea prin cablu/prin orice procedee (ex: TV/HD, Radio, Internet, in rețeaua de telefonie mobila, etc) pe toate canalele SRTV, studiourile teritoriale, inclusiv TVR International și TVR Moldova, TVR HD, www.tvrplus.ro și pe toate mediile online, pentru un număr nelimitat de utilizări, pentru perioada maximă de protecție legală, pentru teritoriul României și Internațional, pentru toate creațiile/interpretările/execuțiile incluse în recitalurile din eveniment care se regăsesc în programul tv - revin în exclusivitate SRTv.

 • 3.1.2. SRTv se obligă să comunice Partenerului orice eveniment intervenit în derularea activității desfășurate conform Acordului de parteneriat.

 • 3.2. OBLIGAȚIILE PARTENERULUI:

 • a) asigură acoperirea unor cheltuieli necesare realizării și organizării evenimentului (ex:prestări servicii, închiriere

echipamente scenotehnică,echipament tehnic, grup efectrogen/generator, televoting, sedinte foto, machiaj, coafura, stilist, onorarii membrii juriu, asigurari, remunerații titulari de drepturi patrimoniale de autor și conexe, artista interpreti recitaluri, scenarist, notar, regizor, scenograf, compozitii s.a., conform contractelor încheiate de Organizator, inclusiv transportul și cazarea participanților la evenimentul SNESC 2020, alte cheltuieli neprevazute), în limita sumei maxime de.........................lei/brut, conform anexei 1 (deviz .........) care face parte integrantă din prezentul Acord,

astfel:

 • i.  30% la data semnării prezentului Acord;

 • ii.  ... % până la data de.....

iii.....% la depunerea documentelor de decont.

 • b) asigură toate condițiile de organizare și desfasurare a evenimentului în data de 1 martie 2020 în incinta Sălii Sporturilor “Romeo Iamandi” din Buzău, plata locației și a energiei electrice a sălii, necesară funcționării echipamentelor SRTv, servicii de curatenie și obține toate autorizațiile și aprobările necesare desfășurării evenimentului, inclusiv autorizația privind comunicarea publică a operelor muzicale;

 • c) asigură serviciile de Ambulanță, ISU și Pază pentru eveniment, paza și protecția echipamentului și echipei SRTv;

 • d) menționează SRTv, în calitate de Organizator/Producător în toate materialele sale promoționale (afișe, programe, postere, pliante etc.) și cu toate ocaziile relative la eveniment;

 • e) se obligă să solicite și să obțină in prealabil avizul SRTv pentru utilizarea identității vizuale a acesteia, pentru orice media de comunicare în care SRTv va fi menționată în calitatea sa de producător al evenimentului;

 • f)  pune la dispoziția SRTv câte un exemplar din fiecare material finit executat pe care este menționata SRTv;

 • g) Realizează filmarile fillerelor de prezentare a orașului Buzău ce urmează a fi integrate în programul tv.

CAP. IV- RĂSPUNDERE. FORȚA MAJORĂ:

 • 4.1. Pentru neîndeplinirea în tot și/sau în parte, la termen, și/sau în condiții corespunzătoare/defectuoase a oricărei și/sau a tuturor obligațiilor asumate prin prezentul acord, părțile vor putea declara rezilierea prezentului cu efect imediat, fără somație, punere în întârziere, fără intervenția instanțelor și fără orice alte formalități prealabile.

 • 4.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de maximum 24 de ore producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • 4.3. Dacă în termen de 48 de ore de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului Acord fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese

4.4 Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii.

CAP.V. NOTIFICĂRI

 • 5.1. In accepțiunea părților prezentului acord,orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi trimisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului Acord.

 • 5.2. In cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 5.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

 • 5.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

CAP. VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ. LITIGII ȘI CLAUZE SPECIALE

 • 6.1. Fiecare parte răspunde față de cealaltă pentru pagubele cauzate din culpa sa.

 • 6.2 Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului Acord de parteneriat sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

 • 6.3. Litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului acord vor fi soluționate pe cale amiabilă;

 • 6.4. In cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

 • 6.5. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea asupra tuturor datelor înscrise în Acord.

 • 6.6. SRTv este producătorul exclusiv al operei fixate și radiodifuzate;

 • 6.7. Față de terți răspunde partea care contractează singură drepturi și obligații prin actele încheiate cu aceștia.

 • 6.8. In cazul în care oricare dintre prevederile prezentului devine nulă sau neaplicabilă, prin efectul legii, aceasta nu va afecta restul clauzelor din Acord, părțile fiind de acord să renegocieze, cu buna credință, înlocuirea respectivelor clauze cu altele care să reflecte cât mai real intențiile celor două părți, conform legii, cu condiția ca respectiva clauză să nu fie de esența Acordului și prin aceasta să ducă la anularea prezentului.

CAP. VII CLAUZE FINALE:

 • 7.1. Orice modificare a prezentului se face numai prin act adițional încheiat între părțile semnatare și care se constituie parte integrantă a Acordului;

 • 7.2. Prezentul Acord reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală între acestea, anterioară încheierii lui.

 • 7.3. Prezentul Acord cât și efectele și orice alte modificări ulterioare ale sale sunt guvernate, încheiate și executate în concordanță cu legile din România.

CAP. VIII CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE

8.1. Părțile se obligă sa păstreze confidențialitatea față de terți, să nu dezvăluie sub nicio forma și prin niciun mijloc, sa nu utilizeze in nici o modalitate, fie direct, fie indirect, fie in folosul lor, fie in folosul altora, nici un fel de materiale, acte, date, informații rezultate din/aferente/in legătură cu prevederile prezentului Acord, exceptând situațiile in care legea prevede altfel.

 • 8.2 Prezentul Acord a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale și va fi semnat de Parți pe fiecare pagină.

ORGANIZATOR                                  PARTENER

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE                CENTRUL CULTURAL

“ALEXANDRU MARGHILOMAN”