Hotărârea nr. 24/2020

Hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2020.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință extraordinară;

Având in vedere:

 • - referatul primarului municipiului Buzău, inregistrat sub nr. 36/CLM/07.02.2020, prin care se propune aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2020;

 • - raportul Serviciului Buget, Evidenta venituri si cheltuieli nr. 15.770/ 05.02.2020;

 • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică;

 • - prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020;

 • - prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii asistentei sociale, nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Ordonanței de Urgență nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 5 al Ordinului nr. 1.661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor si sponzorizărilor de către instituțiile publice;

 • - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.1/2020 privind repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 27.316 mii lei din Fondul constituit la dispoziția Consiliului județean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023 din sumele defalcate din taxa de valoarea adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale;

 • - adresele nr. 4.294/10.01.2020, 4.659/14.01.2020, emise de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău;

-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 84, alin. (3-5), art. 87, alin. (3) si alin. (5), art. 88, art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), coroborat cu art. 5, lit. cc), precum si art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. - Prezenta hotărâre prevede si autorizează pentru anul bugetar 2020 veniturile pe capitole si subcapitole iar cheltuielile pe părți, destinații, ordonatori de credite, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate.

Art. 2. - Pentru anul 2020 veniturile bugetului local al municipiului Buzău se stabilesc la suma de 307.999 mii lei iar cheltuielile la suma 320.558 mii lei cu un deficit de 12.559 mii lei, și sunt prezentate pe capitole, subcapitole și paragrafe, în anexa nr. 1.

Art. 3. -Se aprobă veniturile și cheltuielile bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2020, detaliate pe capitole , subcapitole, paragrafe, prezentate în anexa nr. 1.

Art. 4. - Se aprobă veniturile si cheltuielile bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2020, detaliate pe capitole, titluri, articole, alineate, prezentate în anexa nr. 2.

Art. 5. - Se aprobă bugetul secțiunii de funcționare în valoare de 209.310 mii lei, conform anexei nr. 2A.

Art. 6. - Se aprobă bugetul secțiunii de dezvoltare în valoare de 111.248 mii lei, conform anexei nr. 2B.

Art. 7. - Se aprobă listele obiectivelor de investiții și dotărilor independente pe anul 2020 cu finanțare din bugetul local, liste prevăzute în anexele nr. 3, 3/1, 3/3, 3/4, 3/4 a, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/13 3A , 3B/1, 3B/2, 3B/3,3B/4 și 3C.

Art.8. - Se aprobă utilizarea excedentului rezultat din execuția bugetară a anilor precedenți în valoare de 12.559 mii lei, ca sursă de finanțare a unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, prezentate în anexa nr. 3A.

Art.9. - Se aprobă cheltuielile pentru finanțarea din bugetul local pe anul 2020 a acțiunilor privind capitolul " Cultură, recreere si religie", conform listelor prevăzute in anexele nr. 4A1,4A2 și 4B.

Art. 10. - Se aprobă continuarea proiectului “Centru de sprijin educațional și consiliere școlară” din cadrului programului nr. 138/2003 PHARE “Dezvoltarea societatii civile 2000” și alocarea sumei de 50 mii lei,pentru desfășurarea pregătirii suplimentare cu elevii cu risc de abandon, program de după-amiază în Centru de zi, cu doua grupe de elevi din clasele I-IV, la Scoala Gimnazială “Mihail Kogalniceanu”, de la capitolul- 65.“Învățământ”, subcapitolul-65.03.02 “Învățământ primar”, titlul- 59.30 “Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării”.

Art. 11 .- Se aprobă numarul maxim de personal finanțat din bugetul local pe anul 2020, numar prevazut in anexa nr. 5.

Art. 12.- Se aprobă bugetul instituțiilor si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, in valoare de 31.763,74 mii lei conform anexei nr. 6.

Art. 13. - Se aprobă lista obiectivelor de investiții finanțate din veniturile proprii sau venituri proprii și subvenții din bugetul local, ale instituțiilor de învățământ, cultură și sport conform anexelor nr. 6/1, 6/2 și 6/3.

Art. 14. - Se aprobă bugetul creditelor interne pentru împrumutul contractat în baza OUG nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru împrumutul contractat pentru realizarea unor investiții publice de interes local conform anexei nr. 7.

Art. 15. - Se aprobă lista obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare din bugetul împrumuturilor interne listă prevăzută în anexa nr. 3 C.

Art. 16. - Anexele nr. 1, 2, 2A, 2B, 3, 3/1, 3/3, 3/4, 3/4a, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/13, 3A, 3B/1, 3B/2, 3B/3, 3B/4, 3C, 4A1,4A2, 4B, 5, 6, 6/1, 6/2, 6/3 si 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 17. - Se împuternicește primarul municipiului Buzău să repartizeze sumele aprobate prin prezenta hotărâre.

Art. 18. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice și Serviciului Investiții, Achiziții Publice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

consilier lonuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 11 februarie 2020

Nr. 24

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în sedința din data de 11 februarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. a), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 14 voturi pentru, 3 abțineri, și 4 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și consilieri prezenți la ședință.

Domnul consilier Vlad George Aurelian nu votează.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU PRIMAR

Nr. 36/CLM/07.02.2020

REFERAT

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2020

Bugetul municipiului Buzău pe anul 2020 cuprinde bugetul local, bugetul instituțiilor si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, si bugetul imprumuturilor interne.

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5 /2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 2 din 6 ianuarie 2020, municipiul Buzău a procedat la fundamentarea și elaborarea bugetului general consolidat al municipiului Buzău pe anul 2020.

Potrivit art. 38, alin (6), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, unitățile administrativ-teritoriale au obligația de a aproba bugetele proprii structurate pe secțiuni, în termen de 45 zile de la publicarea legii bugetare anuale.

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE este partea de bază, obligatorie, a bugetelor, care cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege, precum și cheltuielile curente respective.

Veniturile sectiunii de functionare a bugetul local pe anul 2020 cuprind veniturile proprii curente, cote si sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, subvenții de la bugetul de stat , donatii si sponsorizari, și se prezintă, comparativ cu 2019, în sinteză, astfel:

- mii lei -

Denumire indicator

cod

Realizat

2019

Propuneri

2020

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

102.809

132.111

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată

11.02

71.708

20.154

Venituri proprii curente, din care:

21

72.294

70.149

Donații si sponsorizări

37.01

17

18

Venituri din valorificarea unor bunuri

39

1.889

0

Subvenții de la bugetul de stat

42

18.240

9.670

TOTAL VENITURI

21

266.864

209.310

Pentru anul 2020 au fost alocate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice a Județului Buzău, prin adresele nr.4.294/4.659/2020, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată in valoare de 20.154 mii lei, astfel :

- finantarea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatii lunare, in suma de 19.003 mii lei;

 • -  finanțarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri, in suma de 116 mii lei;

 • -  finantarea stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar, în valoare de 10 mii lei;

 • -  finantarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, în sumă de 288 mii lei;

 • -  finantarea creselor, in suma de 374 mii lei;

- finantarea serviciilor comunitare de evidență a persoanelor de 268 mii lei;

 • -  finantarea caminelor pentru persoane varstnice, in suma de 95 mii lei.

și cote si sume defalcate din impozitul pe venit în valoare de 132.111 mii lei astfel:

 • - cote defalcate din impozitul pe venit în valoare de 130.811 mii lei;

 • - sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean in valoare de 1.300 mii lei.

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt prezentate detaliat in anexele nr. 2 si 2A a proiectului de hotarare, si sunt structurate astfel:

 • a) cheltuieli de personal;

 • b) bunuri și servicii;

 • c) dobânzi;

 • d) subvenții;

 • e) transferuri curente între unitățile administrației publice;

 • f) asistență socială;

 • g) rambursări de credite;

 • h) alte cheltuieli;

 • i) restituiri din finantarea anilor precedenti (cu semnul minus).

Autoritățile administrației publice locale pot să prevadă și să aprobe vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare numai dacă au fost asigurate integral venituri necesare acoperirii cheltuielilor secțiunii de funcționare. Pentru anul 2020 valoarea vărsămintelor din secțiunea de funcționare se estimează la suma de 22.792 mii lei.

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE a bugetului local este partea complementară a bugetului, cu excepția bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care cuprinde veniturile și cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel local.

Veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare, în valoarea de 98.689 mii lei, respectiv 111.248 mii lei sunt prevăzute în anexa nr. 2B a proiectului de hotărâre, iar detalierea acestora, pe obiective este cuprinsă în anexele de investiții.

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006 excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. La finele anului 2019 municipiul Buzău a inregistrat un excedent cumulat din anii precedenți în sumă de 12.559 mii lei și propunem utilizarea acestuia pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Pentru anul 2020, angajarea cheltuielilor pentru finanțarea acțiunilor anuale se va face în limita creditelor bugetare aprobate.

B. Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, prezentat in anexa nr. 6 este estimat a se realiza atât la venituri cât și la cheltuieli la suma de 31.763,74 mii lei. Veniturile bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, cuprind venituri din închirieri și concesiuni, contribuția elevilor și studenților pentru internate și cantină,venituri din serbări și spectacole, alte venituri din prestări servicii, donații și sponsorizări, contribuția pentru întreținere a persoanelor asistate, alte venituri precum și subvenții din bugetul local pentru instituții publice.

Cheltuielile bugetului activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt detaliate conform clasificației bugetare, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alienate, în anexa nr. 6.

C.Bugetul creditelor interne

In anul 2018, a fost încheiat contractul de credit de investiții nr. RQ1806045293044/12.09.2018, între CEC Bank S.A. și Municipiul Buzău pentru finanțarea unor investiții publice de interes local, în valoare de 49.590 mii lei. Comisia de autorizare a împrumuturilor locale , prin Hotărârea nr.5402/2018 a avizat favorabil contractarea de către Municipiul Buzău a acestei finanțări rambursabile interne.Prin Hotărârea nr.6023/22.01.2020 a Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale în anul 2020 au fost autorizate trageri în sumă de 28.136 mii lei. Astfel, în anexa nr. 7 este prezentat bugetul împrumuturilor interne.

Urmare semnării de noi contracte de finanțare din fonduri europene, importanța derulării unor proiecte de investiții care nu se pot demara fără buget aprobat, precum și pentru normala desfășurare a activității primăriei municipiului Buzău, consider că este oportună aprobarea bugetului cât mai repede posibil.

În conditiile în care, pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba si rectifica bugetele locale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare si de rectificarea a bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite, vă adresăm rugămintea de a aproba proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

PRIMARIA MINICIPIULUI BUZĂU

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul buget,evidență venituri și cheltuieli                            Avizat,

Nr. 15770/05.02.2020                                  Director Executiv Adjunct

Daniela Gogea

RAPORT

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2020

În conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, bugetele unităților administrativ-teritoriale se aprobă in termen de 45 zile de la publicarea legii bugetare anuale. Legea nr.5 /2020 a bugetului de stat pe anul 2020 a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 2 din 06 ianuarie 2020 .

Bugetul municipiului Buzău pe anul 2020 cuprinde:

-Bugetul local;

-Bugetul instituțiilor si activităților finantate din venituri proprii si subvenții de la bugetul local;

-Bugetul creditelor interne;

 • A. Veniturile sectiunii de functionare a bugetul local pe anul 2020 cuprind veniturile proprii curente, cote defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, subvenții de la bugetul de stat , donatii si sponsorizări, și se prezintă, comparativ cu 2019, în sinteză, astfel:

- mii lei -

Denumire indicator

cod

Realizat

2019

Propuneri

2020

Pentru anul 2020 au fost alocate de Administraț ia Județeană a

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

102.809

132.111

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată

11.02

71.708

20.154

Venituri proprii curente, din care:

21

72.294

70.149

Donații si sponsorizări

37.01

17

18

Venituri din valorificarea unor bunuri

39

1.889

0

Subvenții de la bugetul de stat

42

18.240

9.670

TOTAL VENITURI

21

266.864

209.310

Finanțelor Publice a Județului Buzău, prin adresele nr.4.294/4.659/2020, sume și cote defalcate din taxa pe valoarea adăugată în valoare de 20.154 mii lei, astfel :

- finantarea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatii lunare, in suma de 19.003 mii lei;

 • -  finanțarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri, in suma de 116 mii lei;

 • -  finanțarea stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar, în valoare de 10 mii lei;

 • -  finantarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, în sumă de 288 mii lei;

 • -  finantarea creselor, in suma de 374 mii lei;

 • -  finantarea serviciilor comunitare de evidență a persoanelor de 268 mii lei;

 • -  finantarea caminelor pentru personae varstnice, in suma de 95 mii lei.

și cote si sume defalcate din impozitul pe venit în valoare de 132.111 mii lei astfel:

 • - cote defalcate din impozitul pe venit în valoare de 130.811 mii lei ;

 • - sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean in valoare de 1.300 mii lei.

Bugetul local pe anul 2020 se aprobă pe cele doua sectiuni - sectiunea de funcționare și sectiunea de dezvoltare. Veniturile sectiunii de functionare sunt estimate la suma de 209.310 mii lei. Cheltuielile de funcționare sunt fundamentate, dimensionate și repartizate pe destinații, instituții, programe, proiecte și obiective și se efectuează în concordanță cu atribuțiile care revin autorității administrației publice locale, cu prioritățile stabilite de aceasta, în vederea funcționării și în interesul colectivității locale, si în conjunctura macroeconomică de raționalizare a cheltuielilor publice si sunt dimensionate la suma de 209.310 mii lei.

Pe parcursul execuției bugetare, ordonatorii de credite asigură în totalitate cheltuielile secțiunilor de funcționare ale bugetelor respective.

În situația în care secțiunea de funcționare înregistrează deficit în cursul anului, ordonatorul principal de credite propune autorității deliberative rectificarea bugetului local, inclusiv prin diminuarea sumelor reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare, cu condiția ca sumele respective să nu facă obiectul unor angajamente legale.

Potrivit prevederilor art. 51 din Legea finanțelor publice nr.273/2006, pentru anul 2020, angajarea cheltuielilor pentru finanțarea acțiunilor anuale se va face în limita creditelor bugetare aprobate potrivit destinației stabilite și cu respectarea dispozițiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor respective.

La capitolul “Învățământ”, se alocă din bugetul de stat sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale, pentru cheltuieli cu bunuri și servicii, care se calculează in funcție de costul standard per elev/preșcolar in vederea asigurării finanțării de bază. La acestea se adaugă sume din bugetul local.Deoarece pe anul 2020 nu a fost publicat costul standard per elev/preșcolar bugetul prezentat spre aprobare nu cuprinde indicatorul sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale, pentru cheltuieli cu bunuri și servicii.

Pentru anul 2020, propunem continuarea proiectului “Centru de sprijin educational si consiliere scolară” din cadrului programului PHARE “Dezvoltarea societatii civile 2000” nr. 138/2003 si alocarea sumei de 50 mii lei,pentru pregatirea suplimentară cu elevii cu risc de abandon, program de după-amiază, în Centru de zi, cu două grupe de elevi din clasele I-IV, desfășurat în cadrul Școlii Gimnaziale “Mihail Kogălniceanu”.

În anul 2020, se propune alocarea sumei de 310 mii pentru transferuri către instituții publice.

Domeniul “Asigurari și asistență socială“ constituie o prioritate a politicii naționale exprimată prin îmbunătățirea standardului de viată pentru persoanele vârstnice, în funcție de necesitățile reale ale celor mai sărace segmente sociale precum și reformarea sistemului de protecție a copilului. În vederea atingerii obiectivelor enunțate, din bugetul municipiului Buzău pe anul 2020 au fost alocate sume importante. Capitolul “Asigurări și Asistență Socială” are subcapitole și paragrafe care delimitează destinația fondurilor, după cum urmează : asistență socială acordată persoanelor în vărstă, asistență socială în caz de invaliditate, ajutoare pentru locuințe,creșe, prevenirea excluderii sociale,alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale.

In anul 2020 finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București se asigură din veniturile proprii ale acestora și, în completare, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz.

În sinteză, situația pe secțiuni se prezintă astfel:

-mii lei-

Denumire sectiune

Venituri

Cheltuieli

Deficit acoperit din excedentul        anilor

precedenti

FUNCȚIONARE

209.310

209.310

-

DEZVOLTARE

98.689

111.248

12.559

TOTAL

307.999

320.558

12.559

Pentru anul 2020 se propune continuarea implementării proiectelor :

-“Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe C2, 12E și C5 din municipiul Buzău” cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, postaderare aferente cadrului financiar 20142020;

- lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetic a blocurilor de locuințe 19A, 19B, 19F, 3A și 3B Hașdeu și Integral 1 din municipiul Buzău;

-reabilitarea in vederea cresterii eficientei la capitolul învățamânt;

-achiziție mijloace de transport public- autobuze electrice 12 m ses Alba lulia, Buzau,Constanta, Ploiești COD SMIS 127739;

-realizarea unui sistem inteligent de management al traficului si monitorizare bazat pe solutii innovative;

-modernizarea    și creșterea gradului de atractivitate și siguranța

transportului public din municipiul Buzău.

 • B. Bugetul instituțiilor si activităților finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local în valoare de 31.763,74 mii lei cuprinde veniturile si cheltuielile pentru Școala Postliceală Sanitară, Centrul Cultural "Alexandru Marghiloman”, Clubul Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzău”, precum și veniturile și cheltuielile înregistrate de instituții din învățământul preuniverstitar de stat, provenite din taxe, chirii, valorificarea de produse si altele. Acesta este prezentat în anexa nr. 6 a proiectului de hotărâre. În anexele nr 6/1, 6/2 și 6/3 sunt prezentate obiectivele de investiții, aferente acestui buget, în valoare de 347 mii lei.

 • C. In anul 2018, a fost încheiat contractul de credit de investiții nr. RQ1806045293044/12.09.2018, între CEC Bank S.A. și Municipiul Buzău pentru finanțarea unor investiții publice de interes local, în valoare de 49.590 mii lei. Comisia de autorizare a împrumuturilor locale , prin Hotărârea nr.6023/22.01.2020 a avizat favorabil contractarea de către Municipiul Buzău a acestei finanțări rambursabile interne, cu tragere in anul 2020 în sumă de 28.136 mii lei. Astfel, în anexa nr. 7 este prezentat bugetul împrumuturilor interne.

În contextul celor de mai sus, a fost elaborat proiectul de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

Șef serviciu, Nicoleta Capatina

MUNICIPIUL BUZAU

ANEXA NR. 1

la Hotararea nr. 24 din 11 februarie 2020

a Consiliului Local al Municipiului Buzau Bugetul local detaliat pe subcapitole si paragrafe

(mii lei)                                      Februarie / 2020                                   Pag' 1 / 4

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)

00.01

*

307999.00

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

02.90

*

202260.00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

*

222432.00

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

*

205989.00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod

00.04

*

132476.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 00.06

*

132476.00

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

*

365.00

Impozitul pe veniturile dintransferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18

365.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

*

132111.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

130811.00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor

04.02.04

Sume repartizate din Fondul la disp. Consiliului Judetean

04.02.05

1300.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

*

41136.00

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

*

41136.00

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

*

31174.00

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

7065.00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoanejuridice *)

07.02.01.02

24109.00

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

*

8186.00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

3455.00

Impozit si taxa pe teren de la persoanejuridice *)

07.02.02.02

4292.00

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe ter07.02.02.03

439.00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

1776.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+15.02+16.02)00.10

*

31666.00

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

*

20154.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor

11.02.02

20154.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

*

468.00

Impozit pe spectacole

15.02.01

75.00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

393.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea16.02

*

11044.00

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

*

10256.00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

6495.00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoanejuridice *)

16.02.02.02

3761.00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

788.00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

*

711.00

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

*

711.00

Alte impozite si taxe

18.02.50

711.00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

*

16443.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

*

4512.00

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

*

4512.00

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

*

4370.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

4370.00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

142.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

00.14

*

11931.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02

*

3619.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

2829.00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

42.00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

5.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

33.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

710.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

*

2221.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

2221.00

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

*

5980.00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod

35.02.01

*

4212.00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

35.02.01.02

4212.00

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si

35.02.02

143.00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

1625.00

Diverse venituri

36.02

*

93.00

Taxe speciale

36.02.06

13.00

Alte venituri

36.02.50

80.00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod

37.02

*

18.00

Donatii si sponsorizari **)

37.02.01

18.00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a

37.02.03

-22792.00

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

22792.00

Alte operatiuni financiare (cod 41.02.05)

41.02

*

4930.00

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii

41.02.14

4930.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

*

39811.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod00.18

*

39811.00

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la

42.02

*

39811.00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

9670.00

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

22900.00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiect 42.02.69

7241.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari

48.02

*

40826.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod

48.02.01

*

37607.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.01.01

37607.00

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

*

3219.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.02.01

3219.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

320558.00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

50.02

*

36115.00

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

*

30665.00

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

*

30665.00

Autoritati executive

51.02.01.03

30665.00

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

*

3530.00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

2487.00

Alte servicii publice generale

54.02.50

1043.00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi ( )

55.02

1920.00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

59.02

*

23405.00

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

*

23405.00

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

*

23295.00

Politie comunitara

61.02.03.04

23295.00

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

61.02.50

110.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

148744.00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

55859.00

Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

*

14590.00

Invatamant prescolar

65.02.03.01

8221.00

Invatamant primar

65.02.03.02

6369.00

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

*

40949.00

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

3092.00

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

37708.00

Invatamant profesional

65.02.04.03

149.00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

320.00

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

*

9770.00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

9760.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

*

10.00

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

10.00

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

*

39530.00

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

*

6520.00

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

6520.00

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

*

25510.00

Sport

67.02.05.01

16300.00

Tineret

67.02.05.02

10.00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

9200.00

Servicii religioase

67.02.06

500.00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

7000.00

Asigurari si asistenta sociala(cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la

68.02

*

43585.00

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

*

30800.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

30800.00

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

500.00

Crese

68.02.11

3375.00

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

*

700.00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

700.00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

*

8210.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

8210.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU

69.02

*

33344.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

*

18877.00

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

*

4597.00

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

4597.00

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

1947.00

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

12333.00

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

*

14467.00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

*

12778.00

Salubritate

74.02.05.01

12778.00

Alte serv. in domeniul prot.mediului

74.02.50

1689.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

*

78950.00

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

*

600.00

Actiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

*

600.00

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

600.00

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

*

12292.00

Energie termica

81.02.06

7570.00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

4722.00

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

*

66058.00

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

*

66058.00

Drumuri si poduri

84.02.03.01

6267.00

Transport in comun

84.02.03.02

38483.00

Strazi

84.02.03.03

21308.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-12559.00

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT

99.02

12559.00

MUNICIPIUL BUZAU


ANEXA NR. 2

la Hotararea nr. 24 din 11 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

02 - Buget local detaliat

(mii lei)                                         Februarie / 2020

Pag. 1 / 13

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)

00.01

*

307999.00

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

02.90

*

202260.00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

*

222432.00

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

*

205989.00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod

00.04

*

132476.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 00.06

*

132476.00

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

*

365.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18

365.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

*

132111.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

130811.00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor

04.02.04

Sume repartizate din Fondul la disp. Consiliului Judetean

04.02.05

1300.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

*

41136.00

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

*

41136.00

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

*

31174.00

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

7065.00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

24109.00

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

*

8186.00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

3455.00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

4292.00

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe ter07.02.02.03

439.00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

1776.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+15.02+16.02)00.10

*

31666.00

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

*

20154.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor

11.02.02

20154.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

*

468.00

Impozit pe spectacole

15.02.01

75.00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

393.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea16.02

*

11044.00

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

*

10256.00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

6495.00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

3761.00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

788.00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

*

711.00

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

*

711.00

Alte impozite si taxe

18.02.50

711.00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

*

16443.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

*

4512.00

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

*

4512.00

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

*

4370.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

4370.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Alte venituri din proprietate

30.02.50

142.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

00.14

*

11931.00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

*

3619.00

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

2829.00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

42.00

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

5.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

33.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

710.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

*

2221.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

2221.00

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

*

5980.00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod

35.02.01

*

4212.00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

35.02.01.02

4212.00

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si

35.02.02

143.00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

1625.00

Diverse venituri

36.02

*

93.00

Taxe speciale

36.02.06

13.00

Alte venituri

36.02.50

80.00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod

37.02

*

18.00

Donatii si sponsorizari **)

37.02.01

18.00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a

37.02.03

-22792.00

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

22792.00

Alte operatiuni financiare (cod 41.02.05)

41.02

*

4930.00

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii

41.02.14

4930.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

*

39811.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod00.18

*

39811.00

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la

42.02

*

39811.00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

9670.00

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

22900.00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiect 42.02.69

7241.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari

48.02

*

40826.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod

48.02.01

*

37607.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.01.01

37607.00

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

*

3219.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.02.01

3219.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

320558.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

320558.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

258544.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

79800.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

74508.00

Salarii de baza

10.01.01

65576.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

1350.00

Alte sporuri

10.01.06

453.00

Indemnizații platite unor persoane din afara unita

10.01.12

1631.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

29.00

Indemnizatii de hrana

10.01.17

3632.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

1837.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

3716.00

Norme de hrana

10.02.02

2020.00

Vouchere de vacan??

10.02.06

1696.00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

1576.00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

1576.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

58232.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

39769.00

Furnituri de birou

20.01.01

196.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

193.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

5283.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

15421.00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

163.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

1084.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

3081.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

14348.00

Reparatii curente

20.02

13152.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

*

740.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

740.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

26.00

Medicamente

20.04.01

26.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

310.00

Uniforme si echipament

20.05.01

69.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

241.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

262.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

22.00

Deplasari ?n str?in?tate

20.06.02

240.00

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

1.00

Consultanta si expertiza

20.12

225.00

Pregatire profesionala

20.13

503.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilo

20.24

*

60.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilo

20.24.02

60.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

3184.00

Reclama si publicitate

20.30.01

350.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

47.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

49.00

Chirii

20.30.04

1874.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

864.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

*

1920.00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

*

1920.00

Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de teza

30.03.01

1920.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

*

20100.00

Subven?ii pentru acoperirea diferen?elor de pre? ?

40.03

20100.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRA

51

*

22630.00

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01

51.01

*

22630.00

Transferuri catre institu?ii publice

51.01.01

22630.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

*

1951.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63)

55.01

*

1951.00

Transferuri din bugetul local catre asociatiile de

55.01.42

1701.00

Finan?area ?nv???mYntului particular sau confesion

55.01.63

250.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

15310.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

15310.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

15300.00

Tichete de cresa si tichete soc. pt. gradinita

57.02.03

10.00

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

50263.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

46475.00

Finan?area na?ional?

58.01.01

6748.00

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

37607.00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

2120.00

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.0

58.02

*

3788.00

Finan?area na?ional?

58.02.01

493.00

Finan?are extern? nerambursabil?

58.02.02

3219.00

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

76.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

8338.00

Burse

59.01

18.00

Programe pentru tineret

59.08

10.00

Asociatii si fundatii

59.11

1470.00

Sustinerea cultelor

59.12

500.00

Desp?gubiri civile

59.17

4215.00

Sume destinate finantarii programelor sportive rea

59.20

500.00

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

59.22

515.00

Programe si proiecte privind prevenirea si combate

59.30

50.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

1060.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

59284.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

57684.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

48124.00

Construc?ii

71.01.01

24275.00

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

6269.00

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

500.00

Alte active fixe

71.01.30

17080.00

Repara?ii capitale aferente activelor fixe

71.03

9560.00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

*

1600.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

*

1600.00

Participare la capitalul social al societatilor co

72.01.01

1600.00

OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

*

2730.00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.

81

*

2730.00

Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02

81.02

*

2730.00

Rambursari de credite aferente datoriei publice in

81.02.05

2730.00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

50.02

*

36115.00

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

*

30665.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

30665.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

27918.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

19100.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

18344.00

Salarii de baza

10.01.01

16206.00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unita

10.01.12

631.00

Indemnizatii de delegare

10.01.13

24.00

Indemnizatii de hrana

10.01.17

552.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

931.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

335.00

Vouchere de vacan??

10.02.06

335.00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

421.00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

421.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

4930.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

2610.00

Furnituri de birou

20.01.01

70.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

17.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

568.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

37.00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

45.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

723.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

1125.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

25.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

102.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

102.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20

20.06

*

252.00

Deplasări interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

12.00

Deplasări ?n str?in?tate

20.06.02

240.00

Consultanta si expertiza

20.12

225.00

Pregatire profesionala

20.13

491.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilo

20.24

*

60.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilo

20.24.02

60.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

1190.00

Reclama si publicitate

20.30.01

350.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

33.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

45.00

Chirii

20.30.04

217.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

545.00

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

3788.00

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.0

58.02

*

3788.00

Finan?area na?ional?

58.02.01

493.00

Finan?are extern? nerambursabil?

58.02.02

3219.00

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

76.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

100.00

Desp?gubiri civile

59.17

13.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

87.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

1487.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

1487.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

1487.00

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

807.00

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

17.00

Alte active fixe

71.01.30

663.00

OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

*

1260.00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.

81

*

1260.00

Rambursai! de credite interne (cod 81.02.01+81.02

81.02

*

1260.00

Rambursari de credite aferente datoriei publice in

81.02.05

1260.00

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

*

3530.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

3530.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

3530.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

3100.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

3023.00

Salarii de baza

10.01.01

1938.00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unita

10.01.12

1000.00

Indemnizatii de hrana

10.01.17

60.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

25.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

34.00

Vouchere de vacan??

10.02.06

34.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

43.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

43.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

400.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

252.00

Furnituri de birou

20.01.01

20.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

24.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

3.00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

6.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

15.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

141.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

43.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

2.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

136.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2.00

Chirii

20.30.04

128.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

6.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

30.00

Desp?gubiri civile

59.17

2.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

28.00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi ( )

55.02

1920.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

1920.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

1920.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

*

1920.00

Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

*

1920.00

Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de teza

30.03.01

1920.00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

59.02

*

23405.00

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

*

23405.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

23405.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

22960.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

22000.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

18965.00

Salarii de baza

10.01.01

17835.00

Alte sporuri

10.01.06

453.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

677.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

2607.00

Norme de hrana

10.02.02

2020.00

Vouchere de vacan??

10.02.06

587.00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

428.00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

428.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

610.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

429.00

Furnituri de birou

20.01.01

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1.00

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

21.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

7.00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

89.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

113.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

180.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

14.00

Reparatii curente

20.02

41.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

69.00

Uniforme si echipament

20.05.01

69.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

71.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

14.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2.00

Chirii

20.30.04

2.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

53.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

350.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

350.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

445.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

445.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

445.00

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

377.00

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

68.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

148744.00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

55859.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

55859.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

29645.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

11067.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

6792.00

Furnituri de birou

20.01.01

50.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

50.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

2508.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1635.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

200.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

200.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

2149.00

Reparatii curente

20.02

2500.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

1775.00

Chirii

20.30.04

1525.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

250.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRA

51

*

310.00

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01

51.01

*

310.00

Transferuri catre institu?ii publice

51.01.01

310.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

*

250.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63)

55.01

*

250.00

Finan?area ?nv???mYntului particular sau confesion

55.01.63

250.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

500.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

500.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

490.00

Tichete de cresa si tichete soc. pt. gradinita

57.02.03

10.00

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

17450.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

17450.00

Finan?area na?ional?

58.01.01

2173.00

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

14267.00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

1010.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

68.00

Burse

59.01

18.00

Programe si proiecte privind prevenirea si combate

59.30

50.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

26214.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

26214.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

26214.00

Construc?ii

71.01.01

23500.00

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1803.00

Alte active fixe

71.01.30

911.00

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

*

9770.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

9770.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

9770.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

9600.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

9248.00

Salarii de baza

10.01.01

7772.00

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

1080.00

Indemnizatii de hrana

10.01.17

239.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

157.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

146.00

Vouchere de vacan??

10.02.06

146.00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

206.00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

206.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

90.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

53.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

53.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

21.00

Medicamente

20.04.01

21.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20

20.06

*

7.00

Deplasări interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

7.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

7.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

7.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

10.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

10.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

10.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

70.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

70.00

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

*

39530.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

39530.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

33120.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

8405.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

8188.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

49.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

12.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

8127.00

Reparatii curente

20.02

217.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRA

51

*

22320.00

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01

51.01

*

22320.00

Transferuri catre institu?ii publice

51.01.01

22320.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

2395.00

Programe pentru tineret

59.08

10.00

Asociatii si fundatii

59.11

870.00

Sustinerea cultelor

59.12

500.00

Sume destinate finantarii programelor sportive rea

59.20

500.00

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

59.22

515.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

6410.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

4810.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

4810.00

Construc?ii

71.01.01

342.00

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

415.00

Alte active fixe

71.01.30

4053.00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

*

1600.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

*

1600.00

Participare la capitalul social al societatilor co

72.01.01

1600.00

Asigurari si asistenta sociala(cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la

68.02

*

43585.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

43585.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

42975.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

26000.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

24928.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Salarii de baza

10.01.01

21825.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

270.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

5.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

2781.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

47.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

594.00

Vouchere de vacan??

10.02.06

594.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

478.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

478.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

1650.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

766.00

Furnituri de birou

20.01.01

52.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

125.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

166.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

59.00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

23.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

33.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

308.00

Reparatii curente

20.02

108.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

*

740.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

740.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

5.00

Medicamente

20.04.01

5.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

14.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

14.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

1.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

1.00

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

1.00

Pregatire profesionala

20.13

10.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

5.00

Chirii

20.30.04

2.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

14800.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

14800.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

14800.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

525.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

525.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

610.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

610.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

610.00

Construc?ii

71.01.01

10.00

Alte active fixe

71.01.30

600.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU

69.02

*

33344.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

*

18877.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

18877.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

13243.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

7000.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

4279.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

1947.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1258.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

1074.00

Reparatii curente

20.02

2606.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

115.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

115.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

*

1701.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63)

55.01

*

1701.00

Transferuri din bugetul local catre asociatiile de

55.01.42

1701.00

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

4542.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

4542.00

Finan?area na?ional?

58.01.01

397.00

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

3125.00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

1020.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

5634.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

5634.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

5634.00

Construc?ii

71.01.01

55.00

Alte active fixe

71.01.30

5579.00

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

*

14467.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

14467.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

13000.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

13000.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

13000.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

12410.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

590.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

1467.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

1467.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

1467.00

Construc?ii

71.01.01

368.00

Alte active fixe

71.01.30

1099.00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

*

78950.00

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

*

600.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

600.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

600.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

600.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Asociații si fundații

59.11

600.00

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

*

12292.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

12292.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

10380.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

80.00

Reparații curente

20.02

80.00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

*

6100.00

Subven?ii pentru acoperirea diferen?elor de pre? ?

40.03

6100.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

4200.00

Desp?gubiri civile

59.17

4200.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

442.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

442.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

442.00

Alte active fixe

71.01.30

442.00

OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

*

1470.00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.

81

*

1470.00

Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02

81.02

*

1470.00

Rambursari de credite aferente datoriei publice in

81.02.05

1470.00

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

*

66058.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

66058.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

49483.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

11000.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

3400.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

3400.00

Reparatii curente

20.02

7600.00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

*

14000.00

Subven?ii pentru acoperirea diferen?elor de pre? ?

40.03

14000.00

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

24483.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

24483.00

Finan?area na?ional?

58.01.01

4178.00

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

20215.00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

90.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

16575.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

16575.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

7015.00

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

3282.00

Alte active fixe

71.01.30

3733.00

Repara?ii capitale aferente activelor fixe

71.03

9560.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-12559.00

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT

99.02

12559.00

MUNICIPIUL BUZĂU


ANEXA nr. 2A

la Hotărârea nr.24 din 11 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU PE ANUL 2020 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

-mii lei-

Denumire indicator

cod

Program 2020

VENITURI, din care:

21

209.310

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

132.111

Sume defalcate din TVA, pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor

11.02.02

20.154

Sume defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale

11.06

0

Sume defalcate din TVA, pentru finantarea invatamantului particular acreditat

11.09

0

Venituri proprii curente

21

70.149

Donatii si sponsorizari

37.01

18

Vărsăminte pentru secțiunea de dezvoltare

37.03

-22.792

Subvenții de la bugetul de stat

42

9.670

CHELTUIELI, din care:

24

209.310

Cheltuieli de personal

10

79.800

Bunuri si servicii

20

58.232

Dobânzi

30

1.920

Subvenții

40

20.100

Transferuri pentru instituții publice

51

22.630

Transferuri pentru finantarea invatamantului particular

55

250

Asistență socială

57

15.310

Alte cheltuieli

59

8.338

Rambursari de credite

81

2.730

MUNICIPIUL BUZĂU

ANEXA nr. 2 B

la Hotărârea nr.24 din 11 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU PE ANUL 2020

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-mii lei-

Denumire indicator

cod

Program

2020

VENITURI TOTAL, din care:

21

98.689

Varsăminte din secțiunea de funcționare

37.04

22.792

Sume alocate din fondul de dezvoltare si interventie

41.02

4.930

Subventii primite de la bugetul de stat

42.02

30.141

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate in anul curent si prefinantari

48.02

40.826

EXCEDENT DIN ANII PRECEDENTI

12.559

CHELTUIELI TOTAL, din care:

24

111.248

Transferuri interne

55

1.701

Proiecte cu finantare din fonduri externe, din care:

58

50.263

Proiecte cu finantare din FEDR

58.01

46.475

Proiecte cu finantare din FSE

58.02

3.788

Cheltuieli de capital, din care:

70

59.284

Active nefinanciare

71

57.684

Active financiare

72

1.600

ANEXA 3

la Hotararea nr.24 din 11 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2020 CU FINANȚARE INTEGRALA DE LA BUGETUL LOCAL

mii lei

Nr.

crt.

Denumire obiectiv

Data inceperii executiei (luna, an)

Nr. si data de aprobare

Valoare

totala actualizata

TOTAL

2020

PREVEDERI 2020

Estimari

2021

Estimari

2022

Estimari

2023

FINANTATE DIN

Buget local

buget de stat

0

1

2

4

5

6

7

8

9

TOTAL

181,649

45,125

22,225

22,900

0

din care :

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

66,825

25,509

2,609

22,900

0

B.

LUCRARI NOI

120,322

3,800

3,800

0

0

C.

ALTE CHELTUIELI DE

15,816

15,816

0

INVESTITII

0

1

2

4

5

6

7

8

9

I.

AUTORITATI PUBLICE

SI ACȚIUNI EXTERNE 51.02

1,487

1,487

credite de angajament

credite bugetare

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

B.

LUCRĂRI NOI

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1,487

1,487

C1

_dotari independente

1,487

1,487

C2

_studii,proiecte

II.

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALI

_

credite de angajament

credite bugetare

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

B.

LUCRARI NOI

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

_dotari independente

III.

APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61.02

445

445

credite de angajament

credite bugetare

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

B.

LUCRARI NOI

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

445

445

C1

_dotari independente

445

445

C2

_cheltuieli proiectare

IV

INVATAMANT 65.02

50,183

26,214

3,314

22,900

credite de angajament credite bugetare

0

1

2

4

5

6

7

8

9

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

48,733

24,997

2,097

22,900

credite de angajament

credite bugetare

A1

Reabilitare integrala (rezistenta, arhitectura,instalatii)interior si exterior corp 3, C5,C6,C7 " la Colegiul National Mihai Eminescu, municipiul Buzau

24,965

23,200

300

22,900

A2

Realizare sursă termică independentă pentru unități de învățământ și alte clădiri publice din patrimoniul municipiului Buzău

23,768

1,797

1,797

B.

LUCRĂRI NOI

1,450

415

415

credite de angajament

credite bugetare

B1.

Implementarea de masuri de economie circulara la Scoala gimnaziala nr.11 municipiul Buzau

1,135

100

100

B2

Cofinantare lucrari Gradinita cu program normal Mun.Buzau

300

300

300

B4

Alimentare cu energie electrica Colegiul Tehnic

15

15

15

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

802

802

C1

-dotari independente

486

486

C2

-cheltuieli de proiectare

316

316

V

SĂNĂTATE

credite de angajament

credite bugetare

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

B.

LUCRARI NOI

C.

ALTE CHELTUIELI DE INV. _dotari independente

_cheltuieli de proiectare

0

1

2

4

VI

CULTURA .RECREERE SI

8,743

1

~A.

RELIGIE

credite de angajament

credite bugetare

LUCRĂRI IN CONTINUARE

8,328

A1

Reabilitare Stadion de atletism si refacere imprejmuire teren

8,328

B.

LUCRĂRI NOI

415

B2

credite de angajament credite bugetare

Amenajare locuri de joaca in municipiul Buzău

415

C.

ALTE CHELTUIELI DE

C1

INVESTIȚII _dotari independente

C2

_cheltuieli de proiectare

_

VII.

ASIGURĂRI SI

ASISTENTA SOCIALA 68.02

credite de angajament

credite bugetare

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

B.

LUCRĂRI NOI

Creșterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educației timpurii in municipiul Buzău prin construcția si dotarea unei crese (str. Col. Buzoianu

5,498

nr.91)

5,498

C.

ALTE CHELTUIELI DE INV.

C1

_dotari independente

C2

-Cheltuieli de proiectare

5

6

7

8

9

,447

1,447

0

342

342

342

342

415

415

415

415

690

690

_

_

160

160

530

530

610

610

10

10

10

10

600

600

600

600

0

1

2

4

5

6

7

8

9

VIII.

LOCUINȚE .SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.02

130

4.814

4.814

credite de angajament

credite bugetare

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

120

90

90

credite de angajament

credite bugetare

A1

Extindere retele gaze pe strazile:.Aleea Luncii,Hipodrom, Orizont,Simila,Gogu Vicatus, intr.Cosminului, Lastunului, camine nefamilisti, Intr.Bazalt, Nimfelor, Victoriei, Iazul Morilor,Al.Marghiloman

120

90

90

B.

LUCRARI NOI

10

180

180

credite de angajament

credite bugetare

B1

Bransament gaze spatiu PT35 Instalatie incalzire imobil Cartier

10

10

10

B2

Brosteni,bl.D1, ap.19 Instalatie incalzire imobil.

10

3

3

B3

Str.Al.Marghiloman nr.158

Instalatie incalzire imobil str.Libertatii

10

17

17

B4

nr.35

Alimentare cu energie electrica

20

20

20

B5

Tarlaua 32

100

50

50

B6

Ampalsare locomotiva in rond Gara

80

80

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

4.544

4.544

C1

_cheltuieli de proiectare

4,108

4,108

C2

_dotari independente

381

381

C3

_achizitie active fixe

55

55

IX.

PROTECȚIA MEDIULUI

26.442

1.467

1.467

credite de angajament

credite bugetare

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

525

0

1

2

4

5

6

7

8

9

B.

LUCRĂRI NOI

25,917

298

298

credite de angajament

credite bugetare

1

Realizare foraje la Depozitul de deșeuri Vadu Pasii

30

30

30

2

Amenajare platforme deșeuri menaj ingropate

4,738

258

258

3

Regenerare spatiu urban adiacent Parc Tineretului

21,149

10

10

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1,169

1,169

_dotari independente

218

218

_cheltuieli de proiectare

951

951

X.

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

9,119

442

442

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

9,119

80

80

A1

Surse alternative de asigurare a agentului termic in municipiul Buzau

7,000

63

63

A2

Modernizare sistem de încălzire cu sursă independentă, modulară cu trei centrale termice pe peleți și agropeleți la centrala termică Integral,municipiul Buzău

2,119

17

17

B.

LUCRARI NOI

0

0

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

362

362

_cheltuieli proiectare

362

362

XI

TRANSPORTURI

87,032

8,199

8,199

credite de angajament

credite bugetare

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

0

0

0

credite de angajament

credite bugetare

B.

LUCRARI NOI

87,032

2,482

2,482

credite de angajament

credite bugetare

B1

Modernizare iluminat public pe Pasaj Dragaica

1,167

1,000

1,000

0

1

2

4

5

6

7

8

9

B2

Realizarea stațiilor de incarcare autobuze electrice aferente proiectului Achiziție de mijloace de transport public autobuze electrice

2,282

1,282

1,282

B3

Modernizarea si creșterea gradului de atractivitate si siguranta al transportului public din municipiul Buzau

21,499

10

10

B4

Realizarea unui sistem inteligent de management al traficului si monitorizare bazat pe solutii inovative

23,599

10

10

B5

Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizand statii automate de inchiriere a bicicletelor -Buzau Velocity

11,871

10

10

B6

Regenerare spatiu urban adiacent Parc Tineretului

21,150

10

10

B7

Sistematizare verticala,parcare, accese rutiere si pietonale,realizare drumuri interioare aferente Cartier Orizont

5,462

100

100

B8

Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru biciclisti, pe coridoarele deservite de transportul public

88,301

10

10

B9

Reabilitarea zonei urbane pietonale multifunctionale PIATA DACIEI si conectarea la zona extinsa de mobilitate urbana integrata

25,445

10

10

B10

Centru intermodal de transport al municipiului Buzau integrat cu sistem park and ride

3,410

10

10

B11

Construire statii autobuz in municipiul Buzau

4,856

10

10

B12

Reabilitare str.Republicii

7,962

10

10

B13

Reabilitare str.Iazul Morii

1,985

10

10

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

5,717

5,717

C1

_cheltuieli de proiectare

3,717

3,717

dotari independente

2,000

2,000

ANEXA 3/1

la Hotararea nr.24 din 11 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

poziției "Alte cheltuieli de investiții" defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

mii lei

Nr.

Denumirea achizițiilor de bunuri

Cantitate

Total

crt.

si alte cheltuieli

bc

alocatii

T O T A L

1,487

din care :

I

DOTARI INDEPENDENTE

1,487

1

Licență server e-mail

1

40

2

Licență SQL server

2

39

3

Licența Windows server 2019

4

105

4

Licență soft arhivare

10

2

5

Licență soft monitorizare și administrare rețea

1

18

6

Imprimante laser monocrom

15

17

7

Data center (Rack + 4 servere + storage+ ups + switch)

1

524

8

Sistem de calcul (calculator,monitor)

90

283

9

Sistem Operare Windows 10 si office 2019 (set )

155

299

10

Modul de export date DRPCIV Avantax

1

6

11

Cerere de Finantare CP 13/2019/POCA/661/2/1)-

Fundamentarea deciziilor si planificare strategică Extindere aplicatie Avantax

100

12

54

II

STUDII, PROIECTE

0

ANEXA 3/3

la Hotararea nr. 24 din 11 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

mii lei

Nr. crt.

Denumirea achizitiilor de bunuri si alte cheltuieli

UM bc

Cantitate

Total alocatii

I

I

T O T A L din care :

PROTECȚIE CIVILA

DOTARI INDEPENDENTE

POLITIA LOCALA

DOTARI INDEPENDENTE

Dispecerat supraveghere video

445

0

445

1

Monitor 43" LED FHD 1920*1080

14

31

2

Tastatura cu joystick ce permite conectare direct in LAN

1

4

3

Camera supraveghere exterior fixa

1

2

4

UPS TOWER 2000VA

4

12

5

CAMERA SPEED DOME Exterior

3

28

6

Convertor FE la FO, SM PERECHE

3

3

7

Autoturisme

4

346

8

Rampe semnalizare acustica si luminoasa

4

19

ANEXA 3/4

la Hotararea nr. 24 din 11 februarie 2020 a Consiliului Local al municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul

INVATAMANT

mii lei

Nr. crt.

Denumirea achizițiilor de bunuri si alte cheltuieli

Cant.

Total alocatii

T O T A L

802

din care :

I.

DOTARI INDEPENDENTE

486

1

Trusa elev laborator fizica(mecanica, electricitate, termodinamica, optica)

8

40

2

Trusa profesor laborator fizica(mecanica, electricitate, termodinamica, optica)

1

10

3

Nisa chimica cabinet/laborator chimie

1

9

4

Pompa centrala termica DAB 120/360-807

1

15

5

Bazin recuperare

1

7

6

Inlocuire cos fum centrala termica

1

25

7

Plita de gatit profesionala

1

12

8

Hota profesionala cu tubulatura

2

21

9

Masina de gatit profesionala cu cuptor

2

65

10

Masina spalat profesionala

1

10

11

Masina curatat suprafata salii de sport

1

13

12

Porti fotbal, handbal, panouri baschet

6

48

13

Masina curatat fructe si legume

1

8

14

Mese tenis

203

II.

CHELTUIELI DE PROIECTARE

316

II1

STUDII FEZABILITATE, PROIECTE TEHNICE

316

1

PT-Cresterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educației timpurii prin constructia/extinderea si dotarea Gradinitei cu Program prelungit nr.4-str.Aleea Parcului

260

2

Taxe avize, acorduri-Sala sport Scoala gimnalizala nr. 11

6

3

PT-Instalatii utilizare gaze la unitati de invatamant

50

ANEXA NR. 3/4a

la Hotararea nr.24 din 11 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

REPARTIZARE CHELTUIELI DE CAPITAL AFERENTE CAPITOLULUI INVATAMANT - 2020

lei

N^ Denumire produs                     Cant.            Centru   Unitate de invatamant                Cant. Valoare

crt                                           Bc total      financiar

1

Trusa elev laborator fizica(mecanica, electricitate, termodinamica, optica)

8

40,000

Colegiul B.P.Hasdeu

8

40,000

2

Trusa profesor laborator fizica(mecanica, electricitate, termodinamica, optica)

1

10,000

Colegiul B.P.Hasdeu

1

10,000

3

Nisa chimica cabinet/laborator chimie

1

9,000

Scoala Gimnaziala Sfantul Apostol Andrei

1

9,000

4

Pompa centrala termica DAB 120/360-807

1

15,000

Liceul Tehnologic "Dimitrie Filipescu"

1

15,000

5

Bazin recuperare

1

7,000

Liceul cu Program Sportiv

1

7,000

6

Inlocuire cos fum centrala termica

1

25,000

Scoala Gimnaz. "N. Constantinescu"

1

25,000

7

Plita de gatit profesionala

1

12,000

Gradinita cu pr prel nr.3

1

12,000

8

Hota profesionala cu tubulatura

2

21,000

Gradinita cu pr prel nr.3

1

5,500

Gradinita cu pr prel nr.9

1

15,500

21,000

9

Masina de gatit profesionala cu cuptor

2

65,000

Gradinita cu pr prel nr.9

1

35,000

Gradinita cu pr prel nr.10

1

30,000

65,000

10

Masina spalat profesionala

1

10,000

Gradinita cu pr prel nr.6

1

10,000

11

Masina curatat suprafata salii de sport

1

13,000

Liceul Teoretic "Al. Marghiloman"

1

13,000

12

Porti fotbal, handbal, panouri baschet

6

48,000

Scoala nr .15

6

48,000

13

Masina curatat fructe si legume

1

8,000

Gradinita Bobocei din Micro 3

1

8,000

14

Mese tenis

203,000

203,000

TOTAL                                         486,000                                                       486,000

ANEXA NR.3/6

la Hotararea nr.24 din 11 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul

CULTURA , RECREERE SI RELIGIE

mii lei

Nr. crt.

Denumirea achizițiilor de bunuri si alte cheltuieli

Total alocații

T O T A L

690

din care :

I.

DOTARI INDEPENDENTE

160

1

Mese tenis

160

II.

CHELTUIELI DE PROIECTARE

530

1

SF-construire Sala sport "Iazul Morilor",municipiul Buzau,jud.Buzau

100

2

SF-PT-Amenajare locuri de joaca

50

3

Studiu privind analiza de risc in vederea obtinerii autorizatiei de functionare a locurilor de joaca

30

4

SF-Amplasare fantani arteziene in parcuri

50

5

Studii impact (arhitectural, urbanistic si energetic) aferente proiect Construire baza sportiva tip I

150

6

SF,DTAC,avize-Baza sportiva Bazin Iazul Morilor

100

7

SF-Muzeul Eroilor

50

ANEXA 3/7

la Hotararea nr.24 din 11 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri si lucrari repartizate pentru capitolul

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

mii lei

Nr. crt.

Denumirea achizitiilor de bunuri si alte cheltuieli

Cant. buc

Total alocatii

T O T A L

600

I.

din care :

CHELTUIELI DE PROIECTARE

600

600

1

PT- Cresterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii in municipiul Buzau prin constructia si dotarea unei crese (str. Col. Buzoianu nr.91)

200

2

Expertiza tehnica Camin batrani Mihailesti

100

3

Revizuire strategie pentru zone marginalizate si incluziune sociala

140

4

SF Camin Mihailesti

160

ANEXA 3/8

la Hotararea nr.24 din 11 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe

categorii de lucrari repartizate pentru capitolul

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Nr. crt.

Denumirea lucrării

Total alocații

T O T A L

4,544

din care :

I.

ACHIZITIE ACTIVE FIXE

55

1

Achizitie punct termic Integral

55

I.

CHELTUIELI PROIECTARE

4,108

PLANURI URBANISTICE ZONALE

1,345

1

PUZ - tarlaua 33 (Sala sporturilor)

100

2

PUZ - zona Iazului

60

3

PUG-municipiul Buzau

945

4

PUZ-Groapa deseuri

20

5

PUZ - Cimitir (UM)

60

6

PUZ -Zona str.Frasinet

60

7

PUD-str.Oltetului

40

8

PUZ - str.Depozitului

60

II

STUDII FEZABILITATE SI PROIECTE TEHNICE

2,763

1

Documentatie carte funciara, ridicari topo si studii geo,

300

expertize terenuri si constructii aflate in domeniul public si

privat al mun.Buzau

Documentatii privind evaluare/reevaluare terenuri si cladiri

2

aflate in domeniul public sau privat al mun.Buzau

100

3

Reactualizare Registru spatii verzi al mun.Buzau

155

4

Verificari documentatii tehnice

50

5

DALI - Reabilitare termica blocuri-lot 1

155

6

Documentatie accesare fonduri (cerere finantare) pentru

Reabilitare termibca lot 1,2,3

155

7

DALI- Reabilitare termica blocuri-lot 2

155

8

DALI- Reabilitare termica blocuri-lot 3

155

9

SF-Cimitir Municipal

60

10

PT-Amplasare locomotiva in sensul giratoriu Gara

19

11

SF - Realizarea retelei municipale de canalizatie subterana

pentru retele de comunicatii prin cablu

155

12

Harta strategica de zgomot si planul de actiuni pt.aglomerari

urbane

50

13

PT-Amenajare in vederea schimbarii de functiune a

imobilului din str.Unirii, Bl.8FGH

150

14ÎSF-constructie locuințe sociale/gradinite tip

150


15

DALI-Reabilitare Palat Comunal

250

16

SF-Extindere utilitati pe Șoseaua Spataru

100

17

DALI-Reabilitare turnuri de apa

50

18

Masterplan de digitalizare a serviciilor publice

160

19

SF-Proiect privind sprijinirea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a iluminatului public in mun. Buzau

160

20

Documentatie accesare fonduri externe (fonduri norvegiene, AFM, FEDR,etc.)

155

21

PT- Iluminat arhitectural la cladire Bazar

79

III

DOTARI INDEPENDENTE

381

1

Parcometre

381

ANEXA 3/9

la Hotararea nr.24 din 11 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul

PROTECȚIA MEDIULUI

mii lei

Nr.

Denumirea achizitiilor de bunuri                          !

Total

crt.

si alte cheltuieli                                                   î

1 1

1

T O T A L                    î

1 din care :                             ■

1,169

I

CHELTUILEI DE PROIECTARE                   î

1 1

951

1

1 1 PT-Avize-Regenerare spatiu urban adiacent Parc Tineretu

800

2

Documentatie aviz inchidere depozit deseuri             ■

6

3

Documentatie bilant de mediu inchidere depozit deseuri î

1

50

4

1

SF-PT -amenajare platforme deseuri menajere ingropate l SF privind stabilire solutii pedo-ameliorative ale solului cu î

80

5

namol provenit din statia de epurare , in vederea         ■

impaduririi zonei adiacente DC246                      î

1

15

DOTARI                                        1

218

1

Sistem supraveghere video a locurilor de depozitare     î

deseuri necontrolate                                      ■

200

2

Panouri voltaice pentru toalete ecologice                 î

1 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1_______________________________________________________________________

18

ANEXA 3/10

la Hotararea nr.24 din 11 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul

TRANSPORTURI

mii lei

Nr. crt.

Denumirea achizitiilor de bunuri           î

si alte cheltuieli                       i

Total alocatii

T O T A L                    |

5,717

î                              din care :                              i

I ÎDOTARI INDEPENDENTE                        |

2,000

I Microbuze electrice                                        î

2,000

IjCHELTUIELI DE PROIECTARE                    |

3,717

1 |PT -Avize- Reabilitarea zonei urbane pietonale multifunctionale î ÎPIATA DACIEI si conectarea la zona extinsa de mobilitate     î

I urbana integrata                                                  î

30

2IPT-Avize- Centru intermodal de transport al municipiului Buzau î

I integrat cu sistem park and ride                                  i

570

3|                                                                                                      1

ÎPT -Avize -Realizarea unui sistem inteligent de management al | Itraficului si monitorizare bazat pe solutii inovative                î

500

4lStudiu de trafic la nivelul municipiului Buzau                     î

340

5ÎSF-Centru integrat de mobilitate urbana                        î

160

6 Strategia de smart city -opencity                               î

400

7lPT-avize -Modernizarea si cresterea gardului de atractivitate si î Isiguranta al transportului public din municipiul Buzau            î

620

8ÎPT -avize -Realizarea statiilor de incarcare autobuze electrice î laferente proiectului Achizitie de mijloace de transport public î lautobuze electrice                                                î

150

9IStudiu de circulatie si amenajare rutiera-zona Centru-Obor- î

ÎBrosteni                                                              î

155

10

PT-avize -statii de incarcare vehicule electrice

50

11

DALI Reabilitare si modernizare sistem iluminat, canalizatii si spatii verzi str.Transilvaniei (tronson intre Fabrica de bere si intrarea dinspre Vernesti)

155

12

PT-Avize- Reabilitare si modernizare sistem iluminat, canalizatii si spatii verzi str.Transilvaniei (tronson intre Fabrica de bere si intrarea dinspre Vernesti)

10

13

PT-Avize -Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizand statii automate de inchiriere a bicicletelor Buzau-velocity

530

14

SF-Parcare supraetajatazona Micro3-Episcopiei

40

15

PT-Realizare trotuare si piste biciclisti pe soseaua Pogonele

7

ANEXA 3/11

la Hotararea nr. 24 din 11 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri si lucrari repartizate pentru capitolul

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

___________________________________________________________________________________________________________________mii lei_______________

Nr. [Denumirea achizitiilor de bunuri                           | cantitate |           Valoare

crt.îsi alte cheltuieli__________________________________________________________î_____________________î_________________________________________

|                       T O T A L                      |              |

îdin care :                                                                  î

ÎDOTARI INDEPENDENTE                        |            |

ÎCHELTUIELI DE PROIECTARE                    |            |

[SF-Realizare sistem de urmarire consumuri energetice  |

Ula nivelul municipiului Buzau                               î                î

2ÎPlanul de actiune pentru energie durabila 2021-2027     i               i

ANEXA 3/13

la Hotararea nr.24 din 11 februarie 2020

a Consiliului Local al Municipiului Buzau LISTA

transferurilor de la bugetul local pentru unele obiective de investitii

de interes public al S.C.COMPANIA DE APA S.A.BUZAU

-mii

lei-

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare reactualiz

Propuneri

2020

Finantate din :

Buget

Local

Credite externe

Fond.

UE (sume neramb)

Buget de stat

TOTAL

1.701

1.701

1.701

LUCRARI IN CONTINUARE

LUCRARI NOI

-

-

-

-

-

--

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

1.701

1.701

1.701

-

-

-

I.

Locuinte, servicii, dezvoltare publica

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

1.701

1.701

1.701

C1.

Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau, in perioada 2014-2020

32

32

32

C2.

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau, in perioada 2014-2020

1.669

1.669

1.669

ANEXA 3A

la Hotararea nr.24 din 11 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2020 CU FINANȚARE DIN EXCEDENTUL ANILOR ANTERIORI

mii lei

Nr. crt.

Denumire obiectiv Data inceperii executiei (luna, an) Nr. si data de aprobare

Valoare totala actualizata

PREVEDERI 2020 DIN EXCEDENTUL ANILOR ANTERIORI

0

1

2

3

TOTAL

12,559

din care :

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

11,713

B.

LUCRARI NOI

0

C.

ALTE CHELTUIELI DE

846

INVESTITII

A.

1

2

C.

1

CAP.CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

LUCRARI IN CONTINUARE

Punerea în valoare a Canalului Iazul Morii , pe str.Frăsinet prin amenajarea unui spațiu de recreere

Reabilitare Stadion de atletism si refacere imprejmuire teren

CAP.LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

Achizitie teren incinta Scoala aviator T.Badulescu

4,296

8,238

3,363

3,363

1,093

2,270

820

820

820

_

CAP.TRANSPORTURI

8,376

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

8,350

1

Reabilitare strazi neasfaltate din municipiul Buzau

15,000

120

2

Reabilitare pasaj Horticolei peste str.Al.Marghiloman, reabilitare pasaj rutier Metalurgica peste calea ferata Buzau-Faurei, realizare pasaj rutier Metalurgica peste drumul national DN2B

8,260

6,267

3

Reabilitare str.Grivitei, Oltetului, cpt.av.T.Badulescu

1,853

1,853

3

Reabilitare Pasaj Unirii

1,054

110

B.

LUCRĂRI NOI

0

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

26

1

SF-PT Statii incarcare autobuze electrice

26

ANEXA NR. 3B/1

la Hotararea nr.24 din 11 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

PROGRAME DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN

mii lei

Nr. crt

Denumire obiectiv

Valoare totala actualizata

TOTAL 2020

PREVEDERI 2020, din care :

Estimari

2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Finantare nationala

Finantare Uniunea Europeana

Chelt.

Neeligibile

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4

TOTAL din care :

4,236

3,788

493

3,219

76

297

CAP. 51    TITLUL 58

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

4,236

3,788

493

3,219

76

297

1

Implementarea managementului calitatii serviciilor furnizate de municipiul Buzau

399

345

45

293

7

2

Sisteme informatice inovative pentru simplificare administrativa si optimizare a furnizarii serviciilor pentru cetateni

2,865

2,847

370

2,420

57

0

3

Centru operational de management integrat pentru fundamentarea deciziilor in implementarea proiectelor strategice si informarea cetatenilor-Comunicare

972

596

78

506

12

297

ANEXA NR. 3B/2

la Hotararea nr.24 din 11 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE PROGRAME DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA

mii lei

Nr. crt

Denumire obiectiv

Valoare totala actualizata

TOTAL 2020

PREVEDERI 2020, din care :

Estimari

2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Finantare nationala

Finantare Uniunea Europeana

Chelt.

Neeligibile

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4

TOTAL din care :

25,040

17,450

2,173

14,267

1,010

0

CAP. 65.02. TITLUL 58

INVATAMANT

25,040

17,450

2,173

14,267

1,010

0

1

Reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice-Gradinita cu program prelungit "Cei sapte pitici"

3,742

2,635

323

2,112

200

2

Reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice-Liceul Henri Coanda-Corp C4

3,433

3,174

387

2,587

200

3

Reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice-Scoala

gimnalizala nr.11-Corp C1

5,502

3,383

422

2,761

200

4

Reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice-Liceul Henri Coanda-Corp C2

2,627

2,408

293

1,915

200

5

Reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice-Liceul Henri Coanda-Corp C5

5,412

5,170

659

4,311

200

6

Cresterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii prin constructia/extinderea si dotarea Gradinitei cu Program prelungit nr.4-str.Aleea Parcului

4,324

680

89

581

10

_______________________________________________________________________________________________________________________________1_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXA NR. 3B/3

la Hotararea nr. 24 din 11 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

PROGRAME DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA

mii lei

Nr. crt

Denumire obiectiv

Valoare totala actualizata

TOTAL 2020

PREVEDERI 2020, din care :

Estimari

2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Finantare nationala

Finantare Uniunea Europeana

Chelt.

Neeligibile bl

0

1

2

4

5

6

8

9

10

TOTAL din care :

14,288

4,542

397

3,125

1,020

5,818

CAP. 70.02.03.30. TITLUL 58

LOCUINTE SI SERVICII

14,288

4,542

397

3,125

1,020

5,818

1

Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte C2, 12E, C5 din municipiul Buzau

5,237

2,278

205

1,162

911

2

Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte B4 D. Filipescu si Gerom 2 din municipiul Buzau

988

19

2

8

9

0

3

Lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice a blocurilor de locuinte 19A,19B,19F,19G din mun.Buzau

4,258

1,535

130

1,355

50

2,723

4

Lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice a blocurilor de locuinte 3A Hasdeu, 3B hasdeu si Integral 1 din mun.Buzau

3,805

710

60

600

50

3,095

ANEXA NR. 3B/4

la Hotararea nr. 24 din 11 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

PROGRAME DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA

mii lei

Nr. crt

Denumire obiectiv

Valoare totala actualizata

TOTAL 2020

PREVEDERI 2020, din care :

Estimari

2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Finantare nationala

Finantare Uniunea Europeana

Chelt.

Neeligibile bl

0

1

2

4

5

6

8

9

10

TOTAL

75,044.83

24,483.00

4,178.00

20,215.00

90.00

39,798.83

din care :

CAP. 84.02 TITLUL 58

TRANSPORTURI

75,044.83

24,483.00

4,178.00

20,215.00

90.00

39,798.83

1

Achizitie mijloace de transport public-autobuze electrice 12 m șes Alba lulia, Buzau,Constanta, Ploiesti COD SMIS 127739

30,014.83

20,007.00

3,579.00

16,408.00

20.00

7,504.83

2

Realizarea unui sistem inteligent de management al traficului si monitorizare bazat pe solutii inovative

23,580.00

4,416.00

579.00

3,787.00

50.00

10,904

8,260

3

Modernizarea si cresterea gardului de atractivitate si siguranta al transportului public din municipiul Buzau

21,450

60

20

20

20

21,390

ANEXA 3 C

la Hotararea nr.24 din 11 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

LISTA

Investitiilor finantate din imprumuturi interne

-mii lei-

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare reactualizata

Propuneri

2020

Finantate din :

Buget local

Credite interne

A lte surse

Buget de stat

TOTAL

49.590

28.136

LUCRĂRI IN CONTINUARE

-

LUCRĂRI NOI

49.590

28.136

-

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

-

-

-

Cap. AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

9.055

6.246

1.

Construcție extindere și refuncționalizare clădire Bazar-transformare în sediu administrativ al Primăriei municipiului Buzău

9.055

6.246

Cap.INVATAMANT

20.792

13.261

1.

Realizare sursă termică independentă pentru unități de învățământ și alte clădiri publice din patrimoniul municipiului Buzău

20.792

13.261

Cap.CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

7.569

5.500

1.

Punerea în valoare a Canalului Iazul Morii , pe str.Frăsinet prin amenajarea unui spațiu de recreere

1.351

1.338

2.

Reabilitare Stadion atletism si refacere imprejmuire teren

5.714

3.834

3.

Amenajare locuri de joaca in municipiul Buzau

504

328

CAPITOLUL 70 - LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

2.110

708

1.

Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte C2, 12E, C5 din municipiul Buzau

1.865

708

2.

Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte B4, D. Filipescu si Gerom2 din municipiul Buzau

245

0

Cap.COMBUSTIBIL

9.119

2.065

1.

Surse alternative de asigurare a agentului termic in municipiul Buzau

7.000

2.019

2.

Modernizare sistem de încălzire cu sursă independentă, modulară cu trei centrale termice pe peleți și agropeleți la centrala termică Integral,municipiul Buzău

2.119

46

Cap. TRANSPORTURI

945

356

1.

Reabilitare pasaj Unirii

945

356

Anexa nr. 4 A 1

la Hotărârea nr. 24 din 11 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

L I S T A

întocmită potrivit Anexei 10, Cap. II, lit. B - Cheltuieli, pct. 9 - „CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE” din Legea nr. 5/2020

Denumire

Program 2020 -mii lei-

9. CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE:

427

din care:

a) SERVICII CULTURALE

27

a 9) Alte servicii culturale :

27

a 9) I Proiecte/ programe/acțiuni proprii/ în cooperare:

27

1) - Turnare în bronz a lucrării „Războinic”, autor Ion Mândrescu, la scara

1/2

15

2) - Cheltuieli cu depozitarea Colecției de artă contemporană „Marieta și

Chiriac Bucur” la Muzeul Județean Buzău

12

d) ALTE SERVICII ÎN DOMENIILE CULTURII, RECREERII ȘI RELIGIEI:

400

d 1) Acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local

proprii, din care:

400

d 1)1 Ziua Internațională a persoanelor vârstnice

300

d 1)2 Alte acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local proprii

100

Anexa nr. 4 A 2

la Hotărârea nr. 24 din 11 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

L I S T A cheltuielilor cu bunuri și servicii potrivit Anexei 10, Cap. II, lit. B - Cheltuieli, pct. 9 - „CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE” din Legea nr. 5/2020

Denumire

Program 2020 -mii lei-

9. CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE:

800

din care:

d) ALTE SERVICII ÎN DOMENIILE CULTURII, RECREERII ȘI RELIGIEI:

800

d.1. Acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local realizate în cooperare sau asociere cu persoane juridice române sau străine:

800

d.1.1. Alte acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local realizate în cooperare sau asociere cu persoane juridice române sau străine

800

Anexa nr. 4B

la Hotărârea nr.24 din 11 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Finanțări nerambursabile

Denumire

Program 2020 -mii lei-

9. CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE:

1.525

din care:

b) SERVICII RECREATIVE ȘI SPORTIVE:

510

b.1. Sport:

500

b 1.1. Finanțări nerambursabile a proiectelor de interes local propuse de persoane juridice fără scop patrimonial - cluburi sportive și asociații sportive pe ramură de sport (Legea 350/2005):

500

b.2. Tineret:

10

b.2.1. Finanțări nerambursabile a proiectelor de interes local propuse de persoane juridice fără scop patrimonial de tineret - asociații ori fundații (Legea 350/2005 și Legea 350/2006)

10

c) servicii RELIGIOASE:

500

c.1. Finanțări nerambursabile a proiectelor propuse de cultele religioase recunoscute conform legii (Legea 350/2005; O.G. nr.82/2001):

500

d) ALTE SERVICII ÎN DOMENIILE CULTURII, RECREERII ȘI RELIGIEI:

515

d. 1. Finanțări nerambursabile a proiectelor de interes local propuse de persoane fizice pentru activități nonprofit de interes local (Legea 350/2005):

15

d. 2. Finanțări nerambursabile a proiectelor de interes local propuse de persoane juridice fără scop patrimonial - asociații ori fundații (altele decât cluburile sportive și asociațiile sportive pe ramură de sport) (Legea 350/2005):

500

ANEXA nr. 5

La Hotărârea nr.24 din 11 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

NUMĂR MAXIM DE PERSONAL

FINANȚAT DIN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020

Nr. Crt.

Denumire capitol/ instituție

cod

Număr maxim personal

1

Autorități publice executive

51.02

270

2

Alte servicii publice generale, din care:

54.02

38

Direcția evidență a persoanei

38

3

Ordine publică și siguranța națională, din care:

61.02

443

Direcția poliție locală

443

4

Cultură, recreere, religie, din care:

67.02

45

Centrul Cultural "Alexandru Marghiloman”

20

Sport Club Municipal Gloria Buzău

25

5

Sănătate, din care:

66.02

103

Mediatori sanitari

2

Personal medical - cabinete medicale

101

6

Asigurări și asistență socială a municipiului, din care:

68.02

203

Creșe

81

Direcția de asistență socială a municipiului

122

TOTAL

1,102

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU


Anexa nr.6

la Hotararea nr. 24 din 11 februarie 2020


Buget din subvenții si

(mii lei)                                         Februarie /

venituri proprii 2020

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

rag. 1 /

2

Denumire Indicator

Cod

_ x i • •.           Plăti

Total AN

restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01         *

31763.74

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02         *

9443.74

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12         *

9443.74

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13         *

730.80

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10         *

730.80

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05      *

692.80

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.10.05.30

692.80

Alte venituri din proprietate

30.10.50

38.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

00.14         *

8712.94

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10         *

8154.94

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

1442.00

Venituri din prestari de servicii

33.10.08

124.50

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

5527.44

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

43.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala,

33.10.17

40.00

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate 33.10.30

10.00

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

5.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

963.00

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.32+36.10.50)

36.10         *

558.00

Alte venituri

36.10.50

558.00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

a 37.10.03

-347.00

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.10.04

347.00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17         *

22320.00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

00.18         *

22320.00

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

43.10         *

22320.00

Subventii pentru institutii publice

43.10.09

22320.00


JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

Buget din subvenții si venituri proprii

(mii lei)                                      Februarie / 2020

Pag. 2 /

2

Denumire Indicator

Cod

Total AN

Plăti restante

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+64.10+69.10+79.10)

49.10

*

31763.74

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

64.10

*

31763.74

Invatamant ( COD 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

*

8942.74

Invatamant prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

*

4055.30

Invatamant prescolar

65.10.03.01

3360.00

Invatamant primar

65.10.03.02

695.30

Invatamant secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

*

3637.44

Invatamant secundar inferior

65.10.04.01

214.00

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

3423.44

Invatamant postliceal

65.10.05

915.00

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

*

335.00

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

335.00

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

*

22821.00

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03

*

6540.00

Institutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

6540.00

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

*

16281.00

Sport

67.10.05.01

16281.00

ANEXA 6/1

la Hotărârea nr.24 din 11 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

L I S T A

poziției "Alte cheltuieli de investiții" defalcată pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul

ÎNVĂȚĂMÂNT -venituri proprii

mii lei

Nr. crt.

Denumirea achizițiilor de bunuri si alte cheltuieli

Cant. bc

Total alocatii

T O T A L

86.00

din care :

I.

DOTĂRI INDEPENDENTE

86.00

C.

Liceul cu Program Sportiv "I. Balas"

86

1

Tractor intretinere teren fotbal

1

47

2

Utilaj pentru tuns si frezat gazon teren

1

26

3

Copiator

1

13

ANEXA 6/2

la Hotararea nr. 24 din 11 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

LISTA transferurilor de la bugetul local pentru unele obiective de investiții de interes public al Centrului Cultural Alexandru Marghiloman

-mii lei-

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Cantitate

Propuneri

2020

TOTAL

20

LUCRARI IN CONTINUARE

LUCRARI NOI

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

20

Cap.CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

B.

LUCRARI NOI

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

20

DOTARI INDEPENDENTE

20

1.

Boxa activa -modul line

2

20

ANEXA 6/3

la Hotărârea nr. 24 din 11 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

LISTA transferurilor de la bugetul local pentru unele obiective de investiții de interes public al SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZAU

-mii lei-

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Cantitate

Propuneri

2020

Finantate din :

Buget local

Credite externe

A lte surse

Buget de stat

TOTAL

241

241

LUCRARI IN CONTINUARE

-

-

-

LUCRARI NOI

-

-

-

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

241

241

-

-

-

Cap.CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

-

-

-

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

B.

LUCRARI NOI

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

241

241

DOTARI INDEPENDENTE

241

241

-

-

-

1

Tabela electronica de marcaj

5

5

2

Sauna uscata

1

29

29

3

Masina de spalat profesionala

1

42

42

4

Uscator profesional rufe

1

30

30

5

Masina de produs gheata

1

5

5

6

Banci rezerva fotbal

2

120

120

7

Platforma pentru filmare

5

10

10

MUNICIPIUL BUZAU


ANEXA NR.7

la Hotararea nr. 24 din 11 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

07 - Buget din credite interne

(mii |ei)                                         Februarie / 2020

Pag. 1 /

1

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.01

*

28136.00

Alte operațiuni financiare (cod 41.07.02)

41.07

*

28136.00

Sume aferente creditelor interne

41.07.02

*

28136.00

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

28136.00

CREDITE INTERNE

49.07

*

28136.00

Autoritati publice si actiuni externe (cod 57.07.01)

51.07

*

6246.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

6246.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

6246.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

6246.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

6246.00

Construc?ii

71.01.01

6246.00

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50)

65.07

*

13261.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

13261.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

13261.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

13261.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

13261.00

Alte active fixe

71.01.30

13261.00

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)

67.07

*

5500.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

5500.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

5500.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

5500.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

5500.00

Alte active fixe

71.01.30

5500.00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.07

*

708.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

708.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

708.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

708.00

Repara?ii capitale aferente activelor fixe

71.03

708.00

Combustibil si energie(cod 81.07.06)

81.07

*

2065.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

2065.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

2065.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

2065.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

2065.00

Alte active fixe

71.01.30

2065.00

Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06)

84.07

*

356.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

356.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

356.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

356.00

Repara?ii capitale aferente activelor fixe

71.03

356.00