Hotărârea nr. 23/2020

Hotărâre privind modificarea HCL nr. 368/12.12.2019 privind preluarea în folosință gratuită a pasajului pietonal subteran din Stația CF Buzău de către Municipiul Buzău

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 368/12.12.2019 privind preluarea în folosință gratuită a pasajului pietonal subteran din Stația CF Buzău

de către Municipiul Buzău

Consiliul Local al municiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

 • -   referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 35/CLM/06.02.2020, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 368/12.12.2019 privind preluarea în folosință gratuită a pasajului pietonal subteran din Stația CF Buzău de către Municipiul Buzău;

 • - raportul Direcției Tehnice nr. 16.041/06.02.2020;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. d) și alin. (7), lit. m), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- Articolul 3 din Hotărârea nr. 368/12.12.2019 privind preluarea în folosință gratuită a pasajului pietonal subteran din Stația CF Buzău de către Municipiul Buzău se modifică și va avea următorul cuprins:

''Art.3. - Lucrările de reparații în valoare de 749.978,59, fără TVA se vor executa în termen de 6 luni de la semnarea contractului de comodat și vor fi suportate de MUNICIPIUL BUZĂU."

Art. 2.- Celelalte prevederi din HCL nr. 368/12.12.2019 rămân nemodificate.

Art.3. - Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Tehnice și Serviciului Evidență, Administrare Patrimoniu, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

consilier lonuț - Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 11 februarie 2020 Nr. 23

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 11 februarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - P R I M A R -Nr. 35/CLM/06.02.2020

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 368/12.12.2019, privind preluarea în folosință gratuită a pasajului pietonal subteran din Stația C. F.

Buzău de către Municipiul Buzău

Având în vedere starea avansată de degradare, starea precară de curățenie și condițiile de infracționalitate crescută a pasajului subteran pietonal din Stația C.F. Buzău și pericolele la care sunt expuși locuitorii municipiului Buzău care folosesc acest traseu cât și călătorii aflați în tranzit, Primăria municipiului Buzău a inițiat o serie de demersuri către proprietarul pasajului, respectiv C.N.C.F. ”CFR” S.A în vederea efectuării unor lucrări de reparații și igienizare.

Ținând cont de faptul că acest pasaj este singura cale pietonală între două cartiere ale Municipiului Buzău (Cartier Mihai Viteazu și Cartier Poștă) și restul orașului, Primăria municipiului Buzău a inițiat un proiect de hotărâre pentru preluarea acestui pasaj, proiect aprobat prin HCL nr. 368/12.12.2019.

Preluarea în folosință gratuită a pasajului pietonal subteran din Stația CF Buzău de către Municipiul Buzău s-a realizat pe bază de Proces-Verbal de predare-primire, conform prevederilor prevăzute în Contractul de comodat nr. 14538/03.02.2020.

La momentul preluării, “Pasajului de pietoni” în februarie 2020, au fost identificate cantități de lucrări, absolut necesare, suplimentare față de evaluarea inițială, constând în:

 • •  Impermeabilizarea pereților și a tavanului pasajului printr-o soluție care să nu expună betonul la degradări, pentru contracararea infiltrațiilor de apă meteorică care a produs degradări accentuate atât în placa de beton a pasajului cât și în zona rosturilor de dilatație a pereților. Fără această impermeabilizare a pereților și tavanului, lucrările de refacere a finisajelor s-ar degrada în scurt timp.

 • •  Iluminarea zonelor de acces în pasaj și montarea de corpuri de iluminat cu LED pentru eficiență energetică.

 • •  Protejarea tuburilor de ventilație cu capace împotriva pătrunderii apei pluvial.

S-a actualizat devizul de lucrări inițial, incluzând lucrările suplimentare identificate precum și modificarea manoperei ca urmare a creșterii salariului minim pe economie în anul 2020, astfel că se modifică valoarea inițială aprobată în HCL nr. 368/12.12.2019, la 749.978,59 lei fără TVA, conform devizului atașat.

Față de cele prezentate mai sus, s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU DIRECȚIA TEHNICĂ Nr. 16.041/06.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 368/12.12.2019, privind preluarea în folosință gratuită a pasajului pietonal subteran din Stația C. F.

Buzău de către Municipiul Buzău

Având în vedere:

 • -  Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 368/12.12.2019 s-a aprobat preluarea în regim de comodat a pasajului subteran din Stația CF Buzău din patrimoniul privat CNCF “ CFR” SA (patrimoniu propriu) aflat în gestiunea Secției L3 Buzău- Districtul L3 Buzău, înregistrat cu numărul de inventar 73301765.0.0 ca mijloc fix, în cadrul Companiei Naționale de Căi Ferate “C.F.R. S.A.”- Sucursala Regională de Căi Ferate Galați, cu denumirea “ Pasaj subteran pietoni”, de către Municipiul Buzău, pe o perioada de 5 ani, în vederea întreținerii și a tranzitării de către cetățeni în condiții de siguranță.

 • -  În conformitate cu prevederile contractului de comodat nr. 14538/03.02.2020 încheiat între Municipiul Buzău în calitate de Comodatar și Compania Națională de Căi Ferate “ CFR” - SA în calitate de Comodant, predarea primirea “Pasajului subteran pietoni” trebuie să se facă într-un termen foarte scurt în vederea realizării lucrărilor de reparații și igienizare în maxim 6 luni de la predare.

 • -  La momentul preluării, “ Pasajului de pietoni” în februarie 2020, au fost identificate cantități de lucrări, absolut necesare, suplimentare față de evaluarea inițială, constând în:

 • •  Impermeabilizarea pereților și a tavanului pasajului printr-o soluție care să nu expună betonul la degradări, pentru contracararea infiltrațiilor de apă meteorică care a produs degradări accentuate atât în placa de beton a pasajului cât și în zona rosturilor de dilatație a pereților. Fără această impermeabilizare a pereților și tavanului, lucrările de refacere a finisajelor s-ar degrada în scurt timp.

 • •  Iluminarea zonelor de acces în pasaj și montarea de corpuri de iluminat cu LED pentru eficiență energetic.

 • •  Protejarea tuburilor de ventilație cu capace împotriva pătrunderii apei pluvial.

A fost actualizat devizul de lucrări inițial, incluzând lucrările suplimentare identificate precum și modificarea manoperei ca urmare a creșterii salariului minim pe economie în anul 2020. Valoarea actualizată a acestor lucrări este de: 749978.59 Lei, exclusiv TVA.

Aceste lucrări au un caracter de urgență, deoarece:

 • -  În conformitate cu prevederile contractului de comodat nr. 14538/03.02.2020 lucrările trebuie să se finalizaze în maxim 6 luni, de la semnarea contractului.

 • -  Alocarea fondurilor necesare derulării lucrărilor de execuție se face prin Bugetul local care va fi aprobat în februarie 2020.

 • -  Numeroasele reclamații de la cetățenii care tranzitează pasajul pietonal în condiții insalubre și de insecuritate, acesta fiind singura cale pietonală de tranzit din două cartiere: Mihai Viteazu și Poștă, către restul orașului.

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ileana Bănucu