Hotărârea nr. 22/2020

Hotărâre privind aprobarea anexei 1- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, anexei 2- Organigrama, anexei 3 – Statul de funcţii, precum şi anexei 4 – Normele Financiare proprii.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea anexei 1- Regulamentul de Organizare și Funcționare, anexei 2- Organigrama, anexei 3 - Statul de funcții, precum și anexei 4 -Normele Financiare proprii

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 21/CLM/22.01.2020;

 • -  extras din hotărârea nr. 01 din 13 ianuarie 2020 a Comitetului Director al Sport Club Municipal Gloria Buzău;

 • -  referatul nr. 385 / 21 ianuarie 2020 al directorului Sport Club Municipal Gloria Buzau;

 • - referatul nr. 386/21 ianuarie 2020 privind aprobarea anexei 1-Regulamentul de Organizare și Funcționare, anexei 2- Organigrama, anexei 3- Statul de funcții, precum și anexei 4- Normele Financiare proprii;

 • - raportul comun de specialitate nr. 10567/27.01.2020 al Directiei Economice, al Serviciului Juridic si Contencios Administrativ si al Serviciului Resurse Umane, Prognoza, Organizare, Cooperare Interinstitutionala;

 • -  avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • -  avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • -   avizul comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, culte, familie și protecție copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - prevederile art. 3, alin. (1), art. 181, alin. (1), alin. (2), lit. a), art. 671, alin. (3) din Legea nr. 69/2000 - legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și lit. d), alin. (3), lit. c) și alin. (7), lit. f), art. 139, alin. 1 și alin. 3, lit. h), coroborat cu art. 5, lit. cc) și art. 155, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare, anexa 1 parte integrantă din această Hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Organigrama, anexa 2 parte integrantă din aceasta Hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă Statul de funcții, anexa nr. 3 parte integrantă din această Hotărârea.

Art. 4 - Se aprobă Normele Financiare proprii, anexa nr. 4 parte integrantă din această Hotărâre.

Art. 5 - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01 februarie 2020, la Sport Club Municipal Gloria Buzău.

Art. 6 - Începând cu data adoptării prezentei hotărâri orice prevederi contrare își încetează aplicativitatea.

Art. 7- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Directiei Economice, Serviciului Resurse Umane, Prognoza, Organizare, Cooperare Interinstitutionala, Serviciului Juridic si Contencios Administrativ, precum si Sport Club Municipal Gloria Buzau, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier Ionut Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU CU ATRIBUȚII DELEGATE, Elena - Camelia Toma

Buzău, 30 ianuarie 2020

Nr. 22

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 30 ianuarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 1 și alin. 3, lit. h), coroborat cu art. 5, lit. cc) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu un număr de 14 voturi pentru, 8 abțineri și 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 21/CLM/22.01.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea anexei 1- Regulamentul de Organizare și Funcționare, anexei 2- Organigrama, anexei 3- Statul de funcții, precum și anexei 4- Normele Financiare proprii

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), lit. a) și lit. d), alin. (3), lit.c) și alin. (7), lit. f), art. 139, lit. h) și art. 155, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 3, alin. (1), art. 181, alin. (1), alin. (2), lit. a), art. 671, alin. (3) din Legea nr. 69/2000 - legea educației fizice și sportului, modificată și completată, Consiliul Local al Municipiului Buzău are competențe exclusive în ceea ce privește aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, Organigrama, Statul de funcții și Normele Financiare proprii ale Sport Club Municipal Gloria Buzău.

Sport Club Municipal GLORIA Buzău, instituție publică de interes local din subordinea Consiliului Local, propune aprobarea anexei 1-Regulamentul de Organizare și Funcționare, anexei 2- Organigrama, anexei 3- Statul de funcții, precum și anexei 4- Normele Financiare proprii.

Propunerea de aprobare anexei 1- Regulamentul de Organizare și Funcționare, anexei 2- Organigrama, anexei 3- Statul de funcții, precum și anexei 4- Normele Financiare proprii, survine ca urmare a modificărilor substanțiale intervenite în activitatea clubului în ceea ce privește modificarea cadrului legislativ, și anume a Legii 69/2000 - legea educației fizice și sportului, a creșterii numărului de secții sportive active de la cinci la unsprezece și a rezultatelor sportive interne și internaționale.

în prezent, clubul, funcționează cu aceeași organigramă de la înființarea sa, dată la care erau active cinci secții sportive cu un număr de sub 100 de sportivi profesioniști, cu o activitate sportivă desfășurată la nivel județ sau în ligile inferioare.

Actualmente, clubul funcționează cu unsprezece secții pe ramură de sport, având legitimați un număr de 320 sportivi profesioniști, și un număr de 350 juniori. Clubul participă în liga națională - Liga Florilor handbal feminin, Super Liga CEC BANK rugby, Liga a Il-a fotbal, precum și la competiții naționale și internaționale sporturi individuale în condiții de participare mult mai complexe.

Organigrama și statul de funcții propuse de aparatul administrativ și de specialitate corespunde cerințelor îndeplinirii obiectivelor de performanță asumate de club pentru perioada următoare, fiind în concordanță cu prevederile Anexei VIII, Cap. II, pct. IV, lit. a) și b) din Legea 153/2017 - legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice modificată și completată și art. 67, alin. (1), lit. a), b) și c) din Legea 69/2000 - legea educației fizice și sportului, modificată și completată.

Având în vedere cele de mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, proiect pe care vă rog să-l adoptați în forma prezentată.

P R I M A R,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

-Serviciul Resurse Umane, Prognoză,

Organizare, Cooperare Interinstituțională--Serviciul Juridic si Contencios Administrativ

- Directia Economica-

Nr. 10567/27.01.2020

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea anexei 1- Regulamentul de Organizare și Funcționare, anexei 2- Organigrama, anexei 3- Statul de funcții, precum și anexei 4- Normele Financiare proprii,

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea anexei 1- Regulamentul de Organizare și Funcționare, anexei 2- Organigrama, anexei 3 - Statul de funcții, precum și anexei 4- Normele Financiare proprii, am constatat că a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 231/2017, a fost înființat Clubului Sportiv Sport Club Municipal Gloria Buzău, persoană juridică de drept public, organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău, normativul cu caracter local menționat, stipulând obligația executivului de a înainta spre dezbateri proiectul regulamentului de organizare și funcționare al acestei structuri. Clubul Sportiv Sport Club Municipal Gloria Buzău, este o structura sportivă cu personalitate juridică de drept public, constituită în conditiile art. 181, alin. (1) și (2), lit. a), art. 29, alin. (1) din Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, cu modificarile si completarile ulterioare.

Totodată prin hotărârea mai sus menționată s-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Sport Club Municipal Gloria Buzău, instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Buzău, organigrama și statul de funcții documente are au fost modificate și completate ulterior.

La data inițierii prezentului proiect de hotărâre, Clubul Sportiv Municipal Gloria Buzău funcționează cu un număr de 11 secții active, având legitimați un număr de 320 sportivi profesioniști, și un număr de 350 juniori. Clubul participă în liga națională - Liga Florilor handbal feminin, Super Liga CEC BANK rugby, Liga a II-a fotbal, precum și la competiții naționale și internaționale sporturi individuale în condiții de participare mult mai complexe.

Această propunere survine ca urmare a modificărilor substanțiale intervenite în activitatea clubului datorită modificării cadrului legisltiv, și anume a Legii 69/2000-Legea Educației Fizice si Sportului, a Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a participării clubului în competiții sportive din ligile superioare organizate de federațiile sportive pe ramură de sport, precum și la competiții internaționale a sportivilor din cadrul secțiilor sporturi individuale. Din documentele atașate proiectului de hotărâre, a Referatului întocmit de Directorul Clubului, a Notei Ministerului Muncii si Protectiei Sociale nr. 45785/24/RG/15/DAS/16.01.2020, inregistrata la SCM Gloria Buzau sub nr. 256/16.01.2020 și prin compararea structurii propuse cu cea existentă, am constatat următoarele:

Prin Referatul nr. 386 din 21.01.2020 a directorului Sport Club Municipal Gloria Buzău, se arată că în ședința Comitetului Director al Sport Club Municipal Gloria Buzău din data de 13 ianuarie 2020, membrii Comitetului Director au votat în unanimitate de voturi aprobarea anexei 1- Regulamentul de Organizare și Funcționare, anexei 2- Organigrama, anexei 3-Statul de funcții, precum și anexei 4- Normele Financiare proprii.

Analizând temeiurile juridice, precum și a prevederilor Hotărârii nr. 33 din 15 februarie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău precum și a Hotărârii nr. 1 din 13 ianuarie 2020 al Comitetului Director al Sport Club Municipal Gloria Buzau se constată:

 • -  Regulamentul de Organizare și Funcționare a suportat mai multe modificări în decursul celor doi ani de funcționare și acesta nu conține activități ale aparatului funcțional modificat structural. Unele competențe ale Comitetului Director interferau cu competențele conducerii executive sau se suprapuneau peste acestea;

 • -  clubul are prevăzut în statul de funcții actual un număr de 25 de posturi personal de conducere și execuție;

 • -  prin noul stat de funcții se menține numărul de 25 posturi personal de conducere și de execuție;

 • -  clubul funcționează cu aceeași organigramă de la inființarea sa dată la care erau active cinci secții sportive și un număr de sub 100 sportivi profesioniști.

 • -   secțiile sportive prin afilierea clubului la federațiile de specialitate activau în competițiile de nivel județ sau ligile inferioare.

 • -  în prezent, clubul funcționează cu unsprezece secții sportive, cu un număr de peste 320 de sportivi profesioniști și 350 sportivi juniori legitimați, participă în competițiile organizate de federațiile pe ramură de sport în ligile superioare, condițiile de participare fiind mult mai complexe. Pentru atingerea obiectivelor de performanță stabilite se apreciază că fară o structură administrativă în sport și de specialitate în domeniul sportiv, aceste obiective nu pot fi atinse.

 • -  pentru comparație CSM București activează cu 12 secții sportive și cu un aparat administrativ și de specialitate în domeniul sportului de 70 persoane.

 • -  Sport Club Municipal Gloria Buzău activează cu 11 secții sportive și cu un aparat aministrativ și de specialitate de 25 persoane.

 • -  Organigrama și statul de funcții propuse pentru aparatul administrativ și de specialitate este intocmita în concordanță cu prevederile Anexei VIII, Cap. II, pct. IV, lit. a) și b) din Legea 153/2017 - legea - cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor art. 67A1, alin. (1), lit. a), b) și c) din Legea 69/2000 - legea educației fizice și sportului, modificată și completată.

Adoptarea unei hotarari pentru aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportiva desfasurata de Clubul Sportiv Municipal GLORIA, va asigura cadrul juridic corespunzator pentru finantarea activitatii sportive in domeniul sportului de performanta la nivelul acestei institutii. In mod corelativ, realizarea in conditii de deplina legalitate a programelor sportive va asigura sustinerea sportului de inalta performanta la nivelul municipiului, continuarea traditiei si performantelor obtinute in anii anteriori, precum si dezvoltarea sportiva pe plan local, national si international.

în conformitate cu prevederile art. 671, alin. (1), lit. a), b) și c) din legea 69/2000 legea educației fizice și sportului, modificată și completată, clubul a prevăzut pentru sportivi, antrenori, medici și alte persoane care participă la activitatea sporivă.

Luând în considerare:

 • - extras din hotărârea nr. 01 din 13 ianuarie 2020 a Comitetului Director al Sport Club Municipal Gloria Buzău;

 • - referatul nr. 385 / 21 ianuarie 2020 al directorului Sport Club Municipal Gloria Buzau in vederea promovarii pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzau;

 • - referatul nr. 386/21 ianuarie 2020 privind aprobarea anexei 1- Regulamentul de Organizare și Funcționare, anexei 2- Organigrama, anexei 3- Statul de funcții, precum și anexei 4- Normele Financiare proprii;

 • - Referatul de aprobare a primarului municipiului Buzău nr. 21/22.01.2020 privind

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare anexa 1, Organigrama anexa 2, Statul de funcții anexa 3, precum și Normele Financiare proprii anexa 4.

 • - prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (3), lit.c) și alin. (7), lit. f), art. 139, lit. h) și art. 155, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 3, alin. (1), art. 181, alin. (1), alin. (2), lit. a), art. 671, alin. (3) din Legea nr. 69/2000 - legea educației fizice și sportului;

Având în vedere cele menționate anterior, Consiliul Local al municipiului Buzău are obligația de a aproba Regulamentul de Organizare și Funcționare a Sport Club Municipal Gloria Buzău, ori de câte ori situația o impune în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, iar conducerea executiva a SCM GLORIA Buzau are obligatia de a pune in aplicare prevederile legislatiei in vigoare precum si a hotararilor consiliului local.

Menționăm că încadrările cu contract de activitate sportivă vor respecta prevederile art. 67 A1, alin.(1), respectiv lit. f) din Anexa, conform Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare precum și respectarea Ordinului nr. 35 din 26 ianuarie 2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare referitor la nivelul studiilor solicitate personalului retribuit potrivit Normelor financiare proprii, precum și în baza Ordinului 631/2017 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă.

Față de cele relatate mai sus este necesară adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Regulamentul de Organizare și Funcționare anexa 1, Organigrama anexa 2, Statul de funcții anexa 3, precum și Normele Financiare proprii anexa 4. Proiectul de hotarare este prezentat in contextul legislatiei generale si specifice, respectiv Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul adminisrativ,Legea educatiei fizice si a sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 631/2017 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportiv, avizăm favorabil proiectul de hotărâre și propunem adoptarea lui în forma prezentată de inițiator.

Directia Economica                 Serviciul Juridic si Contencios Administrativ,

Director Economic,                                    Consilier juridic,

Laurentiu - Iulian Vasile                                  Viorel Dima

Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională Sef serviciu, Gianina-Cristina Dinu


Gloria Buzău


SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu, nr. 5, Județul Buzău Telefon 0338401588

Nr. 386 / 21.01.2020

REFERAT

privind aprobarea anexei 1- Regulamentul de Organizare și Funcționare, anexei 2- Organigrama, anexei 3- Statul de funcții, precum și anexei 4- Normele Financiare proprii,

În conformitate cu prevederil art. 129, alin. (1), lit. d), alin. (3), lit.c) și alin. (7), lit. f), art. 139, lit. h) și art. 155, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 3, alin. (1), art. 181, alin. (1), alin. (2), lit. a), art. 671, alin. (3) din Legea nr. 69/2000 - legea educației fizice și sportului, modificată și completată, art.1, alin. (1) - (2), Consiliul Local al Municipiului Buzău are competențe exclusive în ceea ce privește aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, Organigrama, Statul de funcții și Normele Financiare proprii ale Sport Club Municipal Gloria Buzău.

Sport Club Municipal GLORIA Buzău, instituție publică de interes local din subordinea Consiliului Local, propune aprobarea anexei 1- Regulamentul de Organizare și Functionare, anexei 2- Organigrama, anexei 3- Statul de funcții, precum și anexei 4- Normele Financiare proprii.

Propunerea de aprobare aprobarea anexei 1- Regulamentul de Organizare și Functionare, anexei 2- Organigrama, anexei 3- Statul de funcții, precum și anexei 4- Normele Financiare proprii, survine ca urmare a modificărilor substanțiale intervenite în activitatea clubului în ceea ce privește modificarea cadrului legislativ, și anume a Legii 69/2000 - legea educației fizice și sportului ca urmare a creșterii numărului de secții sportive active de la cinci la unsprezece și a rezultatelor sportive interne și internaționale.

în prezent, clubul, funcționează cu aceeași organigramă de la înființarea sa, dată la care erau active cinci secții sportive cu un număr de sub 100 de sportivi profesioniști, cu o activitate sportivă desfășurată la nivel județ sau în ligile inferioare.

Actualmente, clubul funcționează cu unsprezece secții pe ramură de sport, având legitimați un număr de 320 sportivi profesioniști, și un număr de 350 juniori. Clubul participă în liga națională - Liga Florilor handbal feminin, Super Liga CEC BANK rugby, Liga a Il-a fotbal, precum și la competiții naționale și internaționale sporturi individuale în condiții de participare mult mai complexe.

Organigrama și statul de funcții propuse de aparatul administrativ și de specialitate corespunde cerințelor îndeplinirii obiectivelor de performanță asumate de club pentru perioada următoare, fiind în concordanță cu prevederile Anexei VIII, Cap. II, pct. IV, lit. a) și b) din Legea 153/2017 - legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice modificată și completată și art. 67, alin. (1), lit. a), b) și c) din Legea 69/2000 - legea educației fizice și sportului, modificată și completată.

Prin urmare, vă solicităm să fiți de acord cu introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Municipal Buzău, unui proiect de hotărâre prin care să se propună aprobarea anexei 1- Regulamentul de Organizare și Funcționare, anexei 2- Organigrama, anexei 3- Statul de funcții, precum și anexei 4- Normele Financiare proprii.

Director,

Ion CAZAN

ANEXA nr. 1

la Hotărârea nr. 22 din 30 ianuarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CLUBULUI „SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU”(S.C.M.G.B.)

CAPITOLUL I

ORGANIZARE - FORMĂ JURIDICĂ - DENUMIRE - SEDIU

Art.1 (1) Clubul Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău „(denumit în cele ce urmează S.C.M.G.B), este un club sportiv de drept public, cu personalitate juridică, instituție publică înființată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Buzău, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 231 din 03 august 2017, în temeiul Legii Educației Fizice și Sportului nr.69/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și baza O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 • (2) „S.C.M.G.B.” funcționează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Buzău și iși desfașoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu prezentul Regulament de Organizare și Funcționare ( denumit în cele ce urmează „Regulament”).

 • (3) Activitatea de specialitate a „S.C.M.G.B.” este coordonată metodologic și funcțional de către Direcția Economică, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ, Compartiment Audit Public Intern din cadrul Direcției Administrției Publice Locale, Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interistituțională din cadrul Primăriei Municipiului Buzău și Ministerul Tineretului și Sportului. Instituția colaborează metodologic cu Federațiile de specialitate, cluburile sportive, asociațiile sportive, asociațiile pe ramură de sport județene și Direcția pentru Tineret și Sport a județului Buzău și respectă normele și normativele legale în vigoare.

 • (4) „S.C.M.G.B.” are deplină autonomie în stabilirea și realizarea programelor proprii, în consens cu politicile în domeniul sportului ale autorităților locale, concepute pentru a răspunde nevoilor comunității.

Art. 2 (1) Denumirea clubului sportiv este: „Sport Club Municipal Gloria Buzău”.

 • (2) Schimbarea denumirii poate fi efectuată numai prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pe baza raportului motivat al inițiatorului unei astfel de schimbări.

 • (3) Culorile S.C.M.G.B. sunt: roșu, albastru, galben, alb și negru.

 • (4) însemnele S.C.M.G.B. sunt: pe fundalul siglei se află în partea centrală Palatul Comunal, în partea de jos este scris logo-ul „ HAI BUZĂU, BUZĂU „ iar în prim plan este înscrisă denumirea clubului, respectiv SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU, potrivit certificatului de marcă înregistrată anexat la prezentul regulament.

 • (5) însemnele și culorile S.C.M.G.B. se rezervă/aprobă potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. Sediul „ S.C.M.G.B.” este în municipiul Buzău, Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu, nr. 5.

CAPITOLUL II

SCOPUL, OBIECTUL DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVELE - STRUCTURA ORGANIZA TORICĂ

Art. 4. (1) Scopul „S.C.M.G.B.” îl constituie valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție care să asigure autodepășirea continuă, realizarea de recorduri locale, naționale și internaționale, precum și obținerea victoriei, menținerea unei bune stări de sănătate și consolidarea socializării cetățenilor prin crearea unui cadru social și organizatoric favorizant și asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activităților de pregătire și competiționale ale sportivilor și ale altor categorii de populație în bazele sportive aflate în domeniul public al Municipiului Buzău.

 • (2) Obiectul de activitate al S.C.M.G.B. este obținerea performanței, selecția, pregătirea și participarea la competiții sportive interne și internaționale.

 • (3) Obiectivele „S.C.M.G.B.” sunt :

 • a) evidențierea contribuției semnificative și constante a sportului de performanță la reprezentarea și sporirea prestigiului Buzăului pe plan național și internațional;

 • b) susținerea disciplinelor și a probelor sportive, în funcție de tradiția și de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel național și internațional ;

 • c) susținerea activității de performanță la nivelul copiilor și juniorilor;

 • d) perfecționarea sistemelor de selecție, pregătire și competiționale pentru fiecare ramură de sport;

 • e) susținerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcție de valoarea, tradiția și gradul de dezvoltare a fiecăruia;

 • f) încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu, de cât mai mulți cetățeni;

 • g) atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni, fară nicio discriminare, în mod liber și voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităților fizice și sportive;

 • h) întreținerea și funcționarea bazei materiale administrative (imobilul care deservește activitatea administrativă) și a bazei materiale sportive, pentru asigurarea condițiilor necesare;

 • i) dezvoltarea bazei materiale prin modernizarea celei existente și crearea de noi baze sportive pentru lărgirea ariei de practicare a activităților fizice și sportive;

 • j) promovarea combaterii violenței, dopajului și a discriminării în cadrul activităților sportive în general și a celor organizate în cadrul „S.C.M.G.B.”, în special;

 • k) cultivarea spiritului de competiție și fair - play al tinerilor practicanți ai activităților fizice și sportive, precum și a respectului pentru valorile perene ale sportului românesc;

 • l) atragerea de sponsori, coordonarea și facilitarea sponsorizării activității sportive de către agenții economici, persoane fizice și juridice, din țară și străinătate;

 • m) promovarea de schimburi cu caracter documentar - științific între structuri similare, instituții neguvernamentale, asociații profesionale intersectând sfera sa de activitate;

 • n) „S.C.M.G.B.” poate desfășura și alte activități în vederea realizării scopului și a obiectivelor, în condițiile legii.

Art. 5. (1) „S.C.M.G.B.” este condus de un director și este organizat pe compartimente și secții pe ramură de sport, conform organigramei și statului de funcții aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local.

 • (2) La data aprobării prezentului Regulament, secțiile pe ramuri sportive ale „S.C.M.G.B.” sunt următoarele:

 • a) „Sportul pentru Toți”;

 • b) Atletism;

 • c) Handbal;

 • d) Fotbal;

 • e) Rugby;

 • f) Baschet;

 • g) Volei;

 • h) Judo;

 • i)  Șah;

 • j) Modelism;

 • k) Tenis de masă;

 • l) Karate;

 • m) Lupte;

 • n) Box;

 • o) Motociclism;

 • p) Ciclism;

 • q) Fotbal în sală (Futsal);

 • r) Tenis;

 • s) Gimnastică.

începând cu data aprobării prezentului regulament, sunt active următoarele secții pe ramură de sport : fotbal, rugby, handbal, atletism, șah, tenis de masă, modelism, gimanastică, volei, box, și karate.

 • (3) „S.C.M.G..” se poate afilia la federațiile sportive naționale, corespunzătoare secțiilor pe ramurile sportive proprii și, după caz, la asociațiile județene locale, regionale sau internaționale corespunzătoare.

 • (4) înființarea unei secții pe ramură sportivă a „S.C.M.G.B.” se va putea face numai prin Hotărâre a Consiliului Local, cu avizele legale.

 • (5) Desființarea unei secții pe ramură sportivă a „S.C.M.G.B.”se va putea face numai prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Buzău, cu avizele legale.

 • (6) în cazul desființării unei secții pe ramură sportivă, „S.C.M.G.B.” are obligația de a intreprinde toate demersurile necesare pentru radierea acesteia din evidența federațiilor sportive naționale pe ramură de sport, conform procedurii stabilite prin statutul acestora, și, după caz, de la celelalte asociații la care s-au afiliat.

 • (7) Conducerea instituției:

 • a) Organul de conducere deliberativă:

Comitetul Director

 • b) Conducerea executivă:

 • 1) Director;

 • 2) Director adjunct;

 • 3) Director economic;

 • (8) Aparat funcțional:

 • 1) Compartiment Marketing și organizare competiții;

 • 2) Compartiment Juridic, Resurse Umane;

 • 3) Compartiment Comunicare, Asistent manager și Registratură;

 • 4) Compartiment Economic;

 • 5) Compartiment Administrativ;

 • 6) Compartiment Medical;

 • 7) Secții sportive pe ramura de sport;

  • 7.1. Sectii sporturi individuale;

   • 7.1.1. secție atletism;

   • 7.1.2. secție box;

   • 7.1.3. secție karate;

   • 7.1.4. secție modelism;

   • 7.1.5. secție gimnastică;

   • 7.1.6. secție șah;

   • 7.1.7. secție tenis de masă;

  • 7.2. Secții pe ramură de sport pe echipe;

   • 7.2.1. secție fotbal;

   • 7.2.2. secție handbal;

   • 7.2.3. secție rugby;

   • 7.2.4. secție volei;

 • (8) „S.C.M.G.B.” hotărăște, în condițiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului Local, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni sau proiecte de interes public local în domeniul sportului.

 • (9) Personalul de conducere și de execuție încadrat conform organigramei și a statului de funcții din cadrul secțiilor pe ramură de sport, este asimilat participanților la activitatea sportivă - alte persoane care contribuie la realizarea activității sportive.

 • (10) Președintele Comitetului Director precum și membrii comitetului director pot fi premiați în funcție de rezultatele sportive obținute de către club în competițiile interne și internaționale, de valoarea rezultatelor și nivelulul competițiilor, în funcție de bugetul aprobat al clubului, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și a Normelor Financiare aprobate de către Consiliul Local Municipal potrivit art. 671, alin. (3) din legea 69/2000 - Legea Educației fizice și sportului cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III

PATRIMONIUL - FINANȚARE - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Art. 6 (1) Patrimoniul „S.C.M.G.B.” este format din drepturile și obligațiile patrimoniale dobândite în condițiile legii.

 • (2) Patrimoniul inițial al "S.C.M.G.B." este format din bunurile mobile și imobile, necesare desfășurării în bune condiții a activității.

 • (3) "S.C.M.G.B." administrează cu diligența unui bun proprietar, bunurile aflate în patrimoniul său, atribuite în condițiile legii, prin Hotărâre a Consiliului Local.

 • (4) "S.C.M.G.B." folosește baza materială pentru activitatea sportivă aflată în patrimoniul Municipiului Buzău, dată în administrare/folosință gratuită prin Hotărâre a Consiliului Local.

 • (5) Patrimoniul "S.C.M.G.B." poate fi modificat în conformitate cu dispozițiile legale.

 • (6) Clubul poate efectua lucrări de întreținere, reparații și investiții la baza materială pentru activitatea sportivă date în folosința.

Art. 7 (1) Cheltuielile curente și de capital ale "S.C.M.G.B." Buzău sunt finanțate din venituri proprii, din alocații (subvenții) de la bugetul local, de la bugetul de stat și din alte surse.

 • (2) Sursele de finanțare ale "S.C.M.G.B." provin din:

 • a) subvenții de la bugetul de stat și bugetele locale acordate cluburilor sportive de drept public de către organele administrației publice centrale și/sau locale în subordinea cărora se află;

 • b) venituri obținute din activități economice realizate în legătură directă cu scopul și obiectul de activitate ale acestora;

 • c) cotizații, contribuții și penalitățile aplicate membrilor săi, sportivilor, antrenorilor și celorlalți tehnicieni, potrivit statutelor și regulamentelor proprii;

 • d) sume obținute din transferurile sportivilor;

 • e) donații și sponsorizări;

 • f) alte venituri, în condițiile legii;

 • g) venituri obținute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestuia;

 • h) venituri obținute din participarea la competițiile și demonstrațiile sportive;

 • i) venituri obținute din reclamă și publicitate;

 • j) venituri pentru care se datorează impozite pe spectacole;

 • (3) "S.C.M.G.B." poate beneficia și de alte resurse de venituri, astfel:

 • a) venituri obținute din vânzarea de bilete, tichete, abonamente;

 • b) venituri obținute din vânzarea de materiale sportive (echipament sportiv, fulare, tricouri, căciulițe, șepcuțe, eșarfe, etc.) inscripționate cu sigla Sport Club Municipal GLORIA Buzău;

 • c) veniturile obținute din drepturile de televiziune;

 • (4) . Veniturile obținute din activitățile "S.C.M.G.B." se gestionează și se utilizează la nivelul structurii sportive, pentru realizarea scopului și obiectului de activitate, fără vărsăminte la bugetul de stat și fără afectarea alocațiilor de la bugetul de stat.

 • (5) . Veniturile proprii realizate de "S.C.M.G.B." Buzău se încasează, se administrează, se utilizează și se contabilizează de către aceasta potrivit dispozițiilor legale. Regimul de gestionare a sumelor din bugetul "S.C.M.G.B." și controlul financiar se realizează în condițiile legii.

 • (6) . Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate de structura sportivă se fac potrivit normelor privind finanțele publice. Curtea de Conturi are calitatea de a exercita controlul financiar asupra derulării activității finanțate din fonduri publice.

 • (7) . Soldurile anuale rezultate din execuția bugetului structurilor sportive de drept public se reportează în anul următor.

 • (8) . Liberalitățile de orice fel vor putea fi acceptate potrivit legii numai dacă nu sunt grevate de condiții sau sarcini.

 • (9) . Pentru realizarea scopului și a obiectivelor sale, "S.C.M.G.B." va putea încheia convenții de cooperare economică cu alte persoane juridice române sau străine, numai cu aprobarea Consiliului Local.

 • (10) . "S.C.M.G.B." poate participa la evenimente sportive singur și/sau în asociere/cooperare, etc., cu persoane juridice din țară și/sau străinătate, cu aprobarea Consiliului Local.

 • (11) . Participanții la activitatea sportivă pot fi:

 • a) sportivi;

 • b) antrenori;

 • c) medici, asistenți medicali, maseuri, kinetoterapeuți, cercetători, operatori video;

 • d) arbitrii, observatori, personal auxiliar;

 • e) alte persoane care contribuie la realizarea activității sportive.

 • (12) . Participanții la activitatea sportivă enumerați la art. 7, alin. (11), lit. a) -

 • c), pot încheia cu structurile sportive, după caz, un contract individual de muncă sau un contract de activitate sportivă, în condițiile legii.

 • (13) . Prin derogare de la prevederile art. 82 alin. (3) - (5) și ale art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, participanții la activitatea sportivă prevăzuți la alin. (11) pot încheia contracte individuale de muncă pe o perioadă determinată.

 • (14) . Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul contractelor individuale de muncă încheiate pe durată determinată pentru participanții la activitatea sportivă prevăzuți la alin. (11), angajarea se poate face și în mod direct, prin acordul părților.

 • (15). în condițiile legii și în conformitate cu prevederile cuprinse în statutele și regulamentele federațiilor sportive naționale și internaționale, sportivii de performanță din cadrul clubului pot fi:

 • a)   amatori;

 • b)   profesioniști.

Sportivii de perfomanța încheie un contract de activitate sportivă/contract individual de muncă pe perioadă determinată.

 • (16). Spotivul profesionist este cel care pentru practicarea sportului respectiv îndeplinește următoarelele condiții:

 • a)   are licență de sportiv profesionist;

 • b)  încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată sau un contract de activitate sportivă cu clubul.

 • (17) . Clubul și sportivul de performanță menționat se obligă prin contractul încheiat între părți să respecte prevederile specifice din statutele, normele, regulamentele federațiilor sportive naționale și după caz, ale ligilor profesioniste din ramură de sport respectivă și care au ca obiect activitatea de selecție, pregătirea, performanța și participarea la competiții interne și internaționale.

 • (18) . Licența de sportiv profesionist se obține în conformitate cu procedurile prevăzute în statutele și în regulamentele federațiilor sportive naționale.

 • (19) . Sportivii străini pot desfășura activitate ca sportivi profesioniști la o structură sportivă din România, în baza permisului de muncă eliberat în condițiile legii.

 • (20) . Pentru a participa la antrenamente și competiții sportivii legitimați trebuie să efectueze controlul medical periodic și ori de câte ori este nevoie la unitățile de medicină sportivă.

 • (21) . Sportivii de performanță beneficiază de drepturile de asigurare socială, de asistență socială, de asigurare socială de sănătate, precum și de drepturile ce li se cuvin de la fondurile private de pensii, în condițiile legii.

 • (22) . Sportivii legitimați care participă în competiții incluse în calendarul intern sau internațional sportiv sunt obligați, după caz, să posede asigurarea în caz de accidente, în ramură de sport în care sunt legitimați.

 • (23) . „S.C.M.G.B.” poate încheia, pentru sportivii legitimați și ceilalți participanți la activitatea sportivă, poliță de asigurare pentru risc de accident sau de deces, intervenit în cadrul competițiilor sportive sau al pregătirii în vederea participării la competiții.

 • (24) . Pe durata convocării sportivilor în loturile naționale ale României, obligația închierii și plata polițelor de asigurare revine federațiilor sportive naționale, cu excepția situațiilor în care regulamentele internaționale au alte prevederi. Aceeași obligație revine Comitetului Olimpic și Sportiv Român, respectiv Comitetului Național Paralimpic, pentru loturile care participă la Jocurile Olimpice, respectiv la Jocurile Paralimpice sau la alte competiții organizate sub egida Comitetului Internațional Olimpic.

 • (25) . Valoarea polițelor de asigurare care urmează a fi încheiate se stabilește în limita bugetului anual propriu al „S.C.M.G.B.”

 • (26) . „ S.C.M.G.B.” efectuează, pentru participanții la activitatea sportivă, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate și cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cheltuieli pentru:

 • a) transport, cazare, masă;

 • b) alimentație de efort;

 • c) indemnizații sportive, premii, prime, burse;

 • d) asigurarea de accidente;

 • e) asigurarea și achiziționarea de materiale și echipament sportiv, cheltuieli medicale și pentru controlul antidoping;

 • f) plata participanților la activitatea sportivă, precum și pentru alte categorii de cheltuieli necesare desfășurării activitații sportive.

 • (27) . Condițiile, criteriile și procedura, precum și cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanți la activitățile sportive, se stabilesc, prin Hotărâre a Consiliului Local Municipal Buzău, la propunerea „S.C.M.G.B.

CAPITOLUL IV

ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE, COORDONARE ȘI CONTROL

Art.8 (1) ,,Sport Club Municipal Gloria Buzău,, este condus de un Comitet Director care are rol deliberativ și de un director care are atribuții executive.

 • (2) . Comitetul Director este format din 5 membri numiți prin Hotărâre a Consiliului Local, pentru un mandat de 4 ani. Din randul persoanelor desemnate se alege un președinte și un vicepreședinte. Secretariatul se asigură o persoană din cadrul clubului.

 • (3) . Membrii Comitetului Director al Clubului Sportiv ,, Sport Club Municipal Gloria Buzău, nu pot să înstrăineze, să cesioneze bunuri imobile sau să gireze cu bunurile mobile sau imobile ale clubului, fără aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

 • (4) . Comitetul Director îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) avizează strategia și obiectivele generale ale clubului, defalcată pe ramuri sportive spre a fi supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • b) avizează proiectul bugetului Sport Club Municipal Gloria Buzău, situațiile financiare trimestriale, anuale și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • c) avizează bilanțul contabil;

 • d) avizează și propune Primarului Municipiului Buzău organigrama și statul de funcții spre a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • e) aprobă transferurile și împrumuturile de jucători/oare precum și suma la care urmează să se facă transferurile și condițiile de împrumut;

 • f) analizează activitatea clubului și propune, măsuri și programe de îmbunătățire a activității;

 • g) avizează programele de activitate;

 • h) avizează calendarul competițional intern și internațional al clubului;

 • i) avizează componența loturilor, structura colectivelor tehnice și planul de pregătire a loturilor;

 • j)  aprobă obiectivele de performanță ale secțiilor clubului, în funcție de bugetul de venituri și cheltuieli;

 • k) avizează componența delegațiilor și reprezentanții clubului care participă la competiții și reuniuni interne și internaționale;

 • l) analizează rezultatele obținute și ia măsuri în consecință;

 • m) aprobă măsuri pentru desfășurarea corespunzătoare a acțiunilor de selecție, pregătire și participare la competiții, precum și condițiile de desfășurare a activității sportive de performanță;

 • n) avizează necesarul de materiale sportive în vederea pregătirii și participării loturilor sportive la competiții interne și internaționale;

 • o) aprobă măsurile propuse pentru rezolvarea problemelor tehnice, organizatorice, administrative, finaciare și de personal ale clubului;

 • p) aprobă măsurile propuse pentru întreținerea și dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea sportivă;

 • q) aprobă și controlează activitatea desfășurată în cadrul secțiilor pe ramuri sportive din structura clubului;

 • r) aprobă măsurile privind realizarea lunară a veniturilor proprii;

 • s) avizează regimul de amortizare a mijloacelor fixe din dotarea clubului, conform legislației în vigoare și avizează scoaterea din uz a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar precum și casarea acestora în condițiile legii;

 • t)  avizează propunerea de schimbare a sediului clubului;

 • u) aprobă, negociază și încheie acorduri, înțelegeri, protocoale, convenții și contracte, precum și alte documente în domeniul sportului, cu persoane fizice și juridice interesate mai puțin cele de competența Consiliului Local Municipal Buzău;

 • v) avizează, propunerile de modificare sau abrogare ale regulamenelor interne și alte normative ale clubului;

 • w) avizează propunerile de realizare de investiții și dotări;

 • x) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, prin Hotărâri ale Consiliului Local și dispoziții ale Primarului Municipiului Buzău.

 • (5). Comitetul Director se întrunește în ședința ordinară lunar, la convocarea președintelui, precum și în ședința extraordinară, ori de câte ori este necesar, la sediul „Sport Club Municipal Gloria Buzău” sau în orice alt loc menționat în convocare, la data stabilită de președinte. Dezbaterile se concretizează prin hotărâri, care se adopta cu respectarea legislației în vigoare, consemnate în registrul de procese verbale sau în format electronic. Acestea au caracter obligatoriu pentru conducerea clubului.

 • (6) . Convocarea Comitetului Director se va face în scris, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data întrunirii, de către președinte, cu indicarea expresă a ordinii de zi.

 • (7) . Hotărârile Comitetului Director intra în vigoare la data adoptării acestora sau, ulterior, la data prevăzută în conținutul lor.

Art. 9 Activitatea executivă a „S.C.M.G.B.” este condusă de către un director.

 • (1) Directorul are următoarele atribuții :

 • a) asigură punerea în executare a hotărârilor Comitetului Director, ale Consiliului Local Municipal Buzau și a dispozițiilor primarului Municipiului Buzau.

 • b) organizează și conduce activitatea „S.C.M.G.B.” și răspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite;

 • c) întocmește prin compartimentul specializat, proiectul bugetului „S.C.M.G.B.” și situațiile financiare trimestriale și anuale;

 • d) propune spre avizare și aprobare situația anuală cu necesarul de investiții la bazele sportive aflate în folosință gratuită, necesitatea unor dotări specifice și aprovizionarea cu materiale necesare desfășurării în bune condiții a activităților;

 • e) propune spre avizare și aprobare structura organizatorică, statul de funcții și numărul de personal al „S.C.M.G.B”;

 • f)  avizează proiectele, programele și planurile de activitate ale clubului și analizează periodic stadiul realizării acestora;

 • g) decide cu aprobarea Comitetului Director, în condițiile legii, înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul clubului, altele decât bunurile imobile;

 • h) stabilește și propune spre avizare și aprobare strategia clubului, defalcată pe ramuri de sport;

 • i)  stabilește, pentru fiecare antrenor, numărul de grupe de sportivi, niveluri valorice și numărul minim de sportivi legitimați cuprinși în pregătire;

 • j)  propune spre avizare și aprobare calendarul competițional intern și internațional al „ S.C.M.G.B.”;

 • k) propune spre avizare și aprobare Regulamentul Intern al „S.C.M.G.B” ;

 • l)  aprobă și semnează contractele individuale de muncă și/sau contractele de activitate sportivă cu participanții la activitatea sportivă a „S.C.M.G.B” ;

 • m) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, prin hotărâri ale Consiliului Local și dispoziții ale Primarului, pentru buna desfășurare a „S.C.M.G.B.”

 • n) pune în aplicare Regulamentul de Ordine Interioară al „S.C.M.G.B.” și asigură respectarea lui de către personalul clubului;

 • o) reprezintă personal sau prin delegat „S.C.M.G.B.” în relațiile cu organismele sportive interne și/sau internaționale, cu celelalte instituții publice sau private, organisme jurisdicționale, organizații sau agenți economici, precum și cu persoanele fizice și juridice române și/sau străine;

 • p) elaborează programele de dezvoltare pe termen scurt și mediu ale „S.C.M.G.B.” în concordanță cu strategia aprobată de Comitetul Director;

 • q) negociază și semnează contracte și alte acte juridice de angajare a „S.C.M.G.B.”, în relația cu terți, cu aprobarea Comitetului Director;

 • r) coordonează și controlează activitatea desfășurată în cadrul secțiilor „S.C.M.G.B.”, precum și a participanților la activitatea sportivă, în vederea realizării scopului și obiectului de activitate al „S.C.M.G.B.”;

 • s) stabilește și deleagă atribuții pe trepte ierarhice și funcții, având în vedere Regulamentul de Organizare și Funcționare propriu, Regulamentul Intern și structura organizatorică;

 • t) organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine și participanții la activitatea sportivă și urmărește aplicarea măsurilor pe care le dispune;

 • u) aplică, în condițiile legii, sancțiunile disciplinare salariaților, în cazul săvarșirii de abateri disciplinare grave și dispune recuperarea prejudiciilor produse în conformitate cu legislația în vigoare și Regulamentul Intern;

 • v) aprobă planurile de pregătire prezentate de participanții la activitatea sportivă ai „S.C.M.G.B.” ;

 • w) analizează, periodic, împreună cu șefii de compartimente și de secții pe ramură de sport, stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite și rezultatele realizate;

 • x) asigură și răspunde de integritatea, întreținerea și funcționarea, în condiții optime, a bazei materiale;

 • y) pune în aplicare și răspunde, de calendarul competițional intern și internațional al „S.C.M.G.B.”;

 • z) dispune măsuri pentru promovarea spiritului de fair play și prevenirea violenței și dopajului în activitatea „S.C.M.G.B.”;

aa) propune proiectul bugetului propriu al „S.C.M.G.B.” pe care îl supune avizării Comitetului Director și ulterior aprobării Consiliului Local;

bb) prezintă informări la cererea Consiliului Local, îndeplinește și răspunde de orice altă activitate pentru buna desfășurare a activității „S.C.M.G.B.”;

cc) exercită funcția de ordonator terțiar de credite;

dd) prezintă, spre aprobare, Comitetului Director, programul anual de activitate, condițiile, criteriile și procedura, precum și cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanți la activitățile sportive, etc. și ia măsurile necesare pentru realizarea acestora;

ee) aprobă planul de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din subordine;

ff) asigură informarea Consiliului Local asupra rezultatelor activității clubului sportiv și a principalelor probleme rezolvate și a măsurilor adoptate;

gg) elaborează și pune în practică obiective, politici, strategii și sisteme coerente în domeniul activității sportive și resurse umane;

hh) aprobă procedurile și standardele operaționale privind controlul intern și urmărește punerea în aplicare a acestora de către personalul clubului;

ii) asigură constituirea și actualizarea permanentă a fondului documentar și a bazei de date a „S.C.M.G.B.”.

 • (2) . în perioada absenței din club, atribuțiile postului de director sunt preluate de către directorul adjunct sau de o alta persoană desemnată de acesta, prin decizie, iar în situația vacantării postului, Primarul Municipiului Buzău numește provizoriu o persoană, conform legislației în vigoare;

 • (3) . îndeplinește orice alte atribuții, cu excepția celor date potrivit reglementărilor legale sau ale prezentului Regulament în competența altor organe;

 • (4) . în exercitarea atribuțiilor sale, directorul emite decizii;

 • (5) . Evaluarea performanțelor profesionale ale directorului va fi făcută anual, în condițiile legii, de către Președintele Comitetului Director.

Art.10 Directorul adjunct are următoarele atribuții:

 • a) propune spre aprobare programele de dezvoltare pe termen mediu și scurt ale clubului, în concordanță cu strategia generală de dezvoltare a activității sportive proprii și din România;

 • b) participă la negocierea de contracte cu sportivii de performanță și la negocierea de alte acte juridice de angajare ale clubului pe linie sportivă;

 • c) coordonează activitatea desfășurată în cadrul secțiilor pe ramură de sport din cadrul clubului, precum și a antrenorilor, în vederea realizării scopului și obiectului de activitate al clubului;

 • d) organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine și urmărește aplicarea măsurilor pe care le dispune;

 • e) propune aplicarea, în condițiile legii, de sancțiuni disciplinare pe linie sportivă, în cazul săvârșirii de abateri disciplinare și măsuri de reparare a prejudiciilor produse;

 • f) propune spre avizare directorului clubului planurile metodologice și de pregătire întocmite de către metodist și antrenorii clubului și propune corecții;

 • g) analizează periodic, împreună cu antrenorii, stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite și rezultatele realizate de sportivii legitimați la club și prezintă situații centralizatoare directorului clubului;

 • h) participă la întocmirea calendarului competițional intern și internațional al clubului și urmărește derularea acestuia prezentând propuneri de optimizare a activității atunci cand se impune;

 • i) contribuie la stabilirea pentru fiecare antrenor prin fișa postului a numărului de grupe de sportivi pe niveluri valorice și a numărului minim de sportivi legitimați sau nelegitimați cuprinși în pregătire;

 • j) poate îndeplinii orice alte atribuții sabilite de către șeful ierarhic superior.

Art. 11 Directorul economic are următoarele atribuții:

 • a) asigură și răspunde de conducerea și coordonarea activității economice-financiare;

 • b) avizează situațiile financiare lunare, trimestriale și anuale;

 • c) verifică actele și înregistrările notelor contabile atât în contabilitate cât și în execuție;

 • d) exercită si răspunde de controlul financiar-preventiv propriu, conform legii, în urma desemnării prin decizie de către directorul clubului, cu avizul ordonatorului principal de credit;

 • e) asigură aplicarea măsurilor privind integritatea patrimoniului clubului și recuperarea pagubelor aduse acestuia;

 • f) planifică și elaborează în conformitate cu prevederile legale bugetul de venituri și cheltuieli, necesarul lunar de credite și monitorizează execuția bugetară a lunii precedente;

 • g) verifică întocmirea lunară a contului de execuție bugetară, pe care îl transmite în primele 5 zile ale lunii Primariei Municipiului Buzău;

 • h) organizează și răspunde de activitatea de inventariere a bunurilor aparținând „S.C.M.G.B.”, în conformitate cu prevederile legale, la termenele stabilite;

 • i) după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli anual, urmărește executarea lui prin încadrarea cheltuielilor în limitele prevăzute la fiecare articol bugetar;

 • j) răspunde de gestionarea eficientă a fondurilor publice la dispoziția clubului;

 • k) verifică actele de casă și bancă, deconturile, situația inventarelor, răspunde de efectuarea eficientă și legală a tuturor cheltuielilor și veniturilor;

 • l) răspunde de organizarea, evidența, raportarea angajamentelor bugetare și legale privind activitatea „S.C.M.G.B.”;

 • m) urmărește operațiunile privind angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor și răspunde de efectuarea acestora în termen, de încadrarea plăților în prevederilor bugetare, contractuale și legale;

 • n) urmărește debitele clubului și răspunde de înștiințarea conducerii privind situația acestora;

 • o) urmărește derularea licitațiilor și a contractelor de investiții din punct de vedere financiar;

 • p) centralizează și ține evidența execuției bugetelor proiectelor sportive;

 • q) răspunde de respectarea obligațiilor de plată ce derivă din legile cu caracter fiscal și de vărsarea de către club integral și la termenele stabilite a sumelor aferente acestor obligații;

 • r) coordonează procesul de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, precum și activitatea presupusă de derularea operațiunilor cu caracter economico-financiar care urmează acestora, în conformitate cu legislația legală în vigoare;

Art. 12 Aparatul funcțional

 • (1) . Compartimentul Juridic, Resurse Umane are următoarele atribuții;

 • a) încheie și gestionează contractele indviduale de muncă ale personalului propriu, precum și contractele indiviuale de muncă și/sau contractele de activitate sportivă cu participanții la activitatea sportivă;

 • b) elaborează procedurile necesare întocmirii tuturor fișelor de post și criteriile de evaluare a posturilor din statul de funcții aprobat, precum și pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților;

 • - întocmește planul privind promovarea personalului;

 • - fundamentează fondul de salarizare în cadrul bugetului;

 • c) pe baza propunerilor șefilor de compartimente, întocmește un program anual de perfecționare profesională a personalului angajat pe care îl înaintează spre aprobare directorului;

 • d) elaborează statul de funcții anual în conformitate cu organigrama și numărul de posturi aprobat;

 • e) elaborează statele de plată pentru personalul salariat și participanții la activitatea sportivă din cadrul clubului;

 • f) întocmește contractele de activitate sportivă pentru participanții la activitatea sportivă;

 • g) organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante și pentru promovare, în conformitate cu legislația în vigoare și asigură secretariatul comisiilor de examinare nominalizate de conducerea clubului prin decizie;

 • h) întocmește și actualizează Registrul General de evidență al salariaților;

 • i) redactează, actualizează și aduce la cunoștiința salariaților și a participanților la activitatea sportivă a Regulamentului de Ordine Interioară;

 • j) ține evidența posturilor și a sportivilor care necesită examene medicale suplimentare;

 • k) ține evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

 • l) avizează de legalitate deciziile emise de directorul „S.C.M.G.B.”;

 • m) acordă asistența juridică clubului în fața tuturor instanțelor judecătorești, organelor de urmărire penală precum și în raporturile acestuia cu autoritățile și instituțiile publice precum și cu orice persoană juridică sau fizică română sau străină;

 • n) reprezintă clubul în acțiunile civile, penale, în fața instanțelor de fond ordinare și extraordinare; în fața tuturor instanțelor de judecată pe cale ierarhică, a altor organe de jurisdicție, în fața organelor de cercetare penală, notariatelor, a oricărui organ al administrației de stat, pe bază de mandat acordat de conducerea clubului pentru actele contencioase și necontencioase;

 • o) analizează și avizează din punct de vedere al legalității proiectele de contracte transmise de către compartimentele de specialitate;

 • p) întocmește regulamente, note și instrucțiuni, precum și orice alte acte cu caracter normativ care sunt în legătura cu atribuțiile și activitatea clubului;

 • q) la sesizarea directorului economic, stabilește împreună cu conducerea clubului modul de recuperare a debitelor;

 • r) exprimă puncte de vedere privind interpretarea actelor normative la cererea compartimentelor și acordă asistență de specialitate acestora;

 • s) răspunde de aplicarea actelor normative în toate domeniile de activitate ale clubului ;

 • t) asigură publicarea în Sistemul Informatic Colaborativ pentru Mediul Performant de desfășurare al Achizițiilor Publice a anunțului de intenție, de participare și de atribuire; participă în comisiile de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică ;

 • u) asigură și gestionează corespondența cu autoritațile publice care au ca atribuții monitorizarea achizițiilor publice, potrivit legii;

 • v) asigură în permanență preschimbarea pașapoartelor pentru toți participanții la activitatea sportivă a clubului;

 • w) se ocupă în permanență de eliberarea vizelor de ședere/permiselor de ședere în timp util de către ambasade / consulate pentru asigurarea participării la competițiile sportive internaționale;

 • (2) . Compartimentul economic

 • a) asigură gestiunea obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe aparținând clubului;

 • b) urmărește modul de întocmire a planurilor financiare la timp și corect de către personalul din compartimentele clubului;

 • c) urmărește să fie efectuate în timp util, decontările pentru deplasările efectuate;

 • d) întocmește ordonanțările la plată, planurile financiare și efectuează decontările pentru serviciile sportive de care răspunde ;

 • e) răspunde de inventarierea bunurilor materiale și echipamentelor sportive;

 • f) propune scoaterea din uz a materialelor și echipamentelor sportive uzate, declasarea și casarea lor;

 • g) ține evidența contractelor încheiate cu operatorii economici prin care se asigură transportul, cazarea, masa, cantonamente, recuperare sau refacere sportivi;

 • h) răspunde de buna organizare și desfășurare a activității compartimentului, de ordinea și disciplina financiară în cadrul acestuia;

 • i) efectuează încasări si plăți în numerar;

 • j) întocmește bilanțurile contabile și le supune spre avizare și aprobare;

 • k) asigură integritatea și securitatea numerarului încasat;

 • l) întocmește evidența tehnică operativă aferentă încasarilor și plăților;

 • m) întocmește registrul de casă cu documente care reflectă operațiunile efectuate;

 • n) înregistrează documentele de încasare/plată zilnic pentru ziua anterioară;

 • o) înregistrează ordinele de plată furnizori;

 • p) asigură depunerea în condiții de securitate a numerarului încasat la trezorerie sau la bancă;

 • q) ridică numerarul necesar efectuarii plaților.

 • (3) . Compartimentul Marketing și organizare competiții:

 • a) să prospecteze, să analizeze și să elaboreze programe de marketing pentru fiecare rezultat obținut în cadrul competițiilor sportive;

 • b) să analizeze și să fundamenteze diferite variante de prețuri și tarife, și să definească varianta optimă;

 • c) să dea semnalul sau să inițieze studii pentru innoirea și diversificarea produselor (serviciilor) valorificate de către club prin magazinul de prezentare;

 • d) să organizeze controlul vânzărilor ( bilete, eșarfe, fulare, șepcuțe, echipament sportiv cu insemnele clubului) și să remedieze operativ, deficiențele care apar în acest domeniu;

 • e) să urmărească, în mod riguros, derularea contractelor cu terții;

 • f) să supavegheze modul de desfășurare a acțiunilor promoționale și să evalueze operativ efectul acestora;

 • g) menține legătura permanentă cu federațiile pe ramură de sport;

 • h) ia măsuri de respectare a prevederilor legale în vigoare, în ceea ce privește siguranța și securitatea spectatorilor pe bazele și arenele sportive;

 • i) ține legătura cu staff-ul cluburilor competitoare, în vederea stabilirii măsurilor organizatorice pentru desfășurarea competițiilor.

 • (4). Compartiment Comunicare, asistent manager și registratură

 • a) înaintează petițiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în funcție de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului;

 • b) preia și înregistrează corespondența din cadrul clubului și se îngrijește de rezolvarea petițiilor;

 • c) urmărește soluționarea și redactarea în termen a răspunsului;

 • d) asigură clasarea și arhivarea petițiilor;

 • e)  redirecționează petițiile greșit îndreptate clubului, către autoritățile sau institutiile publice care au atributii in rezolvarea problemelor sesizate, instiintand petitionarul despre aceasta;

 • f)  claseaza petitiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului, precum si petitiile cu acelasi continut de la acelasi petitionar la care deja s-a raspuns;

 • g) analizeaza activitatea proprie de solutionare a petitiilor, intocmind in acest sens un raport semestrial;

 • h) soluționează, în termenul prevăzut de lege, corespondența repartizată;

 • i) pune in aplicare prevederile legale ce privesc atributiile clubului privind liberul acces la informatiile de interes public;

 • j) intocmeste, anual, raportul privind informatiile de interes public;

 • k) primeste si inregistreaza, in registrul special, cererile privind liberul acces la informatiile de interes public;

 • l) pentru informatiile de interes public solicitate verbal, precizeaza conditiile si formele in care are loc accesul la aceste informatii si pot furniza pe loc informatiile de interes public solicitate;

 • m) indruma, persoana interesata, sa solicite in scris, informațiile de interes public care nu pot fi furnizate pe loc;

 • n) raspunde, in scris, la solicitarile informatiilor de interes public, in termenul stabilit de lege;

 • o) asigura accesul la informatiile de interes public si in format electronic, daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare;

 • p) actualizeaza, ori de cate ori este necesar, informatiile de interes public comunicate din oficiu pe site-ul oficial al clubului;

 • q) raspunde la apelurile telefonice ale cetatenilor si acorda asistenta de specialitate la problemele sesizate;

 • r)  redirectioneaza apelurile telefonice ale cetatenilor catre compartimentele de specialitate ale clubului in vederea acordarii asistentei de specialitate la problemele sesizate;

 • s) participa, impreuna cu structura cu atributii in acest sens stabilita prin dispoziția directorului clubului la proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea, monitorizarea, si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern conform prevederilor legale in vigoare;

 • t) fundamentează proiectele de decizii ale directorului clubului, în domeniul său de activitate;

 • u) colaborează cu celelalte compartimente din cadrul clubului, pentru îndeplinirea atribuțiilor;

 • v) compartimentul îndeplinește și alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local, dispozitii ale Primarului sau orice alte sarcini incredintate de sefii ierarhici superiori indeosebi cele ce vizeaza activitatea clubului si răspunde de modul de indeplinire a acestora;

 • w) asigura informarea comunitatii prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin conferinte de presa si afișare la sediul clubului a informațiilor privind:

 • - activitatea proprie, beneficiile sociale privind activitatea sportiva desfasurata - formulare/modele de cereri în format editabil, programul clubului, condiții de eligibilitate etc.;

 • - informații privind actiunile sportive in curs de desfasurare sau defasurate la nivelul clubului;

 • - informații privind alte activitati/actiuni de interes public;

 • (5). Atribuțiile compartimentului Administrativ:

 • a) întocmește împreuna cu celelale compartimente din cadrul clubului, proiectul programului de măsuri și propuneri privind protecția muncii; răspunde de instruirea în domeniul protecției muncii la angajare, lunar, trimestrial și anual, după caz, a muncitorilor și a celorlalte categorii de salariați din club ,(dacă această activitate nu este externalizată);

 • b) răspunde de obținerea diferitelor documențatii de funcționare ale clubului;

 • c) analizează cauzele accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și propune măsurile legale de eliminare imediată a acestora, (dacă aceasta activitate nu este externalizata);

 • d) elaborează instrucțiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca (daca aceasta activitate nu este externalizata);

 • e) întocmește un documentar cu caracter tehnic de informare și instruire a lucratorilor in domeniul securității în muncă (dacă această activitate nu este externalizată);

 • f) urmărește actualizarea planului de avertizare, a planului de protecție și prevenire și a planului de evacuare

 • g) ține evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;

 • h) ține evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

 • i) asigură curățenia și întreținerea tuturor clădirilor și a spațiilor exterioare din vecinătatea acestora;

 • j) răspunde de luarea tuturor măsurilor care să asigure întreținerea modernizarea, repararea și exploatarea bazelor sportive și a altor echipamente din dotare, în condițiile de deplină siguranță ;

 • k) face propuneri privind reparațiile capitale și curente ale sediului și a bazelor sportive aflate în administrare ,urmarește executarea și recepția lucrărilor în conformitate cu proiectele și cu devizele aprobate, în condițiile legislației în vigoare;

 • l) asigură protecția împotriva incendiilor;

 • m) veghează la respectarea condițiilor impuse de lege privind fumatul și lucrul cu foc;

 • n) instruiește personalul instituției în acțiunea de aparare civilă;

 • o) intervine operativ în cazul unor calamități; inundații, înzăpeziri, incendii, etc.;

 • p) verifică și întreține mijloacele PSI;

 • q) înregistrarea pe baza aprobării factorilor competenți a modificărilor produse cu privire la existența, utilizarea și mișcarea bunurilor din inventar și prezentarea actelor corespunzătoare compartimentului economic;

 • (6) . Secțiile pe ramură de sport.

 • a) atribuțiile participanților la activitatea sportivă, precum și a sportivilor vor fi menționate în contractele de activitate sportivă a căror clauze vor fi negociate de către părți.

 • b) prin decizia directorului clubului se va numi Comisia de negociere a contractelor de activitate sportivă.

 • (7) . Dacă sunt necesare măsuri pentru eficientizarea activității, conducerea executivă, cu aprobarea Comitetului Director, poate propune noi atribuții pentru compartimetele și secțiile din cadrul aparatului funcțional.

CAPITOLUL V

REGIMUL DE DISCIPLINĂ, RECOMPENSE ȘI SANCȚIUNI - CONDIȚII DE ACORDARE ȘI DE APLICARE

Art. 13. (1) Pentru rezultate deosebite sau pentru recunoașterea contribuției la dezvoltarea sportului, clubul poate recompensa sportivii, tehnicienii, antrenorii, instructorii și salariatii care au contribuit la obtinerea de rezulate deosebite de catre club, acordand premii, distincții, trofee, diplome, cupe sau plachete.

 • (2) Directorul clubului cu avizul Comitetului Director hotărăște, în funcție de rezultate și de aportul personal, în limita bugetului clubului, acordarea de premii, prime sau alte recompense în bani sau obiecte, conform legislației în vigoare.

 • (3) Comitetul Director hotărăște radierea unei sancțiuni date anterior.

Art. 14. Abaterile de la Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul Intern sau de la alte regulamente, reglementări sau norme stabilite prin decizii de către conducerea clubului, vor fi analizate de către Comitetul Director prin Comisia de etică și disciplină a clubului care, în funcție de gravitatea faptelor și de circumstanțele producerii lor, poate aplica urmatoarele sancțiuni; avertisment, amenda, suspendarea temporară din activitatea clubului, ori excluderea din activitatea clubului. Cuantumul amenzilor va fi aprobat de Comitetul Director pentru fiecare sancțiune în parte.

Art. 15. (1) La pronunțarea Hotărârii se va ține seama de circumstanțele atenuante sau agravante.

 • (2) . Circumstanțele atenuante sunt; antecedentele anterioare, mărturisirea faptei precum și rezutatele obținute. Acestea pot duce la diminuarea sancțiunii până la jumatate.

 • (3) . Circumstanțele agravante sunt: calitatea oficială a persoanei în cauză pemeditarea, cumulul de abateri, recidiva. Ele pot duce la majorarea cu maximum jumătate a sancțiunii.

 • (4) . Se consideră recidivă cel/cea care a mai fost sancționat(ă) în ultimii 2(doi) ani pentru abateri de același fel.

Art. 16. Avertismentul se aplică numai în cazul săvarșirii primei abateri și este atenționarea în scris asupra sancțiunilor ce vor urma dacă se va săvârșii o nouă abatere.

Art. 17. Suspendarea temporară poate fi:

a) Pe o perioadă de 3-6 luni, pentru gesturi și expresii jignitoare și insultătoare la adresa adversarilor, arbitrilor, partenerilor de concurs, reprezentanților organizațiilor sportive, precum și pentru nerespectarea deciziilor arbitrilor, neprezentarea la cantonamente și competiții fără a-și anunța și justifica absența, purtare scandaloasă, atitudine necuviincioasă fața de reprezentanții clubului, a federațiilor sportive naționale, prejudicierea imaginii clubului;

 • b) Pe o perioadă de 6 luni-1 an și amenda pentru lovirea adversarului sau a unui partener de competiție, provocarea de scandaluri pe terenul de joc sau în afara lui, refuzul de a face parte din reprezentativa clubului fara a avea motive temeinic justificate.

 • c) Pe o perioadă de 2 ani pentru lovirea reprezentanților clubului, a reprezentanților federațiilor naționale sau a unui arbitru în funcție.

Art. 18. Suspendarea definitivă (excluderea) din activitatea sportivă din cadrul clubului se ia de către Comitetul Director pentru abateri deosebit de grave cum ar fi: dopaj, vicierea de rezultate, neapărarea corectă a șanselor definite de către regulamentele federațiilor sportive naționale și internaționale.

Art. 19. Pentru personalul clubului angajat cu contract individual de muncă, sancțiunile disciplinare sunt cele prevăzute în Codul Muncii. Acestea se vor aplica numai după parcurgerea tuturor procedurilor prevăzute de legislația muncii.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE - DREPTURI EXCLUSIVE - LEGEA APLICABILĂ

Art. 20. (1) „ S.C.M.G.B.” este supus înregistrării de catre Ministerul Tineretului si Sportului, în Registrul Sportiv. Ca urmare a înregistrării, „ S.C.M.G.B.” va primi un număr de identificare și Certificat de Identitate Sportivă.

(2) „ S.C.M.G.B.” se va afilia la federațiile naționale aferente disciplinelor sportive.

Art. 21. (1) „ S.C.M.G.B.” deține exclusivitatea cu privire la:

 • a) dreptul asupra imaginii clubului sau individuale, statică și în mișcare a sportivilor în echipament de concurs și de reprezentare, când participă la competiții în numele „ S.C.M.G.B.”

 • b) dreptul de folosință asupra siglei/emblemei proprii, precum și a denumirii competițiilor pe care le va organiza;

 • c) drepturile de reclamă, publicitate și de transmisie radio și televiziune la competițiile pe care le organizează sau la care participă, după caz;

 • d) alte drepturi prevăzute de lege.

(2) Drepturile menționate la art. 14 alin. (1) pot fi cesionate de către „ S.C.M.G.B.”, în condițiile legii.

Art. 22. Prezentul Regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 69/2000 a Educației Fizice și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentelor federațiilor naționale pe ramura de sport la care „ S.C.M.G.B.” va fi afiliat.

Director,

Ion CAZAN

Anexa Nr. 3

La Hotărârea nr. 22/30.01.2020 A Consiliului Local al Municipiului Buzău

STAT DE FUNCȚII AL SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZAU

Nr. poz.

Compartimentul

Nivel studii

Grad./treapta prof.

Numar de posturi

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

Funcția

CONDUCERE

1.

Director

S

II

1

Anexa VIII, Cap. II, pct. IV, lit. a), b)

2.

Director adjunct

S

II

1

Anexa VIII, Cap. II, pct. IV, lit. a), b)

3.

Director economic

S

II

1

Anexa VIII, Cap. II, pct. IV, lit. a), b)

COMPARTIMENT COMUNICARE, ASISTENT MANAGER SI REGISTRATURA

4.

Consilier

S

IA

1

Anexa VIII, Cap. II, pct. IV, lit. a), b)

5.

Secretar

M

IA

1

Anexa VIII, Cap. II, pct. IV, lit. a), b)

6.

Arhivar

M

IA

1

Anexa VIII, Cap. II, pct. IV, lit. a), b)

COMPARTIMENT JURIDIC SI RESURSE UMANE

7.

Consilier juridic

S

IA

1

Anexa VIII, Cap. II, pct. IV, lit. a), b)

8.

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII, Cap. II, pct. IV, lit. a), b)

9.

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII, Cap. II, pct. IV, lit. a), b)

10.

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII, Cap. II, pct. IV, lit. a), b)

COMPARTIMENT MARKETING SI ORGANIZARE COMPETITII

11.

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII, Cap. II, pct. IV, lit. a), b)

COMPARTIMENT ECONOMIC

12.

Economist

S

IA

1

Anexa VIII, Cap. II, pct. IV, lit. a), b)

13.

Contabil

M

IA

1

Anexa VIII, Cap. II, pct. IV, lit. a), b)

14.

Contabil

M

IA

1

Anexa VIII, Cap. II, pct. IV, lit. a), b)

15.

Casier

M

IA

1

Anexa VIII, Cap. II, pct. IV, lit. a), b)

Nr. poz.

Compartimentul

Nivel studii

Grad./treapa prof.

Numar de posturi

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

Funcția

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

16.

Administrator baze sportive

M

I

1

Anexa VIII, Cap. II, pct. IV, lit. a), b)

17.

Magaziner

M

1

Anexa VIII, Cap. II, pct. IV, lit. a), b)

18.

Instalator

M

I

1

Anexa VIII, Cap. II, pct. IV, lit. a), b)

19.

Mecanic

M

I

1

Anexa VIII, Cap. II, pct. IV, lit. a), b)

20.

Electrician

M

I

1

Anexa VIII, Cap. II, pct. IV, lit. a), b)

21.

Ingrijitor baze sportive

M

1

Anexa VIII, Cap. II, pct. IV, lit. a), b)

22.

Ingrijitor baze sportive

M

1

Anexa VIII, Cap. II, pct. IV, lit. a), b)

23.

Ingrijitor baze sportive

M

1

Anexa VIII, Cap. II, pct. IV, lit. a), b)

24.

Ingrijitor baze sportive

M

1

Anexa VIII, Cap. II, pct. IV, lit. a), b)

25.

Lenjereasa

M

1

Anexa VIII, Cap. II, pct. IV, lit. a), b)

SECTII SPORTIVE PE RAMURA DE SPORT

26.

Director sportiv

S

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

27.

Referent sportiv

M

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

SECTII SPORTURI INDIVIDUALE

ATLETISM

28.

Antrenor

Licență

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

29.

Sportivi

Legitimație

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

BOX

30.

Antrenor

Licență

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

31.

Sportivi

Legitimație

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

Nr. poz.

Compartimentul Funcția

Nivel studii

Grad./treapa prof.

Numar de posturi

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

GIMNASTICA

32.

Antrenor

Licență

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

33.

Sportivi

Legitimație

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

KARATE

34.

Antrenor

Licență

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

35.

Sportivi

Legitimație

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

MODELISM

36.

Antrenor

Licență

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

37.

Sportivi

Legitimație

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

SAH

38.

Antrenor

Licență

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

39.

Sportivi

Legitimație

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

TENIS DE MASA

40.

Antrenor

Licență

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

41.

Sportivi

Legitimație

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

SECTII SPORTURI PE ECHIPE

SECTIA FOTBAL

42.

Team Manager/Antrenor coordonator

Licență

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

43.

Antrenor principal/secund

Licență

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

44.

Team Manager CCJ

Licență

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

45.

Scouter

Licență

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

46.

Nutritionist

S

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile

Normelor Financiare proprii în vigoare

47.

Psiholog

S

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

48.

Ofiter presa

Licență

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

49.

Oficial sportiv acreditat

Licență

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

50.

Referent sportiv

M

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

51.

Delegat sportiv

S/M

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

52.

Responsabil ordine si paza stadioane

S/M

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

53.

Magaziner articole sportive

M

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

54.

Responsabil PSI pe stadioane

S/M

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

55.

Crainic comentator sportiv

S/M

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

56.

Fotograf

S/M

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

57.

Sofer

M

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

58.

Sportivi

Legitimație

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

HANDBAL

59.

Team Manager/Antrenor coordonator

Licență

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

60.

Antrenor principal/secund

Licență

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

61.

Referent sportiv

M

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

62.

Operator date caseta tehnica joc

S/M

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

63.

Crainic comentator sportiv

S/M

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

64.

Sofer

M

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

65.

Sportivi

Legitimație

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

RUGBY

66.

Team Manager/Antrenor coordonator

Licență

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

67.

Antrenor principal/secund

Licență

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

68.

Referent sportiv

M

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

69.

Sofer

M

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

70.

Sportivi

Legitimație

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

VOLEI

71.

Team Manager/Antrenor coordonator

Licență

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

72.

Antrenor principal/secund

Licență

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

73.

Referent sportiv

M

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

74.

Sportivi

Legitimație

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

COMPARTIMENT MEDICAL

75.

Medic specialist

S

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

76.

Medic specialist

S

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

77.

Medic specialist

S

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

78.

Asistent medical

PL/M

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

79.

Asistent medical

PL/M

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

80.

Asistent medical

PL/M

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

81.

Asistent medical

PL/M

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

82.

Kinetoterapeut

S

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

83.

Kinetoterapeut

S

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

84.

Kinetoterapeut

S

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

85.

Kinetoterapeut

S

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

86.

Kinetoterapeut

S

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

87.

Preparator fizic

M

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

88.

Preparator fizic

M

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

89.

Preparator fizic

M

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

90.

Preparator fizic

M

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

91.

Preparator fizic

M

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

92.

Maseur

M

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

93.

Maseur

M

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

94.

Maseur

M

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

95.

Maseur

M

1

Retribuția se stabilește în conformitate cu prevederile Normelor Financiare proprii în vigoare

NOTA:

 • 1. Anexele la Legea nr. 153/2017 utilizate în prezentul stat de funcții sunt în concordanță cu atribuțiile cuprinse în fișele de post. Nivelul salariului de baza corespunzător funcțiilor, gradelor și treptelor profesionale prevăzute în prezentul stat de funcții, precum și al celorlalte drepturi salariale aferente se vor încadra în sumele alocate prin bugetul instituției la Titlul I "Cheltuieli de personal", precum si in baza H.C.L.M. nr. 284/21.10.2019.

 • 2. Posturile prevăzute în statul de funcții cu contract individual de muncă pot fi încadrate direct pe o perioadă determinată, în funcție de necesitățile clubului, conform legislației în vigoare.

 • 3. Participanții la activitatea sportivă încheie contract de activitate sportivă cu clubul prin negociere conform legislației în vigoare.

Director,

Ion CAZAN

Compartiment Juridic, Resurse Umane

Consilier juridic,

Ion GHEORGHIU

Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 22 din 30 ianuarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

NORMELE FINANCIARE

PENTRU ACTIVITATEA SPORTIVĂ DESFĂȘURATĂ LA SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU

CAPITOLUL I Obiectul și domeniul de aplicare

Art. 1 Prezentele norme reglementează categoriile de cheltuieli specifice și cuantumul acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activității sportive, participanții la acțiunile sportive, precum și alte aspecte financiare ale activității sportive de către Sport Club Municipal GLORIA Buzău.

Art. 2 Prezentele norme se aplică de către Sport Club Municipal GLORIA Buzău.

CAPITOLUL II Definiții

Art. 3 în înțelesul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații :

 • 1. activitate sportivă - complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acțiuni care constituie activitate sportivă sunt: acțiuni de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive, denumite împreună acțiuni sportive;

 • 2. acțiune de pregătire sportivă - acțiune sportivă desfășurată în țară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotorie a individului și participarea la competiții sportive;

 • 3. competiție sportivă - acțiune sportivă organizată de structuri sportive și/sau de alte entități competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și/sau obținerea victoriei;

 • 4. competiție sportivă internă - competiție sportivă la care, conform regulamentului de desfășurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România;

 • a) competiție sportivă internă de nivel național - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel național;

 • b) competiție sportivă internă de nivel zonal sau interjudețean -competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel zonal ori interjudețean sau promovarea în eșalonul valoric superior;

 • c) competiție sportivă internă de nivel județean - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel județean sau promovarea în eșalonul valoric superior;

 • 5. competiție sportivă internațională - competiție sportivă la care conform regulamentelor de desfășurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizații sportive din mai multe țări;

 • 6. alte acțiuni sportive - acțiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competițiile sportive și cele de pregătire sportivă desfășurate în țară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferințe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experiență, gale, expoziții, cursuri și stagii de practică și specializare sau perfecționare și altele asemenea, precum și acțiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță și altele asemenea;

 • 7. alimentație de efort - tip de alimentație specială, necesară compensării pierderii de nutrienți în urma efortului depus de sportivi în programele de pregătire și participare în competiții;

 • 8. susținătoare de efort - substanțe sintetice sau naturale cu efecte ergo-sau profotrope utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au ca scop profilactic, curativ și accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la susținerea biologica a efortului următor; substanțe care nu sunt incluse pe lista substanțelor interzise întocmită de Agenția Mondială Antidoping (WADA);

 • 9. antrenor coordonator, antrenor - persoană calificată care se ocupă de selecția și pregătirea de bază a sportivilor dintr-o ramură sportivă, asigurând promovarea acestora în cadrul sistemului ierarhic de evaluare sportivă, de la un nivel scăzut al aptitudinilor și abilităților sportive spre înalta performanță sportivă;

 • 10.  personal din cadrul federațiilor/clubului - orice persoană care îndeplinește o funcție oficială în cadrul federațiilor/clubului confirmată de organul abilitat;

 • 11. organizații sportive - persoane juridice de drept public sau privat, fără scop patrimonial, deținătoare ale Certificatului de identitate sportivă cărora le-a fost atribuit numărul de înregistrare în Registrul sportiv, structuri sportive constituite legal, în conformitate cu prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare care potrivit actului de înființare sau ștatutului pot organiza, participa și/sau finanța după caz acțiuni sportive;

 • 12. sportivi de performanță - sportivul autorizat în condițiile legii de către federația sportivă pe ramură de sport să își desfășoare activitatea sportivă;

 • 13. contract de activitate sportivă - convenție încheiată pentru o perioadă determinată între club și participanții la activitatea sportivă care are ca obiect desfășurarea unei activități cu caracter sportiv;

 • 14. program sportiv - plan de activitate în care sunt stabilite, în ordinea desfășurării lor, etapele propuse pentru o perioadă dată; complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanță cu caracter sportiv pentru o activitate sportivă secvențială sau un sezon copetițional. Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acțiuni de selecție, acțiuni de promovare, acțiuni de pregătire sportivă, competițiile sportive, evenimentele sportive, denumite împreună acțiuni sportive;

 • 15. colective tehnice - antrenori, medici, cercetători, metodist, asistent medical, kinetoterapeut, psihologi și alți specialiști stabiliți de către club care sunt implicați direct și indirect prin intermediul atribuțiilor ?n performanță sportivă.

CAPITOLUL III Participanții la acțiunile sportive

A . La acțiunile de pregătire sportivă interne și internaționale

Art.4 - (1) Acțiunile de pregătire sportivă se aprobă de conducerea clubului cu avizul prealabil al Comitetului Director.

 • (2) La acțiunile prevăzute la alin.(1) pot participa:

 • a) sportivi;

 • b) antrenori coordonatori și antrenori ;

 • c) medici, asistenți medicali, maseuri, fizioterapeuți, cercetători, alți specialiști care contribuie la realizarea pregătirii;

 • d) arbitrii, observatori, operatori video, personal auxiliar;

 • e) alte persoane care contribuie la realizarea acțiunii sportive.

 • (3) Persoanele prevăzute la alin. (2), lit. b), c) și d) pot beneficia pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă de aceleași drepturi ca și sportivii, cu excepția cazurilor ?n care acțiunile sunt organizate în localitățile în care își au domiciliul aceste persoane și clubul a stabilit să nu locuiască cu sportivii cantonați, situație în care vor beneficia de una sau două mese pe zi, după caz.

 • (4) Numărul, structura și componența nominală ale participanților la acțiunile de pregătire se stabilesc de conducerea clubului cu avizul Comitetului Director, în funcție de ramura de sport, de scopul și importanța acțiunii și de resursele financiare prevăzute în buget.

 • B. La competițiile sportive și la alte acțiuni sportive interne și internaționale

Art.5 - (1) La competițiile sportive interne și internaționale, în afară de sportivi, pot participa antrenori coordonatori, antrenori, medici, asistenți medicali, fizioterapeuți, operatori video, arbitrii, observatori, alți specialiști, precum și alte persoane din cadrul clubului, care contribuie la asigurarea condițiilor tehnice și administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiție și realizării obiectivelor propuse.

 • (2) Sportivii și celelalte persoane care participă la competițiile sportive alcătuiesc delegația sportivă a clubului.

 • (3) Numărul, structura și componența nominală ale delegației sportive care participă la competiții sportive și perioada de deplasare se stabilesc de club cu avizul Comitetului Director, în raport cu regulamentul competiției respective, necesitățile concrete de îndeplinire o obectivelor stabilite și cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget.

Art. 6 - Numărul și baremele arbitrilor la competițiile interne și internaționale se stabilesc de federațiile sportive naționale, respectiv de federațiile sportive internaționale, conform regulamentelor proprii.

CAPITOLUL IV Categoriile de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea acțiunilor sportive

Secțiunea 1

Cheltuieli de transport

Art. 7 - (1) Transportul participanților la acțiunile sportive organizate în țară, în alta localitate decât cea în care își au domiciliul aceștia, se poate efectua, după caz:

 • a) cu orice fel de tren, clasa a II - a pe distanțe de până la 300 km și clasa I pe distanțe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă și se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanțe mai mari de 300 km și pe timp de noapte;

 • b) cu mijloace de transport auto ale clubului;

 • c) cu mijloace de transport în comun;

 • d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare și alte asemenea;

 • e) cu avionul, clasa economică ;

 • f)  cu navele de călători, după tariful clasei I;

 • g) cu autoturismul proprietate personală, în condițiile legii.

 • (2) La acțiunile de pregătire sportivă care se desfășoară în localitatea în care își au domiciliul, sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun de la locul de domiciliu la locul de desfășurare a acțiunii de pregătire, pe baza legitimațiilor de călătorie sau a abonamentului.

 • (3) Transportul participanților de la locul de cazare la locul de desfășurare a acțiunii se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun, în condițiile legii.

Art. 8 - Pentru deplasarea participanților la acțiunile sportive organizate în străinătate, clublul poate efectua cheltuieli privind transportul acestora, astfel :

 • a) cu avionul, la clasa economică;

 • b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit;

 • c) cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale clubului;

 • d) cu autoturismul proprietate peronală, în condițiile legii;

 • e) cu navele de călători, după tariful clasei I.

Art. 9 - La acțiunile sportive organizate în țară și în strainătate se pot deconta drept cheltuieli de transport și :

 • a) taxele pentru trecerea podurilor;

 • b) taxele de traversare cu bacul;

 • c) taxele de aeroport, gară, aerogară sau port;

 • d) alte taxe privind circulația pe drumurile publice, prevăzute de dispozițiile legale;

 • e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum și comisioanele percepute de agențiile de voiaj;

 • f) taxele percepute suplimentar pentru bagajale constând din materiale și echiament sportiv, aparatură medicală și altele asemenea;

 • g) transportul pe destinația dus -întors dintre aeroport sau gară și locul de cazare.

Art. 10 - Pentru transferul sportivilor intra și extracomunitari, clubul poate efectua, în limita bugetului aprobat, cheltuieli pentru:

 • a) achiziționarea biletelor de avion dus - întors din țara de origine a sportivului;

 • b) achitarea taxelor consulare precum și alte taxe prevăzute de lege;

 • c) cazarea și masa sportivului pe timpul deplasării din țara de origine la club.

Secțiunea a 2 - a

Cheltuieli de cazare

Art. 11 - (1) Cazarea participanților la activitățile sportive organizate în țară se poate face, după caz :

 • a) în unitățile de cazare pentru sportivi;

 • b) în cămine școlare sau studentești;

 • c) în locuințe închiriate în condițiile legii;

 • d) în structuri de primire turistică cu funcțiune de cazare, până la categoria de 3 stele inclusiv sau echivalent;

 • (2) Cazarea participanților la competițiile sportive și la alte acțiuni sportive internaționale organizate în țară se poate face în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, în funcție de nivelul, importanța și/sau regulamentul competiției, după caz;

 • (3) La competițiile sportive organizate în străinătate cazarea participanților se face, după caz:

 • a) în hotelurile în care au loc acțiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor;

 • b) în alte hoteluri sau spații de cazare, cu încadrarea în plafoanelor de cazare stabilite prin dispozițiile legale în vigoare privind deplasarea personalului român în strainatate.

 • (4) în cheltuielile de cazare se includ, pe lângă tarif sau chirie, eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum și costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.

 • (5) în cazuri temeinic justificate, direcorul clubului poate aproba, pe baza documentelor justificative, plata cheltuielilor de cazare peste plafoanele prevăzute în normele legale specifice în vigoare, în limita prevederilor bugetare aprobate.

Secțiunea a 3 - a

Cheltuieli de masă

Art. 12 - (1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acțiunile sportive organizate în țară se diferențiază pe categorii de acțiuni, după cum urmează :

Acțiunea

Limite Maxime/persoana

a) Competiții sportive interne

 • - de nivel comunal, orășenesc sau municipal;

 • - de nivel județean;

 • - de nivel zonal sau interjudețean;

 • - de nivel național

până la 45 lei până la 50 lei până la 60 lei până la 70 lei

Acțiuni de pregătire sportivă și alte acțiuni sportive desfășurate în țară organizate și/sau finanțate de clubul Sport Club Municipal GLORIA Buzău.

până la 85 lei

Competiții sportive și alte acțiuni sportive internaționale desfășurate în țară, organizate și/sau finanțate de Sport Club Municipal GLORIA Buzău

până la 90 lei

 • (2) La încheierea competițiilor sportive și a altor acțiuni sportive internaționale desfășurate în țară se poate organiza și finanța o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii și oficialii participanți și cu alte persoane care au contribuit la organizarea acțiunii, în limita sumei de 110 lei de persoană. In aceasta situatie, suma prevazuta pentru masa de seara sau de pranz, dupa caz, nu se mai foloseste. In cazul meselor oficiale se pot deconta si bauturi alcoolice.

 • (3) La competițiile sportive organizate în țară, clubul poate asigura sportivilor, băuturi răcoritoare în sumă de până la 10 lei /persoană/joc.

 • (4) La competițiile sportive organizate în țară și acțiunile de pregătitre sportivă, clubul poate asigura sportivilor și staff-ului tehnic apă pentru hidratare în sumă de până la 7 lei/sportiv/persoană/zi.

 • (5) La acțiunile de pregătire sportivă sunt interzise includerea și decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice.

 • (6) La acțiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanți până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispozițiile legale în materie pentru fiecare țară în care are loc deplasarea.

 • (7) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în condițiile legii.

 • (8) în situația în care cheltuielile de masă la acțiunile sportive desfășurate în străinătate se asigură de partenerii externi, participanții la aceste acțiuni pot beneficia de până la 50 % din diurna stabilită pentru țara în care are loc deplasarea.

 • (9) Prevederile alin. (8) se aplică și în situația în care cheltuielile de întreținere si cazare a participanților în străinătate se asigură din sumele plătite organizatorului de către club, la nivelul comunicat de acesta.

 • (10) în cazul deplasării în străinătate cu trenul sau cu mijloace de transport auto, delegația sportivă a clubului beneficiază de masă la nivelul limitelor prevăzute la alin. (1), numai pe durata călătoriei pe teritoriul României.

 • (11) Cheltuielile zilnice de masă prevăzute în prezentul articol reprezintă limite maxime. Cuantumul efectiv al acestora se aprobă de Comitetul Director, la propunerea conducerii executive a clubului, în funcție de specificul ramurii de sport, de valoarea sportivilor, de unitatea la care li se asigură masa, în limita prevederilor bugetare aprobate.

Secțiunea a 4 - a

Cheltuieli privind alimentația de efort

Art. 13 - (1) Pentru asigurarea unei alimentații corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot beneficia de alimentație de efort - în alimente - acordată după cum urmează:

 • a) Pentru sportivii clubului din loturile olimpice/paralimpice și naționale, la toate categoriile de vârstă - pana la 900 lei/lunar/sportiv;

 • b) Pentru ceilalți sportivi legitimați din secțiile clubului, la toate categoriile de vârstă - pană la 600 lei/lunar/sportiv.

(2) Valoarea efectivă a alimentației de efort se aprobă către Comitetul Director al clubului, la propunerea conducerii executive, în raport cu performanțele realizate de sportiv și cu obiectivele asumate de acesta.

(3) Alimentația de efort se acordă, pentru aceeași perioadă, de o singură structură sportivă.

Art. 14 - Pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum două mese/zi, clubul nu acordă alimentație de efort.

Art. 15 - Pentru echipele sau grupele de copii si juniori clubul, poate acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 15 lei/sportiv.

Secțiunea a 5 - a

Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor și a altor persoane

Art. 16 - (1) Indemnizația de arbitraj se suportă de clubul organizator pe fiecare meci sau reuniune, după caz, nivelul acesteia fiind :

 • a) pentru arbitrul principal, 100% din sumele stabilite de federația sportivă pe ramură de sport/ Asociațiile județene pe ramură de sport;

 • b) pentru arbitrul secund, 75% din indemnizația arbitrului principal.

 • (2) Pentru activitatea de secretariat desfășurată înainte, în timpul sau derularea competiției, la ramurile de sport la care se justifică, pot fi plătite 2-4 indemnizații la nivelul unui arbitru secund, în funcție de nivelul competiției.

 • (3) Medicii, alții decât cei aparținând clubului, pot primi 100% din indemnizația de arbitraj pentru arbitrii principali, iar asistenții medicali, alții decât cei aparținând clubului, 75% din indemnizația medicilor.

 • (4) în cazul în care arbitrii participanți la o competiție sportivă nu se pot deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfășurare a acesteia, ei pot beneficia de acordarea alocației de masă în numerar, cu încadrarea în limitele prevăzute de prezentele norme, impozitată în conformitate cu prevederile legale.

 • (5) Cheltuielile de transport, masă și cazare pentru arbitrii și oficialii delegați la competițiile sportive pot fi finanțate de către club pentru acțiunile sportive pe care le organizează, în limitele prevăzute de prezentele norme.

Secțiunea a 6 - a

Cheltuieli privind asigurarea participanților la activitatea sportivă, a materialelor și a echipamentului sportiv și a altor bunuri

Art. 17 - Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale participanților la activitatea sportivă, precum si pentru asigurarea materialelor și echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport și a altor bunuri necesare realizării acțiunilor sportive pot fi efectuate astfel:

 • a) sportivi, antrenori și alți specialiști            - anual;

 • b) mijloace de transport aparținând clubului - anual;

 • c) materiale, echipament, alte bunuri - pe perioada acțiunii.

Secțiunea a 7 - a

Cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv

Art. 18 - Pentru realizarea acțiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziționarea de instalații și materiale sportive, echipament sportiv de pregătire și competiție, ținuta de reprezentare, după caz, în limita fondurilor prevăzute în buget.

Secțiunea a 8 - a

Cheltuieli medicale și pentru controlul doping

Art. 19 - Clubul poate să procure, în baza prescripției medicale :

 • a)  vitamine și susținătoare de efort, în sumă de până la 20 lei/zi pentru fiecare sportiv;

 • b) medicamente, materiale sanitare, unguente și produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere și recuperare, în sumă de până la 10 lei/zi pentru fiecare sportiv, în cadrul prevederilor bugetare aprobate în acest scop.

Art. 20 - (1) Clubul poate efectua cheltuieli pentru asistență și investigații medicale, respectiv rezonanță magnetică, tomografie computerizată, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi și alte asemenea, privind starea de sănătate a sportivilor de performanță, precum și pentru realizarea intervențiilor chirurgiale și a tratamentelor postoperatori ale acestora pentru sportivii legitimați.

 • (2)  Clubul poate efectua cheltuieli pentru dotarea cabinetului medical cu medicamente, materiale și aparatură sanitară și de refacere după efort, pentru acordarea asistenței medicale de urgență, și a stației doping cu echipamente de specialitate, în limita prevederilor bugetare aprobate în acest scop.

 • (3) Pentru realizarea controalelor doping, clubul poate efectua cheltuieli în lei, pentru testele efectuate în țară, sau în valută, pentru cele impuse de reglementările internaționale a fi efectuate în străinătate.

Secțiunea a 9 - a

Alte categorii de cheltuieli

Art. 21 - Pentru organizarea, respectiv desfășurarea acțiunilor sportive reglementate de prezentele norme, clubul poate efectua, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cheltuieli pentru :

 • a) plata retribuțiilor pentru sportivi și ceilalți participanți la activitatea sportivă după cum urmează :

-Lei brut-

Participanți la activitatea sportivă

_ .       .. *

Retribuția lunară propusă

minimă

maximă

Sportivi

375

56423

Antrenori

750

56423

Medic

4756

10867

Kinetoterapeut

3645

6423

Maseur

2534

4200

Preparator fizic

4200

10867

Asistent medical

2534

4756

Alte persoane care participă la activitatea sportivă

- director sportiv

6423

9756

- team manager/antrenor coordonator

6423

20867

- consilier sportiv

3645

6423

- psiholog

3645

6423

- fotoreporter

2534

4200

- oficial sportiv acreditat

3089

4756

- descoperitor talente - scouter

3089

5312

- nutriționist

3089

5312

- organizator competiții

3089

5312

- șofer

4200

6423

- operator date

2534

4756

- responsabil cu paza și ordinea pe baze sportive

2534

4200

- responsabil PSI baze sportive

2534

4200

- ofițer de presă

2534

4756

- crainic/comentator

2534

3645

 • •   Retribuția este aplicabilă numai în cazul încheierii contractelor de activitate sportivă;

 • •   în funcție de veniturile proprii realizate limita maximă poate crește;

 • •   Sumele prevăzute între limita minimă și maximă se negociază de către Comisia de negociere stabilită de către conducerea executivă a clubului și se aprobă de către Comitetul Director.

 • b) servicii de închiriere baze sportive, săli de conferințe, spații, aparatură birotică și alte bunuri necesare organizării acțiunilor;

 • c) refacere după efort, recuperare și igienă personală, cum ar fi saună, masaj și alte asemenea;

 • d) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice și a respectării normelor de pază și protecție contra incendiilor, la locul de desfășurare a acțiunilor sportive;

 • e) achiziționarea de panouri și materiale publicitare materiale pentru pavoazare, rechizite și alte materiale consumabile, aranjamente florale;

 • f) taxe de înscriere și/sau participare la acțiunile sportive, taxe de organizare a acțiunilor, în condițiile stabilite de organizatori;

 • g) obținerea vizelor de intrare în țările în care au loc acțiunile;

 • h) cheltuieli medicale pentru vaccinuri și medicamente specifice unor țări sau localități, cheltuieli pentru asigurarea medicala a persoanelor;

 • i)  activități culturale;

 • j)  plata lectorilor și translatorilor;

 • k) gustări, băuturi răcoritoare, cafea și altele asemenea, în limita a 17 lei/zi/persoană în cazul acțiunilor sportive, altele decât cele de pregătire;

 • l)  taxele de parcare și servicii de protocol la acțiunile sportive internaționale;

 • m) comisioane și taxe bancare pentru obținerea valutei;

 • n) cheltuieli pentru promovarea imaginii clubului (materiale sportive promotionale, afise, flaiere, tricori, pixuri, etc.);

 • o) acordarea pentru sportivii de performanta a unei prime de instalare cuprinsa intre 1 la 2 (doua) retributii prevazute in contractul de activitate sportiva;

 • p) cheltuieli pentru organizarea de catre club a competitiilor altele decat cele inscrise in calendarele competitionale ale federatiilor nationale pe ramura de sport ( cazare oficiali, masa, premii cuprinse intre 300 - 1000 lei);

 • q) clubul poate acorda la sfarsitul sezonului competitional prime de obiectiv cuprinse intre 3000 - 10000 lei pentru fiecare sportiv component al echipelor si/sau sportiv participant la competitile individuale care si-au indeplinit in totalitate obiectivele propuse si aprobate.

 • (2) Pentru realizarea acțiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanta in domeniul sportului, pentru formarea și perfecționarea personalului de specialitate, precum și a celorlalte acțiuni sportive, clubul, în limita prevederilor bugetare aprobate, mai poate efectua :

 • a) cheltuieli pentru procurarea de cărți și alte publicații cu profil sportiv;

 • b) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea și alte asemenea a contractelor și materialelor de specialitate din domeniu;

 • c) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo;

 • d) achiziții de licențe pentru software de bază și upgrade, servicii de programare și de întreținere pentru aplicații software în domeniul sportului;

 • e) cursuri de formare și perfecționare a specialiștilor;

 • f) cheltuieli pentru servicii de consultanta in domeniul sportului;

 • g) cheltuieli pentru studii de cercetare si documentare in domeniul sportului.

Art. 22 - (1) La acțiunile sportive internaționale organizate în țară, organizate de catre club, delegațiilor sportive străine li se pot oferi cadouri de până la 200 lei/delegație sportivă.

 • (2)  La acțiunile sportive internaționale organizate în străinătate, la care clubul participă, se poate oferi cadouri dupa cum urmeaza:

 • - de până la 2000 lei /acțiune - Campionate Mondiale si Europene;

 • - de pana la 1500 lei / actiune - alte actiuni sportive internationale.

 • (3) Costul materialelor de promovare a activității sportive, cum ar fi: tricouri, cravate, eșarfe, diplome, medalii, cupe, plachete, fanioane, insigne, brelocuri, afișe, pliante și alte asemenea nu se includ în sumele prevâzute la alin. (1) și (2).

Art. 23 - (1) Clubul poate efectua încasări din transferul sportivilor proprii la alte cluburi sportive, în conformitate cu grilele sau normele de transfer ale federațiilor sportive naționale de specialitate sau cele prevazute in contractul de activitate sportiva.

 • (2) Clubul poate efectua plăți pentru transferul de la alte cluburi ale sportivilor, inclusiv a grilelor de formare a acestora, cu respectarea grilelor sau normelor de transfer prevăzute la alin. (1).

 • (3) Clubul poate incheia contracte de impresariat cu impresarii sportivilor, in vederea efectuarii transferului acestora.

CAPITOLUL V - Premii, indemnizații sportive, prime, bonusuri și alte drepturi

A. Premii, indemnizații sportive, prime, bonusuri și alte drepturi pentru sportivi

Art. 24 -(1) Pentru performanțele deosebite obținute în competiții sportive, clubul poate acorda sportivilor, în funcție de valoarea performanței, de importanța și amploarea competiției, de contribuția personală și în limita bugetului aprobat, premii în lei și/sau în obiecte, până la valoarea următoarelor sume:

Competiția

Locul I

Locul II

Locul III

Cupe europene intercluburi, lei:

- Seniori

3500

2000

1500

Campionate naționale, lei:

- Sporturi individuale

- Seniori

- tineret, juniori I

2000

1200

1500 800

1200 500

 • -  juniori II, cadeți

 • -  Jocuri sportive

900

700

400

- Seniori - lei

4000

3000

2000

- tineret, juniori I

3000

2000

1500

- juniori II, cadeți

2000

1500

1000

Cupa României, lei:

- discipline individuale

1500

1200

1000

- jocuri sportive

3000

2000

1500

(2) în cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ștafete, precum și la jocurile sportive, valoarea premiului prevăzut în prezentele norme este individuală.

Art. 25 - (1) Sportivii premiați de Ministerul Tineretului și Sportului sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, clasați pe primele 6 locuri la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale și europene, pot primi premii și din partea clubului în limita prevederilor bugetare aprobate;

(2) Premiile cumulate acordate de club potrivit alin. (1) nu pot depăși 50% din valoarea premiilor acordate de Ministerul Tineretului și Sportului sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Art. 26 - La disciplinele sportive la care, pe baza rezultatelor obținute de sportivi la probele individuale, se întocmesc, potrivit regulamentului de concurs, și clasamente pe echipe, premierea sportivilor se face pentru fiecare performanță obținută.

Art. 27 - La disciplinele sportive la care, în conformitate cu regulamentul de concurs, sunt prevăzute probe pe echipe, separat de probele individuale, premierea sportivilor se face atât pentru performanțele obținute la probele individuale, cât și pentru cele obținute în cadrul concursului pe echipe.

Art. 28 - (1) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competițiilor sportive interne de nivel național de seniori, clubul poate acorda premii/recompense astfel:

 • a)    un premiu/recompensă de până la 900 lei/sportiv pentru meciurile câștigate în primul eșalon valoric al competiției;

 • b)    un premiu/recompensă de până la 600 lei/sportiv pentru meciurile câștigate în al doilea eșalon valoric al competiției;

Premiile/recompensele se acordă diferențiat, în funcție de valoarea meciurilor și de contribuția fiecărui sportiv.

 • (2) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competițiilor sportive de nivel județean de seniori, clubul poate acorda premii/recompense de până la 600 lei/sportiv pentru meciurile câștigate, în funcție de valoarea meciurilor și de contribuția fiecărui sportiv.

 • (3) Sportivii clasați pe locurile I, II și III în competițiile neprevăzute la art. 24, pot primi din partea clubului un premiu/recompensă în bani sau obiecte de până la 390 lei, 290 lei și, respectiv, 190 lei/sportiv, din venituri proprii.

 • (4) Clubul poate acorda sportivilor premii pentru realizarea de recorduri în limita a 50 % din valoarea premiului acordat de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român, pentru recordurile olimpice, Ministerul Tineretului și Sportului pentru recordurile mondiale, europene și recordurile paralimpice și de federațiile sportive naționale pentru recordurile naționale.

B. Premii pentru antrenori, tehnicieni și alți specialiști

Art. 29 - (1) Antrenorii care au contribuit la realizarea performanțelor de către sportivi la jocurile olimpice, mondiale și europene și la alte competiții prevăzute la art. 24, pot fi premiați /recompensați de către club în funcție de:

 • a) valoarea performanței obținute de sportivi;

 • b) gradul de realizare a obiectivelor planificate;

 • c) durata participării acestora la pregătirea sportivului/sportivilor;

 • d)  responsabilitatea avută în pregătirea sportivului, respectiv sportivilor premiați/recompensați, după caz.

(2) Nivelul maxim al premiului/recompensei ce se poate acorda antrenorilor în condițiile prevăzute la alin. (1), se stabilește după cum urmează :

A. la disciplinele sportive individuale:

 • - antrenorul care a pregătit un singur sportiv premiat/recompensat poate primi un

premiu/recompensă al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea celui acordat sportivului premiat/recompensat;

 • - antrenorul care a pregătit mai mulți sportivi premiați/recompensați, poate primi

un premiu/recompensă al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea cumulată a premiilor/recompenselor unitare ale sportivilor pregătiți;

 • - la disciplinele sportive individuale olimpice la care pregătirea este asigurată de mai mulți antrenori, iar competiția se desfășoară pe mai multe probe la care se întocmesc clasamente oficiale separate, premierea/recompensarea se face astfel:

 • - antrenorul principal poate primii un premiu/o recompensă compus/ă din valoarea cea mai mare a unui premiu/unei recompense, cumulată cu valoarea fiecăreia dintre celelelte premii/recompense obținute de către sportivii pregătiți;

 • - ceilalti antrenori/secunzi pot primii cate un premiu/o recompensa de pana la 75 % din valoarea premiului/recompensei acordat/acordate antrenorului coordonator/principal, in raport cu contributia adusa la obtinerea rezultatelor.

 • - la disciplinele individuale neolimpice la care pregătirea este asigurată de mai mulți antrenori, iar competiția se desfășoară pe mai multe probe la care se întocmesc clasamente oficiale separate, premierea/recompensarea persoanelor respective se face în limita sumei totale a premilor/recompenselor unitare acordate pentru fiecare probă. Cuantumului premiului/recompensei ce se acordă fiecărui antrenor se stabilește în funcție de contribuția acestuia la obținerea rezultatelor;

 • - la probele pe echipe, echipaje sau ștafete din cadrul disciplinelor sportive individuale olimpice, antrenorul poate primi, pentru fiecare probă pe echipe, echipaje sau ștafete, un premiu/o recompensă al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea premiului/recompensei individual/individuale acordat/acordate unui sportiv la proba respectivă. în cazul în care pregătirea a fost asigurată de mai mulți antrenori premierea/recompensarea persoanelor respective se face astfel:

 • - antrenorul principal poate primi un premiu/recompensă compus/compusă din valoarea premiului/recompensei individual/individuale celui/celei mai mare/mari acordat/acordate unui sportiv, cumulat cu 50 % din valoarea fiecăruia/fiecăreia dintre celelalte premii/recompense unitare acordate pentru probele respective;

 • - ceilalți antrenori/secunzi pot primii câte un premiu/recompensă de până la 75% din valoarea premiului/recompesei acordat/acordate antenorului coordonator/principal, ?n raport cu contribuția la obținerea rezultatelor;

 • - la probele pe echipe, echipaje sau ștafete din cadrul disciplinelor sportive individuale neolimpice, antrenorul principal poate primi, pentru fiecare probă pe echipe, echipaje sau ștafete, un premiu/o recompensă al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea premiului/recompensei individual/individuale acordat/acordate unui sportiv la proba respectivă. în cazul ?n care pregătirea a fost asigurată de mai mulți antrenori, premiul/recompensa respectiv/respectiva se ?mparte ?ntre aceștia, ?n raport cu contribuția fiecăruia la obținerea performațelor.

B. la jocurile sportive:

 • - antrenorul principal poate fi premiat/recompensat cu un premiu/recompensă echivalent/echivalentă cu cel mult triplul celui mai mare premiu/celei mai mari recompense acordat/acordate unuia dintre sportivi;

 • - ceilalți antrenori secunzi pot primi un premiu/o recompensă de până la 80 % din premiul/recompensa acordată antrenorului principal;

Art. 30 - (1) Ceilalți specialiști și tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice aprobate de Comitetul Director al clublui, conform normelor proprii, pot primi un premiu unitar de până la 50 % din valoarea premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare.

(2) Valoarea totală a premiilor acordate acestor specialiști nu poate depăși nivelul premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare.

Art. 31 - Membrii Comitetului Director și personalul salariat al clubului care au contribuit la obținerea de către sportivii clubului a unor clasări pe locurile I-VI la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret, jocurile paralimpice, campionate mondiale și europene sau a unor medalii la celelalte competiții prevăzute la art. 24, pot primi premii după cum urmează:

 • a) pentru competițiile premiate de Ministerul Tineretului și Sportului, respectiv de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, valoarea totală a premiilor ce se pot acorda este de maximum 40 % din suma valorii unitare a premiilor acordate sportivilor clubului de Ministerul Tineretului și Sportului, respectiv de Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Finanțarea acestor premii se efectuează din bugetul clubului, ?n limita prevederilor bugetare aprobate.

 • b) pentru competițiile premiate de Sport Club Municipal Gloria Buzău, respectiv Cupe Europene intercluburi, Campionate Naționale și Cupa României, valoarea totală a premiilor ce se poate acorda personalului salariat este de maximum 40% din suma valorii unitare a premiilor plătite efectiv sportivilor de către club. Președintele Comitetului Director și Directorul clubului pot primii un premiu de până la 25 % din suma astfel calculată.

 • c) pentru membrii Comitetului Director nivelul premiului se stabilește de către președintele Comitetului Director iar pentru ceilalți salariați, nivelul premiului se stabilește de către directorul clubului. Finanțarea acestor premii se efectuează din bugetul clubului, în limita prevederilor bugetare aprobate.

Art. 32 - Pentru performanțele obținute la competițiile sportive care nu au fost autorizate în condițiile legii, nu se acordă premii.

 • C. Alte premii

Art. 33 - Anual clubul stabilește laureații sportului, în baza performanțelor obținute. Sportivii desemnați pot primi premii/recompense în bani și/sau obiecte în valoare totală de până la 10.000 lei.

Art. 34 - Clubul poate acorda anual premii individuale de până la 350 lei pentru voluntari. Valoarea totală a acestor premii este de maximum 8.400 lei/an, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art. 35 - Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi, antrenori sau a altor personalități din domeniul sportului, clubul poate acorda trofee sportive, precum și premii în bani și/sau obiecte, în limita prevederilor bugetare aprobate, în valoare de până la 2500 lei/persoană.

 • D. Indemnizații sportive

Art. 36 - Sportivii de performanță legitimați în cadrul clubului, antrenorii acestora și alți membri ai colectivelor tehnice pot primi pe perioada acțiunii de pregătire sportivă organizată de club și pe perioada competiției sportive la care participă în numele clubului o indemizație sportivă în valoare de până la 720 lei pentru seniori, și de 560 lei pentru tineret, juniori I.

 • E. Bonusuri

Art. 37 - Sportivii de performanță legitimați în cadrul clubului, antrenorii acestora și alți membri ai colectivelor tehnice pot primi pentru obținerea unor rezultate sportive bonusuri în lei. Cuantumul bonusurilor, precum și criteriie de acordare a acestora se vor stabili prin Hotărârea Comitetului Director, în funcție de rezultatul obținut, importanța competiției și valoarea adversarului, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 38 - Clubul va putea percepe adaosuri pentru serviciile de masă oferite prin cantina proprie în cadrul acțiunilor sportive, în cuantumurile stabilite prin Hotărârea Comitetului Director.

Art. 39 - Pentru bazele sportive aflate în folosința gratuită a clubului, tarifele de folosire a acestora, inclusiv pentru minihotel, se stabilesc prin Hotărârea Comitetului Director.

Art. 40 - (1) La folosirea bazelor sportive au prioritate sportivii clubului, sportivii din loturile olimpice și naționale, precum și alte structuri sportive recunoscute de lege.

(2) Spațiile de cazare din minihotelul clubului se folosesc cu prioritate de către sportivii legitimați la club, pentru sportivi participanți la acțiuni sportive și în limita locurilor disponibile, pentru acțiuni cu un alt caracter conexe sportului.

Art. 41 - Premiile, primele, bonusurile și alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se impozitează potrivit legii.

Președinte Comitet Director,

Cristian Ștefan CEAUȘEL

Director,

Ion CAZAN

Contabil șef,

Carla VÎRLAN

Consilier juridic,

Ion GHEORGHIU