Hotărârea nr. 21/2020

Hotărâre pentru aprobarea aderării comunei Tisău, judeţul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Tisău, în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău – Mărăcineni”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -CONSILIUL LOCAL-

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea aderării comunei Tisău, județul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Tisău, în calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău - Mărăcineni"

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău întrunit in ședința ordinară:

Având în vedere:

  • -   referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 26/CLM/23.01.2020, prin care se propune aprobarea a aderării comunei Tisău, județul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Tisău, în calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău - Mărăcineni";

  • - raportul Biroului Comerț și Transporturi nr. 9.934/23.01.2020;

  • - avizul comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - Hotărârea Consiliului Local Tisău nr. 38/2019 privind aderarea comunei Tisău în calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău - Mărăcineni”;

  • -  Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău -Mărăcineni" nr. 166/16.01.2020;

  • - prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;

  • - prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. n), alin. (14), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1.- Se aprobă aderarea comunei Tisău, județul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Tisău, în calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău - Mărăcineni", structură cu personalitate juridică de drept privat și de utilitate publică, în scopul gestionării în comun a serviciului de transport public local de persoane.

Art. 2.- Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău - Mărăcineni".

Art. 3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Biroului Comerț și Transporturi Locale, precum și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău - Mărăcineni”, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier lonuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU CU ATRIBUȚII DELEGATE,

Elena Camelia Toma

Buzău, 30 ianuarie 2020

Nr. 21

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 30 ianuarie, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 22 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -PRIMAR-

Nr. 26/CLM/23.01.2020

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea aderării comunei

Tisău, județul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Tisău, în calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău - Mărăcineni"

În conformitate cu prevederile art. 89, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005 și a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, Consiliul Local al Comunei Tisău, județul Buzău, a aprobat prin Hotărârea nr. 38 din 29.08.2019 aderarea comunei Tisău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău - Mărăcineni" în scopul gestionării în comun a serviciului de transport public local de persoane.

Asocierea municipiului Buzău, membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău - Mărăcineni" cu localitatea Tisău este justificată de faptul că aceasta va contribui la realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare, precum exploatarea serviciului de transport public local de persoane.

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

-Biroul Comerț și Transporturi Locale-Nr. 9.934/23.01.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea aderării comunei

Tisău, județul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Tisău, în calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău - Mărăcineni"

Conform prevederilor art. 89, alin. (1) si (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, două sau mai multe unități administrativ- teritoriale au dreptul ca, în limitele competențelor autorităților lor deliberative și executive, să coopereze și să se asocieze, în condițiile legii, formând asociații de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică.

Aceste asociații se constituie în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal. Autoritățile locale asociate își păstrează autonomia locală, iar finanțarea asociațiilor și a proiectelor derulate se realizează din contribuții de la bugetele locale administrativ- teritoriale, membre ale asociației, precum și din alte surse, în condițiile legii.

Prin Hotărârea nr. din 38 din 29.08.2019 a Consiliului Local al Comunei Tisău, s-a hotărât aderarea comunei Tisău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău - Mărăcineni" în scopul gestionării în comun a serviciului de transport public local de persoane.

În sensul celor de mai sus, anexăm proiectul de hotărâre pentru a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna ianuarie 2020.

Șef birou,

Garofița lordache