Hotărârea nr. 208/2020

Hotărâre privind aprobarea contractului de donație a unor bunuri sub condiție suspensivă perfectat între Societatea Comercială INTEGRAL S.A. Buzău și Municipiul Buzău.

ROMÂNIA

JUDETUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contractului de donație a unor bunuri sub condiție suspensivă perfectat între Societatea Comercială INTEGRAL S.A. Buzău

și Municipiul Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

 • - contractul de donație, înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 88.927/14.08.2020;

 • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 254/CLM/24.08.2020;

 • - raportul de specialitate al Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații înregistrat sub nr. 92.224/24.08.2020;

 • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - prevederile art. 863, lit. c), art. 1.011, art. 1.400 și 1.407 din Codul civil.

 • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), art. 291, alin. (3), lit. a), alin. (5), lit. b), coroborat cu art. 5, lit. dd), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

 • A rt.1.- Se aprobă contractul de donație autentificat sub nr. 1.800 din data de 11 august 2020 de Biroul Notarial Individual Simion Samir încheiat între Societatea Comercială INTEGRAL S.A. Buzău, cu sediul social în municipiul Buzău, strada Unirii nr. 10 și Municipiul Buzău, cu sediul social în municipiul Buzău, Piața Daciei nr. 1, contract anexă la prezenta hotărâre.

Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidență -Administrare Patrimoniu și Licitații, Serviciului Juridic și Direcției Finanțe Publice Locale, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Ionuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

Eduard Pistol

Buzău, 02 septembrie 2020

Nr. 208

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 02 septembrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 291, alin. (5), lit. b) coroborat cu art. 5, lit. dd) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

 • - PRIMAR -

Nr. 254/CLM/24.08.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de donație a unor bunuri sub condiție suspensivă perfectat între Societatea Comercială INTEGRAL S.A.

Buzău și Municipiul Buzău

Punctul termic cunoscut ca PT Integral deservește circa 400 de apartamente din blocurile Ductil, Integral 1, Integral 2, Integral 3 și Integral 4. Întrucât cele 400 de apartamente nu au posibilitatea practică de deconectare de la SACET, Municipiul Buzău a cumpărat imobilul (punct termic).

Prin adresa nr. 23.479 din data de 20 februarie 2020 Societatea Comercială INTEGRAL S.A. Buzău, cu sediul social în municipiul Buzău, strada Unirii nr. 10, a comunicat acordul său pentru donarea rețelelor de utilități care deservesc imobilul (punct termic) proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, bulevardul Industriei nr. 5.

Rețelele de utilități - de apă și canal au fost predate municipiului prin procesul - verbal de predare - primire înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 31.807 din data de 10.03.2020.

Rețelele de utilități - de încălzire, apă caldă și recirculare apă caldă au fost predate municipiului prin procesul - verbal de predare - primire înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 31.810 din data de 10.03.2020.

La data de 11 august 2020 a fost perfectat între Societatea Comercială INTEGRAL S.A. Buzău și Municipiul Buzău contractul de donație a acestor bunuri sub condiția suspensivă de a fi supus aprobării (ratificării) Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Propun aprobarea contractului de donație autentificat sub nr. 1.800 din data de 11 august 2020 de Biroul Notarial Individual Simion Samir încheiat între Societatea Comercială INTEGRAL S.A. Buzău și Municipiul Buzău, a următoarelor bunuri:

 • a) Rețelele de utilități - de apă și canal ce deservesc imobilul (punct termic) proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, bulevardul Industriei nr. 5, rețele cu următoarele caracteristici :

  Rețea de apă OL 150 = 258,4 m.l. și

  PE ’ d.n. 110=39,3 m.l.                ’

  Rețea    de    canalizare    beton,

  B300=225,8 m.l.

 • b) Rețele de utilități - de încălzire, apă caldă și recirculare apă caldă ce deservesc imobilul (punct termic) proprietate publică a municipiului Buzău situat în municipiul Buzău, bulevardul Industriei nr. 5, rețele cu următoarele caracteristici :

  Rețele de încălzire

  Rețele de apă caldă

  Rețele de recirculare apă caldă

  d.n.150=36 m.l.(18 m.l.x2)

  d.n.100 = 18 m.l.

  d.n. 50 = 18 m.l.

  d.n.133=52 m.l.(26 m.l.x2)

  d.n. 89 = 36,50 m.l.

  d.n. 40 = 36,50 m.l.

  d.n.100=14 m.l.( 7 m.l.x 2)

  d.n. 50 = 149,5 m.l.

  d.n. 25 = 150 m.l.

  d.n. 89=299 m.l. (149,5 m.l. x 2)

Proprietatea Municipiului Buzău asupra bunurilor prevăzute mai sus se consideră dobândită retroactiv de la data de 11 august 2020, conform art. 1.407, alin. 1, din Codul civil, numai în condițiile aprobării (ratificării) de către Consiliul Local al Municipiului Buzău a contractului de donație.

Este necesară aprobarea urgentă a contractului de donație bunurilor (rețele) sub condiție suspensivă perfectat între Societatea Comercială INTEGRAL S.A. Buzău și Municipiul Buzău, întrucât Punctul termic cunoscut ca PT Integral nu poate funcționa fără acestea. După cum s-a precizat punctul termic deservește circa 400 de apartamente din blocurile Ductil, Integral 1, Integral 2, Integral 3 și Integral 4, apartamente care nu au posibilitatea practică de deconectare de la SACET.

În acest scop a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

-Serviciul Evidență Patrimoniu și Licitații-

Nr. 92.224/24.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de donație a unor bunuri sub condiție suspensivă perfectat între Societatea Comercială INTEGRAL S.A.

Buzău și Municipiul Buzău

Prin adresa nr. 23.479 din data de 20 februarie 2020 Societatea Comercială INTEGRAL S.A. Buzău, cu sediul social în municipiul Buzău, strada Unirii nr. 10, a comunicat acordul său pentru donarea rețelelor de utilități care deservesc imobilul (punct termic) proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, bulevardul Industriei nr. 5.

Punctul termic cunoscut ca PT Integral deservește circa 400 de apartamente din blocurile Ductil, Integral 1, Integral 2, Integral 3 și Integral 4. Întrucât cele 400 de apartamente nu au posibilitatea practică de deconectare de la SACET, Municipiul Buzău a cumpărat imobilul (punct termic).

Rețelele de utilități - de apă și canal au fost predate municipiului prin procesul - verbal de predare - primire înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 31.807 din data de 10.03.2020.

Rețelele de utilități - de încălzire, apă caldă și recirculare apă caldă au fost predate municipiului prin procesul - verbal de predare - primire înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 31.810 din data de 10.03.2020.

La data de 11 august 2020 a fost perfectat între Societatea Comercială INTEGRAL S.A. Buzău și Municipiul Buzău contractul de donație a acestor bunuri sub condiția suspensivă de a fi supus aprobării (ratificării) Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Propunem aprobarea contractului de donație autentificat sub nr. 1.800 din data de 11 august 2020 de Biroul Notarial Individual Simion Samir încheiat între Societatea Comercială INTEGRAL S.A. Buzău și Municipiul Buzău, a următoarelor bunuri:

 • c) Rețelele de utilități - de apă și canal ce deservesc imobilul (punct termic) proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, bulevardul Industriei nr. 5, rețele cu următoarele caracteristici :

  Rețea de apă OL 150 = 258,4 m.l. și

  PE ’ d.n. 110=39,3 m.l.                ’

  Rețea    de    canalizare    beton,

  B300=225,8 m.l.

 • d) Rețele de utilități - de încălzire, apă caldă și recirculare apă caldă ce deservesc imobilul (punct termic) proprietate publică a municipiului Buzău situat în municipiul Buzău, bulevardul Industriei nr. 5, rețele cu următoarele caracteristici :

  Rețele de încălzire

  Rețele de apă caldă

  Rețele de recirculare apă caldă

  d.n.150=36 m.l.(18 m.l.x2)

  d.n.100 = 18 m.l.

  d.n. 50 = 18 m.l.

  d.n.133=52 m.l.(26 m.l.x2)

  d.n. 89 = 36,50 m.l.

  d.n. 40 = 36,50 m.l.

  d.n.100=14 m.l.( 7 m.l.x 2)

  d.n. 50 = 149,5 m.l.

  d.n. 25 = 150 m.l.

  d.n. 89=299 m.l. (149,5 m.l. x 2)

Proprietatea Municipiului Buzău asupra bunurilor prevăzute mai sus se consideră dobândită retroactiv de la data de 11 august 2020, conform art. 1.407, alin. 1, din Codul civil, numai în condițiile aprobării (ratificării) de către Consiliul Local al Municipiului Buzău a contractului de donație.

În acest scop s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

ȘEF SERVICIU, Rodica Cuza


Întocmit

Emilia - Izabela Lungu