Hotărârea nr. 207/2020

Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe de necesitate – tip container, situată în strada Depozitului, nr. 9, aflată în domeniul public al municipiului Buzău.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe de necesitate - tip container, situată în strada Depozitului, nr. 9, aflată în domeniul public al municipiului Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

 • - cererile domnului Răducan Viorel, înregistrate la Primăria municipiului Buzău la nr. 65.433/19.06.2020 și nr. 61.306/21.06.2020;

 • - solicitarea Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială nr. 90.665/19.08.2020;

 • - adresa nr. 58.457/04.06.2020 a Serviciului Evidență, Administrare Patrimoniu și Licitații;

 • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 257/CLM/24.08.2020;

 • - raportul nr. 92.600/24.08.2020 al Serviciului Administrare Fond Locativ;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - HCLM nr. 14/28.01.2016 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Buzău, a unor construcții provizorii - locuințe de necesitate tip container;

 • - procesul verbal al Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială din data de 23.07.2020;

 • - art. 30 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996 aprobate prin Hotărârea Guvernului 1.275/2000;

 • - prevederile art. 26, Cap. III al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată și modificată prin Legea nr. 241/2001;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și d), alin. (7), lit. q) și alin. (14), art. 139, alin. (1) și (3), lit. g), alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. cc), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1.- Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către domnul Răducan Viorel, a locuinței de necesitate - tip container, situată în strada Depozitului, nr. 9, aflată în domeniul public al municipiului Buzău și în administrarea Consiliului Local a Municipiului Buzău.

Art. 2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Administrare Fond Locativ, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, consilier local Ionuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

Buzău, 02 septembrie 2020

Nr. 207

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 02 septembrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) și (3), lit. g), alin. (6), teza a Il-a, coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință. J               J                                                                         I                                   J                    J                         J

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

PRIMAR

Nr. 257/CLM/24.08.2020

REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe de necesitate - tip container, situată în

strada Depozitului, nr. 9, aflată în domeniul public al municipiului Buzău

Comisia pentru muncă și protecție socială a analizat cererea domnului Viorel Răducan de a i se atribui o locuință, în ședința din data de 23.07.2020 și a constatat următoarele:

 • - familia domnului Viorel Răducan ocupă în prezent, clădirea monument istoric cunoscută sub denumirea de “Casa Grădinarului”;

 • - Primăria municipiului Buzău are în obiectiv reabilitarea acestei cădiri și includerea în circuitul monumentelor istorice de pe raza municipiului.

Astfel, pentru familia domnului Viorel Răducan, s-a găsit soluția de a fi mutată într-o locuință de necesitate - tip container, amplasată pe str. Depozitului, la nr. 9 și s-a propus repartizarea prin adresa nr. 82417/2020, urmând ca domnul Viorel Răducan să fie pus în posesia locuinței după aprobarea în ședința Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Având în vedere cele de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, proiect pe care rog plenul Consiliului Local al Municipiului Buzău să-l adopte în forma prezentată.

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

-Serviciul Administrare Fond Locativ-Nr. 92.600/24.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe de necesitate - tip container, situată în

strada Depozitului, nr. 9, aflată în domeniul public al municipiului Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău deține în administrare locuința de necesitate - tip container, amplasată pe str. Depozitului, nr. 9, în municipiului Buzău.

Având în vedere:

 • - cererea nr. 82.417/03.08.2020 a domnului Răducan Viorel, prin care solicită atribuirea unei locuințe;

 • - adresa nr. 58.457/04.06.2020 a Serviciului Evidență, Admininistrare Patrimoniu și Licitații, prin care familia domnului Viorel Răducan este înștiințată că imobilul pe care îl ocupă în prezent, monument istoric cunoscut sub denumirea de “ Casa Grădinarului” situat în ansamblul Alexandru Marghiloman, urmează a fi reabilitat, făcând obiectul unui proiect al Primăriei municipiului Buzău în acest sens, astfel fiind somat să il elibereze,

Comisia pentru muncă și protecție socială a analizat cererea și întreaga situație a familiei în ședința din data de 23.07.2020 și a dat aviz favorabil pentru repartizare, în vederea închirierii domnului Răducan Viorel a locuinței de necesitate - tip container, situată în str. Depozitului, nr. 9 din municipiul Buzău.

Astfel, a propus această repartizare prin adresa nr. 82.417/2020, urmând ca domnul Răducan Viorel să fie pus în posesia locuinței după aprobarea în ședința Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Față de cele de mai sus, s-a elaborat proiectul de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui.

Șef Serviciu Locativ, Carmen Boricianu