Hotărârea nr. 203/2020

Hotărâre privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de administraţie al S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. și numirea unui consiliu de administrație provizoriu.

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de administrație al S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A.

și numirea unui consiliu de administrație provizoriu

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

 • - adresa nr. 1849/21.08.2020 a S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. Buzău, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 91.784/21.08.2020;

 • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău înregistrat sub nr. 251/CLM/21.08.2020;

 • - raportul de specialitate nr. 91.966/21.08.2020 al Serviciului Juridic și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - încetarea de drept a contractelor de mandat ale administratorilor neasociați ai societății;

 • - prevederile art. 29, alin. (1) și art. 64A1, alin.(1), (3) și alin. (5) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

 • - prevederile art. 111, alin. (1) și alin. (2) lit. b) și c), art. 137 și art. 137A1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - dispozițiile art. 94, alin. 21, lit. b din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit a), alin. (3) lit. d), alin. (14), ultima teză, art. 139, alin. (1), alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- Se ia act că la data de 31.08.2020 a încetat, mandatul membrilor (1. Bogdan Ion, 2. Bușcu Alexandru, 3. Grama Adrian Ionel, 4. Șendruc Roxana, 5. Vînătoru Costel) consiliului de administrație al S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A., înregistrat la Oficiul Registrul Comerțului Buzău sub nr. J10/2594/1991, CUI RO 1154822, și se declară vacante locurile din acest consiliu de administrație.

Art.2.- Se  aprobă,  începând  cu data de  01.09.2020, Consiliul de

administrație provizoriu al S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A., format din 5 (cinci) membri, pe o perioada de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive

temeinice, până la 6 luni, în următoarea componență:

 • - Bogdan Ion

 • - Bușcu Alexandru

 • - Sava-Popa Felicia

 • - Grama Adrian Ionel

 • - Șendruc Roxana

Art.3.- Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită prin hotârârile consiliului local nr. 252/24.08.2017 pentru modificarea Hotărârii nr. 143/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind numirea membrilor consiliului de administrație al Societățu Comerciale “Piețe Târguri și Oboare” S.A. Buzău și nr. 363/18.12.2017 pentru majorarea indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație al Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău.

 • A rt.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

consilier local Ionuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 02 septembrie 2020

Nr. 203

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în sedința din data de 02 septembrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 16 voturi pentru, 7 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

PRIMAR

Nr. 251/CLM/21.08.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de administrație al

 • S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA și numirea unui consiliul de administrație provizoriu

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local exercită în condițiile legii, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome.

Având în vedere:

 • - adresa nr. 1849/21.08.2020 a S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 91.784/21.08.2020;

 • - încetarea de drept a contractelor de mandat ale administratorilor societății la data de 31.08.2020;

În baza prevederilor :

 • - prevederile art. 29, alin. (1) și art. 64A1, alin. (3) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

 • - prevederile art. 111, alin. (1) și alin. (2) lit. b) și c), art. 137 și art. 137A1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere faptul că la data de 31.08.2020 s-au eliberat toate posturile de administrator ale societății, autoritatea publică tutelară poate convoca adunarea generală în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit O.U.G. nr. 109/2011.

Având în vedere că activitatea Consiliului de administrație este vitală pentru funcționarea societății, până la finalizarea selecției membrilor noului Consiliu, se impune găsirea unei soluții urgente, în speță, numirea unor administratori provizorii.

Propun ca membrii vechiului consiliu (care au fost: 1. Bogdan Ion, 2. Bușcu Alexandru, 3. Grama Adrian Ionel, 4. Șendruc Roxana, 5. Vînătoru Costel) să fie numiți pentru o perioadă determinată, permisă de lege (4 luni+2 luni).

Având în vedere că domnul Vînătoru Costel și-a manifestat intenția de a nu mai face parte din consiliul de administrație, propun să fie numit funcționarul public Sava-Popa Felicia, ca reprezentant al deliberativului, care își desfășoară activitatea în aparatul de specialitate al primarului Municipiului Buzău.

Ținând cont de prevederile 129, alin. (1) și alin. (2), lit a), alin. (3), lit. d), alin. (14), ultima teză, art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și necesitatea desemnării unor administratori provizorii, de către autoritatea publică tutelară până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, inițiez prezentul proiect de hotărâre privind numirea Consiliului de administrație provizoriu al S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A.

PRIMAR,

Constantin Toma

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

Serviciul Juridic și Contencios Administrativ

Nr. 91.966/21.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de administrație al

S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A.

și numirea unui consiliul de administrație provizoriu

Prin referatul de aprobare nr. 251/CLM/21.08.2020, Primarul municipiului Buzău supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de administrație al S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. și numirea unui consiliul de administrație provizoriu.

Urmare a analizei proiectului de hotărâre inițiat de primarul municipiului Buzău, județul Buzău mai sus menționat, consider inițierea acestuia oportună, din următoarele considerente:

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită în condițiile legii, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome.

Având în vedere:

 • - adresa nr. 1849/21.08.2020 a S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 91.784/21.08.2020;

 • - prevederile art. 29, alin. (1) și art. 64A1, alin. (1), alin. (3) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

 • - prevederile art. 111, alin. (1) și alin. (2), lit. b) și c), art. 137 și art. 137A1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere vacanța tuturor posturilor de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

Ținând cont de prevederile 129, alin. (1) și alin. (2), lit a), alin. (3) lit. d), alin. (14), ultima teză, art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare precum și necesitatea desemnării unor administratori provizorii, de către autoritatea publică tutelară până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 propunem aprobarea numirii unui Consiliul de administrație provizoriu al S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău, cu condiția ca membrii consiliului de administrație provizoriu desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea acționarilor să îndeplinească Condiția specifică prevăzută de art. 28 alin. (1) și (4) O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și anume ”În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice”.

Ca urmare a celor relatate și, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, s-a întocmit raportul de specialitate cu privire la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de administrație al S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. și numirea unui consiliul de administrație provizoriu.

Proiectul de hotarare împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului local al municipiului Buzău.

Serviciul Juridic și Contencios Administrativ, Viorel Dima