Hotărârea nr. 202/2020

Hotărâre privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de administraţie al S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău și numirea unui consiliu de administrație provizoriu.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de administrație al S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău

și numirea unui consiliu de administrație provizoriu

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

 • - adresa nr. 7207/26.08.2020 a S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău,

înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 93.716/26.08.2020;

 • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău înregistrat sub nr. 262/CLM/26.08.2020;

 • - raportul de specialitate nr. 93.408/26.08.2020 al Serviciului Juridic și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - prevederile art. 29, alin. (1) și art. 64A1, alin. (3) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

 • - prevederile art. 111, alin. (1) și alin. (2) lit. b) și c), art. 137 și art. 137A1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • - În temeiul art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit a), alin. (3) lit. d), alin. (14), ultima teză, art. 139, alin. (1), alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- Se ia act că la data de 17.09.2020 încetează mandatul membrilor (1. Breaz Mariana, 2. Cuza Dan, 3. Diaconu Ion, 4. Matei Valentin, 5. Scîntei Faustin Doru) consiliului de administrație al S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău, înregistrat la Oficiul Registrul Comerțului Buzău sub nr. J10/247/1995, CUI RO 7158440, și se declară vacante locurile din acest consiliu de administrație.

Art.2.- Se aprobă, începând cu data de 18.09.2020, Consiliul de administrație provizoriu al S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău, format din 5 (cinci) membri, pe o perioada de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni, în următoarea componență:

 • 1. Breaz Mariana

 • 2. Cuza Dan

 • 3. Wamsiedel Nela

 • 4. Toader Gică

 • 5. Scîntei Faustin Doru

 • Ar t.3.- Remunerația membrilor consiliului de administrație rămâne nemodificată.

 • Ar t.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

consilier local Ionuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 02 septembrie 2020 Nr. 202

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în sedința din data de 02 septembrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 16 voturi pentru, 7 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

PRIMAR

Nr. 262/CLM/26.08.2020

REFERAT DE APROBARE

privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de administrație al S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău și numirea unui consiliu de administrație provizoriu

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local exercită în condițiile legii, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome.

Având în vedere:

 • - adresa nr. 7207/26.08.2020 a S.C.Urbis - Serv S.R.L Buzău, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 93.716/26.08.2020;

În baza:

 • - prevederilor art. 29, alin. (1) și art. 64A1, alin. (3) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

 • - prevederilor art. 111, alin. (1) și alin. (2) lit. b) și c), art. 137 și art. 137A1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere faptul că la data de 17.09.2020 se vor elibera toate posturile de administrator ale societății, autoritatea publică tutelară poate convoca adunarea generală în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit O.U.G. nr. 109/2011.

Având în vedere că activitatea Consiliului de administrație este vitală pentru funcționarea societății, până la finalizarea selecției membrilor noului Consiliu, se impune găsirea unei soluții urgente, în speță, numirea unor administratori provizorii.

Propun numirea unor membri provizorii, după cum urmează: 1. Breaz Mariana, 2. Cuza Dan, 3. Wamsiedel Nela, 4. Toader Gică, 5. Scîntei Faustin Doru), care să fie numiți pentru o perioadă determinată, permisă de lege (4 luni+2 luni).

Ținând cont de prevederile 129, alin. (1) și alin. (2), lit a), alin. (3) lit. d), alin. (14), ultima teză, art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare precum și necesitatea desemnării unor administratori provizorii, de către autoritatea publică tutelară până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, inițiez prezentul proiect de hotărâre privind privind numirea Consiliului de administrație provizoriu al S.C. URBIS-SERV S.R.L.

PRIMAR, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

Serviciul Juridic și Contencios Administrativ

Nr. 92.879/25.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de administrație al S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău

și numirea unui consiliu de administrație provizoriu

Prin referatul de aprobare nr. 262/CLM/26.08.2020, Primarul municipiului Buzău supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de administrație al S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău și numirea unui consiliul de administrație provizoriu.

Urmare a analizei proiectului de hotărâre inițiat de primarul municipiului Buzău, județul Buzău mai sus menționat, consider inițierea acestuia oportună, din următoarele considerente:

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local exercită în condițiile legii, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome.

Menționăm că OUG 109/2011 nu distinge, în cuprinsul său, între acționar și asociat, astfel că prin acționar se înțelege deținător de participații.

Având în vedere:

 • - adresa nr. 7207/26.08.2020 a S.C.Urbis - Serv S.R.L Buzău, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 93.716/26.08.2020;

 • - HCL nr. 56/2020 privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație al S.C. URBIS-SERV S.R.L. Buzău, aprobarea scrisorii de așteptări și declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru ocuparea acestor posturi

 • - prevederile art. 29, alin. (1) și art. 64A1, alin. (1), alin. (3) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

 • - prevederile art. 111, alin. (1) și alin. (2) lit. b) și c), art. 137 și art. 137A1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere vacanța tuturor posturilor de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

Ținând cont de prevederile 129, alin. (1) și alin. (2), lit a), alin. (3) lit. d), alin. (14), ultima teză, art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare precum și necesitatea desemnării unor administratori provizorii, de către autoritatea publică tutelară până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 propunem aprobarea numirii unui Consiliul de administrație provizoriu al S.C. URBIS-SERV S.R.L., cu condiția ca membrii consiliului de administrație provizoriu desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea acționarilor să îndeplinească Condiția specifică prevăzută de art. 28 alin (3) O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și anume: cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Ca urmare a celor relatate și, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, s-a întocmit raportul de specialitate cu privire la proiectul de hotărâre privind numirea Consiliului de administrație provizoriu al S.C. URBIS-SERV S.R.L.

Proiectul de hotarare împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului local al municipiului Buzău.

Serviciul Juridic și Contencios Administrativ, Viorel Dima