Hotărârea nr. 201/2020

Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe Bulevardul Republicii, Bulevardul 1 Decembrie 1918 și strada Iazul Morilor din Municipiul Buzău”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe Bulevardul Republicii, Bulevardul 1 Decembrie 1918 și strada Iazul Morilor din Municipiul Buzău”

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al Primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 250/CLM/20.08.2020;

 • - raportul de specialitate nr. 91.485/20.08.2020 al Serviciului Dezvoltare si Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și turism a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - avizul nr. 85/2020 al Comisiei tehnico-economice a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) și lit. d), alin. (4), lit. a) și f), alin. (7), lit. k) și m), art. 139, alin. (3), lit. a) și d), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe Bulevardul Republicii, Bulevardul 1 Decembrie și strada Iazul Morilor din Municipiul Buzău”, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut în prezenta hotărâre se va face din bugetul local, alte fonduri legal constituite, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii sau din alte surse de finanțare atrase de Municipiul Buzău.

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Dezvoltare și Implementare Proiecte, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Ionuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

Eduard Pistol

Buzău, 02 septembrie 2020 Nr. 201

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 02 septembrie 2020, cu respectarea art. 139, alin. (3), lit. a) și d), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - PRIMAR -

Nr. 250/CLM/20.08.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe Bulevardul Republicii,

Bulevardul 1 Decembrie 1918 și strada Iazul Morilor din Municipiul Buzău”

Avand in vedere principiile care stau la baza documentelor strategice aprobate de Municipiul Buzau - Planul de Mobilitate Urbana Durabila si anume:

 • - Accesibilitate: asigurarea de opțiuni de transport pentru toți cetățenii, astfel

încât aceștia să aibă acces la destinațiile și serviciile esențiale.

 • - Siguranță și securitate: îmbunătățirea condițiilor de siguranță și securitate

pentru toți utilizatorii sistemului de transport și pentru comunitate în general

 • - Mediu sănătos: reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze

cu efect de seră și a consumului de energie

 • - Eficiența economică: îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de

J                                  5                5»                J         I

persoane și mărfuri

 • - Calitatea mediului urban: creșterea atractivității și calității mediului urban și

a peisajului urban, pentru beneficiul cetățenilor, economiei și societății în ansamblu, principalele masuri care au fost identificate sunt reabilitarea străzilor, intersecțiilor și pasajelor rutiere, a trotuarelor, realizarea de piste de biciclete, spatii verzi, un management al traficului care sa inlesneasca deplasarea mijloacelor de transport in comun dar si o mai judicioasa utilizare a resurselor naturale si anume colectarea apelor pluviale in sistem dual care sa permita utilizarea acestora pentru intretinerea spatiilor verzi.

In momentul de fata Bulevardul Republicii, Bulevardul 1 Decembrie 1918 și strada Iazul Morilor, sunt strazi cu un deosebit impact in sistemul rutier din municipiul Buzau prezinta o situatie care necesita reabilitarea si sistematizare imediata.

Conform expertizei tehnice realizate calificativul pentru starea de degradare este modiocru/rau.

Lucrarile propuse a fi realizate sunt lucrari de drum si sistematizare verticala: reabilitare carosabil, trotuare, realizarea de piste de biciclete, realizarea infrastructurii de comunicatii cu canalizatie pentru curenti slabi, realizarea/extinderea de spatii verzi.

Finanțarea obiectivului de investiții menționat se va face din fondurile bugetului local, precum, alte fonduri legal constituite, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii sau din fonduri atrase de municipiul Buzau din surse externe.

În vederea implementarii proiectului este necesară aprobarea Documentatiei de Avizare a lucrarilor de Interventie si a Indicatorilor Tehnico-economici ai obiectivului de investiții.

Adoptarea acestui proiect de hotărâre se impune a fi realizată de urgență, având în vedere că odată cu deschiderea podului de la Vadul Pașii preconizat a se realiza la 01.11.2020 mii de mașini vor tranzita aceste străzi.

În acest sens a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

PRIMAR,

CONSTANTIN TOMA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

SERVICIUL DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE Nr. 91485/20.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe Bulevardul Republicii,

Bulevardul 1 Decembrie 1918 și strada Iazul Morilor din Municipiul Buzău”

In momentul de fata Bulevardul Republicii, 1 Decembrie 1918 si strada Iazul Morilor, strazi cu un deosebit impact in sistemul rutier din municipiul Buzau prezinta o situatie care necesita reabilitarea si sistematizare imediată.

 • Bulevardul 1 Decembrie 1918 L=1333 m;

 • strada Republicii L=1197 m;

 • Strada Iazul Morilor L=788 m.

Calificativul stării de degradare s-a stabilit în funcție de indicele de degradare conform Instrucțiunii tehnice privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne CD 155-2001. Astfel, conform expertizei tehnice efectuate, calificativul atribuit stării de degradare pentru cele patru străzi ce fac obiectul prezentei documentații este:

DENUMIRE STRADA

CALIFICATIV

Bulevardul 1 Decembrie 1918

MEDIOCRĂ

Bulevardul Republicii

MEDIOCRĂ

Strada Iazul Morilor

REA

Lucrarile propuse a fi realizate sunt lucrari de drum si sistematizare verticala: reabilitare carosabil, trotuare, realizarea de piste de biciclete, realizarea infrastructurii de comunicatii cu canalizatie pentru curenti slabi, realizarea/extinderea de spatii verzi, sistem de canalizatie pentru colectarea apelor pluviale.

Finanțarea obiectivului de investiții menționat se va face din fondurile J                                                                                                                                                   J                                   J

bugetului local, precum, alte fonduri legal constituite, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii sau din fonduri atrase de municipiul Buzau din surse externe.

Obiectivele principale ale investiției sunt:

 • îmbunătățirea condițiilor de transport in zona studiată prin reabilitarea străzilor studiate

 • aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzilor, urmând a se asigura astfel condiții bune de siguranță și confort pentru circulația auto si pietonală;

 • realizarea de piste de biciclete în limita spațiului existent;

 • asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiții cât mai bune;

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui.

SERVICIUL DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE LUMINIȚA DANIELA COLȚEANU

Anexă

la Hotărârea nr. 201/02.09.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

INDICATORII TEHNICO ECONOMICI

pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe Bulevardul Republicii, Bulevardul 1 Decembrie 1918 și strada Iazul Morilor din Municipiul Buzău”

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției sunt:

 • a) Indicatori maximali, respective valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu tva si respectiv fara TVA, din care constructii montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Valoarea totală a obiectului de investiții, cu TVA:

35.279.846,295 lei din care C+M: 29.578.330,592 lei

Valoarea totală a obiectului de investiții, fără TVA:

29.220.620,540 lei din care C+M: 24.855.739,998 lei

 • b) indicatori minimali respectiv de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si dupa caz, calitativi in conformitate cu standardele normativele si reglementartile tehnice in vigoare;

  Denumire stradă

  suprafață carosabil (m2)

  suprafață trotuare (m2)

  suprafața piste bicilete (m2)

  suprafață spații verzi (m2)

  Bulevardul 1

  Decembrie 1918

  22.216,00

  6.952,00

  1.690,00

  2.209,00

  Strada Republicii

  17.830,00

  5.040,00

  1.920,00

  1.538,00

  Strada Iazul

  Morilor

  6.560,00

  2.342,00

  -

  -

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Conform graficului de realizare a investitiei, durata estimata a lucrarilor de executie este de 12 luni de la semnarea contractului de lucrari.

Descrierea succintă a lucrărilor propuse în scenariul optim conform documentației tehnice, faza DALI

Lucrări de drum și sistematizare pe verticală

Bulevardul 1 Decembrie 1918 - L=1333 m

Pentru eliminarea deficiențelor existente (viteza redusă de deplasare a autoturismelor, lipsa pistelor dedicate exclusiv bicicliștilor, trotuare în stare avansată de degradare care duc la o circulație anevoiasă a pietonilor cât și ambuteiajele care se formează la intersecția dintre bulevardul 1 Decembrie 1918 cu bulevardul Industriilor) se propune reabilitarea carosabilului bulevardului 1 Decembrie 1918, reablilitarea trotuarelor și înființarea de piste dedicate exclusiv bicicliștilor. În urma intervențiilor amintite, elementele geometrice ale carosabilului bulevardului 1 Decembrie 1918 nu se vor modifica, lucrările de reabilitare ale acestuia urmând a se efectua pe amplasamentul existent (reîncadrare între bordurile existente). Având în vedere apariția pistelor de bicicliști pe unele zone ale bulevardului (piste de biciclete amplasate pe trotuare), acestea se vor reconfigura pentru a permite realizarea unor piste de biciclete cu lățimea de 1,00 m (câte o pistă de biciclete pe fiecare trotuar). Astfel, în urma lucrărilor de reabilitare a bulevardului 1 Decembrie 1918, elementele geometrice ale acestuia vor fi:

 • - lățime parte carosabilă: variabil 12,00 - 14,00 m (reîncadrare între bordurile existente) cu exceptia tronsonului cuprins intre km 0+000 -

0+275 ;

 • - pantă transversală parte carosabilă: 2,50%;

 • - lățime trotuar stânga: 1,20 - 5,00 m;

 • - lățime trotuar dreapta: 1,00 - 2,70 m;

 • - pantă transversală trotuare: 2,00%;

 • - pistă bicicliști stânga cu lățimea de 1,00 m între km 0+285 - km

1+100 ;

 • - pistă bicicliști dreapta cu lățimea de 1,00 m între km 0+285 - km

0+743 și între km 0+800 - km 1+333;

 • - pantă transversală piste bicicliști: 2,00%;

Intersecția dintre bulevardul 1 Decembrie și bulevardul Industriilor a fost reconfigurată, prin realizarea unei intersecții giratorii cu 3 ramuri, sensurile de circulație la intrare/ieșire din intersecție fiind delimitate cu insule separatoare.

Elementele geometrice ale intersecției giratorii sunt următoarele:

 • raza insulei centrale Ric=7,00 m

 • raza giratorie Rg=15,00 m

 • lățimea părții carosabile pe calea inelară Lc=2 x 4,0 0m = 8,00 m

 • raza minimă de racordare la intrare Ri=12,00 m

Structura rutieră:

 • frezare 4-6 cm îmbrăcăminte asfaltică existentă

 • reparații strat suport

 • 6 cm strat de legătură din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70

(EB22.4leg50/70) + preluare denivelări din același material

 • 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16 rul 50/70 (EB16rul 50/70)

Încadrarea carosabilului se va face cu borduri prefabricate 20 x 25 pozate pe fundații din beton de ciment clasa C16/20, montate decalat fața de carosabil cu 10 cm (lumina la bordură=10 cm). În dreptul trecerilor de pietoni acestea se vor monta îngropat, pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități.

Trotuare:

Structura trotuarelor va avea următoarea alcătuire:

 • pavele din beton vibropresat pentru circulația pietonală pozate pe mortar;

 • 10 cm strat din beton de ciment clasa C16/20;

 • 10 cm strat de fundație din balast;

Încadrarea trotuarelor către spațiile verzi și către limitele de proprietate se va face cu borduri prefabricate din beton pozate pe fundații din beton de ciment clasa C16/20.

Pavajul va fi ales astfel încât să împiedice alunecarea, chiar și pe vreme nefavorabilă (coeficient de frecare min. 0.4). În dreptul trecerilor de pietoni, se vor prevedea suprafețe de atenționare tactilă pentru a marca traversările la nivel. Rolul marcajelor tactile este de a permite nevăzătorilor să se orienteze într-un spațiu deschis. Acest tip de marcaj se aplică sub formă de benzi longitudinale și au un profil special, care permite dirijarea bastonului în direcția care trebuie urmată.

Piste de biciclete:

Pe zonele unde se vor realiza piste dedicate bicicliștilor, acestea vor avea următoarea alcătuire:

 • 4 cm strat de uzură din beton asfaltic colorat;

 • 10 cm strat din beton de ciment clasa C16/20;

 • 10 cm strat de fundație din balast conform SR EN 13242+A1;

Bulevardul Republicii - L=1197 m

Pentru eliminarea deficiențelor existente (viteza redusă de deplasare a autoturismelor, lipsa pistelor dedicate exclusiv bicicliștilor, trotuare în stare avansată de degradare care duc la o circulație anevoiasă a pietonilor) se propune reabilitarea carosabilului bulevardului Republicii, reablilitarea trotuarelor și înființarea de piste dedicate exclusiv bicicliștilor. În urma intervențiilor amintite, elementele geometrice ale carosabilului bulevardului Republicii nu se vor modifica, lucrările de reabilitare ale acestuia urmând a se efectua pe amplasamentul existent (reîncadrare între bordurile existente). Având în vedere apariția pistelor de bicicliști pe unele zone ale bulevardului (piste de biciclete amplasate pe trotuare), acestea se vor reconfigura pentru a permite realizarea unor piste de biciclete cu lățimea de 1,00 m (câte o pistă de biciclete pe fiecare trotuar). Astfel, în urma lucrărilor de reabilitare a bulevardului Republicii, elementele geometrice ale acestuia vor fi:

 • - lățime parte carosabilă: variabil 12,00 - 14,00 m (reîncadrare între bordurile existente);

 • - pantă transversală parte carosabilă: 2,50%;

 • - lățime trotuar stânga: 1,00 - 4,00 m;

 • - lățime trotuar dreapta: 0,80 - 4,00 m;

 • - pantă transversală trotuare: 2,00%;

 • - pistă bicicliști stânga cu lățimea de 1,00 m între km 0+130 - km

1+197;

 • - pistă bicicliști dreapta cu lățimea de 1,00 m între km 0+130 - km

1+175;

 • - pantă transversală piste bicicliști: 2,00%;

Structura rutieră:

 • frezare 4-6 cm îmbrăcăminte asfaltică existentă

 • reparații strat suport

 • 6 cm strat de legătură din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70

(EB22.4leg50/70) + preluare denivelări din același material

 • 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16 rul 50/70 (EB16rul 50/70)

Trotuare:

Structura trotuarelor va avea următoarea alcătuire:

 • pavele din beton vibropresat pentru circulația pietonală pozate pe mortar;

 • 10 cm strat din beton de ciment clasa C16/20;

 • 10 cm strat de fundație din balast;

Încadrarea trotuarelor către spațiile verzi și către limitele de proprietate se va face cu borduri prefabricate din beton pozate pe fundații din beton de ciment clasa C16/20.

Pavajul va fi ales astfel încât să împiedice alunecarea, chiar și pe vreme nefavorabilă (coeficient de frecare min. 0.4). În dreptul trecerilor de pietoni, se vor prevedea suprafețe de atenționare tactilă pentru a marca traversările la nivel. Rolul marcajelor tactile este de a permite nevăzătorilor să se orienteze într-un spațiu deschis. Acest tip de marcaj se aplică sub formă de benzi longitudinale și au un profil special, care permite dirijarea bastonului în direcția care trebuie urmată.

Piste de biciclete:

Pe zonele unde se vor realiza piste dedicate bicicliștilor, acestea vor avea următoarea alcătuire:

 • 4 cm strat de uzură din beton asfaltic colorat;

 • 10 cm strat din beton de ciment clasa C16/20;

 • 10 cm strat de fundație din balast conform SR EN 13242+A1;

Strada Iazul Morilor - L=1246 m

 • - lățime parte carosabilă tronson 1: ~ 7,00 m (reîncadrare între

bordurile existente);

 • - lățime parte carosabilă tronson 2: ~ 7,00 m (reîncadrare între

bordurile existente);

 • - pantă transversală parte carosabilă: 2,50%;

 • - lățime trotuar stânga: 1,20 - 1,50 m;

 • - lățime trotuar dreapta: 1,20 - 1,80 m;

 • - pantă transversală trotuare: 2,00%;

Încadrarea carosabilului se va face cu borduri prefabricate 20 x 25 pozate pe fundații din beton de ciment clasa C16/20, montate decalat fața de carosabil cu 10 cm (lumina la bordură=10 cm). În dreptul trecerilor de pietoni acestea se vor monta îngropat, pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități.

Structura rutieră:

 • desfacere structură rutieră existentă

 • strat inferior de fundație din balast în grosime de 25 cm

 • strat superior de fundație din piatră spartă amestec optimal în grosime de 20 cm

 • 5 cm strat de legătură din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70 (EB22.4leg

50/70)

 • 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16 rul 50/70 (EB16rul50/70)

Trotuare:

Pe toate cele patru străzi ce fac obiectul prezetei documentații structura trotuarelor va avea următoarea alcătuire:

 • pavele din beton vibropresat pentru circulația pietonală pozate pe mortar;

 • 10 cm strat din beton de ciment clasa C16/20;

 • 10 cm strat de fundație din balast;

Încadrarea trotuarelor către spațiile verzi și către limitele de proprietate se va face cu borduri prefabricate din beton pozate pe fundații din beton de ciment clasa C16/20.

Pavajul va fi ales astfel încât să împiedice alunecarea, chiar și pe vreme nefavorabilă (coeficient de frecare min. 0.4). În dreptul trecerilor de pietoni, se vor prevedea suprafețe de atenționare tactilă pentru a marca traversările la nivel. Rolul marcajelor tactile este de a permite nevăzătorilor să se orienteze într-un spațiu deschis. Acest tip de marcaj se aplică sub formă de benzi longitudinale și au un profil special, care permite dirijarea bastonului în direcția care trebuie urmată.

Canalizare pluvială

Pe toata rețeaua de canalizare s-au prevăzut guri de scurgere cu ieșire laterală, care colectează apa pluvială de pe partea carosabila și terenul adiacent si le deversează in cămine de vizitare. S-au prevăzut două rețele separate pentru fiecare latură a drumului.

Căminele de vizitare sunt alcătuite din tuburi circulare cu diametru Dn 800mm pentru înălțimi de cămin mai mici de 2.0 m și Dn 1000mm (prevăzute cu coș de acces Dn 800mm) pentru înălțimi ce depășesc 2.0 m. Căminele au capace din fontă carosabile prevăzute cu lăcat. Gurile de scurgere au următoarele caracteristici: debit 8 l/s, cu grătar si ramă carosabile (pentru trafic greu), parafrunzar, depozit nisip, tip și descărcate în canalizarea propusă. Racordul gurilor de scurgere se realizează cu conducte din tuburi de PVC-KG, Dn 160 mm în cămine de vizitare.

Apele pluviale vor fi colectate in trei zone, conform planurilor de situație anexate prezentei documentații. Astfel se vor realiza trei pe fiecare ramură de canalizare se va prevede câte un rezervor de retenție ape pluviale din material plastic, având capacitate de 200 mc (2 bucati zona km 0+715 - bulevardul 1 Decembrie 1918, zona km 0+400 - strada Horticolei) si 600 mc (1 bucata - zona km 1 +210).

Înainte de evacuarea apelor pluviale către bazinele de colectare se vor monta separatoare de hidrocarburi, cu by-pass. Astfel se vor monta 2 separatoare cu debit de 20 litri/secundă, aferente celor două bazine de 200 mc si un separator cu debit de 60 litri/secundă aferent bazinului de 600 mc. Apa colectată in cele trei bazine de retenție se va putea deversa către zonele verzi din vecinătate. Pentru BR3, există de asemenea posibilitatea deversării si către rețeaua publică, urmând ca pentru acest lucru să se obțină acordul operatorului local de canalizare.

Amenajări peisagere

Din punct de vedere al lucrarilor propuse pentru revitalizarea situației existente se propune sistematizarea terenului, curățarea zonelor verzi (în suprafață de 2070 m2 pe bulevardul 1 Decembrie 1918, 1538 m2 pe bulevardul Republicii și respectiv 3840 m2 pe strada Horticolei) de corpuri străine (resturi vegetale, pietre, etc), se va decoperta un strat de 20 cm în zonele unde solul nu este fertil, se vor face completările necesare cu pământ corespunzător urmând ca pe întreaga suprafață sa fie așternute rulouri cu gazon.

Dotări și mobilier urban

Din punct de vedere al dotărilor, s-au prevăzut bolarzi antiparcare pe următoarele artere:

 • bulevardul 1 Decembrie 1918 - 630 bucăți

 • bulevardul Reublicii - 555 bucăți

Infrastructura de comunicații

Pentru racordarea abonaților din perimetrul străzilor ce fac obiectul prezentei documentații la rețeaua NetCity se va prevedea prin proiect o canalizație de curenți slabi.

Canalizația va fi dimensionată astfel încat să asigure rețelei subterane de curenți slabi condiții de dezvoltare, întreținere și exploatare rațională din punct de vedere economic și urbanistic permițând instalarea succesivă de noi cabluri, înlocuiri sau desființări de cabluri fără desfaceri de pavaje ale drumurilor modernizate, și fără perturbații în circulația rutieră.

Totodata canalizația va asigura protecția mecanică a cablurilor, protecția contra coroziunii sau contra potențialelor periculoase ale solului. La dimensionarea canalizației de curenți slabi se va ține cont de capacitatea rețelelor de cabluri ce urmează a fi instalate precum și de rezervele necesare pentru pozarea unor cabluri în viitor s-au înlocuirea unor cabluri pe anumite secțiuni. Pentru a acoperi întreaga suprafață se va prevede o canalizație pe ambele parți ale bulevardului cu legături transversale. Canalizația se va realiza cu conducte PEHD.