Hotărârea nr. 200/2020

Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe strada Horticolei din Municipiul Buzău”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe strada Horticolei din Municipiul Buzău”

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al Primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 261/CLM/25.08.2020;

 • - raportul de specialitate nr. 93.366/25.08.2020 al Serviciului Dezvoltare si Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a

Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și turism a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - avizul nr. 84/2020 al Comisiei tehnico-economice a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) și lit. d), alin. (4), lit. a) și f), alin. (7), lit. k) și m), art. 139, alin. (3), lit. a) și d), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe strada Horticolei din Municipiul Buzău”, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut în prezenta hotărâre se va face din bugetul local, alte fonduri legal constituite, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii sau din alte surse de finantare atrase de Municipiul Buzau.

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Dezvoltare și Implementare Proiecte, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Ionuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

Eduard Pistol

Buzău, 02 septembrie 2020

Nr. 200

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 02 septembrie 2020, cu respectarea art. 139, alin. (3), lit. a) și d), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 261/CLM/25.08.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe strada Horticolei din Municipiul Buzău”

Având în vedere principiile care stau la baza documentelor programatice Strategia Integrata de Dezvoltare a municipiului Buzau si a Planului de Mobilitate Urbana Durabila principalele obiective ale investitiei sunt:

 • Îmbunătățirea condițiilor de transport in zona studiată prin reabilitarea străzii studiate

 • aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzii, urmând a se asigura astfel condiții bune de siguranță și confort pentru circulația auto si pietonală;

 • asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiții cât mai bune;

Obiectivul de investitii, Strada Hortcolei are o lungime de 972 excluzând lungimea bretelelor de legatură;

Calificativul stării de degradare s-a stabilit în funcție de indicele de degradare conform Instrucțiunii tehnice privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne CD 155-2001. Astfel, conform expertizei tehnice efectuate, calificativul atribuit stării de degradare pentru strada Horticolei este:

DENUMIRE STRADA

CALIFICATIV

Strada Horticolei

REA

Lucrarile propuse a fi realizate sunt lucrari de drum si sistematizare verticala: reabilitare carosabil, trotuare, canalizare pluviala, iluminat public, dotari cu mobilier urban, amenajari peisagere, realizarea infrastructurii de comunicatii cu canalizatie pentru curenti slabi.

Finanțarea obiectivului de investiții menționat se va face din fondurile bugetului local, precum, alte fonduri legal constituite, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii sau din fonduri atrase de municipiul Buzau din surse externe.

În vederea implementarii proiectului este necesară aprobarea Documentatiei de Avizare a lucrarilor de Interventie si a Indicatorilor Tehnico-economici ai obiectivului de investiții.

Adoptarea acestui proiect de hotărâre se impune a fi realizată de urgență, având în vedere că odată cu deschiderea podului de la Vadul Pașii preconizat a se realiza la 01.11.2020 mii de mașini vor tranzita această stradă. În acest sens a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

PRIMAR,

CONSTANTIN TOMA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

SERVICIUL DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE Nr. 93.366/25.08.2020

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe strada Horticolei din Municipiul Buzău”

Strada Hortcolei are o lungime de 972 excluzând lungimea bretelelor de legatură;

Calificativul stării de degradare s-a stabilit în funcție de indicele de degradare conform Instrucțiunii tehnice privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne CD 155-2001. Astfel, conform expertizei tehnice efectuate, calificativul atribuit stării de degradare pentru strada Horticolei este:

DENUMIRE STRADA

CALIFICATIV

Strada Horticolei

REA

Obiectivele principale ale investitiei sunt:

 • - Creșterea siguranței deplasărilor pentru toți participanții la trafic, prin

reabilitarea și modernizarea principalelor artere rutiere din intravilanul Municipiului Buzău. Strada Horticolei reprezinta o artera de importanță majoră în contextul deplasărilor din municipiul Buzău;

 • - Creșterea atractivității și siguranței deplasărilor pietonale, prin reabilitarea

trotuarelor;

 • - Cresterea eficientei energetice prin introducerea de sisteme de iluminat

ecologice si reducerea emisiilor cu efect de sera, GES;

 • - Utilizarea judicioasa a apelor pluviale

 • - Reabilitarea spatiilor verzi

Creșterea gradului de accesibilitate al cetățenilor la punctele de interes din zona de influență a proiectului.

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui.

SERVICIUL DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE LUMINIȚA DANIELA COLȚEANU

Anexă

la Hotărârea nr. 200/02.09.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

INDICATORII TEHNICO ECONOMICI

pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe strada Horticolei din Municipiul Buzău”

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției sunt:

 • a) Indicatori maximali, respective valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu tva si respectiv fara TVA, din care constructii montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Valoarea totală a obiectului de investiții, cu TVA:

 • 21.780.373,199 lei din care C+M: 18.486.396,600 lei

Valoarea totală a obiectului de investiții, fără TVA:

 • 18.314.992,173 lei din care C+M: 15.535.787,062 lei

 • b) indicatori minimali respectiv de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si dupa caz, calitativi in conformitate cu standardele normativele si reglementartile tehnice in vigoare;

  Denumire stradă

  suprafață carosabil (m2)

  suprafață trotuare (m2)

  suprafață spații verzi (m2)

  Strada Horticolei

  17.955,00

  6.205,00

  3.840,00

 • d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Conform graficului de realizare a investitiei, durata estimata a lucrarilor de executie este de 12 luni de la semnarea contractului de lucrari.

Descrierea succintă a lucrărilor propuse în scenariul optim conform documentației tehnice, faza DALI

Lucrări de drum și sistematizare pe verticală

Strada Horticolei

Pentru eliminarea deficiențelor existente (viteză redusă de deplasare a autoturismelor și trotuare aflate în stare avansată de degradare care duc la o circulație anevoiasă a pietonilor) se propune reabilitarea carosabilului străzii Horticolei și reablilitarea trotuarelor. În urma intervențiilor amintite, elementele geometrice ale carosabilului și ale trotuarelor străzii Horticolei nu se vor modifica, lucrările de reabilitare ale acesteia urmând a se efectua pe amplasamentul existent (reîncadrare între bordurile existente). Astfel, în urma lucrărilor de reabilitare a străzii Horticolei, elementele geometrice ale acesteia vor fi:

 • - lățime parte carosabilă: ~  14,00 m (reîncadrare între bordurile

existente);

 • - pantă transversală parte carosabilă: 2,50%;

 • - lățime trotuar stânga: 1,30 - 3,00 m;

 • - lățime trotuar dreapta: 1,50 - 3,00 m;

 • - pantă transversală trotuare: 2,00%;

Structura rutieră strada Horticolei:

 • desfacere structură rutieră existentă

 • strat inferior de fundație din balast în grosime de 30 cm

 • strat superior de fundație din piatră spartă amestec optimal în grosime de 20 cm

 • 5 cm strat de legătură din beton asfaltic BAD 22.4

 • 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16

Trotuare:

Structura trotuarelor va avea următoarea alcătuire:

 • pavele din beton vibropresat pentru circulația pietonală pozate pe mortar;

 • 10 cm strat din beton de ciment clasa C16/20;

 • 10 cm strat de fundație din balast;

Încadrarea trotuarelor către spațiile verzi și către limitele de proprietate se va face cu borduri prefabricate din beton pozate pe fundații din beton de ciment clasa C16/20.

Pavajul va fi ales astfel încât să împiedice alunecarea, chiar și pe vreme nefavorabilă (coeficient de frecare min. 0.4). În dreptul trecerilor de pietoni, se vor prevedea suprafețe de atenționare tactilă pentru a marca traversările la nivel. Rolul marcajelor tactile este de a permite nevăzătorilor să se orienteze într-un spațiu deschis. Acest tip de marcaj se aplică sub formă de benzi longitudinale și au un profil special, care permite dirijarea bastonului în direcția care trebuie urmată.

Canalizare pluvială

Pe toata rețeaua de canalizare s-au prevăzut guri de scurgere cu ieșire laterală, care colectează apa pluvială de pe partea carosabila și terenul adiacent si le deversează in cămine de vizitare. S-au prevăzut două rețele separate pentru fiecare latură a drumului.

Căminele de vizitare sunt alcătuite din tuburi circulare cu diametru Dn 800mm pentru înălțimi de cămin mai mici de 2.0 m și Dn 1000mm (prevăzute cu coș de acces Dn 800mm) pentru înălțimi ce depășesc 2.0 m. Căminele au capace din fontă carosabile prevăzute cu lăcat. Gurile de scurgere au următoarele caracteristici: debit 8 l/s, cu grătar si ramă carosabile (pentru trafic greu), parafrunzar, depozit nisip, tip și descărcate în canalizarea propusă. Racordul gurilor de scurgere se realizează cu conducte din tuburi de PVC-KG, Dn 160 mm în cămine de vizitare.

Evacuarea apelor pluviale se va face in ”lagune” (gropi largi, putin adanci, cu taluzuri line) amplasate în parcul Marghiloman, prevăzute cu pat filtrant și cu camere de sedimentare amplasate în amonte de descărcarea apelor din rețeaua de canalizare pluvială în ”lagune”.

Iluminat public

Pentru iluminatul public s-au prevazut sisteme de iluminat compuse din proiector led 58,5W amplasate pe stalpi noi de iluminat Hpunct luminos =8,5 m. Aceste sisteme de iluminat au incorporată tehnologie LED și vor fi amplasate din 45 în 45 m.

Se va implementa un sistem avansat de telegestiune, capabil să controleze, să monitorizeze, să masoare și să gestioneze funcționarea în parametri optimi a rețelei de iluminat public a unei localitați/locații, indiferent de poziția geografica a acesteia, topologia rețelei de alimentare cu energie electrică sau alte condiții locale de funcționare a sistemului de iluminat public. Prin implementarea sistemului de telegestiune se obțin reduceri semnificative ale consumului de energie electrică și ale costurilor de exploatare și îmbunătățind, în același timp, fiabilitatea sistemelor de iluminat public.

Amenajări peisagere

Din punct de vedere al lucrarilor propuse pentru revitalizarea situației existente se propune sistematizarea terenului, curățarea zonelor verzi de corpuri străine (resturi vegetale, pietre, etc), se va decoperta un strat de 20 cm în zonele unde solul nu este fertil, se vor face completările necesare cu pământ corespunzător urmând ca pe întreaga suprafață sa fie așternute rulouri cu gazon.

Dotări și mobilier urban

Din punct de vedere al dotărilor, s-au prevăzut 1850 bolarzi antiparcare.

Infrastructura de comunicații

Pentru racordarea abonaților din perimetrul străzilor ce fac obiectul prezentei documentații la rețeaua NetCity se va prevedea prin proiect o canalizație de curenți slabi.

Canalizația va fi dimensionată astfel încat să asigure rețelei subterane de curenți slabi condiții de dezvoltare, întreținere și exploatare rațională din punct de vedere economic și urbanistic permițând instalarea succesivă de noi cabluri, înlocuiri sau desființări de cabluri fără desfaceri de pavaje ale drumurilor modernizate, și fără perturbații în circulația rutieră.

Totodata canalizația va asigura protecția mecanică a cablurilor, protecția contra coroziunii sau contra potențialelor periculoase ale solului. La dimensionarea canalizației de curenți slabi se va ține cont de capacitatea rețelelor de cabluri ce urmează a fi instalate precum și de rezervele necesare pentru pozarea unor cabluri în viitor s-au înlocuirea unor cabluri pe anumite secțiuni. Pentru a acoperi întreaga suprafață se va prevede o canalizație pe ambele parți ale bulevardului cu legături transversale. Canalizația se va realiza cu conducte PEHD.