Hotărârea nr. 2/2020

Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeul Buzău, întrunit în ședință ordinară:

Având în vedere:

 • -  referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub numărul 8/CLM/15.01.2020;

 • - raportul comun al Direcției Tehnice și Serviciului Investiții, Achiziții Publice nr. 5289/15.01.2020;

 • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, protectia mediului si turism a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - avizul nr. 79/2020 al Comisiei tehnico-economice a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. b) și alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. - Se aprobă Studiul de fezabilitate „Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”, prevăzuți în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Tehnice, Serviciului Investiții, Achiziții Publice și Serviciului Buget Finanțe, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier Ionuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU CU ATRIBUȚII DELEGATE,

Elena Camelia Toma

Buzău, 30 ianuarie 2020

Nr. 2

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 30 ianuarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), cu un număr de 23 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ANEXA nr. 2

la Hotărârea nr. 2 din 30.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII PUBLICE

„Implementarea de masuri de economie circulara la Scoala gimnaziala nr. 11 municipiul Buzau”

 • Valoarea totală a investiției :     1.135.206,45 lei , cu TVA

din care: construcții-montaj :     1.057.618,45 lei , cu TVA

 • •       Durata de execuție :    6 luni

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - P R I M A R -Nr. 8/CLM/15.01.2020

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

In vederea realizarii obiectivului investitional propus prin prezentul proiect, a fost analizata situatia actuală, necesitatea si oportunitatea promovarii investiției, intreaga analiză fiind detaliata in cadrul unui Studiu de Fezabilitate.

Proiectul de investiții "Implementarea de măsuri de economie circulară la Scoala gimnaziala nr. 11 Buzau” reprezintă un proiect pilot care se va extinde și la alte unități de învățământ din municipiu.

Investitia se incadreaza in programul “Buzău, oraș circular”, lansat de municipalitate, program ce se pliază pe acțiunile stipulate în Strategia privind tranziția de la economia liniară la economia circulară a orașului Buzău, în concordanță cu Directiva Europeană UE 2018/848 și Stabilirea Planului de acțiuni - Buzău Oraș Circular 2030. Municipiul Buzău este primul oraș din România care își propune să ducă la îndeplinire planul ambițios de a introduce proiecte circulare în intreg ciclul municipal al industriei și serviciilor, de la producție și consum, la gestionarea deșeurilor și în piața materiilor prime.

Obiectivul general al acestui sudiu de fezabilitate îl constituie implementarea de măsuri de economie circulară într-o școala din municipiul Buzău.

Obiectivele specifice sunt:

-educarea tinerei generații în spiritul trecerii de la economia liniară la economia circulară

-îmbunătățirea procesului de învățare prin asigurarea unui climat corespunzător

- îmbunătățirea procesului de învățare prin implicarea elevilor în procesele practice

-creșterea independenței energetic

-îmbunătățirea condițiilor de confort interior

-creșterea indicatorilor de calitate a aerului

-creșterea indicatorilor de calitate a solului

Prin studiul de fezabilitate s-au analizat două scenarii distincte, proiectantul recomandând scenariu 1, atat din considerente financiare cat si din considerente de eficienta energetica, de atingere a scopului pentru care se va implementa aceasta investitie (circularitate), dar si din considerente privind protejarea ecosistemului, gestionarea eficienta a deseurilor, securitatea si siguranta ocupantilor cladirilor cu functiunea de invatamant.

Astfel, s-au propus măsurile:

I.Instalatii electrice

-Sistem fotovoltaic pentru productia locala a energiei electrice (centrala fotovoltaica):

-Reabilitarea sistemului de iluminat din corpurile C1 (școala veche), C3 (sala sport), iluminatul exterior, nocturna teren sport, prin înlocuirea aparatelor de iluminat (AIL) cu aparate cu LED

-Realizarea instalatiei de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu pentru corpurile C1 si C3

II. Instalatii sanitare

-Sistem de colectare si reutilizare apa provenita din precipitatii printr-un sistem de înmagazinare a apei meteorice pentru uz menajer și rezerva intangibila de apa de incendiu prin retea de captare a apei din toata incinta, inclusiv cladiri, platforme betonate, retea apa menajera si retea stingere incendiu și sistem de inmagazinare a apei meteorice de pe clădirile C1 și C3 cu utilizare numai ca apă menajeră.

-Crearea unor spatii pentru permacultura si terase verzi, cu scop didactic prin construirea unei sere laborator natural pentru programa scolara Botanica, echiparea acesteia cu sistem de irigare prin picurare si cu plante, in scop didactic.

-Amenajarea unei terase verzi pe acoperiș (peste vestiare) a sălii de sport și a unei mini-grădini în aer liber

Finantarea obiectivului de investitii se face cu fonduri din bugetul local sau alte fonduri legal constituite, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

Față de cele prezentate mai sus, s-a intocmit alăturatul proiect de de hotarâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată .

PRIMAR, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU Direcția Tehnică Serviciul Investiții, Achiziții Publice Nr. 5289/15.01.2020

RAPORT COMUN

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Implementarea de masuri de economie circulara la Scoala gimnaziala nr. 11, municipiul Buzau”

In vederea realizarii obiectivului investitional propus a fost analizata situatia actuală, necesitatea și oportunitatea promovarii investiției, intreaga analiză fiind detaliată in cadrul unui Studiu de Fezabilitate.

Proiectul de investiții "Implementarea de măsuri de economie circulară la Scoala gimnaziala nr.11 Buzau” reprezintă un proiect pilot care se va extinde și la alte unități de învățământ din municipiu.

Investitia se incadreaza in programul “Buzău, oraș circular”, lansat de municipalitate, program ce se pliază pe acțiunile stipulate în Strategia privind tranziția de la economia liniară la economia circulară a orașului Buzău, în concordanță cu Directiva Europeană UE 2018/848 și Stabilirea Planului de acțiuni - Buzău Oraș Circular 2030. Municipiul Buzău este primul oraș din România care își propune să ducă la îndeplinire planul ambițios de a introduce proiecte circulare în intreg ciclul municipal al industriei și serviciilor, de la producție și consum, la gestionarea deșeurilor și în piața materiilor prime.

Obiectivul general al acestui sudiu de fezabilitate îl constituie implementarea de măsuri de economie circulară într-o școala din municipiul Buzău.

Obiectivele specifice sunt:

-educarea tinerei generații în spiritul trecerii de la economia liniară la economia circulară

-îmbunătățirea procesului de învățare prin asigurarea unui climat corespunzător

- îmbunătățirea procesului de învățare prinimplicarea elevilor în procesele practice

-creșterea independenței energetic

-îmbunătățirea condițiilor de confort interior

-creșterea indicatorilor de calitate a aerului

-creșterea indicatorilor de calitate a solului

Prin studiul de fezabilitate s-au analizat două scenarii distincte, proiectantul recomandând scenariu 1, atât din considerente financiare, cât și din considerente de eficiență energetică, de atingere a scopului pentru care se va implementa această investiție (circularitate), dar și din considerente privind protejarea ecosistemului, gestionarea eficientă a deșeurilor, securitatea și siguranța ocupanților clădirilor cu funcțiunea de invățământ.

Astfel, s-au propus măsurile:

I.Instalatii electrice

-Sistem fotovoltaic pentru productia locala a energiei electrice (centrala fotovoltaica) :

-Reabilitarea sistemului de iluminat din corpurile C1 (școala veche) ,C3 (sala sport), iluminatul exterior, nocturna teren sport , prin înlocuirea aparatelor de iluminat (AIL) cu aparate cu LED

-Realizarea instalatiei de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu pentru corpurile C1 si C3

II. Instalatii sanitare

-Sistem de colectare si reutilizare apa provenita din precipitatii printr-un sistem de înmagazinare a apei meteorice pentru uz menajer și rezerva intangibila de apa de incendiu prin retea de captare a apei din toata incinta, inclusiv cladiri, platforme betonate, retea apa menajera si retea stingere incendiu și sistem de inmagazinare a apei meteorice de pe clădirile C1 și C3 cu utilizare numai ca apă menajeră.

-Crearea unor spatii pentru permacultura si terase verzi, cu scop didactic prin construirea unei sere laborator natural pentru programa scolara Botanica, echiparea acesteia cu sistem de irigare prin picurare si cu plante, in scop didactic.

-Amenajarea unei terase verzi pe acoperiș (peste vestiare ) a sălii de sport și a unei mini-grădini în aer liber

Finantarea obiectivului de investitii se face cu fonduri din bugetul local sau alte fonduri legal constituite, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

Tinand cont de competentele de aprobare ale consiliilor locale s-a intocmit alaturatul proiect de hotarare, cu rugamintea de a fi promovat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Buzau.

Director tehnic, Ileana Bănucu


Șef Serviciu Investiții, Achizitii Publice Aurelia Turcoman

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Specialitatea :

SANITARE / ELECTRICE

1      SC RC ENERGO INSTALL SRL

Instalații electrice, sanitare, termice, gaze, incendiu V^B^®RLReg. Corn. J10 / 752 / 2005, C.U.I. RO 17701071 telefon: 0238.713.545 ; fox 0238.712.545 e-moil: office0energoinstall.ro

Verificator

Nume

Semnătură

Cerința

Referat de verificare

PROIECTAT

Ing. Duca Eugen

BENEFICIAR UA'

mun. Buzău (Primăria Buzău)

Proiect :

RCE/66/SF

Ing. Duca Ștefan

Implementarea de masuri de economie denumire proiect circulara la Școala Gimnaziala nr.11

FAZA SF

SEF PROIECT

Ing. Duca Eugen

denumire planșa      p|an jncadrare in zona

SCARA / FORMAT

A4

T* decembrie 2019 SPKWJTATH sanltare/electrice

Cod planșa

66-09

Project scoala 1120        30       50        75        100      200      300 [Ix]3.00      5.00      7.50      10       20       30        50        75        100      200      300 [Ix]


Project scoala 11

Quantity


Luminaire (Luminous emittance)

9               Philips - W20L120

Luminous emittance 1 Fitting: 1xLED32S Light output ratio: 99.97% Lamp luminous flux: 3200 lm

Luminaire luminous flux: 3199 lm Power: 36.0 W

Luminous efficacy: 88.9 lm/W

Colorimetric data 1x: CCT 3000 K, CRI 100

See our luminaire catalog for an image of the luminaire.Total lamp luminous flux: 28800 lm, Total luminaire luminous flux: 28791 lm, Total Load: 324.0 W, Luminous efficacy: 88.9 lm/W

Philips W20L120 1xLED32S

See our luminaire catalog for an image of the luminaire.

Light output ratio: 99.97%

Lamp luminous flux: 3200 lm

Luminaire luminous flux: 3199 lm

Power: 36.0 W

Luminous efficacy: 88.9 lm/W

Colorimetric data

1x: CCT 3000 K, CRI 100


Luminous emittance 1 / Cone diagram

XX         1'5

0.50         XX            1.4            Xx

E(0°)           4570

E(C90) 56.2°    394

E(C0)   54.1°    462

X/                     3.0

M.0                           2.8

E(0°)            1143

E(C90) 56.2°     99

E(C0)   54.1°    115

4.5

1.5                                   4.1

E(0°)             508

E(C90) 56.2°     44

E(C0)   54.1°     51

6.0

2.0                               5.5

E(0°)             286

E(C90) 56.2°     25

E(C0)   54.1°     29

7.5

2.5                               6.9

E(0°)             183

E(C90) 56.2°     16

E(C0)   54.1°     18

9.0

3.0                               8.3

E(0°)             127

E(C90) 56.2°     11

E(C0)   54.1°     13

Distance [m]             Cone diameter [m]

— C0 - C180 (Beam angle: 108.2°)

— C90 - C270 (Beam angle: 112.4°)

Illuminance [lx]


Luminous emittance 1 / UGR diagram


Glare evaluation according to UGR

p Ceiling

70

70

50

50

30

70

70

50

50

30

p Walls

50

30

50

30

30

50

30

50

30

30

p Floor

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Room size X    Y

Viewing direction at right angles to lamp axis

Viewing direction parallel to lamp axis

2H      2H

3H 4H 6H 8H 12H

4H      2H

3H 4H 6H 8H 12H

8H      4H

6H 8H 12H

12H      4H

6H 8H

19.9  21.2  20.2  21.4  21.7

 • 21.4  22.6  21.7  22.9  23.1

22.0  23.1  22.3  23.4  23.7

 • 22.4  23.5  22.8  23.8  24.1

 • 22.5  23.5  22.9  23.8  24.2

 • 22.5  23.5  22.9  23.8  24.2

 • 20.6  21.7  20.9  22.0  22.3

 • 22.3  23.3  22.7  23.6  23.9

23.0  23.9  23.4  24.2  24.6

 • 23.6  24.3  24.0  24.7  25.1

 • 23.7  24.4  24.1  24.8  25.2

 • 23.8  24.4  24.2  24.8  25.2

 • 23.4  24.1  23.8  24.5  24.9

24.0  24.6  24.5  25.0  25.5

 • 24.2  24.7  24.7  25.2  25.7

 • 24.3  24.8  24.8  25.2  25.7

 • 23.4  24.0  23.9  24.4  24.9

24.1  24.6  24.6  25.0  25.5

24.3  24.8  24.8  25.2  25.7

 • 20.2  21.5  20.5  21.7  22.0

 • 21.8  23.0  22.1  23.3  23.6

 • 22.5  23.6  22.8  23.9  24.2

23.0  24.1  23.4  24.4  24.7

 • 23.2  24.2  23.5  24.5  24.8

 • 23.3  24.3  23.7  24.6  24.9

 • 20.8  22.0  21.2  22.3  22.5

 • 22.7  23.6  23.0  24.0  24.3

 • 23.5  24.3  23.9  24.7  25.0

 • 24.1  24.9  24.5  25.2  25.6

 • 24.4  25.0  24.8  25.4  25.9

 • 24.5  25.1  25.0  25.6  26.0

 • 23.8  24.5  24.2  24.8  25.3

 • 24.6  25.1  25.0  25.5  26.0

 • 24.9  25.4  25.3  25.8  26.3

 • 25.1  25.5  25.6  26.0  26.5

23.8  24.4  24.2  24.8  25.2

 • 24.6  25.1  25.1  25.5  26.0

25.0  25.4  25.4  25.8  26.3

Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H

S = 1.5H

S = 2.0H

+0.1 / -0.1

+0.2 / -0.4

+0.4 / -0.7

+0.1 / -0.1

+0.2 / -0.3

+0.4 / -0.6

Standard table

Correction Summand

BK06

7.0

BK06

7.6

Corrected glare indices referring to 3200lm Total luminous flux


The UGR values are calculated in acc. with CIE Publ. 117. Spacing-to-height ratio = 0.25


Room 1

Clearance height: 3.400 m, Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 50.0%, Floor 20.0%, Light loss factor: 0.80

Workplane

Surface             Result                               Average (Target) Min Max Min/average Min/max

1 Workplane (Room 1) Perpendicular illuminance (adaptive) [lx] 340 (> 500)      153 483 0.45         0.32

Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m

# Luminaire                                                         ^(Luminaire) [lm]      Power [W]

Luminous efficacy [lm/W]

9 Philips - W20L120                                               3199                 36.0

88.9

Total via all luminaires                                                  28791                  324.0

88.9

Lighting power density: 6.00 W/m2 = 1.76 W/m2/100 lx (Floor area of room 54.00 m2)

Consumption: 890 kWh/a of maximum 1900 kWh/a

The energy consumption quantities do not take into account light scenes and their dimming levels.

Room 1

Philips W20L120

No.

X [m]

Y [m]

Mounting height [m]

Light loss factor

1

1.636

1.527

3.400

0.80

2

1.636

4.432

3.400

0.80

3

4.450

1.527

3.400

0.80

4

4.450

4.432

3.400

0.80

5

4.450

3.000

3.400

0.80

6

7.296

1.527

3.400

0.80

7

7.296

4.432

3.400

0.80

8

7.296

3.000

3.400

0.80

9

1.636

3.000

3.400

0.80

Room 1


Quantity


Luminaire (Luminous emittance)

9               Philips - W20L120

Luminous emittance 1 Fitting: 1xLED32S Light output ratio: 99.97% Lamp luminous flux: 3200 lm

Luminaire luminous flux: 3199 lm Power: 36.0 W

Luminous efficacy: 88.9 lm/W

Colorimetric data 1x: CCT 3000 K, CRI 100

See our luminaire catalog for an image of the luminaire.Total lamp luminous flux: 28800 lm, Total luminaire luminous flux: 28791 lm, Total Load: 324.0 W, Luminous efficacy: 88.9 lm/W

Workplane (Room 1) / Perpendicular illuminance (adaptive)

Workplane (Room 1): Perpendicular illuminance (adaptive) (Surface)

Light scene: Light scene 1

Average: 340 lx (Target: > 500 lx), Min: 153 lx, Max: 483 lx, Min/average: 0.45, Min/max: 0.32

Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m

Isolines [lx]

False colors [Ix]


100


200


300


Ix


Scale: 1 : 50


Value grid [Ix]

_p199

_|_251

_^268

+274

_|_292

_^288

+274

_^269

_|_246

p!9Q)

_|_254

_p333

_p355

_p360

_p382

_p381

_p353

_p355

_p327

_|_249

_^297

_p392

_^422

_^422

_^453

_^446

_^416

_^419

_p387

_|_291

_p309

_p419

_p444

_p444

pÎ75)

+471

_p437

_p438

_p408

_p303

_p300

_p397

_^422

_^422

_^451

_^448

_^415

_^417

_p390

_p287

_|_258

_p339

_p359

_p362

_p383

_p383

_p356

_p356

_p328

+247

_|_198

_|_251

_^273

_^279

_|_294

_|_294

_^276

+271

_^250

_p192

Scale: 1 : 50

Project scoala 11 / Luminaire parts list

Project scoala 11

Quantity


Luminaire (Luminous emittance)

Greentek - 101069 Artus 120S/4000/38W/80 Artus

Luminous emittance 1

Fitting: 1xLED

Light output ratio: 100%

Lamp luminous flux: 4310 lm

Luminaire luminous flux: 4310 lm

Power: 38.0 W

Luminous efficacy: 113.4 lm/W

Colorimetric data

1x: CCT 4000 K, CRI 80

See our luminaire catalog for an image of the luminaire.Total lamp luminous flux: 34480 lm, Total luminaire luminous flux: 34480 lm, Total Load: 304.0 W, Luminous efficacy: 113.4 lm/W

Project scoala 11Room 1

Clearance height: 3.400 m, Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 50.0%, Floor 20.0%, Light loss factor: 0.80

Workplane

Surface             Result                               Average (Target) Min Max Min/average Min/max

1 Workplane (Room 1) Perpendicular illuminance (adaptive) [lx] 391 (> 500)      203 470 0.52         0.43

Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m

#

Luminaire                                                          ^(Luminaire) [lm]      Power [W]             Luminous efficacy [lm/W]

8

Greentek - 101069 Artus 120S/4000/38W/80 Artus                  4310                 38.0                 113.4

Total via all luminaires                                                34480                 304.0                  113.4

Lighting power density: 5.63 W/m2 = 1.44 W/m2/100 lx (Floor area of room 54.00 m2)

Consumption: 840 kWh/a of maximum 1900 kWh/a

The energy consumption quantities do not take into account light scenes and their dimming levels.

Room 1

Greentek 101069 Artus 120S/4000/38W/80 Artus

No.

X [m]

Y [m]

Mounting height [m]

Light loss factor

1

1.250

4.500

3.400

0.80

2

3.500

4.500

3.400

0.80

3

3.500

1.500

3.400

0.80

4

1.250

1.500

3.400

0.80

5

8.250

4.500

3.400

0.80

6

5.750

4.500

3.400

0.80

7

5.750

1.500

3.400

0.80

8

8.250

1.500

3.400

0.80

Room 1

Clearance height: 3.400 m, Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 50.0%, Floor 20.0%, Light loss factor: 0.80

Surface result objects

Surface

Result

Average (Target)

Min

Max

Min/average

Min/max

1 Surface result object 1 (Floor/ceiling)

Perpendicular illuminance (adaptive) [lx]

341

191

416

0.56

0.46

Luminance [cd/m2]

21.7

12.2

26.5

0.56

0.46

Workplane (Room 1) / Perpendicular illuminance (adaptive)

Workplane (Room 1): Perpendicular illuminance (adaptive) (Surface)

Light scene: Light scene 1

Average: 391 lx (Target: > 500 lx), Min: 203 lx, Max: 470 lx, Min/average: 0.52, Min/max: 0.43

Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m

Isolines [lx]

False colors [Ix]


200


300


Ix


Scale: 1 : 50


Value grid [Ix]

^255)

_p318

_p342

_p361

_p367

_p363

_p355

_p336

_p321

_|_292

_p320

_p392

_p419

_^445

_^445

_p441

_p442

_^417

_p399

_p366

_p330

_^409

_^435

_^460

pÎ68)

_^460

_^459

_^431

_^417

_p382

_p327

_p399

_p428

_p448

_p457

_p452

_p445

_p423

_p408

_p363

_p331

_^409

_^435

_^459

_^467

_^459

_^459

_^433

_^417

_p378

_p323

_p393

_^423

_^445

_p451

_^443

_|_444

_p413

_^405

_p364

_|_256

_p317

_p338

_p360

_p364

_p360

_p355

_p339

_p326

_|_292

Scale: 1 : 50

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

STUDIU DE FEZABILITATE

“IMPLEMENTAREA DE MĂSURI DE ECONOMIE CIRCULARĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 MUNICIPIUL BUZĂU”

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

FOAIE DE CAPĂT

Titlu proiect :

STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND IMPLEMENTAREA DE MĂSURI DE ECONOMIE CIRCULARĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.11 DIN MUNICIPIUL BUZAU

Obiectiv :

Întocmirea documentației în vederea îmbunătățirii eficienței energetice, a implementării măsurilor de creștere a productivității resurselor, separarea dezvoltării de consumul de resurse și impactul asupra mediului

Benefciar :

U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU

Proiectant :

SC RC ENERGO INSTALL SRL

Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, tel. 0238.713545, fax. 0238.712545, mail:office@energoinstall.ro

Proiect nr:

RCE 66 / SF / 2019

Contract nr:

194.991 / 15.10.2019

Faza :

Studiu de fezabilitate

Data :

Noiembrie 2019

Responsabilități:

ing. Duca Eugen ....................................................................................

(proiectant sisteme de securitate, instalații, specialist în iluminat)

ing. Duca Ștefan ....................................................................................

(proiectant instalații electrice, automatizări)

DIRECTOR GENERAL :

ing. Duca Eugen

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

CUPRINS:

PIESE SCRISE

 • 1      INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 6

 • 1.1     Denumirea obiectivului de investiții

 • 1.2     Ordonator principal de credite / investitor

 • 1.3     Ordonator de credite (secundar)

 • 1.4      Beneficiarul investiției

 • 1.5     Elaboratorul studiului de fezabilitate

 • 2     SITUAȚIA EXISTENTĂ SI NECESITATEA REALIZĂRII PROIECTULUI DE INVESTIȚII 7

 • 2.1     Concluziile studiului de prefezabilitate

 • 2.2      Prezentarea contextului : politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale și financiare

 • 2.3     Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

3                                   3

 • 2.4     Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii 13

 • 2.5     Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

 • 3     IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII

TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII 17

 • 3.1     Particularități ale amplasamentului

 • 3.2     Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și

tehnologic

 • 3.2.1     I.Instalatii electrice

 • 3.2.2     Instalatii sanitare

 • 3.2.3      Principalele plante ce pot fi cultivate in sera didactica de la Scoala nr. 11 Buzau:

 • 3.3      Costurile estimative ale investiției

 • 3.4      Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor

 • 3.5      Grafice orientative de realizare a investiției

 • 4      ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU TEHNICO- ECONOMIC PROPUS

 • 4.1      Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea

scenariului de referință

 • 4.2      Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări

climatice, ce pot afecta investiția

 • 4.3      Situația utilităților și analiza de consum:

 • 4.4      Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

4.4.1     impactul social și cultural, egalitatea de șanse

 • 4.4.2     estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare 73

 • 4.4.3     impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz74

 • 4.4.4     impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după

caz

 • 4.5 Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții 76

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • 4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: sustenabilitatea financiară, fluxul de numerar cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate,

raportul cost-beneficiu;

 • 4.7     Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea

actualizată netă, rata internă de rentabilitate și, după caz, analiza cost-eficacitate

 • 4.8      Analiza de senzitivitate

 • 4.9      Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

 • 5      SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT 92

 • 5.1      Comparația scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al

sustenabilității și riscurilor

 • 5.2      Selectarea și justificarea scenariului optim recomandat

 • 5.3      Descrierea scenariului optim recomandat privind:

 • 5.4      Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • 5.5      Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii

preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 5.6      Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și

economice

 • 6      URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME 98

 • 6.1      Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

 • 6.2      Extras de carte funciară

 • 6.3      Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

 • 6.4      Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • 6.5      Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 6.6      Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care

pot condiționa soluțiile tehnice

 • 7       IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI 99

 • 7.1      Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

 • 7.2     Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în

luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

 • 7.3      Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

 • 7.4      Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

 • 8      8. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 101

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

PIESE DESENATE

indicativ

nume planșă

66-01

Plan

66-02

Rezervor subteran retentie

66-03

Schema hidraulica si de automatizare

66-04

Vedere grup pompare hidrofor

66-05

Sera didactica

66-06

Foisor din paleti reciclati

66-07

Detalii de executie

66-08

Plan situatie

66-09

Plan incadrare in zona

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • 1 INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1     Denumirea obiectivului de investiții

Măsuri de economie circulară pentru școala gimnazială nr. din municipiul Buzău,

 • 1.2     Ordonator principal de credite / investitor

PRIMĂRIA BUZĂU

Piața Daciei, nr. 1, Municipiul Buzău, județul Buzău

 • 1.3    Ordonator de credite (secundar)

Nu este cazul.

 • 1.4     Beneficiarul investiției

PRIMĂRIA Municipiului BUZĂU

Piața Daciei, nr. 1, Municipiul Buzău, județul Buzău.

Școala Gimnazială nr.11

Str. Chiristigii nr. 7, Buzău

 • 1.5     Elaboratorul studiului de fezabilitate

SC RC ENERGO INSTALL SRL

Str. Transilvaniei nr. 132, mun. Buzău, jud. Buzău

J10/752/2005; RO 17701071

tel : 0238.713.545

fax : 0238.712.545

e-mail : office@energoinstall.ro ; eugen@energoinstall.ro

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • 2     SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII PROIECTULUI DE

INVESTIȚII

 • 2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate

N/A

 • 2.2 Prezentarea contextului : politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Începând cu anul 2015 la nivelul Comisiei Europene a fost adoptat Planul de Acțiune privind economia circulară prin care s-au stabilit acțiuni concrete și acțiuni ambițioase pentru stimularea tranziției membrilor comunitari către o economie circulară, considerate motor al competitivității economice la nivel global, incubator al afacerilor sustenabile prin asigurarea unei creșteri economice organice și crearea de noi locuri de muncă. Aceste demersuri au condus la revizuirea cadrului legislativ comunitar începând cu iulie 2018 (Pachetul pe economie circulară L 150/UE/ 14 iunie 2018), astfel:

 • - Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului

 • - Directivă (UE) 2018/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

 • - Directivă (UE) 2018/850 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri

 • - Directivă (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile

 • - Directivă (UE) 2018/852 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje

 • - Decizia (UE) 2018/853 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1257/2013, a Directivelor 94/63/CE și 2009/31/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Directivelor 86/278/CEE și 87/217/CEE ale Consiliului în ceea ce privește normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu și de abrogare a Directivei 91/692/CEE a Consiliului

Aspecte prin care se conturează o acțiune sinergică de eliminare a deșeurilor și de consolidare a practicilor specifice atât a prevenirii și gestionării deșeurilor cât și a pieței de reciclare. La acest moment, propunerile înaintate la nivel european vizează:

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • - O țintă comună la nivelul UE de reciclare a deșeurilor municipale în procent de 65% până în anul 2035;

 • - O țintă comună la nivelul UE de reciclare a deșeurilor de ambalaje în procent de 70% până în anul 2030;

 • > Ținte specifice pentru reciclarea diferitelor materiale folosite ca ambalaje: ■ Hârtie și carton: 85 %

 • > Metale feroase: 80 %

 • > Aluminiu: 60 %

 • > Sticla: 75 %

 • > Plastic: 55 %

 • > Lemn: 30 %

 • - Reducerea suprafeței depozitelor de deșeuri (landfill) la maximum 10% din totalul volumului de deșeuri municipale până în anul 2035;

 • - Obligativitatea de colectare separată a deșeurilor periculoase generate de locuințe până în 2022, a bio-deșeurilor (până în 2023) și a celor textile (până în 2025).

 • - La nivelul schemelor de transfer de responsabilitate se consideră imperativ dezvoltarea sistemelor de guvernanță precum și eficientizarea costurilor

 • - Schimbarea mentalității consumatorilor și producătorilor în vederea prevenirii generării deșeurilor alimentare și a reziduurilor ce poluează apele

România a adoptat noile prevederi europene prin actualizarea legislației în baza Legii nr. 31/2019 ce abrogă OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu completările și modificările ulterioare, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje cu completările și modificările ulterioare și a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. În prima fază a introducerii strategiei de economie circulara se analizeaza situația actuala si s-a identificat faptul ca reciclarea trebuie sa devină ultima alternativa in ciclul de viata al produsului, că inainte de a recicla trebuie sa reducem, sa reparăm si sa reutilizăm produsele. Să încetinim ritmul consumului de produse si implicit ritmul de consum al materiilor prime este o obligație pe care trebuie sa și-o asume autoritatea publică locală.

Astăzi, mai mult de jumătate din populația lumii locuiește în orașe, cifră estimată sa creasca la 70% până în 2050. Rationalizarea calității și a resurselor orașelor va deveni o problemă din ce în ce mai critică. Orașele reprezintă motoare ale creșterii economice, generând aproximativ 85% din PIB-ul global. Acestea sunt locuri în care oamenii trăiesc, muncesc, inovează, se întâlnesc și consumă cantități considerabile de resurse. Prin urmare, orașele joacă un rol esențial în tranziția către o economie circulara, iar municipiul Buzau isi propune sa-si schimbe metabolismul de consum, sa educe populatia in sensul ‘dramuirii’ resurselor si reducerii risipei."

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Strategia de dezvoltare reprezintă un document-cheie al cărui scop este reprezentat de asigurarea unei viziuni coerente de dezvoltare la nivelul municipiilor.

”Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Buzău 2016-2023” a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.183/30.06.2017.

La elaborarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului Buzău” a fost avută în vedere încadrarea și corelarea cu strategiile și politicile sectoriale existente la nivel european, național și regional, din care amintim: Strategia Europa 2020, Programul Național de Reformă (PNR), Strategia Națională pentru Dezvolare Durabilă, Programele Operaționale (POR, PIOM, POCU, POC, POCA, POAD, POAT), Planul de Dezvoltare Regionala Sud - Est, ș.a.

Obiectivul general al strategiei menționate anterior este:

Dezvoltarea economică și socială durabilă a municipiului Buzău care să ducă pe termen lung la creșterea calității vieții locuitorilor orașului și transformarea lui într-un centru economic competitiv prin utilizarea eficientă a resurselor fizice și umane.

Proiectul de investiții ” Studiu de fezabilitate privind implementarea de măsuri de economie circulară la școala gimnazială nr.11 din municipiul Buzău” reprezintă un pas important în atingerea obiectivul general mai sus menționat prin caracterul de proiect - pilot care se poate extinde la nivelul tuturor unităților de învățământ din municipiu.

 • 2.3     Analiza situației existente si identificarea deficientelor

9                                  9                                                           9

Situația existentă. Instalatii sanitare. Canalizări meteorice.

La data intocmirii prezentei documentatii scoala este reabilitata partial (un corp de cladire- școala nouă, celalalt - școala veche, se află in program de reabilitare termică) din punct de vedere al amenajarilor interioare si exterioare. Terenul de sport este reamenajat la standarde ridicate.

La data intocmirii prezentei documentatii ca si structura de personal care utilizeaza apa potabila in scopuri menajere, dar si de curatenie si intretinere spatii verzi este urmatoarea :

 • 1.   elevi - 2010 persoane, distribuiti astfel : 1200 persoane cu prezenta in intervalul orar 8-12.00 si 810 persoane in intervalul orar 13-17.00

 • 2.    Profesori, invatatori - 105 persoane, distribuiti astfel: 44 persoane cu prezenta in intervalul orar 8-12.00 si 61 persoane in intervalul orar 13-17.00

 • 3.    Personal auxiliar - 7 persoane distribuiti astfel : 5 persoane cu prezenta in intervalul orar 8-12.00 si 2 persoane in intervalul orar 13-17.00

 • 4.    Personal intretinere - 12 persoane distribuiti astfel : 8 persoane cu prezenta in intervalul orar 8-12.00 si 4 persoane in intervalul orar 13-17.00

In prezent apa meteorica de pe platforma de invatamant este dirijata natural catre spatiile verzi dar si catre strazile adiacente, nefiind colectata in nici un sistem, nici separativ

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

nici mixt, si condusa catre canalizarea orasaneasca. Nu exista nici un receptor de colectare a apei de pe platformele betonate (tip Geiger sau rigole) Sistemul de colectare a apelor pluviale de acoperis este sub forma de jgheaburi si burlane la cladirea corp 1, care are acoperis tip sarpanta, acoperita cu tigla metalica. La celelalte cladiri, care au acoperisurile tip terasa, evacuarea apei pluviale se face prin receptorii de terasa, coloane si colector la nivelul plafonului subsolului.

Instalatiile sanitare sunt constituite in principal din grupuri sanitare destinate elevilor si profesorilor situate in cele doua corpuri de cladiri 1 si respective, 2 dar si in sala de sport existenta.

Grupurile sanitare aflate in uz sunt modernizate recent, obiectele sanitare si instalatiile aferente acestora fiind noi, conforme cu standardele de igiena induse de tipicul activitatii

Sunt in functiune :

Corp cladire I :

 • -    5 lavoare

 • -    5 pisoare

 • -     10 closete

Corp cladire II :

 • -    20 lavoare

 • -     15 pisoare

 • -    30 closete

Sala de sport :

 • -    2 lavoare

 • -     2 closete

In prezent scoala nu beneficiaza de sistem de stingere a incendiului cu hidranți hidranti interiori, exista un hidrant exterior amplasat langa scoala nouă (C2), dar care nu satisface conditiile de raza de actiune (120 metri) pana la cel mai indepartat punct.
Foto:               grupuri sanitare


“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Curbele de consum de apă potabilă si evacuare apă meteorică perioada iulie 2018

- iunie 2019


Situație existentă. Instalația electrică

Puterea instalata (aprobată prin avizele de racordare) pentru instalatiile de iluminat si prize este de 26,9 kW (putere absorbită 17,17 kW) distribuită pe corpuri de clădiri astfel :

 • -  Școala veche - putere instalata : 12,4 kW, putere absorbită: 7,0 kW

 • -  Școala nouă - putere instalată : 11,1 kW, putere absorbita :6,0 kW

 • -  Sala sport - putere instalată : 2,0 kW, putere absorbită: 2,0 kW

 • -  Atelier - putere instalată : 4,4 kW, putere absorbită : 2,17 kW

Iluminatul interior este tip, realizat cu corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente (tip FIPAD, FIRA), iar iluminatul exterior este realizat cu proiectoare cu vapori de mercur.

Terenul de sport este iluminat prin intermediul a 4 proiectoare amplasate in colturile acestuia.

Nu s-a putut prezenta la data intocmirii documentatiei o curba orară de consum a curentului electric, sistemul de contorizare actual nefiind modernizat la astfel de parametri, astfel incât toate calculele si estimările s-au facut pe baza consumurilor lunare de energie electrica aferente anului 2018-2019

Scoala nu beneficiaza de un sistem de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu si nici de un sistem de iluminat de securitate conform cu normativele in vigoare (P118/3-
“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Foto : Iluminat interior - sala de clasă


Iluminat exterior - teren de sport

Iluminat sala de sport

Iluminat hol

Tablou electric cladire C1Curbele de consum de energie electrică perioada iulie 2018 - iunie 2019“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • 2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, in scopul justificării necesitatii obiectivului de investiții

In prezent sistemul de iluminat nu este modernizat, fiind energofag, colectarea apelor pluviale nu se face in sistem centralizat, iar masurile de securitate la incendiu sunt aproape inexistente. Tendintele pe termen mediu si lung sunt in conformitate cu directivele europene, de crestere a eficientei energetice, de gestionare a deseurilor prin introducerea circularitatii in economie, prin managementul resurselor, reducerea consumurilor acestora.

Obiectivul general al prezentului proiect pilot “ Scoala circulara” il constituie implementarea de masuri de economie circulara, intr-o scoala din Municipiu

Obiectivele specifice

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • > imbunatatirea procesului de invatare prin asigurarea unui microclimat

corespunzător

 • > imbunatatirea procesului de invatare prin implicarea elevilor in

procesele practice;

 • > imbunatatirea conditiilor de confort interior;

 • > diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin reducerea emisiilor

poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie in conformitate cu Strategia Europa 2020;

 • > cresterea independentei energetice

 • > ameliorarea aspectului urbanistic al localitatii Buzau;

 • > cresterea indicatorilor de calitate a aerului;

 • > cresterea indicatorilor de calitate a solului;

 • > cresterea calitatii vietii a celor care vor utiliza ;

 • > dezvoltarea sociala durabila: contributie la atingerea obiectivelor

generale ale Uniunii Europene; cooperare institutionala (organisme locale, guvernamentale, europene); contribuie la realizarea obiectivelor nationale si regionale; solidaritate sociala; impact benefic asupra intregii zone adiacente prin extinderea infrastructurii si a serviciilor;

Analiza rezultatelor obtinute prin diagnosticarea situației existente (SWOT)

Puncte tari :

 • -  putere electrica maxim simultana instalata suficientă;

 • -  corp clădire scoala veche (C2) in curs de reabilitare termică

 • -  existența infrastructurii pentru iluminatul exterior si pentru cel interior, in stare tehnică corespunzatoare;

 • -   rețea sanitară interioara reabilitată;

 • -  acoperis tip șarpanta cu inclinare si orientare optimă pentru montarea panourilor fotovoltaice

 • -  existenta unui post de transformare in interiorul proprietatii PT32 Obor alimentat din stația Contactoare (LES 20 kV)

 • -  spatiu verde suficient si echilibrat distribuit pentru realizarea masurilor de circularitate

Puncte slabe :

 • -  Teren de sport reabilitat la standarde înalte, va trebui protejat in cadrul lucrarilor de canalizari exterioare

 • -  Spatiu verde cu multi arbori

 • -  Acces dificil cu transporturi agabaritice

Oportunități :

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • -  Efecturarea lucrărilor de sisteme de securitate la incendiu si obținerea autorizației ISU de functionare

 • -  Creearea de gradini verzi pe terasele cladirilor care permit acest lucru (in urma unor expertize tehnice)

 • -  Rol educațtional pentru cunoașterea tipurilor de resurse naturale si utilizarea eficienta a acestora

 • -  Cresterea calitatii invatamantului bazat pe exemple practice

Riscuri :

 • -  nu exista riscuri majore induse de implementarea acestui proiect

 • -  ca si riscuri minore putem previziona depasirea timpilor previzionati de amortizare, functie de conditiile atmosferice (insorire, regim pluviometric, etc)

Nevoi si probleme identificate

Masurile de circularitate propuse vor trebui sa conduca la :

 • > economie de energie pentru iluminat si prize;

 • > reducerea costurilor de intretinere si mentenanta pentru corpurile de iluminat;

 • > imbunatatirea conditiilor de confort interior;

 • > diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie in conformitate cu Strategia Europa 2020;

 • > cresterea calitatii vietii a celor care vor utiliza ;

 • 2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Proiectul de investiții "Implementarea de măsuri de economie circulară la Scoala gimnaziala nr.11 Buzau" reprezintă o soluție viabilă pentru îmbunătățirea calității serviciilor de furnizare utilitati și obținerea unui preț decent a acestor servicii.

Acest proiect de investiții se integrează în portofoliul de soluții / acțiuni menite să ajute la atingerea obiectivului general prevăzut în "Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Buzău 2016-2023" (SIDU), și anume "Dezvoltarea economică și socială durabilă a municipiului Buzau care să ducă pe termen lung la creșterea calității vieții locuitorilor orașului și transformarea lui într-un centru economic competitiv prin utilizarea eficienta a resurselor fizice și umane."

Nu este de neglijat faptul că implementarea proiectului de investiții ajută la atingerea a nu mai puțin de trei obiective specifice SIDU:

o Obiectiv specific:

> Modernizarea urbanistică a infrastructurii municipiului Buzău

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

o Obiectiv specific:

 • > Asigurarea calității și protecției mediului în conformitate cu aquis-ul comunitar

o Obiectiv specific:

 • > Asigurarea unor servicii publice de calitate (educație, sănătate, sport, cultură, administrație publică).

Rezultate așteptate prin realizarea proiectului de investiții:

 • - modernizarea utilităților de bază (apă rece, canalizare) la unități de învățământ și clădiri publice;

 • - îmbunatățirea performanțele energetice ale unităților de învățământ;

 • - asigurarea condițiilor adecvate de igienă și confort;

 • - creșterea calității serviciilor în unitatea de învățământ;

 • - creșterea calitatii invatamantului bazat pe exemple practice

 • - creșterea gradului de independenta energetica a unitatii de invatamant

 • - creșterea calității vieții utilizatorilor clădirilor unităților de învățământ.

Investitia se incadreaza in programul “Buzău, oraș circular”, lansat de Municipalitate, program ce se pliază pe acțiunile stipulate în Strategia privind tranziția de la economia liniară la economia circulară a orașului Buzău, în concordanță cu Directiva Europeană UE 2018/848 și Stabilirea Planului de acțiuni - Buzău Oraș Circular 2030. Municipiul Buzău este primul oraș din România care își propune să ducă la îndeplinire planul ambițios de a introduce proiecte circulare în intreg ciclul municipal al industriei și serviciilor, de la producție și consum, la gestionarea deșeurilor și în piața materiilor prime.

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • 3 IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

  • 3.1 Particularități ale amplasamentului

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică)

Amplasamentul studiat se situează în intravilanul Municipiului Buzău.

Teren si construcții in proprietatea Consiliului Local al Municipiului Buzau (conform C.F. nr. 67117)

Amplasamentul este liber de sarcini.

Posibile obligații de servitute: nu există.

Regim special imobil : nu este cazul

Categorie de folosinta : teren curti - constructii

Teren in Zona pentru Institutii publice si Servicii de Interes General, UTR 6, subzona ISI - institutii pentru invatamant

Suprafata teren : 13.491,0 mp

Suprafata construita: 4178,86 mp

Zona in cadrul localitatii : centrală

 • b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

Terenul se invecineaza :

 • - cu proprietati particulare, un teren domeniu public si str. Pietroasele la NE

 • - cu un teren public la NV

 • - cu proprietati particulare la SE

 • - cu proprietati particulare si str. Chiristigii la SV

Accesul principal se face din str. Chiristigii; exista un acces secundar din str. Pietroasele.

 • c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite

Terenul este orientat cu latura lunga pe directia NV - SE

 • d) surse de poluare existente în zonă

În aglomerarea urbană a municipiului Buzău întâlnim câteva generatoare de poluare a aerului, apei și solului, atât în zonele industriale, cât și în cele rezidențiale. Aceste surse de impurificare sunt produse în special de unități din zona industrială sud.

Agentul de poluare se prezintă sub forma de fum, pulberi, zgură cenușă, funingine, care se așează pe sol; oxizi de fier; bioxid de carbon, bioxid de sulf, oxizi de

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

sulf, care se răspândesc în atmosferă; de asemeni diverse substanțe organice, uleiuri, pesticide, îngrășăminte chimice, care poluează solul și apele de orice natură.

Zonele de disconfort urban se întâlnesc în lungul principalelor artere cu regim înalt, în intersecții principale, în zonele industriale.

Zona industrială Sud este bine amplasată în teritoriu fiind în majoritate sub influența vântului N-NE, dar nu putem spune că nu există o poluare a cartierelor adiacente.

De asemenea, zona industrială Nord se resimte pe teritoriul orașului datorită vânturilor de NV-N, care conduc noxele chiar până în zona centrală a municipiului.

e) date climatice și particularități de relief (Următoarele date au fost preluate din literatura de specialitate.)

Relief

Județul Buzău ocupă cea mai mare parte a bazinului hidrografic al râului Buzău, cuprinzând în mod armonios toate formele de relief: munți în partea de nord, câmpie la sud, între acestea aflându-se zona colinară subcarpatică.

Zona montană formată din Munții Buzăului și Vrancei, este desfășurată pe 1.900


km2. Sunt alcătuiți din masivele: Penteleu, Podu Calului, Siriu, Monteoru, Ivănețu, Vrancei (o parte).

Dealurile Buzăului - Subcarpații Buzăului. Se află între văile râurilor Teleajen (jud. Prahova) și Slănicul de Buzău. Dealurile Buzăului au la nord Munții Buzăului, iar la sud câmpia Buzăului.

Zona de câmpie - Se află în sudul și sud-estul județului, având o altitudine de 40 m pe râul Călmățui și 120 m în Câmpia Buzăului, Câmpia Râmnicului, Câmpia Gherghiței (Săratei), Câmpia Călmățuiului, Câmpia Padinei (parte din Bărăgan).

Fig.-Încadrarea geografică a Municipiului Buzău

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Municipiul Buzău, reședința județului cu același nume, este situat în zona centrală a județului, pe malul drept al râului Buzău, determinat de coordonatele 45°09" latitudine nordică, și 25°5" longitudine estică, ocupând o suprafață totală de 81,3 km2. Se află la confluența dintre drumul european E85, ce leagă sudul continentului cu zona de nord și drumul național ce unește Transilvania cu porturile dunărene și litoralul Mării Negre.

În partea de nord și nord-vest apare o ramă de dealuri cu înălțimi cuprinse între 500-700 m, iar spre nord-est câmpia piemontană coboară în pantă lină dinspre nord spre sud. În partea de est a orașului se află Lunca râului Buzău, iar în sud Câmpia Buzăului, cu terenuri roditoare.

Relieful regiunii în care este situat municipiul Buzău nu prezintă denivelări importante, el deține o înclinare a glacisului pe care este amplasat de la NV spre SE. Municipiul BUZĂU ocupă altitudini de la 101 metri în nord-vest, în apropierea dealurilor, până la 88 metri în apropierea râului, media fiind de 95 de metri (cât este și altitudinea în centrul orașului, în piața Dacia).

Astfel, Buzău este un oraș aflat într-un relief plat, cu o diferență de altitudine de 10 metri de-a lungul unei linii de 4 km.

Fig.- Intravilanul Municipiului Buzău (Sursa: http://primariabuzau.ro/harti-municipiul-buzau/)

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Hidrografia

Rețeaua hidrografică cuprinde în principal râul Buzău, care, pe o lungime de 170 km, traversează județul de la nord-vest spre sud-est, adunând numeroși afluenți. Al doilea râu important ca mărime este Râmnicul, care străbate estul județului, pe o lungime de 28 km.

Resursele de apă teoretice au fost estimate la 639,7 milioane mc, din care 384,5 milioane mc - resurse de suprafață și 255,2 milioane mc - resurse din subteran. Resursele de apă tehnic utilizabile au fost estimate la 343,3 milioane mc, din care 174,8 milioane mc - resurse de suprafață și 168,5 milioane mc - resurse din subteran.

Resursele de apă de la suprafața solului, cât și cele subterane, sunt exploatate din cele mai vechi timpuri, fiind surse de alimentare cu apă a locuințelor și unităților industriale, dar și pentru irigarea terenurilor agricole.

Potentialul hidrografic este reprezentat de râul Buzău, pe cursul căruia există două amenajari hidroenergetice: barajul Siriu, cu centrala hidroelectrică Nehoiașu și barajul Cândești, cu amenajarea hidroenergetica Căndești-Vernești-Simileasca.

Pe langă acestea mai exista 5 centrale hidroelectrice de mică putere, amplasate pe râurile Bâsca fără Cale, Bâsca cu Cale, Bâsca și Slănic.

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Datorită așezării sale geografice la limita de contact dintre Câmpia Bărăganului și Subcarpații de Curbură, orașul Buzău se află sub acțiunea cu prioritate a c entrilor barici ai Europei sud-estice și nordestice. Această dinamică și invazie succesivă de mase de aer se asigură în centrele barice principale -anticiclonul Azorelor, anticiclonul Siberian, ciclonii mediteraneeni ca și cei care se deplasează de-a lungul meridianelor imprimă climei caractere termice și hidrice specifice regiunilor temperat continentale excesive.

Amplasarea Municipiului Buzău pe axa NV-SE, cu o deschidere largă spre nord, est și sud, la est de lanțul Carpaților, face ca maselele de aer generate de maximul Azorelor în timpul verii - și de cel euroasiatic în timpul iernii să producă efecte importante. Acest climat se regăsește în numărul mare de zile de iarnă și îngheț, aproximativ 120 zile cu scăderi puternice ale temperaturii, alături de numărul de zile călduroase, aproximativ 130 zile un regim de vară cu valori ridicate, cu temperatură excesivă și secetă prelungită.

Ca disfuncționalitate a regimului de temperatură sunt considerate temperaturile extreme - atât maxime, cât și minime, care conduc la un număr de zile tropicale de peste 25 zile vara și 16 zile cu temperaturi sub minus 10°C iarna.

Regimul precipitațiilor, sub aspectul cantităților anuale, variază între 400 - 500 l/mp, în zona de câmpie.

Perioada cea mai ploioasă este aprilie - septembrie, în luna iunie înregistrându-se maximul multianual de precipitații (Buzau 82,0 l/ mp ).

În intervalul octombrie - martie, cantitățile de precipitații cazute sunt mai reduse. Minimul de precipitații apare în luna ianuarie, când la câmpie cad sub 27 l/ mp.

Spațial, regimul precipitațiilor prezintă o serie de particularități. Astfel, precipitațiile anuale și lunare scad de la nord la sud, ca urmare a descărcării maselor de aer umed oceanic pe direcția amintita; zona orașului Buzău înregistrează o cantitate de apă mai mare, ca urmare a încărcării atmosferei cu particule solide provenite din zona industrială sau cu praf loessoidal.

Numărul de zile cu precipitații lichide și solide - cele mai multe zile cu precipitațtii se înregistrează în zona de câmpie: Buzău 130 zile.

Originea și frecvența maselor de aer care afectează zona orașului Buzău sunt puse în evidență de frecvența și viteza vântului pe următoarele direcții:

 • - masele de aer de origine polar-continentală reci și uscate provenite din direcțiile N, N-E și E, sunt caracteristice sezonului rece și ating maximum de frecvență multianual 37,20%;

 • - masele de aer tropical de origine tropical maritimă și tropical continental;

 • - S-SE-SV au frecvența moderată și se întâlnesc în perioada caldă cu ploi torențiale, dar și în anotimpul rece, cu ninsori abundente.

În timpul călduros predomină vântul de N-NE - 33,5%, urmat de vântul NV -24,7%; vântul de SV - 9,5%.

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

În timpul friguros - vântul de N-NE cu predominantă 41,3% și cel SV - 20,7%. Viteza vântului pe direcții - în anotimpul friguros 4,4 m/s până la 5,5 m/s; în timpul călduros - 3 m/s - 4,5 m/s.

Particularități microclimatice în zona orașului Buzău

Relieful regiunii în care este situat orașul Buzău, nu prezintă denivelări importante, el deține o înclinare a glacisului pe care este amplasat de la NV spre SE și altitudinea absolută 96 m în NV. Textura drumurilor orientată diferit, complexitatea suprafeței construite modifică și amplifică anumiți factori climatici, producând un disconfort urban, temperaturi foarte scăzute sau ridicate, curenți, turbioane, evapotraspirație ridicată, spulberări de zăpadă și mai ales depuneri de particule de praf, zgură, cenușă.

Neomogenitatea suprafeței active din oraș descrisă mai sus creează particularități locale ale climatului urban astfel:

I Sectorul climatic industrial - feroviar - zonă cu o accentuată impurificare a aerului cu fum, funingine, zgură, praf, gaze, noxe, cu o temperatură mai ridicată, frecvența ceței și vegetație arboricolă redusă.

I Sectorul climatului rezidențial cu următoarele microclimate:

o microclimatul construcțiilor regim parter - cu străzi sistematizate, spații verzi în grădinile particulare, circulația autovehiculelor moderată, umezeala aerului ridicată, confort pentru locuitori;

o microclimatul regimului înalt de construcții - P+6, P+10 etaje aflate pe arterele de circulație moderne - categoria II-a de o parte și alta, înșiruite sub forma unui "tunel" locuințe și dotări, cu elemente de vegetație arboricolă sporadică, umezeală relativ redusă, prezența curenților "turbioane", fenomen de "ecranizare" pentru construcțiile regim P+4 aflate în spatele lor, poluarea sonoră accentuată;

o microclimatul cartierelor mărginașe - regim P+4 - panouri mari - sistematizare verticală redusă, vegetație arborescentă nesemnificativă, umezeală relativ redusă, cu expunere totală la vânturile predominante, un mare disconfort urban asupra mediului ambiental;

o microclimatul de pădure și parcuri - cuprinde zonele adiacente Pădurii - Parc Crâng, Parcului Marghiloman, Iazului Morii, parcului și eleșteului de la Sala Sporturilor care generează permanent spre oraș o dinamică locală sub formă de briză ce mărește umezeala aerului, favorizează temperaturi moderate și prezintă un confort urban ridicat.

I Sectorul de climat periurban - zona polarizată de rețeaua hidrografică a râului Buzău - este răspândit în afara zonei orășenești, dar face parte integrantă din ambientul orașului, propice dezvoltării legumiculturii și destinderii locuitorilor, prezintă mari rezerve naturale - necesită modalități de conservare a resurselor și calității mediului.

Temperatura medie anuală este de 10,7° C; cea mai călduroasă lună este iulie, cea mai friguroasă este ianuarie; vremea este schimbătoare, se produc o serie de disfuncționalități, în anotimpul cald - ploi torențiale, iar în anotimpul rece - viscolirea și troienirea arterelor de circulație. Consecințele mișcărilor de aer peste municipiul Buzău le constituie vânturile caracteristice fiecărui sezon.

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Fig.Evoluțiile temperaturilor si cantitatilor de precipitații (Sursa http://www.meteoromania.ro/anm)

Fenomene meteorologice extreme: Crivățul - iarna, în zona de câmpie și la poalele subcarpaților apar invazii de aer rece și foarte rece, însoțite de vânt, provenite din aria anticiclonului siberian, cunoscute sub numele de Crivăț.

Conform Ord. nr.386/2016 și SR 1907-1:2014, zona climatică pe timp de iarnă este II, cu temperaturi exterioare 9e=-150C

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Acțiunea vântului

Conform codului de proiectare CR 1-1-4-2012, amplasamentul se găsește în zona de vânt caracterizată de valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului de qb = 0,7 kPa (având intervalul mediu de recurență IMR = 50 ani).

f) existența unor:

 • - rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate

Conform datelor din planurile de amplasament nu se pot identifica rețele edilitare care ar necesita relocare / protejare.

 • - posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție

În Cărțile Funciare aferente amplasamentelor nu se specifică nici o interferență cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice sau zone protejate.

 • - terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională

Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

Următoarele date au fost preluate din literatura de specialitate.

Geomorfologic - Municipiul Buzău s-a dezvoltat pe malul drept al râului cu același nume, în zona în care acesta părăsește terasele înalte intrând în zona de șes, mai exact aparține subunității denumite Câmpia de divagare Buzău - Călmățui, care împreună cu câmpia Buzău-Siret ce se află în partea stângă a râului Buzău formează Câmpia Română de est.

Litologic, zona se caracterizează printr-o varietate de faciesuri specific formațiunilor de con de dejecție cu stratificație încrucișată, de cele mai multe ori stratul fiind înlocuit de depuneri sub formă de lentile de diferite dimensiuni. Astfel, la suprafață

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

se întâlnesc pământuri fine, ca argile și prafuri (uneori cu intercalații lenticulare de mâluri) cu trecere în nisipuri cu grosimi de 3 - 8 m, de vârstă Cuaternar-Holocen urmate în adâncime de depunerile grosiere aparținând conului de dejecție al râului Buzău, care se dezvoltă la adâncimi de cca 30 m constituite din elemente mai mari (bolovăniș cu pietriș) la partea superioară și mai măruntă (nisip cu pietriș) la cea inferioară. În continuare până la cca 200 m adâncime apar - Stratele de Cândești care aparțin Pleistocenului inferior și care sunt reprezentate de un complex de pietriș, nisip și bolovăniș cu intercalații argiloase.

Caracterizarea geotehnică a terenului - Terenul care constituie zona - activă a fundațiilor corespunde în cea mai mare parte cu grosimea colmatării albiei vechi și a conului de dejecție după ce râul Buzău s-a retras treptat către est, retragere generată de intensele procese de subsidență ale Câmpiei de est. Aceste depozite sunt de tipul argilelor, prafurilor și nisipurilor medii și fine:

 • - Complexul argilos-prăfos - Acest complex întâlnit în marea majoritate a forajelor de cercetare geotehnică efectuate pe teritoriul municipiului Buzău. Grosimea acestuia este diferită, mai mare în partea de vest a orașului și mai mică în est. Argilele gălbui, lutoase în partea de est sunt în general plastic consistente, cu grosime mică trecând în prafuri nisipoase sau nisipuri prăfoase ce fac trecerea gradat spre orizontul grosier din bază. În partea de vest și sud-vest argilele gălbui sunt tari, conțin carbonat de calciu diseminat în masă, trecerea spre orizontul grosier făcându-se printr-un strat subțire de nisip fin sau mediu. Caracteristic pentru această zonă este existența peste argilele gălbui a unui strat de 1-2 m de argilă neagră montmorilonitică higroscopică care conferă acestei argile capacitatea de contracție - umflare. Presiunea de umflare a acesteia este de 1,0 - 2,0 KN/mp.

 • - Complexul nisipos - Complexul nisipos traversează orașul pe direcția NV-SE și reprezintă ultima albie a râului Buzău, înainte de retragerea în albia actuală, și care a fost colmatată în scurt timp cu nisipuri medii și fine cu o grosime de 2 - 3 m, după care urmează pietrișurile. În cadrul acestei zone s-au depistat local lentile de mâl între nisip și pietris, dimensiunea acestora fiind variabilă.

Depistarea acestor lentile cât și dimensiunea lor se face doar prin cercetarea fiecărui obiectiv în parte. Din punct de vedere geotehnic aceste nisipuri sunt afânate sau cu îndesare medie, iar granulometric sunt susceptibile lichefierii în condiții geodinamice. Mâlurile fac parte din categoria terenurilor moi de fundare dacă au un conținut de materii organice mai mic de 5%.

Date privind zonarea seismică

Conform Normativului P100/1-2013, amplasamentul se găsește în zona cu accelerația terenului ag =0,35g și perioada de colț Tc=1,6s cu IMR=225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 ani.

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Adâncimea de îngheț

Conform STAS 6054-77, adâncimea de îngheț este de 80-90 cm față de cota terenului natural.

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • 3.2 DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, FUNCȚIONAL-ARHITECTURAL ȘI TEHNOLOGIC

Acest Studiu de fezabilitate are drept scop promovarea unei investiții pentru "Implementarea de măsuri de economie circulară la școala gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”.

Măsurile propuse se vor constitui, fiecare, in doua scenarii distincte, astfel :

 • I. Instalații electrice

 • A. Sistem fotovoltaic pentru productia locala a energiei electrice (centrala fotovoltaica) :

 • 1. Putere instalata de 27,0 kWp on-grid cu posibilitatea de inregistrare ca prosumator (injectare putere neutilizata in retea)

 • 2. Putere instalata de 10,0 kWp on-grid fara inregistrare ca prosumator

 • B. Reabilitarea sistemului de iluminat din corpurile C1 (scoala veche) C3 (sala sport), iluminatul exterior, nocturna teren sport :

 • 1.  Inlocuirea pe pozitie 1-la-1 a aparatelor de iluminat (AIL) cu aparate cu LED

 • 2.  Realizarea unei noi instalatii electrice si reamplasarea tuturor AIL cu LED

 • C. Realizarea instalatiei de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu pentru corpurile C1 si C3

 • 1. Sistem care sa permita integrarea tuturor cladirilor existente si a celor din dezvoltari exterioare, inclusiv iluminat de securitate

 • 2. Sistem dedicat in 2 bucle, celor doua corpuri de cladire

II. Instalații sanitare

 • D. Sistem de colectare si reutilizare apa provenita din precipitatii

 • 1. Sistem de inmagazinare a apei meteorice pentru uz menajer si rezerva intangibila de apa de incendiu prin retea de captare a apei din toata incinta, inclusiv cladiri, platforme betonate, retea apa menajera si retea stingere incendiu

 • 2. Sistem de inmagazinare a apei meteorice de pe cladirile C1 si C3 cu utilizare numai ca apa menajera

 • E. Crearea unor spatii pentru permacultura si terase verzi, cu scop didactic

1. Construirea unei sere laborator natural pentru programa scolara Botanica, echiparea acesteia cu sistem de irigare prin picurare si cu plante in scop didactic

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • 2. Amenajarea unei terase verzi pe acoperișul tip supanta (peste vestiare) a salii de sport si a unei mini-gradini in aer liber

Recomandarea beneficiarului este orientata catre Scenariul numarul 1 (I.A.1, I.B.1, I.C.1, II.D.1, II.E.1) atat din considerente financiare cat si din considerente de eficienta energetica, de atingere a scopului pentru care se va implementa aceasta investitie (circularitate), dar si de considerente privind protejarea ecosistemului, gestionarea eficienta a deseurilor, securitatea si siguranta ocupantilor cladirilor cu functiunea de invatamant.

In continuare studiul va detalia Scenariul nr. 1.

 • 3.2.1  I.INSTALATII ELECTRICE

 • 3.2.1.1 A. Sistem fotovoltaic pentru producția locala a energiei electrice (centrala fotovoltaica) :

Putere instalata de 27,0 kWp on-grid cu posibilitatea de inregistrare ca prosumator (injectare putere neutilizata in retea)

Folosind logica si arhitectura „eco-design” la dezvoltarea soluțiilor, focusata pe modularitate, performanta si fiabilitate in perspectiva minimizarii impactului asupra mediului inconjurator, propunem spre implementare un sistem de producere locala a energiei electrice cu panouri fotovoltaice, care va reduce cheltuielile de administrare (scaderea costului cu energia electrica) si amprenta de carbon.

Datele privind produtia de energie a sistemelor fotovoltaice au fost calculate folosind software-ul de simulare Pvsyst, utilizat si recunoscut la nivel international pentru estimarea productiei sistemelor fotovoltaice. Baza de date a programului cuprinde o multitudine de inregistrari meteorologice (iradiatie solara, temperatura, vant etc.), cat si o gama larga de echipamente (panouri solare, invertoare, baterii etc).

Simularile pentru sistemele fotovoltaice propuse au fost realizate considerand urmatorii parametri:

Denumire

Sistem Fotovoltaic 27 kWp Standard

Model panouri fotovoltaice

Canadian Solar CS3U-360P

Model invertoare

TRIO-27.0-TL-OUTD-400

Inclinatie panouri

10o fata de orizontala

Orientare panouri

direct sud (Azimuth 0o)

Configuratie serii panouri

5x15 panouri

Constanta termica (Uc)

18 W/m2k

Cadere colectiva maxima de tensiune generatoare

1.50%

Cadere maxima de tensiune dioda panouri

0.7V

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Cadere de maxima de tensiune AC

1.94%

Degradare panouri fotovoltaice (eficienta)

0.8%/an

Degradare LID

1%

Putere pierduta la MPP din cauza variatiilor constructive ale panourilor

1%

Putere pierduta la MPP din cauza variatiilor de voltaj

1%

Putere pierduta din cauza acoperirii panourilor (particule de praf)

2%/an

Intreruperi tensiune presupuse*

1%/an

Iradiatia solara anuala (GHI)

1390.2 kWh/m2

Temperatura medie anuala

11.65oC

Cantitate CO2 redusa pe durata de viata (25 ani)**

331.6 tCO2

Cantitate medie CO2 redusa anual***

15.436 tCO2/an

* întreruperile de tensiune au fost considerate 1% din timpul de producție al unui an. Cele 365 zile au fost divizate in 5 intervale aleatorii, fiecare avand 18h.

** Cantitatea este calculata ca diferenta intre cantitatea totala de CO2 redusa de sistemul fotovoltaic pe intreaga durata de viata si cantitatea de CO2 produsa ca urmare a implementarii proiectului. Factorul de emisie a fost considerat 466 gCO2/kWh conform IEA (International Energy Agency).

*** Cantitatea este calculata ca medie anuala intre cantitatea totala de CO2 redusa de sistemul fotovoltaic pe intreaga durata de viata si numarul de ani de functionare (25 ani).

Configuratiile sistemelor fotovoltaice standard simulate se refera la situatii ideale. Pot exista variatii majore ale energiei produse de sistemele fotovoltaice instalate, considerand:

 • a)   Inclinatia panourilor fotovoltaice pe acoperis - in Romania unghiul ideal de montare al panourilor fotovoltaice este cuprins in intervalul 30°-35°. In cadrul simularilor efectuate, unghiul de instalare considerat este de 10° si poate varia in functie de fiecare locatie de montaj.

 • b)   Orientarea panourilor - in cadrul simularilor efectuate, orientarea panourilor fotovoltaice a fost considerata spre sud (Azimuth 0°) si poate varia in functie de fiecare locatie de montaj.

 • c)   Ventilatie / Suprafata de instalare - in cadrul simularilor efectuate a fost luat in considerare un montaj de tip “flush” pe un acoperis uniderectional de tabla/tigla, cu prinderea directa in structura de sustinere a acoperisului. Pentru degajarea caldurii si ventilarea panourilor fotovoltaice, s-a prevazut un spatiu de 10 cm fata de tabla/tigla acoperisului, care poate varia in timpul lucrarilor de instalare.

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • d)   Lungimea cablurilor electrice - in funcție de lungile cablurilor de curent cuntinuu, dintre panouri si invertoare, si celor de curent altenativ, dintre invertoare, tablou de racord si punct de racordare la reteaua existenta a Beneficiarului, caderea de tensiune si pierderile Joule cresc direct proportional cu lungimea conductoarelor.

 • e)   Locatia de instalare - Iradiatia solara anuala variaza conform tabelului de mai jos:

  Judet

  Iradiatia solara anuala (GHI)

  Sistem Fotovoltaic 27 kWp Standard

  -

  kWh/m2

  kWh/an

  Alba

  1316

  31359

  Arad

  1312

  31264

  Arges

  1411

  33623

  Bacau

  1275

  30382

  Bihor

  1259

  30001

  Bistrita-Nasaud

  1259

  30001

  Botosani

  1231

  29333

  Braila

  1454

  34647

  Brasov

  1263

  30096

  Bucuresti

  1416

  33742

  Buzau

  1405

  33480

  Calarasi

  1458

  34743

  Caras-Severin

  1272

  30310

  Cluj

  1269

  30239

  Constanta

  1458

  34743

  Covasna

  1315

  31335

  Dambovita

  1408

  33551

  Dolj

  1399

  33337

  Galati

  1459

  34766

  Giurgiu

  1406

  33503

  Gorj

  1381

  32908

  Harghita

  1262

  30072

  Hunedoara

  1308

  31168

  lalomita

  1464

  34886

  lasi

  1389

  33098

  Ilfov

  1416

  33742

  Maramures

  1218

  29024

  Mehedinti

  1393

  33194

  Mures

  1294

  30835

  Neamt

  1221

  29095

  Olt

  1422

  33885

  Prahova

  1389

  33098

  Salaj

  1231

  29333

  Satu Mare

  1261

  30048

  Sibiu

  1295

  30858

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Județ

Iradiatia solara anuala (GHI)

Sistem Fotovoltaic 27 kWp Standard

-

kWh/m2

kWh/an

Suceava

1210

28833

Teleorman

1412

33646

Timis

1298

30930

Tulcea

1459

34766

Valcea

1369

32622

Vaslui

1297

30906

Vrancea

1368

32598

Descrierea soluției tehnice.

Panouri fotovoltaice instalate pe acoperișInstalația fotovoltaică propusă conține următoarele echipamente primare:

 • •  Sistemul de panouri fotovoltaice;

 • •  Structura metalică de susținere a panourilor fotovoltaice (cu fixare pe acoperiș)

 • •  Invertoare;

 • •  Sistemul de monitorizare;

 • •  Echipamente electrice de conexiune (curent continuu și alternativ)

 • •  Conectarea la rețeaua de distribuție locală existentă, prin rețeaua internă a consumatorului;

Sistemele fotovoltaice standard cuprind urmatoarele cantitati de materiale, echipamente si servicii:

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Denumire

Sistem Fotovoltaic 27 kWp Standard

Panouri (putere intalata)

echivalentul a minim 27kWp

Structura de prinere pe acoperis (ansamblu specific constructie)

kit instalare 27kWp

Invertoare (unitati x model invertor)

1x ABB TRIO-27.0-TL-OUTD-400

Cabluri DC (tip cablu - cantitate)

1x6mm2 - 1600 ml

Cabluri AC (tip cablu - cantitate)

5x16mm2 - 100 ml

Tablou electric racord instalatie PV (ansamblu)

1x tablou complet echipat

Materiale marunte de instalare, fixare, electrice etc (ansamblu)

1x ansamblu

Documentatie tehnca PT (ansamblu)

1x set documentatie

Consultanta si punere in functiune

1x set servicii

 • a) Sistemul de panouri fotovoltaice

Sistemul propus conține panouri fotovoltaice cu dimensiunile suprafeței utile

de 1960 x 992 x 35 mm, formate din 72 de celule fotovoltaice (156 mm x 156mm) dispuse în 6 rânduri de câte 12 celule. Tipul de panou fotovoltaic are puterea instalată de 325Wp,

de tip policristalin.

Numărul total de panouri fotovoltaice care se vor instala pe acoperișul clădirii este de 83 de bucăți cu puterea instalată de 325 Wp / panou, rezultând o putere instalată de 27 kWp.

Instalatia fotovoltaică cu puterea instalată de 27 kWp va genera anual o

energie totală de aprox. 32 MWh.

Suprafata unui panou fotovoltaic este de 1,94 m2, iar suprafata totală ocupată

de acestea este de aprox. 165 mp.


 • b) Structura metalica de susținere a panourilor fotovoltaice

Panourile fotovoltaice vor fi fixate pe o structură metalică prefabricată special proiectată pentru instalații fotovoltaice, care respectă azimutul și structura acoperișului pe careva fi amplasată, precum și cerințele legate

Proiectant :


SC RC ENERGO INSTALL SRL BUZĂU

Tel. 0238.713545

Fax. 0238.712545

Mail:

office@energoinstall.ro

Web: www.energoinstall.ro

de greutatea ansamblului de module fotovoltaice și de încărcările suplimentare generate de factorii meteorologici - vânt, zăpadă, chiciură.

Atât pe direcție transversală cât și pe direcție longitudinală se va lasa un rost de 20mm între panouri, unde se vor introduce clemele speciale de prindere. Panourile vor fi fixate cu clemele de prindere cu ajutorul unui bulon care se va fixa de colierele de prindere a grinzilor longitudinale din aluminiu.

Structura de montare va asigura o înălțime corespunzătoare a marginii inferioare panourilor fotovoltaice față de suprafața solului, pentru a permite o funcționare optimă în perioadele cu căderi de zăpadă sau precipitații mai mari decât mediile înregistrate.

Producătorul va pune la dispoziție executantului un manual detaliat de instalare / asamblare a structurii metalice si a modalității de fixare prin asigurarea etanșeițății în punctele de ancorare.

 • c) Invertor

Pentru a transforma energia continuă produsă de panourile fotovoltaice în energie alternativă care poate fi livrată în rețeaua electrică a consumatorului s-a propuns un invertor de tip „string”, respectiv cu puterea instalată de 27 kWp.

Acesta se va conecta într-un tablou electric de conexiuni intermediar și apoi in tabloul electric general existent al consumatorului pentru a exporta puterea produsă de centrala fotovoltaică în rețeaua internă a Beneficiarului și surplusul de energie mai departe în rețeaua electrică de distribuție locală.


Invertorul nu va avea un display local, dar va permite conectarea utilizatorului prin conceptul de „smart connect” prin Wi-fi sau Ethernet cu orice device compatibil, local, sau de la distanță printr-o conexiune la internet.

Invertorul propus este trifazat, și va respecta cerințele impuse de operatorul de rețea privind calitatea și parametrii energiei electrice consumată de Beneficiar și de parametri rezultați din proiectare. Acesta va respecta curba de sarcina impusă de Beneficiar și cerințele privind protecția la insularizare impuse de operatorul de rețea.

Pentru a transmite datele spre operatorul centralei, invertorul este dotat cu un dispozitiv de comunicare care monitorizează și controlează toate datele stringurilor de panouri fotovoltaice.

Invertorul nu necesită o alimentare a serviciilor interne


proprii având ventilație naturală, acesta se va alimenta pe durata nopții din tabloul electric, în sens invers, daca va fi nevoie, consumul pe timp de noapte fiind de 1 W.

Acesta are gradul de protecție IP65 și permite montarea atât in interior cât și în exterior, iar amplasarea va respecta instrucțiunile din manualul de instalare a producătorului.

Interacționarea cu rețeaua electrică internă a consumatorului si cu rețeaua de distribuție locală

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • •    Limitarea puterii active - invertorul poate limita puterea activă produsă și injectată în rețeaua electrică la comanda operatorului, preluând datele de consum de la aceesorii opționale

 • •    Injectarea de putere reactivă - invertorul poate produce, sau consuma, putere reactivă la comanda operatorului sau după o curbă caracteristică prestabilită;

 • •    Recuplarea după un defect - după dispariția unui defect produs în rețea, invertorul poate porni la puterea maximă rapid sau la 10% din puterea nominală pe minut până ajunge la puterea maximă produsă;

 • •    Protecția la insularizare - această funcție detectează formarea insularizării instalației fotovoltaice pe durată sau după un defect și deconectează invertorul de la rețea. Insularizarea se produce atunci când următoarele condiții sunt prezente în același timp:

o Invertorul produce o putere de „X”;

o Există un consumator pe aceeși ramură a rețelei egală cu puterea „X” produsă de invertor;

 • d) Sistemul de monitorizare

Soluția propusă în cadrul acestui proiect se bazează pe soluție de monitorizare integrată. Sistemul va putea prelua și monitoriza informații până la nivel de string-uri colectând datele de la invertor folosind protocoale de comunicație universale. Toată rețeaua de 0.4 kV va putea fi monitorizată prin intermediul portalului AuroraVision, existând posibilitatea de a realiza comenzi asupra invertoarelor precum și comenzi de limitare a puterii active sau de schimbare a factorului de putere, daca se dorește.


Energy meter - este o soluție de înaltă performanță pentru managementul inteligent al energiei în instalații fotovoltaice. Acesta măsoară fluxul de energie și comunică valorile prin Ethernet în rețeaua locală. Astfel, toate datele privind producția de energie din instalația fotovoltaică, sau consumul de energie din rețeaua electrică de distribuție, pot fi comunicate cu o frecvență stabilită către o interfată de monitorizare cu un nivel înalt de precizie. Integrând acest dispozitiv în configurația sistemului garantează o coordonare optimă și o stabilitate, prin reducerea costurilor cu energia consumată și marirea consumului propriu.

Restul echipamentelor țin de funcționalitatea tabloului, și anume: sursă de putere, UPS, conectică și un router board care permite transmiterea datelor culese de echipamente din instalație către portalul producătorului care poate fi accesat de către Beneficiar.

La cererea Beneficiarului, sistemul poate fi furnizată automatizare pentru “Zero feed in”, (fără schimb de energie cu rețeaua operatorului), iar acesta va urmări consemnul de consum al Beneficiarului, comandând invertorul să producă în limitele acestuia. Spre exemplu, daca nivelul de consum va fi la un moment dat de o valoare de 2000 W, managerul de rețea va comanda invertorul să producă 1900 W, chiar dacă

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

acesta era capabil să producă în acel moment al zilei o putere mai mare. Astfel, puterea consumată din rețea va fi diferența dintre consum și puterea generată de invertor.

 • e) Echipamente electrice de conexiune (curent continuu și alternativ)

Cablurile de curent continuu

Cablurile de curent continuu se compun din cablurile ce conectează panourile între ele alcătuind stringurile (șirurile) de panouri și cablurile ce conectează stringurile la invertoare:

 • a) Cablurile ce conectează panourile între ele alcătuind stringurile sunt furnizate de producătorul de panouri, 2 pentru fiecare panou, de 0,9m lungime. În cazul depășirii distanței de 1,8m (0,9m+0,9m) între panouri se poate confecționa un singur cablu de lungimea necesară. Desi nu este necesară protejarea lor în tuburi de protecție, intrucât acestea sunt rezistente UV, cablurile de curent continuu vor fi amplasate pe profilele structurii metalice in tuburi de protecție, fixate cu coliere de plastic, protejate de acțiunea directă a condițiilor meteorologice. Este necesară prevederea aprovizionării cu un număr acoperitor de cabluri standard de rezervă și conectori cu aceleași caracteristici cu ale cablurilor de interconectare standard din dotarea panourilor.

 • b) Cablurile de conectare a șirurilor de panouri la invertor vor fi confecționate la fața locului, pozate direct pe profilele suportului cu coliere de plastic.

Cablurile de curent alternativ (0,4 kV)

Cablurile de curent alternativ se compun din cablurile ce conectează invertoarele la tablourile electrice de conexiune a invertoarelor și cablurile ce conectează aceste tablouri la tabloul electric general existent al Beneficiarului.

Cerințe ce se vor respecta pentru toate tipurile de cabluri:

 • •   Secțiunile conductoarelor/cablurilor de c.c. și c.a. se vor determina astfel încât căderea totală de tensiune pe parc sa fie de cel mult 2%.

 • •   La pozarea cablurilor se va ține cont de standardele privind raza maximă de curbura și distanțele dintre cabluri;

 • •   Cablurile pozate în șanțuri trebuie să fie paralele iar intersectarea acestora trebuie evitată în măsura în care se poate. Cablurile armate se vor poza direct în pământ nemaifiind nevoie de protejarea lor prin tuburi de protecție cabluri.

La intrarea în tablourile electrice se vor folosi tuburi contractibile pentru etanșare. Toate terminalele de conexiune vor fi adecvate tipului de cablu pe care se montează. Montajul se va face numai cu echipamente adecvate;

Tablou electric de conexiune

Legătura dintre invertor și rețeaua electrică internă a Beneficiarului, respectiv tabloul electric general unde se va conecta instalația fotovoltaică, se va face prin intermediul unui tablou electric de conexiune.

Tabloul electric de conexiune va permite separarea instalatiei fotovoltaice în cazul unei mentenanțe, si o va proteja în cazul unei avarii din rețeaua electrica de utilizare, fiind dotat cu:

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • •   Separatoare de sarcina cu siguranțe automate;

 • •   Protecție la supratensiuni;

 • •  Borna de împământare.

Acest tablou nu se va putea controla de la distanță, ci local de către o echipa calificată, si se vor amplasa în exterior, lângă invertoare, pe structura de sustinere a panourilor fotovoltaice.

Instalația de împământare

Pentru protecția personalului de exploatare și mentenanță împotriva atingerilor accidentale indirecte se va realiza o instalație de legare la pământ în conformitate cu normativele și standardele în vigoare (I7/2011, 1 RE-Ip 30/2004).

La realizarea acestei instalații de legare la pământ se va ține seama și de recomandările furnizorului de echipament în ceea ce privește modul de legare la centura de împământare.

Conform normativului 1 RE-Ip 30/2004 instalația de legare la pământ va fi astfel dimensionată încât rezistența de dispersie rezultată (Rd) va fi:

 • •    De maxim 1 D în cazul în care la priza de pământ se racordează instalația de protecție împotriva descărcărilor atmosferice

 • •    Mai mică sau cel mult egala cu 4 D dacă la priza de pământ nu se racordează instalația de protecție împotriva descărcărilor atmosferice.

La instalatia de împământare a centralei se va racorda întregul echipament (conform prevederilor RE-Ip 30/2004), precum și toate elementele conductoare care nu fac parte din circuitele curenților de lucru, dar care în mod accidental ar putea intra sub tensiune printr-un contact direct, prin defect de izolație sau prin intermediul unui arc electric (suporții metalici de susținere a panourilor fotovoltaice, îngrădirile din plasă metalică, porțile metalice etc.).

De asemenea, la instalația de legare la pământ se racordează următoarele:

 • •  Structura metalica de susținere a panourilor fotovoltaice (acoperiș);

 • •   Invertor;

 • •  Tabloul electric de conexiune și tabloul electric de automatizare și comunicații;

 • f) Conectarea la rețeaua internă a consumatorului și la rețeaua de distribuție locală existentă

Pentru racordarea centralei fortovoltaice la rețeaua internă a Beneficiarului, tablourile electrice de conexiune se vor conecta la tabloul electric general aflat în locul de consum existent, indicat de către Beneficiar.

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

’-fr ’• W


Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • 3.2.1.2 B. Reabilitarea sistemului de iluminat din corpurile C1 (scoala veche) C3 (sala sport), iluminatul exterior, nocturna teren sport :

1. înlocuirea pe poziție 1 -la-1 a aparatelor de iluminat (AIL) cu aparate cu LED

A. Salile de curs

Avand in vedere solicitarile beneficiarului referitoare la tipul corpului de iluminat, si anume:

 • - Corp de iluminat cu LED

 • •  eficienta energetica

 • •  utilizarea unor corpuri similare cu cele actuale in ceea ce privește dimensiunea

 • - Rezistenta la impact

 • •  Deteriorare redusa

 • •  Protectia elevilor

 • - Respecatarea standardelor in iluminatul salilor de clasa

 • •  Nivel de iluminat maxim - ~500lux/m2

 • •  Uniformitate - nivel superior de iluminat in partea frontala a salilor de curs

Plecand de la situatia actuala, in urma unui audit luminotehnic, se propune o solutie de iluminat eficienta energetic, ce se bazeaza pe tehnologia LED reprezentata de unul dintre cei mai mari producatori de iluminat la nivel global: Philips.

Dintre caracterisiticile cele mai


importante mentionam:

 • - Durata de viata: 50.000 ore

 • - Garantia produselor: 3 ani (garantia

oferita de producator)

Simulare iluminare Dialux in sala de clasa

Se obtin urmatoarele valori:

 • - La nivelul de lucru: 800mm de la sol

 • - Un maxim de 483 lux/m2“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Iluminat exterior

Se vor inlocui lămpile existente cu proiectoare cu LED, comandate de senzori crepusculari.

C. Iluminat teren sport

Se vor monta 8 proiectoare dispuse conform simularii de mai jos, care vor asigura desfasurarea activitatilor sportive si pe perioada de inserare.

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Se vor utiliza :

 • - 4 corpuri de iluminat la 6m inaltime

 • - 4 corpuri de iluminat pe 2 stalpi de 6m la mijlocul terenului

 • - Nivel de iluminat 100 lux

D. Iluminat sala de sport

Se vor inlocui actualele lampi cu lampi cu LED, cu protectie mecanica ridicata

Auditul lumintotehnic:

Existent vs. Solutie

SITUAȚIE ACTUALA

SOLUTIE ILUMINAT

ETAJ

TIP SALA

număr

Săli

tip corp

număr

Corpuri

total corpuri

PHILIPS

PCS

2

SALA CURS

6

2x36

6

36

LED32S/840 L120

54

2

alte Săli

1

2x36

2

2

LED32S/840 L120

2

2

alte Săli

5|

2x36

1

5

LED32S/840 L120

5

2

alte Săli

1

2x36

2

2

LED32S/840 L120

2

2

HOL

1

1x18

9

9

LED32S/840 L120

9

1

SALA CURS

6

2x36

6

36

LED32S/840 L120

54

1

SALA CURS

1

2x36

8

8

LED32S/840 L120

12

1

alte Săli

6

2x36

2

12

LED32S/840 L120

12

1

HOL

1

1x18

10

10

LED32S/840 L120

10

P

SALA CURS

6

2x36

6

36

LED32S/840 L120

54

P

alte Săli

2

2x36

3

6

LED32S/840 L120

6

P

HOL

1

1x36

8

8

LED32S/840 L120

8

P

HOL

1

1x18

10

10

LED32S/840 L120

10

EXT

teren sport

1x120

4

4

LED45/840 VWB100

8

EXT

nocturna teren

1x121

LED260/740 A

8

EXT

supraveghere

1x500

4

4

LED260/740 S

4

SALA

sport

1x250

4

4

LED120-4S/740 S

4

SALA

sport

1x50

6

6

LED25/840 VWB100

6

SALA

sport

2x36

21

21

LED40S/840 L1200

21

SALA

sport

1x18

4

4

LED18S/840 L600

4

Total corpuri existente : 223 buc.

Total corpuri ce se vor monta : 293 buc.

Cantitate CO2 redusa pe durata de viata (50.000 ore) 163.1 tCO2

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • 3.2.1.3 Realizarea instalației de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu pentru corpurile C1 si C3

1. Sistem care sa permită integrarea tuturor clădirilor existente si a celor din dezvoltari exterioare, inclusiv iluminat de securitate.

Pentru protejarea eficienta a spatiilor se propune construirea unui sistem de detectie semnalizare si alarmare inteligent, constituit dintr-un echipament de control si semnalizare adresabil, cu 4 căi de transmisie in bucla, toate dispozitivele conectate in sistem fiind alese in conformitate cu prevederile SR EN 54-13.

Sistemul de detectie si avertizare incendiu propus este destinat protejarii împotriva incendiilor a cladirilor. Gradul de acoperire este de “acoperire totala”, in care sunt supravegheate toate spatiile din cladire cu exceptia celor mentionate la cap. 3.3.3 din P118/3-2015.

Sistemul protejaza cladirea la apariția incendiilor în spatiile cu risc de aparitie a focarelor de incendiu si faciliteaza semnalizarea manuala a aparitiei incendiilor cu ajutorul butoanelor de incendiu, amplasate în zonele de evacuare din cladiri.

Sistemul de avertizare incendiu are rolul de a semnaliza declansarea unui incendiu în spatiile unde sunt amplasate detectoare de fum, sau în cazul actionarii manuale a butoanelor de incendiu. Sistemul este conceput pentru o utilizare cât mai simpla, dar în acelasi timp el asigura un grad ridicat de supraveghere a posibilitatilor de aparitie a incendiilor.

Semnalizarea apariției focarelor de incendiu se va realiza cu ajutorul sirenelor și a lampilor de semnalizare amplasate în interiorul cladirilor, respectiv prin intermediul sirenelor amplasate în exteriorul cladirii.

Avand in vedere ca materialele din aceste spatii emana prin ardere fum cu particule mari, se vor utiliza detectori combinati optici de fum - caldura, solutia optima pentru sesizarea sigura si rapida a oricarui inceput de incendiu.

Centrala (ECS) se va amplasa în camera de permanenta a obiectivului (cabina paza - poarta), în care sunt respectate toate conditiile de siguranta si de mediu pentru functionarea corecta a centralei de avertizare incendiu conform P118/3 - 2015.

Se va utiliza o centrala adresabila, cu 4 cai de transmisie (bucle). Pe fiecare cale de transmisie se vor regasi maxim 128 de elemente de detectie si semnalizare (detectori, butoane, sirene, etc).

Prin proiectarea sistemului si alegerea echipamentelor se vor adopta toate masurile posibile pentru evitarea alarmelor false, iar prezenta oricarui defect al vreunei cai de transmisie sau echipament monitorizabil sa fie indicata cu precizie. Schema de amplasare a elementelor de detectie se va alcatui astfel incat orice scrt-circuit sau circuit deschis al unei cai de transmisie nu va provoca pierderea a mai mult de o zona de detectare sau nu mai mult de 32 de detectoare automate sau 10 declansatoare manuale de alarmare. S-au prevazut izolatoare de circuit in retelele in bucla.

Detectoarele propuse in prezentul proiect au fost alese tinand seama de materialele din zona supravegheata, configuratia tavanului, instalatiile de ventilatie si incalzire,

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

condițiile ambientale, posibilitatea declansarii alarmelor false. Detectoarele adresabile vor comunica catre echipamentul de control si semnalizare starea de defect sau murdarire.

In toate spatiile supravegheate se vor amplasa detectori combinati de fum si caldura. Structura sistemului de avertizare incendiu aferent cladirilor este:

 • • 1 centrala avertizare incendiu (CAI / ECS);

 • • 96 detectori de fum optici (DF);

 • • 16 butoane manuale (BM);

 • • 8 dispozitive de alarmare (Si);

 • • 2 sirene de exterior (Se);

 • • 1 modul in-out (M);

Sistemul de avertizare incendiu aferent cladirilor se bazeaza pe o centrala profesionala, foarte fiabila, usor de folosit de catre utilizatori si cu multe facilitati.

Sistemul va fi conceput sa poata fi monitorizat din încaperea cabina paza (cu personal permanent) si va fi prevazut cu un apelator GSM care permite anuntarea in timp real pe telefonul mobil, prin SMS, oricarei alarme sau anomalii in functionare.

Butoanele de semnalizare incendiu vor fi amplasate în cele mai circulate locuri din cladire, fiind usor accesibile în cazul în care este observat un focar de incendiu.

La detectia unui incendiu sau la actionarea unui buton de semnalizare, centrala de detectie si semnalizare incendiu avertizeaza sonor și optic personalul de serviciu care se afla în incinta cladirii;

Cu privire la instalatiile utilitare aferente cladirii, scenariul de securitate la incendiu va impune dotarea cu urmatoarele tipuri de iluminat de securitate :

 • Iluminat securitate pentru evacuare - circulație

 • Iluminat de securitate impotriva panicii în sălile de clasă cu suprafața mai mare de 60 mp

 • Iluminat de securitate pentru continuarea lucrului in centrala termica

La stabilirea solutiei tehnice de executie instalatie iluminat de siguranta pentru acest obiectiv s-au avut in vedere mai multe criterii și anume :

 • -    asigurarea necesarului de energie electrica la consumator in conditii de stabilitate continuitate si siguranta in exploatare la parametri optimi pentru a elimina pierderile de putere și abaterile de tensiune la consumator;

 • -    folosirea echipamentelor fiabile, cu consum de energie minim ;

 • -    utilizarea de materialelor si echipamentelor de bună calitate, ușor de pus în operă, cu o bună siguranță în exploatare ;

 • -    asigurarea parametrilor maximi de exploatare la costuri și riscuri minime ;

 • -    reducerea la minim a perioadei de execuție ;

 • -    instalarea iluminatului de siguranta, conforma cu cerintele normativului I7-2011, urmarindu-se asigurarea :

 • - autonomiei corespunzatoare a corpurilor de iluminat de siguranta ;

 • - nivelului de iluminat pe traseele de evacuare si dispunerea corpurilor ;

 • - alimentarii cu cabluri cu rezistenta marita la propagarea flacarii(CYY-F);

Se vor monta 48 corpuri de iluminat de securitate.

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Iluminatul pentru evacuarea din clădire este parte a iluminatului de siguranță destinat să asigure identificarea si folosirea, în condiții de securitate, a cailor de evacuare. Conform tabel 7.23.1 din I 7 /2011 timpul de punere in functiune este de 5 secunde, iar timpul de functionare este de 1 ora. Corpul de iluminat trebue sa asigure

 • -     Iluminat local de minim 50 lx la iesirile din incaperile cu aglomerari de persoane

 • -    Egal cu nivelul de iluminare pentru iluminatul normal pentru casa scarii

 • -     1 lx de-a lungul axului si cel putin 0,5 lx pe jumatate din latime pentru caile de evacuare cu o latime mai mica de 2 m

Iluminatul împotriva panicii este parte a iluminatului de securitate prevazut sa evite panica si sa asigure nivelul de iluminare care sa permita persoanelor sa ajunga în locul de unde calea de evacuare poate fi identificata. Conform tabel 7.23.1 din I 7 /2011 timpul de punere in functiune este de 5 secunde, iar timpul de functionare este de 1 ora. Corpul de iluminat trebuie sa asigure minim 10% din nivelul de iluminare normat pentru iluminatul general , dar nu mai mic de 20 lx (conf NP061/2002)

Iluminatul pentru continuarea lucrului este parte a iluminatului de siguranta prevazut pentru continuarea activitatii normale fara modificari esentiale (statii pompare, centrala de semnalizare, centrala termica)

Corpurile de iluminat pentru evacuarea din cladire trebuie sa respecte recomandarile din SR EN 60598-2-22 si tipurile de marcaj (sens, schimbari de directie) stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice) si SR EN 1838 privind distantele de identificare, luminanta si iluminarea panourilor de semnalizare de securitate. Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta trebuie sa fie realizate din materiale clasa B de reactie la foc, potrivit reglementarilor specifice.

Corpurile de iluminat pentru evacuare vor fi amplasate astfel încât sa se asigure un nivel de iluminare adecvat (conform reglementarilor specifice referitoare la proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri) lânga fiecare usa de iesire si în locurile unde este necesar sa fie semnalizat un

pericol potential sau amplasamentul unui echipament de siguranta, dupa cum urmeaza:

 • •     lânga scari, astfel încât fiecare treapta sa fie iluminata direct;

 • •     la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita în caz de urgenta;

 • •     la fiecare schimbare de directie;

 • •     în exteriorul si lânga fiecare iesire din cladire;

 • •     lânga fiecare echipament de interventie împotriva incendiului (stingatoare) si fiecare punct de alarma (declansatoare manuale de alarma în caz de incendiu), panouri repetoare de semnalizare

De-a lungul cailor de evacuare, distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie sa fie de maxim 15 metri.

Sistemul de iluminat de siguranta a fost proiectat astfel incat sa functioneze sau nu in permanenta, dar la caderea tensiunii sa intre automat in functiune sursa de alimentare de rezerva (acumulatorii AIL)

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Toate aparatele de iluminat vor fi cu tehnologie LED

3.2.2 INSTALAȚII SANITARE

 • 3.2.2.1 D. Sistem de colectare si reutilizare apa provenita din precipitații

 • 1. Sistem de inmagazinare a apei meteorice pentru uz menajer si rezerva intangibila de apa de incendiu prin retea de captare a apei din toata incinta, inclusiv cladiri, platforme betonate, retea apa menajera si retea stingere incendiu

Utilizarea apei meteorice colectata la nivelul platformei unitatii de invatamant se poate face pentru intretinerea spatiilor verzi si pentru alimentarea rezervoarelor de closet, pentru pisoare, cat si pentru constituirea rezervei intangibile de apa pentr incendiu.

Se propune colectarea apelor pluviale la nivelul teraselor si sarpantelor in sistemul existent, si dirijarea acestora, gravitational, catre rezervoarele de inmagazinare a apelor pluviale, dimensionate corespunzator, prin intermediul unor conducte subterane, cu asigurarea pantei de scurgere minime.

Apele pluviale de la nivelul platformelor betonate se vor dirija printr-un sistem de rigole catre un camin de colectare (care joaca rolul si de decantor de namol) iar de la acesta, subteran, gravitational, catre rezervoarele de inmagazinare a apelor pluviale.

Avand in vedere configuratia terenului, distantele intre cladiri, anumite amenajari recente (vezi teren sport) se propune o colectare separata a acestor ape, conform planselor desenate, pentru a limita stricaciunile provocate de sapaturi, taieri de asfalt, beton, etc

Pentru ca apa meteorica sa isi pastreze calitatile cat mai mult timp este necesar ca aceasta sa fie ferita de razele soarelui, in principal, dar si de contactul cu aerul. De aceea se propune realizarea a doua bazine subterane, dimensionate functie de aria de colectare deservita, dar si de consumul specific la obiectele sanitare aferent celor doua cladiri. Rezervoarele vor fi prevazute cu gura de vizitare si scara de acces in vederea intretinerii curente. De asemenea se vor prevedea senzori de nivel (maxim si minim). La nivel maxim se va comanda pornirea pompei de preaplin, iar la minim se va comanda inchiderea electroventilului de aspiratie a grupului de pompare de hidrofor si deschiderea aspirației din rezervorul de “seceta”. Pompa de preaplin, montata in rezervorul de inmagazinare va realiza evacuarea apei pluviale in cazul in care ploaia depaseste ca intensitate si durata mediile normale luate in calcul, evacuarea efectuandu-se catre spatiile verzi.

Se propune executarea unei statii de pompare subterane, adiacenta rezervorului de inmagazinare, in care se va monta un grup de pomapre de hidrofor (o pompa activa, una de rezerva si vas de hidrofor cu membrana). De asemenea in statia de pompare se vor monta 2 rezervoare din polietilena, rezervoare de “seceta” care vor asigura apa necesara utilizarii la wc-uri si pisoare pe timpul absentei ploilor. Rezervoarele se vor

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

alimenta din rețeaua publica prin intermediul unor robineti cu flotor astefel incat in permanenta sa fie pline.

Hidroforul va avea prevazute 2 aspiratii diferite pe fiecare montandu-se cate un electroventil. O aspiratie va fi din rezervorul de ape pluviale, iar cealalta din rezervorul de seceta.

Principiu de functionare si automatizare :

Ploua - rezervorul de apa pluviala se umple, senzorul de minim comanda deschiderea electroventilului de aspiratie aferent rezervorului de apa pluviala si comanda inchiderea electroventilului aferent rezervorului de seceta.

Dupa o perioada fara ploaie - rezervorul de apa pluviala se goleste, senzorul de minim comanda inchiderea electroventilului aferent si deschiderea celui din aspiratia din rezervorul de seceta, alimentarea cu apa facandu-se practic din reteaua publica.

Se va realiza o alimentare subterana de la hidrofor la grupurile sanitare (grupuri organizate pe verticala) si se vor deconecta wc-urile si pisoarele de la reteaua existenta si se vor conecta la reteaua de hidrofor.

Este obligatorie aceasta separare la nivel de obiect sanitar pentru prevenirea amestecarii apei potabile cu apa pluviala.

De asemenea ca si masuri de circularitate (gestionarea eficienta a resurselor) se vor monta baterii amestecatoare cu senzori la lavoare si robineti cu senzor la pisoare

Pentru udarea spatiilor verzi se vor prevedea pe reteaua de refulare a hidroforului racorduri supraterane prevazute cu robinete si robinete de golire in statiile de pompare pentru prevenirea inghetului in sezonul rece.

Utilizand calculul bazat pe dimensionarea la varf de precipitatii a rezultat un volum de apa de 65 mc pentru Gospodaria de apa nr. 1 (GAP 1) si, respectiv 190 mc pentru GAP2. Utilizand calculul pe baza mediei precipitatiilor dar si a consumului, pe media zilelor consecutive de seceta si media pluviometrica lunara, au rezultat urmatoarele volume de stocare :

GAP1 (Cladirea C1) - 63 mc pentru media precipitatiilor (65 mc pentru acumularea varfului de precipitatii)

GAP 2 (Cladirea C2) - 125 mc pentru media precipitatiilor (190 mc pentru acumularea varfului de precipitatii)

Apa astfel inmagazinata va fi utilizata pentru alimentarea rezervoarelor de spalare a vaselor WC si a pisoarelor printr-o retea sanitara separata, noua, fara interconectare cu reteaua de apa potabila existenta.

De asemenea se va utiliza si ca rezerva de apa de incendiu pentru alimentarea hidrantilor interior si exteriori ai constructiilor (se va suplimenta rezervorul subteran GAP1 cu o rezerva intangibila de 72 mc)

Se propun doua rezervoare subterane cu volumul de stocare de:

135 mc - GAP 1 (include si rezerva de incendiu de 72 mc)

125 mc - GAP 2

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

De asemenea se vor amplasa si rezervoare supraterane de apa care sa completeze rezerva de apa in varful de precipitatii, astfel:

2 mc - aferent gospodariei GAP1

65 mc - aferent gospodariei GAP2

Principalele caracteristici tehnice minime ale acestuia impuse prin prezentul studiu sunt:

 • 1. Acoperis: panouri sandwich, montate pe structura de traverse zincate din otel structural.

 • 2. Corpul rezervorului format din placi de otel structural zincate termic cu protectie anti-coroziva.

 • 3. Izolatia termica - polistiren expandat / EPS80 dispus pe intreaga suprafata interioara a rezervorului. Acoperisul este format din panouri sandwich umplute cu spuma poliuretanica cu densitate 40Kg/mc.

 • 4. Etanseitatea rezervorului este asigurata de o geomembrana din EPDM, fiind protejata de un fetru geotextil. Membrana EPDM avizata sanitar.

 • 5. Racordurile hidraulice sunt fabricate din otel galvanizat - PN16.

 • 6. Scara de acces exterioara prevazuta cu crinolina si platforma la partea superioara, formata din parte fixa si parte mobila;

 • 7. Indicator de nivel hidrostatic - manometru cu glicerina;

 • 8. Racord alimentare prevazut cu robinet cu flotor;

 • 9. Racord aspiratie pentru Hidranti prevazut cu sistem anti-vortex;

 • 10. Golire de fund, prevazut cu robinet fluture;

 • 11. Racod de aspiratie PSI prevazut cu cupla rapida tip ;

 • 12. Racord preaplin;

 • 13. Racord probe / retur test

 • 14. Incalzitor electric imersat cu automatizare digitala, senzor temperatura si protectie lipsa apa;

In statia de pompare de hidrofor aferenta GAP 1 se va monta un grup de pompare de incendiu pentru deservirea instalatiei de hidranti interiori si exteriori, dimensionat conform normativelor in vigoare, P118/2-2013.

Instalație reutilizare ape pluviale Schema hidrodinamica

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Situație ploaie moderata :

Grupul de hidrofor - admisie apa din rezervorul subteran Electroventile:

 • 1- deschis

 • 2- închis

 • 3- închis

 • 4- inchis

Consum din apa din rezervorul subteran

Instalație reutilizare ape pluviale Schema hidrodinamica

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)
“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • 3.2.2.2 E. Crearea unor spatii pentru permacultura si terase verzi, cu scop didactic

1. Construirea unei sere didactice pentru programa școlara Botanica, echiparea acesteia cu sistem de irigare prin picurare si cu plante in scop didactic.

 • 3.2.2.2.1 Scop

Sera didactica isi propune sa contribuie la dezvoltarea cunostintelor teoretice si practice ale elevilor Scolii nr. 11. In acest spatiu protejat pot fi cultivate un numar mare de plante cu destinatii de utilizare diferite. Spatiile protejate (sere, solarii) reprezinta tehnologia viitorului pentru cultivarea plantelor, motivat de faptul ca productiile din spatiile protejate sunt net superioare fata de cele obtinute in camp, calitatea productiei este mult imbunatatita, se poate lucra si in conditii climatice nefavorabile, se poate obtine productie proaspata o perioada mai lunga de timp, se pot cultiva specii care in camp, in conditiile pedoclimatice ale tarii noastre nu pot fi cultivate si totodata factorii agresivi de mediu ce actioneaza negativ asupra plantelor, schimbarile climatice, industria chimica, nucleara sau masurile neprietenoase pe care omul le exercita asupra mediului impun necesitatea extinderii spatiilor protejate.

 • 3.2.2.2.2 Descriere constructiva

Sera didactica propusa va fi alcatuita constructiv din structura metalica, inchiderile si acoperisul constituite din panouri de tamplarie din PVC si geam in constructie tip termopan cu sticla duplex (pentru evitarea ranirilor in caz de spargere accidentala) , va fi dotata cu sistem de irigatii prin picurare, instalatie de incalzire cu termoconvectoare electrice, sistem de umbrire, antiinsecte, sisteme de ventilatie natural-organizata.

Sera va avea dimensiunile 15,0 x5,0 m, acoperis tip sarpanta cu 2 ape, inaltimea la coama 3 m, inaltimea la streasina 2,4 m. Se vor prevedea in peretii laterali, in peretii de capat si in acoperis ferestre cu deschidere oscilo-batanta, pentru asigurarea ventilatiei natural-organizata. Sera va fi amplasata la cel putin 0,5 m de gard pe aliniamentul gardului, astfel incat sa poata fi preluata apa de ploaie de la streasina. Se vor prevedea jgheaburi de colectare a apei de ploaie care se va inmagazina in 4 rezervoare cilindrice supraterane amplasate in colturile constructiei, integrate in arhitectura constructiei, care vor asigura irigarea prin picurare, gravitational. De asemenea, rezervoarele se vor racorda la instalatia de apa potabila pentru umplerea acestora pe perioada secetoasa.

Sera va fi proiectata special pentru climatul din Romania atat la partea de acoperire, inaltime recomandata, ventilare, cat si la partea de rezistenta la vanturi puternice 90 km/h si zapada mare (90kg/mp+25kg/mp incarcare interna)

La intrarea in solar, se va construi un foisor din materiale reciclabile (de exemplu paleti din lemn) pe o platforma betonata de dimensiuni 5,0x5,0 m, cu acoperis tip terasa amenajata ca terasa verde. In acest foisor se vor amplasa bancute, pentru ore deschise cu elevii, cand timpul este frumos.

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Caracteristici principale

Deschideri: 2 deschideri cu dimensiunile de 5,00 m

Suprafața construita la sol: 75,00 mp

I Suprafata construita desfasurata (supraterana) : 75,00 mp

I Regim de inaltime: Parter

I     Inaltimea maxima la coama: +3.00 m fata de terenul amenajat (+/-0.00m)

I     Inaltimea minima la cornisa: +2.40 m fata de terenul amenajat (+/-0.00m)

l    Volum construit: 292,50 mc

Condiții generale structura:

I     inaltimea la jgheab: 2,40 m

I     inaltimea la coama: 3,00 m

I     suprafata acoperita: 75 mp

I     altitudine de la nivelul marii: 100 m

I factor de altitudine zapada: 1.0

I factor de altitudine vant: 1.2

I factor de referinta incarcare zapada: 1.0

I corespunzator pentru o incarcare de 90 kg/mp+25kg/mp

I moment maxim admisibil de incarcare zapada: 1116 Nm

I factor de referinta incarcare vant: 1.2 - corespunzator pentru rafale cu o viteza a vantului de 90 km/h

I    moment maxim admisibil pentru incarcare vant: 3922 Nm

I     structura metalica din teava rectangulara otel E260 100 x 100 mm, protectie

de acoperire zincare Sendzimir 275 zinc/mp.

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Principalele utilaje din dotarea serei sunt următoarele:

I Sistemul de irigare prin picurare.

I Liniile de picurare (tub) au diametru 16-20 mm

I Picuratorii sunt amplasati la 20 cm distanta / debit de 1,0 l/ora/picurator.

I Sisteme antiinsecte, folie de acoperire sol

I Sisteme de umbrire manuale, pentru toate culturile, ecrane de salvarea energiei, plase antiinsecte si diverse tipuri de folii pentru acoperirea solului;

I Convector electric 1500 W - 4 buc o Putere convector electric: 1500 W o Tensiune nominala: 230 Vac 50Hz

I Vas cilindric de inmagazinare apa meteorica - 4 buc (prevazut cu rezistenta imersabila antininghet)

o   Diametru: 800 mm

o    Inaltime : 2,40 m

 • 3.2.3 PRINCIPALELE PLANTE CE POT FI CULTIVATE IN SERA DIDACTICA DE LA SCOALA NR. 11 BUZAU:

-Principalele plante legumicole:

Tomate- vor fi cultivate soiuri si hibrizi de tomate romanesti, creatii ale SCDL Buzau si Bancii de Resurse Genetice Vegetale Buzau. Dintre acestea, un accent deosebit se va pune pe cultivarele cu crestere nedeterminata (pe arac) dintre care amintim:

Siriana F1, Creștere nedeterminată, timpuriu, destinat: pentru spații protejate și camp, Greutatea medie a fructului-180 g; Producție: 3-3,5 kg/plantă.

Ema de Buzau, soi cu creștere nedeterminată, pentru spații protejate și camp. În spații protejate ajunge la o înălțime de 2,5-3 m iar în câmp, 1,8-2,2 m; Producție mare pe plantă, în spații protejate până la 5 kg iar in camp 2-2,5 kg;

Flaviola, tomate de tip cherry, planta cu crestere nedeterminata; Destinata pentru consum in stare proaspata si industrializare; Fructe ovoide cu greutate intre 16-20 g ; Prezinta un numar redus de seminte,<20 sem/fruct . Fiind cotat ca cel mai gustos soi de tomate cherry romanesc.

Hera, soi de tomate pentru consum in stare proaspata cu crestere nedeterminata; Planta prezinta fructe cu forma distincta, tip ardei lung rosu; Un fruct are 271,6 g in medie si prezinta pulpa de grosime semnificativa 0,5 cm;

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)
Soiul de tomate tip cherry Flaviola Soiul de tomate cu fruct tip ardei lung, Hera

-Castraveți:

Triumf, Hibrid timpuriu; Destinat cultivării in spatii protejate și câmp; Planta prezintă aproape în totalitate flori femele; Producție: 90-120 t/ha. Fructele sunt tip cornichon, fara tepi.

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Slanic, Soi cu fructe tip cornichon, prezintă ornamentație fina; Potențial ridicat de producție;Hibridul de catraveti Triumf F1

Soiul de castraveti Slanic


-Vinete : -Rebeca F1, Destinat cultivarii in spații protejate și câmp; Înălțimea medie a plantei: 80 cm;

-Romanita, Destinat cultivarii in spații protejate și câmp; Înălțimea medie a plantei: 80-100 cm; Planta nu prezintă țepi pe organele vegetative, rar câțiva pe sepale; Prezintă un număr mic de semințe in fruct. Pulpa untoasa, de culoare alba, productie ridicata.Soiul de vinete Romanita

-Ardei iute

Decebal, soi de ardei iute provenit din populația locală Cornul Caprei; pretabil pentru industrializare - conservare (murat); inalțimea medie a plantei-48,8 cm;

Roial, soi stabilizat genetic, cu producție de peste 1,5 kg/planta și iuțeală moderată ( intre 600-1000 unități Scoville). Fructele sunt tip bulgaresc, preferate de majoritatea

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

consumatorilor. Datorita pulpei sale carnoase si cu colorit intens grena, este apreciat si utilizat in retetele traditionale de babic.Soiul Roial                        Soiul Decebal

Ardei gras:

Regal, Soi timpuriu de ardei gras intr-un lob, cu potential mare de productie, 3,12 kg/planta. Greutatea fructului: 140 g;

Cantemir, Soi de ardei gras ce poate fi cultivat in camp si spatii protejate. Fructul este mare, de peste 150 g si prezinta 3-4 lobi;“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Paleta acestor specii si soiuri legumicole poate fi imbogatita substanțial, de la an la an, in functie de tematica de studiu si proiectele initiate de scoala, contribuind semnificativ la imbogatirea cunostintelor in conformitate cu programa scoalara iar in plus, elevii pot deprinde noi indeletniciri de cultivare a acestora si de a invata cum sa se manance sanatos.

-Principalele plante aromatice, medicinale si ornamentale:

-Busuioc- varietati : Aceasta specie prezinta expresivitate distincta in ceea ce priveste aroma. Aromele intalnite la aceasta specie, respectiv aroma de cuisoare si anason imprimata de eugenol, aroma de lamaie data de substanta denumita citral, aroma camforata data de continutul ridicat de camfor si camfen, aroma de anason imprimata de substanta denumita anetol contribuie la exploatarea acesteia din punct de vedere alimentar incununand si evidentiind diverse preparate alimentare.
Varietati de busuioc rosuOcimum basilicum f. minimum (grecesc, pentru ghiveci) si forma bulatum

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Macedon, soi nou creat la SCDL Buzau ce aparține speciei Ocimum basilicum f. citriodorum, cultivar caracterizat prin tufa zvelta, inalta cu o inaltime medie de 107 cm si un diametru de 76 de cm.

Aromat de Buzau, busuioc clasic, cu aroma usor mentolata; semitardiv, cu o constituție genetică bine definită, fiind foarte bine adaptat la condițiile de mediu existente in țara noastră.

Soiul Aromat de Buzau si soiul Macedon, soi de busuioc cu aroma de lamaie

-Perilla frutescens, susanul salbatic, planta apartine familiei Lamiaceae originara din estul Asiei, India, China; Planta aromatica, medicinala;

-cimbru de gradina, planta medicinala, aromatica si condimentara, melifera.

In mod traditional, cimbrul se foloseste sub diferite forme, cea mai comuna si usor de obtinut este infuzia (ceaiul), insa se utilizeaza si sub forma de ulei esential sau tablete.

cimbru de iarna, Planta perena, foarte rezistenta la temperaturile scazute din timpul iernii, infloreste abundent, Planta medicinala, aromatica si condimentara.

limonero, Varietate valoroasa de cimbru ameliorata la SCDL Buzau, apreciata pentru aroma sa puternica de lamaie

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)Cimbru de gradinaCimbru de iarna (siberian)Cimbru Limonero


-Menta Oregano Oregano cubanez,


Pla


“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

nte aclimatizate- noi plante introduse in cultura in Romania de SCDL Buzau si Banca de Gene Buzau, plante ce pot dezvolta orizontul de cunoastere al copiilor in acest domeniu, nefiind cunoscute pana acum la noi in tara. Totodata, elevii pot invata retete gastronomice noi, utilizate de alte popoare:

Momordica charantia, castravetele amar,Kiwano, Dovlecelul sarpe, etc

Pe langa toate aceste grupe de plante, in sera didactica pot fi cultivate multe alte specii si varietati de plante ce pot contribui semnificativ la dezvoltarea cunostintelor elevilor. Anual, se pot realiza tematici noi de proiecte de invatamant cu aplicabilitate in sera didactica.

Pe langa cunostintele teoretice si practice dobandite de elevi, proiectul isi propune stimularea consumului de legume si fructe, plante medicinale romanesti proaspete, acestea fiind un adevarat izvor de sanatate recunoscut la unison de lumea stiintifica si in special de lumea medical ace recomanda zilnic consumul de fructe si legume proaspate. Motivat si de faptul ca Romania se afla printre ultimele locuri in Europa in ceea ce priveste consumul de legume si fructe proaspete pe cap de locuitor.

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • 3.3     COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

Prezentul capitol cuprinde devizul general aferent obiectivului de investiție intocmit la faza studio de fezabilitate, in conformitate cu prevederile HG nr. 907 /2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /

J                              ?                                                                                                                                                 ?

proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice (Anexele nr. 6 si nr.7).

 • - costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții:

 • - fără TVA 953.955,0 lei , din care C+M 888.755,0 lei

 • - cu TVA 1.135.206,45 lei ,din care C+M 1.057.618,45 lei

 • - fără TVA 199.655,71 euro,din care C+M 186.009,84 euro

 • - cu TVA 237.590,30 euro,din care C+M 221.351,71 euro

în prețuri la data de 02.12.2019, 1euro=4,778 lei.

Proiectantul: SC RC Energo Install SRL

Devizul general al obiectivului de investiții Implementarea de masuri de economie circulara la Scoala Gimnaziala nr. 11 Buzau Scenariul 1

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

euro

Lei

Lei

euro

1

2

3

4

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2,500.00

523.23

475.00

2,975.00

622.65

3.3

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

57,500.00

12,034.32

10,925.00

68,425.00

14,320.85

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

21,000.00

4,395.14

3,990.00

24,990.00

5,230.22

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

5,000.00

1,046.46

950.00

5,950.00

1,245.29

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1,500.00

313.94

285.00

1,785.00

373.59

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

30,000.00

6,278.78

5,700.00

35,700.00

7,471.75

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul finaciar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

7,000.00

1,465.05

1,330.00

8,330.00

1,743.41

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

4,000.00

837.17

760.00

4,760.00

996.23

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

2,000.00

418.59

380.00

2,380.00

498.12

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

2,000.00

418.59

380.00

2,380.00

498.12

3.8.2

Dirigenție de șantier

3,000.00

627.88

570.00      3,570.00

747.17

TOTAL CAPITOLUL 3

67,000.00

14,022.60

12,730.00    79,730.00

16,686.90

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

880,955.00

184,377.35

167,381.45

1,048,336.45

219,409.05

4.1.1

Instalatii electrice

301,800.00

63,164.50

57,342.00

359,142.00

75,165.76

4.1.1.1

Sistem fotovoltaic pentru producerea locala a energiei electrice

135,000.00

28,254.50

25,650.00

160,650.00

33,622.85

4.1.1.2

Reabilitare partiala iluminat

99,500.00

20,824.61

18,905.00

118,405.00

24,781.29

4.1.1.3

Instalatie de detectie semnalizare si alarmare la incendiu

58,800.00

12,306.40

11,172.00

69,972.00

14,644.62

4.1.1.4

Iluminat de securitate

8,500.00

1,778.99

1,615.00

10,115.00

2,116.99

4.1.2

Instalatii sanitare

579,155.00

121,212.85

110,039.45

689,194.45

144,243.29

4.1.2.1

Sistem de colectare si reutilizare apa provenita din precipitatii

347,500.00

72,729.18

66,025.00

413,525.00

86,547.72

4.1.2.2

Instalatii de stingere incendiu cu hidranti

111,500.00

23,336.12

21,185.00

132,685.00

27,769.99

4.1.2.3

Construire sera cu scop didactic

120,155.00

25,147.55

22,829.45

142,984.45

29,925.59

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotari

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

880,955.00

184,377.35

167,381.45

1,048,336.45

219,409.05

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

1,000.00

209.29

190.00

1,190.00

249.06

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

800.00

167.43

152.00

952.00

199.25

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

200.00

41.86

38.00

238.00

49.81

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

5,000.00

1,046.46

950.00

5,950.00

1,245.29

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

6,000.00

1,255.76

1,140.00

7,140.00

1,494.35

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

953,955.00

199,655.71

181,251.45

1,135,206.45

237,590.30

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.8, 4.1,4.2, 5.1.1)

888,755.00

186,009.84

168,863.45

1,057,618.45

221,351.71

Data 2019-12-02


Întocmit, ing. Eugen Duca

Beneficiar,

UAT Municipiul Buzau

Cursul de referința: 4.7781 Lei/Euro, din data de 2019-12-02

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Beneficiarul: UAT Municipiul Buzau

Executantul: SC RC ENERGO INSTALL SRL

Proiectantul: SC RC Energo Install SRL

Obiectivul: Implementarea de masuri de economie circulara la Scoala

Gimnaziala nr. 11 Buzau Obiectul: Instalatii electrice

Formularul C1 - Centralizatorul obiectivului

02 Decembrie 2019

Nr

Denumire

Devize (Lei fara TVA)

1

Sistem fotovoltaic pentru producerea locala a energiei electrice

135,000.00

2

Reabilitare partiala iluminat

99,500.00

3

Instalatie de detectie semnalizare si alarmare la incendiu

58,800.00

4

Iluminat de securitate

8,500.00

TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):

301,800.00

TOTAL VALOARE (fara TVA):

301,800.00

Taxa pe valoarea adaugata (19 %):

57,342.00

TOTAL VALOARE:

359,142.00

ing. Stefan Duca

2019-12-02

Beneficiar, UAT Municipiul Buzau

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Beneficiarul: UAT Municipiul Buzau

Executantul: SC RC ENERGO INSTALL SRL

Proiectantul: SC RC Energo Install SRL

Obiectivul: Implementarea de masuri de economie circulara la Scoala

Gimnaziala nr. 11 Buzau Obiectul: Instalatii sanitare

Formularul C1 - Centralizatorul obiectivului

02 Decembrie 2019

Nr

Denumire

Devize (Lei fara TVA)

1

Sistem de colectare si reutilizare apa provenita din precipitatii

347,500.0

1.1

Rezervoare betonate subterane, retentie ape pluviale

84,000.0

1.2

Rezervorare supraterane acumulare

44,500.0

1.3

Constructie statii pompare de hidrofor

26,000.0

1.4

Instalatii grupuri pompare de hidrofor

31,500.0

1.5

Retele subterane exterioare canalizare colectare apa acoperisuri

64,500.0

1.6

Retele rigole colectare apa platforme betonate

51,000.0

1.7

Retele de apa pluviala pompata, exterioare si interioare

32,000.0

1.8

Instalatii electrice si de automatizare

14,000.0

2

Instalatii de stingere incendiu cu hidranti

111,500.0

2.1

Grup pompare de incendiu

36,000.0

2.1

Retele de stingere incendiu cu hidranti interiori si exteriori

50,500.0

2.3

Rezervor subteran rezerva intangibila incendiu

25,000.0

3

Construire sera cu scop didactic

120,155.00

3.1

Structura de rezistenta, terasamente

14,500.00

3.2

Inchideri panouri pvc cu geam termopan tip duplex

81,615.00

3.3

Instalatie de irigare prin picurare inclusiv rezervoare

15,000.00

3.4

Plante de sera

540.00

3.5

Foisor

8500

TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):

579,155.00

TOTAL VALOARE (fara TVA):

579,155.00

Taxa pe valoarea adaugata (19 %):

110039.45

TOTAL VALOARE:

689,194.45

Data 2019-12-02


Întocmit, ing. Eugen Duca

Beneficiar, UAT Municipiul Buzau

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • 3.4 STUDII DE SPECIALITATE, ÎN FUNCȚIE DE CATEGORIA ȘI CLASA DE IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIILOR

După obținerea Certificatului de urbanism, se vor respecta solicitările din acesta.

 • 3.5 GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Eșalonarea fizică și valorică a lucrărilor este prezentată în „Graficul coordonator de realizare a investiției”.

Conform eșalonarii investiției durata totală a investiției este de 6 luni, pentru toate amplasamentele studiate.

În cadrul duratei de execuție sunt cuprinse numai lucrările de organizare șantier, lucrări de construcții -structură și arhitectură, lucrări de instalații aferente construcțiilor, lucrări de montaj, lucrări de verificare, probe și punerea în funcțiune.

Precizăm că:

- duratele de execuție prezentate în acest grafic sunt minime și eșalonarea investiției s-a realizat în ipoteza unei durate minime de execuție și în condițiile livrării la timp a tuturor materialelor, echipamentelor și dotărilor și în condițiile unei organizări optime a execuției lucrărilor de către executantul lucrării (aprovizionare la timp cu materiale, asigurare forță de muncă suficientă, etc.), precum și în condițiile asigurării la timp de către beneficiar a fondurilor necesare derulării investiției.

Graficul de execuție detaliat pe obiecte și pe lucrări și cu termene stricte pentru respectarea fluxului de execuție și a termenului final de punere în funcțiune, se va realiza de către executant în comun cu beneficiarul, numai după desemnarea executantului.

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Nr. crt.

Activitățile proiectului

Durata

Luna

1

2

3

4

5

6

7

Saptamana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

Elaborare

Studiu de fezabilitate

2

Elaborare și obținere Certficat de

Urbanism (termen legal obținere 30 zile)

3

Licitarea și contractarea proiectării și execuției lucrărilor

4

Elaborare documentații pentru avizele/acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism

5

Elaborare Proiect Tehnic și Caiete de Sarcini

6

Elaborare Detalii de execuție

7

Obținerea tuturor avizelor și acordurilor necesare investiției (termen legal de obținere 30 zile)

8

Organizare de șantier și amenajare teren

9

Lucrări de construcții (structură,

arhitectură, terasamente)

10

Lucrări de montaj (tehnologice mecanice, electrice și de automatizare)

Lucrări de PIF

11

Durata totală a lucrărilor

6,5 luni (26 săptămâni)

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • 4 ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU TEHNICO- ECONOMIC PROPUS

  • 4.1 PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZĂ, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINȚĂ ȘI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINȚĂ

Cadrul de analiză

Instalații electrice/sanitare

 • - iluminatul cu lampi cu tuburi fluorescente nu asigura gradul de iluminare si uniformitate prevazut in normative pentru sanatatea elevilor;

 • - inexistenta masurilor de eficiență energetică;

 • - inexistenta masurilor de gestionare a resurselor;

 • - inexistenta masurilor de securitate la incendiu;

 • - nivel foarte scăzut al surselor de finanțare, comparativ cu necesarul de investiții;

 • - cheltuieli importante cu utilitatile (apa, canalizare, energie electrica)

 • - lipsa unor spatii didactice tip laborator in scopul educatiei privind gestionarea resurselor, protectia mediului inconjurator

 • 4.2     ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI ȘI NATURALI,

INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTIȚIA

În conformitate cu ”Planul de analiză și a acoperire a riscurilor Municipiul Buzău”, locația propusa din Municipiul Buzău au fost stabilite zone de risc crescut pentru următoarele riscuri:

 • > fenomene meteorologice periculoase (inundații, furtuni, secetă, îngheț, grindină și înzăpeziri);

 • > fenomene distructive de origine geologică -cutremure;

 • >  riscuri industriale;

 • > riscuri de transport și depozitare de produse periculoase;

 • > eșecul utilităților publice;

 • > muniție neexplodată.

Din punctul de vedere al tipului unității administrativ-teritoriale s-a stabilit clasificarea în zona de risc urban.

Inundații

Din punct de vedere al frecvenței și al consecințelor distructive, în ultimii ani, un loc aparte l-au ocupat inundațiile, în caz de precipitații abundente, care au afectat zonele fără canalizare.

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Lucrările hidrotehnice de pe teritoriul municipiului sunt într-o stare tehnică și de întreținere bună, acestea fiind supuse controlului anual de către colective din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Neron Lupașcu” al județului Buzău și Direcției Apelor Buzău Ialomița.

Inundații se pot produce și ca urmare a avariilor și distrugerilor la următoarele construcții hidrotehnice:

- barajul Siriu și acumularea de apă Cândești care pot afecta infrastructura, gospodăriile și terenurile agricole din Municipiul Buzău.

Buzău -Ialomița

Zone cu potențial semnificativ la inundații

Furtuni, secetă, îngheț, grindină și înzăpeziri

Pe teritoriul municipiului s-au manifestat cu precădere furtuni și ploi abundente, urmate de distrugeri ale infrastructurii la gospodării și terenuri agricole. În ultimii ani au fost semnalate furtuni violente.

Datorită modificărilor climatice din ultimii ani, sunt tot mai frecvente furtunile cu aspect de vijelie însoțite deseori și de grindină.

Înzăpezirile, depunerile de gheață pe conductorii electrici, înghețuri și vânturile puternice ( peste 100 Km/h) pot afecta :

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • - căile principale de comunicație rutieră și C.F. ;

 • - magistralele de transport a energiei electrice și de telecomunicații.

Cutremure

Ca urmare a condițiilor geografice și geologice, în municipiul Buzău există pericolul manifestării acțiunilor distructive a unor cutremure de pământ și/sau dezastre complementare acestora.

Seismicitatea de adâncime normală (h < 60 km)

(catalogul ROMPLUS, Oncescu et al., 1999, actualizat)

Zonele seismogene - după Radulian et al. (2000) și Ardeleanu et al. (2005)

Zona Est-Vrancea (EV)

Seismicitatea superficială în regiunea Vrancea se distribuie difuz spre est față de Arcul Carpatic, într-o bandă delimitată de falia Peceneaga - Camena la nord, și de falia

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Intra-Moesică la sud (așa-numita subplacă a Marii Negre). Seismicitatea constă din cutremure de mărime moderată, care nu depășesc magnitudinea 6. Manifestări explozive ale activității seismice - sub forma secvențelor seismice sau a roiurilor de cutremure - sunt frecvente în această zonă (de ex. în regiunea Râmnicu Sărat - Focșani, în aria Vrâncioaia).

Diversitatea mecanismelor focale - falierea inversă, alunecarea laterală și falierea normală sunt observate în egală măsură - indică un câmp de tensiune complex, caracteristic tranziției de la regimul compresiv predominant la adâncime, la regimul extensional predominant în crustă.

Analiza riscului seismic stabilește că în urma unui cutremur de pământ major cu magnitudinea M 7,50 Richter în județul Buzău pot apare evenimente dezastruoase provocate, direct sau indirect, de către mișcarea seismică.

Tipurile de dezastre complementare ce se pot produce în municipiul Buzău sunt:

 • > Prăbușiri

 • > Accidente chimice

 • > Incendii

 • > Explozii

 • > Inundații

Pe teritoriul municipiului poate fi afectat fondul construit, în special până în anul 1977, deoarece până la producerea cutremurului din 4 martie 1977 nu se solicitau în proiectele pentru construcții respectarea normelor de rezistență la cutremre cu magnitudine mai mare de 6 grade pe scara Richter.

De asemenea, în urma unor seisme de mare intensitate se pot produce dezastre complementare, ca:

 • > avarii la amenajările hidrotehnice Siriu și Cândești, în zonele menționate,

 • > incendii de masă,

 • > accidente tehnologice la agenți economici,

 • > avarii majore la rețelele electrice, termice, de gaze și telecomunicații.

Din datele statistice reiese că seismele produse în anii anteriori nu au produs un număr mare de victime și daune.

Accidentele tehnologice posibil a fi provocate de către mișcarea seismică, sunt însoțite de apariția așteptată a unor pierderi, pagube și dereglări ale unor activități economice și sociale pe teritoriul municipiului Buzău.

Riscuri industriale

Pe teritoriul municipiului se pot produce accidente chimice la operatorii economici deținători de amoniac (S.C.,,URSUS BREWERIUS” S.A. -SUCURSALA BUZĂU, S.C. ,,AAYLEX PROD” S.R.L.) și gaz petrolier lichefiat S.C. ,,TOTAL TRANS GAZ” S.R.L. Buzău.

Riscuri de transport și depozitare de produse periculoase

Transport rutier

O deosebită importanță în activitatea de transport de mărfuri și călători o are magistrala rutieră E85, aceasta reprezentând principalul nod rutier al țării, prin care trec

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

fluxurile de mărfuri și călători din toată țara; pe aceasta au fost produse și sunt posibile producerea de accidente în care sunt implicate materiale periculoase.

De asemenea, au fost produse și sunt posibile producerea de accidente în care sunt implicate materiale periculoase și pe celelalte drumuri naționale care tranzitează municipiul ( D.N. 1 B, D.N.2 B,D.N.2C și D.N. 10 ).

Transporturile cuprind toate tipurile de materiale și deșeuri periculoase, iar în ce privește destinația acestora numai o mică parte din acestea au ca destinație teritoriul municipiului, celelalte fiind în tranzit.

Transport feroviar

Au fost produse și sunt posibilele producerea de accidente în care sunt implicate materiale periculoase în special pe magistrala feroviară (Siret - Suceava - Bacău - Focșani -Buzău - Ploiești -București - Giurgiu), cale ferată dublă electrificată .

Eșecul utilităților publice

Operatorii economici furnizori de astfel de servicii dețin sisteme, instalații și echipamente a căror scoatere din funcțiune poate conduce la întreruperea alimentarii cu apa, gaze naturale, energie electrica și termica pentru o zona extinsă din cadrul municipiului.

Aceștia au organizate echipe specializate de intervenție care pot interveni la orice oră în orice punct de pe teritoriul municipiului.

Muniție neexplodată

Pe teritoriul municipiului Buzău au existat zone de conflicte militare în timpul celor două conflagrații mondiale, zone în care se pot descoperi importante cantități de muniție neexplodată.

Utilizându-se și datele statistice referitoare la misiunile de asanare pirotehnică desfășurate pe teritoriul județului se constată că zonele de risc cel mai ridicat sunt teritoriul municipiului Buzău și împrejurimile acestuia.

Conform situațiilor centralizatoare ale I.G.S.U. județul Buzău se regăsește între primele județe pe țară în ceea ce privește numărul misiunilor de asanare pirotehnică executate.

 • 4.3 SITUAȚIA UTILITĂȚILOR ȘI ANALIZA DE CONSUM:

Necesarul de utilități și de relocare/protejare

Conform datelor din planurile de amplasament nu se pot identifica rețele edilitare care ar necesita relocare / protejare.

- soluții pentru asigurarea utilităților necesare:

Incaperile statiilor de pompare ape meteorice vor fi alimentate cu:

 • a. apă -branșare la rețeaua de alimentare cu apă existentă în zona amplasamentului,

 • b. canal -branșare la reteaua de canalizare existentă în zona amplasamentului,

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • c. energie electrică -branșare la rețeaua existentă în zona amplasamentului.

Sera didactica se va racorda la :

 • a. apă -branșare la rețeaua de alimentare cu apă existentă în zona amplasamentului,

 • b. canal -branșare la reteaua de canalizare existentă în zona amplasamentului,

 • c. energie electrică -branșare la rețeaua existentă în zona amplasamentului

Utilități temporare (pe durata execuției lucrărilor)

Accesul la amplasamente se va face din drumurile existente.

Organizarea de șantier se va desfășura strict pe terenul desemnat de titularul investiției.

Pentru protecția utilizatorilor clădirilor învecinate, de pe același amplasament cu lucrările de execuție, care circulă în zonă, lucrările se vor semnaliza corespunzător pentru evitarea oricărui pericol.

Nu se vor bloca căile de acces auto și pietonale.

În timpul lucrărilor de execuție, incinta va fi asigurată cu utilități prin racorduri provizorii, dar numai cu aprobarea titularului. Executantul va plăti pentru consumurile de utilități în conformitate cu citirea de pe contoare.

 • 4.4     SUSTENABILITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

  • 4.4.1 IMPACTUL SOCIAL ȘI CULTURAL, EGALITATEA DE ȘANSE

Investiția va avea un puternic impact social și cultural prin:

 • - asigurarea condițiilor adecvate de igienă și confort în unități de învățământ școlar;

 • - creșterea calității serviciilor în unitățile de învățământ;

 • - reducerea fenomenelor de marginalizare și excluziune socială (dezlipirea etichetei de școală mai puțin atrăgătoare sau nesigura, pentru copii);

 • - creșterea calității vieții utilizatorilor clădirilor unităților de învățământ;

 • - menținerea unor locuri de muncă atât în faza de implementare, cât și în faza de operare / exploatare.

 • - cresterea sigurantei ocupantilor (elevi, cadre didactice) prin implementarea masurilor de Securitate la incendiu

 • - reducerea cheltuielilor cu energia electrica, apa, canalizare.

 • - diversificarea actului didactic prin organizarea de lectii practice, in aer liber

 • - cresterea eficientei energetice

Grupul țintă:

> Populația Municipiului Buzău

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Beneficiari direcți:

 • > copiii ce urmează cursurile unității de învățământ unde se va implementa acest proiect pilot, urmand ca sa se extinda pentru toate unitatile de invatamant,

 • > cadrele didactice si personalul angajat al unităților de învățământ unde se vor realiza aceste masuri de economie circulara.

Dreptul la egalitate de șanse este un drept fundamental în cadrul Uniunii Europene, fiind conceptul conform căruia toate ființele umane sunt libere să-și dezvolte capacitățile personale și să aleagă, fără limitări impuse de roluri stricte. Conceptul are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilități sau orientare sexuală.

Principiul egalității de șanse, nediscriminare, egalitate de gen va sta la baza realizării proiectului de investiții și va include minim următoarele măsuri:

 • - distribuirea sarcinilor, în cadrul echipelor de proiect a beneficiarului / proiectantului / executantului se vor baza pe criteriul competenței și va valorifica experiența fiecărui membru în afara oricăror prejudecăți de vârsta, sex, orientare religioasa sau de statut;

 • - atribuirea contractelor de lucrări și servicii va fi realizată în conformitate cu prevederile legale aplicabile beneficiarilor publici, cu respectarea principiilor transparenței, economicității, principiul eficienței, principiul eficacității și a principiului egalității de șanse, atât în cadrul atribuirii, cât și derulării contractelor;

 • - vor fi create premisele necesare creării de locuri de munca temporare pe durata execuției lucrărilor, fără restricții legate de vârsta, sex, orientare religioasa sau de statut social;

 • - vor fi adoptate soluții pentru accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități ce au ca scop creșterea gradului de incluziune socială a acestora și respectarea principiului egalității de șanse;

 • - managementul implementării proiectului va fi realizat cu respectarea principiului “leadership împărtășit”, responsabilitățile membrilor echipelor de proiect a beneficiarului / proiectantului / executantului fiind distribuite conform experienței și capacităților individuale în raport cu activitățile specifice.

 • 4.4.2 ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI: ÎN FAZA DE REALIZARE, ÎN FAZA DE OPERARE

> În faza de execuție nu vor fi create noi locuri de muncă, având în vedere faptul că se vor folosi servicii subcontractate și se vor folosi resursele umane existente ale contractorilor. Astfel, proiectul va contribui la menținerea locurilor de muncă deja existente. Societatea care va executa lucrarea poate oferi locuri de muncă pe perioada de execuție a lucrărilor.

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

> În faza de operare nu vor fi create noi locuri de muncă. Operarea/exploatarea sistemelor de instalații si a serei didactice se va efectua de către personalul deja angajat pentru întreținere.

 • 4.4.3 IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA

BIODIVERSITĂȚII ȘI A SITURILOR PROTEJATE, DUPĂ CAZ

Impactul asupra mediului constă în analiza complexă a influenței noii investiții asupra:

-protecției calității aerului;

-protecției solului/subsolului;

-protecției calității apelor;

-protecției împotriva zgomotului și a vibrațiilor;

-protecției împotriva radiațiilor;

-protecției ecosistemelor terestre și acvatice;

-protecției așezărilor umane;

-gospodărirea deșeurilor;

-gospodărirea substanțelor toxice și periculoase;

-impactului vizual.

 • 4.4.3.1 Emisii în mediul ambiant (protecța calității aerului)

Valorile emisiilor echipamentelor ce se vor monta se vor încadra în limitele admise de legislația în vigoare.

 • 4.4.3.2 Protecția solului și subsolului; protecția calității apelor

Toate apele pluviale colectate de pe acoperișul clădirilor si de pe platformele betonate vor fi dirijate, de asemenea, către bazinele de retentive a apelor pluviale si se va reutiliza.

 • 4.4.3.3 Protecția împotriva radiațiilor

Nu este cazul pentru noua investiție.

 • 4.4.3.4 Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Vor fi montate surse generatoare de zgomot: pompe.

Nivelul de zgomot se va încadra în limitele admise de legislația în vigoare.

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • 4.4.3.5 Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Nu este cazul.

 • 4.4.3.6 Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Rezervoarele subterane si supraterane, prin amplasarea lor, nu aduc prejudicii mediului deja construit și aflat în echilibru datorită funcțiunilor care nu periclitează sănătatea oamenilor și mediul normal (unități de învățământ). Se vor reface amenajarile peisagistice dupa executarea sapaturilor

Executantul va păstra permanent curățenia în șantier și va degaja zonele de lucru de resturile de materiale și de utilajele care nu mai sunt necesare execuției.

Se va evita poluarea solului prin scurgeri de carburant de la utilajele și mijloacele auto folosite, iar autovehiculele folosite vor fi obligatoriu curățate la părăsirea șantierului.

Executantul își va angaja personalul propriu pentru paza pe timpul nopțtii a lucrărilor executate din care pot fi sustrase materiale, precum și a materialelor nefolosite încă la execuție.

Incinta va trebui asigurată cu pază și pentru evitarea oricăror incidente care ar putea provoca accidente cu risc asupra oamenilor sau mediului înconjurator (de exemplu incendii, etc.).

În incintă vor trebui asigurate măsurile PSI corespunzătoare, cu posibilități de acces rapid al mijloacelor de intervenție PSI.

 • 4.4.3.7 Gospodărirea deșeurilor

Deșeurile rezultate în timpul executării lucrărilor de execuție (construcții-montaj) vor fi depozitate într-un spațiu special amenajat, stabilit de comun acord cu titularul investiției, și vor fi evacuate pe baza unui contract cu o firmă specializată.

Deșeurile menajere se vor colecta și stoca temporar în recipiente închise, pe platforme special amenajate, de unde vor fi preluate ulterior de firma de salubritate locală cu care se va încheia contractul de prestări servicii.

 • 4.4.3.8 Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

Nu este cazul.

 • 4.4.3.9 Lucrări de reconstrucție ecologică

Accesul la obiectiv se va realiza direct din drumurile publice existente.

Obiectivele cu care va fi mobilată organizarea de șantier au caracter de provizorat și vor funcționa numai pe perioada execuției, fiind dezafectate la terminarea lucrărilor acestora. La terminarea lucrărilor, executantul are obligația curățirii zonelor afectate (curte școală, spații verzi, ș.a.) de orice material sau reziduuri și refacerea acestora, redându-le funcționalitatea anterioară.

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • 4.4.4 IMPACTUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE RAPORTAT LA CONTEXTUL NATURAL ȘI

ANTROPIC ÎN CARE ACESTA SE INTEGREAZĂ, DUPĂ CAZ

Având în vedere faptul că lucrările prevăzute în prezentul Studiu de Fezabilitate nu sunt lucrări majore, care să afecteze suprafețe mari de teren, iar după terminarea lucrărilor se va reface amplasamentul la starea inițială, obiectivul de investiție nu va avea impact negativ asupra contextului natural și antropic în care va fi amplasat.

 • 4.5 ANALIZA CERERII DE BUNURI ȘI SERVICII, CARE JUSTIFICĂ DIMENSIONAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Proiectul de investiții „ Implementarea de măsuri de economie circulară la școala gimnazială nr. 11 municipiul Buzău” reprezintă o soluție viabilă pentru îmbunătățirea calității serviciilor și obținerea unui preț decent a acestor servicii.

Rezultate așteptate prin realizarea proiectului de investiții:

 • - modernizarea utilităților de bază - energie electrica, iluminat,canalizare;

 • - se vor îmbunatăți performanțele energetice ale unității de învățământ;

 • - asigurarea condițiilor adecvate de igienă;

 • - creșterea calității serviciilor;

-creșterea sigurantei personalului (elevi si cadre didactice)

 • - creșterea calității vieții utilizatorilor

J                                                                 ?                           ?

Analiza cost-beneficiu (ACB) are drept scop estimarea impactul socio-economic al proiectului de investiție propus, prin identificarea și cuantificarea monetară a efectelor investiției (financiare și non-financiare).

În cadrul acestui subcapitol se prezintă elementele necesare în realizarea analizei cost-beneficiu. Tot aici se va ține cont de două diferențe notabile ce pot să apară între analiza de tip evaluarea proiectului din sfera sectorului public și planul de afaceri din sfera sectorului privat:

 • > criteriul decizional: aici sectorul privat finanțează numai proiectele cu rentabilitatea financiară estimată mai mare decât costul capitalului, în timp ce autoritatea publică (inclusiv cea comunitară), finanțează cu precădere proiecte cu rentabilitatea financiară estimată mai mică decât costul capitalului;

 • > cuantificarea impactului non-financiar: autoritatea publică ia decizia de a susține financiar un proiect nu exclusiv pe baza rentabilității pur financiare, ci pe baza rentabilității economice (proiectul trebuie să aibă un impact net pozitiv la nivelul societății, inclusiv aspectele non-financiare).

Aceste diferențe ale abordării autorității publice în raport cu finanțarea proiectelor ține de rolul statului în economie. Statul, în forma sa modernă, există pentru a spori bunăstarea

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

individuală și colectivă a cetățenilor săi. În speță, statul trebuie să furnizeze acele servicii sau bunuri care în lipsa lor nu ar exista.

Pentru furnizarea acestor servicii sau bunuri, statul intervine în economie prin reglementări la nivel național, prin impozitare și subvenționare. Acordarea subvențiilor către diverse firme are la bază o analiză cost - beneficiu.

Analiza cost - beneficiu presupune:

 • >  Identificarea și evaluarea costurilor și veniturilor corespunzătoare proiectului de implementare a sistemelor de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice;

 • > Compararea consumurilor existente cu cele realizate după aplicarea soluțiilor de echipare.

 • 4.6 ANALIZA FINANCIARĂ, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ: SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ, FLUXUL DE NUMERAR CUMULAT, VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ, RATA INTERNĂ DE RENTABILITATE, RAPORTUL COST-BENEFICIU;

Scopul analizei financiare este este de a calcula performanța și sustenabilitatea financiară a investiției propuse pe parcursul perioadei de referință, cu scopul de a stabili cea mai potrivită structură de finanțare a acesteia. Această analiză se referă la susținerea financiară și sustenabilitatea pe termen lung, indicatorii de performanță financiară.

Rata anuală de actualizare nominală care va fi aplicată este de 5,5%/an și iar rata financiară de actualizare aplicată în termeni reali este de 5%/an, așa cum este recomandat de UE și adoptat de autoritățile române.

TVA-ul nu este inclus în proiecțiile fluxului de numerar. TVA-ul reprezintă un transfer și nu face parte din analiza economică. Pentru conformitate, rata TVA-ului este de 19%.

Evaluarea unui proiect energetic se efectuează în conformitate cu standardele acceptate pe plan internațional, indicatorii activității financiare estimându-se pornind de la fluxul financiar prognozat. Pentru o investiție nouă, fluxurile financiare trebuie să se refere atât la perioada de realizare a acesteia, cât și la o parte semnificativă din durata de viață a instalațiilor. Analiza financiară a proiectului de investiții curent se va realiza pe o durată de 10/20 ani de funcționare a obiectivului.

Pentru prognoza fluxurilor financiare s-a pornit de la mai multe ipoteze care pot fi luate în calcul, pentru acest proiect. Astfel:

 • > Momentul (anul) de referință pentru actualizare este momentul (anul) în care se realizează investiția. Fluxurile de numerar actualizate vor fi calculate în raport cu acesta.

 • > Veniturile anuale produse de proiect provin din economiile ce apar ca diferență între costurile cu energie electrica si apa/canal provenită din sursele actuale și costurile cu energia electrica provenită din sursa noua;

 • > Pentru analiza economică, studiul ia în calcul cheltuielile anuale, precum și cheltuielile de investiții (conform devizului).

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Proiectul este sustenabil din punct de vedere financiar atunci când funcționarea lui nu implică riscul de a rămâne fără bani în viitor. Problema esențială este calendarul încasărilor de numerar și al plăților, adică modul în care, pe durata de analiza a proiectului, sursele de finanțare (inclusiv veniturile și orice fel de transferuri de numerar) vor corespunde în mod constant cu plățile anuale.

Fluxul de numerar cumulat reprezintă suma cumulativă, de la an la an, a fluxurilor financiare nete neactualizate generate de proiect. În funcție de valorile acestui indicator se vor putea lua următoarele decizii:

 • > proiectarea unui flux de numerar cumulat pozitiv pe fiecare an al perioadei analizate demonstrează că proiectul nu întâmpină riscul unui deficit de numerar (lichidități) care să pună în pericol realizarea sau operarea investiției;

 • > valoarea informativă suplimentară a acestui indicator este redusă, dată fiind cumularea unor fluxuri de numerar cu valori diferite în timp.

Sustenabilitatea apare în cazul în care fluxul de numerar net al încasărilor și plăților generate efectuate în numerar este pozitiv pentru toți anii luați în considerare.

Situatia actuala a consumului de utilitati a obiectivului :

Nr.

crt.

Denumire indicator

U/M

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

Semestrul 1/2019

Obs.

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

• 1

Apa

mc

4737

23896,52

2165

10949,68

2877

14550,7

1187

6003,36

2

Canalizare

mc

4737

14779,44

2165

6698,52

2877

8900,87

1187

3363,97

3

Energie electrica

KWh

55016,554

33705,54

46358

25114,38

79979

41545,61

42492

30253,08

4

Apa meteorica

mc

1765,8

4393,08

1425,852

4470,36

1001,51

3098,67

483,998

1371,65

5

Energie termica ( apa calda ♦ căldură )

Gcal

724,788472

349278,78

543,022656

281056,87

494,996328

228542,45

311,4086

156457,28

6

Gaze

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

apa

Canalizare

Energie electrica

UM

Cantitate

Valoare

UM

Cantitate

Valoare

UM

Cantitate

Valoare

UM

Cantitate

UM

ian

mc

48?

2463,05

mc

487

1519.44

KWh

4373

2759.73

mc

6.3

16,38

Gcal

178.758939

87174.33

feb

mc

?CQ

1057.04

mc

209

652.08

KWh

5603

3641.64

mc

113,085

294.02

Gcal

134.946156

66313,61

martie

mc

208

1051,98

mc

208

648,96

KWh

58,554

38,08

mc

61.425

159,7

Gcal

143,373749

68919.89

aprilie_______

mc

484

2447.87

mc

484

1510,08

KWh

5388

3229,64

mc

177.66

461.92

Gcal

13.346661

7777.08

ma>_______

mc

322

1628,55

mc

322

10C4 64

KWh

4774

2861.34

mc

0

0

Gcal

>unie

mc

170

859,79

mc

170

530.4

KWh

4968

3187,36

mc

321.21

601.15

Gcal

>u>

mc

280

1416.12

mc

280

873.6

KWh

1900

1133,35

mc

194.04

540.5

Gcal

JUR

mc

116

61258

mc

116

361.92

KWh

1454

874.75

mc

27,72

72,07

Gcal

sept

mc

202

1021.63

mc

202

630,74

KWh

3032

1829,73

mc

180.18

468.47

Gcal

--—- ■

oct

mc

615

3110.42

mc

615

1918.8

KWh

6512

4079.83

mc

183.33

476,66

Gcal

70,102967

33021,86

nov

mc

826

<177.57

mc

826

2577,12

KWh

8673

5303,86

mc

384.3

999.18

Gcal

dec

mc

818

4049.92

mc

818

2552.16

KWh

8281

4766,23

mc

116,55

303,03

Gcal

184.26

86072.01

[total

4737

23896,52

_

4737

14779,44

55016,554

33705,54

1765,8

4393.08

724.788472

349278.78

2017

apa

Canalizare

Energie electrica

Apa meteorica

UM

Cantitate

Valoare

UM

Cantitate

Valoare

UM

Cantitate

Valoare

UM

Cantitate

Valoare

UM

Cantitate

Valoare

tan

mc

292

1476.82

1916,83

mc

292

903,45

KWh

8491

4721.32

mc

50.4

155,94

G*-al

128 948492

58244.95

feb

mc

379

mc

329

1172,62

KWh

4152

2224.95

mc

10,395

32 J 7

Gcal

196,2642

91679.44

martie

mc

mc

KWh

6101

3425,87

mc

Gcal

75,7832

32977.76

aprilie

mc

272

1375.66

mc

272

841.57

KWh

5316|

2816.99

mc

40.635

125,73

Gcal

29.197

32977,76

mai

mc

393

1987,63

mc

393

1215,94

KWh

4961

2665,92

mc

238,14

736,8

Gcal

12705.35

iunie

mc

187

945.77

mc

187

578.58

KWh

2053

971.98

mc

415,17

1284,54

Gcal

iul

mc

mc

KWh

mc

Gcal

aug

mc

81

409,66

mc

81

250,61

KWh

2120

1115,79

mc

252

779.69

Gcal

sept

mc

93

470,36

mc

93

287,75

KWh

3819

2034.81

mc

102,06

315,78

Gcal

oct

mc

226

1143,01

mc

226

699.25

KWh

mc

171

532.13

Gcal

11.510741

5062,7

nov

mc

mc

KWh

mc

Gcal

dec

mc

242

1223,94

mc

242

748.75

KWh

9345

5136.7

mc

146,052

507.58

Gcal

101,319023

47408.91

TOTAL

2165

10949,6R

2165

6698,52

46358

25114,38

1425,852

4470,36

543,022656

781056,87

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

2018

apa

Canalizare

I nergir electrica

Apa meteorica

UM

Cantitate

Valoare

UM

Cantitate

Valoare

UM

C antitate

Valoare

UM

Cantitate

Valoare

UM

Cantitate

Valoare

ian

mc

250

1264.4

mc

750

773,5

KWh

7289

3684.41

mc

83.349

257,88

Gcal

109.303

4X074,08

feb

mc

304

1537,51

mc

304

940,58

KWh

8757

4560.21

mc

48,51

150,09

Gcal

101.2682

;. .; \ ■

martie

mc

303

1532.45

mc

303

937.48

KWh

8492

4382.54

mc

86.4)6

267,43

Gcal

100,8/22 79

44366.04

a prilie

mc

14C

708,06

mc

140

433,16

KWh

5439

2843,02

mc

184.779

571,71

Gcal

10,51365!

4624.15

mai

mc

249

1259,34

mc

249

770,41

KWh

5573

2993.54

mc

5.292

16,37

Gcal

0

0

iunie

mc

156

788,99

mc

156

482,67

KWh

4619

2369.56

mc

25,137

77,77

Gcal

0

0

-ui

mc

25

126,44

mc

25

77,35

KWh

2284

838,02

mc

264.159

817,3

Gcal

0

0

aug

mc

24

121,39

mc

24

74,25

KWh

2014

1045,23

mc

238.581

738.17

Gcal

0

0

sept

mc

139

703

mc

139

430,07

KWh

5341

2868.43

mc

1.764

5.46

Gcal

0

0

oct

mc

432

2184.88

mc

432

1336.62

KWh

12116

6336.25

mc

23.814

73.68

Gcal

0

0

nov

mc

601

3039,61

mc

601

1858,9

KWh

9167

4912.92

mc

6,615

20.4/

Gcal

54.941553

27603.63

dec

mc

254

1284.63

mc

254

785,88

KWh

8833

4711.48

mc

33.075

102.34

Gcal

118,097645*

59334.38

TOTAL

2877

14550,7

2877

8900,87

_______79979

41545,61

1001,511

3098,67

494,996328

228542.45

2019

apa

Canalizare

Energie electrica

Apa meteorica

Energie termica

UM

Cantitate

Valoare

UM

Cantitate

Va'oare

UM

Cantitate

Valoare

UM

Cantitate

Valoare

UM

Cantitate

Valoare

ian

mc

111

561.4

mc

111

314,57

KWh

8400

5394,26

mc

71.442

202.47

Gcal

129.068632

6484b,4

feb

mc

163

824.39

mc

163

461.94

KWh

8217

5873.97

mc

62.843

1» t

Gcal

96,360993

48413,5

martie

mc

181

915.42

mc

181

512.96

KWh

7632

5588,26

mc

26.901

76.23

Gcal

75.742792

38054,54

aprilie

mc

306

1547.62

mc

306

867,21

KWh

7373

5731,04

mc

31.752

«9.99

Gcal

10.236182

5142,84

mai

mc

148

748.57

mc

148

419.44

KWh

5049

3767.71

mc

164,052

464.92

Gcal

0

0

iunie

mc

278

Î406.C1

mc

278

787,85

KWh

5321

3897.84

mc

127.008

359.94

Gcal

0

0

iul

mc

mc

KWh

mc

Gcal

aug

mc

mc

KWh

mc

Gcal

sept

mc

mc

KWh

mc

Gcal

oct

mc

mc

KWh

mc

Gcal

nov

mc

KWh

mc

Gcal

dec

mc

mc

KWh

mc

Gcal

TOTAL

1187

6003.36

1187

3363,97

42492

30253,08

483.998

1371,65

311,408599

156457,28

Criteriile de evaluare a performanței și sustenabilității financiare ale proiectului sunt evidențiate prin calculul indicatorilor:

 • > VANF - valoarea actualizată netă financiară calculat la total valoare investiție;

 • > RIRF - rata de rentabilitate financiară calculată la total valoare investiție;

 • > B/C - raportul dintre valoarea actualizată a beneficiilor financiare și valoarea actualizată a costurilor financiare;

 • > fluxul de numerar cumulat.

În calculul acestor indicatori se vor folosi următoarele prescurtări:

Bi - reprezintă beneficiile financiare din anul i;

Ci - reprezintă costurile financiare din anul i;

r - reprezintă rata de actualizare financiară;

Valoarea actualizată netă financiară (VANF) este calculată prin metoda fluxurilor de numerar actualizate, cu aplicarea unui factor de actualizare determinat pe baza ratei de actualizare și a numărului de ani din perioada de referință. Cu ajutorul indicatorului se stabilește varianta optimă din punctul de vedere al analizei cost- beneficiu. Pentru ca proiectul să fie rentabil din punct de vedere financiar, VANF trebuie să fie pozitiv.

vanf= y^pȘ

(1+r)

Rata de rentabilitate financiară (RIRF) se bazează, de asemenea, pe fluxul de numerar actualizat și reprezintă acea rată de „actualizare” pentru care VANF devine zero. Ca măsură decizională, proiectul are nevoie de finanțare publică și este declarat corespunzător dacă RIRF<5%. Relația de calcul pentru determinarea RIRF este:

VANF = ¥        = O

A (1+R/RF)'

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Raportul dintre valoarea actualizată a beneficiilor financiare și valoarea actualizată a costurilor financiare (B/C) reprezintă actualizarea veniturilor și costurilor financiare similară VANF, dar numărătorul este reprezentat, pe rând, de beneficiile anuale (Bi) și, respectiv, costurile anuale (Ci). Raportul cost-benficiu este un indicator complementar VANF, comparând valoarea actuală a beneficiilor viitoare cu valoarea actuală a costurilor viitoare, incluzând valoarea investiției:

VANF +10 VANF

B/C = ----:--- = —;  + 1

Durata de recuperare actualizată (TRA) este un concept superior VNAF, mai ales pentru companii ce derulează afaceri de anvergură. Metoda actualizează veniturile nete, înregistrate an de an, determinând perioada de recuperare a capitalului investit. Este un criteriu clar pentru acceptarea proiectelor.

Criteriul de acceptabilitate este ca perioada de recuperare să fie inferioară duratei normate de utilizare. Această perioadă corespunde momentului în care valoarea netă actualizată financiară devine 0:

I™ D

VANF = V 7^=0

Zu (1+r)'

Rezultatele calculelor indicatorilor de analiză financiară, în valori actualizate, se regăsesc în tabelele de mai jos.

1. Sistem de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice

Proiect:

Scoala 11

Locație:

Buzau

Putere instalata:

27

kWp

Tip instalare:

rooftop

Tarif energie:

€       0.1400

Euro/kWh

Energie produsa in primul an:

31,000

kWh

Pret/kWp:

1,240.74

Euro/kWp

Investitie totala:

€    33,500.00

Euro

O&M:

Euro/an

Perioada break-even:

84

Luni

IRR:

15.46%

Suprafata disponibila

200

m2

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Calcul anual cost energie si economisire

Luna

Consum energie client

Tarif energie

Factura energie

Energie generata de PV

Energie consumata din retea

Factura energie estimata

Energie injectata prosumer (30%)

Energie injectata prosumer (30%)

Economisire

Economisire TOTALA

-

MWh

Euro/MWh

Euro

MWh

MWh

Euro

MWh

EURO

Euro

Euro

Ianuarie

8.40

145

1,218.00

1.21

7.19

1,042.86

0.36

17.01

175

192

Februarie

8.22

160

1,314.72

1.63

6.58

1,053.53

0.49

22.99

261

284

Martie

7.63

160

1,221.12

2.28

5.36

856.86

0.68

32.06

364

396

Aprilie

7.87

160

1,259.68

2.77

5.11

816.95

0.83

38.97

443

482

Mai

5.05

160

807.84

3.77

1.28

204.65

1.13

53.10

603

656

Iunie

5.32

120

638.52

3.93

1.39

166.36

1.18

55.42

472

528

Iulie

2.28

120

274.08

4.15

-

1.87

87.80

274

362

August

2.01

120

241.68

3.59

-

1.58

74.19

242

316

Septembrie

5.34

120

640.92

2.98

2.37

283.84

0.89

41.91

357

399

Octombrie

12.12

120

1,453.92

2.40

9.71

1,165.79

0.72

33.82

288

322

Niembrie

9.17

120

1,100.04

1.32

7.85

941.48

0.40

18.61

159

177

Decembrie

8.89

120

1,066.56

0.97

7.92

950.17

0.29

13.66

116

130

Anual: |

82.30

-

11,237.08

31.10

54.75

7,482.51

10.43

489.54

3,758

446

Calcul recuperare investiție

Ani

Energie produsa

Tarif

Economisire bruta

O&M

Economisire neta

Investitie generata

ROI

ROI

-

kWh

Euro/kWh

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

%

0 (investitie)

-

-

-

-

(33,500.00)

-

(33,500.00)

(1.00)

1

31,000

0.140

4,340.00

-

4,340.00

4,340.00

(29,160.00)

(0.87)

2

30,752

0.147

4,520.54

-

4,520.54

8,860.54

(24,639.46)

(0.74)

3

30,506

0.154

4,697.92

-

4,697.92

13,558.47

(19,941.53)

(0.60)

4

30,262

0.162

4,902.44

-

4,902.44

18,460.91

(15,039.09)

(0.45)

5

30,020

0.170

5,103.40

-

5,103.40

23,564.31

(9,935.69)

(0.30)

6

29,780

0.179

5,330.62

-

5,330.62

28,894.93

(4,605.07)

(0.14)

7

29,542

0.188

5,553.90

-

5,553.90

34,448.83

948.83

0.03

8

29,306

0.197

5,773.28

-

5,773.28

40,222.11

6,722.11

0.20

9

29,072

0.207

6,017.90

-

6,017.90

46,240.01

12,740.01

0.38

10

28,839

0.217

6,258.06

-

6,258.06

52,498.08

18,998.08

0.57

11

28,608

0.228

6,522.62

-

6,522.62

59,020.70

25,520.70

0.76

12

28,379

0.239

6,782.58

-

6,782.58

65,803.28

32,303.28

0.96

13

28,152

0.251

7,066.15

-

7,066.15

72,869.43

39,369.43

1.18

14

27,927

0.264

7,372.73

-

7,372.73

80,242.16

46,742.16

1.40

15

27,704

0.277

7,674.01

-

7,674.01

87,916.17

54,416.17

1.62

16

27,482

0.291

7,997.26

-

7,997.26

95,913.43

62,413.43

1.86

17

27,262

0.306

8,342.17

-

8,342.17

104,255.60

70,755.60

2.11

18

27,044

0.321

8,681.12

-

8,681.12

112,936.73

79,436.73

2.37

19

26,828

0.337

9,041.04

-

9,041.04

121,977.76

88,477.76

2.64

20

26,613

0.354

9,421.00

-

9,421.00

131,398.77

97,898.77

2.92

Total:

575,078

1                             -

131,398.77

-

131,398.77

1                                 -

1                                 -

1    ■

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)Cost energie si economisire“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Ani

CHELTUIELI

VARIANTA DE REFERINTA

CHELTUIELI

VARIANTA PROPUSA

VALOARE NEACTUALIZATA

FLUX NUMERAR

CUMULAT NET NEACTUALIZAT

VALOARE ACTUALIZATA

FLUX NUMERAR

CUMULAT NET ACTUALIZAT

-

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

0 (investiție)

-33,500.00

-33,500.00

1

11,237.08

6,992.97

4,244.11

-29,255.89

4,042.01

-29,457.99

2

11,798.93

7,342.61

4,456.32

-24,799.57

4,042.01

-25,415.97

3

12,388.88

7,709.75

4,679.14

-20,120.43

4,042.01

-21,373.96

4

13,008.32

8,095.23

4,913.09

-15,207.34

4,042.01

-17,331.95

5

13,658.74

8,499.99

5,158.75

-10,048.59

4,042.01

-13,289.93

6

14,341.68

8,924.99

5,416.68

-4,631.91

4,042.01

-9,247.92

7

15,058.76

9,371.24

5,687.52

1,055.61

4,042.01

-5,205.91

8

15,811.70

9,839.81

5,971.89

7,027.51

4,042.01

-1,163.89

9

16,602.29

10,331.80

6,270.49

13,297.99

4,042.01

2,878.12

10

17,432.40

10,848.39

6,584.01

19,882.01

4,042.01

6,920.13

11

18,304.02

11,390.81

6,913.21

26,795.22

4,042.01

10,962.15

12

19,219.22

11,960.35

7,258.87

34,054.10

4,042.01

15,004.16

13

20,180.18

12,558.36

7,621.82

41,675.92

4,042.01

19,046.17

14

21,189.19

13,186.28

8,002.91

49,678.83

4,042.01

23,088.18

15

22,248.65

13,845.59

8,403.06

58,081.88

4,042.01

27,130.20

16

23,361.08

14,537.87

8,823.21

66,905.09

4,042.01

31,172.21

17

24,529.14

15,264.77

9,264.37

76,169.46

4,042.01

35,214.22

18

25,755.59

16,028.01

9,727.59

85,897.04

4,042.01

39,256.24

19

27,043.37

16,829.41

10,213.97

96,111.01

4,042.01

43,298.25

20

28,395.54

17,670.88

10,724.66

106,835.67

4,042.01

47,340.26

Astfel, indicatorii de analiza financiara au rezultat :

FLUX DE NUMERAR CUMULAT

106,835.67

VALOARE ACTTUALIZATA NETA FINANCIARA

47,340.26

RATA DE RENTABILITATE FINANCIARA

45%

RAP COST BENEFICIU

2.41

DURATA DE RECUPERARE ACTUALIZATA

8.00

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Instalație iluminat cu LED

Iluminat Scoala nr. 11 Buzau

Installed Power [W]- existing lighting

16,954

Installed Power [W]- new lighting

9,926

Energy Price (EUR/KWh)

0.140

Annual Maintenance Cost [EUR]

1,000

Total Investment [EUR]

20,824

Number of working hours per year (h)

2,000

Luminaires lifetime (h)

50,000

luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

costuri pe luna sistem actua l

793.82

793.82

793.82

793.82

793.82

793.82

793.82

793.82

793.82

793.82

793.82

793.82

costuri pe luna sistem nou

378.15

378.15

378.15

378.15

378.15

378.15

378.15

378.15

378.15

378.15

378.15

378.15

luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Costuri l unare cumulate pentru sistemul de iluminat actua l [€]

€   793.82

€ 1,587.65

€ 2,381.47

€ 3,175.30

€ 3,969.12

€ 4,762.94

€ 5,556.77

€ 6,350.59

€ 7,144.42

€ 7,938.24

€ 8,732.06

€ 9,525.89

Costuri l unare cumulate pentru sistemul de iluminat cu LED [€]

€ 21,202.15

€ 21,580.31

€ 21,958.46

€ 22,336.61

€ 22,714.77

€ 23,092.92

€ 23,471.07

€ 23,849.23

€ 24,227.38

€ 24,605.53

€ 24,983.69

€ 25,361.84

luna

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

costuri pe luna sistem actual

793.82

793.82

793.82

793.82

793.82

793.82

793.82

793.82

793.82

793.82

793.82

793.82

costuri pe luna sistem nou

378.15

378.15

378.15

378.15

378.15

378.15

378.15

378.15

378.15

378.15

378.15

378.15

luna

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Costuri l una re cumulate pentru sistemul de iluminat actual [€]

€ 10,319.71

€ 11,113.54

€ 11,907.36

€ 12,701.18

€ 13,495.01

€ 14,288.83

€ 15,082.66

€ 15,876.48

€ 16,670.30

€ 17,464.13

€ 18,257.95

€ 19,051.78

Costuri l una re cumulate pentru sistemul de iluminat cu LED [€]

€ 25,739.99

€ 26,118.15

€ 26,496.30

€ 26,874.45

€ 27,252.60

€ 27,630.76

€ 28,008.91

€ 28,387.06

€ 28,765.22

€ 29,143.37

€ 29,521.52

€ 29,899.68

luna

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

costuri pe luna sistem actual

793.82

793.82

793.82

793.82

793.82

793.82

793.82

793.82

793.82

793.82

793.82

793.82

costuri pe luna sistem nou

378.15

378.15

378.15

378.15

378.15

378.15

378.15

378.15

378.15

378.15

378.15

378.15

luna

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Costuri l una re cumulate pentru sistemul de iluminat actua l [€]

€ 19,845.60

€ 20,639.42

€ 21,433.25

€ 22,227.07

€ 23,020.90

€ 23,814.72

€ 24,608.54

€ 25,402.37

€ 26,196.19

€ 26,990.02

€ 27,783.84

€ 28,577.66

Costuri l una re cumulate pentru sistemul de iluminat cu LED [€]

€ 30,277.83

€ 30,655.98

€ 31,034.14

€ 31,412.29

€ 31,790.44

€ 32,168.60

€ 32,546.75

€ 32,924.90

€ 33,303.06

€ 33,681.21

€ 34,059.36

€ 34,437.52

luna

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

costuri pe luna sistem actua l

793.82

793.82

793.82

793.82

793.82

793.82

793.82

793.82

793.82

793.82

costuri pe luna sistem nou

378.15

378.15

378.15

378.15

378.15

378.15

378.15

378.15

378.15

378.15

luna

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Costuri l unare cumulate pentru sistemul de iluminat actual [€]

€ 29,371.49

€ 30,165.31

€ 30,959.14

€ 31,752.96

€ 32,546.78

€ 33,340.61

€ 34,134.43

€ 34,928.26

€ 35,722.08

€ 36,515.91

Costuri l unare cumulate pentru sistemul de iluminat cu LED [€]

€ 34,815.67

€ 35,193.82

€ 35,571.98

€ 35,950.13

€ 36,328.28

€ 36,706.44

€ 37,084.59

€ 37,462.74

€ 37,840.89

€ 38,219.05

costuri anuale sistem existent

costuri anuale

sistem LED

investitie

9525.89

4537.84

20,824.00

costuri lunare sistem existent

costuri lunare sistem LED

793.82

378.15

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Total Cost Of Ownership

Iluminat Scoala nr. 11 Buzau

Existing Lighting System

New Lighting System

A

[%]

Installed Power [W]

16,954

9,926

-7,028

-41%

Energy Losses [W]

1,695

0

-1,695

-100%

Annual Energy Consumption [KWh]

37,299

19,852

-17,447

-47%

Annual Energy Cost [EUR]

8,526

4,538

-3,988

-47%

Annual Maintenance Cost [EUR]

1,000.00

-

-1,000

-100%

Annual Operational Cost [EUR]

9,525.89

4,537.84

-4,988

-52%

Total Investment [EUR]

-

20,824.00

20,824

Total Costs in 25 years [EUR]

238,147.21

113,445.96

-124,701

Total Costs in 5 years [EUR]

47,629.44

22,689.19

-24,940

Return On Investment (years)

4.17Calculation Base                             Value                            Monthly Costs                           Value

Energy Price (EUR/KWh)

0.14

Monthly Cost - Existing Lighting System (EUR excl. VAT)

793.82

Energy Index (Inflation)

4%

Monthly Cost - New Lighting System (EUR excl. VAT)

378.15

Monthly Savings (EUR excl.VAT)

415.67

Product Data

Value

Monthly Investment Quota (EUR excl. VAT) Calculated based on lifetime of new system

69.41

Number of working hours per year (h)

2,000

NET Monthly Savings (EUR excl. VAT)

346.26

Luminaires lifetime (h)

50,000

Luminaires lifetime (years)

25.0

Total Cost Of Ownership

Iluminat Scoala nr. 11 Buzau                      Return On Investment (years)                  4.17                   Years


“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Instalații sanitare.

Pentru masurile de circularitate introduse prin prezentul proiect criteriile financiare si analiza cost-beneficiu nu se aplica. Acestea au impact social pozitiv, induc siguranta in exploatarea cladirilor prin masurile de securitate la incendiu, induc impact pozitiv asupra mediului inconjurator, prin gestionarea rationala a resurselor de apa. Se pot evidentia

Luna

Consum apa potabila

Tarif apa

Factura apa potabila

Consum apa din rezerva meteorica

Factura apa potabila estimata

Economisire

Apa meteorica situatie actuala

Tarif apa meteorica

Factura apa meteorica

Factura apa meteorica estimata

Economisire

Economisire TOTALA

-

mc

lei/mc

lei

mc

lei

lei

mc

lei/mc

lei

lei

lei

lei

Ianuarie

250.00

5.06

1,265.00

150.00

506.00

759.00

83.35

3.09

257.87

257.87

1,017

Februarie

304.00

5.06

1,538.24

150.00

779.24

759.00

48.51

3.09

150.09

150.09

909

Martie

303.00

5.06

1,533.18

150.00

774.18

759.00

86.44

3.09

267.42

267.42

1,026

Aprilie

140.00

5.06

708.40

150.00

708.40

184.78

3.09

571.69

571.69

1,280

Mai

249.00

5.06

1,259.94

150.00

500.94

759.00

5.29

3.09

16.37

16.37

775

Iunie

156.00

5.06

789.36

150.00

30.36

759.00

25.14

3.09

77.77

77.77

837

Iulie

25.00

5.06

126.50

20.00

25.30

101.20

264.16

3.09

817.28

817.28

918

August

24.00

5.06

121.44

20.00

20.24

101.20

238.58

3.09

738.15

738.15

839

Septembrie

139.00

5.06

703.34

150.00

703.34

1.76

3.09

5.46

5.46

709

Octombrie

432.00

5.06

2,185.92

150.00

1,426.92

759.00

23.81

3.09

73.68

73.68

833

Niembrie

601.00

5.06

3,041.06

150.00

2,282.06

759.00

6.62

3.09

20.47

20.47

779

Decembrie

254.00

5.06

1,285.24

150.00

526.24

759.00

33.08

3.09

102.33

102.33

861

Anual:____

2,877.00

-

14,557.62

1,540.00

|    6,871.48

3,098.57 |            - |        3,099 |       10,785 1

economiile financiare induse de aceste masuri :

După cum se observă din calculele indicatorilor economici, criteriile economice VNAF și RIRF oferă un rezultat foarte clar: proiectul este sustenabil și eficient din punct de vedere financiar: fluxurile anuale de numerar sunt pozitive, VNAF este pozitiv, iar RIRF este superior ratei anuale de actualizare.

 • 4.7 ANALIZA ECONOMICĂ, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ ECONOMICĂ: VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ, RATA INTERNĂ DE RENTABILITATE ȘI, DUPĂ CAZ, ANALIZA COST-EFICACITATE

Beneficiile economice includ componentele măsurabile și nemăsurabile. Analiza economică este cea care justifică decizia de a subvenționa sau nu a autorităților naționale sau comunitare. Analiza financiară are scopul doar de a determina necesitatea finanțării și necesarul de finanțare.

Scopul analizei economice îl reprezintă evaluarea contribuției investiției propuse la bunăstarea societății in ansamblu. În principiu, analiza cost beneficiu trebuie să includă obligatoriu analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică, numai dacă proiectul este o investiție publică majoră. Proiectele sunt considerate proiecte majore dacă:

>1 au o valoare mai mare de 50 milioane euro, cu excepția proiectelor de mediu;

> l au o valoare mai mare de 25 milioane euro, în cazul proiectelor de mediu.

Proiectul propus nu se incadreaza nici prin valoarea lui, nici prin obiectivele acestuia in conditiile de mai sus.

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • 4.8 ANALIZA DE SENZITIVITATE

Evaluarea proiectului trebuie să includă și determinarea gradului de incertitudine în ceea ce privește perioada lui de implementare. Analiza de senzitivitate consta în identificarea variabilelor critice și impactul potențial asupra modificării indicatorilor de performanță financiară și economică.

Analiza de senzitivitate are următoarele obiective:

 • > determinarea gradului de incertitudine in cea ce privește implementarea

proiectului;

 • > identificarea variabilelor critice și impactul potențial asupra modificării

indicatorilor de performanță financiară și economică;

 • > indicatorii de performanță financiară și economică care trebuie testați sunt:

rata internă de rentabilitate financiară a investiției, valoarea actualizată netă financiară, rata internă de rentabilitate economică și valoarea actualizată netă economică.

Indicatorii de performanță financiară și economică ce trebuie testați sunt: RIRF, VNAF, RIRE și VNAE.

Identificarea variabilelor critice se realizează prin modificarea procentuală a unui set de variabile ale investiției și apoi calcularea valorii indicatorilor de performanță financiară și economică. Orice variabilă a proiectului pentru care variația cu 1% va produce o modificare cu mai mult de 5% în valoarea de bază a VNAF sau VNAE va fi considerată o variabilă critică (se poate alege și un alt interval de elasticitate).

Exemple de variabile critice:

 • > Dinamica prețurilor: rata inflației, rata de creștere a salariilor, prețurile energiei,

schimbările prețurilor bunurilor și serviciilor etc.

 • > Date privind cererea: consumul specific, formarea cererii, volumul traficului

etc.

 • > Costuri de investiție: durata șantierului de construcție (întârzieri în executare),

costul muncii pe oră, productivitatea pe oră, costul terenului, costul transportului, costul agregatului pentru beton, costul chiriilor etc.

 • > Costuri de exploatare: prețurile bunurilor și serviciilor utilizate, costul pe oră al

personalului, prețul electricității, apei și altor combustibili etc.

 • > Parametri cantitativi privind costurile de exploatare: consumul specific de energie

și alte bunuri și servicii, numărul de angajați etc.

 • > Prețuri și tarife ale energiei și altor bunuri și servicii etc.

 • > Parametri cantitativi privind veniturile: volumul serviciilor furnizate, productivitate,

număr de utilizatori, ponderea pe piață etc.

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • > Prețuri contabile (costuri și beneficii): factorii de conversie a prețurilor pieței,

valoarea de timp, costul întârzierilor evitate, prețurile martor-contabile (shadow prices) ale bunurilor și serviciilor, valorizarea externalităților etc.

 • > Parametri cantitativi privind costurile și beneficiile: Rata de îmbolnăvire evitată,

dimensiunea zonei utilizate etc.

Analiza elasticității se efectuează secvențial, determinând impactul variaței fiecărei variabile critice în parte asupra indicatorilor financiari (in special asupra VNAF). Prin determinări punctuale repetate pe intervale de variație +/- x% se pot trasa curbele de elasticitate ale fiecărei variabile analizate. Pentru variabilele semnificative, se pot evalua elasticitățile de impact ale acestora (ridicata, intermediara, scăzută).

Modificarea procentuală a variabilei critice identificate care determină ca valoarea indicatorului de performanță analizat - valoarea actualizată netă financiară sau valoarea actualizată netă economică - să fie egală cu zero) pentru variabilele critice identificate se numește valoare de comutare.

Pentru proiectul analizat nu se pot considera variabile critice deoarece variatia acestora nu implica modificari ai indicatorilor financiari, la calculul carora s-a tinut seama de situatiile cele mai nefavorabile.s-au identificat 4 variabile critice:

 • > conditiile meteo (insorire, precipitatii),

 • > rata de creștere a prețului energiei electrice,

 • > rata de creștere a prețului a apei potabile

 • 4.9 ANALIZA DE RISCURI, MĂSURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR

Analiza de risc cuprinde următoarele etape principale:

 • > identificarea riscurilor. Identificarea riscurilor trebuie să includă riscuri care pot

apărea pe parcursul întregului proiect: financiare, tehnice, organizatorice -cu privire la resursele umane implicate, precum și riscuri externe (politice, de mediu, legislative);

 • > evaluarea probabilității de apariție a riscului. Riscurile identificate vor fi

caracterizate în funcție de probabilitatea lor de apariție și impactul acestora asupra proiectului;

 • > identificarea măsurilor de reducere sau evitare a riscurilor.

Riscurile la care este supus proiectul de investiție și măsurile de contracarare a acestora sunt următoarele:

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Riscuri tehnice:

 • > modificarea soluției tehnice;

 • > riscuri de depășire a costurilor;

 • > întârzieri în execuția lucrărilor;

 • > nerespectarea clauzelor contractuale din partea unor subcontractanți (riscul

de subcontractanți).

Măsuri de contracarare a riscurilor tehnice:

 • > înainte de contractarea etapelor următoare de proiectare și execuție se va

actualiza obligatoriu Cartea Funciara (adrese, suprafețe construite desfășurate);

 • > deoarece numai după începerea efectivă a lucrărilor se va putea ști dacă nu

sunt lucrări suplimentare, obligatorii a fi puse în operă (de exemplu: devieri de rețele de conducte), pentru a se putea asigura cerințele esențiale de calitate ale construcției, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli diverse și neprevăzute, care vor putea fi utilizate, în caz de nevoie, la acoperirea cheltuielilor cu potențialele lucrări suplimentare apărute;

 • > se va contracta asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada

execuției proiectului;

 • > se vor încheia contracte de execuție ferme, cu clauze bine stabilite: garanții de

bună execuție, penalizări, etc.;

 • > pe durata execuției lucrărilor se vor respecta Programele privind controlul de

calitate pe șantierele lucrărilor de construcții-montaj întocmite de proiectanții de specialitate;

 • > subcontractanții vor încheia contracte identice cu contractul antreprenorului

general.

Riscuri organizatorice:

 • > neasumarea unor sarcini și responsabilități în cadrul echipei de proiect a

beneficiarului / proiectantului / executantului;

 • > resurse umane insuficiente pentru activitățile proiectului.

Măsuri de contracarare a riscurilor oganizatorice:

 • > se va nominaliza echipa de proiect de către reprezentantul legal;

 • > se vor stabili responsabilitățile membrilor echipei de proiect prin realizarea

unor fișe de post ;

 • > se vor numi în echipa de proiect persoane cu experiență în implementarea

unor proiecte similare;

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • > diseminarea tuturor informațiilor către toți membrii echipelor de proiect și către

executant;

 • > reevaluarea permanentă a graficului de activități astfel încât să fie corelat cu

personalul alocat (echipa de proiect beneficiar / proiectant / executant);

 • > luarea în considerare a unor rezerve de timp.

Riscuri financiare și economice:

 • > capacitate insuficientă de finanțare;

 • > piața și contextul economic la nivelul implementării proiectului depinde de

contextul economic în care își desfășoară activitatea furnizorii, producătorii sau comercianții.

Măsuri de contracarare a riscurilor financiare și economice:

 • > se va aloca și rezerva bugetul integral necesar realizării proiectului în bugetul

Beneficiarului;

 • > se vor alege colaboratorii ținând cont de stabilitatea acestora;

 • > se vor încheia contracte în lei cu colaboratorii pentru a evita creșterea valorii

contractelor datorită creșterii cursului valutar.

Riscuri externe

 • > condiții de climă și temperatură nefavorabile efectuării unor categorii lucrări;

 • > riscuri politice: schimbarea conducerii administrative ca urmare a începerii

unui nou mandat și lipsa de implicare a persoanelor nou alese în implementarea proiectului;

 • > lipsa colaborării instituționale;

 • > conflicte de interese intre diferite nivele decizonale.

Măsuri de contracarare a riscurilor externe

 • > lucrările de execuție se vor planifica corespunzător;

 • > proiectul devine obligație contractuală din momentul semnării contractului.

Nerespectarea acestuia este sancționată conform legii;

 • > se vor obține toate aprobările pentru derularea investiției înainte de începerea

execuției lucrărilor.

Proiectul nu presupune riscuri majore care ar putea întrerupe realizarea acestuia. Planificarea corectă a etapelor proiectului, încă din faza de elaborare a acestuia, precum și

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

monitorizarea continuă pe parcursul implementării poate asigura evitarea riscurilor care pot influența major proiectul.

Administrarea riscurilor se va efectua printr-un complex de decizii în cadrul echipei de management a proiectului și a factorilor de decizie.

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • 5 SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

  • 5.1    COMPARAȚIA SCENARIILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC,

FINANCIAR, AL SUSTEN ABILITĂȚII ȘI RISCURILOR

Implementarea masurilor de circularitate in Scoala Gimnaziala nr. 11 s-a directionat pe doua scenarii asemanatoare din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al duratei de implementare, a sustenabilitatii financiare si a riscurilor

Masura de economie circulara

Scenariul 1

Scenariul 2

Compa ratie

Sistem fotovoltaic pentru productia locala a energiei electrice (centrala fotovoltaica) :

Putere instalata de 27,0 kWp on-grid cu posibilitatea de inregistrare ca prosumator (injectare putere neutilizata in retea)

Putere instalata de 10,0 kWp on-grid fara inregistrare ca prosumator

tehnic

similare

economic

beneficii sociale identice

fi nanciar

scenariul 1 mai scump

sustenabilitate

sustenabile financiar

risc

similare

Reabilitarea sistemului de iluminat din corpurile C1 (scoala veche) C3 (sala sport), iluminatul exterior, nocturna teren sport :

Inlocuirea pe pozitie 1-la-1 a aparatelor de iluminat (AIL) cu aparate cu LED

Realizarea unei noi instalatii electrice si reamplasarea tuturor AIL cu LED

tehnic

mare

economic

beneficii sociale identice

fi nanci ar

scenariul 2 mai scump

sustenabi litate

sustenabile financiar

risc

similare

Realizarea instalatiei de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu pentru corpurile C1 si C3

Sistem care sa permita integrarea tuturor cladirilor existente si a celor din dezvoltari exterioare, inclusiv iluminat de securitate

Sistem dedicat in 2 bucle, celor doua corpuri de cladire

tehnic

comparabile

economic

scenariul 1

fi nanci ar

comparabile

sustenabi litate

n/a

risc

similare

Sistem de colectare si reutilizare apa provenita din precipitatii

Sistem de inmagazinare a apei meteorice pentru uz menajer si rezerva intangibila de apa de incendiu prin retea de captare a apei din toata incinta, inclusiv cladiri, platforme betonate, retea apa menajera si retea stingere incendiu

Sistem de inmagazinare a apei meteorice de pe cladirile C1 si C3 cu utilizare numai ca apa menajera

tehnic

mare

economic

scenariul 1

fi nanci ar

scenariul 1 mai scump

sustenabi litate

n/a

risc

comparabile

Crearea unor spatii pentru permacultura si terase verzi, cu scop didactic

Construirea unei sere didactice pentru programa scolara Botanica, echiparea acesteia cu sistem de irigare prin picurare si cu plante in scop didactic

Amenajarea unei terase verzi pe acoperisul tip supanta (peste vestiare) a salii de sport si a unei mini-gradini in aer liber

tehnic

Dificultati majore pentru scenariul 2

economic

scenariul 1

fi nanci ar

comparabile

sustenabi litate

n/a

risc

comparabile

 • 5.2 SELECTAREA ȘI JUSTIFICAREA SCENARIULUI OPTIM RECOMANDAT

În conformitate cu prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, au fost propuse și prezentate două soluții tehnice pentru realizarea obiectivului de investiții.

La elaborarea scenariilor tehnico-economice s-au avut în vedere aspecte care au ținut de: lucrările necesar a fi efectuate, analiza financiară și analiza economică, sustenabilitatea investiției și potențialele riscuri la care este supusă investiția.

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

În urma analizelor efectuate, rezultă ca scenariul 1 este mai avantajos ca scenariul 2, si nu numai din punct de vedere financiar ci mai ales a beneficiilor de de natura sociala si securitate la incendiu, astfel încât proiectantul recomandă implementarea scenariului 1.

 • 5.3 DESCRIEREA SCENARIULUI OPTIM RECOMANDAT PRIVIND:

 • a) obținerea si amenajarea terenului

Terenul este proprietatea Municipiului Buzău.

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului

Clădirile vor fi alimentate din utilități publice existente în zona amplasamentelor.

 • c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși

Conform subcap.3.2.

 • d) probe tehnologice și teste

Conform legislației în vigoare, adica conform Programelor privind controlul de calitate pe șantierele lucrărilor de construcții-montaj întocmite de proiectanții de specialitate (structură, arhitectură, instalații aferente construcțiilor).

 • 5.4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

Valoarea totală a investiției este de:

 • - fără TVA 953.955,0 lei , din care C+M 888.755,0 lei

 • - cu TVA 1.135.206,45 lei ,din care C+M 1.057.618,45 lei

 • - fără TVA 199.655,71 euro,din care C+M 186.009,84 euro

 • - cu TVA 237.590,30 euro,din care C+M 221.351,71 euro

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

în prețuri la data de 02.12.2019, 1euro=4,778 lei.

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

Eșalonarea investiței (INV/C+M) (valorile conțin TVA):

-anul 1 =1.135.206,45 lei ,din care C+M 1.057.618,45 lei lei

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

Indicatori specifici prioritate de investiție:

Grupul țintă:

 • > Populația Municipiului Buzău

Beneficiari direcți:

 • > copiii ce urmează cursurile unităților de învățământ unde se vor realiza masurile de economie circulara,

 • > personalul angajat al unităților de învățământ și al clădirilor publice unde se vor realiza masurile de economie circulara.

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Durata de realizare: 6,5 luni

 • 5.5 PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

Proiectul este elaborat în conformitate cu legislația românească specifică (standarde, coduri, prescripții tehnice, legi, ș.a.) în vigoare la data semnării contractului.

Prescripțiile tehnice, standardele și reglementările aplicabile în domeniu se vor respecta de către toti factorii ce concură la realizarea investiției.

De asemenea, se vor respecta cerințele naționale privind securitatea și sănătatea în muncă, privind protecția mediului și protecția muncii, privind apărarea împotriva incendiilor și social și al relațiilor de muncă.

Legile și normativele menționate în continuare nu sunt limitative.

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Documente strategice:

> Hotărârea Consiliului Local nr.183/30.06.2017 pentru aprobarea "Strategiei integrate de dezvoltare urbană a Municipiului Buzău 2016-2023" ;

Achiziții publice:

 • > Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

 • > HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Documente de referință:

> I HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațtiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Legislație referitoare la apărarea împotriva incendiilor

 • > I Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și

completările ulterioare;

 • > I Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor;

 • > I Ordinul MAI nr. 129/2016-pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;

 • >  I P 118/1-2016 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor;

Legislație referitoare la securitatea și sănătatea în muncă

 • >  I Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • > I HG nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • > I HG nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

 • > I HG nr.1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;

 • > I HG nr. 1051/2006 - Cerințe minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători;

 • > I HG nr.300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru

șantierele temporare sau mobile și completările aduse prin HG nr. 601/2007;                          ’

 • > I Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993 -Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții;

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

Cerințe tehnice (proiectare, procurare, montaj, recepție:)

 • > Standarde din grupa ISO 9000 privitoare la asigurarea calității;

 • > Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificarile si

completările ulterioare;

 • > HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;

 • > Ordinul M.D.R.L. nr.839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • > HG nr.1072/2003, privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcții

a     documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții

finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • > P 100/1 -2013 -Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcțtiilor de

locuințe,     social-culturale, agrozootehnice și industriale;

 • > CR 1-1-3/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra structurilor;

 • > CR 1-1-4/2012- Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra structurilor;

 • > STAS 6054-77 -Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea teritoriului RSR;

 • > Planul de analiză și acoperire a riscurilor Municipiul Buzău;

 • > CR 0-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții;

 • > NP 112/2014 - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă;

 • >  I 7-2011 -Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor;

 • > I 9 -2015 -Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor;

 • >  I 18/1 -01 -Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice interioare de curenți slabi aferente construcțiilor civile și de producție;

 • > HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de

construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, în special HG nr.343/2017.

 • > P118/2-2013 - Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor

 • > P118/3-2015 - Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor de detectie semnalizare si alarmare la incendiu

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

În continuare se prezintă modul în care se va asigura calitatea lucrărilor :

Clădirile se încadreaza în:

 • > Categoria de importanță conf. HG 766/97: C -normală

 • > Clasă de importanță conf. P100/2013: II

 • > Gradul de rezistență la foc conf. P118/99: II

Având în vedere tipul clădirii proiectate și caracterul ei funcțional, proiectantul consideră oportună verificarea proiectelor pentru cerințele fundamentale: rezistență mecanică și stabilitate, securitate la incendiu.

Pe durata execuției lucrărilor, se vor respecta Programele privind controlul de calitate pe șantierele lucrărilor de construcții-montaj întocmite de proiectanții de specialitate (structură, arhitectură, instalații aferente construcțiilor).

Procesele verbale de lucrări ascunse și Procesele verbale de recepție a lucrărilor vor fi atașate la Cartea Construcției prin grija Beneficiarului.

De asemenea se vor atașa la Cartea Construcției și Certificatele de calitate a

J                                                                                                                      ?                   J

materialelor.

Urmărirea comportării în timp a construcției se va efectua conform Programelor de urmărire întocmite de proiectanții de specialitate (structură, arhitectură, instalații aferente construcțiilor).

 • 5.6    NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE, CA URMARE A

ANALIZEI FINANCIARE ȘI ECONOMICE

Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din:

 • > fonduri proprii ale beneficiarului;

 • > alte surse legal constituite.

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • 6     URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

  • 6.1    CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

După avizarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții, se va depune documentația tehnică pentru obținerea Certificatului de urbanism.

 • 6.2 EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

Se va atașa de către beneficiarul investiției.

 • 6.3 ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

După obținerea Certificatului de urbanism, se vor respecta solicitările din acesta.

 • 6.4    AVIZE CONFORME PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

După obținerea Certificatului de urbanism, se vor respecta solicitările din acesta.

 • 6.5     STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE

IMOBILIARĂ

După obținerea Certificatului de urbanism, se vor respecta solicitările din acesta.

 • 6.6 AVIZE, ACORDURI ȘI STUDII SPECIFICE, DUPĂ CAZ, ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ȘI CARE POT CONDIȚIONA SOLUȚIILE TEHNICE

După obținerea Certificatului de urbanism, se vor respecta solicitările din acesta.

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • 7      IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

  • 7.1    INFORMAȚII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

PRIMARIA BUZĂU

Piața Daciei, nr.1, Municipiul Buzău, jud. Buzău

 • 7.2    STRATEGIA DE IMPLEMENTARE, CUPRINZÂND: DURATA DE IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII (ÎN LUNI CALENDARISTICE), DURATA DE EXECUȚIE, GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A INVESTIȚIEI, EȘALONAREA INVESTIȚIEI PE ANI, RESURSE NECESARE

Durata de realizare: 6,5 luni

Graficul orientativ de implementare a investiției este prezentat la cap.3.5

Eșalonarea investiței (INV/C+M) (valorile conțin TVA):

-anul 1 =1.135.206,45 lei ,din care C+M 1.057.618,45 lei lei

Beneficiarul are obligația de a asigura cadrul instituțional și mobilizarea tuturor resurselor de care dispune, în vederea implementării proiectului de investiții.

 • 7.3     STRATEGIA DE EXPLOATARE/OPERARE ȘI ÎNTREȚINERE: ETAPE, METODE ȘI RESURSE NECESARE

Operarea/exploatarea noilor instalatii se va efectua de către personalul deja angajat pentru întreținere.

Furnizorul echipamentelor care se vor monta va livra, odată cu furnitura, următoarele documente:

 • > cartea tehnică a produsului;

 • > manualul /planul de întreținere / inspecții și reparații;

 • > instrucțiunile de exploatare / operare;

 • > lista pieselor de schimb pentru doi ani de funcționare

Furnizorul poate acorda asistență tehnică și service (inclusiv piese de schimb) pe toată durata de viață a echipamentului, în baza unui contract de service.

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • 7.4     RECOMANDĂRI PRIVIND ASIGURAREA CAPACITĂȚII MANAGERIALE ȘI INSTITUȚIONALE

Ordonatorul de credite responsabil cu implementarea va face aranjamentele corespunzătoare pentru a asigura implementarea eficientă a proiectului de investiții.

Echipa de proiect va fi constituită la nivelul UAT Municipiul Buzau.

Numărul membrilor echipei de proiect se va stabili în funcție de disponibilitatea personalului UAT Buzău, dar nu va avea mai puțin de 2 persoane: manager de proiect și responsabil cu achizițiile publice.

Persoana desemnată pentru funcția de Manager de Proiect trebuie să ocupe o poziție suficient de înaltă, pentru a avea autoritatea necesară îndeplinirii sarcinilor specificate.

“Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala Gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”

Faza: I (unică). Volum: I (unic)

 • 8      8. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

În conformitate cu prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, au fost propuse și prezentate două soluții tehnice pentru realizarea obiectivului de investiții „ Implementarea de măsuri de economie circulară la școala gimnazială nr.11 din municipiul Buzau”.

La elaborarea scenariilor tehnico-economice s-au avut în vedere aspecte care au ținut de: lucrările necesar a fi efectuate, analiza financiară și analiza economică, sustenabilitatea investiției și potențialele riscuri la care este supusă investiția.

În urma analizei efectuate, proiectantul recomandă implementarea scenariului 1.

Includerea masurilor care respecta principiile economiei circulare la unitatile de invatamant, obiectul acestui proiect pilot, respecta principiile care stau la baza modelului de economie circulară, fiecare răspunzând la numeroasele provocări ce stau în fața sectoarelor industriale privind resursele și sistemul.

 • > Reutilizarea materiilor prime care sunt în prezent eliminate ca deșeuri. În acest fel se conservă și dezvoltă capitalul natural, prin controlul stocurilor și prin echilibrarea fluxurilor de resurse regenerabile.

 • > Optimizarea utilizării resurselorprin circularea produselor, componentelor și materialelor în ciclurile tehnice și biologice ale economiei.

 • > Eficacitatea sistemului prin relevarea și eliminarea externalităților negative; semnificația acestui principiu constă în reducerea pagubelor pentru populație în ce privește alimentele, mobilitatea, locuințele, educația, sănătatea și managementul externalităților, precum utilizarea terenurilor, poluarea aerului, apei, eliberarea substanțelor toxice și schimbările climatice.

Pe baza tuturor celor prezentate în această lucrare, se recomandă derularea în continuare a proiectului și implementarea acestuia.