Hotărârea nr. 199/2020

Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT “IAZUL MORILOR”, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU” Proiect finanțat de Compania Națională de Investiții, prin „Programul Național de construcții de interes public sau social”, Subprogramul „Săli de sport”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT “IAZUL MORILOR”, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU”

Proiect finanțat de Compania Națională de Investiții, prin „Programul Național de construcții de interes public sau social”, Subprogramul „Săli de sport”

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al Primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 249/CLM/19.08.2020;

 • - raportul de specialitate nr. 90.609/19.08.2020 al Serviciului Dezvoltare si Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și turism a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - adresa nr. 11.734/04.09.2020 a Direcției de Investiții - Departamentul Sport, Invatamant si Cultura din cadrul Companiei Nationale de Investitii privind includerea in lista sinteza a subprogramului “Sali de sport”, aprobata prin Ordin MDRAP nr. 2438/23.08.2020 a solicitarii UAT Municipiul Buzau nr. 81.114/08.07.2019 privind realizarea obiectivului de investitii „Construire Sala de sport “Iazul Morilor”, Municipiul Buzau, judetul Buzau”, înregistrată la primăria municipiului Buzău la nr. 110.748/16.09.2019;

 • - adresa nr. 17.965/07.10.2019 a Directiei de Investitii - Departamentul Sport, Invatamant si Cultura din cadrul Companiei Nationale de Investitii privind etapa a doua de implementare a obiectivului de investitii „Construire Sala de sport “Iazul Morilor”, Municipiul Buzau, judetul Buzau”, înregistrată la primăria municipiului Buzău la nr. 193.937/14.10.2019;

 • - prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) și lit. d), alin. (4), lit. a) și f), alin. (7), lit. f), art. 139, alin. (3), lit. a) și d), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- Se aprobă Studiul de Fezabilitate si Indicatorii Tehnico-Economici pentru obiectivul de investitii „Construire Sala de sport “Iazul Morilor”, Municipiul Buzău, județul Buzău”, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • A rt.2.- Finanțarea obiectivului de investiții se va face prin Compania Nationala de Investitii, „Programul National de constructii de interes public sau social”, Subprogramul „Săli de sport”.

 • A rt.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Dezvoltare și Implementare Proiecte, precum și Compania Națională de Investiții, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Ionuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

Eduard Pistol

Buzău, 02 septembrie 2020

Nr. 199

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 02 septembrie 2020, cu respectarea art. 139, alin. (3), lit. a) și d), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 18 voturi pentru, 5 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 249/CLM/19.08.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE SALĂ DE

SPORT “IAZUL MORILOR”, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU” Proiect finanțat de Compania Națională de Investiții, prin „Programul Național de construcții de interes public sau social”, Subprogramul „Săli de sport”

Prin adresa nr. 11.734/04.09.2020 a Direcției de Investiții - Departamentul Sport, Invatamant si Cultura din cadrul Companiei Nationale de Investitii, ni s-a comunicat că obiectivul de investiții „Construire Sala de sport “Iazul Morilor”, Municipiul Buzau, judetul Buzau” a fost inclus în Lista sinteza a subprogramului “Sali de sport”, aprobata prin Ordin MDRAP nr. 2438/23.08.2020.

Prin adresa nr. 17.965/07.10.2019 a Directiei de Investitii - Departamentul Sport, Invatamant si Cultura din cadrul Companiei Nationale de Investitii, ni s-a comunicat componența documentelor necesare etapei a 2-a de implementare a obiectivului de investitii „Construire Sala de sport “Iazul Morilor”, Municipiul Buzau, judetul Buzau”.

Printre aceste documente, se regăsește și hotărârea de consiliu local, model CNI, redactat în forma supusă dezbaterii și aprobării dumneavoastră.

Sala de sport isi propune sa transpuna in opera toate elemente precum apa, vegetatia, miscarea, lumina in complexitatea compozitiei arhitecturale. Volumul propus se integreaza armonios in spartiul vegetal al parcului fiind perceput din toate directiile de acces in interiorul Parcului Tineretului. Se propune realizarea unui corp de cladire avand regim de inaltime 2Sp+D+P+1E+1E. Ansamblul va beneficia si de spatii verzi si de zona de parcare, precum si toate dotarile aferente unei baze de sportive moderne.

Sala de sport este o sala multifunctionala de 4000 de locuri, dotala cu un patinoar situat in subsol cu o capacitate de 1500 de locuri cu capacitate de functionare permanenta.

Descrierea functionala a salii de sport:

 • teren de baschet cu dimensiunea de 28 x 15 m având suprafața de joc din pardoseala sportiva flexibila, ce se va putea rula/schimba, in functie de competita ce va fi gazduita.; va fi realizata din materiale și de furnizori omologați pentru a întruni exigențele practicării sporturilor în condițiile optime impuse de omologarea sălii pentru competițiile internaționale. Materiale alese datorită rezistenței la uzura mecanică și capacității de a rezista la diferite condiții meteorologice aspre.. Ca dotări sportive, terenul de baschet va fi dotat cu două sisteme de baschet reglabile, compuse din panou, inel și stâlp de susținere.

 • Teren de tenis de camp cu dimensiunea de 23,77 m x 8,23 m suprafața de joc, 35,00 x 10,97m suprafața totală cu spațiu de siguranță, pardoseala propusa este pardoseala sportiva flexibila, ce se va putea rula/schimba, in functie de competita ce va fi gazduita.; va fi realizata din materiale și de furnizori omologați pentru a întruni exigențele practicării sporturilor în condițiile optime impuse de omologarea sălii pentru competițiile internaționale. Terenul de tenis va fi dotat cu fileu special din fir textil prevăzut cu pahare pentru fixarea stâlpilor de susținere în beton și sistem de întindere.

 • teren de handbal cu dimensiunea de 40 x 20 m suprafața de joc, 44 x 22 m suprafața totală cu spațiu pentru degajament. Suprafața de joc pardoseala sportiva flexibila, ce se va putea rula/schimba, in functie de competita ce va fi gazduita.; va fi realizata din materiale și de furnizori omologați pentru a întruni exigențele practicării sporturilor în condițiile optime impuse de omologarea sălii pentru competițiile internaționale. Ca dotari sportive, terenul de baschet va fi dotat cu 2 sisteme porți, compuse fiecare din structura metalică și fileu.

 • mese de tenis de masă.

 • teren de volei cu dimensiunea suprafeței de joc de 18 x 9 m, 24 x 15 m suprafață totală inclusiv spațiul de siguranță. Suprafața de joc va fi realizată pardoseala sportiva flexibila, ce se va putea rula/schimba, in functie de competita ce va fi gazduita.; va fi realizata din materiale și de furnizori omologați pentru a întruni exigențele practicării sporturilor în condițiile optime impuse de omologarea sălii pentru competițiile internaționale. Ca dotări sportive, terenul de volei va fi dotat cu fileu, stâlpi de susținere pentru fileu,

 • sala gimnastica- pardoseala sportiva flexibila, ce se va putea rula/schimba, in functie de competita ce va fi gazduita.; va fi realizata din materiale și de furnizori omologați pentru a întruni exigențele practicării sporturilor în condițiile optime impuse de omologarea sălii pentru competițiile internaționale

 • teren de badminton cu dimensiunea de 13,40 x 6,10 m suprafața de joc, 15,90 x 8,60m suprafața totală cu spațiu de siguranță, pardoseala propusa este pardoseala sportiva flexibila, ce se va putea rula/schimba, in functie de competita ce va fi gazduita.; va fi realizata din materiale și de furnizori omologați pentru a întruni exigențele practicării sporturilor în condițiile optime impuse de omologarea sălii pentru competițiile internaționale. Terenul de tenis va fi dotat cu fileu special din fir textil prevăzut cu pahare pentru fixarea stâlpilor de susținere în beton și sistem de întindere

 • futsal - Terenul de joc trebuie sa fie de forma dreptunghiulara. Lungimea liniilor de margine trebuie sa fie mai mare decat lungimea liniilor de poarta. Lungimea: minimum 25m, maximum 42m, Latimea: minimum    15m,

maximum 25m

 • Patinoar Capacitatea salii patinoarului este de 1500 de locuri, a anexelor de 150 de persoane iar a spatiilor destinate presei. Patinoarul dispune de vestiare pentru 4 echipe, cabinete de prim ajutor si camere de control doping, sali de forta/incalzire. Tribunele au o capacitate de 1500 de locuri iar accesul spectatorilor se realizeaza prin 12 scari de gradena. De asemenea, patinoarul dispune si de spatii pentru public care deservesc functiunea de patinoar de agrement (bar cu spatiu de depozitare si unul de servire si grupuri sanitare pe sexe, spatiu de inchiriat patine, vestiare pentru public, fiecare cu grup sanitar)

Obiectivele propuse în cadrul amenajării exterioare sunt urmatoarele: circulații carosabile și pietonale, traseu pentru biciclete, zonă de promenadă si spatii verzi, terenuri de sport în aer liber, spațiu de tip « amfiteatru » în aer liber, spații tehnice, parcări pentru autoturisme, parcări specializate și parcări pentru biciclete, mobilarea spațiului cu obiecte care să asigure atât o bună funcționare, cât și o imagine unitară a ansamblului : coșuri de gunoi, corpuri de iluminat, bânci, alte elemente de mobilier urban.

În vederea predarii amplasamentului catre Compania Nationala de Investitii si a implementarii este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor Tehnico-economici ai obiectivului de investiții. În acest sens a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

PRIMAR, CONSTANTIN TOMA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

SERVICIUL DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE Nr. 90.609/19.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE SALĂ DE

SPORT “IAZUL MORILOR”, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU” Proiect finanțat de Compania Națională de Investiții, prin „Programul Național de construcții de interes public sau social”, Subprogramul „Săli de sport”

Municipiul Buzau si-a propus prin Strategia de Dezvoltare dezvoltarea si implementarea unor proiecte care sa viata sanatoasa, sportul de performanta si care sa contribuie la atractivitatea si dezvoltarea durabila a orasului.Lipsa posibilitatilor de desfasurare a competitiilor sportive si antrenament in baze sportive modern, migrarea permanenta a sportivilor catre ale centre aflate in proximitatea judetului Buzau, lipsa atractivitatii orasului din punct de vedere al consumatorului de sport au fost factorii cheie ai intentiei de a implementa impreuna cu Compania Nationala de Investitii un proiect de care sa:

 • Asigure accesul permanent la sport, diversificarea modalitatilor de petrece a timpului liber, imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor prin asigurarea unor spatii corespunzatoare de desfasurarea a activitatilor sportive si incurajarea populatiei sa participe la dezvoltarea economica, culturala, sportiva a comunitatii;

 • Cresterea consumului sportiv, cultural si educational, atragand beneficii si altor domenii;

 • Sa contribuie la dezvoltarea economică prin efectele sale benefice asupra

sănătății populației, creșterea turismului și stimularea serviciilor conexe;

 • Sa contribuie la creșterea calității spațiului urban aferent, creșterea valorii

zonei urbane și atragerea de beneficii economice prin activarea zonei pentru publicul activităților specifice, sporind astfel atractivitatea pentru alte investiții și pentru noi locuri de muncă.

Descrierea functională a obiectivului de investiții.

 • teren de baschet cu dimensiunea de 28 x 15 m având suprafața de joc din pardoseala sportiva flexibila, ce se va putea rula/schimba, in functie de competita ce va fi gazduita.; va fi realizata din materiale și de furnizori omologați pentru a întruni exigențele practicării sporturilor în condițiile optime impuse de omologarea sălii pentru competițiile internaționale. Materiale alese datorită rezistenței la uzura mecanică și capacității de a rezista la diferite condiții meteorologice aspre.. Ca dotări sportive, terenul de baschet va fi dotat cu două sisteme de baschet reglabile, compuse din panou, inel și stâlp de susținere.

 • Teren de tenis de camp cu dimensiunea de 23,77 m x 8,23 m suprafața de joc, 35,00 x 10,97m suprafața totală cu spațiu de siguranță, pardoseala propusa este pardoseala sportiva flexibila, ce se va putea rula/schimba, in functie de competita ce va fi gazduita.; va fi realizata din materiale și de furnizori omologați pentru a întruni exigențele practicării sporturilor în condițiile optime impuse de omologarea sălii pentru competițiile internaționale. Terenul de tenis va fi dotat cu fileu special din fir textil prevăzut cu pahare pentru fixarea stâlpilor de susținere în beton și sistem de întindere.

 • teren de handbal cu dimensiunea de 40 x 20 m suprafața de joc, 44 x 22 m suprafața totală cu spațiu pentru degajament. Suprafața de joc pardoseala sportiva flexibila, ce se va putea rula/schimba, in functie de competita ce va fi gazduita.; va fi realizata din materiale și de furnizori omologați pentru a întruni exigențele practicării sporturilor în condițiile optime impuse de omologarea sălii pentru competițiile internaționale. Ca dotari sportive, terenul de baschet va fi dotat cu 2 sisteme porți, compuse fiecare din structura metalică și fileu.

 • mese de tenis de masă.

 • teren de volei cu dimensiunea suprafeței de joc de 18 x 9 m, 24 x 15 m suprafață totală inclusiv spațiul de siguranță. Suprafața de joc va fi realizată pardoseala sportiva flexibila, ce se va putea rula/schimba, in functie de competita ce va fi gazduita.; va fi realizata din materiale și de furnizori omologați pentru a întruni exigențele practicării sporturilor în condițiile optime impuse de omologarea sălii pentru competițiile internaționale. Ca dotări sportive, terenul de volei va fi dotat cu fileu, stâlpi de susținere pentru fileu,

 • sala gimnastica- pardoseala sportiva flexibila, ce se va putea rula/schimba, in functie de competita ce va fi gazduita.; va fi realizata din materiale și de furnizori omologați pentru a întruni exigențele practicării sporturilor în condițiile optime impuse de omologarea sălii pentru competițiile internaționale

 • teren de badminton cu dimensiunea de 13,40 x 6,10 m suprafața de joc, 15,90 x 8,60m suprafața totală cu spațiu de siguranță, pardoseala propusa este pardoseala sportiva flexibila, ce se va putea rula/schimba, in functie de competita ce va fi gazduita.; va fi realizata din materiale și de furnizori omologați pentru a întruni exigențele practicării sporturilor în condițiile optime impuse de omologarea sălii pentru competițiile internaționale.

Terenul de tenis va fi dotat cu fileu special din fir textil prevăzut cu pahare pentru fixarea stâlpilor de susținere în beton și sistem de întindere

 • futsal - Terenul de joc trebuie sa fie de forma dreptunghiulara. Lungimea liniilor de margine trebuie sa fie mai mare decat lungimea liniilor de poarta. Lungimea: minimum 25m, maximum 42m, Latimea: minimum    15m,

maximum 25m

 • Patinoar Capacitatea salii patinoarului este de 1500 de locuri, a anexelor de 150 de persoane iar a spatiilor destinate presei. Patinoarul dispune de vestiare pentru 4 echipe, cabinete de prim ajutor si camere de control doping, sali de forta/incalzire. Tribunele au o capacitate de 1500 de locuri iar accesul spectatorilor se realizeaza prin 12 scari de gradena. De asemenea, patinoarul dispune si de spatii pentru public care deservesc functiunea de patinoar de agrement (bar cu spatiu de depozitare si unul de servire si grupuri sanitare pe sexe, spatiu de inchiriat patine, vestiare pentru public, fiecare cu grup sanitar)

SERVICIUL DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE LUMINIȚA DANIELA COLȚEANU

Anexă

la Hotărârea nr. 199/02.09.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

PRNCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE SALA DE SPORT “IAZUL MORILOR”, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU”

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției sunt:

 • a) Indicatori maximali, respective valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu tva si respectiv fara TVA, din care constructii montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

  Valoare

  Lei - fara TVA

  Lei - cu TVA

  TOTAL GENERAL:

  71 219 452,51

  83 914 339,59

  din care : C + M

  53 883 734,59

  64 121 644,16

 • b) indicatori minimali respectiv de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si dupa caz, calitativi in conformitate cu standardele normativele si reglementartile tehnice in vigoare;

Terenul se afla in zona Parcului Tineretului, UTR 12, teren pe care se afla in prezent fostul strand al municipiului Buzau si cateva terenuri de tenis. Strandul va fi dezafectat deoarece el nu mai este functional si pe pe teren se va realiza o sala de sport, de 4000 de locuri si un patinoar in zona subsolului de cca 1500 locuri, un amfiteatru in aer liber si zone de promenada.

 • > DATE DESPRE TEREN:

 • > SUPRAFATA TERENULUI = 28 642 mp

 • > INDICATORI URBANISTICI RAPORTATI LA SUPRAFATA INIȚIALA DE TEREN CF. LEGII.350 ANEXA 2:

 • > BILANT corp Sala de Sport:

 • > Suprafata construita demisol

  = 6 424,00mp

  = 6 424,00 mp

  = 23 968,00 mp

  = 2Sp+D+P+1E+1Ep

  = 21,79%


 • > Suprafata construita parter

 • > Suprafata desfasurata

 • > Regim de inaltime

 • > POT propus

 • > CUT                          = 0.80

 • > H max= 23,50 m

 • > Risc de incediu - mijlociu conform normativ P118/1999

 • > Gradul de rezistenta la foc - II - conform normativ P118/1999

 • > Categoria de importanta - “C” conform HG 766/1997

 • > Clasa de importanta “II” - normala conform P100-1/2006

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitie;

Terenul se afla in zona Parcului Tineretului UTR 12,

Din punct de vedere economic realizarea investitiei contribuie la bunastarea economica a comunitatii locale.implementarea investitiei creeaza beneficii directe si anume:

 • - imbunatatrirea mediului sportiv, educational si al sanatatii comunitatii

 • - dezvoltarea durabila si sutenabila a localitatii

 • d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

 • 1. Anul I - valoarea totală a lucrărilor de bază, inclusiv TVA 41 957 169,795 lei /32 060 822,08 lei

 • 2. Anul II - valoarea totală a lucrărilor de bază, inclusiv TVA 41 957 169,795 lei /32 060 822,08 lei

Durata de realizare (luni) - 24 luni

Descrierea succintă a lucrărilor propuse în scenariul optim conform documentației tehnice, faza Studiu de Fezabilitate

ARHITECTURA

Sala de sport - volumetria propusa este definite de încercarea de a transpune toate elemente precum apa, vegetatia, miscarea, lumina in complexitatea compozitiei arhitecturale. Volumul propus se integreaza armonios in spartiul vegetal al parcului fiind perceput din toate directiile de acces in interiorul Parcului Tineretului. Se propune realizarea unui corp de cladire avand regim de inaltime 2Sp+D+P+1E+1E - partiale.

Ansamblul va beneficia si de spatii verzi si de zona de parcare, precum si toate dotarile aferente unei baze de sportive moderne. Amenajarea terenului ce este pus la dispoziție de către Primăria Municipiului Buzau a avut în vedere orientarea salii de sport spre spațiul public urban, oraș și comunitate prin spațiile publice gândite sa funcționeze și în afara circuitelor evenimentelor sportive sau culturale.

Conceptul general al amenajării urmarește o bună organizare și eficientizare a incintei complexului sportiv. Zonificarea funcțională a incintei a ținut cont de aspecte legate de: context/vecinătate, fluxuri de circulații, utilizatori, relația cu obiectul de arhitectura, etc. Proiectul de amenajare asigură legatura obiectului de arhitectură cu contextul prin propunerea unor circulații pietonale și carosabile și a promenadei.

La nivelul amenajării se impune necesitatea realizării unor spații de recreere precum terenuri de sport în aer liber, amfiteatru, proiectul propunând soluții atât la nivelul instalațiilor dar și zone adiacente care completează imaginea de ansamblu (trasee pietonale, zone de odihnă, spații verzi etc.).

La întreaga amenajare se vor folosi culori atractive iar materialele vor fi rezistente la intemperii și uzura mecanica. Se urmărește respectarea distanțelor între obiecte pentru a preveni eventuale accidentari. În amenajarea incintei s-a ținut cont de asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități și au fost prevăzute elemente de siguranța.

Obiectivele propuse în cadrul amenajării exterioare sunt urmatoarele:

 • circulații carosabile și pietonale

 • traseu pentru biciclete

 • zonă de promenadă

 • terenuri de sport în aer liber

 • spațiu de tip « amfiteatru » în aer liber

 • spații tehnice

 • parcări pentru autoturisme, parcări specializate și parcări pentru biciclete

 • mobilarea spațiului cu obiecte care să asigure atât o bună funcționare, cât și o imagine unitară a ansamblului : coșuri de gunoi, corpuri de iluminat, banci, alte elemente de mobilier urban.

Trotuarele de gardă și aleile pietonale vor fi amenajate în vecinatatea imediata a construcției, cu panta înspre exteriorul construcției, între 1,5 si 5% în funcție de zona din proiect. Aleile si circulațiile au trasee geometrice.

Accese in cladire

A. sala de sport Sp+D+P+1E ( + supanta etaj 1),

A1. Accesul din exterior in cladire se face controlat pe toate laturile cladirii, la nivelul parterului si demisolului dupa cum urmeaza

Acces public- parter, laturile nord-estica, nordica, nord-estica si vestica. Acces persoane cu dizabilitati locomotorii: demisol, latura nord-estica. Accesul va fi securizat si prevazut cu turnicheti si porti de securitate.

Acces patinoar subsol - parter, laturile nord-estica, nordica, nord-estica si vestica.

Acces VIP- parter, latura de est; demisol, pentru persoane cu dizabilitati locomotorii, latura de est.

Acces sportivi- parter, latura de est; demisol, pentru persoane cu dizabilitati

locomotorii, latura de est.

Acces presa- parter, latura de vest; demisol, pentru persoane cu dizabilitati

locomotorii, latura de vest.

Acces personal administrativ- demisol, latura de vest.

Acces personal tehnic, intretinere si bucatarii- demisol, latura de est.

Acces marfa bucatarii: demisol, latura nord-estica.

Evacuare deseuri: latura nord-vestica.

Accese tehnice: demisol, pe toate laturile cladirii.

Accese marfa sala : demisol, pe laturile de sud si nord-est. Suplimentar a fost prevazuta o usa de acces la interiorul salii multifunctionale pentru autoutilitara ISU / autovehicul marfa.

Accesul pentru marfa si evacuarea deșeurilor, se va face inafara orelor de spectacol stabilite prin regulamentul de funcționare.

A2. Foyere

La nivelul parterului sunt prevazute foyere de acces separate pentru public, pentru VIP, pentru sportivi si pentru presa. La nivelul demisolului, pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii, sunt prevazute foyere separate de acces. Accesul publicului inspre sala se realizeaza prin intermediul foyerelor prevazute la parter, etajele 1, supanta etaj 1. Accesul publicului catre tribunele amovibile amplasate in zona salii principale se face la nivelul parterului. In cazul spectacolelor, accesul publicului din zona scaunelor mobile si a publicului in picioare se face de asemenea de la nivelul foyerelor de la demisol. Pentru distributia pe verticala a publicului dinspre parter catre foyerele de la subsol, parter si etaje sunt prevazute un numar de 6 ascensoare de cate 24 de persoane si 10 scari inchise. Toate cele 6 ascesoare sunt prevazute cu facilitati pentru deplasarea persoanelor cu dizabilitati locomotorii.. Foyerele pentru public sunt prevazute cu garderobe, grupuri sanitare separate pe sexe, grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii, spatii pentru „mama si copilul”, precum si mici spatii comerciale destinate vanzarii de produse specifice ( sportive, muzicale etc, in functie de specificul evenimentului).

La fiecare nivel al foyerelor sunt prevazute puncte de vanzare pentru produse alimentare destinate sa functioneze in cadrul pauzelor de dinaintea inceperii sau la terminarea evenimentelor. La nivelul etajului 1 este prevazuta amplasarea a doua restaurante, de tip „fast food” - bufet deschis si un restaurant „a la carte”. Acestea vor avea program zilnic, si in afara programului evenimentelor, fiind destinate atat personalului arenei si sportivilor la antrenament cat si deschise publicului larg. In acest ultim caz accesul la restaurante se restrictioneaza la nivelul parterului si etajului 1, fiind utilizate cele 4 scari de acces si cele 6 ascensoare pentru public.

Pentru restaurante, cafeterii si punctele de vanzare a produselor alimentare, ca si pentru spatiile care deservesc zona oficiala si presa a fost amplasata o bucatarie centrala proprie, situata la demisolul cladirii. Pentru zona oficiala sunt prevazute accese separate la nivelul parterului si, pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii, la demisol. La parter este amplasat foyerul, prevazut cu garderoba si cafeteria cu 22 de locuri. De aici se ajunge la zonele oficiale prin 2 ascensoare ( dintre care un ascensor pentru deplasarea persoanelor cu dizabilitati locomotorii) si doua scari inchise. Zona tribunelor oficiale sunt amplasate la nivelul supantei etajului 1. Acestea sunt deservite de un foyer cu acces restrictionat, prevazut cu zona de bar-alimentatie publica cu 12 locuri. In foyer sunt prevazute grupuri sanitare separate pe sexe, grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii, spatii pentru „mama si copilul”. Pentru presa -comentatori sportivi -sunt prevazute 20 de locuri grupate in 2 cabine amplasate la nivelul supantei etajului 1. Accesul se face din foyerele rezervate presei de la parter si demisol, prevazute cu garderoba si cafeteria cu 20 de locuri. De aici se ajunge la zona presei prin 2 ascensoare ( dotate si pentru deplasarea persoanelor cu dizabilitati locomotorii) si doua scari inchise. Cabinele pentru comentatorii de presa au dotare multimedia, fiind conectate la circuitul intern de televiziune si dispun totodata de receptie TV proprie. In aceeasi zona este amplasata regia principala de emisie si regia audio, precum si centrul de comanda principal al salii.

A3. Sala de spectacol multifunctionala - 4000 locuri

Patinoar - 1500 locuri

Sunt prevăzute grupuri de maxim 15 rânduri de scaune, cu maxim 25 de scaune pe rand pentru acces pe o singura latura si maxim 40 de scaune pentru acees pe doua laturi. Pentru o orientare facilă și o evacuare ordonată, tribunele s-au împărțit în sectoare pe fiecare nivel. Sala este prevăzută cu 10 de scări de evacuare și 8 ascensoare ce asigura evacuarea persoanelor cu dizabilitati locomotorii. Scarile au rampe drepte, cu intoarcere la 180 de grade si podest intermediar, avand latimea libera a treptelor de min 160 cm (3 fluxuri). Scarile fac legatura pe verticala intre toate nivelurile principale ale cladirii.

Patinoarul situat in subsol, are posibilitatea prin sistemul de racire sa fie foilosit intreg anul. Accesul se face din foaierul de la parter, este prevazut cu zona de vestiare pe sexe, cu grupuri sanitare, dusuri pentru sportivi, in cazul competitiilor si cu vestiare si grupuri sanitare pentru public.

A4. Spatii rezervate sportivilor

Conform cerintelor federatiilor nationale la demisol sunt prevazute urmatoarele:

 • - 4 vestiare pentru cate 25 persoane, prevazute cu grupuri sanitare, dusuri si dotari specifice. In functie de cerintele federatiei acestea se pot utiliza si pentru antrenamente.

 • - 2 vestiare arbitri pentru cate 2 persoane, prevazute cu grupuri sanitare, dusuri si dotari specifice. In

 • - 1 statie antidoping

 • - Cabinet medical

 • - Secretariate si Sali de sedinte pentru federatii nationale si internationale, cu grupuri sanitare separate pe sexe.

 • - Sala de acreditare si Sala de cantar ( Judo), utilizate in afara competitiilor respective ca spatii dedicate pentru futsal ( centru de voluntari, centru de tineret) sau sali de conferinte.

 • - Sala de forta

 • - Sala de refacere, dotata cu sauna si jacuzzi.

Spatiile pentru sportivi sunt in directa legatura cu foyerul sportivilor si cu sala de joc si sala de antrenament. Pentru echipamentele sportive sunt prevazute depozite in suprafata de peste 710 metri patrati. Exista de asemenea prevazute depozite pentru functiunea de sala de spectacole ( podiumuri, scena, scaune mobile) in suprafata totala de 423 mp. Accesul materialelor grele din zona de depozite catre sali ( diferenta de nive 1.92 metri)se face prin scari ca si prin intermediul unei platforme hidraulice cu dimensiunile 160*270 cm.

A5. Spatii pentru presa

Conform cerintelor federatiilor nationale la demisol sunt prevazute Sali de conferinte, centru de pesa si un studio TV. Aceste spatii sunt dotate cu grupuri sanitare separate pe sexe si se afla in legatura directa cu foayerul pentru presa si cu spatile rezervate presei din supanta etajului 1.

A6. Spatii administrative

Sunt prevazute la demisol spatii pentru birouri: conducere, marketing, contabilitate, achizitii si administratie. Aceste spatii au acces separat din exterior si comunica si cu spatiile interioare ale salii.

A7. Spatii tehnice

La demisol este prevazuta o bucatarie complet dotata pentru deservirea celor doua restaurante, a cafeteriilor si punctelor de vanzare alimentare din cadrul intregii Sali. Sunt prevazute spatii pentru receptie marfa, depozite de zi, depozite frigorifice, depozite ambalaje, preparari carne, peste, legume si oua, bucatarie calda si rece, spalator vase si vesela, camera depozitare temporara deseuri, camera bucatar sef si oficiu. Oficiul este aflat in legatura directa cu montcharge ul care deserveste cele trei restaurante si o parte a punctelor alimentare. Bucataria este prevazuta cu vestiare filtru pentru personal. Tot la demisol sunt amplasate serviciul de pompieri ( dimensionat pentru 10 persoane), camera de traducatori pentru sala principala de conferinte, camera pentru personal tehnic, vestiare pentru personalul tehnic si de intretinere, camera ACS.

La fiecare nivel al cladirii sunt prevazute camere inchise pentru tablourile electrice. La exteriorul cladirii, sub platformele de acces la parter, sunt amplasate doua spati aferente centralelor de desfumare si ventilare pentru demisol, tratate fonoabsorbant, precum si patru spatii rezervate amplasamentului a 4 posturi de transformare si 4 generatoare.

Ascensoare:

Cladirea este dotata cu ascensoare de persoane, în funcție de tipul de acces ce fac legatura intre toate nivelurile ei, pentru a facilita , printre altele, si accesul persoanelor cu dizabilitati. Un numar de 8 ascensoare au fost dotate si echipate corespunzator si evacuarii persoanelor cu dizabilitati.

Clădirea este dotata si cu o platforma elevatoare pentru a asigura transportul materialelor grele intre depozite si sala si ascensor tip montcharge pentru a asigura transportul facil al materialelor, transportul de produse și materie prima pentru punctele de vanzare a produselor alimentare, transportul deșeurilor.

Inaltimea spatilor interioare este variabila in functie de destinatia fiecarui spatiu. Parterul pe zona destinata competitiilor are o inaltime libera de 14 metri, iar pe zona spatiilor amenajate pentru public: foyere, grupuri sanitare, etc, inaltimea libera este de minim 3.55 metri. Demisol: inaltimea libera variaza intre 2,70-4.00 metri Etaj 1: inaltimea libera este de 3 metri Supanta etaj 1: inaltimea libera este de 3 metri

Dotarea cu grupuri sanitare - public, oficiali, presa si administrație

Distanta maxima intre orice loc in tribune si usile de evacuare ale salii este de 40 metri, iar de la usa de evacuare la grupurile sanitare este de 30 de metri. Sunt prevazute pentru public un numar de 20 de grupuri sanitare separate pe sexe, 4 grupuri sanitare proprii pentru lojele VIP si 10 grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilitati locomotorii si de tip mama si copilul”. Sunt respectate astfel prevederile STAS 1478 privind achiparea pentru Sali de spectacol/ de sport.

REZISTENTA

Realizarea infrastructurii:

Infrastructura va fi alcătuită din radierul general impreuna cu piloti (dupa caz), pereții subsolului și planșeul de beton peste subsol.

Soluția de fundare adoptata va fi de radier împreuna cu piloti pentru nucleele pe care reazama acoperisul si de radier impreuna cu benzi continue din beton armat pentru celelalte cazuri. Această soluție de fundare prezintă avantajul transmiterii incarcarilor la stratul bun de fundare cat si evitarea tasarilor diferentiale si a fisurarii / cedarii fundatiilor.

Prin modul de alcătuire al infrastructurii s-a urmărit, prin introducerea de pereți suplimentari celor de închidere, crearea unui ansamblu cu rigiditate mult sporită față de suprastructura pentru a putea considera clădirea încastrată la nivelul terenului.

Realizarea suprastructurii:

SUPRASTRUCTURA

STRUCTURA DIN BETON ARMAT

Structura de rezistență a arenei este alcatuita din cadre spatiale din beton armat monolit cu stalpi de sectiune circulara (F80cm) si grinzi principale de cadru cu sectiunea 40x70cm. Placa de planseu este deasemenea din beton armat monolit si are o grosime de 20cm.

Grosimea planseelor este in masura sa asigure o comportare de saiba rigida in planul ei in cazul actiunii seismice.

Zona gradenelor este rezolvata cu grinzi prefabricate in trepte cu inaltimea activa a grinzii de 80cm. Latimea grinzii de gradena este de 50 cm, latime suficienta pentru a se asigura rezemarea placilor de gradena.

Cadrele spatiale amintite conlucreaza cu nucleele de circulatie pe verticala alcatuite din pereti structurali din beton armat de 60/80cm grosime in asa fel incat rigiditatea laterala a ansamblului sa fie asigurata corespunzator.

Stalpii perimetrali for fi realizati in varianta de sectiune compsusa otel/beton, in care sectiunea de otel este tip „cruce de Malta” realizata cu ajutorul a doua profile laminate HEB600.

STRUCTURA METALICA A ACOPERIȘULUI

O atentie deosebita s-a acordat acoperisului arenei care din considerente functionale are o forma elipsoidala descrisa de semiaxele Along=cca165.00m si Btransv=cca124.00m (masuratori interax).

Acoperisul prezinta 2 grinzi principale ce reazema pe 3 noduri de circulatie pe verticala. Aceste noduri sunt formate din pereti de beton armat de 40cm

grosime. Cele doua grinzi principale sunt concepute ca grinzi cu zabrele spatiale cu inaltimea de 8,00m si latimea de 3,00m realizate cu elemente tip teava

rectangulara, profile laminate tip HEA pentru talpile superioara, inferioara si respectiv montanti si diagonale. Aceste grinzi sunt practic elementele principale ce transmit incarcarile aferente acoperisului catre structura de rezistenta principala din beton armat a salii de sport..

Datorita deschiderilor mari aceste doua grinzi vor fi tronsonate in asa fel incat sa poata fi realizat in conditii optime montajul acestora. Imbinarile intre tronsoane vor fi realizate cu suruburi de inalta rezistenta pretensionate sau cu sudura.

INSTALAȚII - sanitare, electrice, termice

A.INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE, INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE

Alimentarea cu apa potabila se realizeaza de la reteaua de distributie a apei potabile existenta in cladire prin intermediul Punctelor de racord se gaseste in incaperea care adaposteste centrala termica.

Colectarea apei uzate menajere de la gospodaria de incendiu pentru stingere incendii cu hidranti de interior se face prin intermediul unui sifon de pardoseala racordat la reteaua de canalizare exterioara.

B.INSTALATII ELECTRICE

Se va prevedea un racordul electric nou de la sistemul energetic national SEN, prin intermediul distribuitorului de energie electrica local, conform studiului de solutie ce se va intocmi de catre sectia de proiectare si consultanta aferenta distribuitorului local sau de catre o firma autorizata de catre aceasta, pana la nivelul tabloului electric general TEG.

C.INSTALATII PENTRU DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU

Conform P118/3-2015 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor partea a-III-a - „INSTALATII DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU” cu completarile din ORDINUL nr. 6025/2018, art. 3.3.1 pentru spatiul amenajat cu destinatia invatamant prescolar, cu aria desfasurata mai mare de 150 m2 este obligatoriu prevederea unei instalatii de detectare, semnalizare si alarmare incendiu. Sistemul propus va avea grad de acoperire total pentru toate incaperile aferente coprului de cladire nou. Instalatia nou propusa se va interconecta cu instalatia existenta, iar toate semnale se vor centraliza la nivelul ECS-ului nou propus care va avea rol de echipament principal.