Hotărârea nr. 194/2020

Hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului nr. 522 din 19.08.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, a mandatului consilierului local Șerban Nicolae și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

prin care se ia act de Ordinul Prefectului nr. 522 din 19.08.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, a mandatului consilierului local Șerban Nicolae și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • - adresa nr. 10988 din 19.08.2020 a Instituției Prefectului - Județul Buzău, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 91.849 din 21.08.2020, prin care a fost comunicat Ordinul Prefectului nr. 522 din 19.08.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, a mandatului consilierului local Șerban Nicolae și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat la nr. 252/CLM/24.08.2020;

  • - referatul constatator nr. 92.003 din 24.08.2020 întocmit de către

Primarul și Secretarul general al Municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - prevederile art. 204, alin. (2), lit. j) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- La data adoptării prezentei hotărâri, se ia act de constatarea, începând cu data de 19.08.2020, a încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Șerban Nicolae, ales pe listele Partidului Național LiberaI, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Financiar -Contabil, precum și secretarul general la municipiului Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ

9                                               9                  9

consilier local Ionuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 02 septembrie 2020

Nr. 194

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 02 septembrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 20 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 21 consilieri în funcție și 21 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 252/CLM/24.08.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Șerban Nicolae, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău

La data de 19.08.2020, Instituția Prefectului - Județul Buzău, ne-a comunicat, prin adresa nr. 10.988 din 19.08.2020 a Instituției Prefectului -Județul Buzău, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 91.849 din 21.08.2020, Ordinul Prefectului nr. 522 din 19.08.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, a mandatului consilierului local Șerban Nicolae și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Potrivit acestui Ordin, începând cu data acestuia, respectiv 19.08.2020, prefectul județului a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Șerban Nicolae, ales pe listele PNL, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și a fost declarat vacant locul consilierului local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Având în vedere faptul că deliberativul local își exprimă manifestarea de voință prin hotărâri de consiliu local, văzând și dispozițiile art. 204, alin. (2), lit. j) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost emis prezentul proiect de hotărâre, prin care consilierii locali ai Municipiului să ia act de prevederile Ordinului Prefectului nr. 522 din 19.08.2020, instituție care a fost competentă să constate, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local înainte de expirarea duratei normale a acestuia și să declare vacant locul consilierului local.

Față de cele de mai sus, supun adoptării plenului consiliului local proiectul de hotărâre anexat.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU - SECRETAR GENERAL -Nr. 92.003 din 24.08.2020

REFERAT CONSTATATOR

la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Șerban Nicolae, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău

La data de 19.08.2020, Instituția Prefectului - Județul Buzău, ne-a comunicat, prin adresa nr. 10.988 din 19.08.2020 a Instituției Prefectului -Județul Buzău, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 91.849 din 21.08.2020, Ordinul Prefectului nr. 522 din 19.08.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, a mandatului consilierului local Șerban Nicolae și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Potrivit acestui Ordin, începând cu data acestuia, respectiv 19.08.2020, prefectul județului a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Șerban Nicolae, ales pe listele PNL, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și a fost declarat vacant locul consilierului local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Având în vedere faptul că deliberativul local își exprimă manifestarea de voință prin hotărâri de consiliu local, văzând și dispozițiile art. 204, alin. (2), lit. j) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost emis prezentul proiect de hotărâre, prin care consilierii locali ai Municipiului să ia act de prevederile Ordinului Prefectului nr. 522 din 19.08.2020, instituție care a fost competentă să constate, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local înainte de expirarea duratei normale a acestuia și să declare vacant locul consilierului local.

Atașăm alăturat adresa nr. 10.988 din 19.08.2020 a Instituției Prefectului - Județul Buzău, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 91.849 din 21.08.2020, însoțită de Ordinul Prefectului nr. 522 din 19.08.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, a mandatului consilierului local Șerban Nicolae și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local Municipal Buzău.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol