Hotărârea nr. 193/2020

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada septembrie – octombrie 2020.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada septembrie - octombrie 2020

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

  • - referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 242/CLM/03.08.2020;

  • - raportul nr. 82.455/03.08.2020 al Serviciului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor ale Consiliului Local al Municipiului Buzău.

  • - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 123, coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- Domnul consilier local Ionuț Sorin Apostu se alege președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada septembrie - octombrie 2020, calitate în care va îndeplini atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare.

  • A rt.2.- Secretarul general al municipiului Buzău va comunica prezenta hotărâre Direcției Administrației Publice Locale și președintelui de ședință ales.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 07 august 2020

Nr. 193

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 07 august 2020, cu respectarea prevederilor art. 123, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 22 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR-

Nr. 242/CLM/03.08.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului

Local al Municipiului Buzău pentru perioada septembrie - octombrie 2020

În conformitate cu O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ședințele consiliului local sunt conduse de un președinte de ședință, ales pentru o perioadă de cel mult 3 luni, cu votul deschis al majorității consilierilor în funcție.

Președintele de ședință exercită atribuțiile prevăzute la art. 123, alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Întrucât mandatul încredințat domnului consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș pentru o perioadă de 3 luni expiră cu prilejul actualei ședințe, propun alegerea domnului consilier local Ionuț Sorin Apostu în calitate de președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada septembrie -octombrie 2020, având în vedere că, potrivit art. 1 din Legea nr. 84/2020, mandatele aflate în curs de exercitare ale consiliilor locale se prelungesc până la data de 01.11.2020.

Anexăm în acest sens proiectul de hotărâre.

P R I M A R,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU - Serviciul Juridic -

Nr. 82.455/03.08.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului

Local al Municipiului Buzău pentru perioada septembrie - octombrie 2020

Potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 123, aplicabil în speță, ședințele consiliului local sunt conduse de un președinte de ședință.

Președintele de ședință se alege dintre membrii consiliului local, prin votul deschis al majorității consilierilor în funcție, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, calitate în care va conduce ședințele consiliului și va semna hotărârile adoptate și procesul verbal al ședinței.

Cu prilejul actualei ședinței ordinare expiră mandatul de președinte de ședință încredințat domnului consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș.

Față de această situație este necesară alegerea altui președinte de ședință pentru perioada septembrie - octombrie 2020, prin prezentul proiect de hotărâre, inițiatorul propunând pe domnul consilier local Ionuț Sorin Apostu.

Serviciul Juridic, Viorel Dima