Hotărârea nr. 192/2020

Hotărâre pentru încetarea Contractului de concesiune nr. 4.555/2003 încheiat între Municipiul Buzău şi S.C. “DAVID PRODCOM” S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -CONSILIUL LOCAL-

H O T Ă R Â R E

pentru încetarea Contractului de concesiune nr. 4.555/2003 încheiat între Municipiul Buzău și S.C. “ DAVID PRODCOM” S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 244/CLM/04.08.2020;

  • - raportul de specialitate nr. 82.985/04.08.2020 al Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturile și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al municipiului Buzău;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 92/24.04.2003 pentru aprobarea unui plan urbanistic de detaliu, precum și concesionarea unui teren la solicitarea S. C. " DAVID PRODCOM " S.R.L. Buzău;

  • - prevederile art. 9, lit. c și art. 9c. din Contractul de concesiune nr. 4555/2003;

  • - referatul nr. 62010/12.06.2020 al Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații;

  • - notificarea nr. 62949/15.06.2020 și confirmarea primirii acesteia, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 77255/17.07.2020;

  • - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. c), alin. 6, lit. b), art. 354 și art. 355, art. 139, alin. (1) și alin. (3), lit. g, coroborat cu art. 5, lit. cc) și art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. La data adoptării prezentei hotărâri, se aprobă retragerea concesiunii care face obiectul contractului de concesiune nr. 4.555 /2003 încheiat între Municipiul Buzău, în calitate de concedent și S.C. “ DAVID PRODCOM” S.R.L., în calitate de concesionar pentru terenul în suprafață de 140,00 mp, situat la intersecția str. Col Ion Buzoianu cu b-dul 1 Decembrie 1918, județul Buzău, ca urmare a intervenției rezilierii de plin drept, potrivit art. 9c din acest contract.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului-Județul Buzau, S.C. “ DAVID PRODCOM” S.R.L. și Direcției Finanțe Publice Locale a Municipiului Buzău.

Art.3. Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații și Serviciului Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 07 august 2020

Nr. 192

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 07.08.2020, cu respectarea art. 139, alin. (3), lit. g) coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abțineri și 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 244/CLM/04.08.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru încetarea contractului de concesiune nr. 4.555/2003 încheiat între Municipiul Buzău și S.C. “ DAVID PRODCOM” S.R.L.

U.A.T. Municipiul Buzău are în vedere reabilitarea intersecției dintre b-dul Gării, b-dul 1 Decembrie 1918 și b-dul Republicii, str. Loc. Col. Ion Buzoianu și str. Triumfului din zona Gării Buzău.

Piața Gării este o zonă tranzitată de un număr mare de autovehicule și pietoni, și poate constitui unul din punctele de atracție ale orașului. Gara Buzău a fost deschisă în anul 1873, la scurt timp după darea în folosință a căii ferate București - Galați.

În fața acesteia se va amplasa, în noul sens giratoriu, în vederea expunerii muzeistice, o locomotivă cu abur care este clasată în patrimoniul cultural național, cu numărul de fabricație 201 din 1926, la Uzinele Malaxa București.

În această zonă se află mai multe imobile ce se află pe lista Monumentelor istorice a Ministerului Culturii: poz. 522, cod LMI BZ-II-m-B-02327, casa B-dul Gării nr. 14, poz. 524, cod LMI BZ-II-m-B-02329, gradinița nr. 6, B-dul Gării nr. 15, poz. 525, cod LMI BZ-II-m-B-02330, casa B-dul Gării nr. 21, poz. 825, cod LMI BZ-II-m-B-02508. De asemenea, în apropierea gării se afla Hotelul Bucegi, o altă unitate de cazare veche din oraș, iar în Piața Gării nr. 2 a trăit pentru un an dramaturgul I.L. Caragiale, unde a concesionat în anul 1873 un restaurant împreună cu cumnatul său. În continuare, în b-dul Garii nr. 1 se află poz. 526, cod LMI BZ-II-m-B-02326, prestigiosul Colegiu Național “ B.P. Hasdeu” și în fața acestuia poz. 824, cod LMI BZ-II-m-B-02508, bustul lui B.P. Hasdeu, iar foarte aproape, pe str. Războieni, se află cea mai veche casă din Buzău, Casa “Vergu-Mănăilă”, atestata documentar în 1794.

Având în vedere cele de mai sus, așa cum rezultă din actele premergătoare întocmite de Serviciul Evidență Patrimoniu, Licitații am constatat că în cauză contractul este reziliat de plin drept de la data de 03.08.2020 sens în care este necesar ca deliberativul local să decidă retragerea concesiunii; cu ocazia verificărilor s-a constatat că S.C. „DAVID PRODCOM” SRL, nu și-a respectat clauzele contractuale, terenul aferent fiind plin de gunoaie și bălării, iar construcția din imediata apropiere fiind într-un stadiu avansat de degradare.

În sensul celor de mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

P R I M A R,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

- Serviciul Evidență Patrimoniu și Licitații -

Nr. 82.985/04.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre pentru încetarea contractului de concesiune nr. 4.555/2003 încheiat între Municipiul Buzău și S.C. “ DAVID PRODCOM” S.R.L.

Prin Hotărârea nr. 92/24 aprilie 2003 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, la Art. 1 a fost aprobat planul urbanistic de detaliu „Supraetajare spațiu comercial + extindere cu terasă, pe strada colonel Buzoianu nr. 130, municipiul Buzau, având ca beneficiar societatea comercială “ DAVID PRODCOM” SRL, cu sediul social în municipiul Buzău, strada Stadionului, bloc 22 A, scara B, etaj 4, ap. 40. Realizarea planului urbanistic de detaliu presupunea obținerea tuturor avizelor stabilite prin certificatul de urbanism, inclusiv de la Ministerul Culturii.

Prin art. 2 a fost aprobată trecerea din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău a terenului în suprafața de 140,00 mp, limitrof spațiului comercial situat la intersecția străzii Colonel Buzoianu nr. 130 cu b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 2 din municipiul Buzău.

La art. 3 a fost aprobată concesionarea de către S.C. “ DAVID PRODCOM” SRL a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, în suprafață de 140, 00 mp, prevăzut la Art.2 din aceeași hotărâre.

Având în vedere prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, în vigoare la acea dată, respectiv Hotărârea nr. 92/2003 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, la data de 01 noiembrie 2003 a fost încheiat CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 4.555/2003. La cap II Art. 1 din contractul menționat obiectul contractului a fost predarea și preluarea în concesiune a terenului în suprafață de 140,00 mp aparținând domeniului privat al municipiului Buzău la intersecția str. Col. Buzoianu cu b-dul 1 Decembrie 1918, în scopul extinderii și supraetajării spațiului comercial existent, proprietatea concesionarului.

La Art. 8, alineatul 3 „ Concedentul are dreptul să verifice, în perioada contractului de concesiune, modul in care se respectă condițiile și clauzele acestuia de către concesionar.”

In data de 12.06.2020 am efectuat o verificare la fața locului și am constatat nerespectarea scopului pentru care acest contract a fost încheiat.

In data de 15.06.2020 am început demersurile de notificare a intenției de reziliere a contractului de Concesiune 4.555/2003. In data de 17.07.2020 S.C. DAVID PRODCOM SRL ne-a comunicat că la data de 02.07.2020 a primit notificarea noastră. Contractul prevede la cap VII Art. 9, punctul 9 c) faptul că: „ Concedentul va putea rezilia contractul numai după notificarea cauzelor care au determinat-o.

Rezilierea apare de plin drept la expirarea duratei de 30 de zile de la notificare dacă în acest interval concesionarul nu își îndeplinește obligațiile. Conform Cap V Art. 5 „ In cazul în care întârzierea depășește 30 de zile, contractul de concesionare va fi reziliat de plin drept, fără punere prealabilă în întârziere și fără intervenția instanțelor judecătorești.

In anul 2008 S.C. DAVID PRODCOM SRL vinde construcția către S.C. AGRO SUPER COMPANY” SRL cu sediul în comuna Stîlpu, jud. Buzău. Conform Cap. X, Art. 13 din Contractul de Concesiune „In cazul înstrăinării construcției, cumpărătorul acesteia se substituie concesionarului în contractul de concesiune pentru terenul respectiv.

In aceasta situație, noul proprietar putea prelua contractul de concesiune dacă iniția un nou plan urbanistic de detaliu pentru folosirea terenului pentru scopul pentru care a fost concesionat. Având în vedere ca noul proprietar nu a făcut nici o solicitare în acest sens ( timp de 12 ani ) și nici nu a achitat prețul concesiunii, este evident faptul ca proiectul pentru care imobilul a fost concesionat nu se doreste a fi realizat, fapt dovedit și de starea avansată de degradare în care se află imobilul dobândit prin cumpărare.

În sensul celor de mai sus s-a redactat alăturatul proiect de hotărâre în vederea încetării contractului 4.555/2003, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

ȘEF SERVICIU, Rodica Cuza


Întocmit,

Emilia - Izabela Lungu