Hotărârea nr. 191/2020

Hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice ”Realizare sursă termică independentă pentru blocuri ANL din municipiul Buzău”.

SI UIMI DE I LZAH1LHATE

RodU ■    M na Nege     mitai bfowl as: dț btafcip ul BU2AU

Cixl SFZOÎOIIFd^iTo        Revizii: 6

Realizare sursă termica independentă pentru blocuri ANL din Municipiul Buzău

STUDIU DE FEZABILITATE

Cod SF l/l Ediția 0; Revizia 0

BENEFICIAR:PRIMÂRIA BUZĂU

APROBAT: DIRECTOR GENERAL

Dr. ing. loan BITIR - ISTRATE

Ex. Nn:                           Difuzat:            controlat             x

necontrolat

ELSZKCO

ESCO


STVDIU DE FEZABII.IT.VI E

FUaiixtrc ^xsâlcrmicA ««kpcrvicntAjwntHi Nccuii ANL din Municipiul Btl7.AU

C<4'SF 2010          Ediții 0           Rm/ia 0

Colectiv de elaborare

Coordonator, dr. ing. loan BITIR ISTRATE

întocmit de ing Marcela Delia TĂNASE ing Mircea TÂNASE ing. Laura ENE

SH DIU DE FEZABILITATE

Realizare ax?A kfm cft rvfcpaxknta pentru blocuri ANL dm Municipiul BUZĂU

Cod Sr2{Q0            F.dtiu l>             Revizia 0


Iulie 2020


BORDEROU

 • 1. Pagina de gardă

 • 2. Lista de semnături

 • 3. Borderou

 • 4 Memoriu tehnic

STtnil! DE KF/ABII.IIAIF.

Realizirc sursfc umiiCl tndcfwndcrrti pentru btocuriANL dai Xhnrcipinl BUZĂU

• • m                         Ediția: 0                   • •      '

MEMORIU TEHNIC

CUPRINS

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2. Ordonator principal do crodite/investitor

  • 1.3. Ordonator de credite (secundar)

  • 1.4. Beneficiarul investiției

  • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII PROIECTULUI DE INVESTIȚII

  • 2.1. Concluziile studiului de prefozabllitate

  • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acordun relevante, structuri instituționale

si financiare •

 • 2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția

cererii. în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

 • 2.5. Obiectivo preconizate a fi atinse pr n realizarea investiției pub’*oe

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA Șl PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SCENARII TEHNICO-

ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 3.1. Particularități ale amplasarentului.

 • a) descrierea amplasamentului

 • b) relațr cu zone invoonate, accesun existente șb’sau căi de acces posibile

 • c) onentâri propuse față de punctele cardinale și fața de punctele de interes naturale sau construite

SI I'OIU DE reZ.VBll.HATE

Kcnliz <c     Iwm-ra ini):;cndenU pa'Xiu blocuii ANI, din MwiKipiul BUZĂU

Cod'SF 2029          Ediții: 0           tava 0

 • d) surse de poluare existente în zona

o) date climatice și particularități de relief

 • f) existența unor:

 • - rețele edilitare în amplasament care ar necesta rekicarc/prote/are, in măsura In care pot fi Identificate;

 • - posibile interferențe cu monumente istorcc/dc arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau

in zona imediat înveonată, existența condiționărilor specifice In cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

 • • terenuri care aparțin unor instituții care fac pa-de din sistemul de apărare, ordine publica și siguranță națională.

 • g) caracteristici geofizice ale terenului drn amplasament

 • 3.2. Descrierea dm punct do vedere tehnic, constructiv, funcționa.’-arhitectural și tehnologic

 • • caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

 • - varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia,

 • - echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției:

 • - costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții

 • - costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiție; publice

 • 3.4. Studii de specialitate, in funcție de categoria și clasa do importanță a construcțiilor

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

 • 4. ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU TEHNICO ECONOMIC PROPUS

  • 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

  • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări c unatce. ce pot afecta investiția

  • 4.3. Situația utilităților și analiza de consum

 • - necesarul de utilități ș< de relocare/prctețarc. după caz.

 • - soluții pentru asigurarea utilităților necesare

 • 4.4. Sustenabilitatea realizări obiectivului de investiții

 • a) impactul social și cultural egalitatea de șanse

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • c) impactul asupra factorilor de mediu

 • d) impactul Obiectivului de investiție raportat la contextu' natural și antropic in care acesta se integrează

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

 • 4.6. Analiza financiară, sustenabilitatea financiară

 • 4.7. Analiza economică, analiza cost-eficacitate

 • 4.8. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

STUDIU DE FEZABILITATE

ELSACO                     Rciltrnre 5ing> icnr.fca ind.-p<nj.;ni.1 ptnteu blocuri AX'L din Municipiul BUZĂU

ESCO                                                                          > ii s.- -■'. 'i              EAjii 0               Rrrirâ ft

 • 5. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

  • 5.1. Comparația scenariilor prepuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

  • 5.2. Selectarea și justificarea scenariului optim recomandat

  • 5.3. Descrierea scenariului optim recomanda; privind

 • a) obținerea si amenajarea terenului

 • b) asigurarea uWitâților necesare funcționării obiectivului;

 • c) soluția tehnică

 • d) probe tehnologice și teste

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economlci aferenți obiectivului de investiții

 • a) indicatori maximali

 • b) indicatori mmmal.

 • c) indicatori financiari, socoeconomkd. de impact, de rezultat/operare. stabiliți in funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investitii

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate

 • 5.6. Nom nalizarea surselor de finanțare a investiție: publice, ca urmare a analizei financiare și economice

 • 6. URBANISM. ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

  • 6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obțineri autorizației de constru re

  • 6.2. Extras de carte funciară

  • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

  • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

  • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiu' de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice după caz

 • 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

  • 7.1. Informați despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

  • 7.2. Strategia de implementare

  • 7.3. Strateg a de exptoatarefoperare și întreținere

  • 7.4. Recomandări privind asigurarea capacități manageriale și instituționale

 • 8. CONCLUZII Șl RECOMANDĂRI

STUDIU DE FEZABILITATE

i!uk{:cii(fcnlâ pentru blccuri ANL din .Mut«pJii BUZĂU

Cod SF20W


E6cii <•


Rcvmi f


 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1. Denumirea obiectivului do investiții

Realizare sursă termică independentă pentru blocuri ANL Municipiul Buzău

 • 1.2. Ordonator principal de credite/invcstitor

PRIMĂRIA BUZĂU

Piața Daciei, nr 1, Municipiul Buzău, jud. Buzău

 • 1.3. Ordonator do crcdito (secundar)

Nu este cazul.

 • 1.4. Beneficiarul investiției

PRIMĂRIA BUZĂU

Piața Daciei, nr 1, Municipiul Buzău, jud. Buzău

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

SC ELSACO ESCO SRL

Sediu social: București. Iride Business Park, Bd. Dimitrie Pompeiu. nr. 9-9A. Sector 2

CUI: R0163966973

tel: 0231.507060 . fax: 0231.532905

e-mail: esco@elsaco.com; ioan.bitir.istrate@elsaco.com

.                                                        Silviu !>K FVZABILITAVE

ELSACO                Ralmrt Mrii lainici ir«fcpendcntA pentru bfoari ANL 4» Mueiopul BUZĂU

ESCO                                                Cvd'SF 2020         EdiM 0          Rcvain 0

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII

PROIECTULUI DE INVESTIȚII

 • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate

Pentru acest proiect de investiții nu a fost elaborat un Studiu de prefezabilitate.

 • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Strategia de dezvoltare reprezintă un document-cheie al cărui scop este reprezentat de asigurarea unei viziuni coerente de dezvoltare la nivelul municipiilor.

"Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Buzău 2016-2023" a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 183/30.06.2017.

La elaborarea 'Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului Buzău' a fost avută în vedere încadrarea și corelarea cu strategiile și politicile sectoriale existente la nivel european, național și regional, din care amintim: Strategia Europa 2020, Programul Național de Reformă (PNR), Strategia Națională pentru Dezvolare Durabilă, Programele Operaționale (POR, PIOM, POCU, POC, POCA, POAD, POAT). Planul de Dezvoltare Regionala Sud - Est. ș.a.

Obiectivul general al strategiei menționate anterior este:

Dezvoltarea economică și socială durabilă a municipiului Buzău care să ducă pe termen lung la creșterea calității vieții locuitorilor orașului și transformarea lui intr-un centru economic competitiv prin utilizarea eficienta a resurselor fizice și umane.

Proiectul de investiții "Realizare sursă termică independentă pentru blocuri ANL din Municipiul Buzău” reprezintă un pas important in atigerea obiectivul general mai sus menționat.

 • 2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Sursele actuale de producerea energiei termice aparțin:

SC. Ecogen Energy S A. Buzău -producător de energie termică în cogenerare (motoare termice);

 • - S C. Ecogen Therm SRL Buzău -producător de energie termică (cazane),

 • - Regia Autonomă Municipală "RAM ' Buzău, care produce energie termică în 7 centrale de cartier, pe bază de gaze naturale

Rețeaua de transport

Rețeaua de transport a agentului termic primar are o lungime de 26,223 km traseu, cu diametre ale conductelor cuprinse între Dn 1000 mm și Dn 150 mm. Rețelele reabilitate

.                                STUDIU DE FEZABILITATE

ELSACO                  Rtrfiare turti termica inifcpcndett pentru Moțuri ANI 6n Municipid BUZĂU

"* ESC0                                                      Cod:' SF 2020          Edili» 0           RcvixurO

cu conducte preizolate au o lungime de 21,68 km traseu, atât subteran cât și aerian, iar cele cu izolație clasică, au lungime de 4,54 km de traseu aerian.

Starea tehnică a rețelei de transport poziționată aerian, este depășită ca durată de funcționare, având o vechime mai mare de 35 ani.

Rețelele de distribuție

Investiții în sistemul de distribuție (înlocuire totală a echipamentelor din 19 puncte termice cu 22 stații termice, 6 centrale termice cu 47 stații termice, 29,5 km traseu cu conducte preizolate față de un total de 58,96 km) au fost realizate în perioada 2002 - 2012.

Problemele tehnice ale echipamentelor din dotarea punctelor termice nemodernizate privesc uzura fizică și morală a pompelor de circulație (nu sunt prevăzute cu convertizoare de frecvență), uzura armăturilor de manevră și a mijloacelor de măsurare a energiei termice montate atât pe circuitul primar cat și pe circuitul secundar.

Problemele din exploatare sunt cauzate de uzura avansată a instalațiilor de distribuție. încălzire, apă caldă de consum, recirculare apă caldă, aferente unui număr de 17 puncte termice amplasate în diferite zone ale orașului Un caz aparte il constituie deteriorarea izolației termice a rețelelelor de distribuție, dar și a conductelor propriu-zise, care se reflectă în probleme operaționale frecvente, cu consecințe negative asupra calității agentului termic care ajunge la consumatorul final (parametrii neconformi, dar și dese întreruperi).

Deficiente ale sistemului de tcrmoficare

 • - instalațiile de distribuție și furnizare energie termică sunt parțial învechite și depășite tehnologic, cu consumuri și costuri de exploatare mari:

 • - durata de funcționare depășită pentru 90% din echipamentele de măsură montate la limita de proprietate dintre furnizor și consumator;

 • - eficiență energetică scăzută pe lanțul de producere - transport - distribuție - consumator final de energie termică

 • - nivel foarte scăzut al surselor de finanțare, comparativ cu necesarul de investiții: lipsa unor măsuri clare privind modernizarea SACET. în condițiile opțiunilor crescânde ale populației pentru încălzirea individuală a locuințelor

în concluzie:

Actualul sistem de alimentare centralizată cu energie termica (SACET) se caracterizează prin echipamente cu randamente relativ scăzute și cu pierderi în rețelele de transport și distribuție.

Eficiența scăzută este cauzată mai ales de pierderile foarte mari la transportul și distribuția energiei termice.

Prețul de vânzare al energiei termice este extrem de ridicat raportat la calitatea serviciilor furnizate.

&& ELSACO ESCO


SHIDIU DE FEZAB11.ITATE

Rcdiur; sur5          Jepend&xft pentru H •

Cod’SF2020          Miția 0           Revii in 0

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

La sistemul de alimentare centralizat cu energie termică a consumatorilor din municipiul Buzău au fost racordate inițial un număr de 34 552 apartamente

Situația economică și financiară dificilă, precum și o serie de probleme tehnice existente înainte de demararea procesului de modernizare și reabilitare a SACET. au condus la deconectarea de la sistem a cca. 58,32% dintre consumatori, fiind racordate în prezent un număr de 14.446 de apartamente (la data de 31 10.2016).

Consumatorii industriali fie au dispărut, fie și-au reabilitat propriile sisteme, investind in surse proprii de producere energie termică.

Analiza rezultatelor obținute prin diagnosticarea situației existente (SWOT): Puncte tari

 • - alimentare termică - în stare de funcționare;

 • - producția de energie termică în sistem de cogenerare - sistem incipient:

 • - dimensiunile rețelelor permit furnizarea agentului termic,

 • - acțiunea de contorizare a populației, agenților economici și centrelor bugetare finalizată;

 • - lucrări de modernizare, reabilitare și retehnologizare finanțate/în curs de finanțare din diferite fonduri.

Puncte slabe

calitatea necorespunzătoare a apei calde de consum din cauza uzurii avansate a rețelelor de distribuție din cartierele nemodornizate și lipsa instalației de recirculare a apei calde de consum precum și din cauza deconectărilor de la sistem;

 • - pierderi de agent termic primar și secundar;

 • - starea necorespunzătoare a instalațiilor din blocuri;

 • - neînțelegeri între proprietarii de apartamente din același condominiu sau din scări adiacente și contorizate grupat;

 • - deconectarea de la sistemul centralizat care a condus la dezechilibre,

 • - preț crescut al energiei termice livrate raportat la calitatea serviciului furnizat

Oportunități

 • - finalizarea lucrărilor de înlocuire a porțiunilor rămase neefectuate din circuitul primar în urma derulării lucrărilor anterioare;

 • - modernizarea și reabilitarea rețelelor de distribuție agent termic secundar pentru încălzire, inclusiv echilibrare hidraulică.

 • - posibilitatea adoptării soluției de producere a energiei termice în sistem de cogenerare.

Riscuri

STIDIU DE FEZABILITATE

Regizare juna termici independenta pentru blowzi ANL dn Municipiul DUZÂU f i .i                              i iț                        Revizia <»

 • - înregistrarea unor disfu naționalități frecvente în furnizarea agentului termic din cauza depășim duratei maxime de viață a componentelor.

Nevoi și probleme identificate

Echiparea cu servicii și utilități publice a municipiului Buzău va trebui să conducă la creșterea gradului de confort al locuitorilor și a atractivității pentru noi investiții Utilitățile publice (precum alimentarea cu energie termică, șa.) vor trebui extinse sau modernizate în scopul stimulării dezvoltăm economice și asigurării de alternative economice viabile pentru satisfacerea cererii comunității locale.

Rețeaua de utilități - termoficare nu a fost concepută conform noilor exigențe privind eficiența energetică, generând lipsă de resurse, costuri financiare și confort limitat.

Soluții propuse

 • - reducerea costurilor tehnologice și de exploatare;

 • - creșterea calității serviciilor de energie termică (apă caldă de consum și încălzire) cu respectarea principiilor privind creșterea eficienței energetice și protecție a mediului.

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Proiectul de investiții "Realizare sursă termică independentă pentru blocuri ANL din Municipiul Buzău" reprezintă o soluție viabilă pentru îmbunătățirea calității serviciilor de energie termică și obținerea unui preț decent a acestor servicii

Acest proiect de investiții se integrează în portofoliul de soluții / acțiuni menite să ajute la atingerea obiectivului general prevăzut în 'Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Buzău 2016-2023" (SIDU), și anume "Dezvoltarea economică și socială durabilă a municipiului Buzău care să ducă pe termen lung la creșterea calității vieții locuitorilor orașului și transformarea lui într-un centru economic competitiv pnn utilizarea eficienta a resurselor fizice și umane."

Nu este de neglijat faptul că implementarea proiectului de investiții "Realizare sursă termică pentru blocuri ANL din Municipiului Buzău’’ ajută la atingerea a nu mai puțin de trei obiective specifice SIDU

 • • Obiectiv specific:

Modernizarea urbanistică a infrastructurii municipiului Buzău

 • • Obiectiv specific:

Asigurarea calității și protecției mediului in conformitate cu aquis-ul comunitar

 • • Obiectiv specific:

Asigurarea unor servicii publice de calitate (educație, sănătate, sport, cultură, administrație publică).

Rezultate așteptate prin realizarea proiectului do investiții:

STVDIUDE FF/ABII.I1A1E

Real iz ik $>jrsâ ttnmcl «u&pcadțntA pjntru bkKtx* ANL din Municipiul BUZĂU Cod’ SF 2C*2O            Ediția. 0             Revizia <■

 • - modernizarea utilităților de bază energie termica (apă caldă menajeră și încălzire) la blocuri ANL;

 • - asigurarea condițiilor adecvate de igienă și confort termic în clădiri;

 • - creșterea calității serviciilor în clădiri;

 • - creșterea calității vieții utilizatorilor clădirilor.

STUDIU DE FEZABILITATE

Reduare surM ttrntaa uufcz-.rJi -pcntrabfozari ANLdin Munkipiul HUZAU

■ 1 ' I '• ,'1                     t*di|i:i ’J                       Revizii <•

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA Șl PREZENTAREA

A MINIMUM DOUĂ SCENARII TEHNICO-ECONOMICE PENTRU

REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituti, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică)

Regiunea: Sud-Est, Județul Buzău. Municipiul Buzău

Nr.crt.

Bloc

Strada

1

bloc 3B ANL

bd-ul 1 Decembrie 1918

2

bloc 3A ANL

str. Sporturilor (zona Bazin Olimpic)

3

bloc D.4A ANL

str. Gârlași

4

bloc 117 ANL

Cartier Dorobanți 2

STUDIU DE lEZABIUTATE

Retlrzare juni termici liufepcndaui pentru Hazuri ANLdta.MwiopU BL'/ÂIJ

Col SF2020            EJiJIO 0             Revizia C«STUDII' DE FEZABILITATE

Red uarc sursl lermkâ indt;cr»3enta patru blocuri ANI. dm Municipiul BUZĂU

Cod* $F 3*020            Edilii 0             Rcv-i7m fi

Fig 3 -Bloc D.4A ANL

Toate amplasamentele studiate se situează în intravilanul Municipiului Buzău, fiind în proprietatea Municipiului Buzău/Consiliului Local al Municipiului Buzău cotă 1/1

Toate amplasamentele sunt libere de sarcini.

Posibile obligații de servitute: nu există.

Restul informațiilor, conform extraselor de Carte funciară.

 • b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

  Nr.crt

  Bloc

  Acces

  1

  bloc 3B ANL

  din bd-ul 1 Decembrie 1918

  2

  bloc 3A ANL

  din str. Sporturilor (zona Bazin Olimpic)

  3

  bloc D4A ANL

  din str. Gârlași

  din str slt Dumitrescu Iulian

  4

  bloc 117 ANL

  din str Primăverii din str. Aluniș din str Nereju

STUDIU DE FEZABILITATE i-                i mdeyendcalâpcniro blocuri AXL <in Municipiul BUZĂU

Cod'SFZOZO          Fd*<ii (•           Rcruti.O

 • c) orientări propuso față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite

  Nr.crt.

  Bloc

  Vecinătăți

  1

  bloc 3B ANL

  N -spațiu verde între blocuri

  E parcare rezidențială intre blocurile 3A. 3B și 3F

  S -spațiu verde cu zonă joacă copii și bd-ul 1 Decembrie 1918

  V -parcare rezidențială între blocuri

  2

  bloc 3A ANL

  NE str Sporturilor (zona Bazin olimpic)

  SE -parcare rezidențială între blocurile 2A și 3A

  SV -bloc 3B

  NV -parcare rezidențială între blocurile 3A și 4A

  3

  bloc D4A ANL

  N -str. Gârlași

  E -bloc D4

  S -spațiu verde între blocuri

  V -str. slt. Dumitrescu Iulian

  4

  bloc 117 ANL

  N -parcare rezidențială între blocuri

  E -spațiu verde între blocurile I8 și I9

  S -parcare rezidențială între blocuri și PT28

  V -spațiu verde între blocurile 11 și I2

 • d) surse de poluare existente in zonă

în aglomerarea urbană a municipiului Buzău întâlnim câteva generatoare de poluare a aerului, apei și solului, atât în zonele industriale, cât și în cele rezidențiale. Aceste surse de impurificare sunt produse în special de unități din zona industrială sud.

Agentul de poluare se prezintă sub forma de fum, pulberi, zgură cenușă, funingine, care se așează pe sol; oxizi de fier; bioxid de carbon, bioxid de sulf, oxizi de sulf, care se răspândesc în atmosferă, de asemeni diverse substanțe organice, uleiuri, pesticide, îngrășăminte chimice, care poluează solul și apele de orice natură

Zonele de disconfort urban se întâlnesc în lungul principalelor artere cu regim înalt, în intersecții principale, în zonele industriale

Zona industrială Sud este bine amplasată in teritoriu fiind în majoritate sub influența vântului N-NE. dar nu putem spune că nu există o poluare a cartierelor adiacente

De asemenea, zona industrială Nord so resimte pe teritoriul orașului datorită vânturilor de NV-N. care conduc noxele chiar până în zona centrală a municipiului,

£3 ELSACO esco


Sil DlU DE FEZABILIFATE

'• • »'i;.. i mdep:ndcntl pentru otoaxi ASI M M. M». pml K"/Ai:

CoJ'SrZOJO          bdifm 0           Revizia 0

 • e) date climatice și particularități de relief

Următoarele date au fost preluate din literatura de specialitate.

Relief

Județul Buzău ocupă cea mai mare parte a bazinului hidrografic al râului Buzău, cuprinzând in mod armonios toate formele de relief: munți în partea de nord, câmpie la sud. între acestea aflându-se zona colinară subcarpatică.

Zona montană formată din Munții Buzăului și Vrancei, este desfășurată pe 1.900 km2 Sunt alcătu’iți din masivele: Penteleu, Podu Calului. Siriu, Monteoru, Ivănețu. Vrancei (o parte).

Dealurile Buzăului - Subcarpații Buzăului. Se află între văile râurilor Teleajen (jud. Prahova) și Slănicul de Buzău. Dealurile Buzăului au la nord Munții Buzăului, iar la sud câmpia Buzăului.

Zona de câmpie - Se află în sudul și sud-estul județului, având o altitudine de 40 m pe râul Călmățui și 120 m în Câmpia Buzăului, Câmpia Râmnicului, Câmpia Gherghiței (Săratei). Câmpia Călmățuiului. Câmpia Radinei (parte din Bărăgan)


Ftg.5 -încadrarea geografică a Municipiului Buzău

Municipiul Buzău, reședința județului cu același nume, este situat în zona centrală a județului, pe malul drept al răului Buzău, determinat de coordonatele 45°09" latitudine nordică, și 25°5" longitudine estică, ocupând o suprafață totală de 81,3 km2. Se află la

STUDIUDE FEZABILITATE

RțjHMrc îursfi fcrmicS ir>5cpcrxfcnia pentru Howci ANI. din Municipiul flUZÂII

CtOWN          E<1i|i:i; 0           Revizia. 0

confluența dintre drumul european E85, ce leagă sudul continentului cu zona de nord și drumul național ce unește Transilvania cu porturile dunărene și litoralul Mării Negre.

în partea de nord și nord-vest apare o ramă de dealuri cu înălțimi cuprinse între 500-700 m. iar spre nord-est câmpia piemontană coboară în pantă lină dinspre nord spre sud în partea de est a orașului se află Lunca râului Buzău, iar în sud Câmpia Buzăului, cu terenuri roditoare.

Relieful regiunii în care este situat municipiul Buzău nu prezintă denivelări importante, el deține o înclinare a glacisului pe care este amplasat de la NV spre SE. Municipiul BUZĂU ocupă altitudini de la 101 metri în nord-vest, în apropierea dealurilor, până la 88 metri în apropierea râului, media fiind de 95 de metri (cât este și altitudinea în centrul orașului, in piața Dacia).

Astfel, Buzău este un oraș aflat într-un relief plat, cu o diferență de altitudine de 10 metri de-a lungul unei linii de 4 km.

Fig 6 -Intravilanul Municipiului Buzău

(Sursa: http://primariabuzau.ro/harti-municipiul-buzau/)

STIDIl’ OF. FEZABILITATE

Regizare sursl termici indopndcrilft pcnini Pixuri ANI. din           BUZĂU

Ccd’SF 2020          Cdjțio 0           Revizii 0

Hidrografia

Rețeaua hidrografică cuprinde în principal răul Buzău, care, pe o lungime de 170 km. traversează județul de la nord-vest spre sud-est, adunând numeroși afluenți, Al doilea râu important ca mărime este Râmnicul, care străbate estul județului, pe o lungime de 28 km.

Resursele de apă teoretice au fost estimate la 639,7 milioane mc, din care 384,5 milioane mc - resurse de suprafață și 255,2 milioane mc - resurse din subteran Resursele de apă tehnic utilizabile au fost estimate la 343,3 milioane mc, din care 174,8 milioane mc - resurse de suprafață și 168,5 milioane mc - resurse din subteran.

Resursele de apă de la suprafața solului, cât și cele subterane, sunt exploatate din cele mai vechi timpuri, fiind surse de alimentare cu apă a locuințelor și unităților industriale, dar și pentru irigarea terenurilor agricole.

Potențialul hidrografic este reprezentat de râul Buzău, pe cursul căruia există două amenajari hidroenergetice: barajul Siriu. cu centrala hidroelectrică Nehoiașu și barajul Gândești, cu amenajarea hidroenergetica Căndești-Vernești-Simileasca

Pe lângă acestea mai exista 5 centrale hidroelectrice de mică putere, amplasate pe râurile Basca fără Cale. Bâsca cu Cale, Basca și Slănic.

Clima

Ca și întreaga țară, municipiul se încadrează în climatul temperat continental, cu o serie de nuanțe locale și un tip principal de climat de câmpie. Climatul de câmpie so caracterizează printr-o repartiție relativ uniformă a elementelor climatice.

Datorită așezării sale geografice la limita de contact dintre Câmpia Bărăganului și Subcarpații de Curbură, orașul Buzău se află sub acțiunea cu prioritate a centrilor barici ai Europei sud-estice și nordestice Această cinamică și invazie succesivă de mase de aer se ______________________________ Pagina 20 din 106      ___________________________

/***£■                                                        STUDIU DE FEZABILITATE

ELSACO                  Rcft'tftW îvfift kt mici »v5cpcri>:iiia pcnltu bktcwi ANL dm Municipiul BUZĂU

ESC0                                                      Coi'SFZOW Ediția li           Revizia 0

asigură în centrele barice principale -anticiclonul Azorelor, anticiclonul Siberian, ciclonii mediteraneeni ca și cei care se deplasează de-a lungul meridianelor imprima climei caractere termice și hidrice specifice regiunilor temperat continentale excesive.

Amplasarea Municipiului Buzău pe axa NV-SE. cu o deschidere largă spre nord, est și sud, la est de lanțul Carpaților, face ca măselele de aer generate de maximul Azorelor în timpul verii - și de cel euroasiatic în timpul iernii să producă efecte importante. Acest climat se regăsește în numărul mare de zile de iarnă și îngheț, aproximativ 120 zile cu scăderi puternice ale temperaturii, alături de numărul de zile călduroase, aproximativ 130 zile un regim de vară cu valori ridicate, cu temperatură excesivă și secetă prelungită.

Ca disfuncționalitate a regimului de temperatură sunt considerate temperaturile extreme - atât maxime, cât și minime, care conduc la un număr de zile tropicale de peste 25 zile vara și 16 zile cu temperatun sub minus 10°C iarna.

Regimul precipitațiilor, sub aspectul cantităților anuale, variază între 400 - 500 l/mp, în zona de câmpie.

Perioada cea mai ploioasă este aprilie - septembrie, în luna iunie înregistrându-se maximul multianual de precipitații (Buzău 82,01/ mp ).

în intervalul octombrie - martie, cantitățile de precipitații căzute sunt mai reduse. Minimul de precipitații apare in luna ianuarie, când la câmpie cad sub 27 1/ mp

Spațial regimul precipitațiilor prezintă o serie de particularități. Astfel, precipitațiile anuale și lunare scad de la nord la sud, ca urmare a descărcării maselor de aer umed oceanic pe direcția amintita; zona orașului Buzău înregistrează o cantitate de apă mai mare, ca urmare a încărcării atmosferei cu particule solide provenite din zona industrială sau cu praf loessoidal

Numărul de zile cu precipitații lichide și solide - cele mai multe zile cu precipitații se înregistrează în zona de câmpie: Buzău 130 zile.

Originea și frecvența maselor de aer care afectează zona orașului Buzău sunt puse in evidență de frecvența și viteza vântului pe următoarele direcții

 • - masele de aer de origine polar-continentalâ reci și uscate provenite din direcțiile N, N E și E. sunt caracteristice sezonului rece și ating maximum de frecvență multianual 37,20%;

 • - masele de aer tropical de origine tropical maritimă și tropical continental;

 • - S-SE-SV au frecvența moderată și se întâlnesc în perioada caldă cu ploi torențiale, dar și în anotimpul rece, cu ninsori abundente.

în timpul călduros predomină vântul de N-NE - 33.5%, urmat de vântul NV - 24.7%; vântul de SV - 9,5%.

în timpul friguros - vântul de N-NE cu predominantă 41,3% și cel SV - 20,7%. Viteza vântului pe direcții - în anotimpul friguros 4 4 m/s până la 5.5 m/s; în timpul călduros - 3 m/s - 4.5 m/s.

Particularități microcftmatice în zona orașului Buzău

STUDIU DE FEZABILITATE

ELSACO                  RcataaresurU teunica indepcnderti pcntro bb ' ' • «Iii              1

ESCO                                                                                        .• m

Relieful regiunii în care este situat orașul Buzău, nu prezintă denivelări importante, el deține o înclinare a glacisului pe care este amplasat de la NV spre SE și altitudinea absolută 96 m în NV Textura drumurilor orientată diferit, complexitatea suprafeței construite modifică și amplifică anumiți factori climatici, producând un disconfort urban, temperaturi foarte scăzute sau ridicate, curenți. turbioane. evapotraspirație ridicată, spulberări de zăpadă și mai ales depuneri de particule de praf, zgură, cenușă

Neomogenitatea suprafeței active din oraș descrisă mai sus creează particularități locale ale climatului urban astfel:

 • • Sectorul climatic industrial - feroviar - zonă cu o accentuată impurificare a aerului cu fum, funingine, zgură, praf, gaze, noxe, cu o temperatură mai ridicată, frecvența ceței și vegetație arboricolă redusă

 • • Sectorul climatului rezidențial cu următoarele microclimate:

o microclimatul constiucțiilor regim parter - cu străzi sistematizate, spații verzi în grădinile particulare, circulația autovehiculelor moderată, umezeala aerului ridicată, confort pentru locuitori;

r microclimatul regimului înalt de construcții - P+6, P+10 etaje aflate pe arterele de circulație moderne - categoria ll-a de o parte și alta, înșiruite sub forma unui "tunel" locuințe și dotări, cu elemente de vegetație arboricolă sporadică, umezeală relativ redusă, prezența curenților "turbioane", fenomen de "ecranizare" pentru construcțiile regim P+4 aflate in spatele lor. poluarea sonoră accentuată.

o microclimatul cartierelor mărginașe - regim P+4 - panouri man - sistematizare verticală redusă, vegetație arborescentă nesemnificativă, umezeală relativ redusă, cu expunere totală la vânturile predominante, un mare disconfort urban asupra mediulu ambiental;

o microclimatul de pădure și parcuri - cuprinde zonele adiacente Pădurii - Parc Crâng, Parcului Marghiloman, lazului Morii, parcului și eleșteului de la Sala Sporturilor care generează permanent spre oraș o dinamică locală sub formă de briză ce mărește umezeala aerului, favorizează temperaturi moderate și prezintă un confort urban ridicat

 • • Sectorul de climat periurban - zona polanzată de rețeaua hidrografică a râului Buzău - este răspândit în afara zonei orășenești, dar face parte integrantă din ambientul orașului, propice dezvoltării legumicultorii și destinderi locuitorilor, prezintă mari rezerve naturale - necesită modalități de conservare a resurselor și calității mediului

Temperatura medie anuală este de 10,7° C; cea mai călduroasă lună este iulie cea mai friguroasă este ianuarie; vremea este schimbătoare, se produc o serie de disfuncționalități, în anotimpul cald - ploi torențiale, iar în anotimpul rece - viscolirea și troienirea arterelor de circulație. Consecințele mișcărilor de aer peste municipiul Buzău le constituie vânturile caracteristice fiecărui sezon.

SrrtiDii; di: hzahh ii a i i.

Rtdizare uwi lerinicH jxfcpaxfenia pentiu bkxuti ANI din Municipiul BtIZAU

Cod'SF 2020          Edițn O           Revină 0


35T

30T

25T

ÎOT

15*C

IOT

5T

‘«Ș

ST

■IOT

IST


Buzău 1961 -1990

► w a 1»>W « *1s « s» V WM«# * ® «fi w » »«i«

« o» .i 'ii, ai

MWMNnit 0'0IIP 'J r-* ii i.?■       1

li ft        » - «.»;i M119 * ,' -i «â»

r*?^     » «ijiMi jwimvw

r

Rga «imniKKKMRMSKW iWMWKMRMIEFenomene meteorologice extreme Crivățul - iarna. în zona de câmpie și la poalele subcarpaților apar invazii de aer rece și foarte rece, însoțite de vânt, provenite din ana anticiclonului siberian, cunoscute sub numele de Crivăț


STUDIU DK FKZARII IIAIL

Realiza* surt* «rimei i^epcmlcrrtl peniRj bixurt AhJL dm Municipiul BUZĂU

Cc4'SF2020          Edijin O           Rcvtfio 0

Conform Ord. nr.386/2016 și SR 1907-1:2014. zona climatică pe timp de iarnă este

 • II. cu temperaturi exterioare 0e=-15°C.

Acțiunea vântului

Conform codului de proiectare CR 1-1-4-2012 amplasamentul se găsește în zona de vânt caracterizată de valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului de qb = 0,7 kPa (având intervalul mediu de recurența IMR = 50 ani).

STl'DIU DE I E7ABIl.II Aii.

>; sur>’ termiuî indcpcrJcnia jxnlr.i blocuri AM. dn Municipiul BUZĂU

« .»l s|                               E<!i|in <*                         ’•            '

Acțiunea zăpezii

Conform codului de proiectare CR 1-1-3-2012, amplasamentul se găsește în zona de zăpadă caracterizată de valoarea încărcării din zăpadă pe sol Sk = 2,0 kN/m2 (având intervalul mediu de recurență IMR = 50 ani).

 • f) existența unor:

 • ■ rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocarc/protojaro, în măsura in care pot fi identificate

Nu pot fi identificate rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare / protejare

 • - posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinată, existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție

Nu este cazul.

 • - terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională

Nu este cazul

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

Următoarele date au fost preluate din literatura de specialitate.

£* ELSZKCO

** ESCO


SHU»H; Uf. FEZABILITATE

Real iz mc țvnA ttimd independent» pentru blocun ANI. din Municipiul BUZĂU

Cnd Sf 2020          Edițu 0           Revi/jj 0

Geotnorfologic - Municipiul Buzău s-a dezvoltat pe malul drept al râului cu același nume, în zona în care acesta părăsește terasele înalte intrând în zona de șes. mai exact apaiține subunității denumite Câmpia de divagare Buzău - Călmățui, care împreună cu câmpia Buzău Șiret ce se află în partea stângă a râului Buzău formează Câmpia Română de est.

Litologic, zona se caracterizează printr-o varietate de faciesuri specific formațiunilor de con de dejecție cu stratificație încrucișată, de cele mai multe ori stratul fiind înlocuit de depuneri sub formă de lentile de diferite dimensiuni. Astfel, la suprafață se întâlnesc pământuri fine, ca argile și prafuri (uneori cu intercalații lenticulare de mâluri) cu trecere în nisipuri cu grosimi de 3 - 8 m, de vârstă Cuaternar-Holocen urmate în adâncime de depunerile grosiere aparținând conului de dejecție al râului Buzău, care se dezvoltă la adâncimi de cca 30 m constituite din elemente mai mari (bolovăniș cu pietriș) la paitea superioară și mai măruntă (nisip cu pietriș) la cea inferioară în continuare până la cca 200 m adâncime apar - Stratele de Cândești care aparțin Pleistocenului inferior și care sunt reprezentate de un complex de pietriș, nisip și bolovăniș cu intercalații argiloase.

Caracterizarea geotehnică a terenului - Terenul care constituie zona - activă a fundațiilor corespunde în cea mai mare parte cu grosimea colmatării albiei vechi și a conului de dejecție după ce râul Buzău s-a retras treptat către est, retragere generată de intensele procese de subsidență ale Câmpiei de est. Aceste depozite sunt de tipul argilelor, prafurilor și nisipurilor medii și fine:

Complexul argilos-prăfos - Acest complex întâlnit în marea majoritate a forajelor de cercetare geotehnicâ efectuate pe teritoriul municipiului Buzău. Grosimea acestuia este diferită, mai mare în partea de vest a orașului și mai mică în est. Argilele gălbui, lutoase în partea de est sunt în general plastic consistente, cu grosime mică trecând în prafuri nisipoase sau nisipuri prăfoase ce fac trecerea gradat spre orizontul grosier din bază. în partea de vest și sud-vest argilele gălbui sunt tari, conțin carbonat de calciu diseminat în masă, trecerea spre orizontul grosier făcându-se printr-un strat subțire de nisip fin sau mediu. Caracteristic pentru această zonă este existența peste argilele gălbui a unui strat de 1-2 m de argilă neagră montmorilonitică higroscoprcă care conferă acestei argile capacitatea de contracție - umflare. Presiunea de umflare a acesteia este de 1.0- 2.0 KN/mp.

- Complexul nisipos - Complexul nisipos traversează orașul pe direcția NV-SE și reprezintă ultima albie a râului Buzău, înainte de retragerea în albia actuală, și care a fost colmatată în scurt timp cu nisipuri medii și fine cu o grosime de 2 3 m, după care urmează pietrișurile. în cadrul acestei zone s-au depistat local lentile de mâl între nisip și pietriș, dimensiunea acestora fiind variabilă.

Depistarea acestor lentile cât și dimensiunea lor se face doar prin cercetarea fiecărui obiectiv in parte. Din punct de vedere geotehnic aceste nisipuri suntafânate sau cu indesare medie, iar granulometric sunt susceptibile lichefierii în condiții geod namice. Mâlurile fac parte din categoria terenurilor moi de fundare dacă au un conținut de materii organice mai mic de 5%.

SH'1)111 DE REABILITATE

RctfteMC Wf>ft xnniO »>Jcpa denia pcnini bloțw ANL dr> Munupiul BUZĂU

Cod’SFKQO          I .im., n           Rcm/i:

Date privind zonarea seismică

Conform Normativului P100/1-2013. amplasamentul se găsește în zona cu accelerația terenului ag =0,35g și perioada de colț Tc=1.6s cu IMR=225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 ani.

I

SîHSș!

Sil DII DE HZABILITAl»

!•<•.; ./.<«,• uf rfuii.'A iiHkfcn.4enlA prntnj blcc.in A\1 .1n Mz .•if hi /a •

Cod' Sf 2020            Edilii 0             Rerfrw. 0

Adâncimea de îngheț

Conform STAS 6054-77, adâncimea de îngheț este de 80-90 cm față de cota terenului natural.

3.2. Descrierea din punct do vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic

Acest Studiu de fezablitate are drept scop promovarea unei investiții pentru "Realizare sursă termică independentă pentru blocuri ANL din Municipiul Buzău".

Blocurile au fost finalizate in anii 2000, prin programul de construire de locuințe pentru tineret destinate închirierii

Bloc 3B ANL bd-ul 1 Decembrie 1918

Regim de înălțime. P+7E+8R+9R

45 de apartamente și garsoniere

Bloc 3A ANL str Sporturilor (zona Bazin Olimpic)

Regim de înălțime: P+6E+7R

44 de apartamente și garsoniere

Bloc D.4A ANL str. Gârlași

Regim de înălțime: P+2E+M

16 apartamente și garsoniere

STUDIU Dt*: H/.ABILITATE

RcMiore suixl terwiufl independent pcnlr . > m

Cod’SF 2020          Edi|io 0           Revim 0

Bloc 117 ANL str Primăverii, Cartier Dorobanți 2

Regim de înălțime: P+2E+M

16 apartamente și garsoniere

Blocurile au fost proiectate cu:

-alimentare cu energie termică din sursa publică;

-alimentare cu gaz la bucătării pentru mașini de gătit (aragaz): branșament+instalații de utilizare din rețeaua publică de distribuție gaz, în regim de presiune redusă / joasă.

Conform datelor prezentate de RAM BUZĂU, la data de 21.07.2020 mai erau branșate 116 locuințe, repartizate astfel

SITUAȚIE APARTAMENTE ANL

BRANȘATE LA SAC.FT IA DATA DE 21.07.2020

Nr.

CTt.

P.T.

BLOC

Nr.ap. inițial

Nr.ap. de branșate

Nf.9p. branșate

1

PT.39

38 ANL

45

2

43

2

PT.15

3 A ANL

44

1

43

3

PT.27

D4AANL

16

2

14

4

PT.28

117 ANL

16

0

16

TOTAL

121

5

116

Sursa nouă de energie termică, astfel încât fiecare amplasament să funcționeze independent de sursa publică RAM, se va constitui în principal din:

 • -Scenariul 1: centrale termice de bloc;

 • -Scenariul 2: centrale termice individuale în fiecare locuință

Scenariul 1

Dimensionarea centralelor termice s-a făcut funcție de volumele necesar a fi încălzite pentru fiecare amplasament.

Se vor construi centrale termice de bloc în care se vor monta câte două sau trei cazane, precum și echipamentele auxiliare necesare funcționării acestora

Scenariul 2

Dimensionarea centralelor termice s-a făcut funcție de volumele necesar a fi încălzite pentru fiecare locuință.

Se va monta câte o centrală termică individuală in fiecare locuință.

.                                                  STUDIU DE FEZABILITATE

ELSACO                  Realizare msft termal independenți pentru blocun ANL din Municipiul BUZĂU

ESCO                                                                            H!1U I'

în continuare, studiul va detalia ambele scenarii.

Scenariul 1

Bloc 3B ANL bd-ul 1 Decembrie 1918

Centrala termică de bloc se va compune în principal din următoarele echipamente:

-3 cazane de apă caldă de 200kW fiecare (600kW in total),

-pompe de apă,

-instalație de dedurizare apă,

-schimbătoare de căldură,

-ș.a.

Cazanele vor funcționa pe combustibil gazos (gaz natural).

Fiecare cazan va fi dotat cu următoarele racorduri principale:

o intrare apă alimentare.

o ieșire apă caldă,

o aerisire (supapă siguranță),

o golire/purjă,

o alimentare gaz natural.

o evacuare gaze arse la coș fum.

Alimentarea cu gaz natural se va face prin intermediul rampei de gaz, inclusă în furnitura cazanului.

Evacuarea gazelor arse se vă realiză pnntr-un cos de fum metalic, montat în exteriorul clădirii centralei termice. Pentru optimizarea cheltuielilor, toate cazanele se vor racorda la un singur coș de gaze arse

Cazanele vor fi alimentate cu apă dedurizată Apa de alimentare necesară producerii apei calde de la cazane va fi preparată în cadrul instalației de dedurizare apă, unde aceasta va fi tratată corespunzător (filtrată și dedurizată), in scopul obținerii indicilor de calitate (pentru apă de cazan) prescriși de furnizorul cazanului și în normativele tehnice în vigoare. Instalația de dedurizare se va racorda la rețeaua de apă existentă

Pompele de apă vor asigura circulația necesară agentului termic (apei calde).

Schimbătoarele de căldură vor separa circuitul agentului primai de cel secundar (separa circuitul apei de cazan de circuitul apei de termoficare)

Se va asigura alimentarea cu energie electrică a tabloului de forță al cazanului.

Cazanele vor fi echipate cu aparatură de protecție și control

Instalația de automatizare va asigura funcție de protecție, reglare și semnalizare Instalația de automatizare este compusă din panou de automatizare, aparatură locală amplasată pe circuitele tehnologice (combustibil, apă, ș.a ), precum și instalația de cablare.

Pentru a asigura funcționalitatea centralei termice, s-au prevăzut circuitele de conducte in clădirea centralei termice, dar și din incinta amplasamentului Circuitele de conducte de apă caldă și de gaze arse vor fi izolate termic

Limite de proiect:

SI UIMI DE I LZAH1LHATE

RodU ■    M na Nege     mitai bfowl as: dț btafcip ul BU2AU

Cixl SFZOÎOIIFd^iTo        Revizii: 6

Realizare sursă termica independentă pentru blocuri ANL din Municipiul Buzău

STUDIU DE FEZABILITATE

Cod SF l/l Ediția 0; Revizia 0

BENEFICIAR:PRIMÂRIA BUZĂU

APROBAT: DIRECTOR GENERAL

Dr. ing. loan BITIR - ISTRATE

Ex. Nn:                           Difuzat:            controlat             x

necontrolat

ELSZKCO

ESCO


STVDIU DE FEZABII.IT.VI E

FUaiixtrc ^xsâlcrmicA ««kpcrvicntAjwntHi Nccuii ANL din Municipiul Btl7.AU

C<4'SF 2010          Ediții 0           Rm/ia 0

Colectiv de elaborare

Coordonator, dr. ing. loan BITIR ISTRATE

întocmit de ing Marcela Delia TĂNASE ing Mircea TÂNASE ing. Laura ENE

SH DIU DE FEZABILITATE

Realizare ax?A kfm cft rvfcpaxknta pentru blocuri ANL dm Municipiul BUZĂU

Cod Sr2{Q0            F.dtiu l>             Revizia 0


Iulie 2020


BORDEROU

 • 1. Pagina de gardă

 • 2. Lista de semnături

 • 3. Borderou

 • 4 Memoriu tehnic

STtnil! DE KF/ABII.IIAIF.

Realizirc sursfc umiiCl tndcfwndcrrti pentru btocuriANL dai Xhnrcipinl BUZĂU

• • m                         Ediția: 0                   • •      '

MEMORIU TEHNIC

CUPRINS

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2. Ordonator principal do crodite/investitor

  • 1.3. Ordonator de credite (secundar)

  • 1.4. Beneficiarul investiției

  • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII PROIECTULUI DE INVESTIȚII

  • 2.1. Concluziile studiului de prefozabllitate

  • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acordun relevante, structuri instituționale

si financiare •

 • 2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția

cererii. în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

 • 2.5. Obiectivo preconizate a fi atinse pr n realizarea investiției pub’*oe

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA Șl PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SCENARII TEHNICO-

ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 3.1. Particularități ale amplasarentului.

 • a) descrierea amplasamentului

 • b) relațr cu zone invoonate, accesun existente șb’sau căi de acces posibile

 • c) onentâri propuse față de punctele cardinale și fața de punctele de interes naturale sau construite

SI I'OIU DE reZ.VBll.HATE

Kcnliz <c     Iwm-ra ini):;cndenU pa'Xiu blocuii ANI, din MwiKipiul BUZĂU

Cod'SF 2029          Ediții: 0           tava 0

 • d) surse de poluare existente în zona

o) date climatice și particularități de relief

 • f) existența unor:

 • - rețele edilitare în amplasament care ar necesta rekicarc/prote/are, in măsura In care pot fi Identificate;

 • - posibile interferențe cu monumente istorcc/dc arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau

in zona imediat înveonată, existența condiționărilor specifice In cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

 • • terenuri care aparțin unor instituții care fac pa-de din sistemul de apărare, ordine publica și siguranță națională.

 • g) caracteristici geofizice ale terenului drn amplasament

 • 3.2. Descrierea dm punct do vedere tehnic, constructiv, funcționa.’-arhitectural și tehnologic

 • • caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

 • - varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia,

 • - echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției:

 • - costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții

 • - costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiție; publice

 • 3.4. Studii de specialitate, in funcție de categoria și clasa do importanță a construcțiilor

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

 • 4. ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU TEHNICO ECONOMIC PROPUS

  • 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

  • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări c unatce. ce pot afecta investiția

  • 4.3. Situația utilităților și analiza de consum

 • - necesarul de utilități ș< de relocare/prctețarc. după caz.

 • - soluții pentru asigurarea utilităților necesare

 • 4.4. Sustenabilitatea realizări obiectivului de investiții

 • a) impactul social și cultural egalitatea de șanse

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • c) impactul asupra factorilor de mediu

 • d) impactul Obiectivului de investiție raportat la contextu' natural și antropic in care acesta se integrează

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

 • 4.6. Analiza financiară, sustenabilitatea financiară

 • 4.7. Analiza economică, analiza cost-eficacitate

 • 4.8. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

STUDIU DE FEZABILITATE

ELSACO                     Rciltrnre 5ing> icnr.fca ind.-p<nj.;ni.1 ptnteu blocuri AX'L din Municipiul BUZĂU

ESCO                                                                          > ii s.- -■'. 'i              EAjii 0               Rrrirâ ft

 • 5. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

  • 5.1. Comparația scenariilor prepuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

  • 5.2. Selectarea și justificarea scenariului optim recomandat

  • 5.3. Descrierea scenariului optim recomanda; privind

 • a) obținerea si amenajarea terenului

 • b) asigurarea uWitâților necesare funcționării obiectivului;

 • c) soluția tehnică

 • d) probe tehnologice și teste

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economlci aferenți obiectivului de investiții

 • a) indicatori maximali

 • b) indicatori mmmal.

 • c) indicatori financiari, socoeconomkd. de impact, de rezultat/operare. stabiliți in funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investitii

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate

 • 5.6. Nom nalizarea surselor de finanțare a investiție: publice, ca urmare a analizei financiare și economice

 • 6. URBANISM. ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

  • 6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obțineri autorizației de constru re

  • 6.2. Extras de carte funciară

  • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

  • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

  • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiu' de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice după caz

 • 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

  • 7.1. Informați despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

  • 7.2. Strategia de implementare

  • 7.3. Strateg a de exptoatarefoperare și întreținere

  • 7.4. Recomandări privind asigurarea capacități manageriale și instituționale

 • 8. CONCLUZII Șl RECOMANDĂRI

STUDIU DE FEZABILITATE

i!uk{:cii(fcnlâ pentru blccuri ANL din .Mut«pJii BUZĂU

Cod SF20W


E6cii <•


Rcvmi f


 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1. Denumirea obiectivului do investiții

Realizare sursă termică independentă pentru blocuri ANL Municipiul Buzău

 • 1.2. Ordonator principal de credite/invcstitor

PRIMĂRIA BUZĂU

Piața Daciei, nr 1, Municipiul Buzău, jud. Buzău

 • 1.3. Ordonator do crcdito (secundar)

Nu este cazul.

 • 1.4. Beneficiarul investiției

PRIMĂRIA BUZĂU

Piața Daciei, nr 1, Municipiul Buzău, jud. Buzău

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

SC ELSACO ESCO SRL

Sediu social: București. Iride Business Park, Bd. Dimitrie Pompeiu. nr. 9-9A. Sector 2

CUI: R0163966973

tel: 0231.507060 . fax: 0231.532905

e-mail: esco@elsaco.com; ioan.bitir.istrate@elsaco.com

.                                                        Silviu !>K FVZABILITAVE

ELSACO                Ralmrt Mrii lainici ir«fcpendcntA pentru bfoari ANL 4» Mueiopul BUZĂU

ESCO                                                Cvd'SF 2020         EdiM 0          Rcvain 0

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII

PROIECTULUI DE INVESTIȚII

 • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate

Pentru acest proiect de investiții nu a fost elaborat un Studiu de prefezabilitate.

 • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Strategia de dezvoltare reprezintă un document-cheie al cărui scop este reprezentat de asigurarea unei viziuni coerente de dezvoltare la nivelul municipiilor.

"Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Buzău 2016-2023" a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 183/30.06.2017.

La elaborarea 'Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului Buzău' a fost avută în vedere încadrarea și corelarea cu strategiile și politicile sectoriale existente la nivel european, național și regional, din care amintim: Strategia Europa 2020, Programul Național de Reformă (PNR), Strategia Națională pentru Dezvolare Durabilă, Programele Operaționale (POR, PIOM, POCU, POC, POCA, POAD, POAT). Planul de Dezvoltare Regionala Sud - Est. ș.a.

Obiectivul general al strategiei menționate anterior este:

Dezvoltarea economică și socială durabilă a municipiului Buzău care să ducă pe termen lung la creșterea calității vieții locuitorilor orașului și transformarea lui intr-un centru economic competitiv prin utilizarea eficienta a resurselor fizice și umane.

Proiectul de investiții "Realizare sursă termică independentă pentru blocuri ANL din Municipiul Buzău” reprezintă un pas important in atigerea obiectivul general mai sus menționat.

 • 2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Sursele actuale de producerea energiei termice aparțin:

SC. Ecogen Energy S A. Buzău -producător de energie termică în cogenerare (motoare termice);

 • - S C. Ecogen Therm SRL Buzău -producător de energie termică (cazane),

 • - Regia Autonomă Municipală "RAM ' Buzău, care produce energie termică în 7 centrale de cartier, pe bază de gaze naturale

Rețeaua de transport

Rețeaua de transport a agentului termic primar are o lungime de 26,223 km traseu, cu diametre ale conductelor cuprinse între Dn 1000 mm și Dn 150 mm. Rețelele reabilitate

.                                STUDIU DE FEZABILITATE

ELSACO                  Rtrfiare turti termica inifcpcndett pentru Moțuri ANI 6n Municipid BUZĂU

"* ESC0                                                      Cod:' SF 2020          Edili» 0           RcvixurO

cu conducte preizolate au o lungime de 21,68 km traseu, atât subteran cât și aerian, iar cele cu izolație clasică, au lungime de 4,54 km de traseu aerian.

Starea tehnică a rețelei de transport poziționată aerian, este depășită ca durată de funcționare, având o vechime mai mare de 35 ani.

Rețelele de distribuție

Investiții în sistemul de distribuție (înlocuire totală a echipamentelor din 19 puncte termice cu 22 stații termice, 6 centrale termice cu 47 stații termice, 29,5 km traseu cu conducte preizolate față de un total de 58,96 km) au fost realizate în perioada 2002 - 2012.

Problemele tehnice ale echipamentelor din dotarea punctelor termice nemodernizate privesc uzura fizică și morală a pompelor de circulație (nu sunt prevăzute cu convertizoare de frecvență), uzura armăturilor de manevră și a mijloacelor de măsurare a energiei termice montate atât pe circuitul primar cat și pe circuitul secundar.

Problemele din exploatare sunt cauzate de uzura avansată a instalațiilor de distribuție. încălzire, apă caldă de consum, recirculare apă caldă, aferente unui număr de 17 puncte termice amplasate în diferite zone ale orașului Un caz aparte il constituie deteriorarea izolației termice a rețelelelor de distribuție, dar și a conductelor propriu-zise, care se reflectă în probleme operaționale frecvente, cu consecințe negative asupra calității agentului termic care ajunge la consumatorul final (parametrii neconformi, dar și dese întreruperi).

Deficiente ale sistemului de tcrmoficare

 • - instalațiile de distribuție și furnizare energie termică sunt parțial învechite și depășite tehnologic, cu consumuri și costuri de exploatare mari:

 • - durata de funcționare depășită pentru 90% din echipamentele de măsură montate la limita de proprietate dintre furnizor și consumator;

 • - eficiență energetică scăzută pe lanțul de producere - transport - distribuție - consumator final de energie termică

 • - nivel foarte scăzut al surselor de finanțare, comparativ cu necesarul de investiții: lipsa unor măsuri clare privind modernizarea SACET. în condițiile opțiunilor crescânde ale populației pentru încălzirea individuală a locuințelor

în concluzie:

Actualul sistem de alimentare centralizată cu energie termica (SACET) se caracterizează prin echipamente cu randamente relativ scăzute și cu pierderi în rețelele de transport și distribuție.

Eficiența scăzută este cauzată mai ales de pierderile foarte mari la transportul și distribuția energiei termice.

Prețul de vânzare al energiei termice este extrem de ridicat raportat la calitatea serviciilor furnizate.

&& ELSACO ESCO


SHIDIU DE FEZAB11.ITATE

Rcdiur; sur5          Jepend&xft pentru H •

Cod’SF2020          Miția 0           Revii in 0

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

La sistemul de alimentare centralizat cu energie termică a consumatorilor din municipiul Buzău au fost racordate inițial un număr de 34 552 apartamente

Situația economică și financiară dificilă, precum și o serie de probleme tehnice existente înainte de demararea procesului de modernizare și reabilitare a SACET. au condus la deconectarea de la sistem a cca. 58,32% dintre consumatori, fiind racordate în prezent un număr de 14.446 de apartamente (la data de 31 10.2016).

Consumatorii industriali fie au dispărut, fie și-au reabilitat propriile sisteme, investind in surse proprii de producere energie termică.

Analiza rezultatelor obținute prin diagnosticarea situației existente (SWOT): Puncte tari

 • - alimentare termică - în stare de funcționare;

 • - producția de energie termică în sistem de cogenerare - sistem incipient:

 • - dimensiunile rețelelor permit furnizarea agentului termic,

 • - acțiunea de contorizare a populației, agenților economici și centrelor bugetare finalizată;

 • - lucrări de modernizare, reabilitare și retehnologizare finanțate/în curs de finanțare din diferite fonduri.

Puncte slabe

calitatea necorespunzătoare a apei calde de consum din cauza uzurii avansate a rețelelor de distribuție din cartierele nemodornizate și lipsa instalației de recirculare a apei calde de consum precum și din cauza deconectărilor de la sistem;

 • - pierderi de agent termic primar și secundar;

 • - starea necorespunzătoare a instalațiilor din blocuri;

 • - neînțelegeri între proprietarii de apartamente din același condominiu sau din scări adiacente și contorizate grupat;

 • - deconectarea de la sistemul centralizat care a condus la dezechilibre,

 • - preț crescut al energiei termice livrate raportat la calitatea serviciului furnizat

Oportunități

 • - finalizarea lucrărilor de înlocuire a porțiunilor rămase neefectuate din circuitul primar în urma derulării lucrărilor anterioare;

 • - modernizarea și reabilitarea rețelelor de distribuție agent termic secundar pentru încălzire, inclusiv echilibrare hidraulică.

 • - posibilitatea adoptării soluției de producere a energiei termice în sistem de cogenerare.

Riscuri

STIDIU DE FEZABILITATE

Regizare juna termici independenta pentru blowzi ANL dn Municipiul DUZÂU f i .i                              i iț                        Revizia <»

 • - înregistrarea unor disfu naționalități frecvente în furnizarea agentului termic din cauza depășim duratei maxime de viață a componentelor.

Nevoi și probleme identificate

Echiparea cu servicii și utilități publice a municipiului Buzău va trebui să conducă la creșterea gradului de confort al locuitorilor și a atractivității pentru noi investiții Utilitățile publice (precum alimentarea cu energie termică, șa.) vor trebui extinse sau modernizate în scopul stimulării dezvoltăm economice și asigurării de alternative economice viabile pentru satisfacerea cererii comunității locale.

Rețeaua de utilități - termoficare nu a fost concepută conform noilor exigențe privind eficiența energetică, generând lipsă de resurse, costuri financiare și confort limitat.

Soluții propuse

 • - reducerea costurilor tehnologice și de exploatare;

 • - creșterea calității serviciilor de energie termică (apă caldă de consum și încălzire) cu respectarea principiilor privind creșterea eficienței energetice și protecție a mediului.

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Proiectul de investiții "Realizare sursă termică independentă pentru blocuri ANL din Municipiul Buzău" reprezintă o soluție viabilă pentru îmbunătățirea calității serviciilor de energie termică și obținerea unui preț decent a acestor servicii

Acest proiect de investiții se integrează în portofoliul de soluții / acțiuni menite să ajute la atingerea obiectivului general prevăzut în 'Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Buzău 2016-2023" (SIDU), și anume "Dezvoltarea economică și socială durabilă a municipiului Buzău care să ducă pe termen lung la creșterea calității vieții locuitorilor orașului și transformarea lui într-un centru economic competitiv pnn utilizarea eficienta a resurselor fizice și umane."

Nu este de neglijat faptul că implementarea proiectului de investiții "Realizare sursă termică pentru blocuri ANL din Municipiului Buzău’’ ajută la atingerea a nu mai puțin de trei obiective specifice SIDU

 • • Obiectiv specific:

Modernizarea urbanistică a infrastructurii municipiului Buzău

 • • Obiectiv specific:

Asigurarea calității și protecției mediului in conformitate cu aquis-ul comunitar

 • • Obiectiv specific:

Asigurarea unor servicii publice de calitate (educație, sănătate, sport, cultură, administrație publică).

Rezultate așteptate prin realizarea proiectului do investiții:

STVDIUDE FF/ABII.I1A1E

Real iz ik $>jrsâ ttnmcl «u&pcadțntA pjntru bkKtx* ANL din Municipiul BUZĂU Cod’ SF 2C*2O            Ediția. 0             Revizia <■

 • - modernizarea utilităților de bază energie termica (apă caldă menajeră și încălzire) la blocuri ANL;

 • - asigurarea condițiilor adecvate de igienă și confort termic în clădiri;

 • - creșterea calității serviciilor în clădiri;

 • - creșterea calității vieții utilizatorilor clădirilor.

STUDIU DE FEZABILITATE

Reduare surM ttrntaa uufcz-.rJi -pcntrabfozari ANLdin Munkipiul HUZAU

■ 1 ' I '• ,'1                     t*di|i:i ’J                       Revizii <•

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA Șl PREZENTAREA

A MINIMUM DOUĂ SCENARII TEHNICO-ECONOMICE PENTRU

REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituti, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică)

Regiunea: Sud-Est, Județul Buzău. Municipiul Buzău

Nr.crt.

Bloc

Strada

1

bloc 3B ANL

bd-ul 1 Decembrie 1918

2

bloc 3A ANL

str. Sporturilor (zona Bazin Olimpic)

3

bloc D.4A ANL

str. Gârlași

4

bloc 117 ANL

Cartier Dorobanți 2

STUDIU DE lEZABIUTATE

Retlrzare juni termici liufepcndaui pentru Hazuri ANLdta.MwiopU BL'/ÂIJ

Col SF2020            EJiJIO 0             Revizia C«STUDII' DE FEZABILITATE

Red uarc sursl lermkâ indt;cr»3enta patru blocuri ANI. dm Municipiul BUZĂU

Cod* $F 3*020            Edilii 0             Rcv-i7m fi

Fig 3 -Bloc D.4A ANL

Toate amplasamentele studiate se situează în intravilanul Municipiului Buzău, fiind în proprietatea Municipiului Buzău/Consiliului Local al Municipiului Buzău cotă 1/1

Toate amplasamentele sunt libere de sarcini.

Posibile obligații de servitute: nu există.

Restul informațiilor, conform extraselor de Carte funciară.

 • b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

  Nr.crt

  Bloc

  Acces

  1

  bloc 3B ANL

  din bd-ul 1 Decembrie 1918

  2

  bloc 3A ANL

  din str. Sporturilor (zona Bazin Olimpic)

  3

  bloc D4A ANL

  din str. Gârlași

  din str slt Dumitrescu Iulian

  4

  bloc 117 ANL

  din str Primăverii din str. Aluniș din str Nereju

STUDIU DE FEZABILITATE i-                i mdeyendcalâpcniro blocuri AXL <in Municipiul BUZĂU

Cod'SFZOZO          Fd*<ii (•           Rcruti.O

 • c) orientări propuso față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite

  Nr.crt.

  Bloc

  Vecinătăți

  1

  bloc 3B ANL

  N -spațiu verde între blocuri

  E parcare rezidențială intre blocurile 3A. 3B și 3F

  S -spațiu verde cu zonă joacă copii și bd-ul 1 Decembrie 1918

  V -parcare rezidențială între blocuri

  2

  bloc 3A ANL

  NE str Sporturilor (zona Bazin olimpic)

  SE -parcare rezidențială între blocurile 2A și 3A

  SV -bloc 3B

  NV -parcare rezidențială între blocurile 3A și 4A

  3

  bloc D4A ANL

  N -str. Gârlași

  E -bloc D4

  S -spațiu verde între blocuri

  V -str. slt. Dumitrescu Iulian

  4

  bloc 117 ANL

  N -parcare rezidențială între blocuri

  E -spațiu verde între blocurile I8 și I9

  S -parcare rezidențială între blocuri și PT28

  V -spațiu verde între blocurile 11 și I2

 • d) surse de poluare existente in zonă

în aglomerarea urbană a municipiului Buzău întâlnim câteva generatoare de poluare a aerului, apei și solului, atât în zonele industriale, cât și în cele rezidențiale. Aceste surse de impurificare sunt produse în special de unități din zona industrială sud.

Agentul de poluare se prezintă sub forma de fum, pulberi, zgură cenușă, funingine, care se așează pe sol; oxizi de fier; bioxid de carbon, bioxid de sulf, oxizi de sulf, care se răspândesc în atmosferă, de asemeni diverse substanțe organice, uleiuri, pesticide, îngrășăminte chimice, care poluează solul și apele de orice natură

Zonele de disconfort urban se întâlnesc în lungul principalelor artere cu regim înalt, în intersecții principale, în zonele industriale

Zona industrială Sud este bine amplasată in teritoriu fiind în majoritate sub influența vântului N-NE. dar nu putem spune că nu există o poluare a cartierelor adiacente

De asemenea, zona industrială Nord so resimte pe teritoriul orașului datorită vânturilor de NV-N. care conduc noxele chiar până în zona centrală a municipiului,

£3 ELSACO esco


Sil DlU DE FEZABILIFATE

'• • »'i;.. i mdep:ndcntl pentru otoaxi ASI M M. M». pml K"/Ai:

CoJ'SrZOJO          bdifm 0           Revizia 0

 • e) date climatice și particularități de relief

Următoarele date au fost preluate din literatura de specialitate.

Relief

Județul Buzău ocupă cea mai mare parte a bazinului hidrografic al râului Buzău, cuprinzând in mod armonios toate formele de relief: munți în partea de nord, câmpie la sud. între acestea aflându-se zona colinară subcarpatică.

Zona montană formată din Munții Buzăului și Vrancei, este desfășurată pe 1.900 km2 Sunt alcătu’iți din masivele: Penteleu, Podu Calului. Siriu, Monteoru, Ivănețu. Vrancei (o parte).

Dealurile Buzăului - Subcarpații Buzăului. Se află între văile râurilor Teleajen (jud. Prahova) și Slănicul de Buzău. Dealurile Buzăului au la nord Munții Buzăului, iar la sud câmpia Buzăului.

Zona de câmpie - Se află în sudul și sud-estul județului, având o altitudine de 40 m pe râul Călmățui și 120 m în Câmpia Buzăului, Câmpia Râmnicului, Câmpia Gherghiței (Săratei). Câmpia Călmățuiului. Câmpia Radinei (parte din Bărăgan)


Ftg.5 -încadrarea geografică a Municipiului Buzău

Municipiul Buzău, reședința județului cu același nume, este situat în zona centrală a județului, pe malul drept al răului Buzău, determinat de coordonatele 45°09" latitudine nordică, și 25°5" longitudine estică, ocupând o suprafață totală de 81,3 km2. Se află la

STUDIUDE FEZABILITATE

RțjHMrc îursfi fcrmicS ir>5cpcrxfcnia pentru Howci ANI. din Municipiul flUZÂII

CtOWN          E<1i|i:i; 0           Revizia. 0

confluența dintre drumul european E85, ce leagă sudul continentului cu zona de nord și drumul național ce unește Transilvania cu porturile dunărene și litoralul Mării Negre.

în partea de nord și nord-vest apare o ramă de dealuri cu înălțimi cuprinse între 500-700 m. iar spre nord-est câmpia piemontană coboară în pantă lină dinspre nord spre sud în partea de est a orașului se află Lunca râului Buzău, iar în sud Câmpia Buzăului, cu terenuri roditoare.

Relieful regiunii în care este situat municipiul Buzău nu prezintă denivelări importante, el deține o înclinare a glacisului pe care este amplasat de la NV spre SE. Municipiul BUZĂU ocupă altitudini de la 101 metri în nord-vest, în apropierea dealurilor, până la 88 metri în apropierea râului, media fiind de 95 de metri (cât este și altitudinea în centrul orașului, in piața Dacia).

Astfel, Buzău este un oraș aflat într-un relief plat, cu o diferență de altitudine de 10 metri de-a lungul unei linii de 4 km.

Fig 6 -Intravilanul Municipiului Buzău

(Sursa: http://primariabuzau.ro/harti-municipiul-buzau/)

STIDIl’ OF. FEZABILITATE

Regizare sursl termici indopndcrilft pcnini Pixuri ANI. din           BUZĂU

Ccd’SF 2020          Cdjțio 0           Revizii 0

Hidrografia

Rețeaua hidrografică cuprinde în principal răul Buzău, care, pe o lungime de 170 km. traversează județul de la nord-vest spre sud-est, adunând numeroși afluenți, Al doilea râu important ca mărime este Râmnicul, care străbate estul județului, pe o lungime de 28 km.

Resursele de apă teoretice au fost estimate la 639,7 milioane mc, din care 384,5 milioane mc - resurse de suprafață și 255,2 milioane mc - resurse din subteran Resursele de apă tehnic utilizabile au fost estimate la 343,3 milioane mc, din care 174,8 milioane mc - resurse de suprafață și 168,5 milioane mc - resurse din subteran.

Resursele de apă de la suprafața solului, cât și cele subterane, sunt exploatate din cele mai vechi timpuri, fiind surse de alimentare cu apă a locuințelor și unităților industriale, dar și pentru irigarea terenurilor agricole.

Potențialul hidrografic este reprezentat de râul Buzău, pe cursul căruia există două amenajari hidroenergetice: barajul Siriu. cu centrala hidroelectrică Nehoiașu și barajul Gândești, cu amenajarea hidroenergetica Căndești-Vernești-Simileasca

Pe lângă acestea mai exista 5 centrale hidroelectrice de mică putere, amplasate pe râurile Basca fără Cale. Bâsca cu Cale, Basca și Slănic.

Clima

Ca și întreaga țară, municipiul se încadrează în climatul temperat continental, cu o serie de nuanțe locale și un tip principal de climat de câmpie. Climatul de câmpie so caracterizează printr-o repartiție relativ uniformă a elementelor climatice.

Datorită așezării sale geografice la limita de contact dintre Câmpia Bărăganului și Subcarpații de Curbură, orașul Buzău se află sub acțiunea cu prioritate a centrilor barici ai Europei sud-estice și nordestice Această cinamică și invazie succesivă de mase de aer se ______________________________ Pagina 20 din 106      ___________________________

/***£■                                                        STUDIU DE FEZABILITATE

ELSACO                  Rcft'tftW îvfift kt mici »v5cpcri>:iiia pcnltu bktcwi ANL dm Municipiul BUZĂU

ESC0                                                      Coi'SFZOW Ediția li           Revizia 0

asigură în centrele barice principale -anticiclonul Azorelor, anticiclonul Siberian, ciclonii mediteraneeni ca și cei care se deplasează de-a lungul meridianelor imprima climei caractere termice și hidrice specifice regiunilor temperat continentale excesive.

Amplasarea Municipiului Buzău pe axa NV-SE. cu o deschidere largă spre nord, est și sud, la est de lanțul Carpaților, face ca măselele de aer generate de maximul Azorelor în timpul verii - și de cel euroasiatic în timpul iernii să producă efecte importante. Acest climat se regăsește în numărul mare de zile de iarnă și îngheț, aproximativ 120 zile cu scăderi puternice ale temperaturii, alături de numărul de zile călduroase, aproximativ 130 zile un regim de vară cu valori ridicate, cu temperatură excesivă și secetă prelungită.

Ca disfuncționalitate a regimului de temperatură sunt considerate temperaturile extreme - atât maxime, cât și minime, care conduc la un număr de zile tropicale de peste 25 zile vara și 16 zile cu temperatun sub minus 10°C iarna.

Regimul precipitațiilor, sub aspectul cantităților anuale, variază între 400 - 500 l/mp, în zona de câmpie.

Perioada cea mai ploioasă este aprilie - septembrie, în luna iunie înregistrându-se maximul multianual de precipitații (Buzău 82,01/ mp ).

în intervalul octombrie - martie, cantitățile de precipitații căzute sunt mai reduse. Minimul de precipitații apare in luna ianuarie, când la câmpie cad sub 27 1/ mp

Spațial regimul precipitațiilor prezintă o serie de particularități. Astfel, precipitațiile anuale și lunare scad de la nord la sud, ca urmare a descărcării maselor de aer umed oceanic pe direcția amintita; zona orașului Buzău înregistrează o cantitate de apă mai mare, ca urmare a încărcării atmosferei cu particule solide provenite din zona industrială sau cu praf loessoidal

Numărul de zile cu precipitații lichide și solide - cele mai multe zile cu precipitații se înregistrează în zona de câmpie: Buzău 130 zile.

Originea și frecvența maselor de aer care afectează zona orașului Buzău sunt puse in evidență de frecvența și viteza vântului pe următoarele direcții

 • - masele de aer de origine polar-continentalâ reci și uscate provenite din direcțiile N, N E și E. sunt caracteristice sezonului rece și ating maximum de frecvență multianual 37,20%;

 • - masele de aer tropical de origine tropical maritimă și tropical continental;

 • - S-SE-SV au frecvența moderată și se întâlnesc în perioada caldă cu ploi torențiale, dar și în anotimpul rece, cu ninsori abundente.

în timpul călduros predomină vântul de N-NE - 33.5%, urmat de vântul NV - 24.7%; vântul de SV - 9,5%.

în timpul friguros - vântul de N-NE cu predominantă 41,3% și cel SV - 20,7%. Viteza vântului pe direcții - în anotimpul friguros 4 4 m/s până la 5.5 m/s; în timpul călduros - 3 m/s - 4.5 m/s.

Particularități microcftmatice în zona orașului Buzău

STUDIU DE FEZABILITATE

ELSACO                  RcataaresurU teunica indepcnderti pcntro bb ' ' • «Iii              1

ESCO                                                                                        .• m

Relieful regiunii în care este situat orașul Buzău, nu prezintă denivelări importante, el deține o înclinare a glacisului pe care este amplasat de la NV spre SE și altitudinea absolută 96 m în NV Textura drumurilor orientată diferit, complexitatea suprafeței construite modifică și amplifică anumiți factori climatici, producând un disconfort urban, temperaturi foarte scăzute sau ridicate, curenți. turbioane. evapotraspirație ridicată, spulberări de zăpadă și mai ales depuneri de particule de praf, zgură, cenușă

Neomogenitatea suprafeței active din oraș descrisă mai sus creează particularități locale ale climatului urban astfel:

 • • Sectorul climatic industrial - feroviar - zonă cu o accentuată impurificare a aerului cu fum, funingine, zgură, praf, gaze, noxe, cu o temperatură mai ridicată, frecvența ceței și vegetație arboricolă redusă

 • • Sectorul climatului rezidențial cu următoarele microclimate:

o microclimatul constiucțiilor regim parter - cu străzi sistematizate, spații verzi în grădinile particulare, circulația autovehiculelor moderată, umezeala aerului ridicată, confort pentru locuitori;

r microclimatul regimului înalt de construcții - P+6, P+10 etaje aflate pe arterele de circulație moderne - categoria ll-a de o parte și alta, înșiruite sub forma unui "tunel" locuințe și dotări, cu elemente de vegetație arboricolă sporadică, umezeală relativ redusă, prezența curenților "turbioane", fenomen de "ecranizare" pentru construcțiile regim P+4 aflate in spatele lor. poluarea sonoră accentuată.

o microclimatul cartierelor mărginașe - regim P+4 - panouri man - sistematizare verticală redusă, vegetație arborescentă nesemnificativă, umezeală relativ redusă, cu expunere totală la vânturile predominante, un mare disconfort urban asupra mediulu ambiental;

o microclimatul de pădure și parcuri - cuprinde zonele adiacente Pădurii - Parc Crâng, Parcului Marghiloman, lazului Morii, parcului și eleșteului de la Sala Sporturilor care generează permanent spre oraș o dinamică locală sub formă de briză ce mărește umezeala aerului, favorizează temperaturi moderate și prezintă un confort urban ridicat

 • • Sectorul de climat periurban - zona polanzată de rețeaua hidrografică a râului Buzău - este răspândit în afara zonei orășenești, dar face parte integrantă din ambientul orașului, propice dezvoltării legumicultorii și destinderi locuitorilor, prezintă mari rezerve naturale - necesită modalități de conservare a resurselor și calității mediului

Temperatura medie anuală este de 10,7° C; cea mai călduroasă lună este iulie cea mai friguroasă este ianuarie; vremea este schimbătoare, se produc o serie de disfuncționalități, în anotimpul cald - ploi torențiale, iar în anotimpul rece - viscolirea și troienirea arterelor de circulație. Consecințele mișcărilor de aer peste municipiul Buzău le constituie vânturile caracteristice fiecărui sezon.

SrrtiDii; di: hzahh ii a i i.

Rtdizare uwi lerinicH jxfcpaxfenia pentiu bkxuti ANI din Municipiul BtIZAU

Cod'SF 2020          Edițn O           Revină 0


35T

30T

25T

ÎOT

15*C

IOT

5T

‘«Ș

ST

■IOT

IST


Buzău 1961 -1990

► w a 1»>W « *1s « s» V WM«# * ® «fi w » »«i«

« o» .i 'ii, ai

MWMNnit 0'0IIP 'J r-* ii i.?■       1

li ft        » - «.»;i M119 * ,' -i «â»

r*?^     » «ijiMi jwimvw

r

Rga «imniKKKMRMSKW iWMWKMRMIEFenomene meteorologice extreme Crivățul - iarna. în zona de câmpie și la poalele subcarpaților apar invazii de aer rece și foarte rece, însoțite de vânt, provenite din ana anticiclonului siberian, cunoscute sub numele de Crivăț


STUDIU DK FKZARII IIAIL

Realiza* surt* «rimei i^epcmlcrrtl peniRj bixurt AhJL dm Municipiul BUZĂU

Cc4'SF2020          Edijin O           Rcvtfio 0

Conform Ord. nr.386/2016 și SR 1907-1:2014. zona climatică pe timp de iarnă este

 • II. cu temperaturi exterioare 0e=-15°C.

Acțiunea vântului

Conform codului de proiectare CR 1-1-4-2012 amplasamentul se găsește în zona de vânt caracterizată de valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului de qb = 0,7 kPa (având intervalul mediu de recurența IMR = 50 ani).

STl'DIU DE I E7ABIl.II Aii.

>; sur>’ termiuî indcpcrJcnia jxnlr.i blocuri AM. dn Municipiul BUZĂU

« .»l s|                               E<!i|in <*                         ’•            '

Acțiunea zăpezii

Conform codului de proiectare CR 1-1-3-2012, amplasamentul se găsește în zona de zăpadă caracterizată de valoarea încărcării din zăpadă pe sol Sk = 2,0 kN/m2 (având intervalul mediu de recurență IMR = 50 ani).

 • f) existența unor:

 • ■ rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocarc/protojaro, în măsura in care pot fi identificate

Nu pot fi identificate rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare / protejare

 • - posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinată, existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție

Nu este cazul.

 • - terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională

Nu este cazul

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

Următoarele date au fost preluate din literatura de specialitate.

£* ELSZKCO

** ESCO


SHU»H; Uf. FEZABILITATE

Real iz mc țvnA ttimd independent» pentru blocun ANI. din Municipiul BUZĂU

Cnd Sf 2020          Edițu 0           Revi/jj 0

Geotnorfologic - Municipiul Buzău s-a dezvoltat pe malul drept al râului cu același nume, în zona în care acesta părăsește terasele înalte intrând în zona de șes. mai exact apaiține subunității denumite Câmpia de divagare Buzău - Călmățui, care împreună cu câmpia Buzău Șiret ce se află în partea stângă a râului Buzău formează Câmpia Română de est.

Litologic, zona se caracterizează printr-o varietate de faciesuri specific formațiunilor de con de dejecție cu stratificație încrucișată, de cele mai multe ori stratul fiind înlocuit de depuneri sub formă de lentile de diferite dimensiuni. Astfel, la suprafață se întâlnesc pământuri fine, ca argile și prafuri (uneori cu intercalații lenticulare de mâluri) cu trecere în nisipuri cu grosimi de 3 - 8 m, de vârstă Cuaternar-Holocen urmate în adâncime de depunerile grosiere aparținând conului de dejecție al râului Buzău, care se dezvoltă la adâncimi de cca 30 m constituite din elemente mai mari (bolovăniș cu pietriș) la paitea superioară și mai măruntă (nisip cu pietriș) la cea inferioară în continuare până la cca 200 m adâncime apar - Stratele de Cândești care aparțin Pleistocenului inferior și care sunt reprezentate de un complex de pietriș, nisip și bolovăniș cu intercalații argiloase.

Caracterizarea geotehnică a terenului - Terenul care constituie zona - activă a fundațiilor corespunde în cea mai mare parte cu grosimea colmatării albiei vechi și a conului de dejecție după ce râul Buzău s-a retras treptat către est, retragere generată de intensele procese de subsidență ale Câmpiei de est. Aceste depozite sunt de tipul argilelor, prafurilor și nisipurilor medii și fine:

Complexul argilos-prăfos - Acest complex întâlnit în marea majoritate a forajelor de cercetare geotehnicâ efectuate pe teritoriul municipiului Buzău. Grosimea acestuia este diferită, mai mare în partea de vest a orașului și mai mică în est. Argilele gălbui, lutoase în partea de est sunt în general plastic consistente, cu grosime mică trecând în prafuri nisipoase sau nisipuri prăfoase ce fac trecerea gradat spre orizontul grosier din bază. în partea de vest și sud-vest argilele gălbui sunt tari, conțin carbonat de calciu diseminat în masă, trecerea spre orizontul grosier făcându-se printr-un strat subțire de nisip fin sau mediu. Caracteristic pentru această zonă este existența peste argilele gălbui a unui strat de 1-2 m de argilă neagră montmorilonitică higroscoprcă care conferă acestei argile capacitatea de contracție - umflare. Presiunea de umflare a acesteia este de 1.0- 2.0 KN/mp.

- Complexul nisipos - Complexul nisipos traversează orașul pe direcția NV-SE și reprezintă ultima albie a râului Buzău, înainte de retragerea în albia actuală, și care a fost colmatată în scurt timp cu nisipuri medii și fine cu o grosime de 2 3 m, după care urmează pietrișurile. în cadrul acestei zone s-au depistat local lentile de mâl între nisip și pietriș, dimensiunea acestora fiind variabilă.

Depistarea acestor lentile cât și dimensiunea lor se face doar prin cercetarea fiecărui obiectiv in parte. Din punct de vedere geotehnic aceste nisipuri suntafânate sau cu indesare medie, iar granulometric sunt susceptibile lichefierii în condiții geod namice. Mâlurile fac parte din categoria terenurilor moi de fundare dacă au un conținut de materii organice mai mic de 5%.

SH'1)111 DE REABILITATE

RctfteMC Wf>ft xnniO »>Jcpa denia pcnini bloțw ANL dr> Munupiul BUZĂU

Cod’SFKQO          I .im., n           Rcm/i:

Date privind zonarea seismică

Conform Normativului P100/1-2013. amplasamentul se găsește în zona cu accelerația terenului ag =0,35g și perioada de colț Tc=1.6s cu IMR=225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 ani.

I

SîHSș!

Sil DII DE HZABILITAl»

!•<•.; ./.<«,• uf rfuii.'A iiHkfcn.4enlA prntnj blcc.in A\1 .1n Mz .•if hi /a •

Cod' Sf 2020            Edilii 0             Rerfrw. 0

Adâncimea de îngheț

Conform STAS 6054-77, adâncimea de îngheț este de 80-90 cm față de cota terenului natural.

3.2. Descrierea din punct do vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic

Acest Studiu de fezablitate are drept scop promovarea unei investiții pentru "Realizare sursă termică independentă pentru blocuri ANL din Municipiul Buzău".

Blocurile au fost finalizate in anii 2000, prin programul de construire de locuințe pentru tineret destinate închirierii

Bloc 3B ANL bd-ul 1 Decembrie 1918

Regim de înălțime. P+7E+8R+9R

45 de apartamente și garsoniere

Bloc 3A ANL str Sporturilor (zona Bazin Olimpic)

Regim de înălțime: P+6E+7R

44 de apartamente și garsoniere

Bloc D.4A ANL str. Gârlași

Regim de înălțime: P+2E+M

16 apartamente și garsoniere

STUDIU Dt*: H/.ABILITATE

RcMiore suixl terwiufl independent pcnlr . > m

Cod’SF 2020          Edi|io 0           Revim 0

Bloc 117 ANL str Primăverii, Cartier Dorobanți 2

Regim de înălțime: P+2E+M

16 apartamente și garsoniere

Blocurile au fost proiectate cu:

-alimentare cu energie termică din sursa publică;

-alimentare cu gaz la bucătării pentru mașini de gătit (aragaz): branșament+instalații de utilizare din rețeaua publică de distribuție gaz, în regim de presiune redusă / joasă.

Conform datelor prezentate de RAM BUZĂU, la data de 21.07.2020 mai erau branșate 116 locuințe, repartizate astfel

SITUAȚIE APARTAMENTE ANL

BRANȘATE LA SAC.FT IA DATA DE 21.07.2020

Nr.

CTt.

P.T.

BLOC

Nr.ap. inițial

Nr.ap. de branșate

Nf.9p. branșate

1

PT.39

38 ANL

45

2

43

2

PT.15

3 A ANL

44

1

43

3

PT.27

D4AANL

16

2

14

4

PT.28

117 ANL

16

0

16

TOTAL

121

5

116

Sursa nouă de energie termică, astfel încât fiecare amplasament să funcționeze independent de sursa publică RAM, se va constitui în principal din:

 • -Scenariul 1: centrale termice de bloc;

 • -Scenariul 2: centrale termice individuale în fiecare locuință

Scenariul 1

Dimensionarea centralelor termice s-a făcut funcție de volumele necesar a fi încălzite pentru fiecare amplasament.

Se vor construi centrale termice de bloc în care se vor monta câte două sau trei cazane, precum și echipamentele auxiliare necesare funcționării acestora

Scenariul 2

Dimensionarea centralelor termice s-a făcut funcție de volumele necesar a fi încălzite pentru fiecare locuință.

Se va monta câte o centrală termică individuală in fiecare locuință.

.                                                  STUDIU DE FEZABILITATE

ELSACO                  Realizare msft termal independenți pentru blocun ANL din Municipiul BUZĂU

ESCO                                                                            H!1U I'

în continuare, studiul va detalia ambele scenarii.

Scenariul 1

Bloc 3B ANL bd-ul 1 Decembrie 1918

Centrala termică de bloc se va compune în principal din următoarele echipamente:

-3 cazane de apă caldă de 200kW fiecare (600kW in total),

-pompe de apă,

-instalație de dedurizare apă,

-schimbătoare de căldură,

-ș.a.

Cazanele vor funcționa pe combustibil gazos (gaz natural).

Fiecare cazan va fi dotat cu următoarele racorduri principale:

o intrare apă alimentare.

o ieșire apă caldă,

o aerisire (supapă siguranță),

o golire/purjă,

o alimentare gaz natural.

o evacuare gaze arse la coș fum.

Alimentarea cu gaz natural se va face prin intermediul rampei de gaz, inclusă în furnitura cazanului.

Evacuarea gazelor arse se vă realiză pnntr-un cos de fum metalic, montat în exteriorul clădirii centralei termice. Pentru optimizarea cheltuielilor, toate cazanele se vor racorda la un singur coș de gaze arse

Cazanele vor fi alimentate cu apă dedurizată Apa de alimentare necesară producerii apei calde de la cazane va fi preparată în cadrul instalației de dedurizare apă, unde aceasta va fi tratată corespunzător (filtrată și dedurizată), in scopul obținerii indicilor de calitate (pentru apă de cazan) prescriși de furnizorul cazanului și în normativele tehnice în vigoare. Instalația de dedurizare se va racorda la rețeaua de apă existentă

Pompele de apă vor asigura circulația necesară agentului termic (apei calde).

Schimbătoarele de căldură vor separa circuitul agentului primai de cel secundar (separa circuitul apei de cazan de circuitul apei de termoficare)

Se va asigura alimentarea cu energie electrică a tabloului de forță al cazanului.

Cazanele vor fi echipate cu aparatură de protecție și control

Instalația de automatizare va asigura funcție de protecție, reglare și semnalizare Instalația de automatizare este compusă din panou de automatizare, aparatură locală amplasată pe circuitele tehnologice (combustibil, apă, ș.a ), precum și instalația de cablare.

Pentru a asigura funcționalitatea centralei termice, s-au prevăzut circuitele de conducte in clădirea centralei termice, dar și din incinta amplasamentului Circuitele de conducte de apă caldă și de gaze arse vor fi izolate termic

Limite de proiect:

.STUDIU DE FEZABILITATE

ELSACO                  Rcalaarc sortf tomocft independenta penini blocwi ANL din Municipiul BUZĂU

^0                                                      Cod'SF 2020          Edilii O           Revizia: O

-apă caldă termoficare tur/retur -racordare la distribuitorul existent, -racordarea la utilitățile necesare -incinta amplasamentului

Excluziuni: branșamente.

Toate echipamentele se vor monta într o clădire nouă, special dedicată funcțiunii "centrală termică"

Pentru realizarea clădirii vor fi necesare lucrări de construcții-rezistență, lucrări de arhitectură și lucrări de instalații aferente construcțiilor

Lucrările de construcții-rezistență vor consta în:

-structură de rezistență (infrastructură) pentru clădirea centralei termice, fundații pentru echipamente și elemente de susținere pentru suporții conductelor;

-structură pentru extinderea pe verticală (suprastructură).

Ținând cont de tipul structurii de rezistență, principalele ipoteze care stau la baza dimensionării elementelor structurale sunt:

 • - greutatea permanentă a elementelor;

 • - încărcările din zăpadă;

 • - încărcările din vânt;

 • • încărcările din seism

Lucrări do arhitectură

Prin volumetric și arhitectură, clădirea propusă va fi făcută să se încadreze în amplasamentul existent, încercând să se păstreze limbajul general arhitectural

Clădirea centralei termice va fi o construcție cu regim de înălțime 'parter”, cu suprastructură metalică.

Construcția va avea trei compartimente cu următoarele funcțiuni centrala termică propriu-zisă cameră de comandă, vestiar cu grup sanitar.

Număr maxim de utilizatori: 1 persoană

Construcția va avea următoarele caracteristici:

-închideri:

 • • pa no u n metal ice termoizolate,

 • • ușă cu tamplărie cu rupere de punte termică, în două canaturi, cu supralumină, pentru acces echipamente.

 • • uși cu tamplărie cu rupere de punte termică, într-un canat, pentru acces în camera de comandă și în vestiar,

 • • ferestre cu tâmplârie cu rupere de punte termică, cu ochiuri mobile și geam termopan, pentru iluminat și ventilație naturală,

-finisaje:

 • • adecvate funcțiunilor menționate anterior,

 • • trotuar perimetral clădirii,

-acoperiș:

 • • panouri metalice termoizolate.

  ELSACO

  ESCO


STUDII DT FEZABIl ITATF

Realizare surd independenti pentru blocuri • <> * tunicijini’ HI./AL

< <.! S» ?(!,'!'                      I- hn.i •                       I -11? • i>

 • • jgheab și burlane pentru preluarea apelor pluviale.

 • • elemente de aerisire, șorțuri și coamă caracteristice furnizorului de panouri.

Clădirea Centralei termice se încadrează în:

 • • Categoria de importanță cont. HG 766/97:       C -normală

 • • Clasă de importanță conf P100/2013:           III

 • • Gradul de rezistență la foc conf P118/99:        II

Instalații aferente construcțiilor

Spațiul clădirii centralei termice va fi dotat cu instalații pentru asigurarea cerințelor de confort termic, igienă, protecție la incendiu și necesități tehnologice corespunzătoare cu normele tehnice in vigoare.

Instalații electrice

Se vor prevedea:

 • - instalații de iluminat normal.

 • - instalații de iluminat de siguranță pentru evacuare.

 • - instalații de forță

Instalații sanitare

Se va prevedea o instalație de evacuare a apelor convențional curate de pe pardoseala centralei termice și de la grupul sanitar. Evacuarea apelor se va face la rețeaua exterioară de canalizare aferentă din incinta amplasamentului

Instalații de ventilare

Se va prevedea o instalație de ventilare naturală care să asigure aerul vehiculat de echipamente.

Instalații de încălzire

Se va prevedea o instalație de încălzire care să asigure în perioadele reci o temperatură interioară care să permită funcționarea în bune condițiuni a echipamentelor tehnologice și care să asigure confortul termic al utilizatorilor.

Dotări

 • - dotări PSI;

 • - mobilier pentru camera de comandă: 1 buc birou 2 buc. scaune, set mobilier Office (dulap + bibliotecă).

 • - mobilier pentru vestiar: băncuță cu cuier, dulap vestiar cu două uși

Bloc 3A ANL str. Sporturilor (zona Bazin Olimpic)

Centrala termică de bloc se va compune în principal din următoarele echipamente: -2 cazane de apă caldă de 250kW fiecare (500kW în total).

STUDIU DE FE7ARII.il ATK

ELSZXCO                ReeliMK tU'5*Ktmiein^cpcidcniSpentrubhoiii ANLdm MiinitțwJBUZĂU

KW                                                      Ccd'SF 2020          lîdi|i:<: 0           Rcvlz^. 0

-pompe de apă,

-instalație de dedurizare apă,

-schimbătoare de căldură,

-șa

Cazanele vor funcționa pe combustibil gazos {gaz natural).

Fiecare cazan va fi dotat cu următoarele racorduri principale:

o intrare apă alimentare,

o ieșire apă caldă,

o aerisire (supapă siguranță).

o golire/purjă,

o alimentare gaz natural,

o evacuare gaze arse la coș fum

Alimentarea cu gaz natural se va face prin intermediul rampei de gaz. inclusă în furnitura cazanului.

Evacuarea gazelor arse se va realiza printr-un coș de fum metalic, montat în exteriorul clădirii centralei termice Pentru optimizarea cheltuielilor, toate cazanele se vor racorda la un singur coș de gaze arse.

Cazanele vor fi alimentate cu apă dedurizată. Apa de alimentare necesară producerii apei calde de la cazane va fi preparată in cadrul instalației de dedurizare apă, unde aceasta va fi tratată corespunzător (filtrată și dedurizată), în scopul obținerii indicilor de calitate (pentru apă de cazan) prescriși de furnizorul cazanului și in normativele tehnice in vigoare. Instalația de dedurizare se va racorda la rețeaua de apă existentă.

Pompele de apă vor asigura circulația necesară agentului termic (apei calde).

Schimbătoarele de căldură vor separa circuitul agentului primar de cel secundar (separa circuitul apei de cazan de circuitul apei de termoficare).

Se va asigura alimentarea cu energie electrică a tabloului de forță al cazanului.

Cazanele vor fi echipate cu aparatură de protecție și control

Instalația de automatizare va asigura funcție de protecție, reglare și semnalizare. Instalația de automatizare este compusă din panou de automatizare, aparatură locală amplasată pe circuitele tehnologice (combustibil, apă. ș.a.), precum și instalația de cablare

Pentru a asigura funcționalitatea centralei termice, s-au prevăzut circuitele de conducte în clădirea centralei termice, dar și din incinta amplasamentului. Circuitele de conducte de apă caldă și de gaze arse vor fi izolate termic.

Limite de proiect:

-apă caldă termoficare tur/retur -racordare la distribuitorul existent.

-racordarea la utilitățile necesare -incinta amplasamentului

Excluziuni; branșamente.

Toate echipamentele se vor monta într-o clădire nouă, special dedicată funcțiunii "centrala termică'

ELSACO

ESCO


STUDIU DE FEZABILITATE

Rvil^ftrc îimjA leniu;A indcpc-odcntâ pentru Wocnn ANL din Municipiul BUZĂU

Cod’SÎ 2020          Ediția G           Revim 0

Pentru realizarea clădirii vor fi necesare lucrări de construcții-rezistență. lucrări de arhitectură și lucrări de instalații aferente construcțiilor.

Lucrările de construcții-rezistență vor consta în

structură de rezistență (infrastructură) pentru clădirea centralei termice, fundații pentru echipamente și elemente de susținere pentru suportii conductelor, -structură pentru extinderea pe verticală (suprastructură).

Ținând cont de tipul structurii de rezistență, principalele ipoteze care stau la baza dimensionării elementelor structurale sunt:

 • - greutatea permanentă a elementelor

 • - încărcările din zăpadă;

 • - încărcările din vânt;

 • - încărcările din seism.

Lucrări de arhitectură

Prin volumetrie și arhitectură, clădirea propusă va fi făcută să se încadreze în amplasamentul existent, încercând să se păstreze limbajul general arhitectural

Clădirea centralei termice va fi o construcție cu regim de înălțime "parter", cu suprastructură metalică.

Construcția va avea trei compartimente cu următoarele funcțiuni centrala termică propriu-zisă, cameră de comandă, vestiar cu grup sanitar.

Număr maxim de utilizatori: 1 persoană

Construcția va avea următoarele caracteristici:

-închideri:

 • • panouri metalice termoizolate,

 • • ușă cu tamplărie cu rupere de punte termică, in două canaturi, cu supralumină, pentru acces echipamente,

 • • uși cu tamplărie cu rupere de punte termică. într-un canat, pentru acces în camera de comandă și în vestiar,

 • • ferestre cu tamplărie cu rupere de punte termică, cu ochiuri mobile și geam termopan, pentru iluminat și ventilație naturală,

-finisaje:

 • • adecvate funcțiunilor menționate anterior,

 • • trotuar perimetral clădirii.

-acoperiș:

 • • panouri metalice termoizolate,

 • • jgheab și burlane pentru preluarea apelor pluviale,

 • • elemente de aerisire, șorțuri și coamă caracteristice furnizorului de panouri.

Clădirea Centralei termice se încadrează în

 • • Categoria de importanță conf. HG 766/97:       C-normală

 • • Clasă de importanță conf. P100/2013:           III

STUDIU DE FEZABILHAlK

EL5ACO                _Rciluart 5unJ icnucJ indcpcixknU pcutrv tocuri ANI. dm MuB».*ipwl BUZĂU

 • ** ESC0                                                      Cod’SF2020          Ediția 0           Rcvizi» 0

 • • Gradul de rezistență la foc conf. P118/99:        II

Instalații aferente construcțiilor

Spațiul clădirii centralei termice va fi dotat cu instalații pentru asigurarea cerințelor de confort termic, igienă, protecție la incendiu și necesități tehnologice corespunzătoare cu normele tehnice în vigoare

Instalații electrice

Se vor prevedea

 • - instalații de iluminat normal,

 • - instalații de iluminat de siguranță pentru evacuare:

 • - instalații de forța

Instalații sanitare

Se va prevedea o instalație de evacuare a apelor convențional curate de pe pardoseala centralei termice și de la grupul sanitar. Evacuarea apelor se va face la rețeaua exterioara de canalizare aferentă din incinta amplasamentului.

Instalații de ventilare

Se va prevedea o instalație de ventilare naturală care să asigure aerul vehiculat de echipamente

Instalații de încălzire

Se va prevedea o instalație de încălzire care să asigure in perioadele reci o temperatură interioară care să permită funcționarea în bune condițiuni a echipamentelor tehnologice și care să asigure confortul termic al utilizatorilor.

Dotări

 • — dotări PSI;

 • - mobilier pentru camera de comandă: 1 buc. birou, 2 buc. scaune, set mobilier Office (dulap + bibliotecă);

mobilier pentru vestiar: băncuța cu cuier, dulap vestiar cu două uși.

Bloc D.4A ANL str. Gârlași

Centrala termică de bloc se va compune in principal din următoarele echipamente:

 • -2 cazane de apă caldă de 100kW fiecare (200kWîn total),

-pompe de apă.

-instalație de dedurizare apă,

-schimbătoare de căldură,

-șa.

Cazanele vor funcționa pe combustibil gazos (gaz natural).

Fiecare cazan va fi dotat cu următoarele racorduri principale

STUDIU DE FEZABIl.rTATC

«r* ELSACO                  RțâlitMe jur»* tenniciiniltptiuJCftU pentru Uotuti ANL <>W Murocițaul BUZĂU

EttO                                                      CW SF2O2O          Wllm 0           Revizia <•

o intrare apă alimentare, o ieșire apă caldă, o aerisire (supapă siguranță), o golire/purjâ,

o alimentare gaz natural,

o evacuare gaze arse la coș fum,

Alimentarea cu gaz natural se va face prin intermediul rampei de gaz, inclusă in furnitura cazanului

Evacuarea gazelor arse se va realiza printr-un coș de fum metalic, montat în exteriorul clădirii centralei termice. Pentru optimizarea cheltuielilor, toate cazanele se vor racorda la un singur coș de gaze arse

Cazanele vor fi alimentate cu apă dedurizatâ. Apa de alimentare necesară producerii apei calde de la cazane va fi preparată în cadrul instalației de dedurizare apa, unde aceasta va fi tratată corespunzător (filtrată și dedurizatâ), în scopul obținerii indicilor de calitate (pentru apă de cazan) prescriși de furnizorul cazanului și în normativele tehnice in vigoare. Instalația de dedurizare se va racorda la rețeaua de apă existentă

Pompele de apă vor asigura circulația necesară agentului termic (apei calde).

Schimbătoarele de căldură vor separa circuitul agentului primar de cel secundar (separa circuitut apei de cazan de circuitul apei de termoficare).

Se va asigura alimentarea cu energie electrică a tabloului de forță al cazanului.

Cazanele vor fi echipate cu aparatură de protecție și control

Instalația de automatizare va asigura funcție do protecție, reglare și semnalizare Instalația de automatizare este compusă din panou de automatizare, aparatură locală amplasată pe circuitele tehnologice (combustibil, apă, ș.a.), precum și instalația de cablare

Pentru a asigura funcționalitatea centralei termice, s-au prevăzut circuitele de conducte în clădirea centrale termice, dar și din incinta amplasamentului. Circuitele de conducte de apă caldă și de gaze arse vor fi izolate termic.

Limite de proiect:

-apă caldă termoficare tur/retur -racordare la distribuitorul existent,

-racordarea la utilitățile necesare -incinta amplasamentului

Excluziuni: branșam ente.

Toate echipamentele se vor monta într-o clădire nouă, special dedicată funcțiunii "centrala termică’.

Pentru realizarea clădirii vor fi necesare lucrări de construcții-rezistență. lucrări de arhitectură și lucrări de instalații aferente construcțiilor

Lucrările de construcții-rezistență vor consta în:

-structură de rezistență (infrastructură) pentru clădirea centralei termice, fundații pentru echipamente și elemente de susținere pentru suporții conductelor;

-structură pentru extinderea pe verticală (suprastructură)

STUDIU DE ITZABILITATE

ELSZKCO                  Reflli/^/e iur*> termici iafcpa»fciita pentru bloggi ANL din Municipiul BUZĂU

m ESCO                                                      Cod* $f ’WO          Ediția: <i           Kcyuis (I

Ținând cont de tipul structurii de rezistență, principalele ipoteze care stau la baza dimensionării elementelor structurale sunt:

 • - greutatea permanentă a elementelor;

 • - încărcările din zăpadă;

 • - încărcările din vânt.

 • - încărcările din seism.

Lucrări de arhitectură

Prin volumetrie și arhitectură, clădirea propusă va fi tăcută să se încadreze în amplasamentul existent. încercând să se păstreze limbajul general arhitectural.

Clădirea centralei termice va fi o construcție cu regim de înălțime ‘parter", cu suprastructură metalică

Construcția va avea trei compartimente cu următoarele funcțiuni: centrala termică propriu-zisă, cameră de comandă, vestiar cu grup sanitar

Număr maxim de utilizatori: 1 persoană

Construcția va avea următoarele caracteristici:

-închideri:

 • • panouri metalice termoizolate,

 • • ușă cu tamplărie cu rupere de punte termică, în două canaturi, cu supralumină, pentru acces echipamente,

 • • uși cu tamplărie cu rupere de punte termică, intr-un canat, pentru acces în camera de comandă si în vestiar.

I

 • • ferestre cu tâmplărie cu rupere de punte termică, cu ochiuri mobile și geam termopan, pentru iluminat și ventilație naturală.

-finisaje:

 • • adecvate funcțiunilor menționate anterior,

 • • trotuar perimetral clădirii.

-acoperiș:

 • • panouri metalice termoizolate,

 • • jgheab și burlane pentru preluarea apelor pluviale.

 • • elemente de aerisire, șorțuri și coamă caracteristice furnizorului de panouri

Clădirea Centralei termice se încadrează în:

 • • Categoria de importanță conf. HG 766/97:       C -normală

 • • Clasă de importanță conf. P100/2013:           III

 • • Gradul de rezistență la foc conf. P118/99:        II

Instalații aferente construcțiilor

Spațiul clădirii centralei termice va fi dotat cu instalații pentru asigurarea cerințelor de confort termic, igienă, protecție la incendiu și necesități tehnologice corespunzătoare cu normele tehnice în vigoare

.                                                  STUDIU DE FEZABILITATE

ELSACO                  ReaJixw sanâleniucairxtepoicntâ pîiijni blocxi ANI, «lift Municipiul BUZĂU

fcSCO                                                      COlKSF Jf'IO          Rditu. G           Rctuw. 0

Instalații electrice

Se vor prevedea:

 • - instalații de iluminat normal.

 • - instalații de iluminat de siguranță pentru evacuare,

 • - instalații de forță.

Instalații sanitare

Se va prevedea o instalație de evacuare a apelor convențional curate de pe pardoseala centralei termice și de la grupul sanitar Evacuarea apelor se va face la rețeaua exterioară de canalizare aferentă din incinta amplasamentului.

Instalații de ventilare

Se va prevedea o instalație de ventilare naturală care să asigure aerul vehiculat de echipamente.

Instalații de încălzire

Se va prevedea o instalație de încălzire care să asigure in perioadele reci o temperatură interioară care să permită funcționarea in bune condițiuni a echipamentelor tehnologice și care să asigure confortul termic al utilizatonlor.

Dotân

 • - dotări PSI;

 • m obilier pentru camera de comandă 1 buc birou. 2 buc. scaune, set mobilier Office (dulap + bibliotecă);

mobilier pentru vestiar: băncuță cu cuier, dulap vestiar cu două uși

Bloc 117 ANL str. Primăverii, Cartier Dorobanți 2

Centrala termică de bloc se va compune in principal din următoarele echipamente.

 • -2 cazane de apă caldă de 100kW fiecare (200kW în total),

-pompe de apă.

-instalație de dedurizare apă.

-schimbătoare de căldură,

-șa

Cazanele vor funcționa pe combustibil gazos (gaz natural).

Fiecare cazan va fi dotat cu următoarele racorduri princ-pale:

o intrare apă alimentare,

o ieșire apă caldă,

o aerisire (supapă siguranță),

o golire/purjă,

o alimentare gaz natural.

e_B — _ — —.                        STUDIU DE FEZABILITATE

ELSACO                  RoduAie «uftfl famica indcyciidom pcrrtni tk-;uti AM din .Mwixipjui BIZZĂU

Cod sr 2020            (?A|ia <*             Revin» 0

o evacuare gaze arse la coș fum

Alimentarea cu gaz natural se va face prin intermediul rampei de gaz, inclusă in furnitura cazanului.

Evacuarea gazelor arse se va realiza printr-un coș de fum metalic, montat în exteriorul clădirii centralei termice. Pentru optimizarea cheltuielilor, toate cazanele se vor racorda la un singur coș de gaze arse.

Cazanele vor fi alimentate cu apă dedurizată. Apa de alimentare necesară producerii apei calde de la cazane va fi preparată în cadrul instalației de dedurizare apă, unde aceasta va fi tratată corespunzător (filtrată și dedurizată). în scopul obținerii indicilor de calitate (pentru apă de cazan) prescriși do furnizorul cazanului și în normativele tehnice în vigoare Instalația de dedurizare se va racorda la rețeaua de apă existentă

Pompele de apă vor asigura circulația necesară agentului termic (apei calde).

Schimbătoarele de căldură vor separa circuitul agentului primar de cel secundar (separa circuitul apei de cazan de circuitul apei de termoficare)

Se va asigura alimentarea cu energie electrică a tabloului de forță al cazanului.

Cazanele vor fi echipate cu aparatură de protecție și control

Instalația de automatizare va asigura funcție de protecție, reglare și semnalizare. Instalația de automatizare este compusă din panou de automatizare, aparatură locală amplasată pe circuitele tehnologice (combustibil, apă, șa.), precum și instalația de cablare

Pentru a asigura funcționalitatea centralei termice, s au prevăzut circuitele de conducte în clădirea centralei termice, dar și din incinta amplasamentului. Circuitele de conducte de apă caldă și de gaze arse vor fi izolate termic.

Limite de proiect:

-apă caldă termoficare tur/retur racordare la distribuitorul existent.

-racordarea la utilitățile necesare -incinta amplasamentului.

Excluziuni: branșamente

Toate echipamentele se vor monta intr-o clădire nouă, special dedicată funcțiunii "centrală termică".

Pentru realizarea clădirii vor fi necesare lucrări de construcții-rezistență, lucrări de arhitectură și lucrări de instalații aferente construcțiilor.

Lucrările de construcții-rezistență vor consta în:

-structură do rezistență (infrastructură) pentru clădirea centralei termice, fundații pentru echipamente și elemente de susținere pentru suporții conductelor;

-structură pentru extinderea pe verticală (suprastructură).

Ținând cont de tipul structurii de rezistență, principalele ipoteze care stau la baza dimensionării elementelor structurale sunt:

 • - greutatea permanentă a elementelor;

 • - încărcările din zăpadă;

 • - încărcările din vânt.

  ELSACO

  ESCO


SFVDIU DE FEZABIl ITATE

ReilBBltsut>4 ttnnK* independent* pentru bloviri ANL din Municipiul BIIZĂI.'

Cod’SF 2OîC            Ediția- G             Rtriou 0

-încărcările din seism

Lucrări de arhitectură

Prin volumetrie și arhitectură, clădirea propusă va fi făcută să se încadreze în amplasamentul existent. încercând să se păstreze limbajul general arhitectural.

Clădirea centralei termice va fi o construcție cu regim de înălțime "parter", cu suprastructură metalică.

Construcția va avea trei compartimente cu următoarele funcțiuni centrala termică propriu-zisă, cameră de comandă, vestiar cu grup sanitar.

Număr maxim de utilizaton: 1 persoană

Construcția va avea următoarele caracteristici'

-închideri:

 • • panouri metalice termoizolate,

 • • ușă cu tamplărie cu nrpere de punte termică, în două canaturi, cu supralumină, pentru acces echipamente,

 • • uși cu tamplărie cu rupere de punte termică, intr-un canat, pentru acces in camera de comandă și în vestiar,

 • • ferestre cu tâmplărie cu rupere de punte termică, cu ochiuri mobile și geam termopan. pentru iluminat și ventilație naturală.

-finisaje:

 • • adecvate funcțiunilor menționate anterior,

 • • trotuar perimetral Clădirii.

-acoperiș.

 • • panouri metalice termoizolate.

 • • jgheab și burlane pentru preluarea apelor pluviale.

 • • elemente de aerisire, șorțuri și coamă caracteristice furnizorului de panouri.

Clădirea Centralei termice se încadrează în:

 • • Categoria de importanță conf. HG 766/97:       C -normală

 • • Clasă de importanță conf. P100/2013:           III

 • • Gradul de rezistență la foc conf. P118/99        II

Instalații aferente construcțiilor

Spațiul clădirii centralei termice va fi dotat cu instalații pentru asigurarea cerințelor de confort termic, igienă, protecție la incendiu și necesități tehnologice corespunzătoare cu normele tehnice în vigoare.

Instalații electrice

Se vor prevedea:

 • - instalații de iluminat normal;

 • ■ instalați de iluminat de siguranță pentru evacuare.

 • - instalații de forță


studiu de EEZ.Min.rrA re

Hc.-. 1/IIC 5ih ■ '     . ■       -’iitlcrr 1 pcrih j *•!.■;. n AS! <1 ii M. u ..ip. HI Z.'.H

Cod-’ SF 2020          Edițih 0           Revim 0

Instalații sanitare

Se va prevedea o instalație de evacuare a apelor convențional curate de pe pardoseala centralei termice și de la grupul sanitar. Evacuarea apelor se va face la rețeaua exterioară de canalizare aferentă din incinta amplasamentului.

Instalații de ventilare

Se va prevedea o instalație de ventilare naturală care să asigure aerul vehiculat de echipamente.

Instalații de încălzire

Se va prevedea o instalație de încălzire care să asigure in perioadele reci o temperatură interioară care să permită funcționarea în bune condițiuni a echipamentelor tehnologice și care să asigure confortul termic al utilizatorilor.

Dotări

 • - dotări PSI;

mobilier pentru camera de comandă: 1 buc. birou, 2 buc. scaune, set mobilier oftice (dulap + bibliotecă);

- mob lier pentru vestiar băncuță cu cuier, dulap vestiar cu două uși.

Scenariul 2

Bloc 3B ANL bd-ul 1 Decembrie 1918

Se va monta câte o centrală termică în condensație de 25 kW. funcționând pe gaze naturale, în fiecare locuința branșată la RAM (43 bucăți).

Centralele termice vor asigura agentu! termic necesar încălzirii locuințelor și apa caldă menajeră

Loc de montaj centrală termică bucătărie.

Gazele arse se vor direcționa în exterior; tubulatura de gaze arse se va ghida printr-un perete exterior al bucătăriei

Se va monta obligatoriu un detector de gaz motan în bucătărie.

Se va mari branșamentul de gaz astfel încât să asigure alimentarea cu gaz a celor 43 noi consumatori centrale termice- din fiecare locuință conform următoarelor consumun:

 • • Consum actual (45 aragaze)           45 x 0,67 Nm3/h=30.15 Nm3/h

 • • Consumul suplimentar de gaz (43 centrale termice)

la presiunea nominală de 20 mbar. 43 x 3,5 Nm3/h= 150,5 Nm3/h

Se va mări diametrul conductei instalației de utilizare interioare astfel încât sâ asigure alimentarea cu gaz a celor doi consumatori (centrală termică și aragaz) din cele 43 locuințe (0,67+3.5=4,17 Nm3/h). Traseul instalației de utilizare va fi același.

Excluziuni: branșamente.

.                                                        SI HDIl/ DE FEZABILITATE

ELSACO                  Regizare jur# lenmcO indepcnientâ pereni blocuri ANI. din Municipiul BUZĂU

**• ESCO                                                Cod’SF 2020         Edjți» 0          Re»W 0

Se va conecta centrala termică atât pe parte de apă (bucătărie și baie) și cât și pe termoficare (apă caldă tur și apă caldă retur la calorifere).

Bloc 3A ANL str. Sporturilor (zona Bazin Olimpic)

Se va monta câte o centrală termică în condensație de 25 kW, funcționând pe gaze naturale, în fiecare locuință branșată la RAM (43 bucăți).

Centralele termice vor asigura agentul termic necesar încălzirii locuințelor și apa caldă menajeră.

Loc de montaj centrală termică: bucătărie.

Gazele arse se vor direcționa în exterior; tubulatura de gaze arse se va ghida printr-un perete exterior al bucătăriei.

Se va monta obligatoriu un detector de gaz metan în bucătărie.

Se va mări branșamentul de gaz astfel încât să asigure alimentarea cu gaz a celor 43 noi consumatori -centrale termice- din fiecare locuință conform următoarelor consumuri:

 • • Consum actual (44 aragaze):          44 x 0,67 Nm3/h=29,48 NrrP/h

 • • Consumul suplimentar de gaz (43 centrale termice)

la presiunea nominală de 20 mbar 43 x 3,5 Nm3/h= 150,5 Nm3/h

Se va mări diametrul conductei instalației de utilizare interioare astfel încât să asigure alimentarea cu gaz a celor doi consumatori (centrală termică și aragaz) din cele 43 locuințe (0,67+3.5=4,17 Nm3/h). Traseul instalației de utilizare va fi același.

Excluziuni: branșamente

Se va conecta centrala termică atât pe parte de apă (bucătărie și baie) și cât și pe termoficare (apă caldă tur și apă caldă retur la calorifere).

Bloc D.4A ANL str. Gârlași

Se va monta câte o centrală termică în condensație de 25 kW. funcționând pe gaze naturale. în fiecare locuință branșată la RAM (14 bucăți).

Centralele termice vor asigura agentul termic necesar încălzim locuințelor și apa caldă menajeră.

Loc de montaj centrală termică: bucătărie.

Gazele arse se vor direcționa în exterior; tubulatura de gaze arse se va ghida printr-un perete exterior al bucătăriei

Se va monta obligatoriu un detector de gaz metan în bucătărie.

Se va mări branșamentul de gaz astfel încât să asigure alimentarea cu gaz a celor 14 noi consumatori -centrale termice- din fiecare locuință conform următoarelor consumuri

 • • Consum actual (16 aragaze):          16 x 0.67 Nm3/h= 10,72 NmVh

 • • Consumul suplimentar de gaz (14 centrale termice)

la presiunea nominală de 20 mbar:      14 x 3.5 Nm3/h=49 NmVh

Pagina 42 din 106      __________________________

STUDIU DE FEZABILITATE

ELSACO                  Red care iurtf lemucl indefcndemâ pcrtm bfocuri ANL din Municipiul BUZĂU

E$CO                                                      Cod’SF2020          Ediții C*           Revizui)

Se va mări diametrul conductei instalației de utilizare interioare astfel încât să asigure alimentarea cu gaz a celor doi consumatori (centrală termică și aragaz) din cele 14 locuințe (0,67+3,5=4,17 Nm3/h). Traseul instalației de utilizare va fi același

Excluziuni: branșamente.

Se va conecta centrala termică atât pe parte de apa (bucătărie și baie) și cât și pe termoficare (apă caldă tur și apă caldă retur la calorifere).

Bloc 117 ANL str. Primăverii, Cartier Dorobanți 2

Se va monta câte o centrală termică în condensație de 25 kW, funcționând pe gaze naturale, în fiecare locuință branșată la RAM (16 bucăți).

Centralele termice vor asigura agentul termic necesar încălzirii locuințelor și apa caldă menajeră.

Loc de montaj centrală termică: bucătărie.

Gazele arse se vor direcționa în exterior; tubulatura de gaze arse se va ghida printr-un perete exterior al bucătăriei.

Se va monta obligatoriu un detector de gaz metan în bucătărie.

Se va mări branșamentul de gaz astfel încât să asigure alimentarea cu gaz a celor 16 noi consumatori -centrale termice- din fiecare locuință conform următoarelor consumuri:

 • • Consum actual (16 aragaze):          16x 0,67 Nm3/h=10.72 Nm3/h

 • • Consumul suplimentar de gaz (16 centrale termice)

la presiunea nominală de 20 mbar:      16 x 3,5 Nm3/h=56 Nm3/h

Se va mări diametrul conductei instalației de utilizare interioare astfel încât să asigure alimentarea cu gaz a celor doi consumatori (centrală termică și aragaz) din fiecare locuință (0,67+3,5=4,17 Nm3/h). Traseul instalației de utilizare va fi același

Excluziuni branșamente

Se va conecta centrala termică atât pe parte de apă (bucătărie și baie) și cât și pe termoficare (apă caldă tur și apă caldă retur la calorifere).

ELSZXCO

ESCO


STUDIU DE FEZABILITATE.

Hcib/i e «rum 1 indcp:r.<ier.tS penii u .ANI :!ri X‘.ini;:piul 1’17 A

Cod-' SF 2929            Edflin 0             Revizii 0

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției

Prezentul capitol cuprinde devizul general aferent obiectivului de investiție intocmit la faza in conformitate cu prevederile HG nr. 907 /2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice (Anexele nr. 6 si nr 7)

 • - costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții:

Scenariul 1

Bloc 3B ANL bd-ul 1 Decembrie 1918

- cu TVA din care C+M - fără TVA din care C+M

908.351,70 lei

348.311,74 lei

764 859.72 lei

292.698.94 lei


 • - cu TVA din care C+M

 • - fără TVA din care C+M


187.982,80 euro

72.082,89 euro

158.287,23 euro

60.573,86 euro


în prețuri la data de 30 07.2020, 1euro=4.8321 lei

Bloc 3A ANL str. Sporturilor (zona Bazin Olimpic) - cu TVA din care C+M


 • - fără TVA din care C+M

 • - cu TVA din care C+M

 • - fără TVA din care C+M


908.351.70 lei 348 311,74 lei

764 859.72 lei

292.698,94 tei

187.982,80 euro

72.082,89 euro

158.287,23 euro

60.573,86 euro


in prețuri la data de 30.07 2020,1euro-4,8321 lei

ELSACO ESCO


STUDIU UE FEZABILITATE

l * ! • re jursS tcrmicâ independent! pentru blocuri ANI, dn Muxip«d BVZĂU rod'SF2O2i)          Edi|in 0           Revmrfl

Bloc D.4A ANL str. Gârlași - cu TVA din care C+M - fără TVA din care C+M


747.799,55 lei

256.155.40 lei

629.673,86 lei

215.256,64 lei


 • - cu TVA din care C+M

 • - fără TVA din care C+M


154.756,64 euro

53.011,20 euro

130.310,60 euro

44.547,22 euro


în prețuri la data de 30.07.2020. 1euro=4.8321 lei.


Bloc 117 str. Primăverii, Cartier Dorobanți 2

747.799,55 lei

256.155,40 lei

629.673,86 lei

215 256.64 tei


 • - cu TVA din care C+M

 • - fără TVA din care C+M


 • - cu TVA din care C+M

 • - fără TVA din care C+M


154.756,64 euro

53.011,20 euro

130.310,60 euro

44.547,22 euro


în prețuri la data de 30.07.2020, 1euro=4.8321 lei


Scenariul 2

Bloc 3B ANL bd-ul 1 Decembrie 1918

 • - cu TVA din care C+M

 • - fără TVA din care C+M


414 340.09 lei

168 889.07 tei

348 888.20 tei

141 923,59 tei


-cu TVA dm care C+M

- fără TVA din care C+M


85.747,42 euro

34 951,48 euro

72.202,19 euro

29.371,00 euro


în piețuri la data de 30.07.2020, 1euro=4.8321 lei

STimU DE FEZABILITATE

&& ELSACO ESCO


Rc.ilizvc i i i' ,. pcnini Moțuri A'.l, c M.r i; r.j’. BUZA’'

Ccd‘Sr2W0         EJiM 0          Rcvizi» 0

Bloc 3A ANL str. Sporturilor (zona Bazin Olimpic)

-cu TVA        414.847.52 lei

din care C+M           169.333,72 lei

- fără TVA        349.315,03 lei

din care C+M

142.297,25 lei

 • - cu TVA din care C+M

 • - fără TVA din care C+M

85.852,43 euro

35 043,51 euro

72.290.52 euro

29.448.32 euro

în prețuri la data de 30.07.2020, 1euro=4,8321 lei.

Bloc D.4A ANL str. Gârlași

-cu TVA         151.189,47

din care C+M            54.786,47

-fără TVA        127.646,69 lei

din care C+M           46.039,05

- cu TVA          31.288,56 euro

din care C+M            11.388,56 euro

-fără TVA        26.416,38 euro

din care C+M            9.527,75 euro

în prețuri la data de 30.07 2020,1euro=4,8321 lei.

Bloc 117 str. Primăverii, Cartier Dorobanți 2

 • - cu TVA         168.655,62 lei

din care C+M            62.057,85 lei

 • - fără TVA        142.330,83 lei

din care C+M            52.149.45 lei

 • - cu TVA         34 903,17 euro

din care C+M           12.842,83 euro

 • - fără TVA         29.455,27 euro

din care C+M           10,792,30 euro in prețuri la data de 30.07.2020, 1euro=4.8321 lei.

ELSZKCO

ESCO


$TIH>IUI>I KEZABILITATE

Red parc tura tcranfca imlepcndoH* pcrtni btotwl AKL dn Munkipiui BUZĂU

Ccd'SP 2020            f A]i» <i             Revizii: 0

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII Realizare sursă termică independentă pentru blocuri ANL din Municipiul Buzău -Bloc 3B ANL bd-ul 1 Decembrie 1918

In preturi la data de 30 07.2020    1 EURO= 4,8321 lei

SCENARIUL 1

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA (19%)

VALOARE (cu TVA)

LEI

EURO

LEI

LEI

EURO

0

1

2

3

4

5

6

1

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI

PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea Inițială

9.664,20

2.000,00

1.836,20

11.500,40

2.380,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea 1 protecția utilităților

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

9.664,20

2.000,00

1.836,20

11.500,40

2.380,00

2

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITÂPLOR NECESARE OBIECTIVULUI

0.00

2.1

Branșament gaz

0.00

0,00

0.00

0,00

22

2.3

Branșament energie electrică

0 00

0,00

0,00

0,00

0.00

Branșament apă/canal

0 00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE $l ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.1

Studii

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 1.1 Studii de teren ndicari topografice

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

3 1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0.03

0,00

0 03

0,00

3.1.3 Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

0 03

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.500,00

310,42

0,00

1.500,00

310,42

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

3.5

Proiectare

36.027,32

7.455,83

6.845,19

42.872,51

8.872,44

ELSACO ESCO

STI IHU DE FEZABILITATE

Rculttr«reșar*A unnxB ^ztepenăenU peatru blocuri ANL din Municipiul BUZĂU__

Cod'SF 2020                  •>             Revizia 0

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

O.CO

0.00

0,00

0.00

3.5 2 Studiu ce prefezabiitate

0,00

O.CO

0.00

0,00

0,00

3.5 3 Studiu de fezabilitatei documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

1.801.37

372.79

342.26

2 143.63

443,62

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obțirer» avizelor/acorduntor/ajtorizațiitor

3602.73

745,58

684,52

4 287.25

887.24

3 5 5 Verificarea tehnică ce calitate a proiectului tehnic și a dețaIHor de execuție

1 080 82

223,67

205,36

1 286.18

266,17

3 5 6 Proiect tehnic și a detalii de execuție

22 294.25

4613.78

4 235,91

26 530,16

5.490,40

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1.000.00

206,95

190.00

1.190,00

246,27

3.7

Consultanța

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0,00

O.CO

0,00

0.00

3 7 2 Aud«tul financiar

0.00

0.00

O.CO

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnica

26.576,55

5.500,00

5.049,54

31.626.09

6.545.00

3.8.1 Asistență tehnică din partea proectantulur

7.248,15

1 500 00

1 377,15

8.625.30

1.785.00

3.8.1 1 pe perioada de execuție a lucrărilor

3.624,08

750,00

688,57

4.312.65

892.50

3.8 I 2 pentru participarea proiectantului ta fazete induse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectorate de Stat n Construcții

3 624.08

750,00

688,57

4312,65

892,50

3 8 2 Dirigenție de șantier

19328,40

4.000,00

3.672.40

23.000,80

4 760,00

Total capitol 3

65.103,87

13.473,20

12.084.74

77.188.61

15.974.13

4

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI

PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1

4.2

Construcții și Instalații

96.642,00

20.000.00

18.361,98

115.003,98

23.800,00

Montaj utilaje tehnologice și funcționale

184.984.61

38.282,45

35.147.08

220.131,69

45.556,11

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

318.684,68

65.951,59

60.550,09

379.234,77

78.482.39

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

2.000.00

0.00

0,00

0,00

4.5

Dotări

9.664,20

1.836,20

11.500,40

2.380,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Total capitol 4

609.975,49

126.234.04

115.895,34

725.870,83

150.218.50

5

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

5^ ELSZVCO

’ ESCO


STUDIU DE FEZABIUTATE

RrjJizaiv sursaUraka indepcndoxl pcniru bk-curi AM. itin Mui-cipiul BUZĂU

Cod'SF 2020 Ediții 0           Rcvim:0

Data:


30.07.2020


5.1

Organizare de șantier

2.253,01

466,26

428.07

2.681.09

554.85

5.1.1 Lucrări de construcții și instala^ aferente organizării de șantier

1 408,13

291.41

267.55

1.675,68

346,78

5'2 Cheltuieli conexe organizam șanterului

844.88

174.85

160.53

1.005,41

208.07

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

8 138.79

1 684,32

0.00

8 138,79

1.684,32

5 2 1 Comisioane’e și dobânzile aferente creditului bănet finanțatoare

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

5 2 2 Cota aferenta ISC pentru controlul calității fucrărfor de construcții 0,5%

1.456,45

301,41

0,00

1.456,45

301,41

5 2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea tentonului. urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1%

291.29

60,28

0.00

291.29

60 2 8

5 2 4 Cota aferentă Casei Sccac a Constructorilor -CSC

291.29

60.28

O.CO

291,29

60,28

5 2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

6 099.75

1.262.34

0.00

6099.75

1.262.34

5.3

Cheltuieli Diverse și

Neprevăzute

(10%*(1.2+1.3+1 4+2*3.5+3.8+4J)

66.224,36

14 118.99

12.962,63

81 186,98

16801,59

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

ooo

0,00

0.00

0.00

0,00

Total capitol 5

78.616,16

16.269,56

13.390,70

92.006,86

19.040,76

6

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE

TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

6.2

Probe tohrvologjce și teste

1 500,00

310.42

285.00

1.785.00

369.40

Total capitol 6

1.500,00

310,42

285,00

1.785,00

369,40

TOTAL

764.859,72

168.287,23

143.491.98

908.351,70

187.982,80

din care C + M

292.698,94

60.573,86

55.612.80

348.311,74

72.082,89

BENEFICIAR/ INVESTITOR:


ÎNTOCMIT:

PROIECTANT GENERAL

ELSACO ESCO SRL

ELSACO

ESCO


STUDIU DE EEZ.ABII.riA IF.

I..: ilixtre iutii i rrmicl            ir. ., M i ■! n M-- >:   >1 MUZÂD

SI                  Edi|ia.O             Revizia 0

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII Realizare sursă termică independentă pentru blocuri ANL din Municipiul Buzău •Bloc 3A ANL str. Sporturilor (zona Bazin Olimpic)

In prețuri la

data de 30 07 2020    1 EURO= 4,8321 lei

SCENARIUL 1

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA (19%)

VALOARE (cu TVA)

LEI

EURO

LEI

LEI

EURO

0

1

2

3

4

5

6

1

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

9.664,20

2.000,00

1.836,20

11.500,40

2.380,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea i protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

9.664,20

2.000,00

1.836,20

11.500,40

2.380,00

2

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

21

2 2

Branșament gaz

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Branșament energie electrică

0,00

0.00

000

0,00

0.00

2.3

Branșament apâ'cana)

0,00

003

0,00

0.00

0.00

Total capitol 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

31 1 Studii de teren: ridicări topografice

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

3.12 Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

3 1 3 Alte studii specifice

0.00

0.00

00-3

0,00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea do avize, acorduri și autorizații

1.500.00

310.42

0,00

1.500.00

310.42

3.3

Exportizare tehnică

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00


ELSZXCO

ESCO


SWDIU DE FEZABILITATE

i/n: sur'.MxuiHcJ । • । . • . ..C. -.'.r. .1               .Im Municipiul H.’ZAI>

CoT5F 2020          Cdi|i.i: 0           Fkvm.i 0

3.5

Proiectare

36.027.32

7.455,83

6.845,19

42.872,51

8.872,44

3 5.1 Tema de proiectare

0.00

O.GO

0.00

0,00

0,00

3 5 2 Studiu de prefezab itate

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

3 5 3 Studiu de fezabilitate) documentație de avizare a lucrărilor de intervenț» ș deviz general

1 801.37

372,79

342.26

2 143,63

443,62

3 5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obț-nerii

avizetor/acordurilor/autonzațiilor

3.602,73

745,58

684,52

4 287,25

887,24

3.5 5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1.080,82

223,67

205,36

1 286,18

266,17

3.5.6 Proiect tehnic și a detalii de execuție

22 294,25

4 613.78

4 235,91

26.530.16

5.490.40

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1.000,00

206,95

190,00

1.190,00

246,27

3.7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

3 7 1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0.00

0,C0

0.00

3 7 2 Auditul financia-

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistentă tehnică

26.576,55

5.500,00

5.049.54

31.626.09

6.545,00

3 8 1 Asistență tehnica din partea proiectantului.

7.248,15

1.500.00

1 377.15

8.625.30

1.785.00

3 8 1 1 pe peroada de execuție a lucrărilor

3.624,08

750.00

688,57

4.312,65

892,50

3.8.1 2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse m programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.624 08

750.00

688,57

4.312,65

892.50

3.8.2 Dlngențio de șantier

19.328.40

4 000,00

3.672,40

23 000,80

4.760.00

Total capitol 3

65.103,87

13.473,20

12.084,74

77.188,61

15.974.13

4

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚIA DE BAZA

4.1

Construcții și instalatii

96.642,00

20.000,00

18.361,98

115.003,98

23.800,00

4.2

Montaj utilaje tehnologice și funcționale

184.984,61

38.282,45

35.147,08

220.131,69

45.556,11

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

318.684,68

65.951,59

60.550,09

379.234,77

78.482,39

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

9.664.20

2.000,00

1.836,20

11.500,40

2.380,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

609.975,49

126.234,04

115.895.34

725.870,83

150.218,50

5

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier

2.253.01

466.26

428 07

2 681.09

554.85

&& ELS/XCO ESCO


STUDIU DE UZABItriAI »

Rcaitzin:     «crtinct independenți pcntniNoairl ANI, d-n Mui opiul BUZĂU

Cod'SF 202*3            Edili» 0             Revizii t>

5 11 Lucrări de construcții și instalat» aferente organizăm de șantier

1.408,13

291.41

267.55

1 675.68

346 78

5.1.2 Cheltuieli conexe o-ganizăni șantierului

844,88

174,85

160.53

1 005.41

208,07

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

8 138,79

1.684 32

0.00

8 138.79

1 684,32

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

OCO

O.CO

0,00

0,00

5 2 2 Cota aferentă ISC pentru contro ul calității lucrânior de construcții 0.5%

1.456,45

301,41

0.00

1 456.45

301,41

5 2.3 Cota aferentă ISC pentru contro ul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1%

291,29

60.28

0,00

291,29

60,28

5.2 4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

291,29

60,28

0,00

291,29

60,28

5.2 5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

6.099,75

1.262,34

0,00

6 099,75

1.262,34

5.3

Cheltuieli Diverse și Neprevăzute (10%’<1 2*1 3+1 4+2+3.5+38+4))

68.224.36

14.118,99

12.962,63

81 186,98

16801,59

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

Total capitol 5

78.616,16

16.269,56

13.390,70

92,006,86

19.040,76

6

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

6 1

Pregătirea personaîului de exp-oatare

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

1.500,00

31042

285.00

1.785.00

369,40

Total capitol 6

1.500,00

310,42

285,00

1.785,00

369,40

TOTAL

764.859,72

158.287,23

143.491,98

908.351,70

187.982,80

din care C + M

292.698,94

60.573,86

55.612,80

348.311,74

72.082,89

Data:           30.07.2020

BENEFICIAR/INVESTITOR:

ÎNTOCMIT:

PROIECTANT GENERAL

ELSACO ESCO SRL


DEVIZ GENERAL ESTIMATIV AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII


ELSACO

ESCO


s'noiui>£n:z.Mm.iiAii

Reriizare suni «rmicl uidcpcrJenlB pciilni blo'.vn ANI <fci Minitipiul BUZĂU

Ccd'SF2O2O          Edili»'0           Revizui)

Realizare sursă termică independentă pentru blocuri ANL din Municipiul Buzău •Bloc D.4A ANL str. Gărlași

In prețuri la

data de 30.07.2020    1 EURO 4.8321 lei

SCENARIUL 1

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA (19%)

VALOARE (cu TVA)

LEI

EURO

LEI

LEI

EURO

0

1

2

3

4

5

6

1

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

9.664,20

2.000,00

1.836,20

11.500,40

2.380,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Total capitol 1

9.664,20

2.000,00

1.836,20

11.500,40

2.380,00

2

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

21

Branșament gaz

0.00

0,00

o,co

0.00

0.00

2.2

Branșament energie electrică

0.00

O.CO

o,co

0,00

0.00

2.3

Branșament apă/canal

0.00

O.CO

0,00

0.00

0.00

Total capitol 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

3

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.1

Studii

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1 Stupide teren ridicări topografice

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

3.1.2 Raport privind -mpactul asupra mediului

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

3 1.3 Alte stud<i specifice

0,00

0.00

0,00

000

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.500,00

310,42

0.00

1.500,00

310,42

3.3

3.4

Expertlzare tehnică

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Certificarea performanței energetice și audltul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

29.189,05

6.040,66

5.545,92

34.734,97

7.188,38

3.5 1 Tema de proiectare

O.CO

0,00

0,00

0,00

0.00

3 5 2 Studiu de prefezabihtate

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

STUDII DE FEZAB1I ITATE

ELSZXCO ESCO


Rcihiore fura tcirnKâ indrpcntkm pcr.tiu b&xun A ML «Im         Rb7ÂU

Cod’SFZOZO          £4«|ic 0           tavizit 0

3 5 3 Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de in-e'venții șt deviz general

1 459.45

302,03

277,30

1.736.75

359 42

3 5 4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelcr/acordunbr/autorizațiilor

2.918.91

604,07

554,59

3.473.50

718,84

3 5 5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

875,67

181.22

166,38

1.042.05

215,65

3.5.6 Proiect tehnic $i a detalii de execuție

16.686,87

3.453,34

3 170,51

19.857,38

4 109.47

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1.000.00

206,95

190,00

1.190,00

246,27

3.7

Consultanța

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.1 Managementul ce proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

3.7 2 Auditul finanda'

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

3.8

Asistența tehnica

26.576,55

5.500,00

5.049,54

31.626,09

6.545,00

3.8 1 Asistență tehnică din partea proiectantului

7 248.15

1.500.00

1.377.15

8.625.30

1 785,00

3 8 1.1 po perioada de execuție a lucrărilor

3624.08

750.00

688,57

4 312.65

892.50

3812 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către inspectoratul de Stat in Construcții

3.624.08

750.00

688.57

4 312.65

892,50

3 8 2 Dirigenție de șantier

19.328,40

4 000,00

3 672.40

23.000,80

4.760,00

Total capitol 3

68.265,60

12.058,03

10.785,46

69.051,06

14.290,07

4

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1

Construcții și Instalații

96.642,00

20.000,00

18.361,98

115.003.98

23.800,00

4.2

Montaj utilaje tehnologico și funcționale

107.927,59

22.335.55

20.506,24

128.433.83

26.579,30

4.3

Utilaje, echipamente tehnologico șl funcționale caro necesită montaj

281.770,61

58.312,25

53.536,42

335.307,03

69.391,57

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale caro nu necesita montaj șl echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

9.664,20

2.000,00

1.836.20

11.500.40

2.380,00

4.6.

Active nocorporalo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

496.004,40

102.647,79

94.240.84

590.245,24

122.150,87

5

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier

1.636.56

338.68

31095

1.947.50

403,03

■ —

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

1.022.85

211,68

194,34

1.217,19

251,90

~                             STUDIU DE FEZABILITATE

ELSACO                     l' îl 7. * C «fi             •••«}■ !>. blcVUÎ \ N I J   1 U. JI I 1   I .

CadSFXUO         Edtlri U          Revin. 0

5 1 2 Cheltuieli cor.exe organizării șantierului

613,71

127,01

116 60

730.31

151,14

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

6459,68

1.336,83

0.00

6 459,68

1.336.83

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0.5%

1.071,17

221,68

0.00

1.071.17

221.68

5 2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului.

urbanism șl pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1%

214,23

44,34

0.00

214,23

44.34

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

214 23

44.34

0,00

214,23

44,34

5 2 5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

4 960 04

1 026,48

0,00

4 960,04

1.026.48

5.3

Cheltuieli Diverse șl Neprevăzute (10%*(1.2+1.3+1 4+2+3 5+3 8+4»

56 143.42

11 618.84

10667.25

66 810,67

13 826,43

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

Total capitol 5

64.239,66

13.294,36

10.978,20

75.217,85

15.566,29

6

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TEȘTE Ș| PREDARE LA BENEFICIAR

6.1

Pregătirea personaluiui de exploatare

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

62

Probe lehno’ogice și teste

1.500.00

310.42

285.00

1.785 00

369.40

Total capitol 6

1.500,00

310,42

285,00

1.785,00

369.40

TOTAL

629.673,86

130.310.60

118.125,69

747.799,55

154.756,64

din care C ♦ M

215.256.64

44.547,22

40.898.76

256.155,40

53.011,20

Data:           30.07.2020

BENEFICIAR I INVESTITOR:

ÎNTOCMIT:

PROIECTANT GENERAL

ELSACO ESCO SRL


DEVIZ GENERAL ESTIMATIV AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII Realizare sursă termică independentă pentru blocuri ANL din Municipiul Buzău -Bloc 117 str. Primăverii, Cartier Dorobanți 2

1n prețuri la

data de 30 07.2020   1 EURO= 4,8321 lei

ELSZXCO

ESCO


STUDIU DE FEZABILITATE

R.'-»!.;:rr su.'-i ttrm»:â tfKkpcrxfcnlâMMMK I ANI rr Vi.nicip.nl BUZĂU

CoJ'SFXQfl         Edipa 0          Revum 0

SCENARIUL 1

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA (19%)

VALOARE (cu TVA)

LEI

EURO

LEI

LEI

EURO

0

1

2

3

4

5

6

1

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

9.664,20

2.000.00

1.836,20

11.500,40

2.380,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

9.664,20

2.000,00

1.836,20

11.500,40

2.380,00

2

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU

ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

NECESARE OBIECTIVULUI

21

Branșament gaz

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Branșament energie electrică

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

23

Branșament apa.’canal

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1 Studii de teren: ridicări topografice

0,00

0.00

O.CO

0,00

0.00

3.1.2 Raport pnvind tmpaclul asupra mediului

o.co

0,00

0,00

0.00

0,00

3.1.3 Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri șl autorizații

1.500.00

310,42

0.00

1.500,00

310,42

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performantei energetico și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

29.189,05

6.040.66

5.545,92

34.734,97

7.188,38

3 5.1 Tema de proiectare

0,00

O.CO

0,00

0.00

0,00

3 5.2 Studiu de prefezabilitate

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general_________________

1.459,45

302.03

277.30

1 736.75

359.42

ELSACO ESCO


STUDIU DE FEZABILITATE

RcjIi'.vc șura tei ni <& inikpcnfairâ pe i'.ru Hxuri AN’L din Municipal fiLZĂU

Cc*d'$F2020            Ed^ia <•             Revizia 0

3.5 4 Documentați e tehnice necesare in vederea obținerii

avizetor/acorduritor/autorizațiifor

2.918.91

604.07

554.59

3.473,50

718,84

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

875,67

181.22

166.38

1.042,05

215.65

3 5.6 Proiect tehnic și a detabi de execuț.e

16 686.87

3.453.34

3.170,51

19 857,38

4 109.47

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1.000,00

206,95

190,00

1.190,00

246,27

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

3 7 1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

3.7 2 Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

3.8

Asistentă tehnică

26.576,55

5.500,00

5.049,54

31.626,09

6.545,00

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului:

7 248.15

1.503,00

1 377,15

8.625,30

1.785,00

3 8.1 1 pe perioada de execuție a lucrărilor

3624.08

750,00

688.57

4 312.65

892.50

3 8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele induse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcț»

3 624.08

750,00

688,57

4 312,65

892.50

3.8 2 Dingenție de șantier

19.328.40

4 000,00

3672.40

23000,80

4.760 CO

__         Total capitol 3

58.265.60

12.058,03

10.785,46

69.051,06

14.290.07

4

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1

Construcții și instalații

96.642.00

20.000,00

18.361,98

115.003,98

23.800,00

4.2

Montaj utilaje tehnologice și funcționale

107.927,59

22.335,55

20.506,24

128.433,83

26.579,30

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale caro necosită montaj

281.770,61

58.312,25

53.536,42

335.307,03

69.391,57

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente do transport

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

4.5

Dotări

9.664,20

2.000,00

1.836,20

11.500.40

2.380,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Total capitol 4

496.004,40

102.647,79

94.240.84

590.245,24

122.150,87

5

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier

1.636.56

338 68

310,95

1 947.50

403.03

5 11 Lucrări de construcțo și -nsta tații aferente organizăm do șantier

1022.85

211.68

194.34

1 217,19

251.90

512 Cheltuieli conexe organizăm șantierului

613.71

127 01

116,60

730.31

151,14

STUDII DE l EZABIi rFATE

Rc «uzare îursl termita indeptndwtl pWin Mocnii ANL 4a Mnofwl BUZĂU

Ccd'SF 21120            Ediția. 0             RevIzU 0

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

6.459.68

1.336.83

0,00

6.459.68

1.336,83

5 2 1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

5 2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0.5%

1.071,17

221,68

o.co

1.071.17

221,68

5.2 3 Cota aferenta ISC pentru controlul Statului in amenajarea Icntoriulu .

urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1%

214,23

44.34

0.00

214,23

44.34

5.2.4 Cola aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

214,23

44,34

0,00

214,23

44.34

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire < desființare

4 960.04

1.026.48

0.00

4 960,04

1 026.48

5.3

Cheltuieli Diverse și Neprevăzute <10%*(1 2*1 3+1.4*2+3.5*3.8+4))

56 143.42

11.618,84

10 667,25

66.810.67

13 826.43

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0.00

O.CO

0.00

Total capitol 5

64.239,66

13.294,36

10.978,20

75.217,85

15.566,29

6

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

6 •

Pregătirea personalului ce exploatare

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

62

Probe tehnologice și teste

1 500,00

310,42

285,00

1.785.00

369.40

Total capitol 6

1.600,00

310,42

285,00

1.785,00

369,40

TOTAL

629.673,86

130.310.60

118.125,69

747.799,55

154.756,64

din care C + M

215.256,64

44.547.22

40.898,76

256.155.40

53.011,20

££ ELSACO ESCO


Data:             30.07.2020

BENEFICIAR I INVESTITOR:


ÎNTOCMIT:

PROIECTANT GENERAL

ELSACO ESCO SRL

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII Realizare sursă termică independentă pentru blocuri ANL din Municipiul Buzău -Bloc 3B ANL bd-ul 1 Decembrie 1918

în prețuri la

data de 30 07.2020   1 EURO= 4,8321 Ici

SCENARIUL 2

.                                STLTMV DE FEZABILITATE

ELSACO                  Rcdteare tura» tcrwitâ independenta pcnlni blxuri AN». <tn Muvtipej! Hl.'Z.V. I

ESt0                                                      < cd’SP2020          E«|ia:«           Rtrvixa 0

Nn crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA»

TVA (19%)

VALOARE (cu TVA)

LEI

EURO

LEI

LEI

EURO

0

1

2

3

4

5

6

1

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea l protecția utilităților

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Branșament gaz

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

2.2

Branșament cnc.-gc electrică

0.00

0.00

O.CO

0.00

0,00

2.3

Branșament apă/cana!

O.CO

0,00

o,co

0,00

0,00

Total capitol 2

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE $l ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.1

Studii

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3.1.1 Studi: de teren ridicări topografice

0.00

0.00

0,00

ooo

0.00

3.1 2 Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1 3 Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

3.2

Oocumentații-suport și cheltuieli pentru obținerea do avize, acorduri și autorizații

1.000,00

206,95

0.00

1.000,00

206,95

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetico și auditul energetic al clădirilor

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

28.741.75

5.948,09

5.460,93

34.202,68

7.078,22

3 5 1 Tema de proiectare

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

3.5 2 Studiu de prefezabilrtate

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

3 5 3 Studiu de fezabilitate > documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

1 437.09

297.40

273,05

1.710,13

353.91

3.5 4 Documentațiile tehnico necesare in vederea obținem avizeior/acordurdor/autorizațiilor

2.874.18

594,81

546.09

3.420.27

707 82

ELSACO ESCO

$Tl OH IDE FEZABILITATE

RealizjK surîl cernucl mdcpendcrtl pentna Moțuri ANL dm Municipiul BUZĂU

Ccd'SF 2020          Ediîia 0           Rcvîxis 0

3 5.5 Verificarea tehnică ce calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

862,25

178.44

163,83

1.026.08

212.35

3 5 6 Proiect tehrtc și a detalii do execuție

19.944,16

4 127.43

3 789.39

23.733.55

4 911.64

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1.000,00

206,95

190,00

1.190,00

246,27

3.7

Consultanță

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 7.1 Managementul de proecl pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.2 Auditul 5nan<xar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

8.456,18

1.750.00

1.606.67

10.062,85

2.082,50

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului

3 624,08

750,00

688,57

4 312,65

892.50

3 8.1 t pe perioada de execuție a lucrărilor

1 208,03

250.00

229.52

1.437.55

297,50

3 8 I 2 pentru participarea proiectantului ia fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2.416,05

500.00

459,05

2.875,10

595,00

3 8 2 Dingențiede șantier

4.832.10

1 000,00

918,10

5.750,20

1.190,00

Total capitol 3

39.197,93

8.111,99

7.257,61

46.455.53

9.613.94

4

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI

PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje tehnologico și funcționale

141.217,50

29.224,87

26.831,33

168.048,83

34.777.60

4 2 1 Centrale termice dc apartament

43 860,00

9.076,80

8.333,40

52 193.40

10801.39

4 2 2 Demontare instalație utilizare gaz

12.742.50

2.637,05

2 421,08

15.163,58

3 138,09

4.2.3. instalație uMizare gaz nouă

42.475.00

8.790,17

8.070.25

50 545,25

10 460,31

4.2.4. Reîntregire cwcude termofeare (tur/retur) și circuit apă (bucătărie $1 baie)

42 140.00

8.720.85

8.006.60

50 146.60

10.377.81

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care necesită montaj

146.200,00

30.256,00

27.778,00

173.978,00

36.004,64

4 3 1 Centrale termice de apartament

146.200.00

30 256.00

2? 778,00

173 978,00

36.004,64

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active nccorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

287.417,50

59.480,87

54 609,33

342.026,83

70.782,23

5

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

STUPII! DE FEZABILITATE

Rcduartiuol lenBKfl lnd:;cndai^ pentru b focuri AKL din MunwlpiU BUZĂU

Cod'$F202t>          Ediții 0           Rcviiu 0

5.1

Organizare de șantier

1.129,74

233.80

214.65

1.344.39

278.22

5.1.1 Lucrări de construcții și Instalații aferente organizării de șantier

7C6.09

146,12

134 t6

840,24

173.89

5 l 2 Cheltuie’i conexe organizăm șantierului

423,65

87,67

80.49

504,15

104,33

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

3.404.57

704.57

0,00

3.404,57

704.57

5 2 1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

5.2.2 Cofa a'erentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0.5%

706,09

146,12

c.co

706,09

146.12

5.2 3 Cota aferentă iSC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1%

141.22

29,22

0,00

141,22

29.22

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructontor -CSC

141,22

29,22

0.00

141,22

29,22

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

2 416.05

500,00

0.00

2 416.05

500,00

5.3

Cheltuieli Diverse și Neprevăzute (3%*(1 2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4))

9.738.46

2.015.37

1.850,31

11.580 77

2 398.29

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Total capitol 5

14.272,78

2.953,74

2.064,96

16.337,73

3.381,08

6

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

6.2

Probe tehnologice ș< teste

8.000,00

1.655,59

1.520.00

9.520.00

1.970,16

Total capitol 6

8.000,00

1.655.59

1.520,00

9.520,00

1.970,16

TOTAL

348.888,20

72.202,19

65.451,89

414.340,09

85.747,42

din caro C + M

141.923,59

29.371,00

26.965,48

168.889,07

34.951,48

Data:           30.07.2020

BENEFICIAR/ INVESTITOR:


ÎNTOCMIT; PROIECTANT GENERAL

ELSACO ESCO SRL

Kl t DIU DE FEZABII.H ATE

Realixtfc Wnnic* rZeperdentl pentru bk>:uri ANL (to Muok^qiI BUZĂU

Cod'SF 2020            Edilin 0             Revizia 0

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII Realizare sursă termică independentă pentru blocuri ANL din Municipiul Buzău -Bloc 3A ANL str. Sporturilor (zona Bazin Olimpic)

In preturi la data de 30 07.2020   1 EURO= 4,8321 lei

SCENARIUL 2

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA (19%)

VALOARE (cu TVA)

LEI    | EURO

LEI

LEI     | EURO

STUDIU DE H 7ABII ITATE

Realizare suna termica nfcpcrdcnM penau bkJCuii ANL din Municipiul BUZĂU

Cod'SFlQJO          Edi(u i>           Revizui 0

0

1

2

3

4

5

6

1

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

21

Branșament gaz

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

2.2

Branșament energie otectrică

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

23

Branșament apă/canal

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Total capitol 2

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 1 1 Studii de teren: ridicări topografice

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

3 1 2 Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

3 1.3 Alte studii specifice

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3.2

Documcntațihsuport șl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.000,00

206,95

0,00

1.000,00

206,95

3.3

Expcrtizarc tehnică

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice șl auditul energetic al clădirilor

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

28.778,93

5.955.78

5.468,00

34.246.93

7.087,38

3 5 1 Tema de proiectare

0,00

0.00

0,00

000

0,00

3 5 2 Stuoiu de prefezabilrtate

0,00

0.00

0.00

003

0.00

3 6 3 Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

1 438,95

297,79

273 40

1 712.35

354,37

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținem avizelor/acorduritor/autorizațiilor

2.877,89

595.58

546.80

3.424.69

708,74

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

863.37

178.67

164.04

1 027.41

212,62

O ELSACO rsco


STUDII’ D> IEZAKI1 HAU

RcftLizirc sunrt termica in<fcțCfiifcr<I pentru b'ncuri AM «ta Muaxiptu! BUZAl*

Cod 'SF 2G20            Edi|io 0             Rcvir.a 0

3 5.6 Proiect tehnic și a deta i de execuție

19.974,65

4.133,74

3.795.18

23.769,83

4.919,15

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1.000.00

206,95

190,00

1.190,00

246,27

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiri

0,00

0.00

0,00

O.CO

0.00

3 7 2 Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnică

8.456.18

1.750,00

1.606,67

10.062,85

2.082,50

3 8 1 Asistență tehnică d n partea proiectantului

3.624.08

750.00

688,57

4 312.65

892,50

3 8 1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

1 208,03

250,00

229,52

1 437,55

297,50

3.8 .1.2 pentru participarea P'oiectantului la fazele incluse in programul de control a lucrărilor de execuție avizat de către Inspectoratul de Stat m Construcții

2 416.05

500,00

459.05

2.875.10

595.00

3.8.2 Dirigențiede șantier

4 832,10

1.000.CO

918,10

5 750,20

1.190.00

Total capitol 3

39.235,11

8.119,68

7.264,67

46.499,77

9.623,10

4

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI

PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje tehnologice și funcționale

141.589,30

29.301,81

26.901.97

168.491,27

34.869,16

4 2.1 Centrale termice de apartament

43 860,00

9076,80

8.333.40

52 193 40

10.801.39

4.2.2. Demontare instalație utilizare gaz

12 828,30

2 654 81

2 437.38

15.265.68

3159.22

4.2 3 Instalație utilizare gaz nouă

42.761,00

8 849.36

8 124.59

50 885.59

10 530,74

4.2 4 Reîntregire circuite termoficare (tur/retur) și circuit apă (bucătărie ș baie)

42.140.00

8 720.85

8.006,60

50146.60

10 377,81

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

146.200,00

30.256,00

27.778.00

173.978,00

36.004.64

4.3.1. Centrale termice de apartament

146 200,00

30.256.00

27.778.00

173 978 00

36.004.64

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporalo

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Total capitol 4

287.789,30

59.557,81

54.679.97

342.469,27

70.873,80

5

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier

1.132.71

234,41

215,22

1.347,93

278,95

5.1 1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizăm do șantier

707 95

146.51

134.51

842,46

174,35

ELSACO fSCO

STUDII 1». H./.ABIt ITATK

Re3li2ire     ImnțcB rKfeprc&ntft țcnuu blocuri ANL din Municipiul BUZĂU

CoTSfiCCO              •>          Revină 0

5.1.2 Cheltuieli conexe orgartuării șantierului

424,77

87,91

80.71

505,47

104.61

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

3.407,18

705,11

0.00

3 407,18

705.11

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

5.2 .2 Ccta aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5%

707.95

146,51

0.00

707,95

146.51

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului m amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1%

141.59

29.30

0,00

141,59

29.30

5 2.4 Ccta aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

141,59

29,30

o.co

141.59

29,30

5 2 5 Taxe pentru acorduri avize conforme și autorizația de construire l desființare

2 416,05

500,00

0.00

2.416.05

500,00

5.3

Cheltuieli Diverse și Neprevăzute (3%'(1.2+1.3+1.4+2+3.5*3,8*4)}

9 750,73

2.017,91

1 852,64

11.603.37

2 401.31

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

Total capitol 5

14.290,62

2.957,43

2.067,85

16.358,48

3.385,38

6

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

61

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

62

Probe tehnologice și teste

8 000.00

1.655.59

1 520,00

9.520.00

1.970,16

Total capitol 6

8.000.00

1.655,59

1.520,00

9.520,00

1.970,16

TOTAL

349.315,03

72.290,52

65.532.49

414.847,52

85.852,43

din care C ♦ M

142.297,25

29.448,32

27.036,48

169.333,72

35.043,51

Data:           30.07.2020

INVESTHOr/                               ÎNTOCMIT: PROIECTANT GENERAL

ELSACO ESCO SRL

SI UUIl [>£ FEZABILITATE

Rcitaarciuntl Itnnka iottepcodcnil pcntiu blocuri ANI-din Mwuctpiul BUZĂU Cod’SF 2020            Fdițin 0             ItțvfrM 0

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII Realizare sursă termică independentă pentru blocuri ANL din Municipiul Buzău -Bloc D.4A ANL str. Gârlași

in preturi la

data de 30 07 2020    1 EURO= 4.8321 lei

SCENARIUL 2

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA (19%)

VALOARE (CU TVA)

LEI

EURO

LEI

LEI

EURO

0

1

2

3

4

5

6

1

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

2

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU

ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Branșament gaz

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

2.2

Branșament energie electrică

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Branșament apăfcanal

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 2

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

3

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICA

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 1 1 Studu de teren: ndicari topografice

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

3. î 2 Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

3.1 3 Alte studii specifice

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri șl autorizatii

1.000,00

206,95

0,00

1.000.00

206,95

3.3

Expcrtizare tehnică

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

9.341,00

1.933,11

1.774,79

11.115,79

2.300,41

EL5ACO                  Real o «c surea tcrmldl Indcțend. >n. iu H.xuii ANI. din Mu> cipiul BUZĂU

ESC0                                                      Cod'SF 2010              । •            RcviaaO

3.5 1 Tema de proiectare

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 5 2 Studiu de profezabihtate

0.00

0,00

0,00

0,00

6,00

3.5.3 Studiu de fezabii late / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

467,05

96,66

88,74

555,79

115,02

3 5 4 Documentați le tehnice necesare «i vederea obțineri avizelor/aoordunior/autorizațiilor

934.10

193.31

177,48

1.111,58

230,04

3 5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

280 23

57,99

53,24

333,47

69.01

3 5 6 Proiect tehnic și a detalii de execuf-e

4.035 55

835,15

766,75

4 802,30

993,83

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1.000,00

206,95

190,00

1.190,00

246,27

3.7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectau! de investiții

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3.7.2 Auditul financiar

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

8.456,18

1.750,00

1.606,67

10.062,85

2.082,50

3.8.1 Asistență tehnică d n partea proiectantului:

3.624,08

750.00

688,57

4.312,65

892,50

3 8.1.1 pe perioada de execuție a lucrantor

1.208,03

250,00

229,52

1 437,55

297,50

3 8 12 pentru participarea proiectantului la fazele induse n programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2.416 05

500,00

459,05

2 875,10

595.00

3.8.2 Dingenție de șantier

4.832.10

1 000,00

918,10

5 750,20

1.190.00

Total capitol 3

19.797,18

4.097,01

3.571,46

23.368,64

4.836,12

4

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI

PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1

Construcții $1 Instalații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje tehnologice și funcționale

45.810,00

9.480,35

8.703,90

54,513.90

11.281,62

4.2.1. Centrale termice de apartament

14.280.00

2955.24

2 713 20

16 993,20

3516,73

4.2.2 Demontare instalație utilizare _23Z

4 110.00

850.56

780.90

4.890,90

1.012,17

4 2 3 Instalație utilizare gaz nouă

13.700.00

2.835,21

2 603,00

16 303,00

3373,90

4 2 4 Reîntregire circuite termoficare (tur/retur) și circuit apă (bucătărie și baie)

13.720.00

2 839,35

2 606,80

16 326.80

3378,82

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale caro nocositâ montaj

47.600,00

9.850,79

9.044.00

56.644,00

11.722,44

4.3.1. Centrale termice de apartament

47 600.00

9 850.79

9.044,00

56 644,00

11 722 44

STIDIU DE FEZABILITATE

Bc.iluu.-             iiiCcpcn.jcrrtlfxnlru blxwi ANI -V.-. M        Bl./Al.

CO^SFÎWO         Edi|i»:0          Rrvizu 0

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologic© șl funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

93.410,00

19.331,14

17.747,90

111.157,90

23.004,06

5

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare do șantier

366.48

75.84

69,63

436.11

90,25

5 1 1 Lucrăn de construcții și instalați aferente organizării de șantier

229.05

47.40

43,52

272,57

56.41

5 1.2 Cheltuieli conexe organizam șantierului

137,43

28.44

26,11

163,54

33,84

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

2 736.72

566,36

0.00

2.736.72

566,36

5 2.1 Comisioane)© și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0.00

0,00

0,00

009

5 2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrârdcr de construcții 0.5%

229,05

47.40

0,00

229.05

47 40

5.2 3 Cota aferentă ISC pentru controlul Stalului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1%

45,81

9,48

0.00

45,81

9,48

5 2 4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC

45.81

9.48

0,00

45.81

9.48

5.2 5 Taxe pentru acorduri avize conforme ș> autorizația do construire / desființare

2 416,05

500,00

0.00

2.416.05

500.00

5.3

Cheltuieli Diverse și Neprevăzute (3%'{ 1.2+1.3+1 4*2+3.5*3 8+4))

3.336.22

690.43

633.88

3.970 10

821,61

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

Total capitol 5

6.439,42

1.332,63

703,51

7.142,93

1.478.22

6

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

6 1

Pregătirea personajului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

8.000,00

1 655,59

1.520.00

9 520.00

1.970,16

Total capitol 6

8.000.00

1.655,59

1.520,00

9.520,00

1.970,16

TOTAL

127.646,59

26.416.38

23.542,88

151.189,47

31.288,56

din care C ♦ M

46.039,05

9.527,75

8.747,42

54.786,47

11.338.02

Data:           30.07.2020

BENEFICIAR/ INVESTITOR:

ÎNTOCMIT: PROIECTANT GENERAL


ELSACO ESCO SRL

STl DIU I»: FEZABILITATE

RcrfitW »xl> fcnmc» indcptiuJcrO pentru bliKuri ANL dn Muaktpni BUZĂU

Cod.1 SF 2020              Ueliția: <1                         n

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII Realizare sursă termică independentă pentru blocuri ANL din Municipiul Buzău •Bloc 117 str. Primăverii. Cartier Dorobanți 2

In prețuri la

data de 30.07.2020    1 EURO= 4.8321 lei

SCENARIUL 2

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA (19%)

VALOARE (cu TVA)

LEI

EURO

LEI

LEI

EURO

0

1

2

3

4

5

6

1

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

2

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Branșament gaz

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

2.2

Branșament energie electrică

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

2.3

Branșament apâ/canai

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Total capitol 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.1

Studii

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1 Studii de teren rid cari topografice

0,00

0,00

0,00

0 03

0.00

3.1.2 Raport pnvtnd impactul asupra mediului

0.00

0.00

0,00

0 00

0.00

3.1.3 Alte studii specifice

0.00

0.03

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.000,00

206,95

0,00

1.000,00

206.95

3.3

Expertlzare tehnică

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

10.629,00

2.199,66

2.019,51

12.648,51

2.617,60

3 5.1 Tema de proiectare

____wo

0.00

0.00

0,00

0,00

SI VOII DE FEZABILIIATE

1::- ..t: ii ; •. i.ikfcndtrxi penlrjbx<uri ASl din Miuixipsd Bl

COd-SF 2020          Edt|»a O           Rn iru 0

3.5.2 Studiu de prefezabMate

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 5.3 Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de interveni și dev z general

531,45

109,98

1C0.98

632,43

130,88

3 5 4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/aulonzațiilor

1 062,90

219,97

201,95

1 264,85

261,76

3 5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detalii-or de execuție

318,87

65,99

60,59

379,46

78,53

3 5 6 Proiect tehnic și a detalii de execuție

5.091,71

1.053,73

967,42

6.059,13

1.253,93

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1.000,00

206.95

190,00

1.190,00

246,27

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

3.7 1 Managementul de proiect pentru obiectivul de mvestții

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

3.7 2 Auditul fmanciar

0,00

oco

0,00

0.00

0,00

3.8

Asistență tehnică

8.456,18

1.750,00

1.606,67

10.062,85

2.082,50

3.8 1 Asistență tehnică din partea proiectantului

3624,08

750.00

638,57

4.312.65

892,50

3.8 1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

1 208,03

250 00

229,52

1.437.55

297,50

3.8 1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control ăl lucrărilor do execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2416.05

800,00

459,05

2 875.10

595,00

3 8.2 Dirigenție de șantier

4 832,10

1.000,00

918,10

5.750,20

1.190.00

Total capitol 3

21.085,18

4.363,56

3.816,18

24.901,36

5.153,32

4

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI

PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje tehnologice și funcționale

51.890,00

10.738,60

9.859,10

61.749,10

12.778,94

4.2.1 Centrale termice de apartament

16 320,00

337741

3.100,80

19.420.80

4 019.12

4.2.2 Demontare instalație utilizare gaz

4.590.00

949.90

872.10

5 462,10

1 130,36

4.2 3 Instalație utilizare gaz nouă

15.300.00

3 166,33

2.907,00

18 207,00

3.767,93

4 2 4 Reîntregire circuite termoficaic (tur/retur) șl circuit apă (bucătărie și baie)

15.680,00

3 244,97

2979,20

18659,20

3 861,51

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

54.400,00

11.258,05

10.336.00

64.736,00

13.397,07

4.3.1 Centrale termice de apartament

54 400.00

11 258,05

10 3 36 00

64 736,00

13.397.07

70<thi 166

STl D1U DE FEZABILITATE

ftatlara «w»tKraitA iratvpcrjJt nt8 pvnlrj Hxui AM. Uni Muncipui BUZÂU

Cod'SE 2 W>              Edi|i:i (i               Revizii (•

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6,

Active nccorporalc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

106.290,00

21.996.65

20.195.10

126.485,10

26.176,01

5

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier

415.12

85,91

78.87

493.99

102,23

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

259.45

53,69

49.30

308.75

63,89

5 1 2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

155,67

32.22

29.58

185,25

38,34

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

2 779.28

575,17

0,00

2 779.28

575,17

5.2 1 Comisioane^ și dobânzile aferente creditului bânci finanțatoare

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

5.2 2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcți' 0.5%

259.45

53.69

0.00

259.45

53,69

5 2 3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1%

51.89

10,74

0,00

51.89

10,74

5 2 4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC

51,89

10,74

0.00

51.99

10,74

5 2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

2416,05

500,00

0.00

2 416,05

500,00

5.3

Cheltuieli Diverse și Neprevăzute (3%71 2+1.3* 1 4*2+3 5*38+4))

3 761,26

778,39

7I4.64

4 475.89

926,28

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

O.CO

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

6.955,66

1.439,47

793,51

7.749,17

1.603,69

6

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

61

Pregăt rea personalului de exploatare

0,00

0.00

0.00

0 63

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

8.000.00

1 655.59

1 520,00

9.520.00

1.970.16

Total capitol 6

8.000,00

1.655,59

1.520,00

9.520,00

1.970,16

TOTAL

142.330,83

29.455,27

26.324,79

168.655,62

34.903,17

din care C + M

52.149,45

10.792.30

9.908,40

62.057,85

12.842,83

Data:        30.07.2020

BENEFICIAR I INVESTITOR:


ÎNTOCMIT: PROIECTANT GENERAL

ELSACO ESCO SRL

STUDIU DK FF.ZA8IIIMTK

ii ।    > -1     n:. 1                              ij n            M . | IU

Coj’SF *020          Wiția 0           Revizia 0

 • 3.4. Studii de specialitate, în funcție do categoria și clasa de importanța a construcțiilor

După obținerea Certificatului de urbanism, se vor respecta solicitările din acesta

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

Eșalonarea fizică și valorică a lucrărilor este prezentată în .Graficul coordonator de realizare a investiției”.

Conform eșalonării investiției durata totală a investiției este de:

 • - scenariul 1 - 6 luni pentru fiecare bloc în parte.

 • - scenariul 2 - 3 luni pentru fiecare bloc în parte.

în cadrul duratei de execuție sunt cuprinse numai lucrările de organizare șantier, lucrări de construcții -structură și arhitectură, lucrări de instalații aferente construcțiilor, lucrări de montaj, lucrări de verificare, probe și punerea în funcțiune

Precizăm că.

 • - duratele de execuție prezentate în acest grafic sunt minime și eșalonarea investiției s-a realizat în ipoteza unei durate minime de execuție și în condițiile livrării la timp a tuturor materialelor, echipamentelor și dotărilor și în condițiile unei organizări optime a execuției lucrărilor de către executantul lucrării (aprovizionare la timp cu materiale, asigurare forță de muncă suficientă, etc), precum și în condițiile asigurării la timp de către beneficiar a fondurilor necesare derulării investiției.

Graficul de execuție detaliat pe ob:ecte și pe lucrări și cu termene stricte pentru respectarea fluxului de execuție și a termenului final de punere în funcțiune, se va realiza de către executant în comun cu beneficiarul, numai după desemnarea executantului.

STVDIU DF. FEZABILITATE

ttca'iMK >uf$a xnniO p>3cpcnfcnlâ pcnlni blocul ANI. dn Municipiul BUZĂU

Cod'SF 2020            Fdi|i:: 0             Revizii 0

Graficul coordonator de realizare a investiției

-Bloc 3B ANL bd-ul 1 Decembrie 1918-Scenariul 1

Nr. crt

Activitățile proiectului

Durata

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

1 | 2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

A

1

2

3

4

1

2

3

4

1

Llaocrare ș avizare

Studiu de fezabilitate 1

2

Elaborare și obținere

Certficat de

Urbanism (termen lega' obținere 30 zile)

3

Licitarea ș< contractarea proiectării și execuției lucrărilor

4

Elaborare documentații pentru avizele/acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism

5

Elaborare Proiect Tehnic și Caiete de Sarcini

6

Elaborare Detsîii de execute

7

Obținerea tuturor avzelor și acordurilor necesare Investiției (termen legal de obținere 30 zile)

8

Organizare de șantier și amenajare teren

9

Lucrări de OM ș PIF

Lucrări de construcții

Lucrări do montaj

Lucrări de PIF

10

Durata totală a lucrărilor

6 luni (24 săptămâni)

11

Eșalonarea investiției

(fără TVA) INV/QM (lei)

764 85972/292 698.94

Tgr* ELSACO

ESCO


S I UD1U DE FEZAB1I H A I E

RcUt/âfc iun! rermicâ tnde^ndrT.l pcntfv btocun ANi. din MunKifxul BUZĂU

CcdSFJMO        Edțis 0         Rouu 0

Graficul coordonator do realizare a investiției -Bloc 3A ANL str. Sporturilor -Scenariul 1

Nr.

Activitățile proiectului

Durata

cri

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

Elaborare și avizare

Studiu de fezabilitate

2

Elaborare și obținere

Certhcat de

Urbanism (termen egal obținere 30 zile)

3

Licitarea și contractarea proiectări- și execuției lucrărilor

4

Elaborare documentații pentru avizele/acordurite solicitate prin Certificatul de Urbanism

5

Elaborare Proiect Tehnic și Caiete de Sarcini

6

Elaborare Detalii de execuție

7

Obținerea tuturor avizelor și acordurilor necesare investiției (termen legal de obținere 30 zile)

8

Organizare de șantier si amenajare teren

9

Lucrări de C*M și PIF

Lucrăn de construcții

Lucrări de monta;

Lucrări de PIF

10

Durata totala a lucrărilor

6 luni (24 săptămâni)

11

Eșalonarea investiției (fără TVAl

INV/C+M (iei)

764 859,72 / 292.598.94 _____

STUDIU DE FEZABILITATE

Kc^ltf »c sursă lennkft indcțcndcotâ pcnwu btocuri ANL dbi Munîcipîui BUZĂU

Cod<*$F2020 Ediții ('             Revizii 0

Graficul coordonator de realizare a investiției - Bloc D.4A ANL str. Gârlași -Scenariul 1

Nr crt

Activitățile proiectului

Durata

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

1 2

I 3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

l

2

3

4

1

2

3

4

1

Elaborare și avizare

Studiu de fezabilitate

2

Elaborare și obținere Certficat de

Urbanism {termen legal obținere 30 zile)

3

Licitarea și contractarea proiectării și execuției lucrărilor

4

Elaborare docurrentaVi pentru avizele/acordunle solicitate prin Certificatul de Urbanișm

5

Elaborare Proiect Tehnic șt Caiete de Sarcini

6

Elaborare Detalii de execuție

7

Obținerea tuturor avizelor și acordurilor necesare investiției (termen legal de obținere 30 zile)

8

Organizare de șantier și amenajare teren

9

Lucrări de C+M și PIF

Lucrări de construcții

Lucrări de montai

Lucrări de PIF

10

Durata totala a lucrărilor

6 lum (24 săptămâni)

11

Eșalonarea investiție

(fâra TVA)

INV7C+M (lel)_

629 673 86/215 256.64

STUDIU DF ir/.ABII I1ATK Rednnrc sur                                                   ।

CocTSF               Edita 0           Reittil 0

Graficul coordonator de realizare a investiției - Bloc 117 ANL str. Primăverii, Cartier Dorobanți 2 -Scenariul 1

Nf. cri

Activitățile proiectului

Durata

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

-

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

Elaborare ș» avizare Studiu de fezabilitate

2

Elaborare și obținere Certficat de Urbanism (termen lega' obținere 30 zile)

3

Licoarea și contractarea proiectării și execuției lucrărilor

4

Elaborare documentar pentru avizclei'acordunle solicitate prin Certificatul de Urbanism

5

Elaborare Proiect

Tehnic și Caiete de

Sarcini

6

Elaborare Detalii de execuție

7

Obținerea tuturor avizelor și acordurilor necesare investiției (termen legal de obținere 30 zile)

8

Organizare de șantier și amenajare teren

9

Lucrări de C+M și PIF

Lucrări de construcții

Lucrări de montaj

Lucrări de PIP

10

Durata totală a lucrărilor

6 luni (24 săptămâni)

11 _

Eșalonarea investiției

(fără TVA) INV/C+M (lei)

629.673 86/215 256,64

STUDIU DE FEZABILITATE

K< î>. terin . ’. .j .     ...li : . :u I:i-xu:. AXI Ji;; .\’.uiii. p.iil ./Al.

Col‘5F202<>            Edilii. 0             Revuia. 0

Graficul coordonator de realizare a investiției -Bloc 3B ANL bd-ul 1 Decembrie 1918 -Scenariul 2

Nr crt.

Activitățile proiectului

Durata

Luna 1

Luna 2

Luna 3

1 | 2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

Elaborare și avizare

Studiu de fezabilitate

2

Elaborare și obținere Certfrcat de Urbanism (termen legal obținere 30 zile)

3

Licitarea și contractarea proiectării și execuției lucrărilor

4

Elaborare documentații pentru avizole/acordunle solicitate prin Certificatul de Urbanism

5

Elaborare Proiect

Tehnic și Caiete de

Sarcini

6

Elaborare Detalii de execuție

7

Obținerea tuturor avizelor și acorduriloi necesare investiției (termen legal de obținere 30 zile)

8

Organizare de șantier și amenajare teren

9

Lucrări de C+M și PIF

Lucrări de construcții

Lucrări de montai

Lucrări de PIF

10

Durata totală a lucrărilor

3 luni (12 săptămâni)

11

Eșalonarea investiției

(fără TVA)

INV/C+M (tei>

348.888,20'141 923,59

STl DIH DE FEZABll ÎTATT

Rtalimc jurșltermici ii:<!cf»:<i<kritl pcnlm bb:uri ANL•in Munii.piiil FI' IZ Al

CcaS'SFIOJO            Edi|in:fl             Revizia 0

Graficul coordonator do realizare a investiției -Bloc 3A ANL str. Sporturilor -Scenariul 2

Nr.

cri.

Activitățile proiectului

Durata

Luna 1

Luna 2

Luna 3

1

2

3

4

1

2 |

3

4

1

2

3

4

1

Elaborare și avizare

Studiu de fezabilitate

2

Elaborare și obținere

Certficat do

Urbanism (termen lega' obținere 30 zile)

3

Dotarea și contractarea proiectării și execuției lucrărilor

A

Elaborare documentații pentru avizele/acordunle solicitate prin Certificatul <ie Urbamsm

5

Elaborare Proiect

Tehnic și Caiete de

Sarcini

6

Elaborare Detalii de execuție

7

Obținerea tuturor avizelor și acordurilor necesare investiției (termen legal de obținere 30 zile)

8

Organizare de șantier și amenajare teren

9

Lucrări de C+M șt PIF

Lucrări de construcții

Lucrări de montaj

Lucrări de PIF

10

Durata totală a lucrărilor

3 luni (12 săptămâni)

11

Eșalonarea investiției (fără TVA)

INV/C-rM (lei)

349 315,03/ 142 297,25

SlI’DIll DK FEZABII ITATE

Rcalixi/e suna termici irrfrpcftfcnîA <«um blOOWi ANL dtn Municipiul DUZÂU

CoA5F2u20          L.liiu.-O

Graficul coordonator de realizare a investiției - Bloc D.4A ANL str. Gărlași -Scenariul 2

Nr crt

Activitățile proiectului

Durata

Luna 1

Luna 2

Luna 3

TȚ2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

Elaborare și avizare Studiu do fezabilitate

2

Elaborare și obținere

Cortficat de

Urbanism (termen legal obținere 30 zile)

3

Licitarea si contractarea proiectării și execuției lucrărilor

4

Elaborare documentații pentru avizele/acord urile solicitate prin Certificatul de Urbanism

5

Elaborare Proiect Tehnic și Caiete de Sarcini

6

Elaborare Detalii de execuție

7

Obținerea tuturor avizelor și acordurdor necesare investiției (termen legal de obținere 30 zile)

8

Organizare de șantier și amenajare teren

9

Lucrări de C+M si

PIF

Lucrări de construcții

Lucrări de montaj

Lucrări de P1F

10

Durata totală a lucrările'

3 luni (12 săptămâni)

11

Eșalonarea investiției (fără TVA)

INV/C+M (lei)

127 646.59 / 46 039.05

STUDIU DE FEZABILITATE

'-.ii:,-.vr wnâlerniv» mdepenâentâprnlrii bloo ANI <ltn Mmm .pini H'.i/Zll

Coil'SF 7OT0            Ediția: 0             Revizia 0

Graficul coordonator de realizare a investiției - Bloc 117 ANL str. Primăverii, Cartier Dorobanți 2 -Scenariul 2

Nr cri

Activitățile profetului

Durata

Luna 1

Luna 2

Luna 3

1 1 2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

Elaborare și avizare

Studiu de fezabilitate

2

Elaborare și obținere Certficat de Urbanism (termen legal obținere 30 zile)

3

Licitarea și contractarea proiectării șl execuție, lucrărilor

4

Elaoorare documentații pentru avizeie/acordunle solicitate pnn Certificatul de Urbanism

5

Elaborare Proiect Tehnic și Caiete de Sarcini

6

Elaborare Detalii de execuție

7

Obținerea tuturor avizelor și acordunlor necesare investiției (termen legal de obținere 30 zile)

8

Organizare de șantier și amenajare teren

9 '

Lucrări de C+M și PlF

Lucrări de construcții

I jcrări de montaj

Lucrări de PlF

10

11

Durata totală a lucrărilor

3 luni (12 săptămâni)

Eșalonarea investiție (fără TVA)

INV/C*M (lei)________

142 330,83/52.149 45

5^ EL.SZXCO ESCO


siidiudl iizabiihah

Renlbaxe wrt> fcnnicl IndcpenJcnH pentru blocuri ANL din Muafcipml BUZĂU

< . «•. • i :■ • •                       l rii!M «i                       Revizia 0

 • 4. ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU TEHNICO- ECONOMIC PROPUS

  • 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Cadrul de analiză

Deficiențe ale sistemului de termoficaro

 • - instalațiile de distribuție și furnizare energie termică sunt parțial învechite și depășite tehnologic, cu consumuri și costuri de exploatare mari;

 • - durata de funcționare depășită pentru 90% din echipamentele de măsură montate la limita de proprietate dintre furnizor și consumator;

 • • eficiență energetică scăzută pe lanțul de producere - transport - distribuție - consumator final de energie termică;

 • - nivel foarte scăzut al surselor de finanțare, comparativ cu necesarul de investiții;

 • - lipsa unor măsuri clare privind modernizarea SACET, în condițiile opțiunilor crescânde ale populației pentru încălzirea individuală a locuințelor.

în concluzie:

Actualul sistem de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) se caracterizează prin echipamente cu randamente relativ scăzute și cu pierderi în rețelele de transport și distribuție.

Eficiența scăzută este cauzată mai ales de pierderile foarte mari la transportul și distribuția energiei termice.

Prețul de vânzare al energiei termice este extrem de ridicat raportat la calitatea serviciilor furnizate.

 • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori do risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

în conformitate cu "Planul de analiză și a acoperire a riscurilor Municipiul Buzău", locațiile propuse din Municipiul Buzău au fost stabilite zone de risc crescut pentru următoarele riscuri:

 • • fenomene meteorologice penculoase (inundații furtuni, secetă. îngheț, grindină și înzăpeziri),

 • • fenomene districtive de origine geologică -cutremure

 • • riscun industriale;

 • • riscuri de transport și depozitare de produse periculoase;

 • • eșecul utilităților publice;

 • • muniție neexplodată.

Din punctul de vedere al tipului unității admmistrativ-teritoriale s-a stabilit clasificarea în zona de risc urban.

££ ELSZKCO*

ESCO


SH'DHI DE FEZABILITATE

Rnlizire surtlk ttrnuc!independent!peniiubkKwi ANL din Municipiul HlIZĂtl

Cod.' SF 2024            F.di|ia. 0             Revizia 0

Inundații

Din punct de vedere al frecvenței și al consecințelor distructive, in ultimii ani, un loc aparte l-au ocupat inundațiile, în caz de precipitații abundente, care au afectat zonele fără canalizare.

Lucrările hidrotehnice de pe teritoriul municipiului sunt într-o stare tehnică și de întreținere bună, acestea fiind supuse controlului anual de către colective din cadrul InspectoratuliL pentru Situații de Urgență .Neron Lupașcu" al județului Buzău și Direcției Apelor Buzău Ialomița.

Inundații se pot produce și ca urmare a avariilor și distrugerilor la următoarele construcții hidrotehnice:

 • - barajul Siriu și acumularea de apă Cândești

care pot afecta infrastructura, gospodănile și terenurile agricole din Municipiul Buzău


Furtuni, secetă, îngheț, grindină și înzăpeziți

Pe teritoriul municipiului s-au manifestat cu precădere furtuni și ploi abundente, urmate de distrugeri ale infrastructurii la gospodării și terenuri agricole. în ultimii ani au fost semnalate furtuni violente

Datorită modificănlor climatice din ultimii am, sunt tot mai frecvente furtunile cu aspect de vijelie însoțite deseori și de grindină.

SllIDiUDKFKZABILIlATK

ELSACO                  Red izare mul termica indcycndotti pentru t>k>Cu<i ANL dui Menfcifxui BUZĂU

ESC0                                                Cod SF 2020         Edqii 0          Ro,î9 0

înzăpezirile, depunerile de gheață pe conductorii electrici. înghețuri și vânturile puternice ( peste 100 Km/h) pot afecta :

 • - căile principale de comunicație rutieră și C.F. ;

 • - magistralele de transport a energiei electrice și de telecomunicații

Cutremure

Ca urmare a condițiilor geografice și geologice, în municipiul Buzău există pericolul manifestării acțiunilor distructive a unor cutremure de pământ și/sau dezastre complementare acestora

(catalogul ROMPLUS, Oncescu et al., 1999, actualizat)

Zonele seismogene - după Radulian et al (2000) și Ardeleana et al. (2005)

Zona Est-Vrancea (EV)

Seismicitatea superficială în regiunea Vrancea se distribuie difuz spre est față de Arcul Carpatic. într-o bandă delimitată de falia Peceneaga - Camena la nord, și de falia Intra-Moesică la sud (așa-numita subplacă a Marii Negre). Seismicitatea constă din cutremure de mărime moderată, care nu depășesc magnitudinea 6. Manifestări explozive ale activității seismice - sub forma secvențelor seismice sau a roiurilor de cutremure sunt frecvente în această zonă (de ex. în regiunea Râmnicu Sărat - Focșani. în aria Vrâncioaia).

Diversitatea mecanismelor focale - falierea inversă, alunecarea laterală și falierea normală sunt observate în egală măsură - indică un câmp de tensiune complex caracteristic tranziției de la regimul compresiv predominant la adâncime, la regimul extensional predominant în crustă.

STI’DIU DK FEZABILITA f£

ELSACO                  Realizate sursa ittmKi indepoâcnUI yintni blocuri ANI, din Municipiul BUZĂU

*" ESCO                                                              Cod'SF 2020            Eifcjia 0             Revizia 0

Analiza riscului seismic stabilește că în urma unui cutremur de pământ major cu magnitudinea M 7.50 Richter în județul Buzău pot apare evenimente dezastruoase provocate, direct sau indirect, de către mișcarea seismică.

Tipurile de dezastre complementare ce se pot produce în municipiul Buzău sunt:

 • • Prăbușiri

 • • Accidente chimice

 • • Incendii

 • • Explozii

 • • Inundații

Pe teritoriul municipiului poate fi afectat fondul construit, în special până în anul 1977, deoarece până la producerea cutremurului din 4 martie 1977 nu se solicitau în proiectele pentru construcții respectarea normelor de rezistență la cutremre cu magnitudine mai mare de 6 grade pe scara Richter.

De asemenea, în urma unor seisme de mare intensitate se pol produce dezastre complementare, ca:

 • • avarii la amenajările hidrotehnice Siriu și Cândești. în zonele menționate,

 • • incendii de masă.

 • • accidente tehnologice la agenți economici.

 • • avarii majore la rețelele electrice, termice, de gaze și telecomunicații.

Din datele statistice reiese că seismele produse în anii anteriori nu au produs un număr mare de victime și daune

/accidentele tehnologice posibil a fi provocate de către mișcarea seismică, sunt însoțite de apariția așteptată a unor pierderi, pagube și dereglări ale unor activități economice și sociale pe teritoriul municipiului Buzău.

Riscuri industriale

Pe teritoriul municipiului se pot produce accidente chimice la operatorii economici deținători de amoniac (S.C...URSUS BREWERIUS* S.A -SUCURSALA BUZĂU. S.C. „AAYLEX PROD" SRL ) și gaz petrolier lichefiat S.C. „TOTAL TRANS GAZ* S.R L. Buzău.

Riscuri de transport și depozitare de produse periculoase

Transport rutier

O deosebită importanță în activitatea de transport de mărfuri și călători o are magistrala rutieră E85, aceasta reprezentând principalul nod rutier al țării, prin care trec fluxurile de mărfuri și călători din toată țara; pe aceasta au fost produse și sunt posibile producerea de accidente în care sunt implicate materiale periculoase.

De asemenea, au fost produse și sunt posibile producerea de accidente în care sunt implicate materiale periculoase și pe celelalte drumuri naționale care tranzitează municipiul ( D N 1 B. D N 2 B.D.N.2C și D.N 10 ).

_                                SniOHJOK KKZABII.rrATK

ELSACO                  Rr^nareșura termica indefcndfnlâ patru b<«uri ANL din Municipiul BUZĂU

Cod’Sf 2020          Ediții 0           Rcvuia 0

Transporturile cuprind toate tipurile do materiale și deșeuri periculoase, iar in ce privește destinația acestora numai o mică parte din acestea au ca destinație teritoriul municipiului, celelalte fiind în tranzit.

Transport feroviar

Au fost produse și sunt posibilele producerea de accidente in care sunt implicate materiale periculoase în special pe magistrala feroviară (Șiret - Suceava - Bacău - Focșani -Buzău - Ploiești -București - Giurgiu), cale ferată dublă electrificată.

Eșecul utilităților publice

Operatorii economici furnizon de astfel de servicii dețin sisteme, instalații și echipamente a căror scoatere din funcțiune poate conduce la întreruperea alimentarii cu apa. gaze naturale, energie electrica și termica pentru o zona extinsă din cadrul municipiului.

Aceștia au organizate echipe specializate de intervenție care pot interveni la orice orâ in orice punct de pe teritoriul municipiului.

Muniție neexplodată

Pe teritoriul municipiului Buzău au existat zone de conflicte militare in timpul celor două conflagrații mondiale, zone în care se pot descoperi importante cantități de muniție neexplodată.

Utilizându-se și datele statistice referitoare la misiunile de asanare pirotehnică desfășurate pe teritoriul județului se constată că zonele de risc cel mai ridicat sunt teritoriul municipiului Buzău și împrejurimile acestuia.

Conform situațiilor centralizatoare ale I.G.S.U. județul Buzău se regăsește între primele județe pe țară în ceea ce privește numărul misiunilor de asanare pirotehnică executate.

 • 4.3. Situația utilităților și analiza de consum:

 • - necesarul de utilități și de relocarc/protejaro, după caz:

Nu se pot identifica rețele edilitare care ar necesita relocare I protejare.

 • - soluții pentru asigurarea utilităților necesare:

Scenariul 1 -Clădirile Centralelor termice de bloc vor fi alimentate din utilități publice:

 • a. apă -branșare la rețeaua de alimentare cu apă existentă în zona amplasamentului,

 • b. canal -branșare la rețeaua de canalizare existentă in zona amplasamentului,

 • c. energie electrică -branșare la rețeaua existentă in zona amplasamentului.

 • d. gaz natural - branșare la rețeaua existentă în zona vecină amplasamentului.

Scenariul 2 -Centralele termice individuale se vor monta la amplasamente existente, deja asigurate cu utilități (racordate la electricitate, apă și canalizare). Se va mări branșamentul de gaz natural existent

ELSACO ESCO


STUDIU DE FEZABILITATE

Rca'u-uc sura icmtkâ indcpcnikvU per.tiv bfrxuri AN!. dui Municipiul BUZĂU

Cod*$F2020          Ediția 0           RhIîmi 0

Utilități temporare (pe durata execuției lucrărilor)

Accesul la amplasamente se va face din drumurile existente

Organizarea de șantier se va desfășura strict pe terenul desemnat de titularul investiției.

Pentru protecția utilizatorilor clădirilor învecinate, de pe același amplasament cu lucrările de execuție, care circulă în zonă, lucrările se vor semnaliza corespunzător pentru evitarea oricărui pericol

Nu se vor bloca căile de acces auto și pietonale.

în timpul lucrărilor de execuție, incinta va fi asigurată cu utilități prin racorduri provizorii, dar numai cu aprobarea titularului. Executantul va plăti pentru consumurile de utilități în conformitate cu citirea de pe contoare.

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse

Investiția va avea un puternic impact social și cultural pnn:

 • - asigurarea condițiilor adecvate de igienă și confort termic in clădiri din patrimoniul Municipiului Buzău;

 • • creșterea calității serviciilor în clădiri;

creșterea calității vieții utilizatorilor clădirilor;

menținerea unor locuri de muncă atât în faza de implementare, cât și în faza de operare / expioatare.

Grupu/Jin^

 • • Populația Municipiului Buzău

Beneficiari direcți:

 • • Populația Municipiului Buzău

Dreptul la egalitate de șanse este un drept fundamental în cadrul Uniunii Europene, fiind conceptul conform căruia toate ființele umane sunt libere să-și dezvolte capacitățile personale și să aleagă, fără limitări impuse de roluri stricte Conceptul are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilități sau orientare sexuală.

Principiul egalității de șanse, nediscriminare, egalitate de gen va sta la baza realizării proiectului de investiții și va include minim următoarele măsuri

 • - distribuirea sarcinilor. în cadrul echipelor de proiect a beneficiarului I proiectantului / executantului se vor baza pe criteriul competenței și va valorifica experiența fiecărui membru în afara oricăror prejudecăți de vârsta, sex, orientare religioasa sau de statut;

STUDIU DE FEZABILITATE

ELSACO                  Rcaiizge a«n Wnxll Inifepeo.'faiia (Ki/iu blocuri ANL din Municipiul BUZĂU

Cod Sf 2020          Edl|B 0           Revitia 0

 • - atribuirea contractelor de lucrări și servicii va fi realizată în conformitate cu prevederile legale aplicabile beneficiarilor publici, cu respectarea principiilor transparenței, economicității, principiul eficienței, principiul eficacității și a principiului egalității de șanse, atât în cadrul atribuirii, cât și derulării contractelor;

vor fi create premisele necesare creării de locuri de munca temporare pe durata execuției lucrărilor, fără restricții legate de vârsta, sex, orientare religioasa sau de statut social;

 • - vor fi adoptate soluții pentru accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități ce au ca scop creșterea gradului de incluziune socială a acestora și respectarea principiului egalității de șanse;

managementul implementării proiectului va fi realizat cu respectarea principiului ’leadership împărtășit”, responsabilitățile membrilor echipelor de proiect a beneficiarului / proiectantului / executantului fiind distribuite conform experienței și capacităților individuale în raport cu activitățile specifice.

 • b) estimări privind forja de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

 • • în faza de execuție nu vor fi create noi locuri de munca în nici un scenariu, având in vedere faptul că se vor folosi servicii subcontractate și se vor folosi resursele umane existente ale contractorilor. Astfel, proiectul va contribui la menținerea locurilor de muncă deja existente. Societatea care va executa lucrarea poate oferi locuri de munca pe perioada de execuție a lucrărilor

 • • in faza de operare:

o Scenariul 1 -vor fi create 12 (douăsprezece) noi locuri de muncă. Operarea/exploatarea centralelor termice de bloc se va efectua de către personal de exploatare calificat în operarea echipamentelor montate câto 3 persoane pentru fiecare centrală termică de bloc (1persoană/tură).

o Scenariul 2 - nu vor fi create noi locuri de muncă.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz

Impactul asupra mediului constă în analiza complexa a influenței nou investiții asupra:

 • - protecției calității aerului;

 • - protecției solului/subsolului;

 • - protecției calității apelor.

 • - protecției împotriva zgomotului și a vibrațiilor;

 • - protecției împotriva radiațiilor;

 • - protecției ecosistemelor terestre și acvatice;

 • - protecției așezărilor umane;

 • - gospodărirea deșeurilor;

 • - gospodărirea substanțelor toxice și periculoase;

 • - impactului vizual

  ELSACO

  ESCO


STUDIU DE FEZABIl ITATE

Rejlinrc krmxa «xfcperxtenta ?:ntru blccan ANI, «lin Municipiul BIJ/Al.

Cod'SFXlXI         Edițu 0          Rc>iW 0

Emisii în mediul ambiant (protecța calității aerului)

Valorile emisiilor echipamentelor ce se vor monta se vor încadra în limitele admise de legislația in vigoare.

Protecția solului și subsolului; protecția calității apelor

Apele uzate provenite de la clădirea centralei termice de bloc (goliri, aerisiri, drenaje conducte, grup sanitar) vor fi dirijate către rețeaua de canalizare existentă.

Toate apele pluviale colectate de pe acoperișul clădirii centralei termice vor fi dirijate, de asemenea, către canalizarea existentă.

Protecția împotriva radiațiilor

Nu este cazul pentru noua investiție.

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Scenariul 1: vor fi montate mai multe surse generatoare de zgomot: cazane, pompe

Scenariul 2: nivelul de zgomot al centralei termice se va încadra în limitele admise de legislația în vigoare

Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Nu este cazul.

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Scenariul 1. Clădirea centralei termice de bloc, prin amplasarea sa nu aduce prejudicii mediului deja construit și aflat în echilibru datorita funcțiunilor care nu periclitează sănătatea oamenilor și mediul normal (clădiri -locuințe, spații comerciale).

Executantul va păstra permanent curățenia in șantier și va degaja zonele de lucru de resturile de materiale și de utilajele care nu mai sunt necesare execuției.

Se va evita poluarea solului prin scurgeri de carburant de la utilajele și mijloacele auto folosite, iar autovehiculele folosite vor fi obligatoriu curățate la părăsirea șantierului

Executantul își va angaja personalul propriu pentru paza pe timpul nopttii a lucrărilor executate din care pot fi sustrase materiale precum și a materialelor nefolosite încă la execuție.

Incinta va trebui asigurată cu pază și pentru evitarea oricăror incidente care ar putea provoca accidente cu risc asupra oamenilor sau mediului înconjurător (de exemplu incendii, etc.).

în incintă vor trebui asigurate măsunie PSI corespunzătoare, cu posibilități de acces rapid al mijloacelor de intervenție PSI.

Gospodărirea deșeurilor

ELSACO ESCO


STUDIU DE FEZABILITATE

Rcaliztfc sunsl kfrckâ independenta pc.Mru btacur i ANL din Munxiprol BUZĂU

CoiFSFftW         biți» 0          Revizu 0


Deșeurile rezultate în timpul executării lucrănlor de execuție (construcții-montaj) vor fi depozitate într-un spațiu special amenajat, stabilit de comun acord cu titularul investiției, și vor fi evacuate pe baza unui contract cu o firmă specializată.

Deșeurile menajere se vor colecta și stoca temporar în recipiente închise, pe platforme special amenajate, de unde vor fi preluate ulterior de firma de salubritate locală cu care se va încheia contractul de prestări servicii.

Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

Nu este cazul.

Lucrări de reconstrucție ecologică

Accesul la obiectiv se va realiza direct din drumurile publice existente.

Obiectivele cu care va fi mobilată organizarea de șantier au caracter de provizorat și vor funcționa numai pe perioada execuției, fiind dezafectate la terminarea lucrărilor acestora La terminarea lucrărilor, executantul are obligația curățirii zonelor afectate (trotuare, spații verzi, ș a.) de orice material sau reziduuri și refacerea acestora, redându-le funcționalitatea anterioară.

d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic in care acesta se integrează, după caz

Având în vedere faptul că lucrările prevăzute în prezentul Studiu de Fezabilitate nu sunt lucrări majore, care să afecteze suprafețe mari de teren, iar după terminarea lucrărilor se va reface amplasamentul la starea inițială, obiectivul de investiție nu va avea impact negativ asupra contextului natural și antropic în care va fi amplasat.

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului do investiții

Proiectul de investiții „Realizare sursă termică independentă pentru blocuri ANL din Municipiul Buzău" reprezintă o soluție viabilă pentru îmbunătățirea calității serviciilor de energie termică și obținerea unui preț decent a acestor servicii.

Rezultate așteptate prin realizarea proiectului de investiții:

 • - modernizarea utilităților de bază - energie termică (apă caldă menajeră și încălzire) la clădiri;

asigurarea condițiilor adecvate de igienă și confort termic în clădiri din Municipiul Buzău:

 • • creșterea calității serviciilor în clădiri;

 • - creșterea calității vieții utilizatorilor clădirilor

,1^.                                                        STUDIU DF. FEZABI1.ITATK

ELSZKCO                  Retiiu» surslUimWl iniktxnifcrCI prz<u Nccon ANI dm Miui cipn.* BUZAll

ESCO                                                      Cml>'$F 2020          Edflii 0           Renal 0

Analiza cost-beneficiu (ACB) are drept scop estimarea impactul socio-economic al proiectului de investiție propus, prin identificarea și cuantificarea monetară a efectelor investiției (financiare și non-financiare).

în cadrul acestui subcapitol se prezintă elementele necesare în realizarea analizei cost-beneficiu. Tot aici se va ține cont de două diferențe notabile ce pot să apară între analiza de tip evaluarea proiectului din sfera sectorului public și planul de afaceri din sfera sectorului privat:

 • • criteriul decizional: aici sectorul privat finanțează numai proiectele cu rentabilitatea financiară estimată mai mare decât costul capitalului în timp ce autoritatea publică (inclusiv cea comunitară), finanțează cu precădere proiecte cu rentabilitatea financiară estimată mai mică decât costul capitalului;

 • • cuantificarea impactului non-financiar: autoritatea publică ia decizia de a susține financiar un proiect nu exclusiv pe baza rentabilității pur financiare, ci pe baza rentabilității economice (proiectul trebuie să aibă un impact net pozitiv la nivelul societății, inclusiv aspectele non-financiare).

Aceste diferențe ale abordării autorității publice în raport cu finanțarea proiectelor ține de rolul statului în economie. Statul, în forma sa modernă, există pentru a spori bunăstarea individuală și colectivă a cetățenilor săi. în speță, statul trebuie să furnizeze acele servicii sau bunun care în lipsa lor nu ar exista

Pentru furnizarea acestor servicii sau bunuri, statul intervine în economie prin reglementări la nivel național, prin impozitare și subvenționare. Acordarea subvențiilor către diverse firme are la bază o analiză cost - beneficiu

Analiza cost - beneficiu presupune:

 • • Identificarea și evaluarea costurilor și veniturilor corespunzătoare proiectului de implementare a sistemelor de producere a energiei termice pe baza energiilor neconvenționale;

 • • Compararea consumurilor existente cu cele realizate după aplicarea soluțiilor de echipare.

 • 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: sustenabilitatea financiară, fluxul de numerar cumulat, valoarea actualizată notă, rata internă de rentabilitate, raportul cost-beneficiu

Scopul analizei financiare este este de a calcula performanța și sustenabilitatea financiară a investiției propuse pe parcursul perioadei de refennță, cu scopul de a stabili cea mai potrivită structură de finanțare a acesteia. Această analiză se referă la susținerea financiară și sustenabilitatea pe termen lung, indicatorii de performanță financiară, precum și justificarea pentru volumul asistenței UE necesare.

ELSZKCO ESCO


STUDIU DE FEZABILITATE

Rc»/i -        • independent! pc.T4uWxuri ANL din Municipiul ÎUZAU

< r.i •- ! -’ii. 'i                 Edr.ii (•                  Rcvmi: 0

Rata anuală de actualizare nominală care va fi aplicată este de 5,5%/an și iar rata financiară de actualizare aplicată in termeni reali este de 5%/an, așa cum este recomandat de UE și adoptat de autoritățile române.

TVA-ul nu este inclus in proiecțiile fluxului de numerar. TVA-ul reprezintă un transfer și nu face parte din analiza economică. Pentru conformitate, rata TVA-ului este de 19%. Totuși, deoarece TVA-ul reprezintă un cost pentru proiect și nu va fi integral deductibil din vânzări, Beneficiarul proiectului poate întâmpina o problemă de finanțare a diferenței de plăți de TVA.

Evaluarea unui proiect energetic se efectuează în conformitate cu standardele acceptate pe plan internațional, indicatorii activității financiare estimându-se pornind de la fluxul financiar prognoza!. Pentru o investiție nouă, fluxurile financiare trebuie să se refere atât la perioada de realizare a acesteia, cât și la o parte semnificativă din durata de viață a instalațiilor. Analiza financiară a proiectului de investiții curent se va realiza pe o durată de 10 ani de funcționare a obiectivului.

Pentru prognoza fluxurilor financiare s-a pornit de la mai multe ipoteze care pot fi luate în calcul, pentru acest proiect. Astfel.

 • • Momentul (anul) de referință pentru actualizare este momentul (anul) în care se realizează investiția. Fluxurile de numerar actualizate vor fi calculate in raport cu acesta.

 • • Asigurarea cu energie termică pentru încălzire și preparare apă caldă de consum a clădirilor din Muncipiul Buzău este ineficientă din punct de vedere energetic și economic;

 • • Se consumă gaz natural cu randament foarte scăzut la nivelul întregului sistem centralizat de alimentare cu energie termică (SACET);

 • • Veniturile anuale produse de întregul proiect de înlocuire a sistemului actual de încălzire și preparare apă caldă de consum provin din economiile ce apar ca diferență intre costurile cu energie termică provenită din sursele actuale și costurile cu energia termică provenită din sursele noi;

 • • Pentru analiza economică, studiul ia în calcul cheltuielile anuale, din care 80% reprezintă cheltuieli cu combustibilul (gaz natural), precum și cheltuielile de investiții (conform devizului).

Proiectul este sustenabil din punct do vedere financiar atunci când funcționarea lui nu implică riscul de a rămâne fără bani în viitor Problema esențială este calendarul incasănlor de numerar și al plăților, adică modul in care, pe durata de analiza a proiectului, sursele de finanțare (inclusiv veniturile și orice fel de transferun de numerar) vor corespunde în mod constant cu plățile anuale.

Fluxul de numerar cumulat reprezintă suma cumulativă, de la an la an, a fluxurilor financiare nete neactualizate generate de proiect. în funcție de valorile acestui indicator se vor putea lua următoarele decizii:

snnHii di: fezabilitate

&£■ ELSACO                              . s< I •!■' - j           ;.:nt.u t>hi.: i-i ,Vsl. din Mum. pitii !< .7 Ai:

ESCO                                                      Cod’SF 2020          EdiM 0           Revizia 0

 • • proiectarea unui flux de numerar cumulat pozitiv pe fiecare an al perioadei analizate demonstrează că proiectul nu întâmpină riscul unui deficit de numerar (lichidități) care să pună în pericol realizarea sau operarea investiției;

 • • valoarea informativa suplimentară a acestui indicator este redusă, dată fiind cumularea unor fluxuri de numerar cu valori diferite în timp

Sustenabilitatea apare în cazul în care fluxul de numerar net al încasărilor și plăților generate efectuate în numerar este pozitiv pentru tob anii luați în considerare.

Criteriile de evaluare a performanței și sustenabilității financiare ale proiectului sunt evidențiate prin calculul indicatorilor:

 • • VANF - valoarea actualizată netă financiară calculat la total valoare investiție;

 • • RIRF rata de rentabilitate financiară calculată la total valoare investiție;

 • • B/C - raportul dintre valoarea actualizată a beneficiilor financiare și valoarea actualizată a costurilor financiare;

 • • fluxul de numerar cumulat.

în calculul acestor indicatori se vor folosi următoarele prescurtări;

 • B, - reprezintă beneficiile financiare din anul i;

Ci - reprezintă costurile financiare din anul i.

r- reprezintă rata de actualizare financiară.

Valoarea actualizată netă financiară (VANF) este calculată prin metoda fluxurilor de numerar actualizate, cu aplicarea unui factor de actualizare determinat pe baza ratei de actualizare și a numărului de ani din perioada de referință. Cu ajutorul indicatorului se stabilește varianta optimă din punctul de vedere al analizei cost-beneficiu. Pentru ca proiectul să fie rentabil din punct de vedere financiar, VANF trebuie să fie pozitiv.

n d n

VANF=Ț^

Rata do rentabilitate financiară (RIRF) se bazează, de asemenea pe fluxul de numerar actualizat și reprezintă acea rată de .actualizare" pentru care VANF devine zero. Ca măsură decizională, proiectul are nevoie de finanțare publică și este declarat corespunzător dacă RIRF<5%. Relația de calcul pentru determinarea RIRF este:

VANF = y _JV£_ . o

Ltf+RIRF)1

Raportul dintre valoarea actualizată a beneficiilor financiare și valoarea actualizată a costurilor financiare (B/C) reprezintă actualizarea veniturilor și costurilor financiare similară VANF, dar numărătorul este leprezentat, pe rând, de beneficiile anuale (Bi) și, respectiv, costurile anuale (C,). Raportul cost-benficiu este un indicator complementar VANF, comparând valoarea actuală a beneficiilor viitoare cu valoarea actuală a costurilor viitoare, incluzând valoarea investiției

eELSZKCO ESCO


STUDIU DE FEZABIUTATC

RcJaxc sursa ternul bufcfciufcm pe »tu Moțuri ANLdrr. Mincipid Dl.’ZÂU

Cod’SF 2020            Fdrfia <•             Revizii C*

s/c =


VANF + IQ_VANF

Io Io


Durata de recuperare actualizată (TRA) este un concept superior VNAF, mai ales pentru companii ce derulează afaceri de anvergură Metoda actualizează veniturile nete, înregistrate an de an, determinând perioada de recuperare a capitalului investit. Este un criteriu clar pentru acceptarea proiectelor.

Criteriul de acceptabilitate este ca perioada de recuperare să fie inferioară duratei normate de utilizare. Această perioadă corespunde momentului în care valoarea netă actualizată financiară devine 0:

TRA

Din punct de vedere economic, scenariul 2. de montare a centralelor de apartament, se detașează net față de scenariul 1 acela de montare a centralelor de bloc Investiția în primul caz (scenariul 2), este la jumătate față de investiția în scenariul 1. Situația este datorată faptului că o parte importantă dintre locatarii imobilelor analizate au montat deja centrale de apartament. Nu mai este necesar calculul VNA pentru departajarea soluțiilor, diferența dintre cele două variante fiind foarte clară

 • 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevoniro/diminuare a riscurilor

Analiza de risc cuprinde următoarele etape principale:

 • - identificarea riscurilor. Identificarea riscurilor trebuie să includă riscuri care pot apărea pe parcursul întregului proiect: financiare, tehnice, organizatorice -cu privire la resursele umane implicate, precum și riscuri externe (politice, de mediu, legislative); evaluarea probabilității de apariție a riscului Riscurile identificate vor fi caracterizate în funcție de probabilitatea lor de apariție și impactul acestora asupra proiectului; identificarea măsurilor de reducere sau evitare a riscurilor.

Riscurile la care este supus proiectul de investiție și măsurile de contracarare a acestora sunt următoarele:

Riscuri tehnice:

 • • modificarea soluției tehnice;

 • • riscuri de depășire a costurilor;

 • • întârzieri în execuția lucrărilor.

 • • nerespectarea clauzelor contractuale din partea unor subcontractanți (riscul de subcontractanți).

STIDII OK I LXXBII.II ATT.

ELSACO                  RdlizȘț y.tjă Uriiix» rxfeptrZcnl.'l p:ntni blocuri ANL din Municipiul BUZĂU

ESCO                                                      Cod'SF 2020          EdiW •>           Revizia. 0

Măsuri de contracarare a riscurilor tehnice

deoarece numai după începerea efectivă a lucrărilor se va putea ști dacă nu sunt lucrări suplimentare, obligatorii a fi puse în operă (de exemplu: devieri de rețele de conducte), pentru a se putea asigura cerințele esențiale de calitate ale construcției, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli diverse și neprevăzute, care vor putea fi utilizate, în caz de nevoie, la acopenrea cheltuielilor cu potențialele lucrări suplimentare apărute;

se va contracta asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției proiectului;

se vor încheia contracte de execuție ferme, cu clauze bine stabilite garanții de bună execuție, penalizări etc.;

pe durata execuției lucrărilor se vor respecta Programele privind controlul de calitate pe șantierele lucrărilor de construcții-montaj întocmite de proiectanții de specialitate; subcontractanții vor încheia contracte identice cu contractul antreprenorului general.

Riscuri organizatorice:

neasumarea unor sarcini și responsabilități în cadrul echipei de proiect a beneficiarului / proiectantului / executantului;

resurse umane insuficiente pentru activitățile proiectului.

Măsuri ele contracarare a riscurilor oganizatorice:

se va nominaliza echipa de proiect de câlre reprezentantul legal;

se vor stabili responsabilitățile membrilor echipei de proiect prin realizarea unor fișe de post;

se vor numi în echipa de proiect persoane cu experiență în implementarea unor proiecte similare;

diseminarea tuturor informațiilor către toți membrii echipelor de proiect și către executant;

reevaluarea permanentă a graficului de activități astfel încât să fie corelat cu personalul alocat (echipa de proiect beneficiar / proiectant / executant).

luarea în considerare a unor rezerve de timp

Riscuri financiare și economice.

capacitate insuficientă de finanțare;

piața și contextul economic la nivelul implementării proiectului depinde de contextul economic in care își desfășoară activitatea furnizorii, producătorii sau comercianții.

Măsuri de contracarare a riscurilor financiare și economice:

se va aloca și rezerva bugetul integral necesar realizării proiectului în bugetul Beneficiarului;

se vor alege colaboratorii ținând cont de stabilitatea acestora

SrrtJDIlI DE FEZABILITATE

ELSACO                  Rgflluuwe suna tetimcl ■^cpe^deuta pentru blocuri ANL din Municipiul BUZĂU

CoS'SF2020          Ediții: 0           Revizia 0

 • • se vor încheia contracte în lei cu colaboratorii pentru a evita creșterea valorii contractelor datorită creșterii cursului valutar.

Riscuri externe

 • • condiții de climă și temperatură nefavorabile efectuării unor categorii lucrări;

 • • riscuri politice: schimbarea conducerii administrative ca urmare a începerii unui nou mandat și lipsa de implicare a persoanelor nou alese în implementarea proiectului.

 • • lipsa colaborării instituționale;

 • • conflicte de interese intre diferite nivele decizonale

Măsuri ele contracarare a riscurilor externe

 • • clădirea centralei termice și echipamentele aferente acesteia se vor asigura după finalizarea execuției lucrărilor;

 • • lucrările de execuție se vor planifica corespunzător;

 • • proiectul devine obligație contractuală din momentul semnării contractului. Nerespoctarea acestuia este sancționată conform legii;

 • • se vor obține toate aprobările pentru derularea investiției înainte de începerea execuției lucrărilor

Proiectul nu presupune riscuri majore care ar putea întrerupe realizarea acestuia Planificarea corectă a etapelor proiectului. încă din faza de elaborare a acestuia, precum și monitorizarea continuă pe parcursul implementării poate asigura evitarea riscurilor care pot influența major proiectul

Administrarea riscurilor se va efectua printr-un complex de decizii în cadrul echipei de management a proiectului și a factorilor de decizie.


STUDIU DE FEZABILITATE

Rolieare $ur$â tenaKa in<fepe*«3enlâ pcntni blocuri ANL din Municipiul BUZĂU

Cud'SF 2('2O          EdftU 0           JUvmub 0

 • 5. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

  • 5.1. Comparația scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

   Comparație

   Scenariul 1

   Scenariul 2

   Ethnic

   decriere lucrări conform subcap.3.2 durată de execuție mai mică

   decriere lucrări conform subcap. 3 2 durată de execuție mai mare

   economic

   financiar

   sustenabi itate

   Riscuri_________

   benefic i sociale identice cu scenariul

   2________________________

   .maLșeump______________________

   mai puțin sustenabil financiar

   sim.lar scenariului 2_____________________

   beneficii sociale identice cu scenariul

   1___

   mai ieftin________________________________

   sustenabil financiar_____________________

   similar scenariul ui 1_____________________

  • 5.2. Selectarea și justificarea scenariului optim recomandat

în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, au fost propuse și prezentate două soluții tehnice pentru realizarea obiectivului de investiții

La elaborarea scenariilor tehnico-economice s-au avut în vedere aspecte care au ținut de: lucrările necesar a fi efectuate, analiza financiară șt analiza economică, sustenabilitatea investiției și potențialele riscuri la care este supusă investiția

în urma analizei ofoctuato în cadrul subcap. 5.1, rezultă ca scenariul 2 este mai avantajos ca scenariul 1, astfel încât proiectantul recomandă implementarea scenariul 2 -centrale termice individuale pentru fiecare locuință.

 • 5.3. Descrierea scenariului optim recomandat privind:

 • a) obținerea si amenajarea terenului

Terenul este proprietatea Municipiului Buzău.

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului

Amplasamente existente, deja asigurate cu utilități (racordate la electricitate, apă și canalizare). Se va mări branșamentul de gaz natural existent

 • c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși

Conform subcap.3.2.

ELSACO ESCO


STUDIUDE IEZABII.il AII

R<^J tz>vv iursâ tonakft independenți pentru M.xui i AM «Sn Mțnrtiphi! BUZĂU

Cod SF 2020


F&|in 0             Revizii 0


 • d) probe tehnologice și teste

Conform legislației în vigoare, adică conform Programelor privind controlul de calitate pe șantierele lucrărilor de construcții-montaj întocmite de proiectanții de specialitate (structură, arhitectură, instalații aferente construcțiilor),

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului do investiții: a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

Valoarea totală a investiției este de.

Bloc 3B ANL bd-ul 1 Decembrie 1918

 • - cu TVA din care C+M

  414 340.09 lei

  168.889,07 lei

  348 888,20 lei

  141.923,59 lei


 • - fără TVA din care C+M

  • - cu TVA din care C+M

  • ■ fără TVA din care C+M


  85.747,42 euro

  34.951,48 euro

  72.202.19 euro

  29.371.00 euro


în prețuri la data de 30.07.2020,1euro=4,8321 lei

Bloc 3A ANL str. Sporturilor (zona Bazin Olimpic)

-CU TVA din care C+M

 • - fără TVA din care C+M

  414.847,52 Ier 169 333.72 lei 349 315,03 lei 142 297,25 lei


  • - cu TVA din care C+M

  • - fără TVA din care C+M


  85.852,43 euro

  35.043,51 euro

  72.290,52 euro

  29.448.32 euro


în prețuri la data de 30.07.2020. 1euro=4,8321 lei


STUDII Dl FEZABILITATE

Rețtțțțnc sutsâ tcimiiă iniRpcndeiUi pentru btozuri ANI. din MsKipral BUZ.AU

Cod’SF2020          Ediția 0           Revizia 0

Bloc D.4A ANL str. Gârlași

 • - cu TVA        151.189.47

din care C+M            54 786,47 lei

 • - fără TVA        127.646,69

din care C+M            46.039,05

 • - cu TVA din care C+M

 • - fără TVA din care C+M


31.288,56 euro

11.388,56 euro

26.416,38 euro

9.527,75 euro


în preturi la data de 30.07.2020. 1euro=4,8321 lei.

Bloc 117 str. Primăverii, Cartier Dorobanți 2 - cu TVA         168.655,62 lei

din care C+M            62.057,85 lei

 • ■ fără TVA        142.330,83 lei

din care C+M            52.149.45 lei

 • - cu TVA din care C+M

 • - fără TVA din care C+M


34 903,17 euro 12,842,83 euro

29.455,27 euro

10.792,30 euro


în prețuri la data de 30.07 2020, 1euro=4,8321 lei.

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice in vigoare

Eșalonarea investitei (INV/C+M) (valorile conțin TVA):

Bloc 3B ANL bd-ul 1 Decembrie 1918

-anul 1 =414.340.09 lei

-anul 1 =414.847.52 lei

-anul 1 =151 189,47 lei

-anul 1 =168.655,62 lei


Bloc 3A ANL str. Sporturilor (zona Bazin Olimpic)

 • - Bloc D.4A ANL str. Gârlași

Bloc 117 str. Primăverii, Cartier Dorobanți 2


STUDII DE FEZABILITATE

Ll '.u;. »ui. indcpcndcni pcnlru bk<un A               BUZĂU

Cod’SI‘2020          EdKiftO           Kcvi&i 0

Capacități fizice:

 • - Bloc 3B ANL bd-ul 1 Decembrie 1918

  43 bucăți centrale termice -43 bucăți centrale termice -14 bucăți centrale termice -16 bucăți centrale termice


 • - Bloc 3A ANL str Sporturilor (zona Bazin Olimpic)

 • - Bloc D.4A ANL str. Gârlași

Bloc 117 str. Primăverii, Cartier Dorobanți 2

 • c) indicatori financiari, socioeconomicl, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

Indicatori specifici prioritate de investiție:

Gmpuljințp:

 • • Populația Municipiului Buzău

Beneficiari directi:

 • • Populația Municipiului Buzău

d) durata estimată do execuție a obiectivului do investiții, exprimată in luni Durata de realizare:

Bloc 3B ANL bd-ul 1 Decembrie 1918

Bloc 3A ANL str. Sporturilor (zona Bazin Olimpic)

Bloc D 4A ANL str. Gârlași

Bloc 117 str. Primăverii, Cartier Dorobanți 2

3 luni

3 luni

3 luni

3 luni

 • 5.5. Prezentarea modulul in care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Proiectul este elaborat în conformitate cu legislația româneasca specifică (standarde, coduri, prescripții tehnice, legi ș a ) în vigoare la data semnării contractului

Prescripțiile tehnice, standardele și reglementările aplicabile în domeniu se vor respecta de către toti factorii ce concură la realizarea investiției.

De asemenea, se vor respecta cerințele naționale privind securitatea și sănătatea în muncă, privind protecția mediului și protecția muncii, privind apărarea împotriva incendiilor și social și al relațiilor de muncă

Legile și normativele menționate in continuare nu sunt limitative.

Documente strategice:

Hotărârea Consiliului Local nr.183/30.06.2017 pentru aprobarea 'Strategiei integrate de dezvoltare urbană a Municipiului Buzău 2016-2023'';

££ ELSACO ESCO


Sil PIU UF ITZABIITI AII

RealitwtMrta WfmM nfcpcnfcnta pentru blocuri ANI. <lm Municipiul mizÂti

Col'SF 2020            Edi(ia 0             Revizia 0

Achiziții publice:

 • > Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

 • > HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică I acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Documente de referință:

 • > HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conțmutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Legislație referitoare la apărarea împotriva incendiilor

 • > Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare;

 • > Ordinul MAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor,

x Ordinul MAI nr. 129/2016 -pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;

 • > P 118/1-2016 - Normativ pnvind securitatea la incendiu a construcțiilor.

Legislație referitoare la securitatea și sănătatea în muncă

 • - Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • > HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • > HG nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

 • > HG nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;

r HG nr. 1051/2006 - Cerințe minime de securitate si sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători;

 • > HG nr.300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile și completările aduse prin HG nr. 601/2007;

x Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993 -Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții;

Cerințe tehnice (proiectare, procurare, montaj, recepție:)

r Standarde din grupa ISO 9000 privitoare la asigurarea calității;

r Legea nr 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările si completanle ulterioare;

STUDIU DL ITZABll.il ATE

ELSACO                  Rciluwc >-■5S'.:iiihc’       .< ' •     • diANl din Municipiul

KCO                                                CM'SF 2WO         Eilițu 0          Reviw U

 • > HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ultenoare;

'r Ordinul M.D.R.L. nr.839/2009. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

x HG nr.1072/2003, privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcții a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • > P 100/1-2013 -Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor de locuințe, social-culturale, agrozootehnice și industnale;

 • > CR 1-1-3/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra structurilor.

r CR 1-1 4/2012- Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra structurilor;

x STAS 6054-77 -Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț Zonarea teritoriului RSR;

 • > Planul de analiză și acoperire a riscurilor Municipiul Buzău,

 • > CR 0-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții;

z- NP 112/2014 - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă;

 • > I 7-2011 -Normativ pentru proiectarea execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor;

r I 9 -2015 -Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor;

r I 13 -2015 -Normativ pentru proiectarea, execuția și exploataiea instalațiilor de încălzire centrală;

 • - 118/1 -01 -Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice interioare de curenți slabi aferente construcțiilor civile și de producție;

 • > SR 1907-1:2014 -Instalații de încălzire Necesarul de căldură de calcul Metodă de calcul;

r HG nr 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, in special HG nr.343/2017.

în continuare se prezintă modul în care se va asigura calitatea lucrărilor:

Având in vedere tipul lucrării proiectate și caracterul ei funcțional, proiectantul consideră oportună verificarea proiectelor pentru cerințele: instalații gaz

Pe durata execuției lucrărilor, se vor respecta Programele privind controlul de calitate pe șantierele lucrărilor de construcții-montaj întocmite de proiectanții de specialitate (instalații aferente construcțiilor).

Procesele verbale de lucrări ascunse și Procesele verbale de recepție a lucrărilor vor fi atașate la Cartea Construcției prin grija Beneficiarului.

ELSACO


ESCO


SI II01U DE FEZABIl.il ATf.

!•>•! /.i:e surwr.-.ii;in > I î| <i;r; AX| .1 r Mu- HI .ZÂU


Ccdsrzozo


De asemenea se vor atașa la Cartea Construcției și Certificatele de calitate a materialelor.

Urmărirea comportării în timp a construcției se va efectua conform Programelor de urmărire întocmite de proiectanții de specialitate (instalații aferente construcțiilor).

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice

Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din:

 • • fonduri proprii ale beneficiarului;

 • • alte surse legal constituite


STUDIU di: fezabilitate

| I: .in ți iibk;cn J.-nl 1 pn.’ai H. <.i \M. din MuihlijiiuI C/AI.

• ‘ I ? •:"                     Ediții 0                       ?     .-i -

 • 6. URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

  • 6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire

După avizarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții, se va depune documentația tehnică pentru obținerea Certificatului de urbanism

 • 6.2. Extras de carte funciară

Se va atașa do către beneficiarul investiției.

 • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

După obținerea Certificatului de urbanism, se vor respecta solicitările din acesta

 • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

După obținerea Certificatului de urbanism, se vor respecta solicitările din acesta

 • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul do Cadastru și Publicitate Imobiliară

După obținerea Certificatului de urbanism, se vor respecta solicitările din acesta.

 • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, in funcție de specificul obiectivului do investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

După obținerea Certificatului de urbanism, se vor respecta solicitările din acesta.

elsaco

ESCO


STIVUI DE FEZABILITATE

Kcall/tre sun» ttrmic» utdepeadeirti pentru blocuri ANI. «Jin Municipiul BUZĂU

SF 2020            EdiJiaiA             Revizia 0

 • 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

  • 7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

PRIMĂRIA BUZĂU

Piața Daciei, nr.1, Municipiul Buzău, jud Buzău

 • 7.2. Strategia de implementaro, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investitii (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul do implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare Durata de realizare:

  3 luni

  3 luni

  3 luni

  3 luni


 • - Bloc 3B ANL bd-ul 1 Decembrie 1918

 • - Bloc 3A ANL str. Sporturilor (zona Bazin Olimpic)

 • - Bloc D.4A ANL str. Gârlași

 • - Bioc 117 str Primăverii, Cartier Dorobanți 2

Graficele orientative de implementare a investiției sunt prezentate la cap 3 5

Eșalonarea investiței (INV/C+M) (valorile conțin TVA)

 • - Bloc3B ANL bd-ul 1 Decembrie 1918

  •anul 1 =414.340,09 lei

  -anul 1 =414,347,52 lei

  -anul 1 =151.189,47 lei

  -anul 1 =168.655,62 lei


Bloc 3A ANL str Sporturilor (zona Bazin Olimpic)

 • - Bloc D 4A ANL str. Gârlași

Bloc 117 str. Primăverii, Cartier Dorobanți 2

Beneficiarul are obligația de a asigura cadrul instituțional și mobilizarea tuturor resurselor de care dispune. în vederea implementării proiectului de investitii

 • 7.3. Strategia do oxploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

Centralele termice individuale nu necesită personal pentru operare/exploatare. Furnizorul echipamentelor care se vor monta va livra, odată cu furnitura, următoarele documente

 • • cartea tehnică a produsului;

 • • manualul /planul de întreținere / inspecții și reparații;

 • • instrucțiunile de exploatare / operare;

 • • lista pieselor de schimb pentru doi ani de funcționare

Furnizorul poate acorda asistență tehnică și service (inclusiv piese de schimb) pe toată durata de viață a echipamentului. în baza unui contract de service.

eELSACO ESCO


STUDII DE EEZABIUTATE

RcWizAre suria teimicfi independent! partra btocur i ANL da Mmicîpiu! BUZĂU

• ' ' :     . '                 Edijia 0                  Revizii 0

 • 7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

Ordonatorul de credite responsabil cu implementarea va face aranjamentele corespunzătoare pentru a asigura implementarea eficientă a proiectului de investiții.

Echipa de proiect va fi constituită la nivelul UAT Municipiul Buzău

Numărul membrilor echipei de proiect se va stabili în funcție de disponibilitatea personalului UAT Buzău, dar nu va avea mai puțin de 2 persoane: manager de proiect și responsabil cu achizițiile publice

Persoana desemnată pentru funcția de Manager de Proiect trebuie să ocupe o poziție suficient de înaltă, pentru a avea autoritatea necesară îndeplinirii sarcinilor specificate

STUDIU DE R/.ABILI r A TE

«r» ELSACO                  Reili/aie -..ir-1 ten >:.1 .r :>:p.pen m btecuri AS d n Mim uj’nil Bl ZĂU

ESCO                                 ~            €od'SF2020                          fcev^a 0

 • 8. CONCLUZII $1 RECOMANDĂRI

în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehmco economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, au fost propuse și prezentate două soluții tehnice pentru realizarea obiectivului de investiții „Realizare sursă termică independentă pentru blocuri ANL din Municipiul Buzău”.

La elaborarea scenariilor tehnico-economice s-au avut în vedere aspecte care au ținut de: lucrările necesar a fi efectuate, analiza financiară și analiza economică, sustenabihtatea investiției și potențialele riscuri la care este supusă investiția.

în urma analizei efectuate, proiectantul recomandă implementarea scenariului 2 -centrale termice individuale la fiecare locuință.

Pe baza tuturor color prezentate în această lucrare, se recomandă derularea in continuare a proiectului de montare a centralelor termice individuale și implementarea acestuia.