Hotărârea nr. 190/2020

Hotărâre privind aprobarea alocării unor sume de la bugetul local, sub formă de grant, acordat unităţilor de invaţămậnt preuniversitar de stat, precum şi pentru aprobarea metodologiei de acordare a granturilor pentru aceste unităţi.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea alocării unor sume de la bugetul local, sub formă de grant, acordat unităților de invațământ preuniversitar de stat, precum și pentru aprobarea metodologiei de acordare a granturilor pentru aceste unități

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în sedință ordinară;

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al domnului consilier local Vlad George Aurelian, înregistrat sub nr. 229/CLM/27.07.2020;

 • - raportul Direcției Economice nr. 80.437/27.072020;

 • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, culte, familie și protecție copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - prevederile art. 9, alin. (7), 12, alin. (3), 107 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - adresa nr. 6.817/27.07.2020 a Inspectoratului Școlar Județean Buzău;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și d), alin. (4), lit. a), alin. (7), lit. a), art. (14), art. 139, alin. (3), lit. a) coroborat cu art. 5, lit. cc), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă ”Metodologia de acordare a granturilor pentru premierea elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 40.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2020, cu titlul de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar de stat, în scopul premierii elevilor, potrivit metodologiei prevăzută la art. 1.

Art. 3. Se aprobă modelul contractului de finanțare, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, încheiat între municipiul Buzău și unitățile de învățamânt preuniversitar de stat, în scopul realizării premierii menționată la art. 2.

Art. 4.- Se aprobă finanțarea cheltuielilor pentru acordarea acestor premii de la capitolul “Învățământ”.

Art. 5.- Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice, precum și ordonatorii terțiari de credite, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 07 august 2020

Nr. 190

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în sedința din data de 07 august 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. a), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL Nr. 229/CLM/27.07.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării unor sume de la bugetul local, sub formă de grant, acordat unităților de invațământ preuniversitar de stat,

precum și pentru aprobarea metodologiei de acordare a granturilor pentru aceste unități

Asa cum spunea renumitul om de știință Albert Einstein, "Scopul educației ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acționeze și să gândească independent și care, în același timp, să vadă în slujirea comunității realizarea supremă a vieții lor. ’

În acest sens, și pentru municipiul Buzău educația reprezintă cea mai importanta investiție in viitorul comunității si al națiunii.

Potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările si completările ulterioare, ‘’..statul si alți factori interesați susțin financiar activitățile de performanță, de nivel național si internațional , ale elevilor si studenților’’ . Asfel învățământul poate fi susținut prin burse, credite de studii, taxe, donații, sponsorizări, surse proprii și alte surse legale.

Având în vedere căla examenul de capacitate susținut de elevii clasei a VIII-a , 11 elevi au fost notați cu media 10 propunem acordarea pentru fiecare a unui premiu în valoare de 2 mii lei/elev. De asemenea, la examenul de bacalaureat, 6 elevi au fost notați cu media 10. Pentru acestia propunem acordarea unui premiu in valoare de 3 mii lei/elev.

Pentru efortul depus, pentru exemplul pe care acesti copii extraordinari ai orasului nostru il dau comunității, municipiul Buzău propune premierea in cadru festiv a acestora aratând astfel ca apreciază valorile si le promoveaza.

Având in vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului Buzău, spre analiză și aprobare, proiectul de hotărâre în forma prezentată.

INIȚIATOR, CONSILIER LOCAL PNL Vlad George Aurelian

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU PRIMARIA MINICIPIULUI BUZĂU DIRECȚIA ECONOMICĂ Nr. 81.437/27.07.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării unor sume de la bugetul local, sub formă de grant, acordat unităților de invațământ preuniversitar de stat,

precum și pentru aprobarea metodologiei de acordare a granturilor pentru aceste unități

Educația reprezintă cea mai importantă investiție în viitorul comunității și al națiunii.

Potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, "..statul și alți factori interesați susțin financiar activitățile de performanță, de nivel național și internațional, ale elevilor și studenților’’. Asfel învățământul poate fi susținut prin burse, credite de studii, taxe, donații, sponsorizări, surse proprii și alte surse legale.

Potrivit art. 103, alin. (2), consiliile locale ”pot contribui din bugetele proprii la finanțarea de bază si complementară a unităților de învățamânt preuniversitar de stat”.

Consiliile locale contribuie la finanțarea suplimentară, acordând granturi unităților de învățământ, în baza unei metodologii proprii.

Având în vedere ca la examenul de capacitate susținut de elevii clasei a VIII-a , 11 elevi au obținut rezultate deosebite, respectiv au fost notați cu media 10, s-a propus acordarea pentru fiecare a unui premiu in valoare de 2 mii lei, precum și premierea acestora în cadru festiv.

De asemenea, la examenul de bacalaureat, 6 elevi au fost notați cu media 10. Pentru aceștia, a fost propusă pentru fiecare acordarea unui premiu în valoare de 3 mii lei, precum și premierea acestora in cadru festiv.

Potrivit adresei nr. 6817 din 27.07.2020 emisă de Inspectoratul Școlar Județean Buzău, acești elevi care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională și de bacalaureat - 2020, sunt următorii:

-lei-

Nr crt

Nume Prenume

Unitatea de învățământ

Tip examen

Valoare

1.

Josim C. Alexandra-Cristina

Colegiul Național’’B. P. Hașdeu”

Bacalaureat

3.000

2.

Pana RȘ. Irina

Colegiul Național’’B. P. Hașdeu”

Bacalaureat

3.000

3.

Potop V. Andreea

Colegiul Național’’B. P. Hașdeu”

Bacalaureat

3.000

4.

Sava D. Matei-Alexandru

Colegiul Național’’B. P. Hașdeu”

Bacalaureat

3.000

5.

Stîngă N. Georgiana

Colegiul Național’’B. P. Hașdeu”

Bacalaureat

3.000

6.

Zotescu V. Andreea-Diana

Colegiul Național’’B. P. Hașdeu”

Bacalaureat

3.000

7

Pinghel ȘR. Andra-Ioana

Colegiul Național’’B. P. Hașdeu”

Evaluare naționala

2.000

8.

Ciochina M. Alexandra

Școala Gimnazială nr. 11

Evaluare

2.000

Nicol

naționala

9.

Costinescu D. Rares Ioan

Școala Gimnazială nr. 11

Evaluare naționala

2.000

10.

Neagu M. Andrei

Școala Gimnazială nr. 11

Evaluare naționala

2.000

11.

Poterasu C. Alex Andrei

Școala Gimnazială nr. 11

Evaluare naționala

2.000

12.

Negrea FC Delia Ioana

Școala Gimnazial- ”Sf. Apostol Andrei”

Evaluare naționala

2.000

13.

Dorobantu A. Alexandra Maria

Școala Gimnazială ”George Emil Palade”

Evaluare naționala

2.000

14.

Nicolau GI Razvan Gabriel

Școala Gimnazială ”George Emil Palade”

Evaluare naționala

2.000

15.

Stoican V. Andreea

Colegiul Național’’ Mihai Eminescu

Evaluare naționala

2.000

16.

Toma I. Sebastian-Andrei

Școala Gimnazială capitan aviator ‘’Mircea T. Badulescu’’

Evaluare naționala

2.000

17.

Vlaicu A. Mara

Școala Gimnazială capitan aviator ’’Mircea T. Badulescu’’

Evaluare naționala

2.000

Din calculul efectuat, rezultă că este necesară suma de 40.000 lei net.

Finanțarea acestor cheltuieli se efectuează de la capitolul Învățământ, titlul bunuri și servicii.

Pentru efortul depus, pentru exemplul pe care ace ști copii extraordinari ai orașului nostru il dau comunității, municipiul Buzău propune premierea in cadru festiv a acestora aratând astfel că apreciază valorile și le promovează.

Având in vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului Buzău, spre analiză și aprobare, proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Director Executiv,

Cristian Ștefan Ceaușel


Director Executiv Adjunct, Daniela Gogea


ANEXA NR. 1 la Hotărârea nr. 190 din 07 august 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Metodologia de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare

Preambul

 • 1. Consiliul local al municipiului Buzău are ca obiectiv strategic prioritar și exercitarea atribuțiilor stabilite prin lege cu privire la susținerea educației, prin promovarea învățământului de înaltă calitate și valoare, creativ și competitiv, înțeles ca un serviciu de interes public major pentru societatea actuală și viitoare.

De asemenea, se dorește implicarea unităților școlare din învățământul preuniversitar și în activități educative, cultural-artistice și competiții sportive, care să lărgească orizonturile și să deschidă noi perspective asupra vieții comunității locale prin generarea de idei, atitudini și proiecte, care să creeze un cadru adecvat în vederea atingerii acestor scopuri.

 • 2. Pentru Consiliul local al municipiului Buzău, sprijinirea actului educațional din unitățile de învățământ preuniversitar a reprezentat și va reprezenta o prioritate. În acest sens, se dorește crearea unui cadru adecvat atingerii acestui scop pe termen scurt și lung, prin stabilirea unor criterii de acordare a unor granturi unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Buzău.

 • 3. Granturile se acordă unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Buzău (școli gimnaziale, licee, colegii și seminarii), indiferent de tipul de învățământ (teoretic, vocațional sau tehnologic), care fac dovada unor rezultate deosebite în demeniul performanțelor școlare, respectiv examenul de evaluare națională (elevii cu media 10) și examenul de bacalaureat (elevii cu media 10).

 • 4. Granturile se acordă din bugetul Consiliului local al municipiului Buzău, cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și art. 129 alin. 2, lit. d și alin. 7 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 • 5. Prin acordarea acestor granturi, se urmăresc obiectivele:

 • - identificarea nivelului performanțelor elevilor care au obținut rezultate deosebite la examenul de evaluare națională (elevi cu media 10) și examenul de bacalaureat (elevi cu media 10);

 • - dezvoltarea și adaptarea politicilor strategice educaționale la nivel local;

 • - identificarea direcțiilor de evoluție/dezvoltare profesională și orientarea dezvoltării profesionale a elevilor în vederea stimulării și obținerii unor performanțe educaționale de succes;

 • - crearea unui mediu educațional atractiv pentru resursa umană în domeniul educațional buzoian;

 • 6. TIPURI DE GRANTURI:

 • A. Pentru recompensarea performanțelor individuale (sau de grup) ale elevilor din învățământul preuniversitar care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională

Acest tip de grant se acordă elevilor din învățământul preuniversitar care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională. Evaluarea națională pentru elevii de clasa a VIII-a este un examen național și reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Cu această ocazie, sunt testate cunoștințele de limba și literatura română, respectiv matematică a absolvenților de clasa a VIII-a.

 • B. Pentru recompensarea performanțelor individuale (sau de grup) ale elevilor din învățământul preuniversitar care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat

Acest tip de grant se acordă elevilor din învățământul preuniversitar care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, drept recompensă pentru efortul depus și mulțumire pentru exemplul pe care îl dau comunității.

Etapele evaluării

 • 7. După încheierea fiecărei etape a următoarelor concursuri: examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat, unitățile școlare care au avut rezulate deosebite vor înainta o cerere/solicitare pentru a beneficia de grant, însotiță de un tabel cu numele și prenumele elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională și la bacalaureat către Primăria municipiului Buzău.

 • 8. După primirea acestei cereri de la fiecare școală, datele vor fi centralizate de către Direcția Economică și se vor întocmi Proiecte de hotărâre de Consiliu local în acest sens, pentru alocarea sumelor de bani în vederea premierii.

 • 9. După alocarea sumelor de bani, constând în premii, în baza prevederilor art. 107, alin. 3 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, se va încheia un contract de finanțare (conform modelului de Contract), cu fiecare unitate de învățământ preuniversitar, pentru cele doua tipuri de concursuri: examenul de evaluare națională (elevi cu media 10) și examenul de bacalaureat (elevi cu media 10).

 • 10. Pentru participarea la festivitatea de premiere, elevii vor fi anunțați telefonic și prin e/mail cu privire la ziua, ora și locul unde va avea loc festivitatea.

Acordarea premiilor

 • 11. Ceremonia de acordare a premiilor din prezenta metodologie se va face în cadru festiv, fiind organizată de Primăria Municipiului Buzău și unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului .

 • 13. Elevii premiați vor primi: un premiu în bani, o diplomă și un buchet de flori.

 • 14. Sumele de bani vor fi alocate prin hotărâre de Consiliu local.

 • 15. Cheltuielile privind organizarea și desfășurarea festivităților de premiere a elevilor vor fi suportate de la bugetul local al municipiului Buzău (premiile în bani, diplomele, florile ).

Valorificarea rezultatelor evaluării

 • 16. Din punct de vedere instituțional, rezultatele implementării prezentei metodologii vor servi la:

 • - informarea conducerii unităților de învățământ preuniversitar, cât și cu privire la performanțele elevilor de pe raza municipiului Buzău;

 • - fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea planului operațional și strategic al instituțiilor de învățământ preuniversitar;

 • - acordarea de recompense elevilor care aduc contribuții notabile la dezvoltarea cunoașterii științifice de profil și dezvoltarea capacității intelectuale;

 • - atragerea de noi resurse umane de calitate în sistemul educațional preuniversitar buzoian;

 • - creșterea prestigiului unităților de învățământ unde se pot obține performanțe educaționale și a sistemului educațional de pe raza municipiului Buzău.

 • 17. Din punct de vedere individual, rezultatele obținute pot servi la:

 • - recunoașterea și aprecierea instituțională a eforturilor și a performanțelor școlare realizate de fiecare elev;

 • - elaborarea propriilor proiecte de dezvoltare și perfecționare profesională;

 • - creșterea gradului de responsabilizare față de performanțele școlare.

 • 18. Reglementări aplicabile pentru implementarea granturilor acordate în cadrul Metodologiei:

 • - Legea nr. 1/2011 a educației naționale;

 • - O.UG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • - Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice;

ANEXA NR. 2 la Hotărârea nr. 190 din 07 august 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

CONTRACT DE FINANȚARE

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

1. Municipiul Buzău, str. Piața Daciei, nr.5, județul Buzău, cod ....., tel./fax ......, cod de

înregistrare fiscală 4233874, în calitate de finanțator, reprezentat legal de domnul Constantin Toma, având funcția de Primar al municipiului Buzău, pe de o parte

și

2. Unitatea de învățământ .................................................................................................................., cu sediul în municipiul Buzău, str........................................................., nr...................,

reprezentată de..............................................................................................,

având funcția de director, denumit în continuare beneficiar, pe de altă parte, având în vedere Hotărârea de Consiliu local nr.............., care stabilește "Metodologia de

acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite obținute de elevi la următoarele concursuri: examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat ”, am convenit încheierea prezentului contract de finanțare.

Art. 1. Obiectul contractului de finanțare

Obiectul acestui contract îl reprezintă acordarea finanațării nerambursabile de la bugetul Consiliului local al muncipiului Buzău unității de învățământ preuniversitar ........................................................................, pentru rezultate deosebite obținute de elevi la următoarele:

Art. 2. Responsabilitățile părților

 • (1) . Responsabilitățile beneficiarului sunt următoarele:

 • 1. Să pună la dispoziția finanțatorului datele corecte referitoare la performanțele elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar, conform ”Metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite obținute la următoarele concursuri: examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat”, aprobată prin HCL nr.

 • 2. Să respecte destinația sumelor acordate în baza contractului de finanțare.

 • 3. Să utilizeze suma alocată de către finanțator exclusiv pentru premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite în cadrul concursurilor/competițiilor, conform art. 1 din contract.

 • 4. Să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord.

 • 5. Să transmită finanțatorului datele premianților.

 • 6. Lista elevilor, transmise de unitățile de învățământ preuniversitar, vor constitui anexă care vor face parte integrantă din prezentul contract.

 • (2) . Responsabilitățile finanțatorului sunt următoarele:

 • 1. Să pună la dispoziția unităților de învățământ sumele necesare recompensării elevilor care se încadrează în performanțele stabilite de metodologie.

 • 2. Să respecte listele cu datele furnizate de beneficiarii grantului.

 • 3. Să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord.

Art. 3. Valoarea finanțării

 • 1. Premiile acordate elevilor premiați la următoarele concursuri: examenul de evaluare națională (elevi cu media 10) și examenul de bacalaureat (elevi cu media 10) au fost stabilite prin Hotărâre de Consiliul local, astfel:

 • 2. Premiul în valoare de...................de lei se va acorda fiecărui elev care a obținut media

 • 10 la examenul de evaluare națională.

 • 3. Premiul în valoare de...................de lei se va acorda fiecărui elev care a obținut media

 • 10 la examenul de bacalaureat.

Art. 4. Prevederi privind cererile de plată, plățile și termenele de plată

 • 1. Finanțarea unităților de învățământ preuniversitar în vederea acordării de granturi pentru premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite la următoarele concursuri: examenul de evaluare națională (elevi cu media 10) și examenul de bacalaureat (elevi cu media 10) se va face de la bugetul local.

 • 2..Unitatea de învățământ preuniversitar .......................................................................................va primi suma de ..................., aprobată prin HCL nr............./............., constând în valoarea premiilor acordate elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională/elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat.

 • 3..Unitatea de învățământ preuniversitar .......................................................................................va primi suma de ..................., aprobată prin HCL nr............./............., constând în valoarea premiilor acordate elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională/elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat.

 • 4. Plățile se vor face prin transfer bancar din partea Primăriei municipiului Buzău în contul fiecărei unități școlare din învățământul preuniversitar.

 • 5. Documentația solicitată/listele depuse de unitățile de învățământ preuniversitar se vor depune în termen de 15 zile de la data aprobării hotărârii de Consiliu local, conform prevederilor contractuale.

 • 6. Plățile se vor face în RON în termen de 15 de zile de la prezentarea documentelor de către unitățile de învățământ preuniversitar.

Art. 5. Durata contractului de finanțare

 • - Contractul de finanțare intră în vigoare de la data semnării acestuia de către părți.

 • - Durata prezentului contract de finanțare este de 1 an.

Art. 6. Alte clauze

 • 1. În eventualitatea unui litigiu între părți, se va încerca soluționarea acestuia pe cale amiabilă.

 • 2. Orice modificare sau completare la prezentul contract de finanțare poate fi efectuată doar prin acte adiționale, semnate de ambele părți.

 • 3. În situația în care nu se poate ajunge la o înțelegere pe cale amiabilă, litigiul va fi soluționat de către instanțele judecătorești competente de pe raza municipiului Buzău.

Încheiat azi,.............................., în două exemplare originale, unul pentu finanțator și

unul pentru beneficiar.

FINANȚATOR,

Municipiul Buzău


BENEFICIAR,

Unitatea de învățământ preuniversitar