Hotărârea nr. 189/2020

Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren categoria arabil situat în municipiul Buzău, tarlaua 35, a soților Macovei Ion și Macovei Ruxanda, precum și soților Popescu Nicolae și Popescu Nina.

ROMÂNIA

JUDETUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini a unui teren categoria arabil situat în municipiul Buzău, tarlaua 35, a soților Macovei Ion și Macovei Ruxanda, precum și soților Popescu Nicolae și Popescu Nina

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - oferta de donație înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 77.831/20.07.2020;

 • - declarația de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 94 din 09 ianuarie 2019 la Biroul Individual Notarial "Șerbănescu Corina -Luminița";

 • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 240/CLM/30.07.2020;

 • - raportul de specialitate al Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații înregistrat sub nr. 81.894/30.07.2020;

 • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - prevederile art. 863, lit. c), art. 889 și art. 1.011, alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 291, alin. (5), lit. b), coroborat cu art. 5, lit. dd), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.- (1) Se aprobă acceptarea donației cu sarcini făcută de soții Macovei Ion și Macovei Ruxanda domiciliați în municipiul Buzău, și soții Popescu Nicolae și Popescu Nina, domiciliați în municipiul Buzău, în calitate de proprietari, către municipiul Buzău, a unui teren categoria arabil în suprafață de 191,00 m.p. situat în municipiul Buzău, tarlaua 35, teren înscris în cartea funciară nr. 65.599 a UAT Buzău, cu numărul cadastral 6772, având o valoare estimată de 21.010 lei, conform raportului de specialitate nr. 81.894/30.07.2020.

 • (2) Donația se acceptă în vederea alipirii terenului prevăzut la alin. 1 la terenul proprietate publică a municipiului Buzău care a făcut obiectul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 125/24.04.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, limitrof imobilului cu nr. cadastral 6772, pentru realizarea unui drum public.

 • (3) Terenul este identificat conform extrasului de carte funciară, Anexă la prezenta hotărâre.

 • Art.2.- Consiliul Local al municipiului Buzău își însușește valoarea prevăzută la art. 1.

 • Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații, Serviciului Juridic și Direcției Finanțe Publice Locale, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

Buzău, 07.08.2020

Nr. 189

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 07.08.2020, cu respectarea art. 291, alin. (5), lit. b), coroborat cu art. 5, lit. dd) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 240/CLM/30.07.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini a unui teren categoria arabil situat în municipiul Buzău, tarlaua 35, a soților Macovei Ion și Macovei Ruxanda, precum și soților Popescu Nicolae și Popescu Nina

Prin adresa nr. 77.831 din data de 20.07.2020 domnul Macovei Ion , în calitate de proprietar, domiciliat în municipiul Buzău, aleea Luncii nr. 2E, a transmis declarația de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 94 din 09 ianuarie 2019 la Biroul Individual Notarial "Șerbănescu Corina -Luminița" pentru un teren arabil în suprafață de 191,00 m.p. situat în municipiul Buzău, tarlaua 35, teren înscris în cartea funciară nr. 65.599 a UAT Buzău, cu numărul cadastral 65.599 (nr. cadastral vechi 6772).

Terenul a fost înscris provizoriu la domeniul privat al municipiului Buzău conform extrasului de carte funciară.

Consiliul Local al Municipiului Buzău a abrobat prin Hotărârea nr. 125/24.04.2019 atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Buzău a terenului în suprafață de 183,00  m.p., situat în municipiul Buzău, limitrof

imobilului cu nr. cadastral 6772.

Propun acceptarea donației în vederea alipirii terenului donat de soții Macovei Ion și Macovei Ruxanda, respectiv Popescu Nicolae și Popescu Nina la terenul proprietate publică a municipiului Buzău atestat prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 125/24.04.2019 pentru realizarea unui drum public.

În acest scop a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDETUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

-Serviciul Evidență Patrimoniu și Licitații-

Nr. 81.894/30.07.2020

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

la proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini a unui teren categoria arabil situat în municipiul Buzău, tarlaua 35, a soților Macovei Ion și Macovei Ruxanda, precum și soților Popescu Nicolae și Popescu Nina

Consiliul Local al Municipiului Buzău a aprobat prin hotărârea nr. 125 din 24.04.2019 atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Buzău a unui teren în suprafață de 183,00 m.p., situat în municipiul Buzău, tarlaua 35,

limitrof imobilului cu nr. cadastral 6772.

Prin adresa nr. 77.831 din data de 20.07.2020, domnul Macovei Ion, domiciliat în municipiul Buzău, aleea Luncii nr. 2E, a transmis declarația de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 94 din 09 ianuarie 2019 la Biroul Individual Notarial "Șerbănescu Corina - Luminița" pentru un teren arabil în suprafață de 191,00 m.p. situat în municipiul Buzău, tarlaua 35, teren înscris în cartea funciară nr. 65.599 a UAT Buzău, cu numărul cadastral 65.599 (nr. cadastral vechi 6772). Declarația este dată de coproprietarii terenului soții Macovei Ion și Macovei Ruxanda, respectiv Popescu Nicolae și Popescu Nina.

Propunem acceptarea donației terenului pentru realizarea unui drum public.

Valoarea terenului arabil a fost estimată la 110,00 lei/m.p. având la bază Calculul estimativ terenuri intravilane conform ” Ghid 2020 -Studiu de piață care conține valori informative consemnate pe piața imobiliară specifică anului precedent - Județul Buzău - Pentru uzul notarilor publici ” și încadrarea terenului în zona B conform Hotărârii nr. 246 din 26 noiembrie 2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea încadrării terenurilor din intravilanul și extravilanul municipiului Buzău pe zone și categorii de folosință, modificată și completată prin Hotărârea nr. 89 din 28 mai 2015, rezultând o valoare de 21.010 lei pentru suprafața de 191,00 m.p.

În acest scop s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

ȘEF SERVICIU, Rodica Cuza


Întocmit

Emilia - Izabela Lungu