Hotărârea nr. 185/2020

Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Buzău, situate în zona Parc Tineretului, Tarlaua 32, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău.

ROMÂNIA

JUDETUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -CONSILIUL LOCAL-

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea constituirii dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Buzău, situate în zona Parc

Tineretului, Tarlaua 32, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice

Muntenia Nord S.A. - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău

Consiliul Local al Municipiul Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - adresa Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.-Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău nr. 66.307/2020, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău cu nr. 79.169/2020;

  • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat cu nr. 232/CLM/29.07.2020;

  • - raportul cu nr. 80.980/29.07.2020 al Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații;

  • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - prevederile art. 12, alin. (2), (3) și (4) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea autorizarea executării lucrăriilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c) și lit. d), alin. (6), lit. a), alin. (7), lit. s), alin. (14), art. 297, alin. (1), lit. d), art. 349, art. 139, alin. (1) și (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.- Se aprobă constituirea drepturilor de uz și servitute cu titlu gratuit asupra unor terenuri în suprafață totală de 760,95 m.p., proprietate publică a municipiului Buzău, situate în zona Parc Tineretului, Tarlaua 32, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău, în scopul amplasării postului de transformare cu priză de pământ și a racordului de medie tensiune aferente

lucrării de investiții "Extindere rețele electrice de distribuție în vederea J                                                                                        J                                                                                                                                          J

alimentării cu energie electrică cartier locuințe, situat în municipiul Buzău, zona Parc Tineretului, Tarlaua 32".

Exercitarea drepturilor de uz și servitute cu titlu gratuit asupra terenurilor afectate de capacitatea energetică se realizează pe toată durata existenței acesteia.

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.-Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău va suporta cheltuielile de întreținere a postului de transformare cu priză de pământ și a racordului de medie tensiune și totodată modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiunilor.

Terenurile prevăzute la alin. 1 din prezentul articol au o valoare estimată de 125.556,75 lei și sunt identificat conform planului de situație anexat, plan ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Exercitarea drepturilor de uz și servitute cu titlu gratuit asupra terenurilor prevăzute în prezenta hotărâre se face după predarea - primirea materială a bunului în baza convenției - cadru, încheiată în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Finanțe Publice Locale și Seviciului Evidență Patrimoniu și Licitații, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

Eduard Pistol

Buzău, 07 august 2020

Nr. 185

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 07 august 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) și (3), lit. g) coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-PRIMAR-

Nr. 232/CLM/29.07.2020

REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Buzău, situate în zona Parc Tineretului, Tarlaua 32, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău

Prin adresa nr. 79.169/2020, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău a solicitat aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Buzău a constituirii drepturilor de uz și servitute cu titlu gratuit asupra unor terenuri în suprafață totală de 760,95 m.p., proprietate publică a municipiului Buzău, situate în zona Parc Tineretului, Tarlaua 32. Solicitarea a fost făcută în scopul amplasării postului de transformare cu priză de pământ și a racordului de medie tensiune aferente lucrării de investiții "Extindere rețele electrice de distribuție în vederea alimentării cu energie electrică cartier locuințe, situat în municipiul Buzău, zona Parc Tineretului, Tarlaua 32". Terenurile au valoarea estimată de 125.556,75 lei.

Exercitarea drepturilor de uz și servitute cu titlu gratuit asupra terenurilor care urmează a fi afectate de capacitatea energetică, se va face pe durata existenței acesteia.

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.-Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău va suporta cheltuielile de întreținere a postului de transformare cu priză de pământ și a racordului de medie tensiune.

In conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, propun aprobarea constituirii drepturilor de uz și servitute cu titlu gratuit asupra terenurilor în favoarea societății solicitante, având în vedere faptul că potrivit prevederilor art. 129, alin. (6), lit. a) și alin. (7), lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, consiliul local hotărăște darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică și asigură serviciile comunitare de utilități publice de interes local.

Exercitarea drepturilor de uz și servitute cu titlu gratuit asupra terenurilor care urmează a fi afectate de capacitatea energetică se face după încheierea convenției-cadru prevăzută de lege, în termen de 30 de zile de la data adoptării proiectului de hotărâre.

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

- Serviciul Evidență Patrimoniu și Licitații -

Nr. 80.980/29.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Buzău, situate în zona Parc Tineretului, Tarlaua 32, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău

Prin adresa nr. 79.172/2020, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău a solicitat aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Buzău a constituirii drepturilor de uz și servitute cu titlu gratuit asupra unor terenuri în suprafață totală de 760,95 m.p., proprietate publică a municipiului Buzău, situate în zona Parc Tineretului, Tarlaua 32, în scopul amplasării postului de transformare cu priză de pământ și a racordului de medie tensiune aferente lucrării de investiții "Extindere rețele electrice de distribuție în vederea alimentării cu energie electrică cartier locuințe, situat în municipiul Buzău, zona Parc Tineretului, Tarlaua 32".

Valoarea terenurilor a fost estimată la 165 lei/m.p. (rezultând valoarea de 125.556,75 lei pentru 760,95 m.p.) având la bază Calculul estimativ terenuri intravilane conform ” Ghid 2020 -Studiu de piață care conține valori informative consemnate pe piața imobiliară specifică anului precedent - Județul Buzău - Pentru uzul notarilor publici ” și încadrarea terenului în zona A -periferic -arabil conform Hotărârii nr. 246 din 26 noiembrie 2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea încadrării terenurilor din intravilanul și extravilanul municipiului Buzău pe zone și categorii de folosință, modificată și completată prin Hotărârea nr. 89 din 28 mai 2015.

Exercitarea drepturilor de uz și servitute cu titlu gratuit asupra terenurilor care urmează a fi afectate de capacitatea energetică, se va face pe durata existenței acesteia.

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.-Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău va suporta cheltuielile de întreținere a postului de transformare cu priză de pământ și a racordului de medie tensiune.

In conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, propunem aprobarea constituirii drepturilor de uz și servitute cu titlu gratuit asupra acestor terenuri în favoarea societății solicitante, având în vedere faptul că potrivit prevederilor art. 129, alin. (6), lit. a) și alin. (7), lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, consiliul local hotărăște darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică și asigură serviciile comunitare de utilități publice de interes local.

Exercitarea drepturilor de uz și servitute cu titlu gratuit asupra terenurilor care urmează a fi afectate de capacitatea energetică se face după încheierea convenției-cadru prevăzută de lege, în termen de 30 de zile de la data adoptării proiectului de hotărâre.

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

ȘEF SERVICIU, Rodica Cuza


CONSILIER,

Emilia - Izabela Lungu