Hotărârea nr. 184/2020

Hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educației și Cercetării în domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a Palatului Copiilor și Clubului Sportiv Școlar situate în municipiul Buzău.

ROMÂNIA

JUDETUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL-

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării în domeniul public al municipiului Buzău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a Palatului Copiilor și Clubului Sportiv Școlar situate în municipiul Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 234/CLM/29.07.2020;

  • - adresa Inspectoratului Școlar Județean Buzău nr. 5.408/06.07.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 71.884/06.07.2020, la care a fost atașată adresa Ministerului Educației și Cercetării nr. 9586/01.07.2020;

  • - raportul de specialitate al Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații înregistrat sub nr. 81.237/29.07.2020;

  • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 292, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și d), alin. (7), lit. a), d) și f), alin. (14), art. 139, alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- (1) Se aprobă cererea Consiliului Local al Municipiului Buzău prin care solicită Guvernului trecerea următoarelor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării în domeniul public al UAT Municipiul Buzău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău și se declară aceste bunuri de interes public local:

  • a) Palatul Copiilor Buzău situat în bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 20 este format din construcție în suprafață de 258,00 m.p. și terenul aferent în suprafață de 2.063,00 m.p.

  • b) Clubul Sportiv Școlar Buzău situat în strada Spiru Haret nr. 8 bis este format din construcție în suprafață desfășurată de 733,84 m.p. și terenul aferent în suprafață de 2.440,00 m.p.

  • (2) Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alineatul 1 vor fi completate de către proprietar, respectiv Ministerul Educației și Cercetării.

Art.2.- După preluare, imobilele menționate la art. 1, alin. 1 își vor menține destinația actuală.

UAT Municipiul Buzău se obligă să întrețină imobilele transmise și să le mențină la standardele de calitate privind desfășurarea activităților specifice.

Art. 3.- În cazul în care nu se respectă destinația imobilelor acestea revin de drept în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4.- Predarea - preluarea imobilelor se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Educației și Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean Buzău și Municipiul Buzău, prin structurile specializate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern de transmitere.

Art. 5.- Primarul și secretarul general al municipiului Buzău vor iniția și realiza toate demersurile necesare emiterii Hotărârii de Guvern pentru trecerea imobilelor menționate la art. 1 din proprietatea statului în proprietatea municipiului Buzău, fiind împuterniciți în acest sens de către Consiliul Local prin prezenta hotărâre.

Art. 6.- Secretarul general al municipiului Buzău va asigura comunicarea Hotărârii Ministerului Educației și Cercetării și Inspectoratului Școlar Județean Buzău.

Art. 7.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații și Serviciului Financiar - Contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Laurențiu - Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 07 august 2020

Nr. 184

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 07 august 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 21 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

Domnul consilier local George Aurelian Vlad nu votează.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIULUI BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 234/CLM/29.07.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării în domeniul public al municipiului Buzău și administrarea Consiliului Local al

Municipiului Buzău a două imobile situate în municipiul Buzău

Temeiul de drept al proiectului de hotărâre îl reprezintă O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, unde la art. 292, alin. 1 se stipulează că trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se face (în cazul nostru) la cererea consiliului local al municipiului, prin hotărâre a Guvernului.

Palatul Copiilor Buzău și Clubul Sportiv Școlar, sunt repere importante ale municipiului, reprezintă o alternativă pentru petrecerea timpului liber al copiilor preșcolari și școlari prin derularea de activități instructiv-educative și sportive specifice, în afara cursurilor școlare.

De-a lungul timpului, instituțiile au fost frecventate de un număr foarte mare de copii din municipiul Buzău, iar nivelul de performanță obținut de către aceștia a fost recunoscut la nivel național și internațional.

Consiliul Local Buzău, în calitate de autoritate a administrației publice locale, cu atribuții în dezvoltarea economică și socială, profund implicată în asigurarea funcționalității serviciilor publice de interes local, inclusiv în ceea ce privește educația, învățământul, sănătatea și sportul, își exprimă disponibilitatea de a solicita Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea imobilelor, din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului și administrarea Consiliului Local Buzău.

Palatul Copiilor Buzău situat în bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 20 este format din construcție în suprafață de 258,00 m.p. și terenul aferent în suprafață de 2.063,00 m.p.

Clubul Sportiv Școlar Buzău situat în strada Spiru Haret nr. 8 bis este format din construcție în suprafață desfășurată de 733,84 m.p. și terenul aferent în suprafață de 2.440,00 m.p.

Având în vedere cele de mai sus, propun aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării în domeniul public al municipiului Buzău a Palatului Copiilor și a Clubului Sportiv Școlar.

În acest scop a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU

- Serviciul Evidență Patrimoniu și Licitații-

Nr. 81.237/29.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării în domeniul public al municipiului Buzău și administrarea Consiliului Local al

Municipiului Buzău a două imobile situate în municipiul Buzău

Temeiul de drept al proiectului de hotărâre îl reprezintă O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, unde la art. 292, alin. 1 se stipulează că trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se face (în cazul nostru) la cererea consiliului local al municipiului, prin hotărâre a Guvernului.

Palatul Copiilor Buzău și Clubul Sportiv Școlar, sunt repere importante ale municipiului, reprezintă o alternativă pentru petrecerea timpului liber al copiilor preșcolari și școlari prin derularea de activități instructiv-educative și sportive specifice, în afara cursurilor școlare.

De-a lungul timpului, instituțiile au fost frecventate de un număr foarte mare de copii din municipiul Buzău, iar nivelul de performanță obținut de către aceștia a fost recunoscut la nivel național și internațional.

Palatul Copiilor Buzău situat în bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 20 este format din construcție în suprafață de 258,00 m.p. și terenul aferent în suprafață de 2.063,00 m.p.

Clubul Sportiv Școlar Buzău situat în strada Spiru Haret nr. 8 bis este format din construcție în suprafață desfășurată de 733,84 m.p. și terenul aferent în suprafață de 2.440,00 m.p.

Propunem aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării în domeniul public al municipiului Buzău a Palatului Copiilor și a Clubului Sportiv Școlar.

Adoptarea acestui proiect de hotărâre constituie etapă obligatorie și prealabilă emiterii hotărârii de Guvern.

În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

ȘEF SERVICIU, Rodica Cuza


Întocmit, Emilia - Izabela Lungu