Hotărârea nr. 183/2020

Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

privind modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și concesionarea bunurilor

proprietate publică și privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 235/CLM/29.07.2020;

 • - raportul de specialitate nr. 81.411/29.07.2020 al Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturile și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al municipiului Buzău;

 • - contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat la 22 ianuarie 2009 cu S.C. Compania de Apă S.A. Buzău;

 • - prevederile art. 8, alin. (3), lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 12, alin. (1), lit. e), art. 18, alin. (1), lit. b) și alin. (2) și art. 20, alin. (1) din Legea privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și d), alin. (6), lit. a) și alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g) coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

 • A rt.1.- Se aprobă încetarea dreptului de concesiune pentru următoarele bunurile identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • A rt. 2 - Ca urmare a încetării concesiunii prevăzute la art. 1, se aprobă modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și concesionarea bunurilor proprietate publică și privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării următoarelor poziții:

 • - de la nr. crt. 288, cu nr. de inventar 10011,

 • - de la nr. crt. 804, cu nr. de inventar 1001,

 • - de la nr. crt. 871, cu nr. de inventar 23123,

 • - de la nr. crt. 881, cu nr. de inventar 501006,

 • - de la nr. crt. 882, cu nr. de inventar 502005,

 • A rt.2.- Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău va modifica potrivit prezentei hotărâri evidențele proprii.

 • A rt.3.- Predarea - primirea bunurilor prevăzute în prezenta hotărâre se va face prin proces - verbal de predare - preluare încheiat între părți în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

 • A rt.4.-  Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului

Administrare Patrimoniu și Licitații, Direcției Finanțe Publice Locale precum și Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

Eduard Pistol

Buzău, 07 august 2020

Nr. 183

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 07 august 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) și (3), lit. g) coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 21 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

Domnul consilier local Constantin Ionescu nu votează.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-PRIMAR-

Nr. 235/CLM/29.07.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și concesionarea bunurilor proprietate publică și privată a municipiului Buzău către

Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău

Prin Hotărârea nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău bunurile proprietate publică și privată a municipiului Buzău au fost concesionate, prin atribuire directă, Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, în conformitate cu prevederile art. 59, alin. (1) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, prevederi legale în vigoare la aceea dată.

La anexa nr. 2 au fost prevăzute mijloacele fixe aflate în patrimoniul public al Municipiului Buzău concesionate pentru activitatea de alimentare cu apă și canalizare.

În vederea reutilizării și refuncționalizării zonei adiacente lacului din Parcul Crâng se impune modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și concesionarea bunurilor proprietate publică și privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării pozițiilor cu nr. de inventar 10011, 502005, 23123, 1001 și 501006.

Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău va modifica potrivit prezentei hotărâri evidențele proprii.

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma și conținutul prezentat.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU

- Serviciul Administrare Patrimoniu și Licitații -Nr. 81.411/29.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și concesionarea bunurilor proprietate publică și privată a municipiului Buzău către

Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău

Municipiul Buzău intenționează să reutilizeze și să refuncționalizeze zona adiacentă lacului din Parcul Crâng.

Prin Hotărârea nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău bunurile proprietate publică și privată a municipiului Buzău au fost concesionate, prin atribuire directă, Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, în conformitate cu prevederile art. 59, alin. (1) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, prevederi legale în vigoare la aceea dată.

La anexa nr. 2 au fost prevăzute mijloacele fixe aflate în patrimoniul public al Municipiului Buzău concesionate pentru activitatea de alimentare cu apă și canalizare.

Se impune modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și concesionarea bunurilor proprietate publică și privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării pozițiilor cu nr. de inventar 10011, 502005, 23123, 1001 și 501006. Pentru aceste bunuri încetează dreptul de concesiune al Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău.

Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău va modifica potrivit prezentei hotărâri evidențele proprii

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui.

ȘEF SERVICIU, Rodica Cuza


Întocmit,

Emilia - Izabela Lungu

ANEXA

la Hotărârea nr. 183 din 07.08.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

L I S T A

BUNURILOR PENTRU CARE SE PROPUNE ÎNCETAREA CONCESIONĂRII

Nr. crt.

Denumirea bunului cf. anexei 2

Nr. inventar H.C.L. 323/2007 anexa 2

Valoare inventar

1

Atelier metrologie Crâng c-ție C2

10011

154.067,14

2

Castel apă uz. Apă 95 m.p. sursa apă Crâng

C14

502005

3.770,39

3

Stație pompare alim. Apă C15

23123

4.742,09

4

Uzina apă c-tie 185 m.p. + modernizare (08.2006) C16

1001

24.023,95

5

Clădire ad-tivă sursa Crâng 113 m.p. C20 C13, C17, C18

501006

437,26