Hotărârea nr. 182/2020

Hotărâre pentru aprobarea aderării comunelor Ulmeni și Costești, judeţul Buzău, prin Consiliile Locale ale comunelor Ulmeni și Costești, în calitate de membre asociate la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău – Mărăcineni”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-CONSILIUL LOCAL-

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea aderării comunelor Ulmeni și Costești, județul Buzău, prin Consiliile Locale ale comunelor Ulmeni și Costești, în calitate de membre asociate la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău - Mărăcineni"

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău întrunit în ședința ordinară:

Având în vedere:

  • - adresa ADI Buzău - Mărăcineni nr. 283/29.07.2020, înregistrată la Primăria Municpiului Buzău la nr. 233/CLM/29.07.2020;

  • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 233/CLM/29.07.2020;

  • - raportul Biroului Comerț și Transporturi Locale nr. 81.189/29.07.2020;

  • - avizul comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - Hotărârile Consiliilor Locale ale comunelor Ulmeni nr. 7/28.01.2019 și Costești nr. 4/28.01.2019 privind aderarea comunelor Ulmeni și respectiv Costești, în calitate de membre asociate la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău - Mărăcineni”;

  • - Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău -Mărăcineni" nr. 106/18.02.2019;

  • - prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;

  • - prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități

publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. a), d) și e), alin. (3), lit. d), alin. (7), lit. n), alin. (9), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. d) și f), coroborat cu art. 5, lit. cc), precum și art. 196, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1.- Se aprobă aderarea comunelor Ulmeni și Costești, județul Buzău, prin Consiliul Local al comunelor Ulmeni și Costești, în calitate de membre asociate la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău - Mărăcineni", structură cu personalitate juridică de drept privat și de utilitate publică, în scopul gestionării în comun a serviciului de transport public local de persoane.

Art. 2.- Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău - Mărăcineni".

Art. 3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Biroului Comerț și Transporturi Locale, precum și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău - Mărăcineni”, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Laurențiu - Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

Eduard Pistol

Buzău, 07 august 2020

Nr. 182

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 07 august 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. d) și f), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 21 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

-PRIMAR-

Nr. 233/CLM/29.07.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea aderării comunelor Ulmeni și Costești, județul Buzău, prin Consiliile Locale ale comunelor Ulmeni și Costești, în calitate de membre asociate la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

"Buzău - Mărăcineni"

În conformitate cu prevederile art. 89, alin (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005 și a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, Consiliile Locale ale comunelor Ulmeni și Costești, județul Buzău, au aprobat prin hotărâri aderarea comunelor Ulmeni și Costești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău - Mărăcineni" în scopul gestionării în comun a serviciului de transport public local de persoane.

Asocierea municipiului Buzău, membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău - Mărăcineni" cu localitățile Ulmeni și Costești este justificată de faptul că acestea vor contribui la realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare, precum exploatarea serviciului de transport public local de persoane.

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-Biroul Comerț și Transporturi Locale-

Nr. 81.189/29.07.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea aderării comunelor Ulmeni și Costești, județul Buzău, prin Consiliile Locale ale comunelor Ulmeni și Costești, în calitate de membre asociate la

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău - Mărăcineni"

Conform prevederilor art. 89, alin (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, două sau mai multe unități administrativ- teritoriale au dreptul ca, în limitele competențelor autorităților lor deliberative și executive, să coopereze și să se asocieze, în condițiile legii, formând asociații de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică.

Aceste asociații se constituie în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal. Autoritățile locale asociate își păstrează autonomia locală, iar finanțarea asociațiilor și a proiectelor derulate se realizează din contribuții de la bugetele locale administrativ-teritoriale, membre ale asociației, precum și din alte surse, în condițiile legii.

Prin Hotărârea nr. 7 din  28.01.2019 a Consiliului Local al Comunei

Ulmeni și Hotărârea nr. 4 din 28.01.2019 a Consiliului Local al Comunei

Costești s-a hotărât aderarea comunelor Ulmeni și Costești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău - Mărăcineni" în scopul gestionării în comun a serviciului de transport public local de persoane.

În sensul celor de mai sus, anexăm proiectul de hotărâre pentru a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Șef birou, Garofița Iordache