Hotărârea nr. 18/2020

Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 70975 situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinţii Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului şi strada Lt. Constantin Godeanu.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZAU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea dezlipirii imobilului - teren cu număr cadastral 70975 situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinții Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului și strada Lt. Constantin Godeanu

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-referatul primarului municipiului    Buzău,    înregistrat sub nr.

4/CLM/10.01.2020;

 • - raportul de specialitate nr. 3.592/10.01.2020 al Serviciului Evidență-Administrare Patrimoniu și Licitații din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - documentația cadastrală de dezlipire;

 • - calcul estimativ terenuri intravilane conform ” Ghid 2020 - Studiu de piață care conține valori informative consemnate pe piața imobiliară specifică anului precedent Județul Buzău - Pentru uzul notarilor publici ” înregistrat sub nr. 3.406/10.01.2020;

 • - prevederile art. 879, alin. (2), art. 880 din Legea nr. 287/2009 - Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 23, lit. e, art. 132, alin. 1, respectiv art. 135, alin. 1, lit. a și alin. 3 din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 286, alin. (1) și (4), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- Se aprobă dezlipirea imobilului - teren în suprafață de 4.385,00 m.p., proprietate publică a Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinții Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului și strada Lt. Constantin Godeanu, în două loturi, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire prevăzut în anexa nr. 1, astfel:

 • a) Lotul 1, teren în suprafață de 3.952,00 m.p., având valoarea estimată de 2.845.440,00 lei, prevăzut în anexa nr. 2;

 • b)  Lotul 2, teren în suprafață de 433,00 m.p. având valoarea estimată de 311.760,00 lei, prevăzut în anexa nr. 3.

Art.2. - Anexele nr. 1,2 și 3, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se împuternicește Primarul Municipiului Buzău să semneze actul autentic de dezlipire a terenului ce face obiectul prezentei hotărâri.

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Administrare Patrimoniu și Serviciului Financiar - Contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier lonuț - Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU CU ATRIBUȚII DELEGATE,

Elena Camelia Toma

Buzău, 30 ianuarie 2020

Nr. 18

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 30 ianuarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIULUI BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 4/CLM/10.01.2020

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului - teren cu număr cadastral 70975 situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinții Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului și strada Lt. Constantin Godeanu

Potrivit art. 129, alin. (2), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local are atribuții de administrare a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale.

Pentru amenajarea unei stații de autobuz modernă pe strada Ostrovului, este necesară realizarea operațiunii de dezlipire a imobilului - teren cu număr cadastral 70975 în două loturi.

Luând în considerare cadrul legal aplicabil în materie, în speță prevederile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23, lit. e), art. 132, alin. 1, respectiv art. 135, alin. 1, lit. a) și alin. 3 din Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, propun aprobarea dezlipirii imobilului - teren, proprietate publică a municipiului Buzău în suprafață de 4.385,00m.p., situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinții Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului și strada Lt. Constantin Godeanu, având numărul cadastral 70975, după cum urmează:

 • a) Lotul 1, teren în suprafață de 3.952,00 m.p;

 • b) Lotul 2, teren în suprafață de 433,00 m.p.

În sensul celor de mai sus s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

- Serviciul Evidență - Administrare Patrimoniu și Licitații -Nr. 3.592/10.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 70975 situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinții Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului și strada Lt. Constantin Godeanu

Pentru a veni în întâmpinarea locuitorilor municipiului Buzău care folosesc mijloacele de transport în comun, Municipiul Buzău intenționează să amenajeze o stație de autobuz modernă pe strada Ostrovului care să ofere condiții civilizate pentru așteptarea autobuzelor. Această locație a rămas printre puținele din municipiul Buzău în care călătorii așteaptă în vânt sau ploaie autobuzele, fără a avea posibilitatea de a se adăposti. Datorită localizării sale (zona centrală, Piața Stan Săraru, Biserica Sfinții Îngeri), traficul de călători în această zonă este foarte mare. La anumite ore din zi trotuarul care deservește stația de autobuz este efectiv blocat creeând astfel un disconfort major atât celor care așteaptă mijloacele de transport în comun cât și celor care vor să tranziteze în zonă.

În același timp locuitorii municipiului care în momentele de mare bucurie (nunți, botezuri) sau tristețe (înmormântări) au apelat la sprijinul spiritual al Parohiei Sfinții Îngeri au semnalat dificultățile pe care le întâmpină cu privire la accesul la lăcașul de cult din incinta Parcului Sfinții Îngeri.

Pentru amenajarea stației de autobuz este necesară realizarea operațiunii de dezlipire a imobilului cu număr cadastral 70975 în două loturi.

Luând în considerare cadrul legal aplicabil în materie, în speță prevederile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23, lit. e), art. 132, alin. 1, respectiv art. 135, alin. 1, lit. a) și alin. 3 din Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, propunem aprobarea dezlipirii imobilului - teren, proprietate publică a municipiului Buzău în suprafață de 4.385,00m.p., situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinții Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului și strada Lt. Constantin Godeanu, având numărul cadastral 70975, după cum urmează:

 • a) Lotul 1, teren în suprafață de 3.952,00 m.p;

 • b) Lotul 2, teren în suprafață de 433,00 m.p.

În acest sens s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui.

ȘEF SERVICIU

Marius - Liviu Badiu


Întocmit ,

Emilia- Izabela Lungu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Serviciul Evidență - Administrare Patrimoniu și Licitații Nr. 3.406/10.01.2020

CALCUL ESTIMATIV TERENURI INTRAVILANE CONFORM ” GHID 2020 -STUDIU DE PIATA CARE CONTINE VALORI INFORMATIVE CONSEMNATE PE PIATA IMOBILIARA SPECIFICA ANULUI PRECEDENT JUDETUL BUZAU - PENTRU UZUL NOTARILOR PUBLICI ”- PENTRU DOUA LOTURI DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL BUZAU, PARCUL SFINȚII ÎNGERI, DELIMITAT DE ALEEA TRANDAFIRILOR, STRADA OSTROVULUI ȘI STRADA LT. CONSTANTIN GODEANU

Conform Hotărârii nr. 246 din 26 noiembrie 2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea încadrării terenurilor din intravilanul și extravilanul municipiului Buzău pe zone și categorii de folosință, modificată și completată prin Hotărârea nr. 89 din 28 mai 2015, terenurile aferente celor două loturi din Parcul Sfinții Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului și strada Lt. Constantin Godeanu se încadrează în zona A - central.

Evaluarea estimativă s-a făcut Conform Ghidului 2020 în care valoarea de piață minimă a terenurilor aflate în zona A - central este 720 lei/m.p., rezultând următoarele:

 • a)  Lot 1, teren în suprafață de 3.952,00 m.p., având valoarea estimată de 2.845.440,00 lei;

 • b)  Lot 2, teren în suprafață de 433,00 m.p., având valoarea estimată de 311.760,00 lei.

Evaluarea s-a făcut în vederea dezlipirii imobilului, înscrierii în cartea funciară a municipiului și operarea modificărilor în inventarul domeniului public.

ȘEF SERVICIU

Marius - Liviu Badiu                                  Întocmit ,

Emilia- Izabela Lungu