Hotărârea nr. 179/2020

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Buzău, precum şi a Caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Buzău.

ANEXA Nr. 1 la Hotărârea Nr. 179/07.08.2020

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

REGULAMENTUL

SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT

ÎN MUNICIPIUL BUZĂU

ACTIVITĂȚILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE

A ENERGIEI TERMICE

CUPRINS

CUPRINS

DEFINITII SI ABREVIERI

CAPITOLUL 1 - Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1.1. - Domeniul de aplicare

SECȚIUNEA 1.2. - Documentație tehnică

SECȚIUNEA 1.3. - Îndatoririle personalului operativ

SECȚIUNEA 1.4. - Analiza și evidența incidentelor și avariilor

SECȚIUNEA 1.5. - Asigurarea siguranței de funcționare a instalațiilor

SECȚIUNEA 1.6. - Reglementarea Operatorului serviciului

CAPITOLUL 2 - Producerea energiei termice

SECȚIUNEA 2.1.- Dispoziții generale

SECȚIUNEA 2.2. - Exploatarea instalațiilor de producere a energiei termice

SECȚIUNEA 2.3. - Indicatori de performanță ai activității de producere a energiei termice ..36

Sub-secțiunea 2.3.1. - Racordarea unor noi utilizatori

Sub-secțiunea 2.3.2. - Întreruperea serviciului de producere a energiei termice

Sub-secțiunea 2.3.3. - Calitatea energiei

Sub-secțiunea 2.3.4. - Soluționarea sesizarilor și reclamatiilor utilizatorilor

SECȚIUNEA 2.4. - Drepturile și obligațiile Operatorului serviciului (producător)

CAPITOLUL 3 - Transportul, distribuția și furnizarea energiei termice

SECȚIUNEA 3.1. - Dispoziții generale

SECȚIUNEA 3.2. - Exploatarea rețelelor de transport și distribuție

SECȚIUNEA 3.3. - Exploatarea statiilor termice

SECȚIUNEA 3.4. - Indicatori de performanță ai serviciului de transport și distribuție

Sub-secțiunea 3.4.1. - Racordarea unor noi utilizatori

Sub-secțiunea 3.4.2. - Întreruperea serviciului de transport/distribuție a energiei termice

Sub-secțiunea 3.4.3. - Calitatea energiei

Sub-secțiunea 3.4.4. - Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor

SECȚIUNEA 3.5. - Indicatori de performanță ai serviciului de furnizare a energiei termice ..55

Sub-secțiunea 3.5.1. - Racordarea la SACET

Sub-secțiunea 3.5.2. - Contractarea energiei termice

Sub-secțiunea 3.5.3. - Măsurarea, facturarea și încasarea

Sub-secțiunea 3.5.4. - Calitatea energiei termice

Sub-secțiunea 3.5.6. - Relații echitabile între Operatorul serviciului și utilizator; citirea, facturarea și încasarea energiei termice

Sub-secțiunea 3.5.7. - Respectarea obligațiilor din licență

SECȚIUNEA 3.6. - Drepturile și obligațiile Operatorului serviciului (transport, disttribuție și

furnizare)

CAPITOLUL 4 - Măsurarea energiei termice

SECȚIUNEA 4.1 - Dispoziții generale

SECȚIUNEA 4.2 - Măsurarea energiei termice pe rețelele termice

CAPITOLUL 5 - Utilizatorii energiei termice

SECȚIUNEA 5.1 - Dispoziții generale

SECȚIUNEA 5.2. - Drepturile și îndatoririle utilizatorilor

CAPITOLUL 6 - Stabilirea și facturarea consumurilor de energie termica pentru încălzire și apa

calda de consum

SECȚIUNEA 6.1. - Dispoziții generale

SECȚIUNEA 6.2. - Citirea indicațiilor aparaturii de măsurare și înregistrarea datelor

SECȚIUNEA 6.3. - Stabilirea consumurilor

SECȚIUNEA 6.4. - Emiterea facturilor

SECȚIUNEA 6.5. - Conținutul-cadru al procedurii proprii de stabilire și facturare a

consumurilor de energie termica pentru utilizatori

CAPITOLUL 7 - Relația contractuală

CAPITOLUL 8 - Prețuri și tarife

CAPITOLUL 8 - Dispoziții finale și tranzitorii

ANEXA 1. - Valori în vigoare ale parametrilor din formulele de calcull  ANEXA 2 - Model de transmitere a datelor necesare verificării modului în care s-au determinat energia termica și volumul de apa rece pentru apa calda de consum precizate în factura în cazul

utilizatorilor necontorizati .........................................................................................................95

ANEXA 3 - Indicatori de performanță ai serviciului de alimentare cu energie termica...............99

DEFINITII SI ABREVIERI

„A.N.R.E.”

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

„Caietul serviciului”

Caietul de sarcini al activității de producere a energiei termice din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat în municipiul Buzău

„CT”

Centrală de producere a energiei termice

„Regulamentul Serviciului”

Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat, în Municipiul Buzău - activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice

„SACET”

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al Municipiului Buzău

CAPITOLUL 1 - Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1.1. - Domeniul de aplicare

Art. 1.     (1) Prevederile prezentului Regulament al Serviciului se aplică activităților de

producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat, în Municipiul Buzău, utilizată pentru încălzire și prepararea apei calde de consum, în condiții de eficiență și la standarde de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului.

 • (2) Prezentul Regulament al Serviciului reglementează desfășurarea activităților de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, livrată în sistem centralizat în Municipiul Buzău și utilizată pentru încălzire și prepararea apei calde de consum, în condiții de eficiență și la standarde de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului, precum și relațiile dintre Operatorul serviciului și utilizator.

 • (3) Prevederile Regulamentui Serviciului se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor din sistemul centralizat de alimentare cu energie termică.

 • (4) Operatorul serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat, în Municipiul Buzău, indiferent de forma de proprietate, organizare și de modul în care este organizată gestiunea serviciului în cadrul unității administrativ-teritoriale, se va conforma prevederilor prezentului Regulament al Serviciului.

 • (5) Condițiile tehnice și indicatorii de performanță prevăzuți în acest Regulament al Serviciului au caracter minimal. Consiliul local, după caz, poate aproba și alți indicatori de performanță sau condiții tehnice pentru serviciul de producere a energiei termice, pe baza unor studii de specialitate.

Art. 2.     (1) Serviciul de alimentare cu energie termica se înființează, se organizează și

funcționează pe baza următoarelor principii:

 • a) utilizarea eficienta a resurselor energetice;

 • b) dezvoltarea durabila a unităților administrativ-teritoriale;

 • c) diminuarea impactului asupra mediului;

 • d) promovarea cogenerarii de înaltă eficienta și utilizarea surselor noi și regenerabile de energie;

 • e) reglementarea și transparenta tarifelor și prețurilor energiei termice;

 • f) asigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor la rețelele termice și la serviciul public de alimentare cu energie termica;

 • g) "un condominiu - un sistem de încălzire".

Art. 3. Infrastructura tehnico-edilitara specifică, aparținând domeniului public sau privat al municipiului Buzău, care formează sistemul de alimentare centralizata cu energie termica al municipiul Buzău, este alcătuită dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional unitar constând din construcții, instalații, echipamente, dotări specifice și mijloace de măsurare, destinată producerii, transportului, distribuției și furnizarii energiei termice pe teritoriul localităților, care cupr inde:

 • a) centrale termice și/sau centrale electrice în cogenerare;

 • b) rețele de transport;

 • c) puncte termice/stații termice;

 • d) rețele de distribuție;

 • e) construcții și instalații auxiliare;

 • f) bransamente, până la punctele de delimitare/separare;

 • g) sisteme de măsura, control și automatizare.

Art. 4. În sensul prezentului Regulament al Serviciului, termenii, expresiile și abrevierile de mai jos se definesc după cum urmează:

 • 4.1. acces la rețea - dreptul operatorilor și al utilizatorilor de a se racorda/branșa, în condițiile legii, la rețelele termice;

 • 4.2. acord de furnizare de energie termica - acord scris care se da de către Operatorul serviciului, în legătură cu posibilitățile de livrare de energie termica sub forma de abur, condensat, apa fierbinte sau apa calda, unui utilizator, din instalațiile sale;

 • 4.3. agent termic - fluidul utilizat pentru acumularea, transferul termic și pentru transmiterea energiei termice;

 • 4.4. agent termic primar - fluidul care circulă în instalațiile de producere și transport al energiei termice;

 • 4.5. agent termic secundar - fluidul care circulă în instalațiile de distribuție și de utilizare a energiei termice;

 • 4.6. apa calda de consum - apa calda care îndeplinește condiții de potabilitate, utilizata în circuit deschis, utilizata în scopuri gospodărești sau igienico-sanitare;

 • 4.7. autoritatea de reglementare competentă - Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei, denumita în continuare A.N.R.E.;

 • 4.8. autorizație - act tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C, prin care se acordă unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune în funcțiune, a modifica, a repara și a exploata sisteme de repartizare a costurilor;

 • 4.9. avarie - eveniment sau succesiune de evenimente deosebite care au loc la un moment dat într-un obiectiv sau zona de sistem și care au drept consecința reducerea siguranței de funcționare, deteriorări importante de echipament, întreruperi în alimentarea cu energie termica pe durate mai mari de o ora;

 • 4.10. aviz de racordare - avizul scris care se da de către Operatorul serviciului în legătură cu posibilitățile și condițiile de alimentare cu energie termica sub forma de abur, condensat, apa fierbinte sau apa calda, unui utilizator, din instalațiile sale;

 • 4.11. branșament termic - legătură fizica dintre o rețea termica și instalațiile proprii ale unui utilizator;

 • 4.12. centrala electrica de cogenerare - ansamblu de instalații, construcții și echipamente necesare pentru producerea energiei electrice și termice în cogenerare;

 • 4.13. centrala termica - ansamblu de instalații, construcții și echipamente necesare pentru conversia unei forme de energie în energie termica;

 • 4.14. cogenerare - producere simultană de energie termica și de energie electrica și/sau mecanică în instalații tehnologice special realizate pentru aceasta;

 • 4.15. condensat - apa obținută prin condensarea aburului utilizat;

 • 4.16. condominiu - imobil, bloc de locuințe, clădire - proprietate imobiliară din care unele părți sunt proprietăți individuale, reprezentate de apartamente sau spații cu alta destinație decât cea de locuinta, iar restul, din părți aflate în proprietate comuna. Prin asimilare poate fi definit condominiu și un tronson, cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condițiile în care se poate delimita proprietatea comuna;

 • 4.17. consum de energie termica - cantitatea de căldură reținută de utilizator din purtatorii de energie termica ca diferența între cantitatea de căldură primită și cea restituită;

 • 4.18. consum pentru încălzire - consumul de energie termica folosită pentru încălzirea spațiilor din clădiri industriale, instituții, locuințe etc.;

 • 4.19. consum tehnologic - consum de energie termica pentru scopuri tehnologice;

 • 4.20. consumator de energie termica - persoana fizica sau juridică ce utilizează energie termica în scop propriu prin instalațiile proprii;

 • 4.21. contor de energie termica - mijloc de măsurare destinat sa masoare energia termica cedata, într-un circuit de schimb termic, de către un lichid numit agent termic, având în compunere un traductor de debit și doi senzori de temperatura;

 • 4.22. contract de furnizare - contractul încheiat între Operatorul serviciului, persoană juridică române, autorizate și/sau licentiate de autoritatea de reglementare competența, având ca obiect de activitate distribuția energiei termice în scopul vânzării acesteia și utilizator, cuprinzând cel puțin clauzele minimale, pe categorii de utilizatori, stabilite de autoritățile administrației publice locale și de autoritatea naționala de reglementare competența prin contractele-cadru;

 • 4.23. convenție - act juridic, anexa la contractul de furnizare a energiei termice, încheiat între un operator și un utilizator, prin care se stabilesc condițiile de facturare și plata a energiei termice la nivel de consumator din cadrul unui condominiu;

 • 4.24. distribuție a energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice de la operator sau rețeaua de transport către utilizator, inclusiv transformarea parametrilor agentului termic, realizată prin utilizarea rețelelor termice de distribuție;

 • 4.25. distribuitor - operatorul serviciului care are și calitatea de a presta serviciul de distribuție a energiei termice;

 • 4.26. grupuri de măsurare a energiei termice - ansamblul format din debitmetru, termorezistente și integrator, supus controlului metrologic legal, care măsoară cantitatea de energie termica furnizată unui utilizator;

 • 4.27. exploatare - ansamblul de operații și acțiuni executate pentru asigurarea continuității proceselor de producere, transport și distribuție a energiei termice în condiții tehnico-economice și de siguranță corespunzătoare, care constau în executarea controlului curent, a manevrelor și lucrărilor de întreținere curenta;

 • 4.28. furnizare a energiei termice - activitatea prin care se asigura, pe baze contractuale, comercializarea energiei termice între operatorul serviciului i și utilizatori;

 • 4.29. furnizor - operatorul serviciului care are și calitatea de a efectua serviciul de furnizare a energiei termice;

 • 4.30. grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a energiei termice necesare utilizatorului într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare a energiei termice;

 • 4.31. incident - evenimentul sau succesiunea de evenimente care conduce la modificarea stării anterioare de funcționare sau a parametrilor funcționali, în afară limitelor stabilite, care au loc la un moment dat într-o instalatie, indiferent de efectul asupra utilizatorilor și fără consecințe deosebite asupra instalațiilor;

 • 4.32. index de pornire - valoarea pe care o indica afisajul unui contor de energie termica/grup de măsurare a energiei termice înainte de momentul punerii în funcțiune;

 • 4.33. indicatori de performanță generali - parametri ai serviciului de furnizare pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate urmărite la nivelul Operatorului serviciului și pentru care sunt prevăzute sancțiuni în licenta, în cazul nerealizarii acestora;

 • 4.34. indicatori de performanță garantați - parametri ai serviciului public pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate și pentru care sunt prevăzute sancțiuni în licenta sau în contractul de furnizare, în cazul nerealizarii lor;

 • 4.35. instalații de producere a energiei termice - totalitatea construcțiilor și instalațiilor din centralele termice sau centralele electrice în cogenerare care produc un agent termic: abur, apa fierbinte sau apa calda. În sensul prezentului Regulament al Serviciului nu sunt cuprinse instalațiile centralelor electrice în cogenerare;

 • 4.36. instalații de transport și distribuție a energiei termice - ansamblul de conducte, instalații de pompare (altele decât cele din punctele termice și centralele termice sau centralele de producere a energiei electrice în cogenerare), alte instalații auxiliare cu ajutorul cărora se transporta, se transforma și se distribuie energia termica de la operatori la utilizatori;

 • 4.37. instalații de transformare a energiei termice - ansamblul instalațiilor prin care se realizează adaptarea parametrilor agenților termici la necesitățile utilizatorilor;

 • 4.38. 4.38. instalații ale utilizatorilor - totalitatea instalațiilor și receptoarelor care utilizează

energie termica furnizată, situate după punctul de delimitare;

 • 4.39. intervenție accidentala - complex de activități ce se executa pentru remedierea deranjamentelor, incidentelor și avariilor ce apar accidental în instalațiile aflate în regim normal de exploatare sau ca urmare a defectelor produse de fenomene naturale deosebite (cutremure, incendii, inundații, alunecări de teren etc.);

 • 4.40. întreținere curenta - ansamblul de operații de volum redus complexitate redusă, cu caracter programat sau neprogramat, având drept scop menținerea în stare tehnica corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalațiilor;

 • 4.41. licenta - actul tehnic și juridic emis de autoritatea de reglementare competența, prin care se recunosc unei persoane juridice române sau străine calitatea de operator al serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat, precum și capacitatea și dreptul de a furniza/presta serviciul reglementat și de a exploata sisteme de alimentare centralizata cu energie termica;

 • 4.42. loc de consum - ansamblul instalațiilor de utilizare ale unui utilizator, aflate în aceeași incinta, la aceeași adresa, alimentate din una sau mai multe stații termice/centrale termice;

 • 4.43. manevra - ansamblul de operații prin care se schimba starea operativă a echipamentelor și elementelor sau schema tehnologică în care funcționează acestea;

 • 4.44. mijloc de măsurare/măsura - aparat de măsurat, traductor, dispozitiv, echipament, instalatie sau material de referința care furnizează informații de măsurare privind parametrii agentului termic, puterea termica sau energia termica;

 • 4.45. operator al serviciului - persoana juridică română sau străină care are competența și capacitatea, recunoscute prin licenta, de a presta integral activitățile specifice serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat; prin hotărârea autorității administrației publice locale sau a asociației de dezvoltare comunitara, activitatea de producere a energiei termice poate fi prestată de unul sau mai mulți operatori;

 • 4.46. preț - contravaloarea unității de energie termica furnizată unui utilizator;

 • 4.47. preț binom - prețul de furnizare în care contravaloarea facturii de plată pe o anumită perioada este repartizata lunar pe o sumă fixa, independenta de cantitatea de energie consumată, și pe o sumă variabila, proporțională cu consumul efectuat în perioada respectiva;

 • 4.48. preț local - prețul format din prețul de producere a energiei termice și tarifele serviciilor de transport, distribuție și furnizare, aprobat de autoritatea administrației publice locale, cu avizul autorității de reglementare competente, pentru operatorul serviciului;

 • 4.49. preț local pentru populație - prețul pentru energia termica furnizată și facturată populației prin SACET, aprobat prin hotărâre a autorității administrației publice locale sau a asociației de dezvoltare comunitara, după caz, în conformitate cu prevederile legale;

 • 4.50. producere a energiei termice - activitatea de transformare a surselor primare sau a unor forme de energie în energie termica, inmagazinata în agentul termic;

 • 4.51. punct de delimitare/separare a instalațiilor - locul în care intervine schimbarea proprietății asupra instalațiilor unui SACET;

 • 4.52. punct termic - ansamblul instalațiilor din cadrul unui SACET, prin care se realizează adaptarea parametrilor agentului termic la necesitățile consumului unui utilizator. Punctul termic poate să apartina utilizatorului sau să fie în utilizarea operatorului serviciului;

 • 4.53. putere termica sau debitul de energie termica al instalațiilor de alimentare - cantitatea de căldură în unitatea de timp în MW;

 • 4.54. putere termica absorbită - cantitatea de căldură reținută din agenții termici, în unitatea de timp, în instalațiile de transformare sau de utilizare;

 • 4.55. putere termica avizată - puterea termica maxima aprobată prin acordul de furnizare a energiei termice, pentru care se dimensioneaza instalațiile ce se folosesc pentru alimentarea cu energie termica a unui utilizator;

 • 4.56. putere termica contractată - puterea termica maxima convenită a fi absorbită de un utilizator și înscrisă în contract. Puterea termica maxima este puterea determinata ca valoare medie pe timp de 60 de minute;

 • 4.57. putere termica minima de avarie - puterea termica absorbită, strict necesară utilizatorului, pentru menținerea în funcțiune a agregatelor care condiționeaza securitatea instalațiilor și a personalului, convenită ca valoare și durata pe baza datelor de proiect;

 • 4.58. putere termica minima tehnologică - puterea asigurata în regim de limitări (restrictii) unui utilizator, calculată ca cea mai mica putere termica necesară pentru menținerea în funcțiune, în condiții de siguranță, numai a acelor agregate și instalații impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de producție nerecuperabile. Pentru utilizatorii casnici, puterea termica minima tehnologică este acea putere care asigura o temperatura interioară de 12°C;

 • 4.59. racord termic - legătură dintre o rețea termica și o statie sau punct termic și/sau utilizator de energie termica;

 • 4.60. racord utilizator - legătură dintre o rețea de transport și/sau distribuție la instalațiile interioare aflate în exploatarea utilizatorului;

 • 4.61. reabilitare - ansamblul de operațiuni efectuate asupra unor echipamente și/sau instalații care, fără modificarea tehnologiei inițiale, restabilesc starea tehnica și de eficienta a acestora la un nivel apropiat de cel avut la punerea în funcțiune;

 • 4.62. regim de limitare (de restrictii) a consumului - situație în care este necesară reducerea la anumite limite a puterii termice absorbite de utilizator, cu asigurarea puterii minime tehnologice, fie ca urmare a lipsei de energie, fie ca urmare a indisponibilitatii pe o durată mai mare de 6 ore, a unor capacități de producere sau a unor rețele de transport și distribuție a energiei termice;

 • 4.63. rețea termica - ansamblul de conducte, instalații de pompare și instalații auxiliare cu ajutorul cărora energia termica se transporta în regim continuu și controlat între operatorul serviciului și stațiile și/sau punctele termice sau utilizatori;

 • 4.64. repartitor de costuri - aparat cu indicații adimensionale, destinat utilizării în cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, în scopul masurarii indirecte a:

 • - energiei termice consumate de corpul de încălzire pe care acesta este montat;

 • - energiei termice conținute în apa calda de consum și volumul apei calde de consum care trece prin aparat;

 • 4.65. repartizare a costurilor - totalitatea acțiunilor și activităților desfășurate de o persoană juridică, autorizata de autoritatea competentă, în scopul repartizării costurilor pe proprietăți individuale din imobilele tip condominiu;

 • 4.66. retehnologizare - ansamblul de operațiuni de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral și/sau fizic, cu tehnologii moderne, bazate pe concepții tehnice de data recenta, de vârf, în scopul creșterii producției, reducerii consumurilor specifice etc;

 • 4.67. schema normală - ansamblul de scheme termomecanice și hidromecanice a echipamentelor, instalațiilor și ansamblurilor de instalații în care vor funcționa acestea normal și care îndeplinesc condițiile de siguranță maxima, de asigurare a unor parametri normali, de elasticitate și economicitate, în funcție de echipamentele disponibile;

 • 4.68. serviciu public de alimentare cu energie termica - serviciu public de interes general care cuprinde totalitatea activităților desfășurate în scopul alimentarii centralizate cu energie termica a cel puțin doi utilizatori racordati la SACET;

 • 4.69. sistem de alimentare centralizata cu energie termica - SACET - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor și construcțiilor, situate într-o zona precis delimitata, legate printr-un proces tehnologic și funcțional comun, destinate producerii, transportului și distribuției energiei termice prin rețele termice pentru cel puțin 2 utilizatori;

 • 4.70. sistem pausal - modul de stabilire a consumului de energie termica în funcție de puterea termica și de numărul orelor de utilizare pe tipuri de receptoare termice, factorul de cerere sau alte elemente derivate din acestea;

 • 4.71. sisteme de repartizare a costurilor - ansamblu format din mai multe repartitoare de costuri, de același fel, armaturile și instalațiile aferente, montate în imobile de tip condominiu, care funcționează și este exploatat pe baza unui program de calcul specializat;

 • 4.72. situație de avarie - situație în care, datorită avarierii unor instalații din sistemul de producere, transport și/sau distribuție a energiei termice, nu se mai pot menține parametrii principali în limitele normale;

 • 4.73. stare operativă - starea normală sau anormala în care se pot găsi la un moment dat echipamentele sau instalațiile în cadrul schemelor tehnologice;

 • 4.74. sonda (senzor) de temperatura - subansamblu al unui contor de energie termica imersata într-un fluid (direct sau prin intermediul unei teci de protecție) care emite un semnal prelucrabil, în funcție de temperatura fluidului respectiv;

 • 4.75. statie termica - ansamblul instalațiilor din cadrul unui SACET, prin care se realizează transformarea și/sau adaptarea parametrilor agentului termic la necesitățile consumului mai multor utilizatori;

 • 4.76. subconsumator - persoana fizica sau juridică ale carei instalații de consum a energiei termice sunt racordate în aval de grupul de măsura al utilizatorului;

 • 4.77. suprafața echivalenta termic - mărime conventionala care caracterizează puterea termica a unei suprafețe de schimb de căldură, indiferent de forma acesteia, în condițiile stabilite de STAS 11984:1983, astfel încât un metru patrat de suprafața echivalenta termic cedează 525 W;

 • 4.78. tarif binom - tariful a cărui structura se compune dintr-o parte fixa constanta și o parte variabila proporțională cu consumul;

 • 4.79. taxa de putere termica - suma fixa, stabilită prin tarif anual pe unitatea de putere termica (debit) avizată de autoritatea de reglementare competența;

 • 4.80. traductor de debit - subansamblu al unui contor/grup de măsurare a energiei termice, care, traversat de agentul termic, emite semnale prelucrabile, în funcție de volum sau masa ori în funcție de debitul volumetric sau masic;

 • 4.81. transport al energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice de la operatori la rețelele termice de distribuție sau la utilizatorii racordati direct la rețelele termice de transport;

 • 4.82. transportator - operatorul serviciului care are și calitatea de a efectua serviciul de transport al energiei termice;

 • 4.83. utilizator de energie termica - unul sau mai mulți consumatori de energie termica, beneficiar al serviciului public de alimentare cu energie termica; în cazul condominiilor, prin utilizator se înțelege toți consumatorii din condominiul respectiv;

 • 4.84. utilizator de tip agricol - utilizatorul care folosește energia termica în sere, pentru creșterea pasarilor și animalelor, pentru fabricile de nutreturi combinate, pentru stațiile de uscat și granulat furaje verzi, stațiile de sortare oua, fructe și legume, stațiile de uscat cereale și de condiționat semințe, precum și pentru alți utilizatori similari;

 • 4.85. utilizator de tip industrial - utilizatorul, cu excepția celui agricol, care folosește de regula energia termica în scopuri tehnologice;

 • 4.86. utilizator comercial - utilizatorul care utilizează energia termica pentru încălzirea spațiilor comerciale și prepararea apei calde de consum;

 • 4.87. utilizator de tip urban - utilizatorul care utilizează energia termica pentru încălzirea locuinței, a birourilor instituțiilor, a obiectivelor social-culturale și pentru prepararea apei calde de consum. Consumul pentru populație se încadrează în consum de tip urban;

 • 4.88. zona de protecție/siguranța - zona adiacenta construcțiilor și instalațiilor SACET, extinsă și în spațiu, în care se introduc restrictii sau interdicții privind regimul construcțiilor și de exploatare a fondului funciar pentru asigurarea protecției și a funcționarii normale a obiectivului energetic, precum și în scopul evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și a mediului, stabilită prin norme tehnice emise de autoritatea de reglementare competența;

 • 4.89. zona unitară de încălzire - areal geografic aparținând unei unități administrativ-teritoriale, în interiorul căruia se poate promova o singura soluție tehnica de încălzire.

Art. 5. Termenii și expresiile folosite în prezentul Regulament al Serviciului vor fi revizuiți la apariția modificărilor legislative aplicabile.

Art. 6. Modul de organizare și funcționare a serviciului de alimentare cu energie termica, pe întregul ciclu tehnologic specific activităților de producere, transport, transformare, distribuție și furnizare a energiei termice, inclusiv a activităților privind dezvoltarea, retehnologizarea și reabilitarea sistemelor alimentare cu energie termica, are ca obiectiv:

 • a) asigurarea continuității și calității serviciului;

 • b) asigurarea resurselor necesare serviciului pe termen lung;

 • c) accesibilitatea prețurilor la consumator;

 • d) asigurarea competiției în producerea și furnizarea energiei termice, în condițiile accesului reglementat al operatorilor și utilizatorilor la rețelele termice de transport și distribuție;

 • e) creșterea eficienței energetice la producerea energiei termice, precum și asigurarea viabilității economice durabile a sistemului prin utilizarea la producere a instalațiilor de cogenerare de înaltă eficiență ;

 • f) asigurarea transparenței în stabilirea prețurilor și a tarifelor la energia termică;

 • g) instituirea și respectarea regimului de conducere, exploatare și control prin intermediul dispeceratelor specializate în gestiunea energiei termice;

 • h) realizarea obiectivelor locale și naționale privind protecția mediului prin reducerea emisiilor de noxe și a gradului de poluare;

 • i) creșterea siguranței în funcționare a instalațiilor;

 • j) proiectarea, execuția și exploatarea corelată a sistemelor de alimentare cu energie termică.

Art. 7. Energia termica furnizată utilizatorilor prin sistemul de alimentare cu energie termica trebuie să respecte, în punctele de delimitare/separare a instalațiilor, parametrii tehnologici și programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare și cerințele standardelor de performanță aprobate de autoritatea de reglementare competența.

Art. 8.     (1) Măsurarea energiei termice preluate sau furnizate de operatorul serviciului, prin

intermediul sistemului centralizat de alimentare cu energie termica, sub forma de apa fierbinte, apa calda, abur, agent termic pentru încălzire și de apa calda pentru consum, este obligatorie și se realizează prin montarea, de regula, la nivelul punctului de delimitare/separare a instalațiilor, a echipamentelor de măsurare-înregistrare și control, cu respectarea prevederilor specifice în domeniu, emise de autoritatea de reglementare competența.

 • (2) Punctul de delimitare poate fi reprezentat fizic printr-o armatura de separare montata pe conductele de transport sau de distribuție a energiei termice sau prin locul de trecere a conductelor la limita unei incinte.

 • (3) Instalațiile din amonte de punctul de delimitare aparțin sau sunt în administrarea operatorului serviciului, iar cele din aval aparțin sau sunt în administrarea operatorului serviciului sau utilizatorului, după caz. Notiunile de amonte și aval corespund sensului de parcurgere a instalațiilor dinspre operator spre utilizator.

 • (4) Prin excepție de la alin. (1), în cazul amplasarii echipamentelor de măsurare în alt punct, cu acordul părților, se stabilește prin contract valoarea corectiei datorate pierderilor de căldură și de agent termic între punctul de delimitare și punctul de măsurare. (2) Punctul de delimitare poate fi reprezentat fizic printr-o armătură de separare montată pe conductele de transport a energiei termice.

Art. 9.     (1) În toate aceste cazuri, armaturile de separare, inclusiv elementele de imbinare cu

conductele aferente, sunt exploatate de cel care furnizează energia termica, delimitarea făcându-se la perechea de flanse din aval de armatura de separare.

 • (2) Delimitarea instalațiilor la armaturile de separare se face între:

 • a) operatorul serviciului care exploatează rețelele de transport și distribuție și utilizatorul de tip industrial, agricol, urban sau comercial;

 • b) utilizator și subconsumatorul sau.

Art. 10. Delimitarea la limita incintei se face astfel:

 • a) la limita de proprietate a operatorului, în cazul alimentarii în exclusivitate a unui utilizator, direct dintr-o centrala termica sau centrala de producere a energiei electrice în cogenerare, prin conducte care nu fac parte din rețeaua publică de transport a energiei termice și nu trec pe domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale;

 • b) la limita de proprietate pe care se afla amplasata centrala termica sau de producere a energiei electrice în cogenerare, făcându-se și delimitarea dintre operator și transportator;

 • c) la limita de proprietate a utilizatorului, în cazul alimentarii acestuia prin intermediul unei stații termice amplasate în afară incintei acestuia și din care se alimentează mai mulți utilizatori;

 • d) la limita de proprietate a utilizatorului, pe proprietatea acestuia, în cazul alimentarii acestuia prin intermediul unui punct termic, indiferent dacă acesta se afla în proprietatea utilizatorului sau în cea a Operatorului serviciului;

 • e) la limita statiei termice aflate în proprietatea sau în administrarea distribuitorului sau în proprietatea unui utilizator, la 1 m distanta de zidul statiei, în afară acesteia;

 • f) la robinetul de pe racordul utilizatorului din conducta de distribuție, în cazul când rețelele termice care alimentează mai mulți utilizatori sunt amplasate în subsoluri tehnice sau trec prin incintele utilizatorilor.

SECȚIUNEA 1.2. - Documentație tehnică

Art. 11.   (1) Prezentul Regulament al Serviciului stabilește documentația tehnică minimă din

toate unitățile de producere, transport și distribuție a energiei termice.

 • (2) Detalierea prevederilor prezentului Regulament al Serviciului privind modul de întocmire, păstrare și reactualizare a evidentei tehnice se va face prin instrucțiuni/proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

 • (3) Pentru uniformizarea documentelor utilizate în unitățile de producere, transport și distribuție a energiei termice se vor folosi tipizate și/sau rapoarte de date aprobate de autoritatea de reglementare competența.

 • (4) Personalul de conducere al operatorului serviciului răspunde de existenta, corecta completare și păstrare a documentațiilor tehnice conform prevederilor prezentului Regulament al Serviciului.

Art. 12. Proiectarea și executarea sistemelor de producere, transport sau distribuție centralizata a energiei termice sau a părților componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele și prescripțiile tehnice de proiectare și execuție în vigoare avizate, după caz, de autoritățile de reglementare competente.

Art. 13.   (1) Documentațiile referitoare la construcțiile energetice se vor întocmi, completa și

păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției".

 • (2) Operatorul serviciului va avea și va actualiza următoarele documente, în măsura în care i-au fost predate sau reconstituirea lor intră în sarcina acestuia:

 • a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

 • b) planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;

 • c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și instalațiilor aflate în exploatare, inclusiv cele subterane, actualizate cu toate modificările sau completările;

 • d) planurile clădirilor sau ale construcțiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la zi;

 • e) studiile, datele geologice, geotehnice și hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare, precum și cele privind gospodărirea apelor, cu avizele necesare, actualizate în funcție de modificările efectuate de operatorul serviciului;

 • f) cărțile tehnice ale construcțiilor;

 • g) documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

 • h) procesele-verbale de constatare în timpul execuției și planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

 • i) proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;

 • j) documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor, cu:

 • - procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

 • - procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;

 • - procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

 • - procese-verbale de punere în funcțiune și, după caz, de dare în exploatare;

 • - lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice;

 • - procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor;

 • k) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui agregat și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

 • l) instrucțiunile furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

 • m) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

 • n) planurile de dotare cu mijloace de stingere a incendiilor și amplasarea acestora, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

 • o) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu, trecute în fișele de post, pentru întreg personalul;

 • p) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului, obținute în condițiile legii;

 • q) inventarul instalațiilor și liniilor electrice conform instrucțiunilor în vigoare;

 • r) instrucțiuni privind accesul în incintă și instalații;

 • s) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

 • t) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc.;

 • u) bilanțul de proiect și rezultatele bilanțurilor/măsurătorilor periodice întocmite/efectuate conform prevederilor legale, inclusiv bilanțurile de mediu.

 • (3) Documentele se vor păstra la sediul operatorului serviciului, pe raza sa de operare, sau la punctele de lucru.

Art. 14.   (1) Documentația de bază a lucrărilor cu datele generale necesare exploatării, întocmită

de agenți economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.

 • (2) Agenții economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, și să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.

 • (3) Organizațiile de execuție și/sau montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situații și de execuție, modificate conform situației de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției.

 • (4) În timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant fără avizul acestuia.

Art. 15.   (1) Autoritatea publică locală (UAT Buzău), precum și operatorul care are în gestiune

serviciul public, au obligația să-și organizeze o arhiva tehnica pentru păstrarea documentelor de baza prevăzute la art. 13 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu usurinta.

 • (2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele și documentele aflate în arhivă.

 • (3) Înstrăinarea sub orice formă a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhivă este interzisă.

 • (4) La încheierea activității, operatorul serviciului va preda, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau în copie.

 • (5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menționa:

 • a) data întocmirii documentului;

 • b) numărul de exemplare originale;

 • c) calitatea celui care a întocmit documentul;

 • d) numărul de copii executate;

 • e) necesitatea copierii, numele, prenumele și calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite și calitatea celui care a aprobat copierea;

 • f) data fiecărei revizii sau actualizări;

 • g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea și calitatea celui care a aprobat;

 • h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;

 • i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat și a celor care le-au restituit.

Art. 16.   (1) Pentru toate echipamentele trebuie să existe fișe tehnice, care vor conține toate

datele din proiect, din documentațiile tehnice predate de furnizorii de echipamente sau de executanți și din datele de exploatare luate de pe teren, certificate prin acte de recepție care trebuie să confirme corespondența lor cu realitatea.

 • (2) Pe durata exploatării, în fișele tehnice se vor trece date privind:

 • a) incidentele sau avariile;

 • b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;

 • c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauză;

 • d) reparațiile planificate sau pentru înlăturarea incidentelor/avariilor;

 • e) costul reparațiilor accidentale sau planificate;

 • f) lista de piese și/sau subansambluri înlocuite cu ocazia reparației accidentale sau planificate;

 • g) agentul economic/compartimentul intern care a realizat reparația accidentală sau planificată;

 • h) perioada cât a durat reparația, planificată sau accidentală;

 • i) comportarea neconformă în exploatare între două reparații planificate;

 • j) data scadentă și tipul următoarei reparații planificate (lucrări de întreținere curentă, revizii tehnice, reparații curente și capitale);

 • k) data scadentă a următoarei verificări periodice;

 • l) buletinele de încercări periodice și după reparații.

 • (3) Fișele tehnice se întocmesc pentru agregatele de bază, pentru fundațiile utilajelor și echipamentelor, pentru instalațiile de legare la pământ, dispozitivele de protecție și pentru instalațiile de comandă, teletransmisie și telecomunicații.

 • (4) Pentru baraje, canale de aducțiune și evacuare, clădiri, coșuri de fum și altele asemenea, precum și pentru instalațiile de ridicat, cazane și recipiente sub presiune se va întocmi și folosi documentația cerută de normele legale în vigoare.

 • (5) Separat de fișele tehnice, pentru agregatele de bază (echipament sau aparataj) se va ține o evidență a lucrărilor de întreținere curentă, revizii tehnice, reparații curente și capitale.

Art. 17.   (1) Agregatele de bază, echipamentele auxiliare (pompe, motoare, degazoare etc.),

precum și principalele instalații mecanice (rezervoare, poduri rulante, macarale etc.) trebuie să fie prevăzute cu plăcuțe indicatoare cuprinzând datele de identificare ale echipamentului respectiv, în conformitate cu normele în vigoare.

 • (2) Toate echipamentele menționate la alin. (1), precum și conductele, barele electrice, instalațiile independente trebuie să fie numerotate și inscripționate după un sistem care să permită identificarea rapidă și ușor vizibilă în timpul exploatării.

 • (3) La punctele de conducere operativă a exploatării trebuie să se găsească atât schemele generale ale instalațiilor (schemele normale de funcționare electrice și termomecanice), cât și, după caz, cele ale instalațiilor de auxiliare (combustibil, apă de răcire, aer comprimat, alimentarea cu apă a instalațiilor fixe de stins incendiul, iluminatul principal și de siguranță etc.), potrivit specificului activității și atribuțiilor.

 • (4) Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situației reale din teren, iar numerotarea și notarea din scheme trebuie să corespundă identificării reale a instalațiilor conform alin. (2).

 • (5) Schemele normale de funcționare vor fi afișate la loc vizibil.

Art. 18.   (1) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea

operativă a instalațiilor trebuie să fie clare, exacte, să nu permită interpretări diferite pentru o aceeași situație, să fie concise și să conțină date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal și anormal de funcționare și asupra modului de acționare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.

 • (2) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialități care concură la exploatarea, întreținerea sau repararea echipamentului și trebuie să cuprindă cel puțin:

 • a) îndatoririle, responsabilitățile și competențele personalului de operare;

 • b) descrierea construcției și funcționării echipamentului, inclusiv scheme și schițe explicative;

 • c) reguli referitoare la exploatarea echipamentelor în condiții normale (manevre de pornire/oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere și punere sub tensiune etc.);

 • d) reguli privind controlul echipamentului în timpul funcționării în exploatare normală;

 • e) parametrii normali, limită și de avarie ai echipamentului;

 • f) reguli de prevenire și lichidare a avariilor;

 • g) reguli de prevenire și stingere a incendiilor;

 • h) reguli de anunțare și adresare;

 • i) enumerarea funcțiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însușirea instrucțiunii/procedurii și promovarea unui examen sau autorizarea;

 • j) măsuri pentru asigurarea protecției muncii.

 • (3) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne se semnează de către coordonatorul locului de muncă și sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului serviciului desemnată în acest sens, menționându-se data intrării în vigoare.

 • (4) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie, certificându-se prin aplicarea sub semnătură a unei mențiuni "valabil pe anul .....". Modificările și

completările se aduc la cunoștință sub semnătură personalului obligat să le cunoască și să aplice instrucțiunea/procedura respectivă.

Art. 19.   (1) Operatorul serviciului trebuie să elaboreze, să revizuiască și să aplice

instrucțiuni/proceduri tehnice interne.

 • (2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), operatorul serviciului va întocmi liste cu instrucțiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de muncă. Lista instrucțiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel puțin:

 • a) instrucțiuni/proceduri tehnice interne generale;

 • b) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalațiilor principale, după caz:

 • - alimentarea cu combustibil;

 • - tratarea chimică a apei;

 • - cazane de abur;

 • - cazane de apă fierbinte;

 • - cazane de apă caldă;

 • - turbine cu abur sau gaze, motoare termice;

 • - generatoare electrice;

 • - boilere de termoficare;

 • - circuitul hidrotehnic și de răcire;

 • - instalațiile de aer comprimat;

 • - instalațiile electrice ale serviciilor interne și racord la sistem;

 • - instalații de control, măsură și automatizare;

 • - instalațiile de comandă, semnalizări blocaje și protecții;

 • - instalații de apă de incendiu (pompe, bazine, generatoare de spumă, rețea, hidranți exteriori și interiori);

 • - alte instalații definitorii pentru procesul tehnologic;

 • c) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru principalele agregate și instalații auxiliare, după caz:

 • - pompe de alimentare;

 • - pompe de circulație;

 • - degazoare;

 • - stații de reducere-răcire, stații de răcire, stații de reducere;

 • - preîncălzitoare de apă;

 • - transformatoare de abur;

 • - ventilatoare de aer și gaze de ardere;

 • - preîncălzitoare de aer și calorifere;

 • - alte agregate și instalații auxiliare componente ale procesului tehnologic;

 • d) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;

 • e) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;

 • f) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru protecții și automatizări;

 • g) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreținere.

Art. 20.   (1) În instrucțiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisă schema normală de

funcționare a fiecărui echipament și pentru fiecare instalație, menționându-se și celelalte scheme admise de funcționare a instalației, diferite de cea normală, precum și modul de trecere de la o schemă normală la altă variantă.

(2) Pe scheme se va figura simbolic starea normală de funcționare a elementelor componente.

(3) Abaterile de la funcționarea în schemă normală se aprobă de conducerea tehnică a operatorului serviciului și se consemnează în evidențele operative ale personalului de operare și de conducere operativă.

Art. 21.   (1) Personalul operativ va întocmi zilnic situații cu datele de exploatare, dacă acestea

nu sunt înregistrate și memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezintă forma primară a evidenței tehnice.

 • (2) Documentația operativă și evidențele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte și deranjamente constatate în funcționarea instalațiilor sau pentru creșterea eficienței și siguranței în exploatare.

SECȚIUNEA 1.3. - Îndatoririle personalului operativ

Art. 22.   (1) Personalul de operare se compune din toți salariații care deservesc instalațiile de

producere, a energiei termice, având ca sarcină de serviciu principală supravegherea funcționării și executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

 • (2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, competențele și responsabilitățile personalului operativ se trec în fișa postului și în regulamentele/procedurile tehnice interne.

 • (3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operatorul serviciului în procedurile proprii, în funcție de:

 • a) gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;

 • b) gradul de automatizare a instalațiilor;

 • c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;

 • d) necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic;

 • e) existența teletransmisiei datelor și a posibilităților de executare a manevrelor de la distanță;

 • f) posibilitatea intervenției rapide pentru prevenirea și lichidarea incidentelor, avariilor și incendiilor.

 • (4) În funcție de condițiile specifice de realizare a serviciului, operatorul serviciului poate stabili ca personalul să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalații, amplasate în locuri diferite.

Art. 23. Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fișa postului personalului de operare, privitor la exploatare și execuție operativă, constau în:

 • a) supravegherea instalațiilor;

 • b) controlul curent al instalațiilor;

 • c) executarea de manevre;

 • d) lucrări de întreținere periodică;

 • e) lucrări de întreținere neprogramate;

 • f) lucrări de intervenții accidentale.

Art. 24.   (1) Lucrările de întreținere periodice sunt cele prevăzute în instrucțiunile furnizorilor

de echipamente, regulamente de exploatare tehnică și în instrucțiunile/procedurile tehnice interne și se execută de regulă fără oprirea agregatelor de bază.

 • (2) Lucrările de întreținere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor și vor fi definite în fișa postului și în instrucțiunile de exploatare.

Art. 25.   (1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să mențină regimul cel mai sigur

și economic în funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de regim și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.

 • (2) Instalațiile, echipamentele sau agregatele trebuie supravegheate conform sistemului de supraveghere stabilit, dacă este în funcțiune sau izolat sub presiune.

 • (3) Înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalul de timp stabilit în proceduri și începe odată cu manevrele de aducere a echipamentului respectiv din starea "în rezervă rece" în starea "în rezervă caldă" și se face pe toată perioada cât acesta este "în rezervă caldă" sau "în funcționare", în condițiile stabilite la Art. 21.

 • (4) În cazul opririi echipamentului, înregistrarea datelor trebuie realizată până la stabilizarea temperaturilor la nivelul celor ale mediului, conform instrucțiunilor proiectantului sau ale furnizorului de echipament.

 • (5) În cazul pornirii unor echipamente la care, conform instrucțiunilor, trebuie asigurată o anumită viteză de încărcare sau paliere, înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalele de timp stabilite, până la stabilizarea parametrilor normali de funcționare.

SECȚIUNEA 1.4. - Analiza și evidența incidentelor și avariilor

Art. 26.   (1) În scopul creșterii siguranței în funcționare a serviciului de producere a energiei

termice și al continuității livrării energiei termice, Operatorul serviciului va întocmi proceduri de analiză operativă și sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalațiile centralei de producere a energiei termice, stabilindu-se măsuri privind creșterea fiabilității echipamentelor și schemelor tehnologice, îmbunătățirea activității de exploatare, întreținere și reparații și creșterea nivelului de pregătire și disciplină a personalului.

 • (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului Regulament al Serviciului și se vizează, după caz, de autoritatea administrației publice locale.

 • (3) Modul de analiză și evidență a evenimentelor accidentale care au loc exclusiv în instalațiile de producere a energiei termice în cogenerare se va realiza conform prevederilor legale.

 • (4) În cazul în care evenimentele produc consecințe în SACET, acestea vor fi analizate conform dispozițiilor prezentului Regulament al Serviciului.

Art. 27. Evenimentele ce se analizează se referă în principal la:

 • a) defecțiuni curente;

 • b) deranjamente din centrala de producere a energiei electrice si termice;

 • c) incidente și avarii;

 • d) abaterile sistematice ale parametrilor energiei termice;

 • e) limitările de consum impuse de anumite situații existente la un moment dat în sistem.

Art. 28.   (1) Defecțiunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea normală sau ca o

deficiență a echipamentelor sau a instalațiilor, care nu duce la oprirea acestora.

(2) Defecțiunile se constată de către personalul de operare în timpul supravegherii și controlului instalațiilor și se remediază în conformitate cu procedurile aprobate.

(3) Defecțiunile pentru a căror remediere este necesară intervenția altui personal decât cel operativ sau oprirea utilajului/instalației se înscriu în registrul de defecțiuni.

Art. 29.   (1) Deranjamentele din rețele de transport și distribuție sunt acele defecțiuni care

conduc la întreruperea serviciului pentru utilizatorii alimentati de la o ramura a rețele i de transport sau dintr-o rețea de distribuție aferentă unei stații termice sau a unei centrale termice de cartier.

 • (2) Deranjamentele din centralele termice constau în declanșarea voita sau oprirea forțată a unui echipament sau instalatie, care nu influențează în mod direct producerea de energie termica, fiind caracteristice echipamentelor și instalațiilor anexa. Se considera deranjament și declansarile agregatelor auxiliare care au determinat intrarea automată în funcțiune a agregatului de rezerva.

Art. 30. Se consideră incidente următoarele evenimente:

 • a) declanșarea sau oprirea forțată a instalațiilor de producere a energiei termice indiferent de durată, dar care nu îndeplinesc condițiile de avarie;

 • b) declanșarea sau oprirea forțată a agregatelor auxiliare, fără ca acestea să fie înlocuite prin anclanșarea automată a rezervei și care conduce la reducerea cantității de energie termică produsă; c) reducerea puterii termice sau a parametrilor de livrare a agentului termic sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durată mai mare de 15 minute, ca urmare a defecțiunilor din instalațiile proprii.

Art. 31. Nu se consideră incidente următoarele evenimente:

 • a) ieșirea din funcțiune a unei instalații ca urmare a acționării corecte a elementelor de protecție și automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalație, ieșirea din funcțiune fiind consecința unui incident localizat și înregistrat în acea instalație;

 • b) ieșirea din funcțiune sau retragerea din exploatare a unei instalații sau părți a acesteia, datorită unor defecțiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice, corespunzătoare scopului acestora;

 • c) ieșirea din funcțiune a unei instalații auxiliare sau a unui element al acesteia, dacă a fost înlocuit automat cu rezerva, prin funcționarea corectă a anclanșării automate a rezervei, și nu a avut ca efect reducerea puterii termice livrate utilizatorului;

 • d) retragerea accidentală din funcțiune a unei instalații sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defecțiuni, dacă a fost înlocuit cu rezerva și nu a afectat alimentarea cu energie termică a utilizatorilor;

 • e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalații pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamități;

 • f) oprirea unor instalații care generează întreruperi sau reduceri în livrarea energiei termice astfel cum au fost convenite în scris cu utilizatorii.

Art. 32. Se consideră avarii următoarele evenimente:

 • a) întreruperea accidentală, totală sau parțială, a livrării agentului termic către operatorul serviciului, cu afectarea utilizatorilor de tip urban, pe o perioadă mai mare de 4 ore,

 • b) întreruperea accidentală, totală sau parțială, a livrării agentului termic către utilizatorii de tip industrial, comercial sau agricol pe o perioadă mai mare decât limitele prevăzute în contracte;

 • c) defectarea sau ieșirea accidentală din funcțiune a agregatelor auxiliare sau a unor instalații sau subansambluri din instalațiile de producere a energiei termice, care conduce la reducerea puterii termice utilizabile cu mai mult de 10%, pe o durată mai mare de 72 de ore;

 • d) defectarea sau ieșirea accidentală din funcțiune a unor instalații de producere a energiei termice, indiferent de efectul asupra utilizatorilor, dacă face ca acestea să rămână indisponibile pe o durată mai mare de 72 de ore;

 • e) defectarea sau ieșirea accidentală din funcțiune a instalațiilor de producere a energiei termice care conduce la reducerea energiei termice livrate cu mai mult de 50% pe o durată mai mare de o oră;

 • f) întreruperea parțială sau totală a alimentării cu energie termică a municipiului Buzău pe o durată mai mare de 30 de minute.

Art. 33. Dacă pe durata desfășurării evenimentului, ca urmare a consecințelor avute, acesta își schimbă categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toată durata desfășurării lui în categoria avariei.

Art. 34. Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor respective, de către factorii de răspundere ai operatorului serviciului, de regulă, împreună cu cei ai autorităților administrației publice locale.

Art. 35. Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui să aibă următorul conținut:

 • a) locul și momentul apariției incidentului sau avariei;

 • b) situația înainte de incident sau avarie, dacă se funcționa sau nu în schemă normală, cu indicarea abaterilor de la aceasta;

 • c) condițiile care au favorizat apariția și dezvoltarea evenimentelor;

 • d) reconstituirea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor înregistrărilor computerizate și declarațiilor personalului;

 • e) manevrele efectuate de personal în timpul desfășurării și lichidării evenimentului;

 • f) situația funcționării semnalizărilor, protecțiilor și automatizărilor;

 • g) efectele produse asupra instalațiilor, dacă au rezultat deteriorări ale echipamentelor, cu descrierea deteriorării;

 • h) efectele asupra utilizatorilor de energie termică, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;

 • i) stadiul verificărilor preventive, reviziile și reparațiile pentru echipamentul sau protecțiile care nu au funcționat corespunzător;

 • j) cauzele tehnice și factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente; k) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului și modul de respectare a instrucțiunilor;

l) influența schemei tehnologice sau de funcționare în care sunt cuprinse instalațiile afectate de incident sau avarie;

m) situația procedurilor/instrucțiunilor de exploatare și reparații și a cunoașterii lor, cu menționarea lipsurilor constatate și a eventualelor încălcări ale celor existente;

n) măsuri tehnice și organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor și responsabilităților.

Art. 36.    (1) Analiza incidentelor și avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea

acestora.

 • (2) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor și consecințelor sunt necesare probe, încercări, analize de laborator sau obținerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.

 • (3) În cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau montării instalației, a deficiențelor echipamentului, a calității slabe a materialelor sau datorită acțiunii sau inacțiunii altor persoane fizice sau juridice asupra ori în legătură cu instalația sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicați pentru punct de vedere.

 • (4) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului serviciului care are în gestiune instalațiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament și/sau a executantului, după caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului serviciului sau a autorității administrației publice locale.

 • (5) Dacă avaria sau incidentul afectează sau influențează funcționarea instalațiilor aflate în administrarea altor utilizatori, operatorul serviciului va solicita de la aceștia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor și informațiilor necesare analizării avariei sau incidentului.

Art. 37.   (1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular-tip

denumit "fișă de incident", iar la exemplarul care rămâne la operator serviciului se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.

 • (2) Conținutul minim al fișei de incident va fi în conformitate cu prevederile Art. 35.

Art. 38.   (1) În vederea satisfacerii în condiții optime a necesităților de alimentare continua cu

energie termica, operatorul serviciului va urmări evidentierea distinctă a intreruperilor și limitarilor, a duratei și a cauzelor de întrerupere a utilizatorilor, inclusiv a celor cu cauze în instalațiile acestora, dacă au afectat funcționarea instalațiilor proprii.

 • (2) Situația centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial autorității administrației publice locale.

Art. 39.   (1) În cazul deteriorării echipamentelor, analiza acestora se face în scopul determinării

indicatorilor de fiabilitate a acestora în condiții de exploatare.

 • (2) Pentru evidențierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit "fișă pentru echipament deteriorat" care se anexează la fișa incidentului.

 • (3) Pentru evidențierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice, manipulării, reparațiilor sau întreținerii necorespunzătoare, neefectuării la timp a reparațiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din funcțiune a acestor echipamente sau a instalației din care fac parte și care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut această înlocuire) și care au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii, operatorul serviciului va ține o evidență separată pe tipuri de echipamente și cauze.

 • (4) Evidențierea defecțiunilor și deteriorărilor se face și în perioada de probe de garanție și punere în funcțiune după montare, înlocuire sau reparație capitală.

Art. 40.   (1) Fișele de incidente și de echipament deteriorat reprezintă documente primare

pentru evidența statistică și aprecierea realizării indicatorilor de performanță.

(2) Păstrarea evidenței se face la operator serviciului pe toată perioada cât acesta operează.

(3) La încheierea activității de operare se aplică prevederile Art. 15. alin. (4).

SECȚIUNEA 1.5. - Asigurarea siguranței de funcționare a instalațiilor

Art. 41.   (1) Pentru creșterea siguranței în funcționare a serviciului de alimentare cu energie

termica și a continuității alimentarii cu energie termica a utilizatorilor, operatorul serviciului va întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalațiile Operatorului serviciului (producere).

 • (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului Regulament al Serviciului.

Art. 42. Manevrele în instalații se execută pentru:

 • a) modificarea regimului de funcționare a instalațiilor sau ansamblului de instalații, fiind determinate de necesitățile obiective de adaptare a funcționării la cerințele utilizatorilor, realizarea unor regimuri optime de funcționare, reducerea pierderilor etc., având un caracter frecvent și executându-se mereu la fel, denumite manevre curente;

 • b) modificarea configurației instalațiilor sau grupurilor de instalații, fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic, precum și cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe și redarea lor în exploatare, denumite manevre programate;

 • c) izolarea echipamentului defect și restabilirea circuitului funcțional tehnologic al instalației sau ansamblului de instalații, executate cu ocazia apariției unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor.

Art. 43. În sensul prezentului Regulament al Serviciului, nu sunt considerate manevre în instalații modificările regimurilor de funcționare care au loc ca urmare a acțiunii sistemelor de automatizare și protecție sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instrucțiunilor de exploatare, fără modificarea schemei de funcționare aprobate.

Art. 44. Manevrele trebuie concepute astfel încât:

 • a) succesiunea operațiilor în cadrul manevrelor să asigure desfășurarea normală a acestora;

 • b) trecerea de la starea inițială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operații; c) ordinea de succesiune a operațiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instrucțiunile de exploatare a echipamentului sau a instalației la care se execută

manevra;

 • d) să fie analizate toate implicațiile pe care fiecare operație le poate avea atât asupra instalației în care se execută manevra, cât și asupra restului instalațiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punct de vedere al siguranței în exploatare;

 • e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operațiile care se pot executa simultan fără a se condiționa una pe alta, în funcție de numărul de executanți și de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră;

 • f) să se țină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecție a muncii;

 • g) fiecare operație de acționare asupra unui element prin comandă de la distanță să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau verificarea realizării efectului corespunzător.

Art. 45. Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalația în care se vor executa operațiile cerute de manevră, să dispună de schema detaliată corespunzătoare situației din teren și schema tehnologică de executare a manevrei.

Art. 46. Manevrele în instalații se efectuează numai pe baza unui document scris, numit foaie de manevră, care trebuie să conțină:

 • a) tema manevrei;

 • b) scopul manevrei;

 • c) succesiunea operațiilor;

 • d) notații în legătură cu dispunerea și îndeplinirea operațiilor;

 • e) persoanele care execută sau au legătură cu manevra și responsabilitățile lor.

Art. 47. După scopul manevrei, foaia de manevră poate fi:

 • a) foaie de manevră permanentă al cărei conținut este prestabilit în instrucțiunile/procedurile tehnice interne, putându-se folosi la:

 • - manevre curente;

 • - anumite manevre programate, cu caracter curent;

 • - anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent;

 • b) foaie de manevră pentru manevre programate al cărei conținut se întocmește pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale și care prin caracterul său necesită o succesiune de operații ce nu se încadrează în foile de manevră permanente.

Art. 48. Manevrele cauzate de accidente se execută fără foaie de manevră, iar cele de lichidare a incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucțiunilor de lichidare a incidentelor.

Art. 49.   (1) Întocmirea, verificarea și aprobarea foilor de manevră se fac de către persoanele

desemnate de operatorul serviciului, care au pregătirea necesară și asigură executarea serviciului operativ și tehnico-administrativ.

 • (2) Nu se admite verificarea și aprobarea foilor de manevră telefonic.

 • (3) În funcție de necesitate, la foaia de manevră se anexează o schemă de principiu referitoare la manevra care se efectuează.

 • (4) Foaia de manevră întocmită, verificată și aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalația sau ansamblul de instalații în cauză conform procedurilor aprobate.

Art. 50. Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi inițiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate și care răspund de necesitatea efectuării lor.

Art. 51. Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, programate, probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar și nici să nu se întârzie admiterea la lucru.

Art. 52.   (1) Manevra începută de personalul nominalizat în foaia de manevră trebuie terminată,

de regulă, de același personal chiar dacă prin aceasta se depășește ora de terminare a programului normal de muncă, în condițiile legii.

 • (2) Excepțiile de la dispozițiile alin. (1) vor fi prevăzute în regulamentele proprii ale serviciului de producere a energiei termice.

Art. 53.   Operatorul serviciului va stabili prin decizie și procedură internă nomenclatorul cu

manevrele ce se execută pe bază de foi de manevră permanente sau pe bază de instrucțiuni/proceduri tehnice interne.

Art. 54.   (1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucțiunilor

de proiectare și/sau ale furnizorului de echipament cu privire la probele tehnologice și punere în funcțiune.

 • (2) În perioadele de probe tehnologice și punere în funcțiune, manevrele și operațiile respective cad în sarcina organizației care execută montajul cu participarea personalului de exploatare.

Art. 55. Constatările, informațiile și anunțările operative legate de manevre, funcționarea echipamentelor, incidente, accidente se vor înscrie în evidențele operative, atât de persoana care le comunică, cât și de persoana care le primește, notându-se ora constatării, comunicării sau primirii, cui i s-au comunicat sau de la cine s-au primit, precum și numele și funcția acestuia.

 • (2) Dispozițiile și aprobările operative se vor înscrie în evidențele operative atât de persoana care le dă, cât și de persoana care le primește, notându-se datele de identificare și ora.

Art. 56.   (1) În cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevră, nu este necesară

înscrierea în evidențele operative a dispozițiilor sau aprobărilor primite, a operațiilor executate, a confirmărilor făcute, toate acestea operându-se în foaia de manevră.

 • (2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidențele operative ale instalației executarea acestora conform foii de manevră, ora începerii și terminării manevrei, starea operativă, configurația etc., în care s-au adus echipamentele respective, precum și orele la care s-au executat operațiile care prezintă importanță în funcționare a echipamentelor, instalațiilor sau ansamblurilor de instalații.

 • (3) Este obligatorie înscrierea tuturor montărilor și demontărilor de flanșe oarbe folosite pentru blindarea circuitelor, precum și admiterile la lucru, respectiv terminarea lucrărilor.

Art. 57.   (1) Trecerea de la schema normală la o schemă variantă se admite numai în cazurile

de prevenire de incidente, accidente și incendii, precum și în cazurile de indisponibilitate a unor echipamente componente ale instalațiilor respective, personalul de deservire operativă și de comandă operativă răspunzând de manevra făcută.

(2) Trecerea de la schema normală la una din schemele variantă se va face pe baza foii de manevră și cu asistență tehnică.

Art. 58. Orice persoană care execută, coordonează, conduce, dispune, aprobă sau participă la pregătirea, coordonarea, efectuarea manevrelor în instalațiile termomecanice din CET trebuie să cunoască prevederile privind executarea manevrelor în instalații și să le aplice.

SECȚIUNEA 1.6. - Reglementarea Operatorului serviciului

Art. 59.   (1) Autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de alimentare cu energie

termică în sistem centralizat este A.N.R.E.

(2) Pentru prestarea serviciului public, operatorul serviciului trebuie să dețină licență acordata de autoritatea de reglementare competentă.

(3) Prețul energiei termice se aprobă de către autoritatea publică locală, cu avizul A.N.R.E.

CAPITOLUL 2 - Producerea energiei termice

SECȚIUNEA 2.1.- Dispoziții generale

Art. 60.   (1) Producerea energiei termice reprezintă activitatea organizată prin care se realizează

în instalațiile din centralele termice sau centralele electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență, agent termic sub formă de abur, apă fierbinte sau apă caldă, necesar asigurării încălzirii și preparării apei calde de consum pentru locuințe, instituții publice, agenți economici etc.

(2) Activitatea de producere a energiei termice se desfășoară în condiții de tratament egal pentru toți operatorii de producere, fiind interzise orice discriminări.

Art. 61. Exploatarea instalațiilor de producere a energiei termice și a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență se va realiza avându-se în vedere următoarele: a) funcționarea de durată, fără avarii, cu disponibilitate maximă, în scopul asigurării continuității în alimentarea cu energie termică a utilizatorilor;

b) asigurarea sarcinii termice necesare utilizatorilor, a parametrilor și calității agentului termic, precum și a domeniului de reglare a sarcinii;

c) asigurarea regimului economic de funcționare, având la bază instrucțiunile furnizorului de echipament și probele la punerea în funcțiune a instalației.

Art. 62. În fișa postului personalului de exploatare și întreținere a instalațiilor de producere a energiei termice se vor introduce obligatoriu următoarele atribuții:

 • a) asigurarea funcționării sigure și continue a instalațiilor astfel încât alimentarea cu energie termică a utilizatorilor să se facă fără întreruperi;

 • b) cunoașterea instalațiilor pe care le are în exploatare și a instrucțiunilor de exploatare;

 • c) asigurarea unei exploatări conform instrucțiunilor și diagramelor de reglaj;

 • d) menținerea echipamentelor și a instalațiilor în stare de funcționare perfectă în scopul evitării degradărilor sau deteriorărilor;

 • e) menținerea în limitele prescrise a parametrilor agenților termici, conform regimurilor de funcționare stabilite;

 • f) cunoașterea și respectarea prevederilor referitoare la instalațiile pe care le deservește/întreține.

SECȚIUNEA 2.2. - Exploatarea instalațiilor de producere a energiei termice

Art. 63. Instalațiile de producere a energiei termice vor fi exploatate corespunzător instrucțiunilor tehnice interne specifice fiecărui agregat, în conformitate cu instrucțiunile furnizorului de echipamente și proiectantului, privitor la:

 • a) regimurile de pornire, de încărcare, de descărcare și de oprire, în corelație cu agregatele care îl deservesc și pe care le deservește;

 • b) parametrii limită la care se interzice exploatarea;

 • c) cazurile în care instalația trebuie oprită imediat;

 • d) parametrii de funcționare economică pentru asigurarea consumului specific și propriu tehnologic minim, în funcție de sarcină;

 • e) parametrii de control privind funcționarea sigură, inclusiv a instalațiilor auxiliare.

Art. 64. Instalarea, exploatarea și verificarea instalațiilor de producere a energiei termice (agregate de cazane, schimbătoare de căldură pentru prepararea agenților termici, transformatoarelor de abur etc.), trebuie să corespundă proiectelor și condițiilor tehnice de calitate conform normelor și prescripțiilor în vigoare.

Art. 65. La locurile de muncă specifice vor fi afișate instrucțiuni privind atribuțiile și responsabilitățile personalului de exploatare, tabele cu valorile maxime și minime ale parametrilor admiși ale instalației de producere a energiei electrice și termice în cogenerare și a celei de producere a energiei termice; vor fi afișate valorile parametrilor pentru realizarea consumului specific și propriu tehnologic, diagrama de reglaj în funcție de condițiile meteorologice, modul de intervenție a personalului de exploatare în caz de incendii sau avarii.

Art. 66.   (1) Instalațiile de producere producere a energiei termice, precum și instalațiile de

producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență, se exploatează și se verifică conform prescripțiilor furnizorilor de echipamente.

 • (2) Cazanele, precum și alte recipiente sub presiune aflate sub incidența prezentului Regulament al Serviciului se exploatează și se verifică conform prescripțiilor Inspectoratului de Stat pentru Cazane și Instalații de Ridicat.

 • (3) În timpul funcționării se vor executa verificări funcționale, de siguranță și probe profilactice conform instrucțiunilor de punere în funcțiune și exploatare, inclusiv pentru instalația de alimentare cu combustibil, de evacuare a gazelor de ardere etc.

 • (4) Pentru punerea în funcțiune și în timpul funcționarii se vor executa verificări funcționale, de siguranță și probe profilactice conform instrucțiunilor de punere în funcțiune și exploatare, inclusiv pentru instalatia de alimentare cu combustibil, de evacuare a gazelor de ardere etc.

 • (5) La instalațiile cu agent termic apa calda controlul și verificarea măsurilor de siguranță sunt cele prevăzute în STAS 7132:86.

Art. 67. Instalațiile de cazan vor funcționa numai cu apă tratată care îndeplinește condițiile prevăzute în specificațiile tehnice ale furnizorilor de echipamente.

Art. 68. Fiecare centrala termica va avea un registru în care se vor consemna distinct pentru fiecare cazan evenimentele și datele apărute în timpul exploatării:

 • a) starea tehnica a instalațiilor la primirea-predarea schimbului;

 • b) ora aprinderii și stingerii focului;

 • c) ordinea cronologică a operațiunilor efectuate în timpul asigurării serviciului, a manevrelor și a altor lucrări de revizii și reparații;

 • d) defecțiunile importante apărute la agregatele de baza și auxiliare;

 • e) descrierea cronologică a manevrelor efectuate în cazuri de avarii;

 • f) descrierea avariilor și deranjamentelor intervenite în timpul exploatării;

 • g) elementele suprafețelor de încălzire deteriorate și înlocuite, cu schite pentru identificarea locurilor;

 • h) dispozițiile operative primite pe scara ierarhica;

 • i) manevre de porniri, opriri, încărcări și descărcări;

 • j) spalari și curatiri chimice efectuate;

 • k) funcționarea sau nefunctionarea protectiilor și supapelor de siguranță;

 • l) indicii chimici ai apei, aburului și condensatului.

Art. 69. Lista datelor și evenimentelor menționate la Art. 68. nu este limitativă, iar acele date care sunt arhivate electronic pot să nu fie cuprinse în registru.

Art. 70.   (1) Regimul de exploatare a unui cazan trebuie să corespundă indicațiilor fișei sale de

regim, elaborată conform instrucțiunilor date de furnizorul de echipamente, bazate pe măsurătorile și încercările la punerea în funcțiune efectuate în vederea verificării performanțelor garantate.

 • (2) Încercările pentru stabilirea regimurilor de exploatare a cazanului trebuie efectuate și în următoarele cazuri, când vor fi elaborate noi fișe de regim:

 • a) după o reparație capitală;

 • b) după introducerea unor modificări constructive;

 • c) la trecerea pe un nou combustibil;

 • d) dacă apar abateri permanente de la valorile normale ale parametrilor nominali când este necesară clarificarea cauzelor acestora.

 • (3) Fișa de regim trebuie să conțină, în funcție de sarcina cazanului, parametrii care trebuie urmăriți în funcționare pentru a se asigura o ardere completă a combustibilului și încadrarea temperaturilor gazelor de ardere și ale apei/aburului în fasciculele de țevi în limitele prescrise de furnizorul de echipament.

Art. 71. Instalațiile de cazane trebuie exploatate astfel încât excesul de aer în gazele de ardere, temperatura gazelor de ardere la ieșirea din cazan, cantitatea de particule necombustibile în gazele de ardere să fie cele stabilite de furnizorul de echipament, în fișa de regim și să nu depășească valorile stabilite de normele de mediu în vigoare, iar pierderile de particule gazoase combustibile în gazele de ardere să fie nule.

Art. 72. Operatorul serviciului va elabora instrucțiuni tehnice interne specifice fiecarei instalații de producere, în care trebuie să detalieze în amănunt toate operațiunile necesare unei corecte exploatări și conservări în cazul opririlor pe o durată mai mare de timp, în conformitate cu specificațiile tehnice ale furnizorilor de echipamente.

Art. 73. În centralele termice se va urmări cu prioritate siguranța instalațiilor, prin asigurarea funcționării:

 • a) dispozitivelor și armăturilor de siguranță, în vederea opririi focului și a alimentării cu combustibil la cazane, în cazul depășirii valorilor limită de presiune și temperatură ale agentului termic;

 • b) dispozitivelor și armăturilor de siguranță, în vederea opririi alimentării cu agent termic primar la schimbătoarele de căldură, în cazul depășirii valorilor limită de presiune și temperatură ale agentului termic secundar;

 • c) dispozitivelor și armăturilor de siguranță și oprirea alimentării cu combustibil, în cazul depășirii valorilor limită la vasele de expansiune;

 • d) întregului ansamblu de protecții și instalații de automatizare.

Art. 74.   (1) Agentul termic livrat sub formă de apă fierbine, la ieșirea din CT-uri, trebuie să

aibă temperatura prevăzută în diagrama de reglaj.

(2) Abaterea temperaturii apei fiebinți la ieșirea din centrala termică poate fi de maximum +2% față de temperatura prevăzută în diagrama de reglaj.

(3) Controlul temperaturilor trebuie să reprezinte o operație permanentă în exploatarea CT-uri, prin înregistrarea continuă a acesteia, sau consemnându-se orar în registrul de exploatare temperaturile tur și retur ale agentului termic până la asigurarea înregistrării și memorării prin intermediul unui sistem informatic.

Art. 75. În cazul unor situații neprevăzute ca: schimbarea bruscă a climatului exterior, oprirea sau schimbarea programului de furnizare la unii utilizatori, avarii locale, care pot modifica necesarul de energie termică, se face corectarea regimului de exploatare prin reglarea parametrilor agentului termic.

Art. 76. În scopul stabilirii unui echilibru între energia termică necesară și cea produsă se vor folosi, după caz:

 • a) mijloace de reglare automate sau manuale de variație a cantității de căldură produsă în cazane sau în instalația de cogenerare;

 • b) alegerea numărului de echipamente ce alcătuiesc instalația de cogenerare și/sau a numărului de cazane în funcțiune;

 • c) variația temperaturii agentului termic la ieșirea din cazane;

 • d) variația debitului în circuitele centralei și pe rețelele de agent termic primar prin utilizarea exclusivă a pompelor cu turație variabilă.

Art. 77. Abaterea valorii presiunii apei în rețelele de apa fierbinte la ieșirea din centrala termica și la întoarcere, față de graficul de repartizare a presiunilor și a sistemului de reglare adoptat, va fi stabilită în contractul de furnizare.

Art. 78. Creșterea sau scăderea temperaturii agentului termic trebuie să se execute treptat și uniform, cu viteza de variație stabilită de proiectant.

Art. 79. Exploatarea și întreținerea cazanelor de apă fierbinte se vor face în conformitate cu prescripțiile furnizorului de echipamente, cu prescripțiile I.S.C.I.R., cu prevederile prezentului Regulament al Serviciului, precum și cu instrucțiunile tehnice interne ale centralelor de producere a energiei termice.

Art. 80. Pentru buna funcționare a instalațiilor de producere a energiei termice se va asigura activitatea de mentenanță preventivă conform instrucțiunilor/procedurilor tehnice interne întocmite pe baza recomandărilor furnizorilor de echipamente și a instrucțiunilor de exploatare ale proiectantului.

SECȚIUNEA 2.3. - Indicatori de performanță ai activității de producere a energiei termice

Art. 81. În vederea urmăririi respectării indicatorilor anuali tehnici de performanță, operatorul serviciului (producător) trebuie să asigure:

 • a) programarea lucrărilor de întreținere și mentenanță;

 • b) evidența întreruperilor pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță preventivă

 • c) evidența întreruperilor pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță corectivă, urmare a incidentelor și avariilor accidentale;

 • d) măsurarea energiei termice, în conformitate cu prevederile CAPITOLULUI 4 - Măsurarea energiei termice din prezentul Regulament al Serviciului.

Art. 82. Indicatorii anuali tehnici de performanță ai activității de producere a energiei termice sunt:

 • a) eficiența globală de producere a energiei termice în centralele termice;

 • b) gradul de disponibilitate a echipamentelor de producere a energiei termice.

Art. 83. Indicatorii de performanță pentru serviciul de producție a energiei termice se stabilesc pentru:

 • a) racordarea unor noi utilizatori la centralele de producere a energiei termice;

 • b) întreruperea serviciului de producere a energiei termice;

 • c) calitatea energiei termice;

 • d) soluționarea sesizarilor și reclamatiilor utilizatorilor.

Art. 84. În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, producătorii trebuie să asigure:

 • a) evidenta reclamatiilor și sesizarilor utilizatorilor;

 • b) evidenta solicitărilor de racordare la rețelele termice a unor noi consumatori, în concordanta cu capacitatile de producere, și a avizelor tehnice de racordare emise;

 • c) evidenta rezultatelor activităților privind calitatea energiei termice produse și livrate utilizatorilor rețelelor termice;

 • d) programarea lucrărilor de întreținere și mentenanta;

 • e) continuitatea serviciului de producere a energiei termice prestat utilizatorilor rețelelor termice.

Sub-secțiunea 2.3.1. - Racordarea unor noi utilizatori

Art. 85.    (1) La solicitarea scrisă a oricărui utilizator al serviciului de producere a energiei

termice, existent sau potențial, cu privire la realizarea unui nou racord/bransament termic sau modificarea unui racord/bransament termic existent care are implicații asupra cantităților de energie termica produsă sau asupra parametrilor ori a tipurilor de agent termic produs, Operatorul serviciului (producător) este obligat sa analizeze cererea și, dacă este tehnic posibil, sa emita un aviz tehnic în acest sens.

 • (2) Răspunderea Operatorului serviciului (producător) este până la punctul de delimitare dintre instalațiile acestuia și cele ale utilizatorului, specificat în contract.

Art. 86. Indicatorii anuali de performanță pentru racordarea unor noi utilizatori la centralele de producere a energiei termice sunt:

 • a) numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru asigurarea alimentarii cu energie termica a unor noi consumatori sau pentru modificarea parametrilor agentului termic produs, diferențiat pe tipuri de agenți termici;

 • b) numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de racordare din partea utilizatorului până la primirea de către acesta a avizului tehnic de racordare este mai mic de 15/30/60 de zile.

Sub-secțiunea 2.3.2. - Întreruperea serviciului de producere a energiei termice

Art. 87.    (1) Operatorul serviciului (producător) trebuie să anunțe utilizatorii, în scris, cu 10 zile

lucrătoare înainte, despre necesitatea efectuării lucrărilor de reparații necuprinse în programul inițial, altele decât cele accidentale, pentru a stabili de comun acord data și durata intreruperilor respective.

 • (2) În cazul intreruperilor accidentale, Operatorul serviciului (producător) trebuie să realizeze realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectați.

 • (3) Operatorul serviciului (producător) va inregistra toate reclamațiile, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare, numele și funcția persoanei care a preluat reclamația/sesizarea. Orice reclamație ulterioară se va referi la numărul de înregistrare.

 • (4) Personalul Operatorului serviciului (producător) va indica reclamantului, pe cat posibil, durata aproximativă până la restabilirea alimentarii. Pentru aceasta, personalul din centrul de preluare a reclamatiilor va trebui să se informeze permanent de mersul lucrărilor de remediere.

 • (5) Operatorul serviciului (producător) va asigura permanenta unor echipe specializate care să restabileasca alimentarea cu energie termica într-un timp minim posibil.

 • (6) Operatorul serviciului (producător) asigura sosirea echipei de intervenție în maximum 60 minute din momentul anunțării întreruperii în alimentare.

 • (7) După efectuarea remedierilor, operatorul serviciului (producător) are obligația de a se interesa, la fiecare dintre utilizatori, de buna funcționare în alimentarea cu energie termica.

Art. 88. Indicatorii anuali de performanță pentru întreruperi neprogramate sunt:

 • a) numărul de întreruperi neprogramate prevăzute la art. 88 alin. (1);

 • b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate prevăzute la art. 88 alin. (1), pe tipuri de utilizatori;

 • c) numărul de întreruperi accidentale;

 • d) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale, pe tipuri de utilizatori;

 • e) durata medie a intreruperilor accidentale, pe tipuri de utilizatori.

Art. 89. Întreruperea producerii energiei termice, necesară pentru lucrări planificate de reparații și întreținere stabilite prin contract, va fi anunțată utilizatorilor cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte.

Art. 90. Indicatorii anuali de performanță pentru întreruperi programate sunt:

 • a) numărul de întreruperi programate;

 • b) durata medie a intreruperilor programate;

 • c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi, pe categorii de utilizatori;

 • d) numărul de întreruperi cu durata programata depășită.

Sub-secțiunea 2.3.3. - Calitatea energiei

Art. 91. Cu excepția cazurilor de forta majoră, Operatorul serviciului (producător) are obligația să asigure agentul termic la utilizator la parametrii de calitate, presiune, temperatura, debit și indici chimici prevăzuți în contract și în prezentul Regulament al Serviciului.

Art. 92. Abaterile maxime ale parametrilor de calitate ai agentului termic sunt cele prevăzute în prezentul Regulament al Serviciului, iar regimurile intermitente se stabilesc de comun acord între Operatorul serviciului (producător) și utilizatori, prin contract.

Art. 93. La reclamația scrisă privind un parametru de calitate al energiei termice, Operatorul serviciului (producător) va verifica parametrul în punctul de delimitare și va informa utilizatorul de rezultatele analizei efectuate și de măsurile luate.

Art. 94. Termenul pentru răspuns la reclamații referitoare la unul sau mai mulți parametri de calitate ai agentului termic este de 30 zile calendaristice.

Art. 95. Fiecare reclamație se va inregistra, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare, numele și funcția persoanei care a preluat reclamația/sesizarea. Orice reclamație ulterioară se va referi la numărul de înregistrare.

Art. 96. Indicatorii anuali de performanță privind calitatea energiei termice produse sunt: a) numărul de reclamații privind calitatea energiei termice pe tipuri de agent termic;

 • b) numărul de reclamații care sunt din vina Operatorului serviciului (producător);

 • c) numărul intervalelor de funcționare a centralelor de producere a energiei termice având cel puțin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit cu valoare mai mica decât limita inferioară, respectiv mai mare decât limita superioară a abaterii prevăzută în prezentul Regulament al Serviciului sau contract, pe tipuri de agent termic;

 • d) durata medie de funcționare a centralelor de producere a energiei termice având cel puțin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit cu o valoare mai mica decât limita inferioară, respectiv mai mare decât limita superioară a abaterii prevăzută în prezentul Regulament al Serviciului sau contract, pe tipuri de agent termic;

 • e) numărul de ore de funcționare a centralelor termice, inclusiv cele în cogenerare, cu agent termic impurificat, din vina utilizatorului;

 • f) numărul de reclamații care nu au putut fi rezolvate.

Sub-secțiunea 2.3.4. - Soluționarea sesizărilor și reclamatiilor utilizatorilor

Art. 97. Operatorul serviciului (producător) este obligat să asigure alimentarea cu energie termica a oricărui utilizator în condițiile în care acesta se afla în aria teritorial-administrativă a SACET, este racordat la acesta și se încadrează în condițiile prevăzute prin contract.

Art. 98. Operatorul serviciului (producător) a energiei termice va permite utilizatorilor accesul în instalațiile sale în vederea citirii sistemelor de măsurare utilizate la decontare.

Art. 99. Operatorul serviciului (producător) este obligat sa instituie și sa răspundă printr-un sistem de înregistrare, investigare, soluționare privind reclamațiile făcute la adresa sa de către utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor.

Art. 100. Indicatorii anuali de performanță privind soluționarea sesizărilor și reclamatiilor utilizatorilor sunt:

 • a) numărul de sesizări scrise, dovedite ca fiind justificate, privind nerespectarea de către producător a obligațiilor prevăzute în licenta;

 • b) numărul de încălcări ale obligațiilor producătorului rezultate din analizele efectuate de autoritatea competentă și modul de soluționare pentru fiecare caz în parte.

Art. 101. Operatorul serviciului (producător) va urmări și inregistra indicatorii de performanță pe baza unei proceduri proprii, aprobată de autoritatea administrației publice locale.

Art. 102. Pentru înregistrarea sesizarilor și reclamatiilor, Operatorul serviciului (producător) va organiza:

 • a) un centru de relații cu utilizatorii prevăzut cu acces la registratura;

 • b) un serviciu telefonic pe toată durata de livrare a energiei termice (de preferat permanent);

 • c) un compartiment specializat pentru înregistrarea și sinteza datelor.

SECȚIUNEA 2.4. - Drepturile și obligațiile Operatorului serviciului (producător)

Art. 103. Operatorul serviciului (producător) are următoarele obligații principale:

 • a) să livreze energia termica oricărei persoane fizice sau juridice solicitante care are licenta pentru alimentarea cu energie termica sau care este utilizator de energie termica, în limita capacității instalațiilor și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare și a condițiilor tehnice impuse prin licența și prin clauzele contractuale;

 • b) să asigure livrarea energiei termice în rețelele de transport, de distribuție sau în instalațiile utilizatorului, potrivit standardelor și/sau normelor tehnice în vigoare și contractelor încheiate, precum și controlul calitativ și cantitativ al acestor parametri;

 • c) sa mențină o rezervă de combustibil, cu excepția celui gazos, la un nivel suficient, pentru îndeplinirea obligațiilor privind producerea și furnizarea energiei termice pentru cel puțin o luna;

 • d) să se conformeze, din punct de vedere operativ, cerințelor dispecerului coordonator și sa înființeze, după caz, trepte proprii de dispecerat;

 • e) să asigure eficienta energetica și economia de combustibil în producerea energiei termice, sa întocmească anual și sa urmărească bilanțul energiei termice produse și al celei livrate, să monitorizeze parametrii acesteia atât la producere, cat și la livrare;

 • f) sa exploateze instalațiile de producere racordate la sistemele de transport, distribuție sau la instalațiile utilizatorului, astfel încât sa nu induca în sistem fenomene perturbatoare peste limitele admise de prescripțiile tehnice în vigoare;

 • g) sa intervină operativ la obiectivele pe care le dețin în cazul unui pericol potențial de producere a unor avarii, explozii sau a altor accidente în funcționare, putând ocupa în mod temporar zona de acces pentru personal și zona tehnica de lucru, în condițiile legii;

 • h) să obțină acordurile și/sau autorizațiile prevăzute de lege pentru instalații și personal;

 • i) sa schimbe combustibilii utilizați pentru producerea energiei termice, cu respectarea normelor tehnice specifice și a aprobărilor legale, când aceasta schimbare asigura funcționarea instalațiilor în condiții de siguranță și conduce la creșterea randamentului, a eficientei energetice și la reducerea costurilor de producție, cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind protecția mediului;

 • j) sa furnizeze autorităților administrației publice locale și autorității naționale de reglementare din domeniul de competența informații privind activitatea de producere a energiei termice;

 • k) sa păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale obținute de la terți în cursul desfășurării activității;

 • l) sa colaboreze, la cererea autorităților de reglementare competente, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor din domeniu;

 • m) să respecte Regulamentui Serviciului și celelalte reglementări;

n) să asigure posibilitatea încărcării unităților de producere a energiei termice la nivelul de putere termica nominală și să livreze cantitățile de căldură stabilite prin contractele încheiate;

 • o) sa mențină capacitatile de producție și exploatarea eficienta a unităților de producere a energiei termice, prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor energetice și a construcțiilor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor/reparațiilor curente;

 • p) sa întocmească planuri multianuale prin care să se asigure reabilitarea și retehnologizarea unităților de producere a energiei termice, în vederea creșterii eficientei în exploatarea acestora, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și a asigurării calității energiei termice;

 • q) sa realizeze numai în condițiile stabilite de legislația privind achizițiile publice reparațiile/reviziile/extinderile/modificările instalațiilor/echipamentelor, în cazul în care acestea se executa cu terți;

 • r) sa masoare energia termica produsă/livrata, precum și exploatarea, întreținerea, repararea și verificarea contoarelor de energie termica, în conformitate cu cerințele normelor și reglementările metrologice în vigoare;

 • s) să asigure, pe toată durata de executare a serviciului, personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de producere a energiei termice, inclusiv necesarul de personal autorizat I.S.C.I.R.;

 • t) să asigure reglarea furnizarii energiei termice în funcție de graficul de sarcina convenit de comun acord cu utilizatorii;

 • u) să asigure la punctul de separare parametrii agentului termic necesari asigurării unui serviciu de calitate;

 • v) să aibă capacitatile de producție necesare pentru asigurarea:

 • - puterii termice minime de avarie;

 • - puterii minime termice tehnologice;

 • - producerii energiei termice în regim continuu .

Art. 104. Operatorul serviciului (producător) are următoarele drepturi:

a) să desfășoare activități comerciale legate de vânzarea energiei termice, prin exploatarea capacităților de producere a energiei termice;

 • c) să aibă acces la rețelele termice de transport și distribuție în condițiile legii;

 • d) să livreze energia termică în rețelele de transport și distribuție potrivit prevederilor legale în vigoare, ale contractelor încheiate și în limita capacității acestora;

 • e) să stabilească condițiile tehnice de branșare sau de debranșare a utilizatorilor de energie termică la instalațiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare și a reglementărilor în vigoare;

 • f) să utilizeze terenurile și alte bunuri aflate în proprietatea unui terț, cu respectarea prevederilor art. 37 alin. (3) și (4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, pentru a asigura funcționarea normală a instalațiilor pe care le administrează și le exploatează

 • g) să desfășoare activitatea de dispecerizare, ca funcție operativă, și activitatea de analiză economică a funcționării CT-urilor, cu asigurarea condițiilor de furnizare specificate în contractele de încheiate;

 • h) să solicite desființarea construcțiilor și a obiectivelor amplasate ilegal în zona de protecție, precum și a celor care nu respectă distanțele de siguranță față de instalațiile și construcțiile proprii; i) să solicite ajustarea nivelului prețurilor în funcție de influențele intervenite în elementele de cost pentru energia termică și să încaseze contravaloarea energiei termice livrate la prețurile legal stabilite.

CAPITOLUL 3 - Transportul, distribuția și furnizarea energiei termice

SECȚIUNEA 3.1. - Dispoziții generale

Art. 105.  (1) Transportul și distribuția energiei termice reprezintă activitatea organizată prin care

energia termica ajunge din instalațiile de producere în instalațiile de distribuție și/sau la instalațiile utilizatorilor suferind sau nu transformări sau procesari.

(2) Instalațiile de transport și distribuție a energiei termice se delimiteaza fizic de instalațiile de producere sau de cele ale utilizatorilor prin puncte de separare precizate în contractele încheiate între părți, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

(3) Operatorul serviciului își desfășoară activități specifice pe bază licenței acordate de A.N.R.E. (4) Activitatea de transport și distribuție a energiei termice se desfășoară în condiții de tratament egal pentru toți utilizatorii racordati la rețelele de transport și/sau distribuție a energiei termice, fiind interzise orice discriminări.

Art. 106.  (1) Dezvoltarea rețelelor termice trebuie să asigure economisirea energiei și se va face

cu respectarea normelor și normativelor tehnice de proiectare, execuție și exploatare în vigoare, a planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, a reglementărilor în vigoare privind protecția mediului, sănătatea și igiena publică și a dreptului de proprietate.

 • (2) Pentru protecția instalațiilor de transport și distribuție se interzice terților, persoane fizice sau juridice, sa:

 • a) amplaseze construcții sau să efectueze săpături de orice fel în zona de protecție a acestora, fără avizul operatorului;

 • b) depoziteze materiale în zona de protecție a instalațiilor;

 • c) intervină în orice mod asupra rețelelor termice.

 • (3) Extinderea rețelelor de gaze naturale pe strazile pe care exista rețele termice cu apa fierbinte/calda va fi supusă avizării consiliilor locale, având drept criteriu de evaluare economia de combustibil coroborat cu prevederile legale legate de zonele unitare de încălzire.

Art. 107.  (1) Operatorul serviciului (transport/distribuție) răspunde de exploatarea economică și

în condiții de protecție a mediului a instalațiilor din administrarea și exploatarea lor, având obligația sa ia măsurile necesare pentru întreținerea și menținerea în stare buna a izolatiei termice a conductelor și instalațiilor, menținerea în stare de funcționare a dispozitivelor de reglaj automat, eliminarea pierderilor prin neetanseitati, precum și de reglarea corecta a parametrilor agenților termici.

 • (2) Operatorul serviciului trebuie să asigure desfășurarea tuturor activităților necesare asigurării continuității serviciului în condiții de eficienta economică și siguranța.

 • (3) În cadrul exploatării rețelelor de transport/distribuție a energiei termice transportatorii/distribuitorii au obligația executării următoarelor activități de baza:

 • a) supravegherea funcționarii;

 • b) întreținere și reparații;

 • c) controlul coroziunii și al curentilor de dispersie;

 • d) controlul parametrilor chimici ai fluidului transportat;

 • e) intervenții în caz de incidente;

 • f) conducerea operativă a funcționarii.

 • (4) Activitățile tehnico-administrative ale Operatorul serviciului (transport/distribuție) trebuie să asigure planificarea, gospodărirea, aprovizionarea, conducerea întregii activități de exploatare, precum și relațiile cu utilizatorii.

Art. 108. Operatorul serviciului (transport/distribuție) va asigura necesarul de personal de specialitate, dotarea cu mijloacele de exploatare și intervenții, materialele și piesele de schimb necesare în funcție de:

 • a) tipul, mărimea și modul de exploatare ale rețelelor de transport și distribuție;

 • b) dispersia teritorială a rețelelor;

 • c) gradul de continuitate în alimentarea utilizatorilor;

 • d) modul de organizare a exploatării, dotarea și automatizarea sistemului.

SECȚIUNEA 3.2. - Exploatarea rețelelor de transport și distribuție

Art. 109. Operatorul serviciului (transport/distribuție), prin personalul sau, are obligația supravegherii funcționarii rețelelor de transport/distribuție pentru:

 • a) menținerea în stare de funcționare a întregului echipament al rețelelor;

 • b) înlăturarea pierderilor anormale de căldură;

 • c) înlăturarea pierderilor anormale de presiune;

 • d) controlul pierderilor și al sustragerii de agent termic și înlăturarea pierderilor ale căror valori sunt situate peste valorile normate;

 • e) controlul sistemelor de blocare a armaturilor împotriva manevrarii și a capacelor de cămin împotriva deschiderii de către persoane neautorizate;

 • f) controlul compensatoarelor de dilatatie, al suporturilor, al armaturilor și al integrității izolatiei rețelelor;

 • g) evacuarea apelor și curatarea căminelor și a canalelor vizitabile;

 • h) controlul instalațiilor de iluminat și de forta din canale și cămine;

 • i) urmărirea aparatelor de măsura și control aflate în rețea;

 • j) înregistrarea presiunilor și a temperaturilor în rețea și la stațiile termice pentru depistarea pierderilor anormale.

Art. 110. Vizitarea rețelei de transport/distribuție se face conform unui grafic, iar rezultatele se trec în evidentele operative, pe baza lor intocmindu-se foile de manevra și lucrările de reparații.

Art. 111.  (1) Pentru rețelele de transport/distribuție a energiei termice amplasate subteran, fără

preizolatie, controlul conductelor, precum și al izolatiilor termice și construcțiilor se face prin verificări având periodicitatea cuprinsă între 2 și 5 ani, în funcție de condițiile specifice din teren care pot favoriza coroziunile, prin sondajul diferitelor porțiuni cu îndepărtarea izolatiei termice. Distanta între sondaje va fi aleasă între 1-8 km, astfel încât să se asigure o probabilitate satisfăcătoare depistarii coroziunilor apărute sau a tasarii izolatiei.

 • (2) Pentru conductele subterane cu preizolatie, verificarea se va face conform specificatiilor tehnice date de furnizorul de echipament.

 • (3) Rețelele de transport/distribuție a energiei termice subterane, nevizitabile, fără instalatie de semnalizare a spargerilor, amplasate în zone în care apa freatica are un nivel ridicat și/sau agresiv, împreună cu conductele de apa potabilă, precum și la intersectii cu canalizari vor fi supuse controlului cel puțin o dată pe an.

 • (4) Rezultatele controlului se înscriu în fișa tehnica a tronsonului controlat, iar locurile controlate se noteaza pe schema tronsonului de rețea.

 • (5) Elaborarea planurilor de reparații curente și capitale ale rețelelor de transport/distribuție a energiei termice se face pe baza datelor obținute în urma controalelor.

Art. 112.  (1) Controlul regimului hidraulic al rețelei se face prin verificări sistematice ale

presiunii în nodurile rețelei, inclusiv la stațiile termice.

(2) Cu ocazia vizitarilor rețelelor și a controlului regimului hidraulic se va efectua evacuarea aerului din punctele superioare ale conductelor și ale instalațiilor utilizatorilor.

(3) Dacă diferența de presiune între doua puncte de pe conducte este mai mare decât cea de calcul se va depista cauza și se vor elimina strangularile.

Art. 113.  (1) Pierderea masica de agent termic, medie anuală orara, în condiții normale de

funcționare, nu trebuie să fie mai mare de 0,2% din volumul instalației în funcțiune. În limitele acestei norme, anual, transportatorul/distribuitorul va stabili norma sezoniera de pierderi pentru fiecare rețea pe baza măsurătorilor efectuate, a bilanțurilor și a datelor statistice înregistrate anterior, transmitand aceasta norma sezoniera autorității publice locale.

 • (2) Dacă pierderea masica de agent termic depășește norma stabilită la alin. (1), transportatorul/distribuitorul va lua măsuri pentru depistarea cauzelor și înlăturarea neetanseitatilor.

 • (3) Pierderea de apa datorată purjarii rețelei, cea necesară pentru spalarea unei conducte sau pentru umplerea instalațiilor utilizatorilor, după reparațiile programate, se stabilește pe baza debitului de apa de adaos consumată și nu este cuprinsă în pierderea masica admisibilă stabilită la alin. (1).

 • (4) Cantitatea de apa de adaos consumată pentru reumplerea rețelelor și a instalațiilor utilizatorilor, în timpul exploatării, datorită golirii lor, indiferent de cauza, se considera cuprinsă în pierderea masica admisibilă stabilită la alin. (1).

 • (5) Pierderile efective, medii orare de agent termic, pentru o anumită perioada se determina prin împărțirea cantității totale de apa de adaos, provenită din toate sursele, în perioada respectiva la numărul de ore de funcționare a rețelei în perioada luată în calcul.

Art. 114.  (1) Controlul coroziunii exterioare a conductelor, datorită curentilor de dispersie, se

face prin verificarea tuturor conductelor subterane cel puțin o dată la 3 ani.

 • (2) Rezultatele controlului se înscriu în fișa tehnica a tronsonului controlat, iar locurile controlate se noteaza pe schema tronsonului de rețea.

 • (3) În cazul în care măsurătorile de potențial sunt permanent anodice, se vor lua măsuri pentru aplicarea protecției electrice (protecție anodica), urmând ca aceste zone să fie controlate anual.

 • (4) Periodic se va efectua controlul coroziunii interne prin determinarea grosimii conductelor cu aparate cu ultrasunete fiind aplicabile prevederile alin. (2).

 • (5) Pentru prevenirea coroziunilor interioare este obligatorie menținerea unui nivel al conținutului de oxigen din apa sub 0,05 mg/l, atât în rețelele de transport, cat și în rețelele de distribuție.

Art. 115.  (1) Toate vanele și robinetele montate pe conductele rețelelor de transport și distribuție

a energiei termice vor fi prevăzute cu numere de ordine înscrise pe plăcuțe metalice, care să corespundă cu numerotarea lor din schema operativă a rețelei, și vor avea trasate sageti care să indice sensul de curgere al agentului termic.

 • (2) Toate armaturile de închidere trebuie astfel întreținute, încât să asigure o manevrare ușoară, fără eforturi, închiderea etansa a rețelei și fără scurgeri de fluid la imbinari sau presetupe.

 • (3) Lucrările de întreținere se vor realiza periodic, conform unui grafic prestabilit, iar executarea lucrărilor de întreținere se va trece în evidentele operative.

Art. 116. În timpul funcționarii rețelelor de transport/distribuție se va verifica periodic exactitatea și integritatea aparatelor de măsura, realizandu-se în acest sens toate lucrările de întreținere și revizie stabilite în instrucțiunile/procedurile tehnice interne.

Art. 117. La instalațiile auxiliare se vor realiza lucrări de întreținere și verificări, astfel:

 • a) la instalațiile de golire se va urmări ca racordul la instalatia de canalizare sa nu fie infundat sau deteriorat, luându-se măsuri de remediere astfel încât radierul canalelor și căminelor sa nu stea sub apa, iar clapetele de reținere sa funcționeze corect astfel încât sa nu se producă refulari din canalizare în cămine sau canale;

 • b) la instalațiile electrice și de automatizare se va asigura păstrarea în perfecta stare a tablourilor electrice, a panourilor de comanda, a racordului electric, cu verificarea periodică a acționarilor, protectiilor, aparatelor de măsura și a teletransmisiilor;

 • c) la instalațiile de ventilație se va urmări buna funcționare a acestora împreună cu tuburile și canalele de aer, precum și a gurilor de evacuare și refulare, astfel încât să se poată asigura o temperatura, la intrarea personalului în cămine, sub 40°C.

Art. 118.  (1) În timpul exploatării se va verifica periodic starea izolatiilor termice, astfel încât

acestea să-și păstreze proprietățile mecanice și termice inițiale și să se ia măsuri operative pentru repararea portiunilor deteriorate.

(2) Cu ocazia reparațiilor la conductele rețelei se va reface izolatia termica în zona afectată de reparatie fiind interzisă utilizarea vechii izolații.

(3) La înlocuirea izolației deteriorate, izolarea conductelor noi și a armaturilor se vor respecta următoarele grosimi minime ale stratului izolant, în funcție de diametrul nominal sau cel exterior, dacă nu este definit diametrul nominal (DN), raportată la un coeficient de conductibilitate a izolației de 0,035 WmA-1KA-1:

124.1. DN < 20 20 mm

124.2.20 < DN < 35 30 mm

124.3.40 < DN < 100 = DN

124.4. DN > 100 100 mm

 • (4) În cazul în care se utilizează materiale izolante cu alt coeficient de conductibilitate decât cel indicat la alin. (3), grosimea izolatiei se recalculează corespunzător.

 • (5) Anual se va face verificarea pierderilor masice de agent termic și a celor prin transfer de căldură pe bază de bilanț.

 • (6) Reducerea temperaturii ca urmare a pierderilor de căldură prin transfer termic nu trebuie să fie mai mare de 0,5 K/km, iar randamentul izolatiei termice trebuie să fie mai mare de 80%.

 • (7) În cazul în care pierderea de căldură pe tronsonul respectiv este mai mare decât cea din proiect, scăderea de temperatura este mai mare de 0,5 K/km sau randamentul izolatiei este mai mic de 80%, se trece la verificarea stării izolatiei pe acel tronson.

 • (8) Verificarea stării izolatiei conductelor, cu excepția conductele preizolate la care verificarea stării izolatiei se face cu ajutorul firelor de control, conform specificatiilor fabricantului, se face:

 • a) în condițiile stabilite la art. 117 alin. (1), pentru cele montate în canale nevizitabile;

 • b) anual, pentru cele utilizate la transportul apei fierbinti;

 • c) semestrial, pentru cele care sunt folosite la transportul aburului.

 • (9) La verificarea izolatiei se urmărește:

 • a) aderenta sau incovoierea izolatiei față de suprafața aplicată;

 • b) temperatura la suprafața izolatiei și a conductei;

 • c) dacă caracteristicile materialului termoizolant corespund celor din fișa tehnica.

 • (10) Rezultatele controlului se înscriu în fișa tehnica a tronsonului controlat, iar locurile controlate se noteaza pe schema tronsonului de rețea.

Art. 119. Pentru prevenirea coroziunilor, construcțiile metalice aferente rețelelor termice se vor vopsi anticoroziv cu ocazia fiecărei intervenții efectuate la cele subterane și de câte ori este necesar la cele supraterane.

Art. 120.  (1) Toate căminele și canalele care prezintă pericolul patrunderii gazelor nocive sau

explozibile se vor marca distinct pe schema rețelei, iar pe teren vor fi prevăzute cu semne speciale. (2) Se considera periculoase, din punctul de vedere al patrunderii gazelor explozibile, cele care se găsesc la o distanta mai mica de 3 m de traseul conductelor de gaze naturale.

Art. 121.  (1) Reparațiile planificate se vor face numai în perioada de întrerupere a alimentarii cu

căldură.

 • (2) Întreruperea alimentarii cu energie termica pe diferite sectoare ale rețelei de transport/distribuție sau ale instalațiilor utilizatorilor în vederea executării reparațiilor accidentale este permisă numai pentru perioade de maximum 8 ore și dacă temperatura exterioară este mai mare de -5°C.

 • (3) Prin excepție de la alin. (2), oprirea alimentarii cu energie termica pentru temperaturi mai mici de -5°C este permisă numai în situații de avarie.

 • (4) În vederea depistarii punctelor slabe, anual, la terminarea perioadei de încălzire se face o proba cu presiune crescută cu 25% față de presiunea de lucru.

 • (5) Se interzice golirea tronsoanelor de rețea dacă nu se fac reparații care necesita golirea acestora. După terminarea reparațiilor la un tronson de conducta acesta va fi umplut cu apa pentru conservare și reducerea coroziunilor.

 • (6) În cazul în care armaturile de închidere nu asigura etanseitatea, tronsonul de rețea care se repara va fi separat de rețeaua care este în funcțiune sau la care nu se fac reparații prin utilizarea de flanse oarbe, fiind interzisă executarea de lucrări cu instalatia sub presiune.

 • (7) Vanele și robinetele care separa sectorul supus reparatiei de restul rețelei se leagă cu lant și lacat, împotriva deschiderii accidentale, cheile se predau responsabilului de manevra care este singurul care va deschide lacatele la terminarea reparatiei, utilizându-se și plăcuțe avertizoare montate la organele de închidere.

 • (8) După terminarea reparatiei, conducta reparată se spala până la limpezirea completa a apei de spalare și se incearca la o presiune cu 25% mai mare decât cea de regim normal de lucru, dar nu mai puțin de 16 bari pentru rețelele de transport a energiei termice și 8 bari pentru rețelele de distribuție a energiei termice.

Art. 122. Apa de adaos introdusă în rețelele de transport/distribuție trebuie să fie aibă următoarele caracteristici:

 • a) pentru agentul termic care trece prin cazanele de apa fierbinte și schimbatoarele de căldură:

 • - pH la 20°C min. 7,0

 • - pH la 20°C max. 9,5

 • - duritate totală mval/l max. 0,05

 • - oxigen mg/l max. 0,05

 • - CO(2) total mg/l max. 20

 • b) pentru agentul termic care trece numai prin schimbatoarele de căldură și corpurile de încălzire ale utilizatorilor (rețea de distribuție)

 • - oxigen mg/l max. 0,1

 • - suspensii mg/l max. 5

 • - duritate totală mval/l max. 0,64.

Art. 123. În scopul realizării unei exploatări economice, transportatorii/distribuitorii vor tine o evidenta corecta a caracteristicilor principale ale agentului termic transportat. Evidenta se tine atât sub forma tabelara, cat și ca reprezentari grafice, astfel:

 • a) curba de variatie zilnica pentru:

 • - debitul de apa fierbinte vehiculat;

 • - debitul de apa de adaos în rețelele de transport;

 • - consumul de căldură pe tipuri de agenți de transport și parametrii;

 • - debitul de condens returnat.

 • b) valorile medii zilnice pentru:

 • - debitul de apa fierbinte vehiculat;

 • - debitul de apa de adaos în rețele;

 • - consumul de căldură pe tipuri de agenți de transport și parametrii;

 • - debitul de condens returnat;

 • - temperatura apei în conductele de tur și retur din rețeaua de apa fierbinte.

 • c) variatia valorilor medii lunare ale consumului de căldură, pe tipuri de agenți de transport cu parametrii lor, și variatia duritatii agentului termic.

 • d) curba clasata anuală pentru:

 • - consumul de căldură pe tipuri de agenți de transport cu parametrii lor;

 • - debitul de condens returnat;

 • - temperatura orara a aerului exterior;

 • - temperatura apei fierbinti pe conducta de tur și retur, atât pentru perioada de încălzire, cat și pentru perioada de vara.

Art. 124.  (1) Operatorul serviciului (transport/distribuție) trebuie să asigure agentul termic

pentru încălzire și apa calda de consum la parametrii necesari satisfacerii cerințelor utilizatorilor. (2) Reglarea în instalațiile de distribuție are drept scop asigurarea parametrilor necesari ai agentului termic pentru încălzire și ai apei calde de consum, astfel încât să se asigure gradul de confort și condițiile igienico-sanitare necesare satisfacerii cerințelor utilizatorilor la locul de consum.

Art. 125. Distribuția energiei termice trebuie să se realizeze corespunzător condițiilor climatice și temperaturilor interioare necesare în încăperile construcțiilor, ținând seama de regimul de utilizare orar.

Art. 126.  (1) Alegerea modului de reglare se face în funcție de sistemul de alimentare cu energie

termica, agentul termic utilizat, tipul instalațiilor interioare, categoria construcției incalzite și din considerente economice este preferat reglajul cantitativ utilizând pompe cu turatie variabila.

 • (2) Reglarea cantității de căldură furnizată pentru încălzire se poate face prin:

 • a) reglaj cantitativ;

 • b) reglaj calitativ;

 • c) reglaj mixt.

Art. 127.  (1) Reglarea cantității de energie termica pentru încălzire se va face pe baza diagramei

de reglaj.

 • (2) Diagrama de reglaj va stabili temperatura agentului termic pe conducta de tur și retur pentru un debit variabil al agentului termic astfel încât utilizatorului sa i se furnizeze cantitatea de căldură necesară asigurării confortului termic solicitat de orice consumator, reglajul temperaturii în spațiile de locuit realizandu-se cu robinetele termostatice montate pe corpurile de încălzire, împreună cu repartitoarele de costuri.

 • (3) În cazul furnizarii energiei termice în regim discontinuu, diagrama de reglaj va tine cont și de pierderile suplimentare produse pe perioada în care nu se furnizează energie termica.

 • (4) Pe perioada furnizării energiei termice pentru încălzire, distribuitorii au obligația reglării parametrilor agentului termic pentru încălzire, astfel încât abaterea de la diagrama de reglaj să fie de maximum -2K.

 • (5) În cazul furnizarii agentului termic cu o temperatura mai mica decât cea stabilită prin diagrama de reglaj, utilizatorul are dreptul să solicite o compensație echivalenta cu contravaloarea energiei termice furnizate pentru o zi întreaga, corespunzătoare abaterii maxime de temperatura din acea zi, indiferent de perioada de timp cat s-a produs abaterea în acea zi. Valorile astfel calculate se scad din factura curenta.

 • (6) Diagramele de reglaj se vor întocmi de agenți economici specializați pentru fiecare statie termica în funcție de echipamentele din statia termica, tipurile de locuințe care sunt deservite de statia termica, debitele și treptele de debite care pot fi realizate de instalațiile de pompare, diferitele viteze ale vantului, schema utilizata în punctul termic, regimul continuu sau discontinuu de alimentare cu energie termica etc.

 • (7) Diagramele de reglaj vor fi întocmite astfel încât să asigure costurile de producție cele mai mici, luându-se în calcul energia de pompare necesară, corelata cu pierderile de presiune pe rețeaua de distribuție, în funcție de debitul vehiculat, pierderile de căldură prin transfer termic în rețeaua de distribuție, în funcție de temperatura agentului termic, viteza acestuia prin conducte și gradul de izolare al conductelor, precum și influența asupra costurilor erorilor de măsurare ale contoarelor de energie termica în domeniul diferențelor de temperatura mici.

Art. 128. Manevrele de reglare a parametrilor agentului termic de încălzire se vor consemna în evidentele operative.

Art. 129. Rețeaua de distribuție va fi echilibrata hidraulic, de operatorul serviciului, cu regulatoare care să asigure o diferența de presiune constanta între conducta de tur și de retur, la punctul de delimitare, în condițiile unui debit de agent termic foarte variabil.

Art. 130.  (1) Regimul chimic al apei din instalațiile de încălzire va fi stabilit astfel încât sa nu

ducă la avarierea sau reducerea eficientei în exploatare a instalațiilor. Indicii de calitate ai apei folosite în rețelele de distribuție și în instalațiile interioare ale utilizatorilor sunt cei prevăzuți la Art. 121.

 • (2) Se interzice umplerea instalațiilor sau completarea apei din circuitul de distribuție al energiei termice pentru încălzire cu apa potabilă sau apa care nu respecta indicii chimici stabiliți în prezentul Regulament al Serviciului.

 • (3) Operatorul serviciului (distribuitorul) va lua toate măsurile necesare pentru utilizarea numai a apei tratate chimic în rețeaua de distribuție a agentului termic pentru încălzire, la parametrii de calitate impusi și va urmări zilnic respectarea acestor parametri.

 • (4) Prevederile alin. (2) și (3) vor fi respectate și în cazul producerii agentului termic pentru încălzire în centrale termice de cvartal sau de bloc.

Art. 131. Operatorul serviciului (distribuitorul) va asigura controlul chimic al agentului termic permanent prin:

 • a) determinarea calităților apei, a reactivilor și a compoziției depunerilor;

 • b) punerea în evidenta a stării utilajelor de tratare a apei și a utilajelor termo mecanice privind coroziunea și depunerile de crusta;

 • c) punerea în evidenta a nerespectării regimului chimic al apei rezultate din instalațiile de tratare, în scopul prevenirii depunerilor și a coroziunii;

 • d) determinarea compoziției apei uzate evacuate în laboratoare autorizate.

Art. 132.  (1) Controlul și supravegherea regimului chimic se fac prin analize periodice în cadrul

laboratoarelor dotate corespunzător cu aparatura și personal de specialitate, conform normelor în vigoare.

 • (2) Rezultatele controlului și supravegherii regimului chimic se trec în evidentele operative, iar în cazul nerespectării indicilor de calitate se vor lua măsurile necesare pentru depistarea cauzelor și remedierea eventualelor defectiuni.

SECȚIUNEA 3.3. - Exploatarea stațiilor termice

Art. 133.  (1) La punerea în funcțiune a statiilor termice, după perioada de revizii, reparații

capitale și la începutul sezonului de încălzire, se vor face probe prealabile punerii în funcțiune atât la instalațiile noi, cat și la instalațiile la care s-au făcut reparații capitale, pentru întreaga instalatie sau pentru părți ale acesteia.

 • (2) Înaintea efectuării probelor se vor verifica:

 • a) concordanta dintre proiectul de execuție și realitatea din teren;

 • b) caracteristicile tehnice ale echipamentelor și concordanta acestora cu documentația tehnica din proiecte;

 • c) starea operationala a echipamentelor și instalațiilor;

 • d) suporturi, poziția conductelor, corespondenta cu schemele și planurile instalațiilor;

 • e) calitatea sudurilor.

Art. 134.  (1) După terminarea verificărilor se vor efectua obligatoriu probe la rece și la cald,

precum și probe de performanțe pe întreaga instalatie sau, dacă este necesar, la părți de instalatie și echipamente.

 • (2) În cadrul probei la rece se vor verifica etanseitatea și rezistenta mecanică ale echipamentelor și ale instalației.

 • (3) Proba la rece se va face:

 • a) după curatarea instalațiilor prin spalare cu apa potabilă atât în sensul normal de circulație a fluidelor, cat și în sens invers;

 • b) obligatoriu pentru întreaga instalatie, având racordate echipamentele din statia termica, rețeaua de distribuție și aparatele consumatoare de căldură ale utilizatorilor, în scopul verificării rezistentelor mecanice, a etanseitatii elementelor instalației proprii și ale utilizatorilor;

 • c) înaintea efectuării vopsirilor, izolărilor termice, aplicării protecției anticorozive, închiderii acestora în canale nevizitabile, inglobarii lor în elemente de construcții, precum și executării finisajelor de construcții;

 • d) în schema normală de funcționare;

 • e) prin măsurarea presiunii în instalatie după cel puțin 3 ore de la punerea instalației sub presiune timp de cel puțin 3 ore.

 • (4) În cadrul probei la cald se va verifica etanseitatea, modul de comportare a elementelor din instalatie la dilatari și contractari, a circulației agentului termic la parametrii nominali.

 • (5) În cadrul probei de performanță se va verifica realizarea, de către instalatie, a parametrilor de proiect.

 • (6) Rezultatele probei la rece și la cald, ale probelor de performanță, precum și ale eventualelor defectiuni se înscriu atât în evidentele operative, cat și în documentația utilajelor și a instalațiilor.

Art. 135.  (1) În vederea punerii în funcțiune a statiilor termice se vor executa manevrele

prevăzute în procedurile/instrucțiunile tehnice aprobate.

 • (2) În timpul punerii în funcțiune a statiilor termice care utilizează ca agent termic primar apa fierbinte sau apa calda se va avea în vedere, în principal, ca:

 • a) umplerea instalației să se realizeze cu apa tratata din circuitul primar sau de la statia de tratare a apei proprii;

 • b) timpul de umplere nu trebuie să depășească valoarea înscrisă în procedura;

 • c) după umplere și atingerea presiunii nominale în instalatie, conform schemei de funcționare normale, se verifica etanseitatea circuitului urmărindu-se ca presiunea în instalatie sa nu scada mai mult decât cea indicată în instrucțiunea tehnica pe durata de timp prestabilita;

 • d) să se regleze debitul de agent termic astfel încât să se asigure încălzirea circuitului printr-o creștere uniforma cu 30 K/h până la atingerea parametrilor dictati de diagrama de reglaj, urmărindu-se ca pierderile de presiune pe diversele ramuri sa corespundă indicațiilor din proiectul de reglaj hidraulic al rețelei de distribuție;

 • e) să se verifice coeficientul de amestec la stațiile termice care folosesc ejectoare.

 • (3) În timpul punerii în funcțiune a statiilor termice care utilizează ca agent termic primar aburul se va avea în vedere ca:

 • a) să se alimenteze cu abur instalatia conform schemei normale de funcționare, verificandu-se parametrii aburului, drenarea și încălzirea uniforma și treptata a instalațiilor prin care circulă aburul cu 3 K/minut, evitandu-se socurile termice și loviturile de berbec;

 • b) să se controleze funcționarea pompelor de condensat și a separatoarelor termodinamice sau a oalelor de condens;

 • c) să se facă probele profilactice la armaturile de siguranță.

Art. 136.  (1) Operatorul serviciului (Distribuitor) are obligația ca în exploatarea curenta a

statiilor termice să efectueze reviziile și reparațiile necesare, sa asigurare permanent parametrii agentului termic pentru încălzire și pentru apa calda de consum, corespunzători standardelor de performanță, prin supravegherea și urmărirea funcționarii, efectuarea manevrelor de corectare a regimului de funcționare a instalațiilor, menținerea parametrilor chimici ai agentului termic primar și secundar și, după caz, ai condensului returnat.

 • (2) Pentru apa calda de consum se vor asigura:

 • a) condițiile de potabilitate prevăzute în normele în vigoare;

 • b) pentru asigurarea condițiilor de sănătate și igiena publică temperatura va fi cuprinsă între 55°C și 60°C la punctul de separație;

 • c) spalarea și dezinfectarea conductelor după reparații pentru asigurarea condițiilor de potabilitate a apei, dacă este cazul;

 • d) menținerea constanta a temperaturii, în limitele prevăzute la lit. b), indiferent de consumul instantaneu de apa calda de consum;

 • e) valorile debitelor și a presiunii de serviciu necesare, indiferent de poziția utilizatorului în schema de funcționare;

 • f) funcționarea într-o schema adecvată și flexibila în vederea realizării parametrilor ceruti;

 • g) temperatura apei calde de consum nu trebuie să aibă, la punctul de delimitare, o abatere mai mare de -5K.

 • (3) În cazul în care temperatura apei calde de consum are o abatere mai mare decât cea prevăzută la alin. (2) lit. g), utilizatorul are dreptul să solicite o compensație echivalenta cu contravaloarea energiei termice furnizate pentru perioada respectiva, determinata pe baza înregistrărilor de la statia/punctul termic, corectate cu reducerea de temperatura până la punctul de delimitare sau dovedite de utilizator.

 • (4) În exploatarea curenta distribuitorul va:

 • a) verifica dacă pierderea de sarcina în organele de laminare este cea stabilită pentru reglarea hidraulica a rețelei;

 • b) verifica permanent etanseitatea organelor de închidere, imbinarilor cu flanse etc.;

 • c) supraveghea și verifica dispozitivele de siguranță și protecție a elementelor în mișcare ale echipamentelor;

 • d) controla periodic aparatele de măsura și le va supune controlului metrologic;

 • e) verifica permanent starea schimbatoarelor de căldură, a filtrelor de impuritati, a separatoarelor de namol, curatandu-le în cazul în care căderea de presiune pe acestea a atins valoarea maxima admisibilă;

 • f) verifica starea izolatiei termice a schimbatoarelor de căldură, a conductelor, colectoarelor, distribuitoarelor etc.;

 • g) controla permanent indicațiile și înregistrările aparatelor de măsurare a debitului și energiei termice primite și livrate;

 • h) tine sub control pierderile masice de agent termic și, după caz, a condensului;

 • i) verifica și reduce nivelul de zgomot produs de echipamente astfel încât sa nu dăuneze personalului propriu sau sa deranjeze persoanele care locuiesc în zona în care se afla statia termica;

 • j) asigura circulația apei în conducte prin aerisirea în punctele cele mai de sus ale conductelor, echipamentelor și coloanelor la utilizatori;

 • k) asigura presiunea necesară în instalații prin umplerea până la nivelul necesar al apei în vasul de expansiune deschis, realizarea presiunii în vasul de expansiune închis, corecta egalizare a presiunii în butelii și realizarea presiunii diferentiale la pompele de circulație;

 • l) urmări funcționarea elementelor de siguranță a instalațiilor, inclusiv semnalizarile;

 • m) utiliza și întreține mijloacele de automatizare.

SECȚIUNEA 3.4. - Indicatori de performanță ai serviciului de transport și distribuție

Art. 137. Indicatorii de performanță pentru serviciile de transport și distribuție a energiei termice se stabilesc pentru:

 • a) racordarea utilizatorilor la rețelele termice;

 • b) întreruperea serviciului de transport/distribuție a energiei termice;

 • c) calitatea energiei termice;

 • d) soluționarea sesizarilor și reclamatiilor utilizatorilor.

Art. 138. Indicatorii de performanță se aplică în relațiile dintre Operatorul serviciului (transportator/distribuitor) și utilizatorii racordati la rețele termice în baza avizului tehnic de racordare, care respecta condițiile prevăzute în contract.

Art. 139. Valorile indicatorilor de performanță ai serviciului sunt aprobate autoritatea administrației publice locale, având în vedere caracteristicile SACET Buzău, ale utilizatorilor racordati SACET și particularitățile climaterice ale municipiului Buzău.

Art. 140. În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, Operatorul serviciului (transportator/distribuitor) trebuie să asigure:

 • a) evidenta reclamatiilor și sesizarilor utilizatorilor rețelelor termice;

 • b) evidenta solicitărilor de racordare la rețelele termice și a avizelor tehnice de racordare emise;

 • c) evidenta rezultatelor activităților privind calitatea energiei termice tranzitate către utilizatorii rețelelor termice;

 • d) programarea lucrărilor de exploatare și mentenanta;

 • e) continuitatea serviciului (transport/distribuție) prestat utilizatorilor rețelelor termice.

Sub-secțiunea 3.4.1. - Racordarea unor noi utilizatori

Art. 141.  (1) La solicitarea scrisă a oricărui utilizator al rețelelor termice, existent sau potențial,

cu privire la realizarea unui nou racord/bransament termic sau modificarea unui racord/bransament termic existent, Operatorul serviciului (transportator/distribuitor) este obligat sa analizeze soluția de racordare propusă și, dacă este tehnic posibila, sa emita aviz tehnic de racordare.

 • (2) Răspunderea Operatorul serviciului (transportator/distribuitor) este până la punctul de delimitare dintre instalațiile acestuia și cele ale utilizatorului, specificat în contract.

Art. 142. Indicatorii anuali de performanță de bransare/racordare a utilizatorilor la rețelele de transport/distribuție constau în:

 • a) numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru un nou racord/bransament termic sau pentru modificarea racordului/bransamentului termic existent la rețelele termice, diferențiat pe tipuri de agenți termici și pe categorii de utilizatori;

 • b) numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de racordare din partea utilizatorului până la primirea de către acesta a avizului tehnic de racordare este mai mic de 15/30/60 de zile.

Sub-secțiunea 3.4.2. - Întreruperea serviciului de transport/distribuție a energiei termice

Art. 143. Prevederile Art. 87. , 89, 90 și 91sunt aplicabile corespunzător.

Art. 144. Anunțarea intreruperilor planificate se va realiza de către Operatorul serviciului (transportator/distribuitor), în funcție de mărimea zonei afectate, prin afișare la utilizatori sau prin mass-media locală, indicandu-se intervalul de întrerupere.

Sub-secțiunea 3.4.3. - Calitatea energiei

Art. 145. Prevederile Art. 87. , 93, 94, 95, 96 și 97 sunt aplicabile corespunzător.

Art. 146. În cazul rețelelor termice de transport și distribuție a energiei termice la utilizatorii de tip urban, parametrii de calitate ai energiei termice în punctele de delimitare dintre instalațiile transportatorului/distribuitorului și cele ale utilizatorilor se stabilesc în condițiile asigurării, la utilizator, a confortului termic, conform prezentului Regulament al Serviciului. În funcție de tipul de reglaj adoptat, modul de variatie a unuia sau mai multor parametri de calitate se stabilește prin diagrama de reglaj, parte componenta a standardului local de performanță pentru serviciile de transport și distribuție a energiei termice.

Sub-secțiunea 3.4.4. - Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor

Art. 147.  (1) La reclamația scrisă privind un parametru de calitate al energiei termice, Operatorul

serviciului (transportator/distribuitor) va verifica parametrul în punctul de delimitare și va informa utilizatorul despre rezultatele analizei efectuate și despre măsurile luate.

 • (2) Termenul standard pentru răspuns la reclamațiile referitoare la unul sau mai mulți parametri de calitate ai agentului termic este de 15 zile calendaristice.

Art. 148. Prevederile Art. 97. , 99, 100, 101, 102 și 103 se aplică corespunzător.

SECȚIUNEA 3.5. - Indicatori de performanță ai serviciului de furnizare a energiei termice

Art. 149. Indicatorii de performanță pentru asigurarea serviciului de furnizare a energiei termice se stabilesc avându-se în vedere:

 • a) adaptarea permanenta la cerințele utilizatorului;

 • b) realizarea în orice moment cel puțin a confortului termic standard;

 • c) asigurarea continuității serviciului;

 • d) asigurarea calității;

 • e) excluderea oricărui fel de discriminare privind racordarea și servirea utilizatorilor.

Art. 150. Indicatorii de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei termice se stabilesc pentru:

 • a) racordarea utilizatorilor la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica;

 • b) contractarea energiei termice;

 • c) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii energiei termice vândute;

 • d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea energiei termice livrate;

 • e) menținerea unor relații echitabile între Operatorul serviciului și utilizator prin rezolvarea operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce revin fiecărei părți;

 • f) soluționarea reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de furnizare a energiei termice;

 • g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanța etc.).

Art. 151. Indicatorii de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei termice se aplică în relațiile dintre Operatorul serviciului (furnizor) și utilizatorii racordati la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica.

Art. 152. În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, Operatorul serviciului (furnizor) trebuie să asigure:

 • a) gestiunea energiei termice furnizate conform prevederilor contractuale;

 • b) evidenta utilizatorilor;

 • c) înregistrarea activităților privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea și încasarea contravalorii energiei termice vândute;

 • d) înregistrarea reclamatiilor și sesizarilor utilizatorilor.

Art. 153. Efectele indicatorilor de performanță nu se aplică în condiții de:

 • a) forta majoră;

 • b) condiții meteorologice deosebite (inundații, inzapeziri, alunecări de teren, viscole majore); c) nepermiterea accesului la locul de furnizare.

Sub-secțiunea 3.5.1. - Racordarea la SACET

Art. 154. Indicatorii generali anuali de performanță privind bransarea utilizatorilor sunt precizați la Art. 142.

Sub-secțiunea 3.5.2. - Contractarea energiei termice

Art. 155. Contractarea energiei termice cuprinde activități de:

 • a) analiza tehnica și economică a documentațiilor depuse de către utilizatori în vederea emiterii acordurilor și avizelor conform reglementărilor în vigoare;

 • b) emiterea avizelor de bransare a utilizatorilor;

 • c) stabilirea de comun acord între Operatorul serviciului (furnizor) și utilizatori a graficelor de consum, condițiilor tehnice ale furnizarii, a punctelor de delimitare, a scopului utilizării energiei termice (tehnologic, încălzire, prepararea apei calde), a modalităților de măsurare și de plată, a prețului de furnizare, a programului de executare a reparațiilor și a transelor de limitări în caz de indisponibilitati în instalațiile de alimentare;

 • d) stabilirea gradului de asigurare în furnizare;

 • e) stabilirea de comun acord între Operatorul serviciului (furnizor) și utilizatori a energiei termice contractate pe tipuri de agent termic, precizându-se debitele orare maxime și minime preluate în regim de iarna și de vara, parametrii de calitate ai agentului termic, indicii de calitate pentru condensat și pentru apa calda returnată;

 • f) încheierea contractelor de furnizare a energiei termice cu utilizatorii.

Art. 156. Termenul standard pentru încheierea contractului este de 15 zile calendaristice de la depunerea documentației complete.

Art. 157. Indicatorii generali anuali de performanță privind contractarea sunt:

 • a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori;

 • b) numărul de contracte menționate la lit. a) încheiate în mai puțin de 15 zile calendaristice;

 • c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale;

 • d) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale rezolvate în mai puțin de 15 zile calendaristice.

Sub-secțiunea 3.5.3. - Măsurarea, facturarea și încasarea

Art. 158. Echipamentele de măsurare pentru decontare, în cazul consumului de apa fierbinte, trebuie să asigure pe perioada de facturare măsurarea:

 • a) energiei termice livrate;

 • b) cantității de apa fierbinte livrate la utilizator și a cantității de apa calda returnate la operatorul serviciului (transportator/distribuitor);

 • c) temperaturii și presiunii apei fierbinti la intrarea și ieșirea din statia termica.

Art. 159. În prestarea serviciului Operatorul serviciului (furnizor) este obligat să asigure:

 • a) măsurarea energiei termice vândute conform procedurii proprii de stabilire și facturare a consumurilor de energie termica, aprobată conform reglementărilor în vigoare;

 • b) gestiunea echipamentelor de măsurare;

 • c) întreținerea, reparația, verificarea periodică conform normelor sau, ori de câte ori este necesar, a echipamentelor de măsurare;

 • d) gestiunea pierderilor masice de agent termic în rețelele de distribuție și în punctele termice, gestiunea condensatului nereturnat și gestiunea energiei termice pentru menținerea în stare calda a rețelei de distribuție;

 • e) exploatarea economică și în condiții de protecția mediului a instalațiilor pentru care deține licenta de exploatare;

 • f) reglarea corecta a parametrilor agenților termici.

Art. 160. La sesizarea scrisă a utilizatorului privind exactitatea funcționarii echipamentelor de măsurare, Operatorul serviciului (distribuitor/furnizor) are obligația, în cazurile justificate, sa repare sau sa înlocuiască echipamentul de măsurare reclamat ca fiind defect sau suspect de înregistrări eronate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării scrise.

Art. 161. În cazul în care se constata defectiuni ale echipamentului de măsurare, din culpa utilizatorului, consumul de energie termica se recalculează conform prevederilor stabilite în prezentul Regulament al Serviciului sau din contractul de furnizare.

Art. 162. Indicatorii generali anuali de performanță privind măsurarea energiei termice sunt:

 • a) numărul anual de reclamații privind precizia echipamentelor de măsurare pe tipuri de agent termic și pe categorii de utilizatori;

 • b) ponderea din numărul de reclamații menționate la lit. a) care sunt justificate;

 • c) procentul de solicitări de la lit. a) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare, care nu includ și durata verificării metrologice în laboratorul autorizat;

 • d) numărul anual de sesizări din partea agentiilor de protecție a mediului sau de protecția consumatorului.

Art. 163. În relația contractuală Operatorul serviciului (furnizor) este obligat să asigure:

 • a) stabilirea la contractare, de comun acord cu utilizatorul, altul decât cel de tip urban, a modului și periodicitatii de citire a echipamentelor de măsurare pentru decontare;

 • b) respectarea perioadei și a modului de verificare a valorilor facturate, specificate în contract;

 • c) încasarea contravalorii energiei termice furnizate, pe baza facturilor emise cu respectarea prevederilor legale în vigoare:

 • - prin cont bancar;

 • - direct prin casieriile Operatorului serviciului sau delegatului acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • - alte modalități stabilite de lege sau convenite între Operatorul serviciului și utilizator.

Sub-secțiunea 3.5.4. - Calitatea energiei termice

Art. 164. Prevederile Art. 97. , 99, 100, 101, 102, 103 și Art. 148. se aplică corespunzător.

Sub-secțiunea 3.5.6. - Relații echitabile între Operatorul serviciului și utilizator; citirea, facturarea și încasarea energiei termice

Art. 165. În cazul unor reclamații privind factura emisă, Operatorul serviciului (furnizor) va efectua în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii reclamației:

 • a) verificarea corectitudinii și legalității facturii emise;

 • b) corectarea erorilor la următoarea facturare;

 • c) informarea utilizatorului asupra rezultatului verificării, baza legală de calcul cu toate amănuntele necesare (parametrii care au stat la baza calculului, modul de calcul, baza legală cu textele articolelor etc.).

Art. 166. Indicatorii generali anuali de performanță privind citirea, facturarea și încasarea contravalorii energiei termice furnizate sunt:

 • a) numărul de reclamații privind facturarea;

 • b) numărul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termenul de 10 zile;

 • c) numărul de reclamații de la lit. a) ce s-au dovedit a fi justificate;

 • d) numărul de acțiuni aflate pe rol în instanța privind facturarea;

 • e) numărul de acțiuni pierdute în instanța privind facturarea;

 • f) numărul de acțiuni câștigate în instanța privind facturarea.

Art. 167. Operatorul serviciului este obligat sa anunțe utilizatorul, altul decât cel de tip urban, în scris, cu 10 zile lucrătoare înainte, despre necesitatea efectuării lucrărilor de reparații necuprinse în programul inițial, cu excepția celor accidentale, pentru a stabili de comun acord data și durata intreruperilor respective.

Art. 168. Operatorul serviciului trebuie să urmărească realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectați de incidentele care au produs întreruperea alimentarii cu energie termica. În acest scop acesta va asigura existenta unui centru de preluare a reclamatiilor telefonice.

Art. 169.  (1) Fiecare reclamație se va inregistra, iar reclamantul va fi informat privind numărul

de înregistrare, numele și funcția persoanei care a preluat reclamația/sesizarea. Orice reclamație ulterioară se va referi la numărul de înregistrare.

 • (2) Operatorul serviciului va indica pe cat posibil reclamantului durata aproximativă până la restabilirea alimentarii. Pentru aceasta personalul din centrele de preluare a reclamatiilor va trebui să se informeze permanent despre mersul lucrărilor de remediere.

Art. 170. Operatorul serviciului va asigura condițiile necesare astfel încât sa existe în permanenta echipe de intervenție specializate care să restabileasca alimentarea cu energie termica și sa verifice la fiecare utilizator afectat buna funcționare a instalației într-un timp minim posibil.

Art. 171. Întreruperea furnizarii energiei termice necesare pentru lucrări planificate de reparații și întreținere stabilite prin contract va fi anunțată cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte, indicandu-se intervalul de întrerupere. Anunțarea se va face, în funcție de mărimea zonei afectate, direct la utilizatori sau prin presa, radio și televiziune.

Art. 172. Operatorul serviciului este în drept sa intrerupa furnizarea în cazul nerespectării de către utilizator a următoarelor prevederi contractuale:

 • a) folosirea agentului termic în alte scopuri decât cele stabilite prin contract;

 • b) neachitarea facturii pentru energia termica consumată;

 • c) nu aplica reducerea debitului absorbită la valoarea stabilită, la cererea Operatorului serviciului în condiții de restricții, cu excepția utilizatorilor de tip urban;

 • d) depășește sistematic cantitatea de căldură absorbită și debitele agenților termici, utilizatorilor de tip urban;

 • e) nu asigura calitatea și cantitatea agentului termic restituit - condensatul și apa calda;

 • f) schimbarea fără acordul Operatorului serviciului a caracteristicilor termice și a puterii termice a instalațiilor termice racordate la SACET și prin aceasta afectează instalațiile SACET sau prejudiciază alți utilizatori ori schimbarea parametrilor regulatoarelor utilizate pentru echilibrarea hidraulica;

 • g) debitul de abur absorbit de utilizator este mai mic decât debitul minim tehnologic al sistemului de transport sau al capacității de producție.

Art. 173. Întreruperile specificate la Art. 172. se fac după un preaviz de 7 zile lucrătoare, cu excepția lit. f), când preavizul este de 30 de minute, și se aplică numai utilizatorului care nu se conformează preavizului.

Art. 174. Operatorul serviciului este obligat să efectueze și să soluționeze împreună cu utilizatorul analiza intreruperilor menționate la Art. 172. , în termen de 10 zile calendaristice.

Art. 175. Operatorul serviciului este obligat sa realimenteze cu energie termica utilizatorul căruia i s-a întrerupt furnizarea pentru neplata, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care utilizatorul și-a onorat în totalitate obligațiile de plată.

Art. 176. Pentru utilizatorii care nu își achită integral obligațiile financiare, Operatorul serviciului nu are obligația furnizării energiei termice decât în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare.

Art. 177. Operatorul serviciului poate suspenda execuția contractului de furnizare dacă utilizatorul nu și-a achitat integral obligațiile de plată în termenele stabilite prin contract. Recuperarea debitelor se face conform legii.

 • (2) Înainte de suspendarea execuției contractului de furnizare, Operatorul serviciului poate aplica restrictii de furnizare a agentului termic pentru încălzire la limita puterii termice minime tehnologice pe o perioadă de timp stabilită de acesta.

Art. 178. Indicatorii generali anuali de performanță privind întreruperile datorită nerespectării clauzelor contractuale sunt:

 • a) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea energiei termice pentru neplata facturii pe categorii de utilizatori;

 • b) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea energiei termice, realimentati în mai puțin de 3 zile calendaristice;

 • c) numărul de contracte suspendate parțial sau total pentru neplata energiei termice pe categorii de utilizatori;

 • d) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale;

 • e) numărul de utilizatori care au fost alimentati în regim de restrictii.

Art. 179.  (1) Operatorul serviciului este obligat să răspundă adecvat, prin rezolvarea solicitării

sau prin răspuns explicativ scris, la toate solicitarile efectuate în scris de către utilizatori.

(2) Operatorul serviciului organizează în acest scop centre de relații cu clienții și pun la dispoziția utilizatorilor o lista cu centrele de relații cu clienții, indicând adresa, numerele de telefon, persoanele de contact și programul de lucru cu utilizatorii.

(3) Fiecare sesizare sau reclamație se va inregistra, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare, numele și funcția persoanei care a preluat reclamația/sesizarea. Orice reclamație ulterioară se va referi la numărul de înregistrare.

Art. 180. Indicatorii generali anuali de performanță privind răspunsurile la solicitările, sesizările sau reclamațiile utilizatorilor sunt:

 • a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele la care se referă explicit prezentul Regulament al Serviciului;

 • b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice.

Art. 181. Operatorul serviciului are ca obligații:

 • a) sa răspundă la orice solicitare de racordare formulată în scris de orice potențial utilizator;

 • b) să asigure alimentarea cu energie termica a utilizatorilor, în condițiile în care aceștia se afla pe raza teritorial-administrativă stabilită de autoritatea administrației publice locale ca zona unitară de încălzire, să fie racordat la SACET și să se încadreze în prevederile contractului de furnizare;

 • c) să asigure măsurarea energiei termice vândute utilizatorilor și sa o factureze corespunzător tarifului tipului de agent termic și categoriei de utilizator;

 • d) sa emita utilizatorilor facturi pentru energia termica consumată, în care să fie specificate locul de consum, cantitatea de energie termica consumată, cantitatea de energie termica facturată, tariful aprobat, baza legală a tarifului, suma totală de plată, data emiterii, termenul scadent, valoarea penalizărilor curente și soldul acestora, soldul facturilor neachitate și celelalte elemente stabilite de legislația în vigoare. În cazul în care se stabilește facturarea energiei termice în transe egale lunare, conform prevederilor legale în vigoare, în facturile emise de Operatorul serviciului se va trece și energia termica efectiv consumată în luna curenta și cantitatea totală de energie termica furnizată și neachitata;

 • e) sa analizeze sesizările scrise privind sistemele de măsurare a energiei termice, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;

 • f) sa instituie un sistem de înregistrare, investigare, soluționare privind reclamațiile făcute la adresa sa de utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor;

 • g) să asigure la utilizator, în punctul de delimitare, energia termica la parametrii presiune, temperatura și debite prevăzuți în prezentul Regulament al Serviciului și/sau în contract, cu excepția situațiilor în care utilizatorii nu se încadrează în valorile-limita stabilite prin contract privind parametrii agentului termic returnat. Limitele maxime de variatie ale parametrilor presiune, temperatura și debite pe care Operatorul serviciului trebuie să le asigure sunt cei prevăzuți în prezentul Regulament al Serviciului și/sau se stabilesc de comun acord între utilizatori, alții decât cei de tip urban, și Operatorul serviciului;

 • h) sa furnizeze energia termica la gradul de asigurare stabilit prin contract și în condițiile de licentiere;

 • i) sa despăgubească utilizatorii pentru întreruperi în alimentarea cu energie termica care depășesc limitele gradului de asigurare în furnizare stabilite la lit. h).

Sub-secțiunea 3.5.7. - Respectarea obligațiilor din licență

Art. 182. Indicatorii garantați anuali de performanță privind respectarea obligațiilor din licență sunt:

 • a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către Operatorul serviciului a obligațiilor din licenta;

 • b) numărul de încălcări ale obligațiilor Operatorul serviciului rezultate din analizele autorității de reglementare competente și modul de soluționare pentru fiecare caz în parte.

Art. 183. Indicatorii garantați anuali de performanță privind calitatea energiei termice furnizate sunt:

 • a) numărul de reclamații privind calitatea energiei termice furnizate pe categorii de utilizatori și tipuri de agent termic;

 • b) numărul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit întemeiate;

 • c) numărul de întreruperi în furnizarea energiei termice care depășesc limitele parametrilor de calitate prevăzute în prezentul Regulament al Serviciului sau în contractele încheiate cu utilizatorii, alții decât cei de tip urban;

 • d) numărul de reclamații privind nerespectarea gradului de asigurare în furnizare;

 • e) valoarea pagubelor plătite utilizatorilor, pentru nerespectarea gradului de asigurare în furnizare.

Art. 184. Operatorul serviciului are obligația de a lua toate măsurile pentru realizarea gradului de asigurare în furnizare, prevăzut în contract. Pentru energia termica furnizată unui utilizator la parametrii calitativi în afară limitelor precizate în prezentul Regulament al Serviciului sau în contractul încheiat cu utilizatorii, alții decât cei de tip urban, utilizatorul beneficiază de reduceri la factura pentru energia termica în condițiile precizate în prezentul Regulament al Serviciului sau în anexele la contract.

Art. 185.  (1) Operatorul serviciului este obligat sa plătească despăgubiri utilizatorului în cazul

deteriorării unor instalații de utilizare a energiei termice, afectării sau punerii în pericol a sănătății, în situația în care parametrii agentului termic au înregistrat abateri mai mari decât cei admiși în prezentul Regulament al Serviciului, în normele tehnice în vigoare, sau ca urmare a nerespectării condițiilor de potabilitate a apei calde de consum, în punctul de delimitare. Aceasta obligație se aplică și în situația în care deteriorarea instalațiilor de utilizare a energiei termice a fost provocată de un regim chimic necorespunzător al agentului termic.

 • (2) Plata despăgubirilor se face cu respectarea condițiilor prevăzute în contractul de furnizare pe baza documentației economice întocmite de agenții economici de specialitate, a unor expertize sau a documentelor justificative prezentate de utilizator.

Art. 186. Indicatorii garantați anuali de performanță, a căror nerespectare atrage sancțiuni sau reduceri tarifare, sunt:

 • a) numărul de cereri pentru acordarea de reduceri ale facturilor;

 • b) numărul de cereri de la lit. a) pentru care s-au acordat reduceri;

 • c) valoarea reducerilor acordate.

Art. 187. Pentru înregistrarea sesizarilor și reclamatiilor utilizatorilor, Operatorul serviciului va organiza:

 • a) un centru de relații cu utilizatorii prevăzut cu registratura;

 • b) un serviciu telefonic pe toată durata de furnizare a energiei termice, de regula permanent; c) un compartiment specializat de înregistrare și sinteza a datelor.

Art. 188. Pentru ceilalți indicatori prevăzuți în prezentul Regulament al Serviciului, Operatorul serviciului va garanta urmărirea prin compartimentele de specialitate.

Art. 189. Informațiile privind îndeplinirea indicatorilor de performanță prevăzuți în prezentul Regulament al Serviciului vor fi transmise anual la autoritatea de reglementare competența până la data de 31 ianuarie a anului următor și la orice solicitare a autorității publice locale.

Art. 190. La solicitarea autorității de reglementare competente, Operatorul serviciului va asigura accesul și/sau va transmite acestuia datele privind calitatea serviciului de furnizare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării.

SECȚIUNEA 3.6. - Drepturile și obligațiile Operatorului serviciului (transport, disttribuție și furnizare)

Art. 191. Operatorul serviciului are, în legătură cu activitatea de transport, distribuție și furnizare, pe lângă celelalte obligații precizate în prezentul Regulament al Serviciului și următoarele obligații principale:

 • a) sa exploateze și sa administreze rețelele de transport și distribuție a energiei termice, în condiții de siguranță, eficienta și de protecție a mediului, și să contribuie, în conformitate cu planurile multianuale, la reabilitarea și dezvoltarea acestora;

 • b) să asigure, în condiții egale și nediscriminatorii, accesul producătorilor la rețeaua de transport energie termica, în limitele capacității de transport și cu respectarea regimurilor de funcționare a acestora;

 • c) să asigure, prin planificarea, coordonarea, supravegherea, controlul și analiza funcționarii, echilibrul funcțional al rețelelor de transport/distribuție energie termica;

 • d) să asigure regimurile optime de transport/distribuție și livrare a energiei termice, notificate de producători și/sau de utilizatori;

 • e) sa elaboreze convențiile tehnice de exploatare, cuprinzând principalele condiții tehnice care trebuie îndeplinite de producători și utilizatori, în vederea executării în bune condiții a contractelor de vânzare-cumpărare a energiei termice;

 • f) sa întocmească și sa urmărească realizarea bilanțurilor energiei termice la intrarea și la ieșirea din sistem;

 • g) sa elaboreze și sa supună spre aprobare autorităților administrației publice locale sau asociațiilor de dezvoltare comunitara, cu informarea autorităților de reglementare competente, planurile de perspectiva privind dezvoltarea și/sau modernizarea, în condiții de eficienta energetica și economică, a rețelelor de transport/distribuție energie termica, în concordanta cu stadiul actual și evoluția viitoare a consumului de energie termica; planurile vor conține modalități de finanțare și realizare a investițiilor cu luarea în considerare a planurilor de organizare și amenajare a teritoriului, în condițiile respectării întocmai a cerințelor legale privind protecția mediului;

 • h) sa organizeze supravegherea stricta a modului de funcționare a rețelelor de transport/distribuție energie termica și sa prevină sustragerile de energie termica, deteriorarea rețelelor, racordarea și/sau bransarea clandestina la acestea;

 • i) sa pună la dispoziție autorității administrației publice locale și A.N.R.S.C. informații privind activitatea de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, la cererea acestora;

 • j) sa păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale obținute în cursul activității;

 • k) sa racordeze/branseze la rețelele de distribuție aflate în administrarea sa, în condițiile legii, nediscriminatoriu, oricare solicitant din zona de operare, persoana fizica sau juridică, prin intermediul unei instalații prevăzute cu sisteme de măsurare-înregistrare a energiei termice furnizate/consumate și cu dispozitive de reglare a debitului;

 • l) să efectueze revizia și reglarea periodică a instalațiilor de încălzire și de alimentare cu apa calda de consum până la punctul de delimitare;

 • m) sa acționeze pentru depistarea pierderilor de căldură prin transfer termic și prin pierderi masice de agent termic din rețelele de distribuție a energiei termice și, cu precădere, pentru remedierea defectiunilor și a avariilor;

 • n) să asigure achiziționarea, instalarea, exploatarea, întreținerea periodică și verificarea metrologica a sistemelor proprii de înregistrare-măsurare a energiei termice furnizate utilizatorilor, potrivit reglementărilor în vigoare;

 • o) să monitorizeze și sa evalueze starea tehnica și siguranța în funcționare a instalațiilor aflate în gestiunea și administrarea sa, precum și a indicatorilor specificati în reglementările tehnice în vigoare și în Regulamentul Serviciului;

 • p) sa anunțe utilizatorii afectați de limitarile sau întreruperile planificate, în modul stabilit prin contracte, și sa comunice durata planificata pentru întreruperile necesare executării unor lucrări de întreținere și reparații;

 • q) să asigure instruirea profesională și specializarea personalului propriu;

 • r) sa păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale obținute în cursul desfășurării activității;

 • s) să asigure furnizarea continua a energiei termice către următoarele instituții publice:

 • - spitale;

 • - policlinici;

 • - stații de salvare;

 • - cămine de bătrâni;

 • - leagane de copii;

 • - grădinițe;

 • - crese;

 • - cămine pentru persoane cu handicap;

 • - centre de resocializare minori;

 • - școli;

 • - alte obiective de interes social deosebit aflate în administrarea autorității administrației publice locale și stabilite de aceasta.

Art. 192. Operatorul serviciului răspunde pentru toate daunele provocate utilizatorilor din culpa sa, în condițiile stabilite prin contract, și, în special, dacă:

 • a) nu începe furnizarea energiei termice la termenul contractat sau nu livreaza energia termica în condițiile stabilite în contract;

 • b) nu anunta utilizatorul din timp cu privire la limitarile sau la întreruperile programate pentru lucrările planificate;

 • c) după sistarea furnizarii energiei termice cerută de utilizator nu reia furnizarea în prima zi lucrătoare după primirea în scris a înștiințării privind încetarea motivului sistării;

 • d) nu respecta parametrii de calitate contractati pentru energia termica furnizată, sau pentru regimul chimic al agentului termic.

Art. 193.  Drepturile principale ale Operatorului serviciului sunt:

 • a) sa desfășoare activități comerciale legate de vânzarea-cumpărarea energiei termice prin exploatarea SACET;

 • b) să solicite stabilirea și/sau ajustarea nivelului tarifelor și sa încaseze contravaloarea energiei termice vândute;

 • c) sa avizeze realizarea unui nou racord sau modificarea unui racord existent, dacă în urma realizării unei analize de specialitate rezultă ca operațiunea este posibila din punct de vedere tehnic;

 • d) sa stabilească condițiile tehnice de racordare/bransare a utilizatorilor la instalațiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare și a reglementărilor emise sau aprobate de autoritatea naționala de reglementare competența;

 • e) sa intrerupa, total sau parțial, funcționarea rețelei de distribuție pe durata strict necesară executării lucrărilor de întreținere și de reparații programate, cu anunțarea prealabilă a producătorului și a utilizatorilor;

 • f) sa intrerupa sau sa limiteze transportul și/sau distribuția energiei termice, în condițiile în care sunt periclitate siguranța și integritatea rețelelor de transport/distribuție energie termica;

 • g) sa utilizeze terenurile și alte bunuri aflate în proprietatea unui terț, cu respectarea prevederilor legale, pentru a asigura funcționarea normală a instalațiilor pe care le administrează și le exploatează;

 • h) să aibă culoar de trecere pentru conductele de transport/distribuție a energiei termice între unitatea de producție și utilizatori și să aibă drept de servitute în condițiile legii;

 • i) sa supravegheze și sa prevină sustragerea de energie termica, racordurile sau bransarile clandestine și/sau deteriorările rețelelor de transport energie termica;

 • j) sa folosească cu titlu gratuit, cu acordul autorităților administrației publice locale și cu respectarea condițiilor legale, terenurile aparținând domeniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale pentru realizarea unor lucrări de întreținere și reparații pe care le executa la construcțiile și instalațiile de distribuție;

 • k) să aibă acces, în condițiile legii, la instalațiile de consum ale utilizatorului, conform contractelor de furnizare, ori de câte ori este necesară intervenția la acestea;

 • l) sa furnizeze energia termica în regim de limitare, asigurând puterea termica minima tehnologic în cazul nerespectării clauzelor contractuale, inclusiv în perioada de încălzire;

 • m) sa intrerupa furnizarea energiei termice în cazul nerespectării clauzelor contractuale, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare;

n) sa presteze activități de informare, consultanța, finanțare sau să execute lucrări de reparații și reabilitări la instalațiile utilizatorilor, în condițiile convenite cu aceștia, în scopul creșterii eficientei și utilizării rationale a energiei termice;

o) să solicite daune/despăgubiri în situația în care constata ca pe amplasamentul rețelelor de transport/distribuție sau în zonele de protecție s-au realizat, fără avizul operatorului serviciului, instalații/clădiri/împrejmuiri s.a.

Art. 194. Operatorul serviciului au dreptul sa limiteze sau sa intrerupa, pentru un grup cat mai restrâns de utilizatori și pe o durată cat mai scurta, furnizarea energiei termice în următoarele situații:

 • a) când este periclitata viața sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

 • b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul energetic urban; c) pentru executarea unor manevre și lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi.

Art. 195. Operatorul serviciului stabilește programul lucrărilor de reparații și mentenanta planificate la rețelele termice și la instalațiile de distribuție/furnizare; realizarea lucrărilor se va programa, de regula, în sezonul cald astfel încât după începerea sezonului de încălzire să se asigure continuitatea serviciului.

CAPITOLUL 4 - Măsurarea energiei termice

SECȚIUNEA 4.1 - Dispoziții generale

Art. 196. Măsurarea, obligațiile și principiile de măsurare a energiei termice produse și livrate în SACET trebuie să respecte prevederile prezentului Regulament al Serviciului astfel încât regulile stabilite să conducă la: a) măsurarea corectă a energiei termice;

 • b) crearea premiselor pentru facturarea corectă a consumului de energie termică;

 • c) asigurarea posibilității de a verifica permanent calitatea serviciului de producere a energiei termice;

 • d) asigurarea transparenței în ceea ce privește cantitatea de energie termică livrată;

 • e) eliminarea oricărei discriminări între consumatori;

 • f) eficientizarea utilizării energiei termice;

 • g) alinierea la practicile Uniunii Europene în acest domeniu.

Art. 197. Regulile de măsurare a energiei termice se aplică pentru:

 • a) măsurarea energiei termice livrate în rețelele termice de transport/distribuție de către producătorii de energie termica;

 • b) măsurarea energiei termice livrate, în punctul de separație, dintre rețelele termice de transport și rețelele termice de distribuție;

 • c) măsurarea energiei termice furnizate utilizatorilor, persoane fizice și/sau juridice.

Art. 198. Măsurarea energiei termice transmise sub forma de apa fierbinte, apa calda sau abur se face cu contoare/grupuri de măsurare a energiei termice care îndeplinesc următoarele cerințe:

 • a) sunt alese și montate în baza unei documentații avizate de către operatorul serviciului, după caz, care conține:

 • - proiectul de montaj, întocmit de agenți economici autorizați, în conformitate cu instrucțiunile fabricantului;

 • - documentația stabilită de Biroul Roman de Metrologie Legală;

 • b) sunt montate de către unități autorizate de Biroul Roman de Metrologie Legală.

Art. 199. Soluțiile de măsurare a energiei termice trebuie aplicate astfel încât:

 • a) sa nu introducă erori de metoda;

 • b) sa înregistreze energia pentru fiecare utilizator sau, acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic, pe grupuri cat mai mici de utilizatori;

 • c) sa nu se înregistreze la utilizatori pierderile de energie termica și agent termic din rețelele termice de transport/distribuție;

 • d) sa furnizeze date pentru calculul energiei termice livrate suplimentar, aferentă pierderilor de agent termic;

 • e) sa nu se înregistreze la utilizatori energia termica aferentă recircularilor sau retururilor de agent termic;

 • f) să asigure utilizarea aparatelor și grupurilor de măsurare a energiei termice în condițiile prevăzute de fabricantul acestora și în conformitate cu normele metrologice și reglementările în vigoare;

 • g) sa nu afecteze buna funcționare a instalațiilor și parametrii de furnizare.

Art. 200. Energia termica se măsoară pentru fiecare agent termic la:

 • a) interfata dintre instalațiile producătorului și rețeaua termica de transport;

 • b) interfata dintre rețeaua termica de transport și cea de distribuție;

 • c) interfata dintre rețeaua termica de distribuție și instalațiile utilizatorului.

Art. 201.  (1) Obligativitatea de montare a contoarelor/grupurilor de măsurare aparține celui care

vinde energia termica.

 • (2) În cazul subconsumatorilor, energia termica se măsoară la interfata dintre instalațiile acestora și cele ale consumatorilor principali la care sunt racordati.

Art. 202.  (1) Este obligatorie montarea grupurilor de măsurare a energiei termice în punctele de

delimitare/separare a instalațiilor din punctul de vedere al proprietății sau al dreptului de administrare ori în alte puncte, convenite între părțile contractante.

 • (2) Grupurile de măsurare a energiei termice, montate în punctul de delimitare/separare a instalațiilor din punctul de vedere al proprietății, sau al dreptului de administrare, ori în alte puncte convenite între părțile contractante și fac parte din rețelele termice ale SACET.

 • (3) Achiziționarea și montarea grupurilor de măsurare a energiei termice în vederea contorizarii la nivel de bransament termic într-un SACET revin autorităților administrației publice locale.

 • (4) Se interzice orice intervenție neautorizata asupra grupurilor de măsurare a energiei termice.

SECȚIUNEA 4.2 - Măsurarea energiei termice pe rețelele termice

Art. 203. Măsurarea energiei termice livrate sub forma de apa fierbinte/calda se va face în fiecare punct de delimitare, pe toate ramurile.

Art. 204. Măsurarea energiei termice livrate utilizatorilor sub forma de apa fierbinte, respectiv apa calda pentru încălzire, se va face cu contoare de energie termica având traductorul de debit amplasat pe tur și o pereche de sonde de temperatura, amplasate una pe tur și cealaltă pe retur. În instalațiile producătorului sonda de temperatura de pe retur va fi amplasata:

 • a) în amonte de punctul de intrare a apei de adaos, dacă pentru prepararea apei de adaos se consuma energie termica. În acest caz se va măsura și energia termica aferentă preparării apei de adaos;

 • b) în aval de punctul de intrare a apei de adaos, dacă pentru prepararea apei de adaos nu se consuma energie termica.

Art. 205. În centralele termice și în stațiile termice, măsurarea energiei termice utilizate pentru prepararea agentului termic din circuitul de încălzire se realizează cu contoare de energie termica având traductorul de debit amplasat pe tur și o pereche de sonde de temperatura, amplasate una pe tur și cea de-a doua pe retur, în aval de punctul de injecție a apei de adaos. Se vor măsura, de asemenea:

 • a) cantitatea apei de adaos în circuitul de încălzire;

 • b) presiunea și temperatura apei calde livrate;

 • c) temperatura agentului termic returnat;

 • d) calitatea apei de adaos și a agentului termic returnat.

Art. 206. În centralele termice și în stațiile termice, măsurarea energiei termice utilizate pentru prepararea apei calde de consum se face cu contoare de energie termica montate în funcție de posibilitățile tehnice și de punctul de injecție a apei din circuitul de recirculare într-una din următoarele soluții:

 • a) Se monteaza doua contoare de energie termica, astfel:

 • - un contor de energie termica, având traductorul de debit montat pe conducta de intrare a apei reci în instalatie, iar sondele de temperatura amplasate: una pe conducta de apa rece, la intrarea în instalatie, iar cea de-a doua pe conducta de apa calda de consum, la ieșirea din instalatia de preparare a acesteia. În cazul instalațiilor de preparare într-o singura treapta, la care apa recirculata se injecteaza înainte de treapta I, prima sonda de temperatura se monteaza în amonte de punctul de injecție a apei recirculate în circuitul de apa rece;

 • - un contor de energie termica, având traductorul de debit montat pe conducta de apa recirculata, iar sondele de temperatura amplasate: una pe conducta de apa recirculata, la intrarea în instalatie, iar cea de-a doua pe conducta de apa calda de consum, la ieșirea din instalatia de preparare a acesteia.

 • b) Se monteaza doua contoare de energie termica, astfel:

 • - un contor de energie termica, având traductorul de debit amplasat pe conducta de ieșire a apei calde din instalatia de preparare a apei calde de consum, iar sondele de temperatura amplasate: una pe conducta de apa calda de consum, la ieșirea din instalatia de preparare, iar cea de-a doua pe conducta de intrare a apei reci. În cazul instalațiilor de preparare într-o singura treapta, la care apa recirculata se injecteaza înainte de treapta I, prima sonda de temperatura se monteaza în amonte de punctul de injecție a apei recirculate în circuitul de apa rece;

 • - un contor de energie termica, având traductorul de debit amplasat pe conducta de apa recirculata, iar sondele de temperatura amplasate: una pe conducta de apa recirculata, la intrarea în instalatie, iar cea de-a doua pe conducta de intrare a apei reci.

Art. 207.  (1) Se vor măsura, de asemenea, cantitatea de apa rece la intrarea în instalatia de

preparare, precum și presiunea și temperatura apei calde de consum livrate.

 • (2) Pe fiecare ramura de ieșire se vor prevedea puncte pentru prelevarea apei calde de consum în vederea determinării potabilitatii acesteia.

Art. 208.  (1) Pentru apa calda de consum măsurarea energiei termice la utilizatori se va face

folosindu-se contoare de energie termica.

 • (2) Contoarele de energie termica vor avea traductorul de debit și una din sondele de temperatura amplasate pe conducta de apa calda de consum, pe racordul de alimentare al utilizatorului (astfel încât traductorul de debit sa masoare numai debitul efectiv consumat). Determinarea celei de-a doua temperaturi se face:

 • a) prin montarea unei sonde de temperatura, plasata pe conducta de apa rece, într-o zona în care circulația apei este asigurata în permanenta;

 • b) presetarea în calculator (integrator de putere termica) a unei valori a temperaturii apei reci, care va fi stabilită și modificată periodic conform unei metodologii convenite între părți, prin contract, dacă nu se poate asigura o măsurătoare corecta a temperaturii apei reci, sau dacă se constată că aceasta diferă cu mai mult de ±2 K față de temperatura apei reci utilizate pentru prepararea apei calde de consum în instalatie. În acest caz se va presta aceeași valoare pentru toți consumatorii alimentati de un furnizor, utilizându-se aceeași sursa de apa rece.

Art. 209. Energia termica consumată pentru prepararea apei de adaos, acolo unde este cazul, se va determina prin măsurare directa, cu contoare de energie termica având traductorul de debit amplasat pe racordul de injecție a apei de adaos în conducta de retur și o pereche de sonde de temperatura, amplasate: una pe conducta de retur, în amonte de punctul de amestec cu apa de adaos, cea de-a doua pe conducta de apa de adaos.

Art. 210.  (1) Pentru controlul pierderilor de agent termic, la interfata dintre instalațiile

producătorilor și rețeaua termica de transport și la interfata dintre rețeaua termica de transport și cea de distribuție se vor măsura debitul și cantitatea de agent termic de pe retur, cu ajutorul unor traductori de debit care să facă corecția cu diferența dintre densitatea agentului termic pe tur și retur.

 • (2) În cazul în care nu se poate monta un astfel de traductor de debit, calculatorul contorului de energie termica montat pe circuitul de tur va fi de tipul cu doua intrari de debit, iar pe circuitul de retur se va monta un traductor de debit identic ca tip cu cel montat pe circuitul de tur și cu o calibrare apropiată de acesta.

Art. 211. Toate contoarele de energie termica amplasate pe o ramura a rețelei termice vor avea aceeași clasa de exactitate, în toate punctele de delimitare fiind în concordanta cu prevederile metrologice, iar pentru rețelele termice de apa fierbinte/apa calda se vor utiliza contoare de energie termica și traductoare de debit cu clasa de exactitate 2.

Art. 212. Calitatea chimica a apei fierbinti/calde pe tur și retur va fi urmărită la interfața dintre instalațiile de producere și rețeaua termica de transport, la interfata dintre rețeaua termica de transport/distribuție și utilizatorii industriali și la ieșirea din stațiile termice.

Art. 213. La interfata dintre instalațiile de producere și rețelele termice de transport se măsoară: a) energia termica livrata;

 • b) debitul și cantitatea de agent termic livrat și returnat;

 • c) presiunea și temperatura agentului termic livrat, precum și temperatura agentului termic returnat (acești parametri pot fi înregistrați grafic sau digital);

 • d) debitul de apa de adaos;

 • e) energia termica necesară pentru prepararea apei de adaos, acolo unde este cazul.

Art. 214. La interfata dintre rețelele termice de transport și cele de distribuție se măsoară:

 • a) energia termica livrata;

 • b) debitul și cantitatea de agent termic livrat și returnat;

 • c) presiunea și temperatura agentului termic livrat, precum și temperatura agentului termic returnat (acești parametri pot fi înregistrați grafic sau digital).

Art. 215.  (1) Măsurarea energiei termice la interfata dintre rețelele termice de distribuție și

instalațiile utilizatorilor de tip urban în cazul condominiilor având distribuția pe verticala se va face pe întreaga clădire, pe circuitul de încălzire, respectiv pe circuitul de apa calda de consum.

 • (2) Acolo unde condițiile tehnologice permit (exista bransamente pentru părți de clădire atât pentru circuitul de încălzire, cat și pentru apa calda de consum), se poate face măsurarea energiei termice pe părți ale condominiului.

 • (3) Pentru fiecare utilizator sau grup de utilizatori prevăzuți la alin. (1) și (2), măsurarea energiei termice se va face astfel:

 • a) dacă utilizatorul este alimentat prin circuite separate de încălzire, respectiv de apa calda de consum, se va utiliza câte un contor de energie termica pentru fiecare circuit în parte;

 • b) dacă utilizatorul este alimentat în sistem bitubular, având punct termic local pentru producerea locală a apei calde de consum și a agentului termic pentru încălzire, se va utiliza un singur contor de energie termica, ce va inregistra consumul total.

 • (4) La utilizatorii care se găsesc în situația alin. (3) lit. b) se va utiliza un contor de energie termica pe circuitul de apa calda de consum.

CAPITOLUL 5 - Utilizatorii energiei termice

SECȚIUNEA 5.1 - Dispoziții generale

Art. 216.  (1) Bransamentele până la punctele de delimitare/separare, inclusiv echipamentele de

măsurare-înregistrare a energiei termice montate la interfata dintre rețelele publice de transport și/sau distribuție și instalațiile utilizatorilor, fac parte, împreună cu rețelele publice de transport și distribuție, din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, iar Operatorul serviciului este obligat să le întrețină, să le verifice metrologic și să le înlocuiască ori de câte ori este nevoie, pe cheltuiala lor.

 • (2) Rețelele de transport și distribuție care alimentează mai mulți utilizatori aparțin proprietății publice a unităților administrativ-teritoriale, chiar dacă sunt amplasate în subsoluri tehnice ale unor imobile sau pe terenuri proprietate a unor utilizatori. Deținătorii imobilelor sau ai terenurilor prin care trec aceste rețele sunt obligați sa păstreze integritatea acestora și să permită furnizorului executarea lucrărilor de întreținere, reparații și înlocuirea conductelor, având dreptul la despăgubiri în cazul provocarii unor pagube.

Art. 217.  (1) Dreptul de acces și utilizare a serviciului de alimentare cu energie termica este

garantat tuturor utilizatorilor.

 • (2) Fiecare utilizator trebuie să aibă un bransament termic.

 • (3) Pentru utilizatorii de tip urban care locuiesc în condominiu de tipul bloc de locuințe cu mai multe scări sau tronsoane, racordul termic va fi individual pentru fiecare scara sau tronson în parte.

 • (4) Prin excepție de la alin. (3), la blocurile deja construite sau în curs de construire la data intrării în vigoare a prezentului Regulament al Serviciului, în cazul în care instalațiile interioare de apa calda de consum sau instalațiile interioare de încălzire sunt comune sau au părți comune pentru toate scarile sau tronsoanele condominiului, bransamentul termic poate fi comun pentru întreg condominiul.

 • (5) În situațiile prevăzute la alin. (4), la solicitarea asociațiilor de proprietari/locatari de a avea câte un bransament termic pentru fiecare scara sau tronson a/al condominiului, furnizorul serviciilor de distribuție a energiei termice este obligat sa dea curs solicitarii numai pe baza unei documentații depuse de utilizator împreună cu solicitarea, documentație care va conține: condițiile tehnice de realizare, modificările necesare și costurile aferente realizării. Documentația se va întocmi de un agent economic autorizat în proiectarea sistemelor și rețelelor interioare de alimentare cu apa calda de consum și de încălzire. Cheltuielile necesare realizării lucrărilor de bransare/racordare și contorizare vor fi suportate de solicitant.

Art. 218.  (1) Utilizatorii pot avea unul sau mai multe locuri de consum.

 • (2) Prevederile prezentului Regulament al Serviciului se aplică în raport cu fiecare loc de consum luat separat.

 • (3) Utilizatorii care au atât consum tehnologic, cat și consum pentru încălzire și/sau apa calda de consum se încadrează în categoria utilizatorilor de tip industrial, de tip agricol sau utilizatori comerciali.

 • (4) În cazul în care încălzirea spațiului de lucru este impusa și de condițiile în care trebuie să se desfășoare procesul tehnologic, consumul respectiv de energie termica se considera ca se realizează în scopuri tehnologice.

Art. 219. Proiectarea, executarea și receptionarea instalațiilor de alimentare și utilizare a energiei termice, racordate la sistemul energetic de interes local, precum și exploatarea, întreținerea, repararea, extinderea sau modificarea instalațiilor și a destinației energiei termice consumate se vor efectua în conformitate cu prescripțiile, normativele și reglementările în vigoare.

Art. 220. Toți utilizatorii de energie termica au obligația de a obține, înainte de a începe proiectarea instalației de utilizare, avizul de racordare de la Operatorul serviciului.

Art. 221. (1) Pentru executarea instalațiilor de utilizare a energiei termice destinate unor utilizatori noi sau dezvoltării celor existente este necesar ca, în afară de celelalte avize legale, să se obțină, în prealabil, avizul de racordare, în conformitate cu prevederile Art. 220.

 • (2) Avizul își pierde valabilitatea după 1 an de la emitere, dacă execuția nu a început în acest interval de timp.

Art. 222.  (1) Soluția de alimentare cu energie termica se stabilește de Operatorul serviciului pe

baza studiilor elaborate la comanda acestuia, iar soluția stabilită se precizează în avizul de racordare.

 • (2) Soluția precizată este obligatorie în proiectare, execuție și exploatare. Pentru marii consumatori, aceasta soluție trebuie să asigure posibilitatea limitării consumului de energie termica în situații de indisponibilitati în instalații.

Art. 223.  (1) Proiectarea și executarea racordurilor și branșamentelor termice se fac de către

proiectanți și executanți de specialitate autorizați conform prevederilor legale, care au obligația să respecte prescripțiile și normativele tehnice în vigoare.

 • (2) Cheltuielile pentru eventualele amenajări sau dezvoltări speciale ale instalațiilor de alimentare, cerute de utilizatori, revin în sarcina acestora.

Art. 224. (1) Înainte de a trece la executarea lucrărilor unor instalații termice de utilizare, utilizatorul este obligat să prezinte Operatorului serviciului, spre avizare, dosarul instalației; un exemplar al dosarului instalației rămâne la Operatorul serviciului.

 • (2) Dosarul instalației va fi actualizat de către utilizator și va cuprinde:

 • a) memoriul justificativ;

 • b) copie după avizul de racordare;

 • c) schema termica în detaliu a circuitului cu agent primar și schemele de principiu ale circuitelor cu agent secundar, indicarea aparatelor de măsura și control, a automatizarilor și protectiilor;

 • d) tabel cu caracteristicile receptoarelor termice;

 • e) graficele de consum;

 • f) exigențele proceselor tehnologice privind alimentarea cu energie termica.

 • (3) Punerea în funcțiune a instalațiilor exploatate de utilizatori se face numai după avizarea dosarului instalației, executarea probelor prevăzute de normativele tehnice în vigoare, precum și a celor solicitate suplimentar de Operatorul serviciului.

 • (4) Bransarea la rețelele de distribuție se va face în prezenta Operatorul serviciului sau în prezenta deținătorului instalațiilor și numai după ce s-a încheiat actul de recepție a branșamentului și a instalațiilor de utilizare.

 • (5) Alimentarea cu energie termica a utilizatorului va începe numai după încheierea contractului de furnizare.

Art. 225.  (1) Operatorul serviciului va încheia convenții de exploatare cu marii consumatori,

care să cuprindă obligații reciproce cu privire la executarea manevrelor, exploatarea și întreținerea instalațiilor termice și urmărirea regimurilor de consum. Convenția face parte integrantă din contract, iar prevederile cuprinse în aceasta trebuie respectate de ambele părți.

 • (2) Operatorul serviciului și utilizatorul răspund de exploatarea economică și în condiții de protecție a mediului a instalațiilor termice din administrarea și exploatarea lor, având obligația sa ia măsurile necesare pentru întreținerea și păstrarea în bune condiții a izolatiei termice a conductelor și instalațiilor, menținerea în buna stare de funcționare a dispozitivelor de reglaj automat, eliminarea pierderilor prin neetanseitati, precum și de reglarea corecta a parametrilor agenților termici.

 • (3) Utilizatorii sunt obligați sa păstreze în buna stare utilajul/instalatia aparținând operatorului serviciului, care se afla în incinta lor, fiindu-le interzis să facă vreo intervenție asupra acestuia.

 • (4) Lucrările de revizii și reparații la instalațiile de alimentare, exploatate de operatorul serviciului, precum și la instalațiile utilizatorului, în cazul în care prin aceasta este influentat regimul de funcționare al sistemului, inclusiv durata acestora, se stabilesc de comun acord de părțile contractante.

 • (5) Operatorul serviciului este obligat sa anunțe în scris utilizatorul, altul decât cel de tip urban, cu 10 zile lucrătoare înainte, despre necesitatea efectuării lucrărilor de reparații necuprinse în programul inițial, cu precizarea graficului de execuție a acestora, pentru a se stabili de comun acord data și durata intreruperilor respective.

 • (6) Dacă în 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării părțile nu cad de acord, iar urgenta lucrărilor impune oprirea furnizarii energiei termice, furnizorul stabilește data și ora întreruperii, pe care le aduce la cunoștința utilizatorului, împreună cu motivatiile necesare, cu cel puțin 24 de ore înainte de a trece la aplicare.

Art. 226. Utilizatorii, consumatori de energie termica, au obligația de a permite accesul delegatului împuternicit al Operatorul serviciului la echipamentele de măsurare, când acestea se afla montate în incinta sa, precum și la instalațiile de consum, pentru controlul acestora, numai în prezenta sa.

Art. 227. Deconectarile individuale ale unor apartamente situate în imobile de locuit tip bloc -condominii, alimentate cu energie termica din sistemul energetic de interes local, indiferent de cauze, se pot realiza în următoarele condiții cumulative:

 • a) să se modifice contractul de furnizare al energiei termice, prin act adițional, la solicitarea reprezentantului legal al asociației de proprietari/locatari, ca urmare a modificării puterii termice instalate în condominiu, cu acordul Operatorului serviciului;

 • b) sa existe acceptul scris al proprietarilor spațiilor cu destinație de locuinta sau cu alta destinație cu care cel care dorește debransarea are pereți comuni sau planșee comune, din care să rezulte ca sunt de acord cu debransarea și cunosc influentele debransarii asupra condițiilor de confort și de mediu din spațiile pe care le dețin în proprietate;

 • c) sa existe documentația tehnica prevăzută la Art. 235. lit. g);

 • d) solicitantul să aibă montat aparat de măsurare a debitului de gaze naturale pe care le consuma, în cazul în care continua sa folosească spațiul pe care îl are în proprietate, după debransare.

Art. 228. În situația în care deconectarea se face cu intenția înlocuirii sistemului de încălzire centralizat cu un alt sistem de încălzire individual, modificarea sistemului de încălzire individual se va face numai cu autorizație de construire, obținută în condițiile legii, care va tine cont de modul individual de evacuare a gazelor de ardere, astfel încât condițiile de mediu din imediata vecinătate sa nu fie influentate și să fie respectat principiul de asigurare a unui mediu curat pentru vecini.

Art. 229. Operatorul serviciului are obligația de a verifica îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 246 și 247 înainte de a emite avizul de deconectare.

 • (2) În cazul în care deconectarea se face fără îndeplinirea condițiilor legale, Operatorul serviciului este îndreptățit să aplice penalizări la factura, reprezentând cheltuielile suplimentare de exploatare datorate deconectarii.

Art. 230. Deconectarile individuale nu se pot executa în acele condominii în care nu s-au produs deconectari anterioare intrării în vigoare a prezentului Regulament al Serviciului.

Art. 231. Debransarea totală a instalațiilor interioare de încălzire și/sau pentru apa calda de consum ale unui utilizator tip condominiu se va face în următoarele condiții cumulative:

 • a) condominiul sa nu se afle în zona unitară de încălzire pentru care autoritatea administrației publice locale a stabilit ca încălzirea se realizează exclusiv în sistem centralizat;

 • b) acordul scris al asociației de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale;

 • c) anunțarea Operatorului serviciului și a autorității administrației publice locale cu 30 de zile calendaristice înainte de debransare.

Art. 232. Deconectarea unui consumator de energie termica dintr-un condominiu este interzisă în următoarele situații:

 • a) se intenționează deconectarea numai a unor corpuri de încălzire din cadrul spațiului cu destinație de locuinta și nu sunt montate repartitoare de costuri;

 • b) deconectarea totală fără asigurarea încălzirii spațiului cu destinație de locuinta sau alta destinație cu o sursa alternativa de producere a energiei termice.

Art. 233.  (1) Deconectarea corpurilor de încălzire aflate în părțile comune se poate realiza numai

pe baza hotărârii adunării generale a asociației de proprietari/locatari și cu acordul proprietarilor direct afectați.

 • (2) În procesul-verbal al adunării generale se va consemna faptul ca aceștia au înțeles ca deconectarea corpurilor de încălzire conduce la scăderea confortului termic în acel apartament, iar costurile de încălzire pentru apartament vor crește.

 • (3) Proprietarii direct afectați sunt:

 • a) proprietarii apartamentelor care au pereții comuni cu casa scării în zona de intrare în condominiu sau la fiecare etaj;

 • b) proprietarii care au pereți comuni cu uscatoriile sau spălătoriile în care sunt montate, conform proiectului, corpuri de încălzire.

SECȚIUNEA 5.2. - Drepturile și îndatoririle utilizatorilor

Art. 234. Utilizatorii de energie termica au următoarele drepturi:

 • a) sa preia energia termica din instalațiile de transport sau distribuție, după caz, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;

 • b) să aibă acces la grupurile de măsurare a energiei termice utilizate pentru facturare, chiar dacă acestea se afla în incinta Operatorului serviciului, în prezenta împuternicitului acestuia;

 • c) sa racordeze la instalațiile proprii, în condițiile legii, alți utilizatori de energie termica, denumiți subconsumatori; racordarea se poate face numai cu acordul prealabil, scris, al furnizorului;

 • d) să solicite Operatorului serviciului remedierea defectiunilor și a deranjamentelor survenite la instalațiile de distribuție;

 • e) să solicite rezilierea contractului, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice, cu condiția achitării tuturor obligațiilor de plată.

 • f) sa recupereze de la Operatorul serviciului daunele dovedite a fi din vina acestuia;

 • g) de a fi anuntat despre întreruperea furnizarii de energie termica, conform prevederilor prezentului Regulament al Serviciului;

 • h) sa sesizeze autorităților administrației publice locale și autorității de reglementare competente orice deficiente constatate în sfera serviciilor de utilități publice și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciilor;

 • i) de a avea acces ori de a primi, la cerere, informații cu privire la structura costurilor/tarifelor percepute de Operatorul serviciului.

Art. 235. Utilizatorii de energie termica au următoarele obligații:

 • a) sa achite integral și la termen facturile emise de Operatorul serviciului, eventualele corectii sau regularizări ale acestora urmând să fie efectuate ulterior;

 • b) sa comunice în scris Operatorului serviciului orice modificare a condițiilor care au fost avute în vedere la întocmirea contractului de furnizare, în special în ceea ce privește modificările suprafețelor de încălzire;

 • c) să respecte normele și prescripțiile tehnice în vigoare, în vederea eliminării efectelor negative asupra calității energiei termice furnizate;

 • d) sa exploateze și sa întrețină instalațiile proprii pentru asigurarea utilizării eficiente a energiei termice;

 • e) sa suporte în totalitate consecințele care îi afectează pe subconsumatori, determinate de restrictionarea sau întreruperea furnizarii energiei termice către aceștia, ca urmare a nerespectării prevederilor contractuale, inclusiv în cazul neplatii energiei termice;

 • f) să permită Operatorului serviciului, la solicitarea acestuia, întreruperea programata a alimentarii cu energie termica pentru întreținere, revizii și reparații executate la instalațiile acestuia;

 • g) sa nu modifice instalațiile de încălzire centrala, aferente unui imobil condominial, decât în baza unei documentații tehnice care reconsidera ansamblul instalațiilor termice, aprobată de către furnizor;

 • h) sa suporte costul remedierilor și a pagubelor produse Operatorului serviciului și altor utilizatori, inclusiv ca urmare a nelivrarii energiei termice atunci când s-au produs defectiuni datorate culpei sale;

 • i) să permită accesul Operatorului serviciului la instalațiile de utilizare a energiei termice aflate în folosință sau pe proprietatea sa, pentru verificarea funcționarii și integrității acestora ori pentru debransarea/deconectarea instalațiilor în caz de neplata sau avarie;

 • j) sa nu folosească agentul termic pentru încălzire în alte scopuri decât cele prevăzute în contract;

 • k) sa nu execute lucrări de reparatie capitala a instalațiilor de încălzire centrala sau modificarea acestora fără documentație tehnica legal aprobată;

 • l) sa nu goleasca instalațiile în vederea executării unor modificări sau reparații fără acceptul furnizorului, decât în caz de avarii;

 • m) să se îngrijească de umplerea instalațiilor imediat după terminarea reparațiilor;

n) sa nu consume energie termica ocolind sau afectand mijloacele de măsura;

 • o) sa suporte cheltuielile de verificare, montare și demontare a contorului de energie termica, dacă a solicitat verificarea acestuia în interiorul termenului de valabilitate a verificării metrologice, iar sesizarea s-a dovedit a fi neîntemeiată;

 • p) sa suporte costurile aferente umplerii instalațiilor cu apa tratata, dacă acestea au fost golite din vina sa exclusiva;

 • q) sa returneze întreaga cantitate de agent termic intrata în instalațiile sale de utilizare, operatorulul serviciului fiind în drept de a percepe penalizări la contract și de a solicita recuperarea prejudiciului cauzat.

 • r) sa suporte costurile necesare repunerii în funcțiune a contoarelor de energie termica predate de furnizor cu proces-verbal de custodie, în cazul în care acesta se deteriorează ca urmare a unor intervenții neautorizate.

CAPITOLUL 6 - Stabilirea și facturarea consumurilor de energie termica pentru încălzire și apa calda de consum

SECȚIUNEA 6.1. - Dispoziții generale

Art. 236. Operatorul serviciului va întocmi proceduri proprii pentru stabilirea și facturarea consumurilor de energie termica și apa calda de consum.

Art. 237. Pentru organizarea procesului de stabilire și facturare a consumurilor de energie termica, Operatorul serviciului va defini:

 • a) activitățile principale presupuse de acest proces;

 • b) fluxul informațional aferent activităților precizate la lit. a);

 • c) responsabilitățile compartimentelor implicate în realizarea activităților respective.

Art. 238. Pe baza elementelor definite la Art. 237. , Operatorul serviciului va întocmi și va include în procedura proprie prezentarea schematica a procesului de stabilire și facturare a consumurilor de energie termica.

Art. 239. Operatorul serviciului va identifica tipurile de utilizatori cărora le asigura alimentarea cu energie termica și apa calda de consum.

Art. 240. Stabilirea consumurilor de energie termica în vederea facturarii la utilizatori se efectuează pe baza aparaturii de măsurare instalate la aceștia.

Art. 241.       (1) Facturarea consumurilor de energie termica se va face lunar, iar perioada de

facturare va fi esalonata astfel încât factura să se emita până în data de 15 a lunii pentru consumul lunii anterioare. Operatorul serviciului va defini în procedura proprie modul de stabilire și data de facturare pentru fiecare statie/centrala termica în intervalul de timp respectiv. Perioada de facturare face parte din datele obligatorii care vor fi precizate în procesele-verbale încheiate cu ocazia citirii contoarelor.

 • (2) Prin excepție de la alin. (1), în perioada de încălzire datele de emitere ale facturilor vor fi în conformitate cu legislația care reglementează acordarea ajutoarelor pentru încălzire.

Art. 242.  (1) În cazul în care citirea grupurilor de măsura nu se face de la distanta, Operatorul

serviciului este obligat sa comunice în scris delegaților împuterniciți ai utilizatorilor data și intervalul orar la care se vor efectua citirile aparaturii de măsurare utilizate pentru stabilirea și facturarea consumurilor. Orice abatere de la data și ora stabilită va fi comunicată acestora, în timp util.

 • (2) În cazul utilizatorilor contorizati, la care citirea contoarelor de energie termica presupune accesul într-o incinta aparținând utilizatorului, furnizorul va conveni cu acesta condițiile de acces.

Art. 243.  (1) Atât la demontarea pentru reparare sau verificare metrologica periodică, cat și la

reinstalarea aparaturii de măsurare precizate mai jos, Operatorul serviciului trebuie să anunțe delegații împuterniciți ai utilizatorilor în vederea verificării integrității sigiliilor metrologice și a celor aplicate la instalare, înaintea demontarii aparaturii, și, respectiv, sa asiste la operațiunea de sigilare la instalare a aparaturii.

 • (2) Prevederile alin. (1) se aplică oricărui contor de energie termica ori contor de apa de adaos instalat în statia/centrala termica sau în instalațiile utilizatorilor și utilizat pentru stabilirea consumurilor ce urmează a fi facturate utilizatorilor.

 • (3) În procesul-verbal ce se încheie la demontarea/montarea unui contor din categoria celor precizate la alin. (1) se consemnează indexul și starea sigiliilor metrologice și a celor aplicate la instalare.

 • (4) Operatorul serviciului va anunta delegații împuterniciți ai utilizatorilor în scris sau telefonic, cu cel puțin 24 de ore înainte de ora la care este programata operațiunea respectiva.

SECȚIUNEA 6.2. - Citirea indicațiilor aparaturii de măsurare și înregistrarea datelor

Art. 244. Operatorul serviciului va asigura:

 • a) citirea indicațiilor aparaturii de măsurare utilizate pentru stabilirea și facturarea consumurilor, instalate în stațiile/centralele termice și la utilizatori, cu frecventa precizată la Art. 245. ;

 • b) înregistrarea și arhivarea datelor utilizate în procesul de facturare.

Art. 245. În vederea determinării consumurilor, frecventa efectuării citirilor și înregistrarea indicațiilor aparaturii de măsurare utilizate în stabilirea consumurilor de energie termica și apa calda de consum, în cazul în care acestea nu sunt înregistrate și memorate prin intermediul unui sistem informatic, sunt următoarele:

 • a) la predarea serviciului de tura - pentru contoarele de energie termica;

 • b) orar - pentru termometre, manometre, contoare de apa rece și, respectiv, apa de adaos instalate în stațiile/centralele termice, în cazul în care parametrii de furnizare ai agentului termic și ai apei calde de consum nu sunt mentinuti în limitele stabilite prin condițiile de furnizare cu instalații de automatizare;

 • c) cel puțin o dată pe luna, pentru contoarele de energie termica montate la utilizatori.

Art. 246. Informațiile cu privire la temperaturile agentului termic primar, ale agenților termici secundari și ale apei reci din stațiile/centralele termice pot fi incluse în fișa de urmărire a contorului de energie termica de pe circuitul primar al statiei/centralei termice sau pot constitui obiectul unei fise separate.

Art. 247. În procedura proprie, Operatorul serviciului va prezenta câte un model de conținut pentru fiecare dintre documentele utilizate.

Art. 248. Operatorul serviciului va prezenta în procedura proprie succesiunea de desfășurare a activităților de citire și înregistrare a datelor pe categorii de utilizatori, precizând durata acestora.

Art. 249. Citirea aparaturii de măsurare utilizate la stabilirea și facturarea consumurilor de energie termica din centralele și stațiile termice de către personalul desemnat de Operatorul serviciului se realizează cu frecventa precizată la Art. 245.

Art. 250.  (1) În cazul în care citirea contoarelor utilizate pentru stabilirea consumurilor în

vederea facturarii nu se realizează de la distanta, citirea efectuată în ultima zi a perioadei de facturare stabilite, se realizează în prezenta delegaților împuterniciți ai utilizatorilor și se consemnează într-un proces-verbal încheiat între personalul Operatorul serviciului cu sarcini în acest domeniu și delegații împuterniciți ai utilizatorilor.

 • (2) Citirea contorului de apa rece, pentru stabilirea consumului de apa rece pentru prepararea apei calde de consum, aferent fiecărei stații termice pe perioada de facturare, se efectuează de către personalul furnizorului serviciului de alimentare cu apa și de canalizare în aceeași zi, convenită de comun acord, în prezenta personalului desemnat de acesta.

 • (3) Activitatea precizată la alin. (2) se finalizează prin încheierea între personalul furnizorului de apa rece și personalul furnizorului a unui proces-verbal.

 • (4) Operatorul serviciului va întocmi și prezenta în cadrul procedurii proprii conținutul documentelor necesare pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite la alin. (1), (2) și (3).

Art. 251. Personalul cu sarcini de citire a aparaturii de măsurare utilizate la stabilirea și facturarea consumurilor de energie termica de la utilizatorii cu puncte termice proprii racordate la rețeaua termica de transport citește cu frecventa precizată la Art. 245. indicațiile contorului de energie termica de pe racordul punctului termic la rețeaua termica de transport, asigurându-se totodată de înregistrarea datelor.

Art. 252.  (1) În cazul în care citirea contoarelor utilizate pentru stabilirea consumurilor în

vederea facturarii nu se realizează de la distanta, citirea efectuată în ultima zi a perioadei de facturare stabilite se realizează în prezenta delegaților împuterniciți ai utilizatorilor și se consemnează într-un proces-verbal încheiat între personalul Operatorul serviciului cu sarcini în acest domeniu și delegații împuterniciți ai utilizatorilor.

 • (2) Operatorul serviciului va întocmi și va prezenta în cadrul procedurii proprii conținutul procesului-verbal încheiat conform alineatului precedent și modul de înregistrare a datelor.

SECȚIUNEA 6.3. - Stabilirea consumurilor

Art. 253. Procesarea datelor obținute în urma citirii aparatelor de măsura și efectuarea calculelor în vederea stabilirii consumurilor de energie termica aferente perioadei de facturare finalizate se vor realiza într-un interval de timp pe care Operatorul serviciului îl va preciza în procedura proprie.

Art. 254. Stabilirea consumurilor fiecărui utilizator de tip urban necontorizat, alimentat din rețeaua termica de distribuție aferentă statiilor/centralelor termice, presupune parcurgerea a doua etape:

 • a) stabilirea consumurilor pe destinații - încălzire și apa calda de consum - asigurate din fiecare statie/centrala termica;

 • b) defalcarea consumurilor obținute la nivel de statie/centrala termica și stabilirea consumurilor aferente fiecărui utilizator de energie termica bransat la rețelele termice de distribuție.

Art. 255.  (1) Procedura proprie va include schema logica a programului de calcul - în cazul în

care furnizorul decide utilizarea unui astfel de program - și formularul/formularele propuse pentru centralizarea rezultatelor intermediare, dacă este cazul.

 • (2) Operatorul serviciului va prezenta în clar succesiunea operațiunilor presupuse de stabilirea consumurilor aferente statiilor/centralelor termice, personalul care urmează a le desfășura și formularele utilizate.

Art. 256.  (1) Pe baza consumurilor la nivel de stații/puncte termice determinate conform

precizărilor din cadrul secțiunilor anterioare se stabilesc consumurile de energie termica și apa rece pentru apa calda de consum, aferente fiecărui utilizator necontorizat (asociație de proprietari/locatari, agent economic, instituție publică etc.). Defalcarea consumurilor se realizează conform art. 277.

 • (2) În cazul în care nu sunt montate repartitoare de costuri în condominiu, defalcarea consumurilor între 2 sau mai mulți utilizatori alimentati prin intermediul unui bransament comun, la care contorizarea este realizată la nivelul respectivului bransament, se realizează conform prevederilor Art. 257.

Art. 257. Defalcarea consumurilor pe utilizatorii necontorizati alimentati din rețelele termice de distribuție (utilizatori casnici, agenți comerciali, instituții publice/social-culturale) se realizează, astfel:

 • - pentru încălzire, defalcarea se face proporțional cu suprafața echivalenta termic;

 • - pentru apa calda de consum livrata:

 • - utilizatorilor casnici, defalcarea se face proporțional cu numărul de persoane;

 • - agenților comerciali și instituțiilor publice/social-culturale, defalcarea se face după baremuri stabilite prin acte normative sau standarde.

Art. 258. În procedura proprie, Operatorul serviciului va preciza circuitul documentelor (cu indicarea formularelor implicate) în cadrul compartimentelor și durata de timp alocata pentru analizarea și avizarea consumurilor de către fiecare compartiment/persoana implicata.

SECȚIUNEA 6.4. - Emiterea facturilor

Art. 259.  (1) În procedura proprie de emitere a facturilor Operatorul serviciului va prezenta

conținutul facturii și va preciza durata de timp alocata acestei activități.

 • (2) În funcție de modalitățile adoptate pentru distribuirea facturilor conform art. 281, furnizorul va decide asupra necesității întocmirii unor centralizatoare/borderouri în ved erea simplificarii și eficientizarii acestei activități.

Art. 260.  (1) La solicitarea utilizatorilor necontorizati, Operatorul serviciului le va prezenta un

formular conținând toate datele necesare înțelegerii și verificării modului în care s-au determinat energia termica precizată în factura emisă acestora și volumul de apa rece pentru apa calda de consum facturat de furnizorul serviciului public de alimentare cu apa și de canalizare, aferente perioadei de facturare anterioare, pentru fiecare statie/centrala termica.

 • (2) Datele incluse în acest formular vor fi cel puțin următoarele:

 • a) energia termica intrata în statia termica, inclusiv indexul vechi și cel nou ale contoarelor de energie termica;

 • b) energia termica produsă în centrala termica, inclusiv indexul vechi și nou al contoarelor de energie termica;

 • c) consumul propriu de apa al statiei/centralei termice;

 • d) pierderile de energie termica în statia/centrala termica;

 • e) pierderile de energie termica prin transfer termic în rețelele termice de distribuție aferente statiei/centralei termice, defalcate pe destinații (încălzire și apa calda de consum);

 • f) pierderile de energie termica prin pierderile masice de agent termic în rețelele termice de distribuție aferente statiei/centralei termice (aferente atât circuitelor de încălzire, cat și celor de apa calda de consum);

 • g) temperatura medie lunară pentru agentul termic de încălzire furnizat din statia/centrala termica;

 • h) temperatura medie lunară pentru apa calda de consum furnizată din statia/centrala termica; i) temperatura medie lunară pentru apa rece intrata în statia/centrala termica;

 • j) energia termica pentru apa calda de consum furnizată din statia/centrala termica;

 • k) energia termica pentru încălzire furnizată din statia/centrala termica;

 • l) energia termica pentru apa calda de consum furnizată utilizatorilor contorizati, alimentati din statia/centrala termica;

 • m) energia termica pentru încălzire furnizată utilizatorilor contorizati, alimentati din statia/centrala termica;

 • n) energia termica pentru apa calda de consum furnizată agenților comerciali, instituțiilor publice/social-culturale alimentate din statia/centrala termica (determinata pe bază de baremuri);

 • o) energia termica pentru încălzire furnizată agenților comerciali, instituțiilor publice și social-culturale alimentate din statia/centrala termica;

 • p) suprafața echivalenta termic, totală și defalcata pe condominii, a instalațiilor alimentate din statia/centrala termica;

 • q) numărul total de persoane alimentate din statia/centrala termica și defalcat pe condominii; r) volumul de apa de adaos aferent statiei/centralei termice;

 • s) volumul de apa rece intrat în statia/centrala termica;

 • t) volumul total de apa calda de consum furnizat din statia/centrala termica;

 • u) dacă s-au efectuat diminuări ale energiei termice furnizate în funcție de parametrii reali de livrare ai energiei termice față de cei din contract.

Art. 261. Distribuirea facturilor se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Art. 262. Procedura proprie de facturare va cuprinde capitole distincte privind modul de calcul al cantităților de energie termica facturate pentru utilizatori:

 • a) urbani necontorizati, alimentati din centrale sau stații termice;

 • b) urbani contorizati și necontorizati, alimentati din aceeași centrala sau statie termica;

 • c) urbani contorizati, alimentati din aceeași centrala sau statie termica;

 • d) alimentati direct din rețeaua termica de transport;

 • e) alte situații specifice existente sau previzibile.

Art. 263. Pentru stațiile termice echipate cu contoare de energie termica pe circuitul/circuitele secundare de încălzire și/sau pe circuitul/circuitele de apa calda de consum, stabilirea consumurilor se va face utilizându-se indicațiile acestor contoare. În procedura proprie se va detalia și modul de calcul aferent acestor situații.

Art. 264. În toate cazurile se vor factura:

 • a) consumul de energie termica pentru încălzire;

 • b) consumul de energie termica inglobata în apa calda de consum.

Art. 265. Pentru utilizatorii urbani necontorizati, alimentati din centrale sau stații termice, procedura de calcul va tine cont de:

 • a) cantitatea de energie termica intrata în statia termica;

 • b) cantitatea de energie termica iesita din centrala termica;

 • c) pierderile totale de energie termica pe rețeaua de distribuție aferentă acestuia;

 • d) pierderile de energie termica în statia termica, care se pot exprima ca o cota din energia termica intrata în statia termica;

 • e) pierderile de energie termica prin transfer termic către mediul ambiant pe rețeaua de distribuție aferentă centralei sau statiei termice, exprimate ca o cota din energia termica intrata în statia termica;

 • f) pierderile de energie termica prin pierderi masice de agent termic, atât pentru circuitele de încălzire, cat și pentru rețelele de apa calda de consum și recirculare, aferente centralei sau statiei termice;

 • g) volumul de apa de adaos tratata aferent circuitelor de încălzire corespunzătoare statiei termice;

 • h) media lunară a temperaturilor medii zilnice ale agentului termic secundar din conducta de tur, înregistrate;

 • i) media lunară a temperaturilor medii zilnice ale agentului termic secundar din conducta de retur, înregistrate;

 • j) pierderile de energie termica prin pierderi masice pe circuitele de apa calda de consum, pe baza volumului de pierderi masice în rețelele de apa calda de consum și recirculare;

 • k) media lunară a temperaturilor orare ponderate cu debitul de apa rece orar, măsurate pe conducta de distribuție a apei calde de consum, calculate;

 • l) media lunară a temperaturilor medii zilnice măsurate pe conducta de apa rece care alimentează statia termica, înregistrate;

 • m) volumul de pierderi masice în rețelele de apa calda de consum și recirculare, de la centrala sau statia termica la utilizatori;

n) volumul de apa care reflecta consumul propriu al centralei sau statiei termice, calculat pe baza baremurilor de consum pentru apa rece corespunzătoare utilităților cu care este dotată statia termica și a numărului de persoane care deservesc statia termica. Baremurile se precizează în procedura proprie pentru fiecare statie termica;

o) perioadele de facturare care includ momentul de trecere de la un regim la celălalt (iarna-vara sau vara-iarna), aplicându-se în mod distinct (prin citirea aparaturii de măsurare la data schimbării regimurilor).

Art. 266. Pentru utilizatorii urbani contorizati și necontorizati, alimentati din aceeași centrala sau statie termica, se va ține seama de:

 • a) toate aspectele enunțate la Art. 263. ;

 • b) posibilitatea ca suma consumurilor indicate de contoarele de energie termica montate la utilizatori să depășească cantitatea de energie termica intrata în centrala sau statia termica rezultând un consum nul sau negativ pentru utilizatorii care nu au montate contoare de energie termica;

 • c) posibilitatea ca în urma calculelor să rezulte consumuri pentru utilizatorii necontorizati cu valori anormale, duble sau mult diferite față de media consumurilor utilizatorilor contorizati;

 • d) identificarea cauzelor care pot conduce la determinarea unor consumuri anormale, cum ar fi:

 • - utilizatorii necontorizati reprezintă o pondere mica față de totalul utilizatorilor;

 • - consumuri mai mici ale utilizatorilor contorizati;

 • - existenta repartitoarelor de costuri la utilizatorii contorizati;

 • - restrictionarea alimentarii cu energie termica a unor utilizatori;

 • - alte cauze care conduc la o comparatie needificatoare sau nereala a consumurilor.

Art. 267. Pentru utilizatorii urbani contorizati alimentati din aceeași centrala sau statie termica se va ține seama de:

 • a) existenta într-un condominiu atât a utilizatorilor casnici, cat și a agenților comerciali, instituțiilor publice/social-culturale etc., alimentati dintr-un bransament termic comun atât pentru circuitul de încălzire, cat și pentru circuitul de apa calda de consum;

 • b) cantitățile de energie termica înregistrate de contoarele montate la branșament;

 • c) baremele aferente utilizatorilor, alții decât cei de tip urban, dacă aceștia nu au contoare de energie termica pentru determinarea cantităților consumate;

 • d) suprafața echivalenta termic aferentă corpurilor de încălzire din spațiile cu destinație de locuinta (utilizatori de tip urban) și suprafața echivalenta termic a corpurilor de încălzire din spațiile cu alta destinație, în cazul în care nu sunt montate repartitoare de costuri pentru energie termica pentru încălzire;

 • e) indicațiile repartitoarelor de costuri sau ale contoarelor de energie termica montate la nivel de apartament;

 • f) suprafața echivalenta termic aferentă corpurilor de încălzire din spațiile cu alta destinație decât cea de locuinta (utilizatori, alții decât cei de tip urban), majorată cu 30%, în cazul în care aceștia refuza montarea repartitoarelor de costuri;

 • g) numărul total de unități recalculate, înregistrate de repartitoarele de costuri din întreg condominiul, și numărul total de unități recalculate, înregistrate de repartitoarele de costuri ale fiecărui tip de utilizator.

Art. 268. Pentru utilizatorii necontorizati, alimentati direct din rețeaua termica de transport, se va ține seama de:

 • a) indicațiile termometrelor indicatoare existente pe racordul termic al statiei termice aferente utilizatorului, la rețeaua de transport, și datele teoretice din regimul hidraulic și termic;

 • b) debitul orar de calcul al utilizatorului din conducta de tur, conform studiului de regimuri hidraulice și termice;

 • c) valoarea medie a temperaturilor măsurate pe conducta de tur a circuitului primar al statiei termice, pe perioada de facturare;

 • d) valoarea medie a temperaturilor măsurate pe conducta de retur a circuitului primar al statiei termice, pe perioada de facturare;

 • e) numărul de ore de funcționare a instalațiilor utilizatorului, pe perioada de facturare.

Art. 269. În procedura proprie Operatorul serviciului va prezenta și modul în care realizează corectarea consumurilor - energia termica pentru încălzire, energia termica pentru apa calda de consum și volumul de apa rece pentru prepararea apei calde de consum - și/sau acorda despăgubiri, pentru utilizatorii față de care nu și-a respectat prevederile contractuale referitoare la calitatea energiei termice furnizate și la continuitatea serviciului în condițiile prezentului Regulament al Serviciului.

Art. 270. Operatorul serviciului va defini în procedura proprie responsabilitățile personalului/compartimentelor implicat/implicate în activitățile de stabilire și facturare a consumurilor de energie termica la utilizatori, precizând în clar personalul căruia îi revin următoarele sarcini/responsabilități:

 • a) implementarea procedurii;

 • b) verificarea periodică a modului de aplicare a prevederilor procedurii;

 • c) inițierea modificării procedurii în funcție de rezultatele obținute în aplicarea acesteia;

 • d) instruirea și verificarea personalului implicat cu privire la însușirea și modul de aplicare a procedurii;

 • e) comunicarea în scris, către toți utilizatorii, a datei și intervalului orar la care se efectuează citirile aparaturii de măsurare în vederea facturarii, precum și a eventualelor abateri de la programul prestabilit;

 • f) citirea periodică a indicațiilor aparaturii de măsurare din stațiile/centralele termice și de la utilizatori în vederea stabilirii consumurilor de energie termica și de apa rece pentru prepararea apei calde de consum și înregistrarea acestora în fișele de urmărire corespunzătoare;

 • g) citirea periodică a indicațiilor aparaturii de măsurare din centralele termice și consemnarea valorilor respective în registrul de parametri aferent, dacă arhivarea datelor nu se realizează electronic;

 • h) calcularea valorilor medii zilnice ale temperaturilor pe baza valorilor citite periodic și consemnate în registrele de parametri din stațiile/centralele termice;

 • i) încheierea proceselor-verbale de citire a indicațiilor aparaturii de măsurare din stațiile/centralele termice și de la utilizatori la sfârșitul perioadei de facturare, dacă culegerea datelor nu se realizează de la distanta;

 • j) verificarea și avizarea fișelor de urmărire a consumurilor;

 • k) efectuarea calculelor de stabilire a consumurilor de energie termica și de apa rece pentru prepararea apei calde de consum corespunzătoare fiecărei stații/centrale termice:

 • - preliminare;

 • - pe parcursul perioadei de facturare;

 • - la sfârșitul perioadei de facturare;

 • l) analizarea consumurilor de energie termica și de apa rece pentru apa calda de consum, corespunzătoare fiecărei stații/centrale termice;

 • m) defalcarea consumurilor pe utilizatori;

 • n) operațiuni preliminare defalcarii consumurilor pe utilizatori - pentru situațiile în care măsurarea consumurilor se face pe grupuri de utilizatori - dacă este cazul;

 • o) introducerea datelor în baza de date a aplicatiilor informatice utilizate pentru stabilirea consumurilor pentru fiecare utilizator și/sau emiterea facturilor - dacă este cazul;

 • p) inițierea rularii aplicatiei informatice utilizate pentru facturare;

 • q) stabilirea consumurilor de energie termica și apa rece pentru prepararea apei calde de consum în perioadele de indisponibilitate a aparaturii de măsurare;

 • r) verificarea rezultatelor obținute prin rularea eventualelor aplicații informatice utilizate;

 • s) analizarea consumurilor de energie termica și de apa rece pentru apa calda de consum corespunzătoare utilizatorilor;

 • t) înaintarea spre avizare a centralizatoarele consumurilor de energie termica și de apa;

 • u) pregătirea facturilor în vederea transmiterii acestora la utilizatori;

 • v) înregistrarea și arhivarea documentelor referitoare la stabilirea și facturarea consumurilor de energie termica și apa rece pentru prepararea apei calde de consum la utilizatori.

SECȚIUNEA 6.5. - Conținutul-cadru al procedurii proprii de stabilire și facturare a consumurilor de energie termica pentru utilizatori

Art. 271. Procedura proprie de stabilire și facturare a consumurilor de energie termica pentru utilizatori respectă următorul cuprins-cadru:

 • a) definiții și abrevieri;

 • b) documente de referința;

 • c) etape de stabilire a consumurilor de energie termica și emiterea facturilor;

 • d) responsabilitățile personalului în activitățile de stabilire și facturare a consumurilor;

 • e) anexe.

Art. 272.  (1) Capitolul I "Scop" va defini scopul procedurii, precum și condițiile specifice în

care se desfășoară activitatea de furnizare a energiei termice.

 • (2) Capitolul II "Domeniul de aplicare" va defini domeniul de aplicare a prevederilor procedurii, precum și tipul de utilizatori cărora le furnizează energie termica.

 • (3) Capitolul III "Definiții și abrevieri" va defini termenii utilizați în procedura, în conformitate cu definițiile și abrevierile din prezentul Regulament al Serviciului. În cazul în care este necesară definirea altor termeni, se recomanda utilizarea definitiilor incluse în reglementările autorităților de reglementare competente.

 • (4) Capitolul IV "Documente de referința" va include titlurile documentelor de referința care au stat la baza întocmirii procedurii (acte normative în vigoare sau hotărâri ale consiliului local).

 • (5) Capitolul V "Etape de stabilire a consumurilor de energie termica și emiterea facturilor" va fi structurat pe secțiuni, astfel:

 • a) "Reguli generale";

 • b) "Citirea indicațiilor aparaturii de măsurare și înregistrare a datelor";

 • c) "Stabilirea consumurilor de energie termica", incluzând prevederi din care să reiasă modul în care se aplică metodologia proprie de stabilire a consumurilor de energie termica. În cazul în care Operatorul serviciului utilizează un program de calcul, schema logica a acestuia va fi inclusă într-o anexa la procedura;

 • d) "Defalcarea consumurilor pe utilizatori". În cazul în care Operatorul serviciului utilizeaza un program de calcul, schema logica a acestuia va fi inclusă într-o anexa la procedura;

 • e) "Emiterea facturilor", stabilindu-se:

 • - conținutul facturii;

 • - timpul alocat activităților privind emiterea facturilor;

 • - conținutul formularului (elaborat conform modelului din Anexa nr. 2 la prezentul Regulament al Serviciului pe care îl va utiliza pentru transmiterea la utilizatori a datelor menționate la Art. 260. ;

 • f) "Distribuirea facturilor", Operatorul serviciului precizând modalitatea prin care se asigura distribuirea facturilor la utilizatori;

 • g) "Arhivarea și accesul utilizatorilor la informaț ii", Operatorul serviciului va preciza modul de arhivare și asigurare a accesului la informații de către utilizatori, respectând prevederile legale în vigoare privitoare la arhivarea documentelor și accesul la informati de interes public;

 • h) "Responsabilitățile personalului în activitățile de stabilire și facturare a consumurilor" -furnizorul va include sarcinile/responsabilitățile care revin personalului/compartimentelor, stabilite în funcție de structura organizatorică proprie;

 • i) "Anexe", care va cuprinde următoarele:

 • - scheme logice ale programelor de calcul utilizate (dacă este cazul);

 • - scheme de funcționare ale statiilor/centralelor termice;

 • - metodologie de stabilire a consumurilor de energie termica;

 • - modele de conținut pentru documentele utilizate (registre de parametri, fise de urmărire a înregistrărilor contoarelor, procese-verbale încheiate cu delegații împuterniciți ai utilizatorilor, cereri etc.);

 • - valori în vigoare ale parametrilor din formulele de calcul, pe baza cărora se stabilesc consumurile de energie termica conform modelului din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament al Serviciului;

 • - formular-tip conținând datele necesare înțelegerii și verificării de către utilizatorii casnici necontorizati a modului în care s-au determinat energia termica, precizate în factura emisă, și volumul de apa rece pentru apa calda de consum;

 • - organigrama întreprinderii;

 • - avizul consiliului local;

 • - aprobarea autorității competente;

 • - alte anexe.

CAPITOLUL 7 - Relația contractuală

Art. 273.  (1) Furnizarea energiei termice se face numai pe bază de contract încheiat între

Operatorul serviciului și utilizator, precum și între utilizator și subconsumator, ale cărui prevederi trebuie respectate de fiecare parte.

 • (2) Contractele încheiate în condițiile alin. (1) vor avea clauzele minime stabilite de către autoritatea de reglementare competența în contractele-cadru.

 • (3) Consumul de energie termica fără contract este considerat consum fraudulos, constituie contravenție sau infracțiune, după caz, și se pedepsește conform legilor în vigoare.

 • (4) Încheierea contractului de furnizare a energiei termice cu un nou utilizator sau modificarea contractului încheiat cu un consumator existent care dorește modificarea consumului se face numai după obținerea acordului de furnizare a energiei termice potrivit reglementărilor în vigoare și după prezentarea dosarului instalației, conform prevederilor din prezentul Regulament al Serviciului.

Art. 274.  (1) Energia termica furnizată utilizatorilor trebuie să respecte, în punctele de

delimitare/separare a instalațiilor, parametrii tehnologici și programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare și cerințele standardelor de performanță.

 • (2) Conținutul contractului de furnizare a energiei termice se convine între părțile contractante, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament al Serviciului, a dispozițiilor Codului comercial român, având la baza contractul-cadru elaborat și aprobat de autoritatea de reglementare competența, care va cuprinde, în principal, următoarele clauzele minime:

 • a) părțile contractante și reprezentanții lor legali;

 • b) graficele de consum, dacă este cazul;

 • c) condițiile tehnice ale furnizarii;

 • d) drepturile și obligațiile părților contractante;

 • e) delimitarea instalațiilor dintre furnizor și consumator;

 • f) convenția de exploatare și de reglare a instalațiilor, dacă este cazul;

 • g) scopul în care se consuma energia termica, dacă este cazul;

 • h) prețul reglementat, conform legislației în vigoare, de furnizare a energiei termice;

 • i) modul de măsurare și plata a energiei termice furnizate, a energiei termice primite de la utilizatorul autoproducator sau independent și a agenților termici nerestituiti, după caz;

 • j) programul de executare a reparațiilor, dacă este cazul;

 • k) tranșele de limitări în caz de indisponibilitati în instalațiile de alimentare;

 • l) posibilitatea livrării energiei termice pentru asigurarea puterii termice minime tehnologic ca măsura anterioară suspendării contractului, în cazul neachitarii facturilor pentru energia termica, în perioada de încălzire;

 • m) clauze speciale.

 • (3) Contractele de furnizare a energiei termice se vor întocmi, în funcție de tipul utilizatorilor, conform contractelor-cadru întocmite și aprobate de autoritatea de reglementare competența pentru utilizatorii de tip urban, de tip comercial și utilizatorii de tip agricol și industrial.

Art. 275.  (1) Contractul de furnizare a energiei termice se încheie pe o durată convenită între

părți, cu anexe pentru fiecare loc de consum și cu prevederi pentru furnizarea de abur și, separat, pentru furnizarea de apa fierbinte sau calda.

 • (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractele încheiate cu utilizatorii de tip urban pentru furnizarea energiei termice pentru încălzire și prepararea apei calde de consum au caracter permanent.

 • (3) În cazul imobilelor tip condominiu, indiferent de destinație, având branșamente și instalații interioare de utilizare comune, calitatea de titular de contract revine asociației de proprietari legal constituite.

Art. 276.  (1) În contract se va evidenția, dacă este cazul, separat consumul de energie termica

pentru scopuri tehnologice, cel pentru încălzire și cel pentru prepararea apei calde de consum.

(2) Cantitățile de căldură se vor defalca pe tipurile de agent termic furnizat, precizându-se parametrii de calitate ai energiei termice și ai agentului termic și, dacă este cazul, pentru fiecare, debitele minime și maxime orare preluate în regim de iarna și de vara, procentul de condensat și apa calda returnate, indicii de calitate ai condensatului și ai apei calde returnate.

(3) Pentru apa fierbinte se va înscrie în contract și debitul hidraulic maxim orar ce poate fi livrat și regimul de consum (continuu sau cu intermitenta).

Art. 277.  (1) Prevederile din contractul de furnizare a energiei termice pot fi completate și

modificate prin acte adiționale, cu acordul scris al părților.

(2) Clauzele contractuale variabile în timp fac obiectul anexelor la contract și constituie părți integrante ale acestuia.

(3) Pe parcursul executării contractului, condițiile tehnice se pot modifica numai cu acordul părților.

Art. 278. Consumul tehnologic de energie termica pentru transport și distribuție se determina prin măsurători și prin studii de regim hidraulic și termic elaborate de unități de proiectare de specialitate și autorizate, iar, în cazul în care consumurile tehnologice determinate depășesc valorile normate prevăzute în prezentul Regulament al Serviciului, se vor lua măsuri pentru remedierea deficiențelor.

Art. 279.  (1) Relația contractuală Operatorul serviciului și utilizator se materializeaza la nivelul

bransamentului, în punctul de delimitare a instalațiilor; în cazul clădirilor tip condominiu având bransamente și instalații interioare comune, indiferent de destinație.

(2) Operatorul serviciului nu are competența de a se implica în defalcarea și repartizarea pe deținătorii spațiilor locative individuale a cheltuielilor aferente condominiului pentru consumul de energie termica și apa calda de consum, în cazul în care în condominiu sunt montate repartitoare de costuri.

(3) Deținătorii cu orice titlu ai spațiilor locative, situate în imobile existente tip condominiu, racordate la rețelele publice de distribuție a energiei termice, având bransamente și instalații interioare comune, vor încheia contracte de furnizare astfel:

 • a) contract de furnizare pentru spațiile cu destinație de locuinta sau alta destinație în care calitatea de titular de contract o are asociația de proprietari/locatari legal constituită;

 • b) contracte de furnizare în nume propriu cu Operatorul serviciului, dacă asigura pe propria cheltuiala condițiile tehnice necesare individualizarii consumurilor, indiferent de destinația spațiului locativ deținut.

Art. 280.  (1) Contravaloarea serviciilor de alimentare cu energie termica furnizate utilizatorilor

se încasează de la aceștia pe bază de factura; factura reprezintă documentul de plată emis în conformitate cu legislația fiscală în vigoare de furnizor.

(2) Facturarea și încasarea contravalorii serviciilor furnizate se fac lunar sau, dacă părțile stabilesc altfel, la intervalele prevăzute în contractul de furnizare. Facturarea și plata consumului de energie termica livrata numai pentru încălzire se pot esalona, cu acordul părților, pe parcursul întregului an, regularizările făcându-se semestrial, urmând ca în factura să se treacă consumul real al cantității de căldură consumată în condițiile legislației în vigoare.

CAPITOLUL 8 - Prețuri și tarife

Art. 281.  (1) Operatorul serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat

va practica prețurile aprobate potrivit normelor în vigoare.

(2) Facturarea se face în baza prețurilor aprobate și a cantităților efective, determinate potrivit prevederilor din prezentul Regulament al Serviciului.

(3) Stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor se realizează conform actelor normative în vigoare.

CAPITOLUL 8 - Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 282.  (1) Regulamentul serviciului de alimentare cu energie termica va fi supus aprobării

consiliului local al municipiului Buzău și intra în vigoare la 30 de zile de la aprobare.

(2) Contravențiile în domeniul serviciului de alimentare cu energie termica atât pentru utilizatori, cât și pentru Operatorul serviciului, sunt cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, cu modifocările și completările ulterioare, precum și cele prevăzute de Legea nr.325/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către primar și/sau împuterniciții acestui și de reprezentanții împuterniciți ai autorităților de reglementare competente, după caz.

Art. 283.  (1) Activitatea de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu

energie termica produsă centralizat și respectarea prevederilor prezentului Regulament al Serviciului sunt supuse controlului de specialitate.

(2) Autoritatea de reglementare competente controlează aplicarea prevederilor prezentului Regulament al Serviciului.

Art. 284. Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul Regulament al Serviciului.

ANEXA 1. - Valori în vigoare ale parametrilor din formulele de calcull

Nr. crt.

Denumire parametru

Unitate de măsura

Va loa re

Baza de sta bi li re

Data de sta bi li re

0

1

2

3

4

5

1

p(tr) - cota din energia termica intrata în statia termica, respectiv produsă în centrala termica, corespunzătoare pierderilor de energie termica prin transmisie spre mediul ambiant în rețelele de distribuție aferente statiei termice, respectiv centralei termice

%

2

p(PT), p(CT) -cota din energia termica intrata în statia termica, respectiv produsă în centrala termica, corespunzătoare pierderilor de energie termica în statia termica și, respectiv, centrala termica

%

p(sacc) - cota din volumul de apa calda determinat, respectiv [Var-Vad-Vp

3

(PT)] , corespunzătoare pierderilor de apa prin scapari în rețeaua de apa calda de consum și recirculare

%

4

eta(m)'caz -randamentul de proiect al cazanelor din centrala termica

%

5

eta(CT) -

randamentul de funcționare al centralei termice, influentat de numărul de porniri/opriri zilnice

%

6

q - putere calorifica inferioară pentru gazele naturale

kJ/mc (N)

7

q - putere calorifica inferioară pentru combustibilul lichid

kJ/kg

8

D(regim) -debitul orar de calcul al utilizatorului

mc/h

Operatorul serviciului va completa coloanele 3, 4 și 5 ale tabelului, precizând:

 • - în coloana 3 - valoarea cu care operează în prezent, pentru fiecare parametru precizat în coloana 1;

 • - în coloana 4 - documentele care constituie baza de stabilire a valorii respective (studii, programe de masurari, standarde etc.);

 • - în coloana 5 - data la care a fost stabilită valoarea fiecărui parametru.

ANEXA 2 - Model de transmitere a datelor necesare verificării modului în care s-au determinat energia termica și volumul de apa rece pentru apa calda de consum precizate în factura în cazul utilizatorilor necontorizati

 • - Utilizator casnic necontorizat-----------------

 • - Perioada de facturare----------------

 • - Statia/centrala termica------------------

  Nr. crt.

  Date de intrare

  Unitate de măsura

  Valoare

  1

  Energia termica intrata în statia termica - Q (numai pentru utilizatorii alimentati din statia termica)

  (GJ)

  2

  Indexul vechi - I (Q1) al contorului de energie termica

  (GJ)

  3

  Indexul nou - I (Q2) al contorului de energie termica

  (GJ)

  4

  Energia termica produsă în centrala termica - Q (numai pentru utilizatorii alimentati din centrala termica)

  (GJ)

  5

  Consumul de combustibil al centralei termice (numai pentru utilizatorii alimentati din centrala termica), inclusiv puterea calorifica inferioară a acestuia

  (mc(N)) / (kg

  eta(CT) -

  randamentul de funcționare al

  6

  centralei termice, influențat de numărul de porniri/opriri zilnice

  %

  7

  Pierderile de energie termica în statia/ centrala termica - Q(PT)

  (GJ)

  8

  Pierderile de energie termica prin transmisie în rețelele termice de distribuție aferente statiei/ centralei termice - Q(pt)

  (GJ)

  9

  Pierderile de energie termica prin scapari în rețelele termice de distribuție aferente statiei/ centralei termice - Q(ps) (aferente atât circuitelor de încălzire, cat și celor de apa calda de consum)

  (GJ)

  10

  Temperatura medie lunară pentru agentul termic de încălzire furnizat din statia/centrala termica statia/ centrala termica - t (p)

  [°C]

  11

  Temperatura medie lunară pentru apa calda de consum furnizată din statia/centrala termica - t(acc)

  [°C]

  12

  Temperatura medie lunară pentru apa rece intrata în statia/centrala termica - t(ar)

  [°C]

  13

  Energia termica pentru apa calda de consum furnizată din

  (GJ)

  statia/ centrala termica - Q(acc)

  14

  Energia termica pentru încălzire furnizată din statia/centrala termica - Q(inc)

  (GJ)

  15

  Energia termica pentru apa calda de consum furnizată utilizatorilor contorizati alimentati din respectiva statie /centrala termica - Q(acc cont)

  (GJ)

  16

  Energia termica pentru încălzire furnizată utilizatorilor contorizati alimentati din respectiva statie /centrala termica - Q(inc cont)

  (GJ)

  17

  Energia termica pentru apa calda de consum furnizată agenților comerciali, instituțiilor publice/ social-culturale alimentate din statia/ centrala termica (determinata pe bază de baremuri)

  - Q(acc AGENT)

  (GJ)

  18

  Energia termica pentru încălzire furnizată agenților comerciali, instituțiilor publice/ social-culturale alimentate din statia/centrala termica - Q(inc AGENT)

  (GJ)

  19

  Suprafața echivalenta termic totală aferentă statiei/

  (m2)

  centralei termice

  20

  Numărul total de persoane alimentate din statia/centrala termica

  (nr. )

  21

  Consumul propriu de apa al statiei /centralei termice - V(pPT)

  (mc)

  22

  Volumul de apa de adaos aferent statiei/centralei termice - V(ad)

  (mc)

  23

  Volumul de apa rece intrat în statia/centrala termica - V(ar)

  (mc)

  24

  Volumul total de apa calda de consum furnizat din statia/ centrala termica - V(acc)

  (mc)

  25

  Diminuari ale energiei termice furnizate în funcție de parametrii reali de livrare a energiei termice față de cei din contract

  (GJ)

ANEXA 3 - Indicatori de performanță ai serviciului de alimentare cu energie termica

N r

c r t

Indicatori de performanță

Valoare realizată trimestrial/ anual

Denumire

I

II

III

IV

Anu al

1

Numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru un nou racord/bransament sau pentru modificarea racordului/ branșamentului existent

Abur

Apa fierbinte

Apa calda

Producători

Alți operatori de transport/ distribuție

Utilizatori de tip industrial

Utilizatori de tip urban

Numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii

de racordare din partea utilizatorului până la primirea de către acesta a avizului

tehnic de racordare este mai mic de:

15 zile calendaristice

30 de zile calendaristice

60 de zile calendaristice

2

Numărul de întreruperi neprogramate, altele decât cele accidentale

Numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate, altele decât cele accidentale, pe tipuri de utilizatori

Producători

Alți operatori de transport și/sau distribuție

Utilizatori de tip industrial

Utilizatori de tip urban

Numărul de întreruperi accidentale

Numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale, pe tipuri de utilizatori

Producători

Alți operatori de transport și/sau distribuție

Utilizatori de tip industrial

Utilizatori de tip urban

3

Durata medie a intreruperilor accidentale,

pe tipuri de utilizatori

Producători

Alți operatori de transport și/sau distribuție

Utilizatori de tip

industrial

Utilizatori de tip urban

4

Numărul de întreruperi programate

Durata medie a intreruperilor programate

Numărul de utilizatori afectați de întreruperile programate

Producători

Alți operatori de transport și/sau distribuție

Utilizatori de tip industrial

Utilizatori de tip urban

Numărul de întreruperi cu durata programata depășită

5

Numărul de reclamații privind calitatea energiei termice

Abur

Apa fierbinte

Apa calda

Producători

Alți operatori de transport/ distribuție

Utilizatori de tip industrial

Utilizatori de tip urban

6

Numărul de reclamații care s-au dovedit a fi din vina

operatorului de transport și/sau distribuție a energiei

termice

Numărul intervalelor de funcționare a rețelelor termice având cel puțin unul

dintre parametrii debit, presiune,

temperatura, de valoare mai mica decât

limita inferioară prevăzută în contract,

care s-au dovedit a fi din vina operatorului de transport și/sau distribuție

Abur

Apa fierbinte

Apa calda

Durata medie de funcționare a rețelelor termice având cel puțin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit de valoare mai mica decât limita inferioară

prevăzută în contract, care s-au dovedit a fi din vina operatorului de transport și/

sau distribuție

Abur

Apa fierbinte

Apa calda

Numărul intervalelor de funcționare a rețelelor termice având cel puțin unul

dintre parametrii presiune, temperatura de

valoare mai mare decât limita superioară

Abur

Apa fierbinte

prevăzută în contract, care s-au dovedit a fi din vina operatorului de transport și/ sau

distribuție

Apa calda

7

Durata medie de funcționare a rețelelor termice având cel puțin unul dintre

parametrii presiune, temperatura de valoare

mai mare decât limita superioară prevăzută

în contract, care s-au dovedit a fi din

vina operatorului de transport și/sau distribuție

Abur

Apa fierbinte

Apa calda

8

Numărul de ore de funcționare a rețelelor termice cu agent termic impurificat din vina operatorului de transport și/sau distribuție a energiei termice

Abur

Apa fierbinte

Apa calda

Numărul de reclamații care nu au putut fi rezolvate

9

Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operatorul de transport și/sau distribuție a energiei termice a obligațiilor prevăzute în licenta

Numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului de transport și/sau distribuție a energiei termice, rezultate din analizele efectuate de către autoritatea competentă, și modul de soluționare

ANEXA Nr. 1 la Hotărârea Nr. 179/07.08.2020

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

REGULAMENTUL

SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT

ÎN MUNICIPIUL BUZĂU

ACTIVITĂȚILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE

A ENERGIEI TERMICE

CUPRINS

CUPRINS

DEFINITII SI ABREVIERI

CAPITOLUL 1 - Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1.1. - Domeniul de aplicare

SECȚIUNEA 1.2. - Documentație tehnică

SECȚIUNEA 1.3. - Îndatoririle personalului operativ

SECȚIUNEA 1.4. - Analiza și evidența incidentelor și avariilor

SECȚIUNEA 1.5. - Asigurarea siguranței de funcționare a instalațiilor

SECȚIUNEA 1.6. - Reglementarea Operatorului serviciului

CAPITOLUL 2 - Producerea energiei termice

SECȚIUNEA 2.1.- Dispoziții generale

SECȚIUNEA 2.2. - Exploatarea instalațiilor de producere a energiei termice

SECȚIUNEA 2.3. - Indicatori de performanță ai activității de producere a energiei termice ..36

Sub-secțiunea 2.3.1. - Racordarea unor noi utilizatori

Sub-secțiunea 2.3.2. - Întreruperea serviciului de producere a energiei termice

Sub-secțiunea 2.3.3. - Calitatea energiei

Sub-secțiunea 2.3.4. - Soluționarea sesizarilor și reclamatiilor utilizatorilor

SECȚIUNEA 2.4. - Drepturile și obligațiile Operatorului serviciului (producător)

CAPITOLUL 3 - Transportul, distribuția și furnizarea energiei termice

SECȚIUNEA 3.1. - Dispoziții generale

SECȚIUNEA 3.2. - Exploatarea rețelelor de transport și distribuție

SECȚIUNEA 3.3. - Exploatarea statiilor termice

SECȚIUNEA 3.4. - Indicatori de performanță ai serviciului de transport și distribuție

Sub-secțiunea 3.4.1. - Racordarea unor noi utilizatori

Sub-secțiunea 3.4.2. - Întreruperea serviciului de transport/distribuție a energiei termice

Sub-secțiunea 3.4.3. - Calitatea energiei

Sub-secțiunea 3.4.4. - Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor

SECȚIUNEA 3.5. - Indicatori de performanță ai serviciului de furnizare a energiei termice ..55

Sub-secțiunea 3.5.1. - Racordarea la SACET

Sub-secțiunea 3.5.2. - Contractarea energiei termice

Sub-secțiunea 3.5.3. - Măsurarea, facturarea și încasarea

Sub-secțiunea 3.5.4. - Calitatea energiei termice

Sub-secțiunea 3.5.6. - Relații echitabile între Operatorul serviciului și utilizator; citirea, facturarea și încasarea energiei termice

Sub-secțiunea 3.5.7. - Respectarea obligațiilor din licență

SECȚIUNEA 3.6. - Drepturile și obligațiile Operatorului serviciului (transport, disttribuție și

furnizare)

CAPITOLUL 4 - Măsurarea energiei termice

SECȚIUNEA 4.1 - Dispoziții generale

SECȚIUNEA 4.2 - Măsurarea energiei termice pe rețelele termice

CAPITOLUL 5 - Utilizatorii energiei termice

SECȚIUNEA 5.1 - Dispoziții generale

SECȚIUNEA 5.2. - Drepturile și îndatoririle utilizatorilor

CAPITOLUL 6 - Stabilirea și facturarea consumurilor de energie termica pentru încălzire și apa

calda de consum

SECȚIUNEA 6.1. - Dispoziții generale

SECȚIUNEA 6.2. - Citirea indicațiilor aparaturii de măsurare și înregistrarea datelor

SECȚIUNEA 6.3. - Stabilirea consumurilor

SECȚIUNEA 6.4. - Emiterea facturilor

SECȚIUNEA 6.5. - Conținutul-cadru al procedurii proprii de stabilire și facturare a

consumurilor de energie termica pentru utilizatori

CAPITOLUL 7 - Relația contractuală

CAPITOLUL 8 - Prețuri și tarife

CAPITOLUL 8 - Dispoziții finale și tranzitorii

ANEXA 1. - Valori în vigoare ale parametrilor din formulele de calcull  ANEXA 2 - Model de transmitere a datelor necesare verificării modului în care s-au determinat energia termica și volumul de apa rece pentru apa calda de consum precizate în factura în cazul

utilizatorilor necontorizati .........................................................................................................95

ANEXA 3 - Indicatori de performanță ai serviciului de alimentare cu energie termica...............99

DEFINITII SI ABREVIERI

„A.N.R.E.”

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

„Caietul serviciului”

Caietul de sarcini al activității de producere a energiei termice din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat în municipiul Buzău

„CT”

Centrală de producere a energiei termice

„Regulamentul Serviciului”

Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat, în Municipiul Buzău - activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice

„SACET”

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al Municipiului Buzău

CAPITOLUL 1 - Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1.1. - Domeniul de aplicare

Art. 1.     (1) Prevederile prezentului Regulament al Serviciului se aplică activităților de

producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat, în Municipiul Buzău, utilizată pentru încălzire și prepararea apei calde de consum, în condiții de eficiență și la standarde de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului.

 • (2) Prezentul Regulament al Serviciului reglementează desfășurarea activităților de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, livrată în sistem centralizat în Municipiul Buzău și utilizată pentru încălzire și prepararea apei calde de consum, în condiții de eficiență și la standarde de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului, precum și relațiile dintre Operatorul serviciului și utilizator.

 • (3) Prevederile Regulamentui Serviciului se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor din sistemul centralizat de alimentare cu energie termică.

 • (4) Operatorul serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat, în Municipiul Buzău, indiferent de forma de proprietate, organizare și de modul în care este organizată gestiunea serviciului în cadrul unității administrativ-teritoriale, se va conforma prevederilor prezentului Regulament al Serviciului.

 • (5) Condițiile tehnice și indicatorii de performanță prevăzuți în acest Regulament al Serviciului au caracter minimal. Consiliul local, după caz, poate aproba și alți indicatori de performanță sau condiții tehnice pentru serviciul de producere a energiei termice, pe baza unor studii de specialitate.

Art. 2.     (1) Serviciul de alimentare cu energie termica se înființează, se organizează și

funcționează pe baza următoarelor principii:

 • a) utilizarea eficienta a resurselor energetice;

 • b) dezvoltarea durabila a unităților administrativ-teritoriale;

 • c) diminuarea impactului asupra mediului;

 • d) promovarea cogenerarii de înaltă eficienta și utilizarea surselor noi și regenerabile de energie;

 • e) reglementarea și transparenta tarifelor și prețurilor energiei termice;

 • f) asigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor la rețelele termice și la serviciul public de alimentare cu energie termica;

 • g) "un condominiu - un sistem de încălzire".

Art. 3. Infrastructura tehnico-edilitara specifică, aparținând domeniului public sau privat al municipiului Buzău, care formează sistemul de alimentare centralizata cu energie termica al municipiul Buzău, este alcătuită dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional unitar constând din construcții, instalații, echipamente, dotări specifice și mijloace de măsurare, destinată producerii, transportului, distribuției și furnizarii energiei termice pe teritoriul localităților, care cupr inde:

 • a) centrale termice și/sau centrale electrice în cogenerare;

 • b) rețele de transport;

 • c) puncte termice/stații termice;

 • d) rețele de distribuție;

 • e) construcții și instalații auxiliare;

 • f) bransamente, până la punctele de delimitare/separare;

 • g) sisteme de măsura, control și automatizare.

Art. 4. În sensul prezentului Regulament al Serviciului, termenii, expresiile și abrevierile de mai jos se definesc după cum urmează:

 • 4.1. acces la rețea - dreptul operatorilor și al utilizatorilor de a se racorda/branșa, în condițiile legii, la rețelele termice;

 • 4.2. acord de furnizare de energie termica - acord scris care se da de către Operatorul serviciului, în legătură cu posibilitățile de livrare de energie termica sub forma de abur, condensat, apa fierbinte sau apa calda, unui utilizator, din instalațiile sale;

 • 4.3. agent termic - fluidul utilizat pentru acumularea, transferul termic și pentru transmiterea energiei termice;

 • 4.4. agent termic primar - fluidul care circulă în instalațiile de producere și transport al energiei termice;

 • 4.5. agent termic secundar - fluidul care circulă în instalațiile de distribuție și de utilizare a energiei termice;

 • 4.6. apa calda de consum - apa calda care îndeplinește condiții de potabilitate, utilizata în circuit deschis, utilizata în scopuri gospodărești sau igienico-sanitare;

 • 4.7. autoritatea de reglementare competentă - Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei, denumita în continuare A.N.R.E.;

 • 4.8. autorizație - act tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C, prin care se acordă unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune în funcțiune, a modifica, a repara și a exploata sisteme de repartizare a costurilor;

 • 4.9. avarie - eveniment sau succesiune de evenimente deosebite care au loc la un moment dat într-un obiectiv sau zona de sistem și care au drept consecința reducerea siguranței de funcționare, deteriorări importante de echipament, întreruperi în alimentarea cu energie termica pe durate mai mari de o ora;

 • 4.10. aviz de racordare - avizul scris care se da de către Operatorul serviciului în legătură cu posibilitățile și condițiile de alimentare cu energie termica sub forma de abur, condensat, apa fierbinte sau apa calda, unui utilizator, din instalațiile sale;

 • 4.11. branșament termic - legătură fizica dintre o rețea termica și instalațiile proprii ale unui utilizator;

 • 4.12. centrala electrica de cogenerare - ansamblu de instalații, construcții și echipamente necesare pentru producerea energiei electrice și termice în cogenerare;

 • 4.13. centrala termica - ansamblu de instalații, construcții și echipamente necesare pentru conversia unei forme de energie în energie termica;

 • 4.14. cogenerare - producere simultană de energie termica și de energie electrica și/sau mecanică în instalații tehnologice special realizate pentru aceasta;

 • 4.15. condensat - apa obținută prin condensarea aburului utilizat;

 • 4.16. condominiu - imobil, bloc de locuințe, clădire - proprietate imobiliară din care unele părți sunt proprietăți individuale, reprezentate de apartamente sau spații cu alta destinație decât cea de locuinta, iar restul, din părți aflate în proprietate comuna. Prin asimilare poate fi definit condominiu și un tronson, cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condițiile în care se poate delimita proprietatea comuna;

 • 4.17. consum de energie termica - cantitatea de căldură reținută de utilizator din purtatorii de energie termica ca diferența între cantitatea de căldură primită și cea restituită;

 • 4.18. consum pentru încălzire - consumul de energie termica folosită pentru încălzirea spațiilor din clădiri industriale, instituții, locuințe etc.;

 • 4.19. consum tehnologic - consum de energie termica pentru scopuri tehnologice;

 • 4.20. consumator de energie termica - persoana fizica sau juridică ce utilizează energie termica în scop propriu prin instalațiile proprii;

 • 4.21. contor de energie termica - mijloc de măsurare destinat sa masoare energia termica cedata, într-un circuit de schimb termic, de către un lichid numit agent termic, având în compunere un traductor de debit și doi senzori de temperatura;

 • 4.22. contract de furnizare - contractul încheiat între Operatorul serviciului, persoană juridică române, autorizate și/sau licentiate de autoritatea de reglementare competența, având ca obiect de activitate distribuția energiei termice în scopul vânzării acesteia și utilizator, cuprinzând cel puțin clauzele minimale, pe categorii de utilizatori, stabilite de autoritățile administrației publice locale și de autoritatea naționala de reglementare competența prin contractele-cadru;

 • 4.23. convenție - act juridic, anexa la contractul de furnizare a energiei termice, încheiat între un operator și un utilizator, prin care se stabilesc condițiile de facturare și plata a energiei termice la nivel de consumator din cadrul unui condominiu;

 • 4.24. distribuție a energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice de la operator sau rețeaua de transport către utilizator, inclusiv transformarea parametrilor agentului termic, realizată prin utilizarea rețelelor termice de distribuție;

 • 4.25. distribuitor - operatorul serviciului care are și calitatea de a presta serviciul de distribuție a energiei termice;

 • 4.26. grupuri de măsurare a energiei termice - ansamblul format din debitmetru, termorezistente și integrator, supus controlului metrologic legal, care măsoară cantitatea de energie termica furnizată unui utilizator;

 • 4.27. exploatare - ansamblul de operații și acțiuni executate pentru asigurarea continuității proceselor de producere, transport și distribuție a energiei termice în condiții tehnico-economice și de siguranță corespunzătoare, care constau în executarea controlului curent, a manevrelor și lucrărilor de întreținere curenta;

 • 4.28. furnizare a energiei termice - activitatea prin care se asigura, pe baze contractuale, comercializarea energiei termice între operatorul serviciului i și utilizatori;

 • 4.29. furnizor - operatorul serviciului care are și calitatea de a efectua serviciul de furnizare a energiei termice;

 • 4.30. grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a energiei termice necesare utilizatorului într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare a energiei termice;

 • 4.31. incident - evenimentul sau succesiunea de evenimente care conduce la modificarea stării anterioare de funcționare sau a parametrilor funcționali, în afară limitelor stabilite, care au loc la un moment dat într-o instalatie, indiferent de efectul asupra utilizatorilor și fără consecințe deosebite asupra instalațiilor;

 • 4.32. index de pornire - valoarea pe care o indica afisajul unui contor de energie termica/grup de măsurare a energiei termice înainte de momentul punerii în funcțiune;

 • 4.33. indicatori de performanță generali - parametri ai serviciului de furnizare pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate urmărite la nivelul Operatorului serviciului și pentru care sunt prevăzute sancțiuni în licenta, în cazul nerealizarii acestora;

 • 4.34. indicatori de performanță garantați - parametri ai serviciului public pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate și pentru care sunt prevăzute sancțiuni în licenta sau în contractul de furnizare, în cazul nerealizarii lor;

 • 4.35. instalații de producere a energiei termice - totalitatea construcțiilor și instalațiilor din centralele termice sau centralele electrice în cogenerare care produc un agent termic: abur, apa fierbinte sau apa calda. În sensul prezentului Regulament al Serviciului nu sunt cuprinse instalațiile centralelor electrice în cogenerare;

 • 4.36. instalații de transport și distribuție a energiei termice - ansamblul de conducte, instalații de pompare (altele decât cele din punctele termice și centralele termice sau centralele de producere a energiei electrice în cogenerare), alte instalații auxiliare cu ajutorul cărora se transporta, se transforma și se distribuie energia termica de la operatori la utilizatori;

 • 4.37. instalații de transformare a energiei termice - ansamblul instalațiilor prin care se realizează adaptarea parametrilor agenților termici la necesitățile utilizatorilor;

 • 4.38. 4.38. instalații ale utilizatorilor - totalitatea instalațiilor și receptoarelor care utilizează

energie termica furnizată, situate după punctul de delimitare;

 • 4.39. intervenție accidentala - complex de activități ce se executa pentru remedierea deranjamentelor, incidentelor și avariilor ce apar accidental în instalațiile aflate în regim normal de exploatare sau ca urmare a defectelor produse de fenomene naturale deosebite (cutremure, incendii, inundații, alunecări de teren etc.);

 • 4.40. întreținere curenta - ansamblul de operații de volum redus complexitate redusă, cu caracter programat sau neprogramat, având drept scop menținerea în stare tehnica corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalațiilor;

 • 4.41. licenta - actul tehnic și juridic emis de autoritatea de reglementare competența, prin care se recunosc unei persoane juridice române sau străine calitatea de operator al serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat, precum și capacitatea și dreptul de a furniza/presta serviciul reglementat și de a exploata sisteme de alimentare centralizata cu energie termica;

 • 4.42. loc de consum - ansamblul instalațiilor de utilizare ale unui utilizator, aflate în aceeași incinta, la aceeași adresa, alimentate din una sau mai multe stații termice/centrale termice;

 • 4.43. manevra - ansamblul de operații prin care se schimba starea operativă a echipamentelor și elementelor sau schema tehnologică în care funcționează acestea;

 • 4.44. mijloc de măsurare/măsura - aparat de măsurat, traductor, dispozitiv, echipament, instalatie sau material de referința care furnizează informații de măsurare privind parametrii agentului termic, puterea termica sau energia termica;

 • 4.45. operator al serviciului - persoana juridică română sau străină care are competența și capacitatea, recunoscute prin licenta, de a presta integral activitățile specifice serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat; prin hotărârea autorității administrației publice locale sau a asociației de dezvoltare comunitara, activitatea de producere a energiei termice poate fi prestată de unul sau mai mulți operatori;

 • 4.46. preț - contravaloarea unității de energie termica furnizată unui utilizator;

 • 4.47. preț binom - prețul de furnizare în care contravaloarea facturii de plată pe o anumită perioada este repartizata lunar pe o sumă fixa, independenta de cantitatea de energie consumată, și pe o sumă variabila, proporțională cu consumul efectuat în perioada respectiva;

 • 4.48. preț local - prețul format din prețul de producere a energiei termice și tarifele serviciilor de transport, distribuție și furnizare, aprobat de autoritatea administrației publice locale, cu avizul autorității de reglementare competente, pentru operatorul serviciului;

 • 4.49. preț local pentru populație - prețul pentru energia termica furnizată și facturată populației prin SACET, aprobat prin hotărâre a autorității administrației publice locale sau a asociației de dezvoltare comunitara, după caz, în conformitate cu prevederile legale;

 • 4.50. producere a energiei termice - activitatea de transformare a surselor primare sau a unor forme de energie în energie termica, inmagazinata în agentul termic;

 • 4.51. punct de delimitare/separare a instalațiilor - locul în care intervine schimbarea proprietății asupra instalațiilor unui SACET;

 • 4.52. punct termic - ansamblul instalațiilor din cadrul unui SACET, prin care se realizează adaptarea parametrilor agentului termic la necesitățile consumului unui utilizator. Punctul termic poate să apartina utilizatorului sau să fie în utilizarea operatorului serviciului;

 • 4.53. putere termica sau debitul de energie termica al instalațiilor de alimentare - cantitatea de căldură în unitatea de timp în MW;

 • 4.54. putere termica absorbită - cantitatea de căldură reținută din agenții termici, în unitatea de timp, în instalațiile de transformare sau de utilizare;

 • 4.55. putere termica avizată - puterea termica maxima aprobată prin acordul de furnizare a energiei termice, pentru care se dimensioneaza instalațiile ce se folosesc pentru alimentarea cu energie termica a unui utilizator;

 • 4.56. putere termica contractată - puterea termica maxima convenită a fi absorbită de un utilizator și înscrisă în contract. Puterea termica maxima este puterea determinata ca valoare medie pe timp de 60 de minute;

 • 4.57. putere termica minima de avarie - puterea termica absorbită, strict necesară utilizatorului, pentru menținerea în funcțiune a agregatelor care condiționeaza securitatea instalațiilor și a personalului, convenită ca valoare și durata pe baza datelor de proiect;

 • 4.58. putere termica minima tehnologică - puterea asigurata în regim de limitări (restrictii) unui utilizator, calculată ca cea mai mica putere termica necesară pentru menținerea în funcțiune, în condiții de siguranță, numai a acelor agregate și instalații impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de producție nerecuperabile. Pentru utilizatorii casnici, puterea termica minima tehnologică este acea putere care asigura o temperatura interioară de 12°C;

 • 4.59. racord termic - legătură dintre o rețea termica și o statie sau punct termic și/sau utilizator de energie termica;

 • 4.60. racord utilizator - legătură dintre o rețea de transport și/sau distribuție la instalațiile interioare aflate în exploatarea utilizatorului;

 • 4.61. reabilitare - ansamblul de operațiuni efectuate asupra unor echipamente și/sau instalații care, fără modificarea tehnologiei inițiale, restabilesc starea tehnica și de eficienta a acestora la un nivel apropiat de cel avut la punerea în funcțiune;

 • 4.62. regim de limitare (de restrictii) a consumului - situație în care este necesară reducerea la anumite limite a puterii termice absorbite de utilizator, cu asigurarea puterii minime tehnologice, fie ca urmare a lipsei de energie, fie ca urmare a indisponibilitatii pe o durată mai mare de 6 ore, a unor capacități de producere sau a unor rețele de transport și distribuție a energiei termice;

 • 4.63. rețea termica - ansamblul de conducte, instalații de pompare și instalații auxiliare cu ajutorul cărora energia termica se transporta în regim continuu și controlat între operatorul serviciului și stațiile și/sau punctele termice sau utilizatori;

 • 4.64. repartitor de costuri - aparat cu indicații adimensionale, destinat utilizării în cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, în scopul masurarii indirecte a:

 • - energiei termice consumate de corpul de încălzire pe care acesta este montat;

 • - energiei termice conținute în apa calda de consum și volumul apei calde de consum care trece prin aparat;

 • 4.65. repartizare a costurilor - totalitatea acțiunilor și activităților desfășurate de o persoană juridică, autorizata de autoritatea competentă, în scopul repartizării costurilor pe proprietăți individuale din imobilele tip condominiu;

 • 4.66. retehnologizare - ansamblul de operațiuni de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral și/sau fizic, cu tehnologii moderne, bazate pe concepții tehnice de data recenta, de vârf, în scopul creșterii producției, reducerii consumurilor specifice etc;

 • 4.67. schema normală - ansamblul de scheme termomecanice și hidromecanice a echipamentelor, instalațiilor și ansamblurilor de instalații în care vor funcționa acestea normal și care îndeplinesc condițiile de siguranță maxima, de asigurare a unor parametri normali, de elasticitate și economicitate, în funcție de echipamentele disponibile;

 • 4.68. serviciu public de alimentare cu energie termica - serviciu public de interes general care cuprinde totalitatea activităților desfășurate în scopul alimentarii centralizate cu energie termica a cel puțin doi utilizatori racordati la SACET;

 • 4.69. sistem de alimentare centralizata cu energie termica - SACET - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor și construcțiilor, situate într-o zona precis delimitata, legate printr-un proces tehnologic și funcțional comun, destinate producerii, transportului și distribuției energiei termice prin rețele termice pentru cel puțin 2 utilizatori;

 • 4.70. sistem pausal - modul de stabilire a consumului de energie termica în funcție de puterea termica și de numărul orelor de utilizare pe tipuri de receptoare termice, factorul de cerere sau alte elemente derivate din acestea;

 • 4.71. sisteme de repartizare a costurilor - ansamblu format din mai multe repartitoare de costuri, de același fel, armaturile și instalațiile aferente, montate în imobile de tip condominiu, care funcționează și este exploatat pe baza unui program de calcul specializat;

 • 4.72. situație de avarie - situație în care, datorită avarierii unor instalații din sistemul de producere, transport și/sau distribuție a energiei termice, nu se mai pot menține parametrii principali în limitele normale;

 • 4.73. stare operativă - starea normală sau anormala în care se pot găsi la un moment dat echipamentele sau instalațiile în cadrul schemelor tehnologice;

 • 4.74. sonda (senzor) de temperatura - subansamblu al unui contor de energie termica imersata într-un fluid (direct sau prin intermediul unei teci de protecție) care emite un semnal prelucrabil, în funcție de temperatura fluidului respectiv;

 • 4.75. statie termica - ansamblul instalațiilor din cadrul unui SACET, prin care se realizează transformarea și/sau adaptarea parametrilor agentului termic la necesitățile consumului mai multor utilizatori;

 • 4.76. subconsumator - persoana fizica sau juridică ale carei instalații de consum a energiei termice sunt racordate în aval de grupul de măsura al utilizatorului;

 • 4.77. suprafața echivalenta termic - mărime conventionala care caracterizează puterea termica a unei suprafețe de schimb de căldură, indiferent de forma acesteia, în condițiile stabilite de STAS 11984:1983, astfel încât un metru patrat de suprafața echivalenta termic cedează 525 W;

 • 4.78. tarif binom - tariful a cărui structura se compune dintr-o parte fixa constanta și o parte variabila proporțională cu consumul;

 • 4.79. taxa de putere termica - suma fixa, stabilită prin tarif anual pe unitatea de putere termica (debit) avizată de autoritatea de reglementare competența;

 • 4.80. traductor de debit - subansamblu al unui contor/grup de măsurare a energiei termice, care, traversat de agentul termic, emite semnale prelucrabile, în funcție de volum sau masa ori în funcție de debitul volumetric sau masic;

 • 4.81. transport al energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice de la operatori la rețelele termice de distribuție sau la utilizatorii racordati direct la rețelele termice de transport;

 • 4.82. transportator - operatorul serviciului care are și calitatea de a efectua serviciul de transport al energiei termice;

 • 4.83. utilizator de energie termica - unul sau mai mulți consumatori de energie termica, beneficiar al serviciului public de alimentare cu energie termica; în cazul condominiilor, prin utilizator se înțelege toți consumatorii din condominiul respectiv;

 • 4.84. utilizator de tip agricol - utilizatorul care folosește energia termica în sere, pentru creșterea pasarilor și animalelor, pentru fabricile de nutreturi combinate, pentru stațiile de uscat și granulat furaje verzi, stațiile de sortare oua, fructe și legume, stațiile de uscat cereale și de condiționat semințe, precum și pentru alți utilizatori similari;

 • 4.85. utilizator de tip industrial - utilizatorul, cu excepția celui agricol, care folosește de regula energia termica în scopuri tehnologice;

 • 4.86. utilizator comercial - utilizatorul care utilizează energia termica pentru încălzirea spațiilor comerciale și prepararea apei calde de consum;

 • 4.87. utilizator de tip urban - utilizatorul care utilizează energia termica pentru încălzirea locuinței, a birourilor instituțiilor, a obiectivelor social-culturale și pentru prepararea apei calde de consum. Consumul pentru populație se încadrează în consum de tip urban;

 • 4.88. zona de protecție/siguranța - zona adiacenta construcțiilor și instalațiilor SACET, extinsă și în spațiu, în care se introduc restrictii sau interdicții privind regimul construcțiilor și de exploatare a fondului funciar pentru asigurarea protecției și a funcționarii normale a obiectivului energetic, precum și în scopul evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și a mediului, stabilită prin norme tehnice emise de autoritatea de reglementare competența;

 • 4.89. zona unitară de încălzire - areal geografic aparținând unei unități administrativ-teritoriale, în interiorul căruia se poate promova o singura soluție tehnica de încălzire.

Art. 5. Termenii și expresiile folosite în prezentul Regulament al Serviciului vor fi revizuiți la apariția modificărilor legislative aplicabile.

Art. 6. Modul de organizare și funcționare a serviciului de alimentare cu energie termica, pe întregul ciclu tehnologic specific activităților de producere, transport, transformare, distribuție și furnizare a energiei termice, inclusiv a activităților privind dezvoltarea, retehnologizarea și reabilitarea sistemelor alimentare cu energie termica, are ca obiectiv:

 • a) asigurarea continuității și calității serviciului;

 • b) asigurarea resurselor necesare serviciului pe termen lung;

 • c) accesibilitatea prețurilor la consumator;

 • d) asigurarea competiției în producerea și furnizarea energiei termice, în condițiile accesului reglementat al operatorilor și utilizatorilor la rețelele termice de transport și distribuție;

 • e) creșterea eficienței energetice la producerea energiei termice, precum și asigurarea viabilității economice durabile a sistemului prin utilizarea la producere a instalațiilor de cogenerare de înaltă eficiență ;

 • f) asigurarea transparenței în stabilirea prețurilor și a tarifelor la energia termică;

 • g) instituirea și respectarea regimului de conducere, exploatare și control prin intermediul dispeceratelor specializate în gestiunea energiei termice;

 • h) realizarea obiectivelor locale și naționale privind protecția mediului prin reducerea emisiilor de noxe și a gradului de poluare;

 • i) creșterea siguranței în funcționare a instalațiilor;

 • j) proiectarea, execuția și exploatarea corelată a sistemelor de alimentare cu energie termică.

Art. 7. Energia termica furnizată utilizatorilor prin sistemul de alimentare cu energie termica trebuie să respecte, în punctele de delimitare/separare a instalațiilor, parametrii tehnologici și programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare și cerințele standardelor de performanță aprobate de autoritatea de reglementare competența.

Art. 8.     (1) Măsurarea energiei termice preluate sau furnizate de operatorul serviciului, prin

intermediul sistemului centralizat de alimentare cu energie termica, sub forma de apa fierbinte, apa calda, abur, agent termic pentru încălzire și de apa calda pentru consum, este obligatorie și se realizează prin montarea, de regula, la nivelul punctului de delimitare/separare a instalațiilor, a echipamentelor de măsurare-înregistrare și control, cu respectarea prevederilor specifice în domeniu, emise de autoritatea de reglementare competența.

 • (2) Punctul de delimitare poate fi reprezentat fizic printr-o armatura de separare montata pe conductele de transport sau de distribuție a energiei termice sau prin locul de trecere a conductelor la limita unei incinte.

 • (3) Instalațiile din amonte de punctul de delimitare aparțin sau sunt în administrarea operatorului serviciului, iar cele din aval aparțin sau sunt în administrarea operatorului serviciului sau utilizatorului, după caz. Notiunile de amonte și aval corespund sensului de parcurgere a instalațiilor dinspre operator spre utilizator.

 • (4) Prin excepție de la alin. (1), în cazul amplasarii echipamentelor de măsurare în alt punct, cu acordul părților, se stabilește prin contract valoarea corectiei datorate pierderilor de căldură și de agent termic între punctul de delimitare și punctul de măsurare. (2) Punctul de delimitare poate fi reprezentat fizic printr-o armătură de separare montată pe conductele de transport a energiei termice.

Art. 9.     (1) În toate aceste cazuri, armaturile de separare, inclusiv elementele de imbinare cu

conductele aferente, sunt exploatate de cel care furnizează energia termica, delimitarea făcându-se la perechea de flanse din aval de armatura de separare.

 • (2) Delimitarea instalațiilor la armaturile de separare se face între:

 • a) operatorul serviciului care exploatează rețelele de transport și distribuție și utilizatorul de tip industrial, agricol, urban sau comercial;

 • b) utilizator și subconsumatorul sau.

Art. 10. Delimitarea la limita incintei se face astfel:

 • a) la limita de proprietate a operatorului, în cazul alimentarii în exclusivitate a unui utilizator, direct dintr-o centrala termica sau centrala de producere a energiei electrice în cogenerare, prin conducte care nu fac parte din rețeaua publică de transport a energiei termice și nu trec pe domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale;

 • b) la limita de proprietate pe care se afla amplasata centrala termica sau de producere a energiei electrice în cogenerare, făcându-se și delimitarea dintre operator și transportator;

 • c) la limita de proprietate a utilizatorului, în cazul alimentarii acestuia prin intermediul unei stații termice amplasate în afară incintei acestuia și din care se alimentează mai mulți utilizatori;

 • d) la limita de proprietate a utilizatorului, pe proprietatea acestuia, în cazul alimentarii acestuia prin intermediul unui punct termic, indiferent dacă acesta se afla în proprietatea utilizatorului sau în cea a Operatorului serviciului;

 • e) la limita statiei termice aflate în proprietatea sau în administrarea distribuitorului sau în proprietatea unui utilizator, la 1 m distanta de zidul statiei, în afară acesteia;

 • f) la robinetul de pe racordul utilizatorului din conducta de distribuție, în cazul când rețelele termice care alimentează mai mulți utilizatori sunt amplasate în subsoluri tehnice sau trec prin incintele utilizatorilor.

SECȚIUNEA 1.2. - Documentație tehnică

Art. 11.   (1) Prezentul Regulament al Serviciului stabilește documentația tehnică minimă din

toate unitățile de producere, transport și distribuție a energiei termice.

 • (2) Detalierea prevederilor prezentului Regulament al Serviciului privind modul de întocmire, păstrare și reactualizare a evidentei tehnice se va face prin instrucțiuni/proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

 • (3) Pentru uniformizarea documentelor utilizate în unitățile de producere, transport și distribuție a energiei termice se vor folosi tipizate și/sau rapoarte de date aprobate de autoritatea de reglementare competența.

 • (4) Personalul de conducere al operatorului serviciului răspunde de existenta, corecta completare și păstrare a documentațiilor tehnice conform prevederilor prezentului Regulament al Serviciului.

Art. 12. Proiectarea și executarea sistemelor de producere, transport sau distribuție centralizata a energiei termice sau a părților componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele și prescripțiile tehnice de proiectare și execuție în vigoare avizate, după caz, de autoritățile de reglementare competente.

Art. 13.   (1) Documentațiile referitoare la construcțiile energetice se vor întocmi, completa și

păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției".

 • (2) Operatorul serviciului va avea și va actualiza următoarele documente, în măsura în care i-au fost predate sau reconstituirea lor intră în sarcina acestuia:

 • a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

 • b) planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;

 • c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și instalațiilor aflate în exploatare, inclusiv cele subterane, actualizate cu toate modificările sau completările;

 • d) planurile clădirilor sau ale construcțiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la zi;

 • e) studiile, datele geologice, geotehnice și hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare, precum și cele privind gospodărirea apelor, cu avizele necesare, actualizate în funcție de modificările efectuate de operatorul serviciului;

 • f) cărțile tehnice ale construcțiilor;

 • g) documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

 • h) procesele-verbale de constatare în timpul execuției și planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

 • i) proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;

 • j) documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor, cu:

 • - procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

 • - procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;

 • - procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

 • - procese-verbale de punere în funcțiune și, după caz, de dare în exploatare;

 • - lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice;

 • - procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor;

 • k) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui agregat și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

 • l) instrucțiunile furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

 • m) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

 • n) planurile de dotare cu mijloace de stingere a incendiilor și amplasarea acestora, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

 • o) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu, trecute în fișele de post, pentru întreg personalul;

 • p) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului, obținute în condițiile legii;

 • q) inventarul instalațiilor și liniilor electrice conform instrucțiunilor în vigoare;

 • r) instrucțiuni privind accesul în incintă și instalații;

 • s) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

 • t) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc.;

 • u) bilanțul de proiect și rezultatele bilanțurilor/măsurătorilor periodice întocmite/efectuate conform prevederilor legale, inclusiv bilanțurile de mediu.

 • (3) Documentele se vor păstra la sediul operatorului serviciului, pe raza sa de operare, sau la punctele de lucru.

Art. 14.   (1) Documentația de bază a lucrărilor cu datele generale necesare exploatării, întocmită

de agenți economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.

 • (2) Agenții economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, și să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.

 • (3) Organizațiile de execuție și/sau montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situații și de execuție, modificate conform situației de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției.

 • (4) În timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant fără avizul acestuia.

Art. 15.   (1) Autoritatea publică locală (UAT Buzău), precum și operatorul care are în gestiune

serviciul public, au obligația să-și organizeze o arhiva tehnica pentru păstrarea documentelor de baza prevăzute la art. 13 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu usurinta.

 • (2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele și documentele aflate în arhivă.

 • (3) Înstrăinarea sub orice formă a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhivă este interzisă.

 • (4) La încheierea activității, operatorul serviciului va preda, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau în copie.

 • (5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menționa:

 • a) data întocmirii documentului;

 • b) numărul de exemplare originale;

 • c) calitatea celui care a întocmit documentul;

 • d) numărul de copii executate;

 • e) necesitatea copierii, numele, prenumele și calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite și calitatea celui care a aprobat copierea;

 • f) data fiecărei revizii sau actualizări;

 • g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea și calitatea celui care a aprobat;

 • h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;

 • i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat și a celor care le-au restituit.

Art. 16.   (1) Pentru toate echipamentele trebuie să existe fișe tehnice, care vor conține toate

datele din proiect, din documentațiile tehnice predate de furnizorii de echipamente sau de executanți și din datele de exploatare luate de pe teren, certificate prin acte de recepție care trebuie să confirme corespondența lor cu realitatea.

 • (2) Pe durata exploatării, în fișele tehnice se vor trece date privind:

 • a) incidentele sau avariile;

 • b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;

 • c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauză;

 • d) reparațiile planificate sau pentru înlăturarea incidentelor/avariilor;

 • e) costul reparațiilor accidentale sau planificate;

 • f) lista de piese și/sau subansambluri înlocuite cu ocazia reparației accidentale sau planificate;

 • g) agentul economic/compartimentul intern care a realizat reparația accidentală sau planificată;

 • h) perioada cât a durat reparația, planificată sau accidentală;

 • i) comportarea neconformă în exploatare între două reparații planificate;

 • j) data scadentă și tipul următoarei reparații planificate (lucrări de întreținere curentă, revizii tehnice, reparații curente și capitale);

 • k) data scadentă a următoarei verificări periodice;

 • l) buletinele de încercări periodice și după reparații.

 • (3) Fișele tehnice se întocmesc pentru agregatele de bază, pentru fundațiile utilajelor și echipamentelor, pentru instalațiile de legare la pământ, dispozitivele de protecție și pentru instalațiile de comandă, teletransmisie și telecomunicații.

 • (4) Pentru baraje, canale de aducțiune și evacuare, clădiri, coșuri de fum și altele asemenea, precum și pentru instalațiile de ridicat, cazane și recipiente sub presiune se va întocmi și folosi documentația cerută de normele legale în vigoare.

 • (5) Separat de fișele tehnice, pentru agregatele de bază (echipament sau aparataj) se va ține o evidență a lucrărilor de întreținere curentă, revizii tehnice, reparații curente și capitale.

Art. 17.   (1) Agregatele de bază, echipamentele auxiliare (pompe, motoare, degazoare etc.),

precum și principalele instalații mecanice (rezervoare, poduri rulante, macarale etc.) trebuie să fie prevăzute cu plăcuțe indicatoare cuprinzând datele de identificare ale echipamentului respectiv, în conformitate cu normele în vigoare.

 • (2) Toate echipamentele menționate la alin. (1), precum și conductele, barele electrice, instalațiile independente trebuie să fie numerotate și inscripționate după un sistem care să permită identificarea rapidă și ușor vizibilă în timpul exploatării.

 • (3) La punctele de conducere operativă a exploatării trebuie să se găsească atât schemele generale ale instalațiilor (schemele normale de funcționare electrice și termomecanice), cât și, după caz, cele ale instalațiilor de auxiliare (combustibil, apă de răcire, aer comprimat, alimentarea cu apă a instalațiilor fixe de stins incendiul, iluminatul principal și de siguranță etc.), potrivit specificului activității și atribuțiilor.

 • (4) Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situației reale din teren, iar numerotarea și notarea din scheme trebuie să corespundă identificării reale a instalațiilor conform alin. (2).

 • (5) Schemele normale de funcționare vor fi afișate la loc vizibil.

Art. 18.   (1) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea

operativă a instalațiilor trebuie să fie clare, exacte, să nu permită interpretări diferite pentru o aceeași situație, să fie concise și să conțină date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal și anormal de funcționare și asupra modului de acționare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.

 • (2) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialități care concură la exploatarea, întreținerea sau repararea echipamentului și trebuie să cuprindă cel puțin:

 • a) îndatoririle, responsabilitățile și competențele personalului de operare;

 • b) descrierea construcției și funcționării echipamentului, inclusiv scheme și schițe explicative;

 • c) reguli referitoare la exploatarea echipamentelor în condiții normale (manevre de pornire/oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere și punere sub tensiune etc.);

 • d) reguli privind controlul echipamentului în timpul funcționării în exploatare normală;

 • e) parametrii normali, limită și de avarie ai echipamentului;

 • f) reguli de prevenire și lichidare a avariilor;

 • g) reguli de prevenire și stingere a incendiilor;

 • h) reguli de anunțare și adresare;

 • i) enumerarea funcțiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însușirea instrucțiunii/procedurii și promovarea unui examen sau autorizarea;

 • j) măsuri pentru asigurarea protecției muncii.

 • (3) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne se semnează de către coordonatorul locului de muncă și sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului serviciului desemnată în acest sens, menționându-se data intrării în vigoare.

 • (4) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie, certificându-se prin aplicarea sub semnătură a unei mențiuni "valabil pe anul .....". Modificările și

completările se aduc la cunoștință sub semnătură personalului obligat să le cunoască și să aplice instrucțiunea/procedura respectivă.

Art. 19.   (1) Operatorul serviciului trebuie să elaboreze, să revizuiască și să aplice

instrucțiuni/proceduri tehnice interne.

 • (2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), operatorul serviciului va întocmi liste cu instrucțiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de muncă. Lista instrucțiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel puțin:

 • a) instrucțiuni/proceduri tehnice interne generale;

 • b) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalațiilor principale, după caz:

 • - alimentarea cu combustibil;

 • - tratarea chimică a apei;

 • - cazane de abur;

 • - cazane de apă fierbinte;

 • - cazane de apă caldă;

 • - turbine cu abur sau gaze, motoare termice;

 • - generatoare electrice;

 • - boilere de termoficare;

 • - circuitul hidrotehnic și de răcire;

 • - instalațiile de aer comprimat;

 • - instalațiile electrice ale serviciilor interne și racord la sistem;

 • - instalații de control, măsură și automatizare;

 • - instalațiile de comandă, semnalizări blocaje și protecții;

 • - instalații de apă de incendiu (pompe, bazine, generatoare de spumă, rețea, hidranți exteriori și interiori);

 • - alte instalații definitorii pentru procesul tehnologic;

 • c) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru principalele agregate și instalații auxiliare, după caz:

 • - pompe de alimentare;

 • - pompe de circulație;

 • - degazoare;

 • - stații de reducere-răcire, stații de răcire, stații de reducere;

 • - preîncălzitoare de apă;

 • - transformatoare de abur;

 • - ventilatoare de aer și gaze de ardere;

 • - preîncălzitoare de aer și calorifere;

 • - alte agregate și instalații auxiliare componente ale procesului tehnologic;

 • d) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;

 • e) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;

 • f) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru protecții și automatizări;

 • g) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreținere.

Art. 20.   (1) În instrucțiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisă schema normală de

funcționare a fiecărui echipament și pentru fiecare instalație, menționându-se și celelalte scheme admise de funcționare a instalației, diferite de cea normală, precum și modul de trecere de la o schemă normală la altă variantă.

(2) Pe scheme se va figura simbolic starea normală de funcționare a elementelor componente.

(3) Abaterile de la funcționarea în schemă normală se aprobă de conducerea tehnică a operatorului serviciului și se consemnează în evidențele operative ale personalului de operare și de conducere operativă.

Art. 21.   (1) Personalul operativ va întocmi zilnic situații cu datele de exploatare, dacă acestea

nu sunt înregistrate și memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezintă forma primară a evidenței tehnice.

 • (2) Documentația operativă și evidențele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte și deranjamente constatate în funcționarea instalațiilor sau pentru creșterea eficienței și siguranței în exploatare.

SECȚIUNEA 1.3. - Îndatoririle personalului operativ

Art. 22.   (1) Personalul de operare se compune din toți salariații care deservesc instalațiile de

producere, a energiei termice, având ca sarcină de serviciu principală supravegherea funcționării și executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

 • (2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, competențele și responsabilitățile personalului operativ se trec în fișa postului și în regulamentele/procedurile tehnice interne.

 • (3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operatorul serviciului în procedurile proprii, în funcție de:

 • a) gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;

 • b) gradul de automatizare a instalațiilor;

 • c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;

 • d) necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic;

 • e) existența teletransmisiei datelor și a posibilităților de executare a manevrelor de la distanță;

 • f) posibilitatea intervenției rapide pentru prevenirea și lichidarea incidentelor, avariilor și incendiilor.

 • (4) În funcție de condițiile specifice de realizare a serviciului, operatorul serviciului poate stabili ca personalul să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalații, amplasate în locuri diferite.

Art. 23. Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fișa postului personalului de operare, privitor la exploatare și execuție operativă, constau în:

 • a) supravegherea instalațiilor;

 • b) controlul curent al instalațiilor;

 • c) executarea de manevre;

 • d) lucrări de întreținere periodică;

 • e) lucrări de întreținere neprogramate;

 • f) lucrări de intervenții accidentale.

Art. 24.   (1) Lucrările de întreținere periodice sunt cele prevăzute în instrucțiunile furnizorilor

de echipamente, regulamente de exploatare tehnică și în instrucțiunile/procedurile tehnice interne și se execută de regulă fără oprirea agregatelor de bază.

 • (2) Lucrările de întreținere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor și vor fi definite în fișa postului și în instrucțiunile de exploatare.

Art. 25.   (1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să mențină regimul cel mai sigur

și economic în funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de regim și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.

 • (2) Instalațiile, echipamentele sau agregatele trebuie supravegheate conform sistemului de supraveghere stabilit, dacă este în funcțiune sau izolat sub presiune.

 • (3) Înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalul de timp stabilit în proceduri și începe odată cu manevrele de aducere a echipamentului respectiv din starea "în rezervă rece" în starea "în rezervă caldă" și se face pe toată perioada cât acesta este "în rezervă caldă" sau "în funcționare", în condițiile stabilite la Art. 21.

 • (4) În cazul opririi echipamentului, înregistrarea datelor trebuie realizată până la stabilizarea temperaturilor la nivelul celor ale mediului, conform instrucțiunilor proiectantului sau ale furnizorului de echipament.

 • (5) În cazul pornirii unor echipamente la care, conform instrucțiunilor, trebuie asigurată o anumită viteză de încărcare sau paliere, înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalele de timp stabilite, până la stabilizarea parametrilor normali de funcționare.

SECȚIUNEA 1.4. - Analiza și evidența incidentelor și avariilor

Art. 26.   (1) În scopul creșterii siguranței în funcționare a serviciului de producere a energiei

termice și al continuității livrării energiei termice, Operatorul serviciului va întocmi proceduri de analiză operativă și sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalațiile centralei de producere a energiei termice, stabilindu-se măsuri privind creșterea fiabilității echipamentelor și schemelor tehnologice, îmbunătățirea activității de exploatare, întreținere și reparații și creșterea nivelului de pregătire și disciplină a personalului.

 • (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului Regulament al Serviciului și se vizează, după caz, de autoritatea administrației publice locale.

 • (3) Modul de analiză și evidență a evenimentelor accidentale care au loc exclusiv în instalațiile de producere a energiei termice în cogenerare se va realiza conform prevederilor legale.

 • (4) În cazul în care evenimentele produc consecințe în SACET, acestea vor fi analizate conform dispozițiilor prezentului Regulament al Serviciului.

Art. 27. Evenimentele ce se analizează se referă în principal la:

 • a) defecțiuni curente;

 • b) deranjamente din centrala de producere a energiei electrice si termice;

 • c) incidente și avarii;

 • d) abaterile sistematice ale parametrilor energiei termice;

 • e) limitările de consum impuse de anumite situații existente la un moment dat în sistem.

Art. 28.   (1) Defecțiunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea normală sau ca o

deficiență a echipamentelor sau a instalațiilor, care nu duce la oprirea acestora.

(2) Defecțiunile se constată de către personalul de operare în timpul supravegherii și controlului instalațiilor și se remediază în conformitate cu procedurile aprobate.

(3) Defecțiunile pentru a căror remediere este necesară intervenția altui personal decât cel operativ sau oprirea utilajului/instalației se înscriu în registrul de defecțiuni.

Art. 29.   (1) Deranjamentele din rețele de transport și distribuție sunt acele defecțiuni care

conduc la întreruperea serviciului pentru utilizatorii alimentati de la o ramura a rețele i de transport sau dintr-o rețea de distribuție aferentă unei stații termice sau a unei centrale termice de cartier.

 • (2) Deranjamentele din centralele termice constau în declanșarea voita sau oprirea forțată a unui echipament sau instalatie, care nu influențează în mod direct producerea de energie termica, fiind caracteristice echipamentelor și instalațiilor anexa. Se considera deranjament și declansarile agregatelor auxiliare care au determinat intrarea automată în funcțiune a agregatului de rezerva.

Art. 30. Se consideră incidente următoarele evenimente:

 • a) declanșarea sau oprirea forțată a instalațiilor de producere a energiei termice indiferent de durată, dar care nu îndeplinesc condițiile de avarie;

 • b) declanșarea sau oprirea forțată a agregatelor auxiliare, fără ca acestea să fie înlocuite prin anclanșarea automată a rezervei și care conduce la reducerea cantității de energie termică produsă; c) reducerea puterii termice sau a parametrilor de livrare a agentului termic sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durată mai mare de 15 minute, ca urmare a defecțiunilor din instalațiile proprii.

Art. 31. Nu se consideră incidente următoarele evenimente:

 • a) ieșirea din funcțiune a unei instalații ca urmare a acționării corecte a elementelor de protecție și automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalație, ieșirea din funcțiune fiind consecința unui incident localizat și înregistrat în acea instalație;

 • b) ieșirea din funcțiune sau retragerea din exploatare a unei instalații sau părți a acesteia, datorită unor defecțiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice, corespunzătoare scopului acestora;

 • c) ieșirea din funcțiune a unei instalații auxiliare sau a unui element al acesteia, dacă a fost înlocuit automat cu rezerva, prin funcționarea corectă a anclanșării automate a rezervei, și nu a avut ca efect reducerea puterii termice livrate utilizatorului;

 • d) retragerea accidentală din funcțiune a unei instalații sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defecțiuni, dacă a fost înlocuit cu rezerva și nu a afectat alimentarea cu energie termică a utilizatorilor;

 • e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalații pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamități;

 • f) oprirea unor instalații care generează întreruperi sau reduceri în livrarea energiei termice astfel cum au fost convenite în scris cu utilizatorii.

Art. 32. Se consideră avarii următoarele evenimente:

 • a) întreruperea accidentală, totală sau parțială, a livrării agentului termic către operatorul serviciului, cu afectarea utilizatorilor de tip urban, pe o perioadă mai mare de 4 ore,

 • b) întreruperea accidentală, totală sau parțială, a livrării agentului termic către utilizatorii de tip industrial, comercial sau agricol pe o perioadă mai mare decât limitele prevăzute în contracte;

 • c) defectarea sau ieșirea accidentală din funcțiune a agregatelor auxiliare sau a unor instalații sau subansambluri din instalațiile de producere a energiei termice, care conduce la reducerea puterii termice utilizabile cu mai mult de 10%, pe o durată mai mare de 72 de ore;

 • d) defectarea sau ieșirea accidentală din funcțiune a unor instalații de producere a energiei termice, indiferent de efectul asupra utilizatorilor, dacă face ca acestea să rămână indisponibile pe o durată mai mare de 72 de ore;

 • e) defectarea sau ieșirea accidentală din funcțiune a instalațiilor de producere a energiei termice care conduce la reducerea energiei termice livrate cu mai mult de 50% pe o durată mai mare de o oră;

 • f) întreruperea parțială sau totală a alimentării cu energie termică a municipiului Buzău pe o durată mai mare de 30 de minute.

Art. 33. Dacă pe durata desfășurării evenimentului, ca urmare a consecințelor avute, acesta își schimbă categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toată durata desfășurării lui în categoria avariei.

Art. 34. Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor respective, de către factorii de răspundere ai operatorului serviciului, de regulă, împreună cu cei ai autorităților administrației publice locale.

Art. 35. Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui să aibă următorul conținut:

 • a) locul și momentul apariției incidentului sau avariei;

 • b) situația înainte de incident sau avarie, dacă se funcționa sau nu în schemă normală, cu indicarea abaterilor de la aceasta;

 • c) condițiile care au favorizat apariția și dezvoltarea evenimentelor;

 • d) reconstituirea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor înregistrărilor computerizate și declarațiilor personalului;

 • e) manevrele efectuate de personal în timpul desfășurării și lichidării evenimentului;

 • f) situația funcționării semnalizărilor, protecțiilor și automatizărilor;

 • g) efectele produse asupra instalațiilor, dacă au rezultat deteriorări ale echipamentelor, cu descrierea deteriorării;

 • h) efectele asupra utilizatorilor de energie termică, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;

 • i) stadiul verificărilor preventive, reviziile și reparațiile pentru echipamentul sau protecțiile care nu au funcționat corespunzător;

 • j) cauzele tehnice și factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente; k) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului și modul de respectare a instrucțiunilor;

l) influența schemei tehnologice sau de funcționare în care sunt cuprinse instalațiile afectate de incident sau avarie;

m) situația procedurilor/instrucțiunilor de exploatare și reparații și a cunoașterii lor, cu menționarea lipsurilor constatate și a eventualelor încălcări ale celor existente;

n) măsuri tehnice și organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor și responsabilităților.

Art. 36.    (1) Analiza incidentelor și avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea

acestora.

 • (2) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor și consecințelor sunt necesare probe, încercări, analize de laborator sau obținerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.

 • (3) În cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau montării instalației, a deficiențelor echipamentului, a calității slabe a materialelor sau datorită acțiunii sau inacțiunii altor persoane fizice sau juridice asupra ori în legătură cu instalația sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicați pentru punct de vedere.

 • (4) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului serviciului care are în gestiune instalațiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament și/sau a executantului, după caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului serviciului sau a autorității administrației publice locale.

 • (5) Dacă avaria sau incidentul afectează sau influențează funcționarea instalațiilor aflate în administrarea altor utilizatori, operatorul serviciului va solicita de la aceștia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor și informațiilor necesare analizării avariei sau incidentului.

Art. 37.   (1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular-tip

denumit "fișă de incident", iar la exemplarul care rămâne la operator serviciului se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.

 • (2) Conținutul minim al fișei de incident va fi în conformitate cu prevederile Art. 35.

Art. 38.   (1) În vederea satisfacerii în condiții optime a necesităților de alimentare continua cu

energie termica, operatorul serviciului va urmări evidentierea distinctă a intreruperilor și limitarilor, a duratei și a cauzelor de întrerupere a utilizatorilor, inclusiv a celor cu cauze în instalațiile acestora, dacă au afectat funcționarea instalațiilor proprii.

 • (2) Situația centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial autorității administrației publice locale.

Art. 39.   (1) În cazul deteriorării echipamentelor, analiza acestora se face în scopul determinării

indicatorilor de fiabilitate a acestora în condiții de exploatare.

 • (2) Pentru evidențierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit "fișă pentru echipament deteriorat" care se anexează la fișa incidentului.

 • (3) Pentru evidențierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice, manipulării, reparațiilor sau întreținerii necorespunzătoare, neefectuării la timp a reparațiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din funcțiune a acestor echipamente sau a instalației din care fac parte și care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut această înlocuire) și care au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii, operatorul serviciului va ține o evidență separată pe tipuri de echipamente și cauze.

 • (4) Evidențierea defecțiunilor și deteriorărilor se face și în perioada de probe de garanție și punere în funcțiune după montare, înlocuire sau reparație capitală.

Art. 40.   (1) Fișele de incidente și de echipament deteriorat reprezintă documente primare

pentru evidența statistică și aprecierea realizării indicatorilor de performanță.

(2) Păstrarea evidenței se face la operator serviciului pe toată perioada cât acesta operează.

(3) La încheierea activității de operare se aplică prevederile Art. 15. alin. (4).

SECȚIUNEA 1.5. - Asigurarea siguranței de funcționare a instalațiilor

Art. 41.   (1) Pentru creșterea siguranței în funcționare a serviciului de alimentare cu energie

termica și a continuității alimentarii cu energie termica a utilizatorilor, operatorul serviciului va întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalațiile Operatorului serviciului (producere).

 • (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului Regulament al Serviciului.

Art. 42. Manevrele în instalații se execută pentru:

 • a) modificarea regimului de funcționare a instalațiilor sau ansamblului de instalații, fiind determinate de necesitățile obiective de adaptare a funcționării la cerințele utilizatorilor, realizarea unor regimuri optime de funcționare, reducerea pierderilor etc., având un caracter frecvent și executându-se mereu la fel, denumite manevre curente;

 • b) modificarea configurației instalațiilor sau grupurilor de instalații, fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic, precum și cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe și redarea lor în exploatare, denumite manevre programate;

 • c) izolarea echipamentului defect și restabilirea circuitului funcțional tehnologic al instalației sau ansamblului de instalații, executate cu ocazia apariției unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor.

Art. 43. În sensul prezentului Regulament al Serviciului, nu sunt considerate manevre în instalații modificările regimurilor de funcționare care au loc ca urmare a acțiunii sistemelor de automatizare și protecție sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instrucțiunilor de exploatare, fără modificarea schemei de funcționare aprobate.

Art. 44. Manevrele trebuie concepute astfel încât:

 • a) succesiunea operațiilor în cadrul manevrelor să asigure desfășurarea normală a acestora;

 • b) trecerea de la starea inițială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operații; c) ordinea de succesiune a operațiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instrucțiunile de exploatare a echipamentului sau a instalației la care se execută

manevra;

 • d) să fie analizate toate implicațiile pe care fiecare operație le poate avea atât asupra instalației în care se execută manevra, cât și asupra restului instalațiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punct de vedere al siguranței în exploatare;

 • e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operațiile care se pot executa simultan fără a se condiționa una pe alta, în funcție de numărul de executanți și de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră;

 • f) să se țină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecție a muncii;

 • g) fiecare operație de acționare asupra unui element prin comandă de la distanță să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau verificarea realizării efectului corespunzător.

Art. 45. Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalația în care se vor executa operațiile cerute de manevră, să dispună de schema detaliată corespunzătoare situației din teren și schema tehnologică de executare a manevrei.

Art. 46. Manevrele în instalații se efectuează numai pe baza unui document scris, numit foaie de manevră, care trebuie să conțină:

 • a) tema manevrei;

 • b) scopul manevrei;

 • c) succesiunea operațiilor;

 • d) notații în legătură cu dispunerea și îndeplinirea operațiilor;

 • e) persoanele care execută sau au legătură cu manevra și responsabilitățile lor.

Art. 47. După scopul manevrei, foaia de manevră poate fi:

 • a) foaie de manevră permanentă al cărei conținut este prestabilit în instrucțiunile/procedurile tehnice interne, putându-se folosi la:

 • - manevre curente;

 • - anumite manevre programate, cu caracter curent;

 • - anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent;

 • b) foaie de manevră pentru manevre programate al cărei conținut se întocmește pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale și care prin caracterul său necesită o succesiune de operații ce nu se încadrează în foile de manevră permanente.

Art. 48. Manevrele cauzate de accidente se execută fără foaie de manevră, iar cele de lichidare a incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucțiunilor de lichidare a incidentelor.

Art. 49.   (1) Întocmirea, verificarea și aprobarea foilor de manevră se fac de către persoanele

desemnate de operatorul serviciului, care au pregătirea necesară și asigură executarea serviciului operativ și tehnico-administrativ.

 • (2) Nu se admite verificarea și aprobarea foilor de manevră telefonic.

 • (3) În funcție de necesitate, la foaia de manevră se anexează o schemă de principiu referitoare la manevra care se efectuează.

 • (4) Foaia de manevră întocmită, verificată și aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalația sau ansamblul de instalații în cauză conform procedurilor aprobate.

Art. 50. Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi inițiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate și care răspund de necesitatea efectuării lor.

Art. 51. Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, programate, probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar și nici să nu se întârzie admiterea la lucru.

Art. 52.   (1) Manevra începută de personalul nominalizat în foaia de manevră trebuie terminată,

de regulă, de același personal chiar dacă prin aceasta se depășește ora de terminare a programului normal de muncă, în condițiile legii.

 • (2) Excepțiile de la dispozițiile alin. (1) vor fi prevăzute în regulamentele proprii ale serviciului de producere a energiei termice.

Art. 53.   Operatorul serviciului va stabili prin decizie și procedură internă nomenclatorul cu

manevrele ce se execută pe bază de foi de manevră permanente sau pe bază de instrucțiuni/proceduri tehnice interne.

Art. 54.   (1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucțiunilor

de proiectare și/sau ale furnizorului de echipament cu privire la probele tehnologice și punere în funcțiune.

 • (2) În perioadele de probe tehnologice și punere în funcțiune, manevrele și operațiile respective cad în sarcina organizației care execută montajul cu participarea personalului de exploatare.

Art. 55. Constatările, informațiile și anunțările operative legate de manevre, funcționarea echipamentelor, incidente, accidente se vor înscrie în evidențele operative, atât de persoana care le comunică, cât și de persoana care le primește, notându-se ora constatării, comunicării sau primirii, cui i s-au comunicat sau de la cine s-au primit, precum și numele și funcția acestuia.

 • (2) Dispozițiile și aprobările operative se vor înscrie în evidențele operative atât de persoana care le dă, cât și de persoana care le primește, notându-se datele de identificare și ora.

Art. 56.   (1) În cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevră, nu este necesară

înscrierea în evidențele operative a dispozițiilor sau aprobărilor primite, a operațiilor executate, a confirmărilor făcute, toate acestea operându-se în foaia de manevră.

 • (2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidențele operative ale instalației executarea acestora conform foii de manevră, ora începerii și terminării manevrei, starea operativă, configurația etc., în care s-au adus echipamentele respective, precum și orele la care s-au executat operațiile care prezintă importanță în funcționare a echipamentelor, instalațiilor sau ansamblurilor de instalații.

 • (3) Este obligatorie înscrierea tuturor montărilor și demontărilor de flanșe oarbe folosite pentru blindarea circuitelor, precum și admiterile la lucru, respectiv terminarea lucrărilor.

Art. 57.   (1) Trecerea de la schema normală la o schemă variantă se admite numai în cazurile

de prevenire de incidente, accidente și incendii, precum și în cazurile de indisponibilitate a unor echipamente componente ale instalațiilor respective, personalul de deservire operativă și de comandă operativă răspunzând de manevra făcută.

(2) Trecerea de la schema normală la una din schemele variantă se va face pe baza foii de manevră și cu asistență tehnică.

Art. 58. Orice persoană care execută, coordonează, conduce, dispune, aprobă sau participă la pregătirea, coordonarea, efectuarea manevrelor în instalațiile termomecanice din CET trebuie să cunoască prevederile privind executarea manevrelor în instalații și să le aplice.

SECȚIUNEA 1.6. - Reglementarea Operatorului serviciului

Art. 59.   (1) Autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de alimentare cu energie

termică în sistem centralizat este A.N.R.E.

(2) Pentru prestarea serviciului public, operatorul serviciului trebuie să dețină licență acordata de autoritatea de reglementare competentă.

(3) Prețul energiei termice se aprobă de către autoritatea publică locală, cu avizul A.N.R.E.

CAPITOLUL 2 - Producerea energiei termice

SECȚIUNEA 2.1.- Dispoziții generale

Art. 60.   (1) Producerea energiei termice reprezintă activitatea organizată prin care se realizează

în instalațiile din centralele termice sau centralele electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență, agent termic sub formă de abur, apă fierbinte sau apă caldă, necesar asigurării încălzirii și preparării apei calde de consum pentru locuințe, instituții publice, agenți economici etc.

(2) Activitatea de producere a energiei termice se desfășoară în condiții de tratament egal pentru toți operatorii de producere, fiind interzise orice discriminări.

Art. 61. Exploatarea instalațiilor de producere a energiei termice și a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență se va realiza avându-se în vedere următoarele: a) funcționarea de durată, fără avarii, cu disponibilitate maximă, în scopul asigurării continuității în alimentarea cu energie termică a utilizatorilor;

b) asigurarea sarcinii termice necesare utilizatorilor, a parametrilor și calității agentului termic, precum și a domeniului de reglare a sarcinii;

c) asigurarea regimului economic de funcționare, având la bază instrucțiunile furnizorului de echipament și probele la punerea în funcțiune a instalației.

Art. 62. În fișa postului personalului de exploatare și întreținere a instalațiilor de producere a energiei termice se vor introduce obligatoriu următoarele atribuții:

 • a) asigurarea funcționării sigure și continue a instalațiilor astfel încât alimentarea cu energie termică a utilizatorilor să se facă fără întreruperi;

 • b) cunoașterea instalațiilor pe care le are în exploatare și a instrucțiunilor de exploatare;

 • c) asigurarea unei exploatări conform instrucțiunilor și diagramelor de reglaj;

 • d) menținerea echipamentelor și a instalațiilor în stare de funcționare perfectă în scopul evitării degradărilor sau deteriorărilor;

 • e) menținerea în limitele prescrise a parametrilor agenților termici, conform regimurilor de funcționare stabilite;

 • f) cunoașterea și respectarea prevederilor referitoare la instalațiile pe care le deservește/întreține.

SECȚIUNEA 2.2. - Exploatarea instalațiilor de producere a energiei termice

Art. 63. Instalațiile de producere a energiei termice vor fi exploatate corespunzător instrucțiunilor tehnice interne specifice fiecărui agregat, în conformitate cu instrucțiunile furnizorului de echipamente și proiectantului, privitor la:

 • a) regimurile de pornire, de încărcare, de descărcare și de oprire, în corelație cu agregatele care îl deservesc și pe care le deservește;

 • b) parametrii limită la care se interzice exploatarea;

 • c) cazurile în care instalația trebuie oprită imediat;

 • d) parametrii de funcționare economică pentru asigurarea consumului specific și propriu tehnologic minim, în funcție de sarcină;

 • e) parametrii de control privind funcționarea sigură, inclusiv a instalațiilor auxiliare.

Art. 64. Instalarea, exploatarea și verificarea instalațiilor de producere a energiei termice (agregate de cazane, schimbătoare de căldură pentru prepararea agenților termici, transformatoarelor de abur etc.), trebuie să corespundă proiectelor și condițiilor tehnice de calitate conform normelor și prescripțiilor în vigoare.

Art. 65. La locurile de muncă specifice vor fi afișate instrucțiuni privind atribuțiile și responsabilitățile personalului de exploatare, tabele cu valorile maxime și minime ale parametrilor admiși ale instalației de producere a energiei electrice și termice în cogenerare și a celei de producere a energiei termice; vor fi afișate valorile parametrilor pentru realizarea consumului specific și propriu tehnologic, diagrama de reglaj în funcție de condițiile meteorologice, modul de intervenție a personalului de exploatare în caz de incendii sau avarii.

Art. 66.   (1) Instalațiile de producere producere a energiei termice, precum și instalațiile de

producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență, se exploatează și se verifică conform prescripțiilor furnizorilor de echipamente.

 • (2) Cazanele, precum și alte recipiente sub presiune aflate sub incidența prezentului Regulament al Serviciului se exploatează și se verifică conform prescripțiilor Inspectoratului de Stat pentru Cazane și Instalații de Ridicat.

 • (3) În timpul funcționării se vor executa verificări funcționale, de siguranță și probe profilactice conform instrucțiunilor de punere în funcțiune și exploatare, inclusiv pentru instalația de alimentare cu combustibil, de evacuare a gazelor de ardere etc.

 • (4) Pentru punerea în funcțiune și în timpul funcționarii se vor executa verificări funcționale, de siguranță și probe profilactice conform instrucțiunilor de punere în funcțiune și exploatare, inclusiv pentru instalatia de alimentare cu combustibil, de evacuare a gazelor de ardere etc.

 • (5) La instalațiile cu agent termic apa calda controlul și verificarea măsurilor de siguranță sunt cele prevăzute în STAS 7132:86.

Art. 67. Instalațiile de cazan vor funcționa numai cu apă tratată care îndeplinește condițiile prevăzute în specificațiile tehnice ale furnizorilor de echipamente.

Art. 68. Fiecare centrala termica va avea un registru în care se vor consemna distinct pentru fiecare cazan evenimentele și datele apărute în timpul exploatării:

 • a) starea tehnica a instalațiilor la primirea-predarea schimbului;

 • b) ora aprinderii și stingerii focului;

 • c) ordinea cronologică a operațiunilor efectuate în timpul asigurării serviciului, a manevrelor și a altor lucrări de revizii și reparații;

 • d) defecțiunile importante apărute la agregatele de baza și auxiliare;

 • e) descrierea cronologică a manevrelor efectuate în cazuri de avarii;

 • f) descrierea avariilor și deranjamentelor intervenite în timpul exploatării;

 • g) elementele suprafețelor de încălzire deteriorate și înlocuite, cu schite pentru identificarea locurilor;

 • h) dispozițiile operative primite pe scara ierarhica;

 • i) manevre de porniri, opriri, încărcări și descărcări;

 • j) spalari și curatiri chimice efectuate;

 • k) funcționarea sau nefunctionarea protectiilor și supapelor de siguranță;

 • l) indicii chimici ai apei, aburului și condensatului.

Art. 69. Lista datelor și evenimentelor menționate la Art. 68. nu este limitativă, iar acele date care sunt arhivate electronic pot să nu fie cuprinse în registru.

Art. 70.   (1) Regimul de exploatare a unui cazan trebuie să corespundă indicațiilor fișei sale de

regim, elaborată conform instrucțiunilor date de furnizorul de echipamente, bazate pe măsurătorile și încercările la punerea în funcțiune efectuate în vederea verificării performanțelor garantate.

 • (2) Încercările pentru stabilirea regimurilor de exploatare a cazanului trebuie efectuate și în următoarele cazuri, când vor fi elaborate noi fișe de regim:

 • a) după o reparație capitală;

 • b) după introducerea unor modificări constructive;

 • c) la trecerea pe un nou combustibil;

 • d) dacă apar abateri permanente de la valorile normale ale parametrilor nominali când este necesară clarificarea cauzelor acestora.

 • (3) Fișa de regim trebuie să conțină, în funcție de sarcina cazanului, parametrii care trebuie urmăriți în funcționare pentru a se asigura o ardere completă a combustibilului și încadrarea temperaturilor gazelor de ardere și ale apei/aburului în fasciculele de țevi în limitele prescrise de furnizorul de echipament.

Art. 71. Instalațiile de cazane trebuie exploatate astfel încât excesul de aer în gazele de ardere, temperatura gazelor de ardere la ieșirea din cazan, cantitatea de particule necombustibile în gazele de ardere să fie cele stabilite de furnizorul de echipament, în fișa de regim și să nu depășească valorile stabilite de normele de mediu în vigoare, iar pierderile de particule gazoase combustibile în gazele de ardere să fie nule.

Art. 72. Operatorul serviciului va elabora instrucțiuni tehnice interne specifice fiecarei instalații de producere, în care trebuie să detalieze în amănunt toate operațiunile necesare unei corecte exploatări și conservări în cazul opririlor pe o durată mai mare de timp, în conformitate cu specificațiile tehnice ale furnizorilor de echipamente.

Art. 73. În centralele termice se va urmări cu prioritate siguranța instalațiilor, prin asigurarea funcționării:

 • a) dispozitivelor și armăturilor de siguranță, în vederea opririi focului și a alimentării cu combustibil la cazane, în cazul depășirii valorilor limită de presiune și temperatură ale agentului termic;

 • b) dispozitivelor și armăturilor de siguranță, în vederea opririi alimentării cu agent termic primar la schimbătoarele de căldură, în cazul depășirii valorilor limită de presiune și temperatură ale agentului termic secundar;

 • c) dispozitivelor și armăturilor de siguranță și oprirea alimentării cu combustibil, în cazul depășirii valorilor limită la vasele de expansiune;

 • d) întregului ansamblu de protecții și instalații de automatizare.

Art. 74.   (1) Agentul termic livrat sub formă de apă fierbine, la ieșirea din CT-uri, trebuie să

aibă temperatura prevăzută în diagrama de reglaj.

(2) Abaterea temperaturii apei fiebinți la ieșirea din centrala termică poate fi de maximum +2% față de temperatura prevăzută în diagrama de reglaj.

(3) Controlul temperaturilor trebuie să reprezinte o operație permanentă în exploatarea CT-uri, prin înregistrarea continuă a acesteia, sau consemnându-se orar în registrul de exploatare temperaturile tur și retur ale agentului termic până la asigurarea înregistrării și memorării prin intermediul unui sistem informatic.

Art. 75. În cazul unor situații neprevăzute ca: schimbarea bruscă a climatului exterior, oprirea sau schimbarea programului de furnizare la unii utilizatori, avarii locale, care pot modifica necesarul de energie termică, se face corectarea regimului de exploatare prin reglarea parametrilor agentului termic.

Art. 76. În scopul stabilirii unui echilibru între energia termică necesară și cea produsă se vor folosi, după caz:

 • a) mijloace de reglare automate sau manuale de variație a cantității de căldură produsă în cazane sau în instalația de cogenerare;

 • b) alegerea numărului de echipamente ce alcătuiesc instalația de cogenerare și/sau a numărului de cazane în funcțiune;

 • c) variația temperaturii agentului termic la ieșirea din cazane;

 • d) variația debitului în circuitele centralei și pe rețelele de agent termic primar prin utilizarea exclusivă a pompelor cu turație variabilă.

Art. 77. Abaterea valorii presiunii apei în rețelele de apa fierbinte la ieșirea din centrala termica și la întoarcere, față de graficul de repartizare a presiunilor și a sistemului de reglare adoptat, va fi stabilită în contractul de furnizare.

Art. 78. Creșterea sau scăderea temperaturii agentului termic trebuie să se execute treptat și uniform, cu viteza de variație stabilită de proiectant.

Art. 79. Exploatarea și întreținerea cazanelor de apă fierbinte se vor face în conformitate cu prescripțiile furnizorului de echipamente, cu prescripțiile I.S.C.I.R., cu prevederile prezentului Regulament al Serviciului, precum și cu instrucțiunile tehnice interne ale centralelor de producere a energiei termice.

Art. 80. Pentru buna funcționare a instalațiilor de producere a energiei termice se va asigura activitatea de mentenanță preventivă conform instrucțiunilor/procedurilor tehnice interne întocmite pe baza recomandărilor furnizorilor de echipamente și a instrucțiunilor de exploatare ale proiectantului.

SECȚIUNEA 2.3. - Indicatori de performanță ai activității de producere a energiei termice

Art. 81. În vederea urmăririi respectării indicatorilor anuali tehnici de performanță, operatorul serviciului (producător) trebuie să asigure:

 • a) programarea lucrărilor de întreținere și mentenanță;

 • b) evidența întreruperilor pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță preventivă

 • c) evidența întreruperilor pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță corectivă, urmare a incidentelor și avariilor accidentale;

 • d) măsurarea energiei termice, în conformitate cu prevederile CAPITOLULUI 4 - Măsurarea energiei termice din prezentul Regulament al Serviciului.

Art. 82. Indicatorii anuali tehnici de performanță ai activității de producere a energiei termice sunt:

 • a) eficiența globală de producere a energiei termice în centralele termice;

 • b) gradul de disponibilitate a echipamentelor de producere a energiei termice.

Art. 83. Indicatorii de performanță pentru serviciul de producție a energiei termice se stabilesc pentru:

 • a) racordarea unor noi utilizatori la centralele de producere a energiei termice;

 • b) întreruperea serviciului de producere a energiei termice;

 • c) calitatea energiei termice;

 • d) soluționarea sesizarilor și reclamatiilor utilizatorilor.

Art. 84. În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, producătorii trebuie să asigure:

 • a) evidenta reclamatiilor și sesizarilor utilizatorilor;

 • b) evidenta solicitărilor de racordare la rețelele termice a unor noi consumatori, în concordanta cu capacitatile de producere, și a avizelor tehnice de racordare emise;

 • c) evidenta rezultatelor activităților privind calitatea energiei termice produse și livrate utilizatorilor rețelelor termice;

 • d) programarea lucrărilor de întreținere și mentenanta;

 • e) continuitatea serviciului de producere a energiei termice prestat utilizatorilor rețelelor termice.

Sub-secțiunea 2.3.1. - Racordarea unor noi utilizatori

Art. 85.    (1) La solicitarea scrisă a oricărui utilizator al serviciului de producere a energiei

termice, existent sau potențial, cu privire la realizarea unui nou racord/bransament termic sau modificarea unui racord/bransament termic existent care are implicații asupra cantităților de energie termica produsă sau asupra parametrilor ori a tipurilor de agent termic produs, Operatorul serviciului (producător) este obligat sa analizeze cererea și, dacă este tehnic posibil, sa emita un aviz tehnic în acest sens.

 • (2) Răspunderea Operatorului serviciului (producător) este până la punctul de delimitare dintre instalațiile acestuia și cele ale utilizatorului, specificat în contract.

Art. 86. Indicatorii anuali de performanță pentru racordarea unor noi utilizatori la centralele de producere a energiei termice sunt:

 • a) numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru asigurarea alimentarii cu energie termica a unor noi consumatori sau pentru modificarea parametrilor agentului termic produs, diferențiat pe tipuri de agenți termici;

 • b) numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de racordare din partea utilizatorului până la primirea de către acesta a avizului tehnic de racordare este mai mic de 15/30/60 de zile.

Sub-secțiunea 2.3.2. - Întreruperea serviciului de producere a energiei termice

Art. 87.    (1) Operatorul serviciului (producător) trebuie să anunțe utilizatorii, în scris, cu 10 zile

lucrătoare înainte, despre necesitatea efectuării lucrărilor de reparații necuprinse în programul inițial, altele decât cele accidentale, pentru a stabili de comun acord data și durata intreruperilor respective.

 • (2) În cazul intreruperilor accidentale, Operatorul serviciului (producător) trebuie să realizeze realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectați.

 • (3) Operatorul serviciului (producător) va inregistra toate reclamațiile, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare, numele și funcția persoanei care a preluat reclamația/sesizarea. Orice reclamație ulterioară se va referi la numărul de înregistrare.

 • (4) Personalul Operatorului serviciului (producător) va indica reclamantului, pe cat posibil, durata aproximativă până la restabilirea alimentarii. Pentru aceasta, personalul din centrul de preluare a reclamatiilor va trebui să se informeze permanent de mersul lucrărilor de remediere.

 • (5) Operatorul serviciului (producător) va asigura permanenta unor echipe specializate care să restabileasca alimentarea cu energie termica într-un timp minim posibil.

 • (6) Operatorul serviciului (producător) asigura sosirea echipei de intervenție în maximum 60 minute din momentul anunțării întreruperii în alimentare.

 • (7) După efectuarea remedierilor, operatorul serviciului (producător) are obligația de a se interesa, la fiecare dintre utilizatori, de buna funcționare în alimentarea cu energie termica.

Art. 88. Indicatorii anuali de performanță pentru întreruperi neprogramate sunt:

 • a) numărul de întreruperi neprogramate prevăzute la art. 88 alin. (1);

 • b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate prevăzute la art. 88 alin. (1), pe tipuri de utilizatori;

 • c) numărul de întreruperi accidentale;

 • d) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale, pe tipuri de utilizatori;

 • e) durata medie a intreruperilor accidentale, pe tipuri de utilizatori.

Art. 89. Întreruperea producerii energiei termice, necesară pentru lucrări planificate de reparații și întreținere stabilite prin contract, va fi anunțată utilizatorilor cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte.

Art. 90. Indicatorii anuali de performanță pentru întreruperi programate sunt:

 • a) numărul de întreruperi programate;

 • b) durata medie a intreruperilor programate;

 • c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi, pe categorii de utilizatori;

 • d) numărul de întreruperi cu durata programata depășită.

Sub-secțiunea 2.3.3. - Calitatea energiei

Art. 91. Cu excepția cazurilor de forta majoră, Operatorul serviciului (producător) are obligația să asigure agentul termic la utilizator la parametrii de calitate, presiune, temperatura, debit și indici chimici prevăzuți în contract și în prezentul Regulament al Serviciului.

Art. 92. Abaterile maxime ale parametrilor de calitate ai agentului termic sunt cele prevăzute în prezentul Regulament al Serviciului, iar regimurile intermitente se stabilesc de comun acord între Operatorul serviciului (producător) și utilizatori, prin contract.

Art. 93. La reclamația scrisă privind un parametru de calitate al energiei termice, Operatorul serviciului (producător) va verifica parametrul în punctul de delimitare și va informa utilizatorul de rezultatele analizei efectuate și de măsurile luate.

Art. 94. Termenul pentru răspuns la reclamații referitoare la unul sau mai mulți parametri de calitate ai agentului termic este de 30 zile calendaristice.

Art. 95. Fiecare reclamație se va inregistra, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare, numele și funcția persoanei care a preluat reclamația/sesizarea. Orice reclamație ulterioară se va referi la numărul de înregistrare.

Art. 96. Indicatorii anuali de performanță privind calitatea energiei termice produse sunt: a) numărul de reclamații privind calitatea energiei termice pe tipuri de agent termic;

 • b) numărul de reclamații care sunt din vina Operatorului serviciului (producător);

 • c) numărul intervalelor de funcționare a centralelor de producere a energiei termice având cel puțin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit cu valoare mai mica decât limita inferioară, respectiv mai mare decât limita superioară a abaterii prevăzută în prezentul Regulament al Serviciului sau contract, pe tipuri de agent termic;

 • d) durata medie de funcționare a centralelor de producere a energiei termice având cel puțin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit cu o valoare mai mica decât limita inferioară, respectiv mai mare decât limita superioară a abaterii prevăzută în prezentul Regulament al Serviciului sau contract, pe tipuri de agent termic;

 • e) numărul de ore de funcționare a centralelor termice, inclusiv cele în cogenerare, cu agent termic impurificat, din vina utilizatorului;

 • f) numărul de reclamații care nu au putut fi rezolvate.

Sub-secțiunea 2.3.4. - Soluționarea sesizărilor și reclamatiilor utilizatorilor

Art. 97. Operatorul serviciului (producător) este obligat să asigure alimentarea cu energie termica a oricărui utilizator în condițiile în care acesta se afla în aria teritorial-administrativă a SACET, este racordat la acesta și se încadrează în condițiile prevăzute prin contract.

Art. 98. Operatorul serviciului (producător) a energiei termice va permite utilizatorilor accesul în instalațiile sale în vederea citirii sistemelor de măsurare utilizate la decontare.

Art. 99. Operatorul serviciului (producător) este obligat sa instituie și sa răspundă printr-un sistem de înregistrare, investigare, soluționare privind reclamațiile făcute la adresa sa de către utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor.

Art. 100. Indicatorii anuali de performanță privind soluționarea sesizărilor și reclamatiilor utilizatorilor sunt:

 • a) numărul de sesizări scrise, dovedite ca fiind justificate, privind nerespectarea de către producător a obligațiilor prevăzute în licenta;

 • b) numărul de încălcări ale obligațiilor producătorului rezultate din analizele efectuate de autoritatea competentă și modul de soluționare pentru fiecare caz în parte.

Art. 101. Operatorul serviciului (producător) va urmări și inregistra indicatorii de performanță pe baza unei proceduri proprii, aprobată de autoritatea administrației publice locale.

Art. 102. Pentru înregistrarea sesizarilor și reclamatiilor, Operatorul serviciului (producător) va organiza:

 • a) un centru de relații cu utilizatorii prevăzut cu acces la registratura;

 • b) un serviciu telefonic pe toată durata de livrare a energiei termice (de preferat permanent);

 • c) un compartiment specializat pentru înregistrarea și sinteza datelor.

SECȚIUNEA 2.4. - Drepturile și obligațiile Operatorului serviciului (producător)

Art. 103. Operatorul serviciului (producător) are următoarele obligații principale:

 • a) să livreze energia termica oricărei persoane fizice sau juridice solicitante care are licenta pentru alimentarea cu energie termica sau care este utilizator de energie termica, în limita capacității instalațiilor și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare și a condițiilor tehnice impuse prin licența și prin clauzele contractuale;

 • b) să asigure livrarea energiei termice în rețelele de transport, de distribuție sau în instalațiile utilizatorului, potrivit standardelor și/sau normelor tehnice în vigoare și contractelor încheiate, precum și controlul calitativ și cantitativ al acestor parametri;

 • c) sa mențină o rezervă de combustibil, cu excepția celui gazos, la un nivel suficient, pentru îndeplinirea obligațiilor privind producerea și furnizarea energiei termice pentru cel puțin o luna;

 • d) să se conformeze, din punct de vedere operativ, cerințelor dispecerului coordonator și sa înființeze, după caz, trepte proprii de dispecerat;

 • e) să asigure eficienta energetica și economia de combustibil în producerea energiei termice, sa întocmească anual și sa urmărească bilanțul energiei termice produse și al celei livrate, să monitorizeze parametrii acesteia atât la producere, cat și la livrare;

 • f) sa exploateze instalațiile de producere racordate la sistemele de transport, distribuție sau la instalațiile utilizatorului, astfel încât sa nu induca în sistem fenomene perturbatoare peste limitele admise de prescripțiile tehnice în vigoare;

 • g) sa intervină operativ la obiectivele pe care le dețin în cazul unui pericol potențial de producere a unor avarii, explozii sau a altor accidente în funcționare, putând ocupa în mod temporar zona de acces pentru personal și zona tehnica de lucru, în condițiile legii;

 • h) să obțină acordurile și/sau autorizațiile prevăzute de lege pentru instalații și personal;

 • i) sa schimbe combustibilii utilizați pentru producerea energiei termice, cu respectarea normelor tehnice specifice și a aprobărilor legale, când aceasta schimbare asigura funcționarea instalațiilor în condiții de siguranță și conduce la creșterea randamentului, a eficientei energetice și la reducerea costurilor de producție, cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind protecția mediului;

 • j) sa furnizeze autorităților administrației publice locale și autorității naționale de reglementare din domeniul de competența informații privind activitatea de producere a energiei termice;

 • k) sa păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale obținute de la terți în cursul desfășurării activității;

 • l) sa colaboreze, la cererea autorităților de reglementare competente, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor din domeniu;

 • m) să respecte Regulamentui Serviciului și celelalte reglementări;

n) să asigure posibilitatea încărcării unităților de producere a energiei termice la nivelul de putere termica nominală și să livreze cantitățile de căldură stabilite prin contractele încheiate;

 • o) sa mențină capacitatile de producție și exploatarea eficienta a unităților de producere a energiei termice, prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor energetice și a construcțiilor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor/reparațiilor curente;

 • p) sa întocmească planuri multianuale prin care să se asigure reabilitarea și retehnologizarea unităților de producere a energiei termice, în vederea creșterii eficientei în exploatarea acestora, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și a asigurării calității energiei termice;

 • q) sa realizeze numai în condițiile stabilite de legislația privind achizițiile publice reparațiile/reviziile/extinderile/modificările instalațiilor/echipamentelor, în cazul în care acestea se executa cu terți;

 • r) sa masoare energia termica produsă/livrata, precum și exploatarea, întreținerea, repararea și verificarea contoarelor de energie termica, în conformitate cu cerințele normelor și reglementările metrologice în vigoare;

 • s) să asigure, pe toată durata de executare a serviciului, personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de producere a energiei termice, inclusiv necesarul de personal autorizat I.S.C.I.R.;

 • t) să asigure reglarea furnizarii energiei termice în funcție de graficul de sarcina convenit de comun acord cu utilizatorii;

 • u) să asigure la punctul de separare parametrii agentului termic necesari asigurării unui serviciu de calitate;

 • v) să aibă capacitatile de producție necesare pentru asigurarea:

 • - puterii termice minime de avarie;

 • - puterii minime termice tehnologice;

 • - producerii energiei termice în regim continuu .

Art. 104. Operatorul serviciului (producător) are următoarele drepturi:

a) să desfășoare activități comerciale legate de vânzarea energiei termice, prin exploatarea capacităților de producere a energiei termice;

 • c) să aibă acces la rețelele termice de transport și distribuție în condițiile legii;

 • d) să livreze energia termică în rețelele de transport și distribuție potrivit prevederilor legale în vigoare, ale contractelor încheiate și în limita capacității acestora;

 • e) să stabilească condițiile tehnice de branșare sau de debranșare a utilizatorilor de energie termică la instalațiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare și a reglementărilor în vigoare;

 • f) să utilizeze terenurile și alte bunuri aflate în proprietatea unui terț, cu respectarea prevederilor art. 37 alin. (3) și (4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, pentru a asigura funcționarea normală a instalațiilor pe care le administrează și le exploatează

 • g) să desfășoare activitatea de dispecerizare, ca funcție operativă, și activitatea de analiză economică a funcționării CT-urilor, cu asigurarea condițiilor de furnizare specificate în contractele de încheiate;

 • h) să solicite desființarea construcțiilor și a obiectivelor amplasate ilegal în zona de protecție, precum și a celor care nu respectă distanțele de siguranță față de instalațiile și construcțiile proprii; i) să solicite ajustarea nivelului prețurilor în funcție de influențele intervenite în elementele de cost pentru energia termică și să încaseze contravaloarea energiei termice livrate la prețurile legal stabilite.

CAPITOLUL 3 - Transportul, distribuția și furnizarea energiei termice

SECȚIUNEA 3.1. - Dispoziții generale

Art. 105.  (1) Transportul și distribuția energiei termice reprezintă activitatea organizată prin care

energia termica ajunge din instalațiile de producere în instalațiile de distribuție și/sau la instalațiile utilizatorilor suferind sau nu transformări sau procesari.

(2) Instalațiile de transport și distribuție a energiei termice se delimiteaza fizic de instalațiile de producere sau de cele ale utilizatorilor prin puncte de separare precizate în contractele încheiate între părți, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

(3) Operatorul serviciului își desfășoară activități specifice pe bază licenței acordate de A.N.R.E. (4) Activitatea de transport și distribuție a energiei termice se desfășoară în condiții de tratament egal pentru toți utilizatorii racordati la rețelele de transport și/sau distribuție a energiei termice, fiind interzise orice discriminări.

Art. 106.  (1) Dezvoltarea rețelelor termice trebuie să asigure economisirea energiei și se va face

cu respectarea normelor și normativelor tehnice de proiectare, execuție și exploatare în vigoare, a planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, a reglementărilor în vigoare privind protecția mediului, sănătatea și igiena publică și a dreptului de proprietate.

 • (2) Pentru protecția instalațiilor de transport și distribuție se interzice terților, persoane fizice sau juridice, sa:

 • a) amplaseze construcții sau să efectueze săpături de orice fel în zona de protecție a acestora, fără avizul operatorului;

 • b) depoziteze materiale în zona de protecție a instalațiilor;

 • c) intervină în orice mod asupra rețelelor termice.

 • (3) Extinderea rețelelor de gaze naturale pe strazile pe care exista rețele termice cu apa fierbinte/calda va fi supusă avizării consiliilor locale, având drept criteriu de evaluare economia de combustibil coroborat cu prevederile legale legate de zonele unitare de încălzire.

Art. 107.  (1) Operatorul serviciului (transport/distribuție) răspunde de exploatarea economică și

în condiții de protecție a mediului a instalațiilor din administrarea și exploatarea lor, având obligația sa ia măsurile necesare pentru întreținerea și menținerea în stare buna a izolatiei termice a conductelor și instalațiilor, menținerea în stare de funcționare a dispozitivelor de reglaj automat, eliminarea pierderilor prin neetanseitati, precum și de reglarea corecta a parametrilor agenților termici.

 • (2) Operatorul serviciului trebuie să asigure desfășurarea tuturor activităților necesare asigurării continuității serviciului în condiții de eficienta economică și siguranța.

 • (3) În cadrul exploatării rețelelor de transport/distribuție a energiei termice transportatorii/distribuitorii au obligația executării următoarelor activități de baza:

 • a) supravegherea funcționarii;

 • b) întreținere și reparații;

 • c) controlul coroziunii și al curentilor de dispersie;

 • d) controlul parametrilor chimici ai fluidului transportat;

 • e) intervenții în caz de incidente;

 • f) conducerea operativă a funcționarii.

 • (4) Activitățile tehnico-administrative ale Operatorul serviciului (transport/distribuție) trebuie să asigure planificarea, gospodărirea, aprovizionarea, conducerea întregii activități de exploatare, precum și relațiile cu utilizatorii.

Art. 108. Operatorul serviciului (transport/distribuție) va asigura necesarul de personal de specialitate, dotarea cu mijloacele de exploatare și intervenții, materialele și piesele de schimb necesare în funcție de:

 • a) tipul, mărimea și modul de exploatare ale rețelelor de transport și distribuție;

 • b) dispersia teritorială a rețelelor;

 • c) gradul de continuitate în alimentarea utilizatorilor;

 • d) modul de organizare a exploatării, dotarea și automatizarea sistemului.

SECȚIUNEA 3.2. - Exploatarea rețelelor de transport și distribuție

Art. 109. Operatorul serviciului (transport/distribuție), prin personalul sau, are obligația supravegherii funcționarii rețelelor de transport/distribuție pentru:

 • a) menținerea în stare de funcționare a întregului echipament al rețelelor;

 • b) înlăturarea pierderilor anormale de căldură;

 • c) înlăturarea pierderilor anormale de presiune;

 • d) controlul pierderilor și al sustragerii de agent termic și înlăturarea pierderilor ale căror valori sunt situate peste valorile normate;

 • e) controlul sistemelor de blocare a armaturilor împotriva manevrarii și a capacelor de cămin împotriva deschiderii de către persoane neautorizate;

 • f) controlul compensatoarelor de dilatatie, al suporturilor, al armaturilor și al integrității izolatiei rețelelor;

 • g) evacuarea apelor și curatarea căminelor și a canalelor vizitabile;

 • h) controlul instalațiilor de iluminat și de forta din canale și cămine;

 • i) urmărirea aparatelor de măsura și control aflate în rețea;

 • j) înregistrarea presiunilor și a temperaturilor în rețea și la stațiile termice pentru depistarea pierderilor anormale.

Art. 110. Vizitarea rețelei de transport/distribuție se face conform unui grafic, iar rezultatele se trec în evidentele operative, pe baza lor intocmindu-se foile de manevra și lucrările de reparații.

Art. 111.  (1) Pentru rețelele de transport/distribuție a energiei termice amplasate subteran, fără

preizolatie, controlul conductelor, precum și al izolatiilor termice și construcțiilor se face prin verificări având periodicitatea cuprinsă între 2 și 5 ani, în funcție de condițiile specifice din teren care pot favoriza coroziunile, prin sondajul diferitelor porțiuni cu îndepărtarea izolatiei termice. Distanta între sondaje va fi aleasă între 1-8 km, astfel încât să se asigure o probabilitate satisfăcătoare depistarii coroziunilor apărute sau a tasarii izolatiei.

 • (2) Pentru conductele subterane cu preizolatie, verificarea se va face conform specificatiilor tehnice date de furnizorul de echipament.

 • (3) Rețelele de transport/distribuție a energiei termice subterane, nevizitabile, fără instalatie de semnalizare a spargerilor, amplasate în zone în care apa freatica are un nivel ridicat și/sau agresiv, împreună cu conductele de apa potabilă, precum și la intersectii cu canalizari vor fi supuse controlului cel puțin o dată pe an.

 • (4) Rezultatele controlului se înscriu în fișa tehnica a tronsonului controlat, iar locurile controlate se noteaza pe schema tronsonului de rețea.

 • (5) Elaborarea planurilor de reparații curente și capitale ale rețelelor de transport/distribuție a energiei termice se face pe baza datelor obținute în urma controalelor.

Art. 112.  (1) Controlul regimului hidraulic al rețelei se face prin verificări sistematice ale

presiunii în nodurile rețelei, inclusiv la stațiile termice.

(2) Cu ocazia vizitarilor rețelelor și a controlului regimului hidraulic se va efectua evacuarea aerului din punctele superioare ale conductelor și ale instalațiilor utilizatorilor.

(3) Dacă diferența de presiune între doua puncte de pe conducte este mai mare decât cea de calcul se va depista cauza și se vor elimina strangularile.

Art. 113.  (1) Pierderea masica de agent termic, medie anuală orara, în condiții normale de

funcționare, nu trebuie să fie mai mare de 0,2% din volumul instalației în funcțiune. În limitele acestei norme, anual, transportatorul/distribuitorul va stabili norma sezoniera de pierderi pentru fiecare rețea pe baza măsurătorilor efectuate, a bilanțurilor și a datelor statistice înregistrate anterior, transmitand aceasta norma sezoniera autorității publice locale.

 • (2) Dacă pierderea masica de agent termic depășește norma stabilită la alin. (1), transportatorul/distribuitorul va lua măsuri pentru depistarea cauzelor și înlăturarea neetanseitatilor.

 • (3) Pierderea de apa datorată purjarii rețelei, cea necesară pentru spalarea unei conducte sau pentru umplerea instalațiilor utilizatorilor, după reparațiile programate, se stabilește pe baza debitului de apa de adaos consumată și nu este cuprinsă în pierderea masica admisibilă stabilită la alin. (1).

 • (4) Cantitatea de apa de adaos consumată pentru reumplerea rețelelor și a instalațiilor utilizatorilor, în timpul exploatării, datorită golirii lor, indiferent de cauza, se considera cuprinsă în pierderea masica admisibilă stabilită la alin. (1).

 • (5) Pierderile efective, medii orare de agent termic, pentru o anumită perioada se determina prin împărțirea cantității totale de apa de adaos, provenită din toate sursele, în perioada respectiva la numărul de ore de funcționare a rețelei în perioada luată în calcul.

Art. 114.  (1) Controlul coroziunii exterioare a conductelor, datorită curentilor de dispersie, se

face prin verificarea tuturor conductelor subterane cel puțin o dată la 3 ani.

 • (2) Rezultatele controlului se înscriu în fișa tehnica a tronsonului controlat, iar locurile controlate se noteaza pe schema tronsonului de rețea.

 • (3) În cazul în care măsurătorile de potențial sunt permanent anodice, se vor lua măsuri pentru aplicarea protecției electrice (protecție anodica), urmând ca aceste zone să fie controlate anual.

 • (4) Periodic se va efectua controlul coroziunii interne prin determinarea grosimii conductelor cu aparate cu ultrasunete fiind aplicabile prevederile alin. (2).

 • (5) Pentru prevenirea coroziunilor interioare este obligatorie menținerea unui nivel al conținutului de oxigen din apa sub 0,05 mg/l, atât în rețelele de transport, cat și în rețelele de distribuție.

Art. 115.  (1) Toate vanele și robinetele montate pe conductele rețelelor de transport și distribuție

a energiei termice vor fi prevăzute cu numere de ordine înscrise pe plăcuțe metalice, care să corespundă cu numerotarea lor din schema operativă a rețelei, și vor avea trasate sageti care să indice sensul de curgere al agentului termic.

 • (2) Toate armaturile de închidere trebuie astfel întreținute, încât să asigure o manevrare ușoară, fără eforturi, închiderea etansa a rețelei și fără scurgeri de fluid la imbinari sau presetupe.

 • (3) Lucrările de întreținere se vor realiza periodic, conform unui grafic prestabilit, iar executarea lucrărilor de întreținere se va trece în evidentele operative.

Art. 116. În timpul funcționarii rețelelor de transport/distribuție se va verifica periodic exactitatea și integritatea aparatelor de măsura, realizandu-se în acest sens toate lucrările de întreținere și revizie stabilite în instrucțiunile/procedurile tehnice interne.

Art. 117. La instalațiile auxiliare se vor realiza lucrări de întreținere și verificări, astfel:

 • a) la instalațiile de golire se va urmări ca racordul la instalatia de canalizare sa nu fie infundat sau deteriorat, luându-se măsuri de remediere astfel încât radierul canalelor și căminelor sa nu stea sub apa, iar clapetele de reținere sa funcționeze corect astfel încât sa nu se producă refulari din canalizare în cămine sau canale;

 • b) la instalațiile electrice și de automatizare se va asigura păstrarea în perfecta stare a tablourilor electrice, a panourilor de comanda, a racordului electric, cu verificarea periodică a acționarilor, protectiilor, aparatelor de măsura și a teletransmisiilor;

 • c) la instalațiile de ventilație se va urmări buna funcționare a acestora împreună cu tuburile și canalele de aer, precum și a gurilor de evacuare și refulare, astfel încât să se poată asigura o temperatura, la intrarea personalului în cămine, sub 40°C.

Art. 118.  (1) În timpul exploatării se va verifica periodic starea izolatiilor termice, astfel încât

acestea să-și păstreze proprietățile mecanice și termice inițiale și să se ia măsuri operative pentru repararea portiunilor deteriorate.

(2) Cu ocazia reparațiilor la conductele rețelei se va reface izolatia termica în zona afectată de reparatie fiind interzisă utilizarea vechii izolații.

(3) La înlocuirea izolației deteriorate, izolarea conductelor noi și a armaturilor se vor respecta următoarele grosimi minime ale stratului izolant, în funcție de diametrul nominal sau cel exterior, dacă nu este definit diametrul nominal (DN), raportată la un coeficient de conductibilitate a izolației de 0,035 WmA-1KA-1:

124.1. DN < 20 20 mm

124.2.20 < DN < 35 30 mm

124.3.40 < DN < 100 = DN

124.4. DN > 100 100 mm

 • (4) În cazul în care se utilizează materiale izolante cu alt coeficient de conductibilitate decât cel indicat la alin. (3), grosimea izolatiei se recalculează corespunzător.

 • (5) Anual se va face verificarea pierderilor masice de agent termic și a celor prin transfer de căldură pe bază de bilanț.

 • (6) Reducerea temperaturii ca urmare a pierderilor de căldură prin transfer termic nu trebuie să fie mai mare de 0,5 K/km, iar randamentul izolatiei termice trebuie să fie mai mare de 80%.

 • (7) În cazul în care pierderea de căldură pe tronsonul respectiv este mai mare decât cea din proiect, scăderea de temperatura este mai mare de 0,5 K/km sau randamentul izolatiei este mai mic de 80%, se trece la verificarea stării izolatiei pe acel tronson.

 • (8) Verificarea stării izolatiei conductelor, cu excepția conductele preizolate la care verificarea stării izolatiei se face cu ajutorul firelor de control, conform specificatiilor fabricantului, se face:

 • a) în condițiile stabilite la art. 117 alin. (1), pentru cele montate în canale nevizitabile;

 • b) anual, pentru cele utilizate la transportul apei fierbinti;

 • c) semestrial, pentru cele care sunt folosite la transportul aburului.

 • (9) La verificarea izolatiei se urmărește:

 • a) aderenta sau incovoierea izolatiei față de suprafața aplicată;

 • b) temperatura la suprafața izolatiei și a conductei;

 • c) dacă caracteristicile materialului termoizolant corespund celor din fișa tehnica.

 • (10) Rezultatele controlului se înscriu în fișa tehnica a tronsonului controlat, iar locurile controlate se noteaza pe schema tronsonului de rețea.

Art. 119. Pentru prevenirea coroziunilor, construcțiile metalice aferente rețelelor termice se vor vopsi anticoroziv cu ocazia fiecărei intervenții efectuate la cele subterane și de câte ori este necesar la cele supraterane.

Art. 120.  (1) Toate căminele și canalele care prezintă pericolul patrunderii gazelor nocive sau

explozibile se vor marca distinct pe schema rețelei, iar pe teren vor fi prevăzute cu semne speciale. (2) Se considera periculoase, din punctul de vedere al patrunderii gazelor explozibile, cele care se găsesc la o distanta mai mica de 3 m de traseul conductelor de gaze naturale.

Art. 121.  (1) Reparațiile planificate se vor face numai în perioada de întrerupere a alimentarii cu

căldură.

 • (2) Întreruperea alimentarii cu energie termica pe diferite sectoare ale rețelei de transport/distribuție sau ale instalațiilor utilizatorilor în vederea executării reparațiilor accidentale este permisă numai pentru perioade de maximum 8 ore și dacă temperatura exterioară este mai mare de -5°C.

 • (3) Prin excepție de la alin. (2), oprirea alimentarii cu energie termica pentru temperaturi mai mici de -5°C este permisă numai în situații de avarie.

 • (4) În vederea depistarii punctelor slabe, anual, la terminarea perioadei de încălzire se face o proba cu presiune crescută cu 25% față de presiunea de lucru.

 • (5) Se interzice golirea tronsoanelor de rețea dacă nu se fac reparații care necesita golirea acestora. După terminarea reparațiilor la un tronson de conducta acesta va fi umplut cu apa pentru conservare și reducerea coroziunilor.

 • (6) În cazul în care armaturile de închidere nu asigura etanseitatea, tronsonul de rețea care se repara va fi separat de rețeaua care este în funcțiune sau la care nu se fac reparații prin utilizarea de flanse oarbe, fiind interzisă executarea de lucrări cu instalatia sub presiune.

 • (7) Vanele și robinetele care separa sectorul supus reparatiei de restul rețelei se leagă cu lant și lacat, împotriva deschiderii accidentale, cheile se predau responsabilului de manevra care este singurul care va deschide lacatele la terminarea reparatiei, utilizându-se și plăcuțe avertizoare montate la organele de închidere.

 • (8) După terminarea reparatiei, conducta reparată se spala până la limpezirea completa a apei de spalare și se incearca la o presiune cu 25% mai mare decât cea de regim normal de lucru, dar nu mai puțin de 16 bari pentru rețelele de transport a energiei termice și 8 bari pentru rețelele de distribuție a energiei termice.

Art. 122. Apa de adaos introdusă în rețelele de transport/distribuție trebuie să fie aibă următoarele caracteristici:

 • a) pentru agentul termic care trece prin cazanele de apa fierbinte și schimbatoarele de căldură:

 • - pH la 20°C min. 7,0

 • - pH la 20°C max. 9,5

 • - duritate totală mval/l max. 0,05

 • - oxigen mg/l max. 0,05

 • - CO(2) total mg/l max. 20

 • b) pentru agentul termic care trece numai prin schimbatoarele de căldură și corpurile de încălzire ale utilizatorilor (rețea de distribuție)

 • - oxigen mg/l max. 0,1

 • - suspensii mg/l max. 5

 • - duritate totală mval/l max. 0,64.

Art. 123. În scopul realizării unei exploatări economice, transportatorii/distribuitorii vor tine o evidenta corecta a caracteristicilor principale ale agentului termic transportat. Evidenta se tine atât sub forma tabelara, cat și ca reprezentari grafice, astfel:

 • a) curba de variatie zilnica pentru:

 • - debitul de apa fierbinte vehiculat;

 • - debitul de apa de adaos în rețelele de transport;

 • - consumul de căldură pe tipuri de agenți de transport și parametrii;

 • - debitul de condens returnat.

 • b) valorile medii zilnice pentru:

 • - debitul de apa fierbinte vehiculat;

 • - debitul de apa de adaos în rețele;

 • - consumul de căldură pe tipuri de agenți de transport și parametrii;

 • - debitul de condens returnat;

 • - temperatura apei în conductele de tur și retur din rețeaua de apa fierbinte.

 • c) variatia valorilor medii lunare ale consumului de căldură, pe tipuri de agenți de transport cu parametrii lor, și variatia duritatii agentului termic.

 • d) curba clasata anuală pentru:

 • - consumul de căldură pe tipuri de agenți de transport cu parametrii lor;

 • - debitul de condens returnat;

 • - temperatura orara a aerului exterior;

 • - temperatura apei fierbinti pe conducta de tur și retur, atât pentru perioada de încălzire, cat și pentru perioada de vara.

Art. 124.  (1) Operatorul serviciului (transport/distribuție) trebuie să asigure agentul termic

pentru încălzire și apa calda de consum la parametrii necesari satisfacerii cerințelor utilizatorilor. (2) Reglarea în instalațiile de distribuție are drept scop asigurarea parametrilor necesari ai agentului termic pentru încălzire și ai apei calde de consum, astfel încât să se asigure gradul de confort și condițiile igienico-sanitare necesare satisfacerii cerințelor utilizatorilor la locul de consum.

Art. 125. Distribuția energiei termice trebuie să se realizeze corespunzător condițiilor climatice și temperaturilor interioare necesare în încăperile construcțiilor, ținând seama de regimul de utilizare orar.

Art. 126.  (1) Alegerea modului de reglare se face în funcție de sistemul de alimentare cu energie

termica, agentul termic utilizat, tipul instalațiilor interioare, categoria construcției incalzite și din considerente economice este preferat reglajul cantitativ utilizând pompe cu turatie variabila.

 • (2) Reglarea cantității de căldură furnizată pentru încălzire se poate face prin:

 • a) reglaj cantitativ;

 • b) reglaj calitativ;

 • c) reglaj mixt.

Art. 127.  (1) Reglarea cantității de energie termica pentru încălzire se va face pe baza diagramei

de reglaj.

 • (2) Diagrama de reglaj va stabili temperatura agentului termic pe conducta de tur și retur pentru un debit variabil al agentului termic astfel încât utilizatorului sa i se furnizeze cantitatea de căldură necesară asigurării confortului termic solicitat de orice consumator, reglajul temperaturii în spațiile de locuit realizandu-se cu robinetele termostatice montate pe corpurile de încălzire, împreună cu repartitoarele de costuri.

 • (3) În cazul furnizarii energiei termice în regim discontinuu, diagrama de reglaj va tine cont și de pierderile suplimentare produse pe perioada în care nu se furnizează energie termica.

 • (4) Pe perioada furnizării energiei termice pentru încălzire, distribuitorii au obligația reglării parametrilor agentului termic pentru încălzire, astfel încât abaterea de la diagrama de reglaj să fie de maximum -2K.

 • (5) În cazul furnizarii agentului termic cu o temperatura mai mica decât cea stabilită prin diagrama de reglaj, utilizatorul are dreptul să solicite o compensație echivalenta cu contravaloarea energiei termice furnizate pentru o zi întreaga, corespunzătoare abaterii maxime de temperatura din acea zi, indiferent de perioada de timp cat s-a produs abaterea în acea zi. Valorile astfel calculate se scad din factura curenta.

 • (6) Diagramele de reglaj se vor întocmi de agenți economici specializați pentru fiecare statie termica în funcție de echipamentele din statia termica, tipurile de locuințe care sunt deservite de statia termica, debitele și treptele de debite care pot fi realizate de instalațiile de pompare, diferitele viteze ale vantului, schema utilizata în punctul termic, regimul continuu sau discontinuu de alimentare cu energie termica etc.

 • (7) Diagramele de reglaj vor fi întocmite astfel încât să asigure costurile de producție cele mai mici, luându-se în calcul energia de pompare necesară, corelata cu pierderile de presiune pe rețeaua de distribuție, în funcție de debitul vehiculat, pierderile de căldură prin transfer termic în rețeaua de distribuție, în funcție de temperatura agentului termic, viteza acestuia prin conducte și gradul de izolare al conductelor, precum și influența asupra costurilor erorilor de măsurare ale contoarelor de energie termica în domeniul diferențelor de temperatura mici.

Art. 128. Manevrele de reglare a parametrilor agentului termic de încălzire se vor consemna în evidentele operative.

Art. 129. Rețeaua de distribuție va fi echilibrata hidraulic, de operatorul serviciului, cu regulatoare care să asigure o diferența de presiune constanta între conducta de tur și de retur, la punctul de delimitare, în condițiile unui debit de agent termic foarte variabil.

Art. 130.  (1) Regimul chimic al apei din instalațiile de încălzire va fi stabilit astfel încât sa nu

ducă la avarierea sau reducerea eficientei în exploatare a instalațiilor. Indicii de calitate ai apei folosite în rețelele de distribuție și în instalațiile interioare ale utilizatorilor sunt cei prevăzuți la Art. 121.

 • (2) Se interzice umplerea instalațiilor sau completarea apei din circuitul de distribuție al energiei termice pentru încălzire cu apa potabilă sau apa care nu respecta indicii chimici stabiliți în prezentul Regulament al Serviciului.

 • (3) Operatorul serviciului (distribuitorul) va lua toate măsurile necesare pentru utilizarea numai a apei tratate chimic în rețeaua de distribuție a agentului termic pentru încălzire, la parametrii de calitate impusi și va urmări zilnic respectarea acestor parametri.

 • (4) Prevederile alin. (2) și (3) vor fi respectate și în cazul producerii agentului termic pentru încălzire în centrale termice de cvartal sau de bloc.

Art. 131. Operatorul serviciului (distribuitorul) va asigura controlul chimic al agentului termic permanent prin:

 • a) determinarea calităților apei, a reactivilor și a compoziției depunerilor;

 • b) punerea în evidenta a stării utilajelor de tratare a apei și a utilajelor termo mecanice privind coroziunea și depunerile de crusta;

 • c) punerea în evidenta a nerespectării regimului chimic al apei rezultate din instalațiile de tratare, în scopul prevenirii depunerilor și a coroziunii;

 • d) determinarea compoziției apei uzate evacuate în laboratoare autorizate.

Art. 132.  (1) Controlul și supravegherea regimului chimic se fac prin analize periodice în cadrul

laboratoarelor dotate corespunzător cu aparatura și personal de specialitate, conform normelor în vigoare.

 • (2) Rezultatele controlului și supravegherii regimului chimic se trec în evidentele operative, iar în cazul nerespectării indicilor de calitate se vor lua măsurile necesare pentru depistarea cauzelor și remedierea eventualelor defectiuni.

SECȚIUNEA 3.3. - Exploatarea stațiilor termice

Art. 133.  (1) La punerea în funcțiune a statiilor termice, după perioada de revizii, reparații

capitale și la începutul sezonului de încălzire, se vor face probe prealabile punerii în funcțiune atât la instalațiile noi, cat și la instalațiile la care s-au făcut reparații capitale, pentru întreaga instalatie sau pentru părți ale acesteia.

 • (2) Înaintea efectuării probelor se vor verifica:

 • a) concordanta dintre proiectul de execuție și realitatea din teren;

 • b) caracteristicile tehnice ale echipamentelor și concordanta acestora cu documentația tehnica din proiecte;

 • c) starea operationala a echipamentelor și instalațiilor;

 • d) suporturi, poziția conductelor, corespondenta cu schemele și planurile instalațiilor;

 • e) calitatea sudurilor.

Art. 134.  (1) După terminarea verificărilor se vor efectua obligatoriu probe la rece și la cald,

precum și probe de performanțe pe întreaga instalatie sau, dacă este necesar, la părți de instalatie și echipamente.

 • (2) În cadrul probei la rece se vor verifica etanseitatea și rezistenta mecanică ale echipamentelor și ale instalației.

 • (3) Proba la rece se va face:

 • a) după curatarea instalațiilor prin spalare cu apa potabilă atât în sensul normal de circulație a fluidelor, cat și în sens invers;

 • b) obligatoriu pentru întreaga instalatie, având racordate echipamentele din statia termica, rețeaua de distribuție și aparatele consumatoare de căldură ale utilizatorilor, în scopul verificării rezistentelor mecanice, a etanseitatii elementelor instalației proprii și ale utilizatorilor;

 • c) înaintea efectuării vopsirilor, izolărilor termice, aplicării protecției anticorozive, închiderii acestora în canale nevizitabile, inglobarii lor în elemente de construcții, precum și executării finisajelor de construcții;

 • d) în schema normală de funcționare;

 • e) prin măsurarea presiunii în instalatie după cel puțin 3 ore de la punerea instalației sub presiune timp de cel puțin 3 ore.

 • (4) În cadrul probei la cald se va verifica etanseitatea, modul de comportare a elementelor din instalatie la dilatari și contractari, a circulației agentului termic la parametrii nominali.

 • (5) În cadrul probei de performanță se va verifica realizarea, de către instalatie, a parametrilor de proiect.

 • (6) Rezultatele probei la rece și la cald, ale probelor de performanță, precum și ale eventualelor defectiuni se înscriu atât în evidentele operative, cat și în documentația utilajelor și a instalațiilor.

Art. 135.  (1) În vederea punerii în funcțiune a statiilor termice se vor executa manevrele

prevăzute în procedurile/instrucțiunile tehnice aprobate.

 • (2) În timpul punerii în funcțiune a statiilor termice care utilizează ca agent termic primar apa fierbinte sau apa calda se va avea în vedere, în principal, ca:

 • a) umplerea instalației să se realizeze cu apa tratata din circuitul primar sau de la statia de tratare a apei proprii;

 • b) timpul de umplere nu trebuie să depășească valoarea înscrisă în procedura;

 • c) după umplere și atingerea presiunii nominale în instalatie, conform schemei de funcționare normale, se verifica etanseitatea circuitului urmărindu-se ca presiunea în instalatie sa nu scada mai mult decât cea indicată în instrucțiunea tehnica pe durata de timp prestabilita;

 • d) să se regleze debitul de agent termic astfel încât să se asigure încălzirea circuitului printr-o creștere uniforma cu 30 K/h până la atingerea parametrilor dictati de diagrama de reglaj, urmărindu-se ca pierderile de presiune pe diversele ramuri sa corespundă indicațiilor din proiectul de reglaj hidraulic al rețelei de distribuție;

 • e) să se verifice coeficientul de amestec la stațiile termice care folosesc ejectoare.

 • (3) În timpul punerii în funcțiune a statiilor termice care utilizează ca agent termic primar aburul se va avea în vedere ca:

 • a) să se alimenteze cu abur instalatia conform schemei normale de funcționare, verificandu-se parametrii aburului, drenarea și încălzirea uniforma și treptata a instalațiilor prin care circulă aburul cu 3 K/minut, evitandu-se socurile termice și loviturile de berbec;

 • b) să se controleze funcționarea pompelor de condensat și a separatoarelor termodinamice sau a oalelor de condens;

 • c) să se facă probele profilactice la armaturile de siguranță.

Art. 136.  (1) Operatorul serviciului (Distribuitor) are obligația ca în exploatarea curenta a

statiilor termice să efectueze reviziile și reparațiile necesare, sa asigurare permanent parametrii agentului termic pentru încălzire și pentru apa calda de consum, corespunzători standardelor de performanță, prin supravegherea și urmărirea funcționarii, efectuarea manevrelor de corectare a regimului de funcționare a instalațiilor, menținerea parametrilor chimici ai agentului termic primar și secundar și, după caz, ai condensului returnat.

 • (2) Pentru apa calda de consum se vor asigura:

 • a) condițiile de potabilitate prevăzute în normele în vigoare;

 • b) pentru asigurarea condițiilor de sănătate și igiena publică temperatura va fi cuprinsă între 55°C și 60°C la punctul de separație;

 • c) spalarea și dezinfectarea conductelor după reparații pentru asigurarea condițiilor de potabilitate a apei, dacă este cazul;

 • d) menținerea constanta a temperaturii, în limitele prevăzute la lit. b), indiferent de consumul instantaneu de apa calda de consum;

 • e) valorile debitelor și a presiunii de serviciu necesare, indiferent de poziția utilizatorului în schema de funcționare;

 • f) funcționarea într-o schema adecvată și flexibila în vederea realizării parametrilor ceruti;

 • g) temperatura apei calde de consum nu trebuie să aibă, la punctul de delimitare, o abatere mai mare de -5K.

 • (3) În cazul în care temperatura apei calde de consum are o abatere mai mare decât cea prevăzută la alin. (2) lit. g), utilizatorul are dreptul să solicite o compensație echivalenta cu contravaloarea energiei termice furnizate pentru perioada respectiva, determinata pe baza înregistrărilor de la statia/punctul termic, corectate cu reducerea de temperatura până la punctul de delimitare sau dovedite de utilizator.

 • (4) În exploatarea curenta distribuitorul va:

 • a) verifica dacă pierderea de sarcina în organele de laminare este cea stabilită pentru reglarea hidraulica a rețelei;

 • b) verifica permanent etanseitatea organelor de închidere, imbinarilor cu flanse etc.;

 • c) supraveghea și verifica dispozitivele de siguranță și protecție a elementelor în mișcare ale echipamentelor;

 • d) controla periodic aparatele de măsura și le va supune controlului metrologic;

 • e) verifica permanent starea schimbatoarelor de căldură, a filtrelor de impuritati, a separatoarelor de namol, curatandu-le în cazul în care căderea de presiune pe acestea a atins valoarea maxima admisibilă;

 • f) verifica starea izolatiei termice a schimbatoarelor de căldură, a conductelor, colectoarelor, distribuitoarelor etc.;

 • g) controla permanent indicațiile și înregistrările aparatelor de măsurare a debitului și energiei termice primite și livrate;

 • h) tine sub control pierderile masice de agent termic și, după caz, a condensului;

 • i) verifica și reduce nivelul de zgomot produs de echipamente astfel încât sa nu dăuneze personalului propriu sau sa deranjeze persoanele care locuiesc în zona în care se afla statia termica;

 • j) asigura circulația apei în conducte prin aerisirea în punctele cele mai de sus ale conductelor, echipamentelor și coloanelor la utilizatori;

 • k) asigura presiunea necesară în instalații prin umplerea până la nivelul necesar al apei în vasul de expansiune deschis, realizarea presiunii în vasul de expansiune închis, corecta egalizare a presiunii în butelii și realizarea presiunii diferentiale la pompele de circulație;

 • l) urmări funcționarea elementelor de siguranță a instalațiilor, inclusiv semnalizarile;

 • m) utiliza și întreține mijloacele de automatizare.

SECȚIUNEA 3.4. - Indicatori de performanță ai serviciului de transport și distribuție

Art. 137. Indicatorii de performanță pentru serviciile de transport și distribuție a energiei termice se stabilesc pentru:

 • a) racordarea utilizatorilor la rețelele termice;

 • b) întreruperea serviciului de transport/distribuție a energiei termice;

 • c) calitatea energiei termice;

 • d) soluționarea sesizarilor și reclamatiilor utilizatorilor.

Art. 138. Indicatorii de performanță se aplică în relațiile dintre Operatorul serviciului (transportator/distribuitor) și utilizatorii racordati la rețele termice în baza avizului tehnic de racordare, care respecta condițiile prevăzute în contract.

Art. 139. Valorile indicatorilor de performanță ai serviciului sunt aprobate autoritatea administrației publice locale, având în vedere caracteristicile SACET Buzău, ale utilizatorilor racordati SACET și particularitățile climaterice ale municipiului Buzău.

Art. 140. În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, Operatorul serviciului (transportator/distribuitor) trebuie să asigure:

 • a) evidenta reclamatiilor și sesizarilor utilizatorilor rețelelor termice;

 • b) evidenta solicitărilor de racordare la rețelele termice și a avizelor tehnice de racordare emise;

 • c) evidenta rezultatelor activităților privind calitatea energiei termice tranzitate către utilizatorii rețelelor termice;

 • d) programarea lucrărilor de exploatare și mentenanta;

 • e) continuitatea serviciului (transport/distribuție) prestat utilizatorilor rețelelor termice.

Sub-secțiunea 3.4.1. - Racordarea unor noi utilizatori

Art. 141.  (1) La solicitarea scrisă a oricărui utilizator al rețelelor termice, existent sau potențial,

cu privire la realizarea unui nou racord/bransament termic sau modificarea unui racord/bransament termic existent, Operatorul serviciului (transportator/distribuitor) este obligat sa analizeze soluția de racordare propusă și, dacă este tehnic posibila, sa emita aviz tehnic de racordare.

 • (2) Răspunderea Operatorul serviciului (transportator/distribuitor) este până la punctul de delimitare dintre instalațiile acestuia și cele ale utilizatorului, specificat în contract.

Art. 142. Indicatorii anuali de performanță de bransare/racordare a utilizatorilor la rețelele de transport/distribuție constau în:

 • a) numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru un nou racord/bransament termic sau pentru modificarea racordului/bransamentului termic existent la rețelele termice, diferențiat pe tipuri de agenți termici și pe categorii de utilizatori;

 • b) numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de racordare din partea utilizatorului până la primirea de către acesta a avizului tehnic de racordare este mai mic de 15/30/60 de zile.

Sub-secțiunea 3.4.2. - Întreruperea serviciului de transport/distribuție a energiei termice

Art. 143. Prevederile Art. 87. , 89, 90 și 91sunt aplicabile corespunzător.

Art. 144. Anunțarea intreruperilor planificate se va realiza de către Operatorul serviciului (transportator/distribuitor), în funcție de mărimea zonei afectate, prin afișare la utilizatori sau prin mass-media locală, indicandu-se intervalul de întrerupere.

Sub-secțiunea 3.4.3. - Calitatea energiei

Art. 145. Prevederile Art. 87. , 93, 94, 95, 96 și 97 sunt aplicabile corespunzător.

Art. 146. În cazul rețelelor termice de transport și distribuție a energiei termice la utilizatorii de tip urban, parametrii de calitate ai energiei termice în punctele de delimitare dintre instalațiile transportatorului/distribuitorului și cele ale utilizatorilor se stabilesc în condițiile asigurării, la utilizator, a confortului termic, conform prezentului Regulament al Serviciului. În funcție de tipul de reglaj adoptat, modul de variatie a unuia sau mai multor parametri de calitate se stabilește prin diagrama de reglaj, parte componenta a standardului local de performanță pentru serviciile de transport și distribuție a energiei termice.

Sub-secțiunea 3.4.4. - Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor

Art. 147.  (1) La reclamația scrisă privind un parametru de calitate al energiei termice, Operatorul

serviciului (transportator/distribuitor) va verifica parametrul în punctul de delimitare și va informa utilizatorul despre rezultatele analizei efectuate și despre măsurile luate.

 • (2) Termenul standard pentru răspuns la reclamațiile referitoare la unul sau mai mulți parametri de calitate ai agentului termic este de 15 zile calendaristice.

Art. 148. Prevederile Art. 97. , 99, 100, 101, 102 și 103 se aplică corespunzător.

SECȚIUNEA 3.5. - Indicatori de performanță ai serviciului de furnizare a energiei termice

Art. 149. Indicatorii de performanță pentru asigurarea serviciului de furnizare a energiei termice se stabilesc avându-se în vedere:

 • a) adaptarea permanenta la cerințele utilizatorului;

 • b) realizarea în orice moment cel puțin a confortului termic standard;

 • c) asigurarea continuității serviciului;

 • d) asigurarea calității;

 • e) excluderea oricărui fel de discriminare privind racordarea și servirea utilizatorilor.

Art. 150. Indicatorii de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei termice se stabilesc pentru:

 • a) racordarea utilizatorilor la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica;

 • b) contractarea energiei termice;

 • c) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii energiei termice vândute;

 • d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea energiei termice livrate;

 • e) menținerea unor relații echitabile între Operatorul serviciului și utilizator prin rezolvarea operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce revin fiecărei părți;

 • f) soluționarea reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de furnizare a energiei termice;

 • g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanța etc.).

Art. 151. Indicatorii de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei termice se aplică în relațiile dintre Operatorul serviciului (furnizor) și utilizatorii racordati la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica.

Art. 152. În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, Operatorul serviciului (furnizor) trebuie să asigure:

 • a) gestiunea energiei termice furnizate conform prevederilor contractuale;

 • b) evidenta utilizatorilor;

 • c) înregistrarea activităților privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea și încasarea contravalorii energiei termice vândute;

 • d) înregistrarea reclamatiilor și sesizarilor utilizatorilor.

Art. 153. Efectele indicatorilor de performanță nu se aplică în condiții de:

 • a) forta majoră;

 • b) condiții meteorologice deosebite (inundații, inzapeziri, alunecări de teren, viscole majore); c) nepermiterea accesului la locul de furnizare.

Sub-secțiunea 3.5.1. - Racordarea la SACET

Art. 154. Indicatorii generali anuali de performanță privind bransarea utilizatorilor sunt precizați la Art. 142.

Sub-secțiunea 3.5.2. - Contractarea energiei termice

Art. 155. Contractarea energiei termice cuprinde activități de:

 • a) analiza tehnica și economică a documentațiilor depuse de către utilizatori în vederea emiterii acordurilor și avizelor conform reglementărilor în vigoare;

 • b) emiterea avizelor de bransare a utilizatorilor;

 • c) stabilirea de comun acord între Operatorul serviciului (furnizor) și utilizatori a graficelor de consum, condițiilor tehnice ale furnizarii, a punctelor de delimitare, a scopului utilizării energiei termice (tehnologic, încălzire, prepararea apei calde), a modalităților de măsurare și de plată, a prețului de furnizare, a programului de executare a reparațiilor și a transelor de limitări în caz de indisponibilitati în instalațiile de alimentare;

 • d) stabilirea gradului de asigurare în furnizare;

 • e) stabilirea de comun acord între Operatorul serviciului (furnizor) și utilizatori a energiei termice contractate pe tipuri de agent termic, precizându-se debitele orare maxime și minime preluate în regim de iarna și de vara, parametrii de calitate ai agentului termic, indicii de calitate pentru condensat și pentru apa calda returnată;

 • f) încheierea contractelor de furnizare a energiei termice cu utilizatorii.

Art. 156. Termenul standard pentru încheierea contractului este de 15 zile calendaristice de la depunerea documentației complete.

Art. 157. Indicatorii generali anuali de performanță privind contractarea sunt:

 • a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori;

 • b) numărul de contracte menționate la lit. a) încheiate în mai puțin de 15 zile calendaristice;

 • c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale;

 • d) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale rezolvate în mai puțin de 15 zile calendaristice.

Sub-secțiunea 3.5.3. - Măsurarea, facturarea și încasarea

Art. 158. Echipamentele de măsurare pentru decontare, în cazul consumului de apa fierbinte, trebuie să asigure pe perioada de facturare măsurarea:

 • a) energiei termice livrate;

 • b) cantității de apa fierbinte livrate la utilizator și a cantității de apa calda returnate la operatorul serviciului (transportator/distribuitor);

 • c) temperaturii și presiunii apei fierbinti la intrarea și ieșirea din statia termica.

Art. 159. În prestarea serviciului Operatorul serviciului (furnizor) este obligat să asigure:

 • a) măsurarea energiei termice vândute conform procedurii proprii de stabilire și facturare a consumurilor de energie termica, aprobată conform reglementărilor în vigoare;

 • b) gestiunea echipamentelor de măsurare;

 • c) întreținerea, reparația, verificarea periodică conform normelor sau, ori de câte ori este necesar, a echipamentelor de măsurare;

 • d) gestiunea pierderilor masice de agent termic în rețelele de distribuție și în punctele termice, gestiunea condensatului nereturnat și gestiunea energiei termice pentru menținerea în stare calda a rețelei de distribuție;

 • e) exploatarea economică și în condiții de protecția mediului a instalațiilor pentru care deține licenta de exploatare;

 • f) reglarea corecta a parametrilor agenților termici.

Art. 160. La sesizarea scrisă a utilizatorului privind exactitatea funcționarii echipamentelor de măsurare, Operatorul serviciului (distribuitor/furnizor) are obligația, în cazurile justificate, sa repare sau sa înlocuiască echipamentul de măsurare reclamat ca fiind defect sau suspect de înregistrări eronate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării scrise.

Art. 161. În cazul în care se constata defectiuni ale echipamentului de măsurare, din culpa utilizatorului, consumul de energie termica se recalculează conform prevederilor stabilite în prezentul Regulament al Serviciului sau din contractul de furnizare.

Art. 162. Indicatorii generali anuali de performanță privind măsurarea energiei termice sunt:

 • a) numărul anual de reclamații privind precizia echipamentelor de măsurare pe tipuri de agent termic și pe categorii de utilizatori;

 • b) ponderea din numărul de reclamații menționate la lit. a) care sunt justificate;

 • c) procentul de solicitări de la lit. a) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare, care nu includ și durata verificării metrologice în laboratorul autorizat;

 • d) numărul anual de sesizări din partea agentiilor de protecție a mediului sau de protecția consumatorului.

Art. 163. În relația contractuală Operatorul serviciului (furnizor) este obligat să asigure:

 • a) stabilirea la contractare, de comun acord cu utilizatorul, altul decât cel de tip urban, a modului și periodicitatii de citire a echipamentelor de măsurare pentru decontare;

 • b) respectarea perioadei și a modului de verificare a valorilor facturate, specificate în contract;

 • c) încasarea contravalorii energiei termice furnizate, pe baza facturilor emise cu respectarea prevederilor legale în vigoare:

 • - prin cont bancar;

 • - direct prin casieriile Operatorului serviciului sau delegatului acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • - alte modalități stabilite de lege sau convenite între Operatorul serviciului și utilizator.

Sub-secțiunea 3.5.4. - Calitatea energiei termice

Art. 164. Prevederile Art. 97. , 99, 100, 101, 102, 103 și Art. 148. se aplică corespunzător.

Sub-secțiunea 3.5.6. - Relații echitabile între Operatorul serviciului și utilizator; citirea, facturarea și încasarea energiei termice

Art. 165. În cazul unor reclamații privind factura emisă, Operatorul serviciului (furnizor) va efectua în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii reclamației:

 • a) verificarea corectitudinii și legalității facturii emise;

 • b) corectarea erorilor la următoarea facturare;

 • c) informarea utilizatorului asupra rezultatului verificării, baza legală de calcul cu toate amănuntele necesare (parametrii care au stat la baza calculului, modul de calcul, baza legală cu textele articolelor etc.).

Art. 166. Indicatorii generali anuali de performanță privind citirea, facturarea și încasarea contravalorii energiei termice furnizate sunt:

 • a) numărul de reclamații privind facturarea;

 • b) numărul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termenul de 10 zile;

 • c) numărul de reclamații de la lit. a) ce s-au dovedit a fi justificate;

 • d) numărul de acțiuni aflate pe rol în instanța privind facturarea;

 • e) numărul de acțiuni pierdute în instanța privind facturarea;

 • f) numărul de acțiuni câștigate în instanța privind facturarea.

Art. 167. Operatorul serviciului este obligat sa anunțe utilizatorul, altul decât cel de tip urban, în scris, cu 10 zile lucrătoare înainte, despre necesitatea efectuării lucrărilor de reparații necuprinse în programul inițial, cu excepția celor accidentale, pentru a stabili de comun acord data și durata intreruperilor respective.

Art. 168. Operatorul serviciului trebuie să urmărească realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectați de incidentele care au produs întreruperea alimentarii cu energie termica. În acest scop acesta va asigura existenta unui centru de preluare a reclamatiilor telefonice.

Art. 169.  (1) Fiecare reclamație se va inregistra, iar reclamantul va fi informat privind numărul

de înregistrare, numele și funcția persoanei care a preluat reclamația/sesizarea. Orice reclamație ulterioară se va referi la numărul de înregistrare.

 • (2) Operatorul serviciului va indica pe cat posibil reclamantului durata aproximativă până la restabilirea alimentarii. Pentru aceasta personalul din centrele de preluare a reclamatiilor va trebui să se informeze permanent despre mersul lucrărilor de remediere.

Art. 170. Operatorul serviciului va asigura condițiile necesare astfel încât sa existe în permanenta echipe de intervenție specializate care să restabileasca alimentarea cu energie termica și sa verifice la fiecare utilizator afectat buna funcționare a instalației într-un timp minim posibil.

Art. 171. Întreruperea furnizarii energiei termice necesare pentru lucrări planificate de reparații și întreținere stabilite prin contract va fi anunțată cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte, indicandu-se intervalul de întrerupere. Anunțarea se va face, în funcție de mărimea zonei afectate, direct la utilizatori sau prin presa, radio și televiziune.

Art. 172. Operatorul serviciului este în drept sa intrerupa furnizarea în cazul nerespectării de către utilizator a următoarelor prevederi contractuale:

 • a) folosirea agentului termic în alte scopuri decât cele stabilite prin contract;

 • b) neachitarea facturii pentru energia termica consumată;

 • c) nu aplica reducerea debitului absorbită la valoarea stabilită, la cererea Operatorului serviciului în condiții de restricții, cu excepția utilizatorilor de tip urban;

 • d) depășește sistematic cantitatea de căldură absorbită și debitele agenților termici, utilizatorilor de tip urban;

 • e) nu asigura calitatea și cantitatea agentului termic restituit - condensatul și apa calda;

 • f) schimbarea fără acordul Operatorului serviciului a caracteristicilor termice și a puterii termice a instalațiilor termice racordate la SACET și prin aceasta afectează instalațiile SACET sau prejudiciază alți utilizatori ori schimbarea parametrilor regulatoarelor utilizate pentru echilibrarea hidraulica;

 • g) debitul de abur absorbit de utilizator este mai mic decât debitul minim tehnologic al sistemului de transport sau al capacității de producție.

Art. 173. Întreruperile specificate la Art. 172. se fac după un preaviz de 7 zile lucrătoare, cu excepția lit. f), când preavizul este de 30 de minute, și se aplică numai utilizatorului care nu se conformează preavizului.

Art. 174. Operatorul serviciului este obligat să efectueze și să soluționeze împreună cu utilizatorul analiza intreruperilor menționate la Art. 172. , în termen de 10 zile calendaristice.

Art. 175. Operatorul serviciului este obligat sa realimenteze cu energie termica utilizatorul căruia i s-a întrerupt furnizarea pentru neplata, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care utilizatorul și-a onorat în totalitate obligațiile de plată.

Art. 176. Pentru utilizatorii care nu își achită integral obligațiile financiare, Operatorul serviciului nu are obligația furnizării energiei termice decât în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare.

Art. 177. Operatorul serviciului poate suspenda execuția contractului de furnizare dacă utilizatorul nu și-a achitat integral obligațiile de plată în termenele stabilite prin contract. Recuperarea debitelor se face conform legii.

 • (2) Înainte de suspendarea execuției contractului de furnizare, Operatorul serviciului poate aplica restrictii de furnizare a agentului termic pentru încălzire la limita puterii termice minime tehnologice pe o perioadă de timp stabilită de acesta.

Art. 178. Indicatorii generali anuali de performanță privind întreruperile datorită nerespectării clauzelor contractuale sunt:

 • a) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea energiei termice pentru neplata facturii pe categorii de utilizatori;

 • b) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea energiei termice, realimentati în mai puțin de 3 zile calendaristice;

 • c) numărul de contracte suspendate parțial sau total pentru neplata energiei termice pe categorii de utilizatori;

 • d) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale;

 • e) numărul de utilizatori care au fost alimentati în regim de restrictii.

Art. 179.  (1) Operatorul serviciului este obligat să răspundă adecvat, prin rezolvarea solicitării

sau prin răspuns explicativ scris, la toate solicitarile efectuate în scris de către utilizatori.

(2) Operatorul serviciului organizează în acest scop centre de relații cu clienții și pun la dispoziția utilizatorilor o lista cu centrele de relații cu clienții, indicând adresa, numerele de telefon, persoanele de contact și programul de lucru cu utilizatorii.

(3) Fiecare sesizare sau reclamație se va inregistra, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare, numele și funcția persoanei care a preluat reclamația/sesizarea. Orice reclamație ulterioară se va referi la numărul de înregistrare.

Art. 180. Indicatorii generali anuali de performanță privind răspunsurile la solicitările, sesizările sau reclamațiile utilizatorilor sunt:

 • a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele la care se referă explicit prezentul Regulament al Serviciului;

 • b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice.

Art. 181. Operatorul serviciului are ca obligații:

 • a) sa răspundă la orice solicitare de racordare formulată în scris de orice potențial utilizator;

 • b) să asigure alimentarea cu energie termica a utilizatorilor, în condițiile în care aceștia se afla pe raza teritorial-administrativă stabilită de autoritatea administrației publice locale ca zona unitară de încălzire, să fie racordat la SACET și să se încadreze în prevederile contractului de furnizare;

 • c) să asigure măsurarea energiei termice vândute utilizatorilor și sa o factureze corespunzător tarifului tipului de agent termic și categoriei de utilizator;

 • d) sa emita utilizatorilor facturi pentru energia termica consumată, în care să fie specificate locul de consum, cantitatea de energie termica consumată, cantitatea de energie termica facturată, tariful aprobat, baza legală a tarifului, suma totală de plată, data emiterii, termenul scadent, valoarea penalizărilor curente și soldul acestora, soldul facturilor neachitate și celelalte elemente stabilite de legislația în vigoare. În cazul în care se stabilește facturarea energiei termice în transe egale lunare, conform prevederilor legale în vigoare, în facturile emise de Operatorul serviciului se va trece și energia termica efectiv consumată în luna curenta și cantitatea totală de energie termica furnizată și neachitata;

 • e) sa analizeze sesizările scrise privind sistemele de măsurare a energiei termice, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;

 • f) sa instituie un sistem de înregistrare, investigare, soluționare privind reclamațiile făcute la adresa sa de utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor;

 • g) să asigure la utilizator, în punctul de delimitare, energia termica la parametrii presiune, temperatura și debite prevăzuți în prezentul Regulament al Serviciului și/sau în contract, cu excepția situațiilor în care utilizatorii nu se încadrează în valorile-limita stabilite prin contract privind parametrii agentului termic returnat. Limitele maxime de variatie ale parametrilor presiune, temperatura și debite pe care Operatorul serviciului trebuie să le asigure sunt cei prevăzuți în prezentul Regulament al Serviciului și/sau se stabilesc de comun acord între utilizatori, alții decât cei de tip urban, și Operatorul serviciului;

 • h) sa furnizeze energia termica la gradul de asigurare stabilit prin contract și în condițiile de licentiere;

 • i) sa despăgubească utilizatorii pentru întreruperi în alimentarea cu energie termica care depășesc limitele gradului de asigurare în furnizare stabilite la lit. h).

Sub-secțiunea 3.5.7. - Respectarea obligațiilor din licență

Art. 182. Indicatorii garantați anuali de performanță privind respectarea obligațiilor din licență sunt:

 • a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către Operatorul serviciului a obligațiilor din licenta;

 • b) numărul de încălcări ale obligațiilor Operatorul serviciului rezultate din analizele autorității de reglementare competente și modul de soluționare pentru fiecare caz în parte.

Art. 183. Indicatorii garantați anuali de performanță privind calitatea energiei termice furnizate sunt:

 • a) numărul de reclamații privind calitatea energiei termice furnizate pe categorii de utilizatori și tipuri de agent termic;

 • b) numărul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit întemeiate;

 • c) numărul de întreruperi în furnizarea energiei termice care depășesc limitele parametrilor de calitate prevăzute în prezentul Regulament al Serviciului sau în contractele încheiate cu utilizatorii, alții decât cei de tip urban;

 • d) numărul de reclamații privind nerespectarea gradului de asigurare în furnizare;

 • e) valoarea pagubelor plătite utilizatorilor, pentru nerespectarea gradului de asigurare în furnizare.

Art. 184. Operatorul serviciului are obligația de a lua toate măsurile pentru realizarea gradului de asigurare în furnizare, prevăzut în contract. Pentru energia termica furnizată unui utilizator la parametrii calitativi în afară limitelor precizate în prezentul Regulament al Serviciului sau în contractul încheiat cu utilizatorii, alții decât cei de tip urban, utilizatorul beneficiază de reduceri la factura pentru energia termica în condițiile precizate în prezentul Regulament al Serviciului sau în anexele la contract.

Art. 185.  (1) Operatorul serviciului este obligat sa plătească despăgubiri utilizatorului în cazul

deteriorării unor instalații de utilizare a energiei termice, afectării sau punerii în pericol a sănătății, în situația în care parametrii agentului termic au înregistrat abateri mai mari decât cei admiși în prezentul Regulament al Serviciului, în normele tehnice în vigoare, sau ca urmare a nerespectării condițiilor de potabilitate a apei calde de consum, în punctul de delimitare. Aceasta obligație se aplică și în situația în care deteriorarea instalațiilor de utilizare a energiei termice a fost provocată de un regim chimic necorespunzător al agentului termic.

 • (2) Plata despăgubirilor se face cu respectarea condițiilor prevăzute în contractul de furnizare pe baza documentației economice întocmite de agenții economici de specialitate, a unor expertize sau a documentelor justificative prezentate de utilizator.

Art. 186. Indicatorii garantați anuali de performanță, a căror nerespectare atrage sancțiuni sau reduceri tarifare, sunt:

 • a) numărul de cereri pentru acordarea de reduceri ale facturilor;

 • b) numărul de cereri de la lit. a) pentru care s-au acordat reduceri;

 • c) valoarea reducerilor acordate.

Art. 187. Pentru înregistrarea sesizarilor și reclamatiilor utilizatorilor, Operatorul serviciului va organiza:

 • a) un centru de relații cu utilizatorii prevăzut cu registratura;

 • b) un serviciu telefonic pe toată durata de furnizare a energiei termice, de regula permanent; c) un compartiment specializat de înregistrare și sinteza a datelor.

Art. 188. Pentru ceilalți indicatori prevăzuți în prezentul Regulament al Serviciului, Operatorul serviciului va garanta urmărirea prin compartimentele de specialitate.

Art. 189. Informațiile privind îndeplinirea indicatorilor de performanță prevăzuți în prezentul Regulament al Serviciului vor fi transmise anual la autoritatea de reglementare competența până la data de 31 ianuarie a anului următor și la orice solicitare a autorității publice locale.

Art. 190. La solicitarea autorității de reglementare competente, Operatorul serviciului va asigura accesul și/sau va transmite acestuia datele privind calitatea serviciului de furnizare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării.

SECȚIUNEA 3.6. - Drepturile și obligațiile Operatorului serviciului (transport, disttribuție și furnizare)

Art. 191. Operatorul serviciului are, în legătură cu activitatea de transport, distribuție și furnizare, pe lângă celelalte obligații precizate în prezentul Regulament al Serviciului și următoarele obligații principale:

 • a) sa exploateze și sa administreze rețelele de transport și distribuție a energiei termice, în condiții de siguranță, eficienta și de protecție a mediului, și să contribuie, în conformitate cu planurile multianuale, la reabilitarea și dezvoltarea acestora;

 • b) să asigure, în condiții egale și nediscriminatorii, accesul producătorilor la rețeaua de transport energie termica, în limitele capacității de transport și cu respectarea regimurilor de funcționare a acestora;

 • c) să asigure, prin planificarea, coordonarea, supravegherea, controlul și analiza funcționarii, echilibrul funcțional al rețelelor de transport/distribuție energie termica;

 • d) să asigure regimurile optime de transport/distribuție și livrare a energiei termice, notificate de producători și/sau de utilizatori;

 • e) sa elaboreze convențiile tehnice de exploatare, cuprinzând principalele condiții tehnice care trebuie îndeplinite de producători și utilizatori, în vederea executării în bune condiții a contractelor de vânzare-cumpărare a energiei termice;

 • f) sa întocmească și sa urmărească realizarea bilanțurilor energiei termice la intrarea și la ieșirea din sistem;

 • g) sa elaboreze și sa supună spre aprobare autorităților administrației publice locale sau asociațiilor de dezvoltare comunitara, cu informarea autorităților de reglementare competente, planurile de perspectiva privind dezvoltarea și/sau modernizarea, în condiții de eficienta energetica și economică, a rețelelor de transport/distribuție energie termica, în concordanta cu stadiul actual și evoluția viitoare a consumului de energie termica; planurile vor conține modalități de finanțare și realizare a investițiilor cu luarea în considerare a planurilor de organizare și amenajare a teritoriului, în condițiile respectării întocmai a cerințelor legale privind protecția mediului;

 • h) sa organizeze supravegherea stricta a modului de funcționare a rețelelor de transport/distribuție energie termica și sa prevină sustragerile de energie termica, deteriorarea rețelelor, racordarea și/sau bransarea clandestina la acestea;

 • i) sa pună la dispoziție autorității administrației publice locale și A.N.R.S.C. informații privind activitatea de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, la cererea acestora;

 • j) sa păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale obținute în cursul activității;

 • k) sa racordeze/branseze la rețelele de distribuție aflate în administrarea sa, în condițiile legii, nediscriminatoriu, oricare solicitant din zona de operare, persoana fizica sau juridică, prin intermediul unei instalații prevăzute cu sisteme de măsurare-înregistrare a energiei termice furnizate/consumate și cu dispozitive de reglare a debitului;

 • l) să efectueze revizia și reglarea periodică a instalațiilor de încălzire și de alimentare cu apa calda de consum până la punctul de delimitare;

 • m) sa acționeze pentru depistarea pierderilor de căldură prin transfer termic și prin pierderi masice de agent termic din rețelele de distribuție a energiei termice și, cu precădere, pentru remedierea defectiunilor și a avariilor;

 • n) să asigure achiziționarea, instalarea, exploatarea, întreținerea periodică și verificarea metrologica a sistemelor proprii de înregistrare-măsurare a energiei termice furnizate utilizatorilor, potrivit reglementărilor în vigoare;

 • o) să monitorizeze și sa evalueze starea tehnica și siguranța în funcționare a instalațiilor aflate în gestiunea și administrarea sa, precum și a indicatorilor specificati în reglementările tehnice în vigoare și în Regulamentul Serviciului;

 • p) sa anunțe utilizatorii afectați de limitarile sau întreruperile planificate, în modul stabilit prin contracte, și sa comunice durata planificata pentru întreruperile necesare executării unor lucrări de întreținere și reparații;

 • q) să asigure instruirea profesională și specializarea personalului propriu;

 • r) sa păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale obținute în cursul desfășurării activității;

 • s) să asigure furnizarea continua a energiei termice către următoarele instituții publice:

 • - spitale;

 • - policlinici;

 • - stații de salvare;

 • - cămine de bătrâni;

 • - leagane de copii;

 • - grădinițe;

 • - crese;

 • - cămine pentru persoane cu handicap;

 • - centre de resocializare minori;

 • - școli;

 • - alte obiective de interes social deosebit aflate în administrarea autorității administrației publice locale și stabilite de aceasta.

Art. 192. Operatorul serviciului răspunde pentru toate daunele provocate utilizatorilor din culpa sa, în condițiile stabilite prin contract, și, în special, dacă:

 • a) nu începe furnizarea energiei termice la termenul contractat sau nu livreaza energia termica în condițiile stabilite în contract;

 • b) nu anunta utilizatorul din timp cu privire la limitarile sau la întreruperile programate pentru lucrările planificate;

 • c) după sistarea furnizarii energiei termice cerută de utilizator nu reia furnizarea în prima zi lucrătoare după primirea în scris a înștiințării privind încetarea motivului sistării;

 • d) nu respecta parametrii de calitate contractati pentru energia termica furnizată, sau pentru regimul chimic al agentului termic.

Art. 193.  Drepturile principale ale Operatorului serviciului sunt:

 • a) sa desfășoare activități comerciale legate de vânzarea-cumpărarea energiei termice prin exploatarea SACET;

 • b) să solicite stabilirea și/sau ajustarea nivelului tarifelor și sa încaseze contravaloarea energiei termice vândute;

 • c) sa avizeze realizarea unui nou racord sau modificarea unui racord existent, dacă în urma realizării unei analize de specialitate rezultă ca operațiunea este posibila din punct de vedere tehnic;

 • d) sa stabilească condițiile tehnice de racordare/bransare a utilizatorilor la instalațiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare și a reglementărilor emise sau aprobate de autoritatea naționala de reglementare competența;

 • e) sa intrerupa, total sau parțial, funcționarea rețelei de distribuție pe durata strict necesară executării lucrărilor de întreținere și de reparații programate, cu anunțarea prealabilă a producătorului și a utilizatorilor;

 • f) sa intrerupa sau sa limiteze transportul și/sau distribuția energiei termice, în condițiile în care sunt periclitate siguranța și integritatea rețelelor de transport/distribuție energie termica;

 • g) sa utilizeze terenurile și alte bunuri aflate în proprietatea unui terț, cu respectarea prevederilor legale, pentru a asigura funcționarea normală a instalațiilor pe care le administrează și le exploatează;

 • h) să aibă culoar de trecere pentru conductele de transport/distribuție a energiei termice între unitatea de producție și utilizatori și să aibă drept de servitute în condițiile legii;

 • i) sa supravegheze și sa prevină sustragerea de energie termica, racordurile sau bransarile clandestine și/sau deteriorările rețelelor de transport energie termica;

 • j) sa folosească cu titlu gratuit, cu acordul autorităților administrației publice locale și cu respectarea condițiilor legale, terenurile aparținând domeniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale pentru realizarea unor lucrări de întreținere și reparații pe care le executa la construcțiile și instalațiile de distribuție;

 • k) să aibă acces, în condițiile legii, la instalațiile de consum ale utilizatorului, conform contractelor de furnizare, ori de câte ori este necesară intervenția la acestea;

 • l) sa furnizeze energia termica în regim de limitare, asigurând puterea termica minima tehnologic în cazul nerespectării clauzelor contractuale, inclusiv în perioada de încălzire;

 • m) sa intrerupa furnizarea energiei termice în cazul nerespectării clauzelor contractuale, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare;

n) sa presteze activități de informare, consultanța, finanțare sau să execute lucrări de reparații și reabilitări la instalațiile utilizatorilor, în condițiile convenite cu aceștia, în scopul creșterii eficientei și utilizării rationale a energiei termice;

o) să solicite daune/despăgubiri în situația în care constata ca pe amplasamentul rețelelor de transport/distribuție sau în zonele de protecție s-au realizat, fără avizul operatorului serviciului, instalații/clădiri/împrejmuiri s.a.

Art. 194. Operatorul serviciului au dreptul sa limiteze sau sa intrerupa, pentru un grup cat mai restrâns de utilizatori și pe o durată cat mai scurta, furnizarea energiei termice în următoarele situații:

 • a) când este periclitata viața sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

 • b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul energetic urban; c) pentru executarea unor manevre și lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi.

Art. 195. Operatorul serviciului stabilește programul lucrărilor de reparații și mentenanta planificate la rețelele termice și la instalațiile de distribuție/furnizare; realizarea lucrărilor se va programa, de regula, în sezonul cald astfel încât după începerea sezonului de încălzire să se asigure continuitatea serviciului.

CAPITOLUL 4 - Măsurarea energiei termice

SECȚIUNEA 4.1 - Dispoziții generale

Art. 196. Măsurarea, obligațiile și principiile de măsurare a energiei termice produse și livrate în SACET trebuie să respecte prevederile prezentului Regulament al Serviciului astfel încât regulile stabilite să conducă la: a) măsurarea corectă a energiei termice;

 • b) crearea premiselor pentru facturarea corectă a consumului de energie termică;

 • c) asigurarea posibilității de a verifica permanent calitatea serviciului de producere a energiei termice;

 • d) asigurarea transparenței în ceea ce privește cantitatea de energie termică livrată;

 • e) eliminarea oricărei discriminări între consumatori;

 • f) eficientizarea utilizării energiei termice;

 • g) alinierea la practicile Uniunii Europene în acest domeniu.

Art. 197. Regulile de măsurare a energiei termice se aplică pentru:

 • a) măsurarea energiei termice livrate în rețelele termice de transport/distribuție de către producătorii de energie termica;

 • b) măsurarea energiei termice livrate, în punctul de separație, dintre rețelele termice de transport și rețelele termice de distribuție;

 • c) măsurarea energiei termice furnizate utilizatorilor, persoane fizice și/sau juridice.

Art. 198. Măsurarea energiei termice transmise sub forma de apa fierbinte, apa calda sau abur se face cu contoare/grupuri de măsurare a energiei termice care îndeplinesc următoarele cerințe:

 • a) sunt alese și montate în baza unei documentații avizate de către operatorul serviciului, după caz, care conține:

 • - proiectul de montaj, întocmit de agenți economici autorizați, în conformitate cu instrucțiunile fabricantului;

 • - documentația stabilită de Biroul Roman de Metrologie Legală;

 • b) sunt montate de către unități autorizate de Biroul Roman de Metrologie Legală.

Art. 199. Soluțiile de măsurare a energiei termice trebuie aplicate astfel încât:

 • a) sa nu introducă erori de metoda;

 • b) sa înregistreze energia pentru fiecare utilizator sau, acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic, pe grupuri cat mai mici de utilizatori;

 • c) sa nu se înregistreze la utilizatori pierderile de energie termica și agent termic din rețelele termice de transport/distribuție;

 • d) sa furnizeze date pentru calculul energiei termice livrate suplimentar, aferentă pierderilor de agent termic;

 • e) sa nu se înregistreze la utilizatori energia termica aferentă recircularilor sau retururilor de agent termic;

 • f) să asigure utilizarea aparatelor și grupurilor de măsurare a energiei termice în condițiile prevăzute de fabricantul acestora și în conformitate cu normele metrologice și reglementările în vigoare;

 • g) sa nu afecteze buna funcționare a instalațiilor și parametrii de furnizare.

Art. 200. Energia termica se măsoară pentru fiecare agent termic la:

 • a) interfata dintre instalațiile producătorului și rețeaua termica de transport;

 • b) interfata dintre rețeaua termica de transport și cea de distribuție;

 • c) interfata dintre rețeaua termica de distribuție și instalațiile utilizatorului.

Art. 201.  (1) Obligativitatea de montare a contoarelor/grupurilor de măsurare aparține celui care

vinde energia termica.

 • (2) În cazul subconsumatorilor, energia termica se măsoară la interfata dintre instalațiile acestora și cele ale consumatorilor principali la care sunt racordati.

Art. 202.  (1) Este obligatorie montarea grupurilor de măsurare a energiei termice în punctele de

delimitare/separare a instalațiilor din punctul de vedere al proprietății sau al dreptului de administrare ori în alte puncte, convenite între părțile contractante.

 • (2) Grupurile de măsurare a energiei termice, montate în punctul de delimitare/separare a instalațiilor din punctul de vedere al proprietății, sau al dreptului de administrare, ori în alte puncte convenite între părțile contractante și fac parte din rețelele termice ale SACET.

 • (3) Achiziționarea și montarea grupurilor de măsurare a energiei termice în vederea contorizarii la nivel de bransament termic într-un SACET revin autorităților administrației publice locale.

 • (4) Se interzice orice intervenție neautorizata asupra grupurilor de măsurare a energiei termice.

SECȚIUNEA 4.2 - Măsurarea energiei termice pe rețelele termice

Art. 203. Măsurarea energiei termice livrate sub forma de apa fierbinte/calda se va face în fiecare punct de delimitare, pe toate ramurile.

Art. 204. Măsurarea energiei termice livrate utilizatorilor sub forma de apa fierbinte, respectiv apa calda pentru încălzire, se va face cu contoare de energie termica având traductorul de debit amplasat pe tur și o pereche de sonde de temperatura, amplasate una pe tur și cealaltă pe retur. În instalațiile producătorului sonda de temperatura de pe retur va fi amplasata:

 • a) în amonte de punctul de intrare a apei de adaos, dacă pentru prepararea apei de adaos se consuma energie termica. În acest caz se va măsura și energia termica aferentă preparării apei de adaos;

 • b) în aval de punctul de intrare a apei de adaos, dacă pentru prepararea apei de adaos nu se consuma energie termica.

Art. 205. În centralele termice și în stațiile termice, măsurarea energiei termice utilizate pentru prepararea agentului termic din circuitul de încălzire se realizează cu contoare de energie termica având traductorul de debit amplasat pe tur și o pereche de sonde de temperatura, amplasate una pe tur și cea de-a doua pe retur, în aval de punctul de injecție a apei de adaos. Se vor măsura, de asemenea:

 • a) cantitatea apei de adaos în circuitul de încălzire;

 • b) presiunea și temperatura apei calde livrate;

 • c) temperatura agentului termic returnat;

 • d) calitatea apei de adaos și a agentului termic returnat.

Art. 206. În centralele termice și în stațiile termice, măsurarea energiei termice utilizate pentru prepararea apei calde de consum se face cu contoare de energie termica montate în funcție de posibilitățile tehnice și de punctul de injecție a apei din circuitul de recirculare într-una din următoarele soluții:

 • a) Se monteaza doua contoare de energie termica, astfel:

 • - un contor de energie termica, având traductorul de debit montat pe conducta de intrare a apei reci în instalatie, iar sondele de temperatura amplasate: una pe conducta de apa rece, la intrarea în instalatie, iar cea de-a doua pe conducta de apa calda de consum, la ieșirea din instalatia de preparare a acesteia. În cazul instalațiilor de preparare într-o singura treapta, la care apa recirculata se injecteaza înainte de treapta I, prima sonda de temperatura se monteaza în amonte de punctul de injecție a apei recirculate în circuitul de apa rece;

 • - un contor de energie termica, având traductorul de debit montat pe conducta de apa recirculata, iar sondele de temperatura amplasate: una pe conducta de apa recirculata, la intrarea în instalatie, iar cea de-a doua pe conducta de apa calda de consum, la ieșirea din instalatia de preparare a acesteia.

 • b) Se monteaza doua contoare de energie termica, astfel:

 • - un contor de energie termica, având traductorul de debit amplasat pe conducta de ieșire a apei calde din instalatia de preparare a apei calde de consum, iar sondele de temperatura amplasate: una pe conducta de apa calda de consum, la ieșirea din instalatia de preparare, iar cea de-a doua pe conducta de intrare a apei reci. În cazul instalațiilor de preparare într-o singura treapta, la care apa recirculata se injecteaza înainte de treapta I, prima sonda de temperatura se monteaza în amonte de punctul de injecție a apei recirculate în circuitul de apa rece;

 • - un contor de energie termica, având traductorul de debit amplasat pe conducta de apa recirculata, iar sondele de temperatura amplasate: una pe conducta de apa recirculata, la intrarea în instalatie, iar cea de-a doua pe conducta de intrare a apei reci.

Art. 207.  (1) Se vor măsura, de asemenea, cantitatea de apa rece la intrarea în instalatia de

preparare, precum și presiunea și temperatura apei calde de consum livrate.

 • (2) Pe fiecare ramura de ieșire se vor prevedea puncte pentru prelevarea apei calde de consum în vederea determinării potabilitatii acesteia.

Art. 208.  (1) Pentru apa calda de consum măsurarea energiei termice la utilizatori se va face

folosindu-se contoare de energie termica.

 • (2) Contoarele de energie termica vor avea traductorul de debit și una din sondele de temperatura amplasate pe conducta de apa calda de consum, pe racordul de alimentare al utilizatorului (astfel încât traductorul de debit sa masoare numai debitul efectiv consumat). Determinarea celei de-a doua temperaturi se face:

 • a) prin montarea unei sonde de temperatura, plasata pe conducta de apa rece, într-o zona în care circulația apei este asigurata în permanenta;

 • b) presetarea în calculator (integrator de putere termica) a unei valori a temperaturii apei reci, care va fi stabilită și modificată periodic conform unei metodologii convenite între părți, prin contract, dacă nu se poate asigura o măsurătoare corecta a temperaturii apei reci, sau dacă se constată că aceasta diferă cu mai mult de ±2 K față de temperatura apei reci utilizate pentru prepararea apei calde de consum în instalatie. În acest caz se va presta aceeași valoare pentru toți consumatorii alimentati de un furnizor, utilizându-se aceeași sursa de apa rece.

Art. 209. Energia termica consumată pentru prepararea apei de adaos, acolo unde este cazul, se va determina prin măsurare directa, cu contoare de energie termica având traductorul de debit amplasat pe racordul de injecție a apei de adaos în conducta de retur și o pereche de sonde de temperatura, amplasate: una pe conducta de retur, în amonte de punctul de amestec cu apa de adaos, cea de-a doua pe conducta de apa de adaos.

Art. 210.  (1) Pentru controlul pierderilor de agent termic, la interfata dintre instalațiile

producătorilor și rețeaua termica de transport și la interfata dintre rețeaua termica de transport și cea de distribuție se vor măsura debitul și cantitatea de agent termic de pe retur, cu ajutorul unor traductori de debit care să facă corecția cu diferența dintre densitatea agentului termic pe tur și retur.

 • (2) În cazul în care nu se poate monta un astfel de traductor de debit, calculatorul contorului de energie termica montat pe circuitul de tur va fi de tipul cu doua intrari de debit, iar pe circuitul de retur se va monta un traductor de debit identic ca tip cu cel montat pe circuitul de tur și cu o calibrare apropiată de acesta.

Art. 211. Toate contoarele de energie termica amplasate pe o ramura a rețelei termice vor avea aceeași clasa de exactitate, în toate punctele de delimitare fiind în concordanta cu prevederile metrologice, iar pentru rețelele termice de apa fierbinte/apa calda se vor utiliza contoare de energie termica și traductoare de debit cu clasa de exactitate 2.

Art. 212. Calitatea chimica a apei fierbinti/calde pe tur și retur va fi urmărită la interfața dintre instalațiile de producere și rețeaua termica de transport, la interfata dintre rețeaua termica de transport/distribuție și utilizatorii industriali și la ieșirea din stațiile termice.

Art. 213. La interfata dintre instalațiile de producere și rețelele termice de transport se măsoară: a) energia termica livrata;

 • b) debitul și cantitatea de agent termic livrat și returnat;

 • c) presiunea și temperatura agentului termic livrat, precum și temperatura agentului termic returnat (acești parametri pot fi înregistrați grafic sau digital);

 • d) debitul de apa de adaos;

 • e) energia termica necesară pentru prepararea apei de adaos, acolo unde este cazul.

Art. 214. La interfata dintre rețelele termice de transport și cele de distribuție se măsoară:

 • a) energia termica livrata;

 • b) debitul și cantitatea de agent termic livrat și returnat;

 • c) presiunea și temperatura agentului termic livrat, precum și temperatura agentului termic returnat (acești parametri pot fi înregistrați grafic sau digital).

Art. 215.  (1) Măsurarea energiei termice la interfata dintre rețelele termice de distribuție și

instalațiile utilizatorilor de tip urban în cazul condominiilor având distribuția pe verticala se va face pe întreaga clădire, pe circuitul de încălzire, respectiv pe circuitul de apa calda de consum.

 • (2) Acolo unde condițiile tehnologice permit (exista bransamente pentru părți de clădire atât pentru circuitul de încălzire, cat și pentru apa calda de consum), se poate face măsurarea energiei termice pe părți ale condominiului.

 • (3) Pentru fiecare utilizator sau grup de utilizatori prevăzuți la alin. (1) și (2), măsurarea energiei termice se va face astfel:

 • a) dacă utilizatorul este alimentat prin circuite separate de încălzire, respectiv de apa calda de consum, se va utiliza câte un contor de energie termica pentru fiecare circuit în parte;

 • b) dacă utilizatorul este alimentat în sistem bitubular, având punct termic local pentru producerea locală a apei calde de consum și a agentului termic pentru încălzire, se va utiliza un singur contor de energie termica, ce va inregistra consumul total.

 • (4) La utilizatorii care se găsesc în situația alin. (3) lit. b) se va utiliza un contor de energie termica pe circuitul de apa calda de consum.

CAPITOLUL 5 - Utilizatorii energiei termice

SECȚIUNEA 5.1 - Dispoziții generale

Art. 216.  (1) Bransamentele până la punctele de delimitare/separare, inclusiv echipamentele de

măsurare-înregistrare a energiei termice montate la interfata dintre rețelele publice de transport și/sau distribuție și instalațiile utilizatorilor, fac parte, împreună cu rețelele publice de transport și distribuție, din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, iar Operatorul serviciului este obligat să le întrețină, să le verifice metrologic și să le înlocuiască ori de câte ori este nevoie, pe cheltuiala lor.

 • (2) Rețelele de transport și distribuție care alimentează mai mulți utilizatori aparțin proprietății publice a unităților administrativ-teritoriale, chiar dacă sunt amplasate în subsoluri tehnice ale unor imobile sau pe terenuri proprietate a unor utilizatori. Deținătorii imobilelor sau ai terenurilor prin care trec aceste rețele sunt obligați sa păstreze integritatea acestora și să permită furnizorului executarea lucrărilor de întreținere, reparații și înlocuirea conductelor, având dreptul la despăgubiri în cazul provocarii unor pagube.

Art. 217.  (1) Dreptul de acces și utilizare a serviciului de alimentare cu energie termica este

garantat tuturor utilizatorilor.

 • (2) Fiecare utilizator trebuie să aibă un bransament termic.

 • (3) Pentru utilizatorii de tip urban care locuiesc în condominiu de tipul bloc de locuințe cu mai multe scări sau tronsoane, racordul termic va fi individual pentru fiecare scara sau tronson în parte.

 • (4) Prin excepție de la alin. (3), la blocurile deja construite sau în curs de construire la data intrării în vigoare a prezentului Regulament al Serviciului, în cazul în care instalațiile interioare de apa calda de consum sau instalațiile interioare de încălzire sunt comune sau au părți comune pentru toate scarile sau tronsoanele condominiului, bransamentul termic poate fi comun pentru întreg condominiul.

 • (5) În situațiile prevăzute la alin. (4), la solicitarea asociațiilor de proprietari/locatari de a avea câte un bransament termic pentru fiecare scara sau tronson a/al condominiului, furnizorul serviciilor de distribuție a energiei termice este obligat sa dea curs solicitarii numai pe baza unei documentații depuse de utilizator împreună cu solicitarea, documentație care va conține: condițiile tehnice de realizare, modificările necesare și costurile aferente realizării. Documentația se va întocmi de un agent economic autorizat în proiectarea sistemelor și rețelelor interioare de alimentare cu apa calda de consum și de încălzire. Cheltuielile necesare realizării lucrărilor de bransare/racordare și contorizare vor fi suportate de solicitant.

Art. 218.  (1) Utilizatorii pot avea unul sau mai multe locuri de consum.

 • (2) Prevederile prezentului Regulament al Serviciului se aplică în raport cu fiecare loc de consum luat separat.

 • (3) Utilizatorii care au atât consum tehnologic, cat și consum pentru încălzire și/sau apa calda de consum se încadrează în categoria utilizatorilor de tip industrial, de tip agricol sau utilizatori comerciali.

 • (4) În cazul în care încălzirea spațiului de lucru este impusa și de condițiile în care trebuie să se desfășoare procesul tehnologic, consumul respectiv de energie termica se considera ca se realizează în scopuri tehnologice.

Art. 219. Proiectarea, executarea și receptionarea instalațiilor de alimentare și utilizare a energiei termice, racordate la sistemul energetic de interes local, precum și exploatarea, întreținerea, repararea, extinderea sau modificarea instalațiilor și a destinației energiei termice consumate se vor efectua în conformitate cu prescripțiile, normativele și reglementările în vigoare.

Art. 220. Toți utilizatorii de energie termica au obligația de a obține, înainte de a începe proiectarea instalației de utilizare, avizul de racordare de la Operatorul serviciului.

Art. 221. (1) Pentru executarea instalațiilor de utilizare a energiei termice destinate unor utilizatori noi sau dezvoltării celor existente este necesar ca, în afară de celelalte avize legale, să se obțină, în prealabil, avizul de racordare, în conformitate cu prevederile Art. 220.

 • (2) Avizul își pierde valabilitatea după 1 an de la emitere, dacă execuția nu a început în acest interval de timp.

Art. 222.  (1) Soluția de alimentare cu energie termica se stabilește de Operatorul serviciului pe

baza studiilor elaborate la comanda acestuia, iar soluția stabilită se precizează în avizul de racordare.

 • (2) Soluția precizată este obligatorie în proiectare, execuție și exploatare. Pentru marii consumatori, aceasta soluție trebuie să asigure posibilitatea limitării consumului de energie termica în situații de indisponibilitati în instalații.

Art. 223.  (1) Proiectarea și executarea racordurilor și branșamentelor termice se fac de către

proiectanți și executanți de specialitate autorizați conform prevederilor legale, care au obligația să respecte prescripțiile și normativele tehnice în vigoare.

 • (2) Cheltuielile pentru eventualele amenajări sau dezvoltări speciale ale instalațiilor de alimentare, cerute de utilizatori, revin în sarcina acestora.

Art. 224. (1) Înainte de a trece la executarea lucrărilor unor instalații termice de utilizare, utilizatorul este obligat să prezinte Operatorului serviciului, spre avizare, dosarul instalației; un exemplar al dosarului instalației rămâne la Operatorul serviciului.

 • (2) Dosarul instalației va fi actualizat de către utilizator și va cuprinde:

 • a) memoriul justificativ;

 • b) copie după avizul de racordare;

 • c) schema termica în detaliu a circuitului cu agent primar și schemele de principiu ale circuitelor cu agent secundar, indicarea aparatelor de măsura și control, a automatizarilor și protectiilor;

 • d) tabel cu caracteristicile receptoarelor termice;

 • e) graficele de consum;

 • f) exigențele proceselor tehnologice privind alimentarea cu energie termica.

 • (3) Punerea în funcțiune a instalațiilor exploatate de utilizatori se face numai după avizarea dosarului instalației, executarea probelor prevăzute de normativele tehnice în vigoare, precum și a celor solicitate suplimentar de Operatorul serviciului.

 • (4) Bransarea la rețelele de distribuție se va face în prezenta Operatorul serviciului sau în prezenta deținătorului instalațiilor și numai după ce s-a încheiat actul de recepție a branșamentului și a instalațiilor de utilizare.

 • (5) Alimentarea cu energie termica a utilizatorului va începe numai după încheierea contractului de furnizare.

Art. 225.  (1) Operatorul serviciului va încheia convenții de exploatare cu marii consumatori,

care să cuprindă obligații reciproce cu privire la executarea manevrelor, exploatarea și întreținerea instalațiilor termice și urmărirea regimurilor de consum. Convenția face parte integrantă din contract, iar prevederile cuprinse în aceasta trebuie respectate de ambele părți.

 • (2) Operatorul serviciului și utilizatorul răspund de exploatarea economică și în condiții de protecție a mediului a instalațiilor termice din administrarea și exploatarea lor, având obligația sa ia măsurile necesare pentru întreținerea și păstrarea în bune condiții a izolatiei termice a conductelor și instalațiilor, menținerea în buna stare de funcționare a dispozitivelor de reglaj automat, eliminarea pierderilor prin neetanseitati, precum și de reglarea corecta a parametrilor agenților termici.

 • (3) Utilizatorii sunt obligați sa păstreze în buna stare utilajul/instalatia aparținând operatorului serviciului, care se afla în incinta lor, fiindu-le interzis să facă vreo intervenție asupra acestuia.

 • (4) Lucrările de revizii și reparații la instalațiile de alimentare, exploatate de operatorul serviciului, precum și la instalațiile utilizatorului, în cazul în care prin aceasta este influentat regimul de funcționare al sistemului, inclusiv durata acestora, se stabilesc de comun acord de părțile contractante.

 • (5) Operatorul serviciului este obligat sa anunțe în scris utilizatorul, altul decât cel de tip urban, cu 10 zile lucrătoare înainte, despre necesitatea efectuării lucrărilor de reparații necuprinse în programul inițial, cu precizarea graficului de execuție a acestora, pentru a se stabili de comun acord data și durata intreruperilor respective.

 • (6) Dacă în 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării părțile nu cad de acord, iar urgenta lucrărilor impune oprirea furnizarii energiei termice, furnizorul stabilește data și ora întreruperii, pe care le aduce la cunoștința utilizatorului, împreună cu motivatiile necesare, cu cel puțin 24 de ore înainte de a trece la aplicare.

Art. 226. Utilizatorii, consumatori de energie termica, au obligația de a permite accesul delegatului împuternicit al Operatorul serviciului la echipamentele de măsurare, când acestea se afla montate în incinta sa, precum și la instalațiile de consum, pentru controlul acestora, numai în prezenta sa.

Art. 227. Deconectarile individuale ale unor apartamente situate în imobile de locuit tip bloc -condominii, alimentate cu energie termica din sistemul energetic de interes local, indiferent de cauze, se pot realiza în următoarele condiții cumulative:

 • a) să se modifice contractul de furnizare al energiei termice, prin act adițional, la solicitarea reprezentantului legal al asociației de proprietari/locatari, ca urmare a modificării puterii termice instalate în condominiu, cu acordul Operatorului serviciului;

 • b) sa existe acceptul scris al proprietarilor spațiilor cu destinație de locuinta sau cu alta destinație cu care cel care dorește debransarea are pereți comuni sau planșee comune, din care să rezulte ca sunt de acord cu debransarea și cunosc influentele debransarii asupra condițiilor de confort și de mediu din spațiile pe care le dețin în proprietate;

 • c) sa existe documentația tehnica prevăzută la Art. 235. lit. g);

 • d) solicitantul să aibă montat aparat de măsurare a debitului de gaze naturale pe care le consuma, în cazul în care continua sa folosească spațiul pe care îl are în proprietate, după debransare.

Art. 228. În situația în care deconectarea se face cu intenția înlocuirii sistemului de încălzire centralizat cu un alt sistem de încălzire individual, modificarea sistemului de încălzire individual se va face numai cu autorizație de construire, obținută în condițiile legii, care va tine cont de modul individual de evacuare a gazelor de ardere, astfel încât condițiile de mediu din imediata vecinătate sa nu fie influentate și să fie respectat principiul de asigurare a unui mediu curat pentru vecini.

Art. 229. Operatorul serviciului are obligația de a verifica îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 246 și 247 înainte de a emite avizul de deconectare.

 • (2) În cazul în care deconectarea se face fără îndeplinirea condițiilor legale, Operatorul serviciului este îndreptățit să aplice penalizări la factura, reprezentând cheltuielile suplimentare de exploatare datorate deconectarii.

Art. 230. Deconectarile individuale nu se pot executa în acele condominii în care nu s-au produs deconectari anterioare intrării în vigoare a prezentului Regulament al Serviciului.

Art. 231. Debransarea totală a instalațiilor interioare de încălzire și/sau pentru apa calda de consum ale unui utilizator tip condominiu se va face în următoarele condiții cumulative:

 • a) condominiul sa nu se afle în zona unitară de încălzire pentru care autoritatea administrației publice locale a stabilit ca încălzirea se realizează exclusiv în sistem centralizat;

 • b) acordul scris al asociației de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale;

 • c) anunțarea Operatorului serviciului și a autorității administrației publice locale cu 30 de zile calendaristice înainte de debransare.

Art. 232. Deconectarea unui consumator de energie termica dintr-un condominiu este interzisă în următoarele situații:

 • a) se intenționează deconectarea numai a unor corpuri de încălzire din cadrul spațiului cu destinație de locuinta și nu sunt montate repartitoare de costuri;

 • b) deconectarea totală fără asigurarea încălzirii spațiului cu destinație de locuinta sau alta destinație cu o sursa alternativa de producere a energiei termice.

Art. 233.  (1) Deconectarea corpurilor de încălzire aflate în părțile comune se poate realiza numai

pe baza hotărârii adunării generale a asociației de proprietari/locatari și cu acordul proprietarilor direct afectați.

 • (2) În procesul-verbal al adunării generale se va consemna faptul ca aceștia au înțeles ca deconectarea corpurilor de încălzire conduce la scăderea confortului termic în acel apartament, iar costurile de încălzire pentru apartament vor crește.

 • (3) Proprietarii direct afectați sunt:

 • a) proprietarii apartamentelor care au pereții comuni cu casa scării în zona de intrare în condominiu sau la fiecare etaj;

 • b) proprietarii care au pereți comuni cu uscatoriile sau spălătoriile în care sunt montate, conform proiectului, corpuri de încălzire.

SECȚIUNEA 5.2. - Drepturile și îndatoririle utilizatorilor

Art. 234. Utilizatorii de energie termica au următoarele drepturi:

 • a) sa preia energia termica din instalațiile de transport sau distribuție, după caz, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;

 • b) să aibă acces la grupurile de măsurare a energiei termice utilizate pentru facturare, chiar dacă acestea se afla în incinta Operatorului serviciului, în prezenta împuternicitului acestuia;

 • c) sa racordeze la instalațiile proprii, în condițiile legii, alți utilizatori de energie termica, denumiți subconsumatori; racordarea se poate face numai cu acordul prealabil, scris, al furnizorului;

 • d) să solicite Operatorului serviciului remedierea defectiunilor și a deranjamentelor survenite la instalațiile de distribuție;

 • e) să solicite rezilierea contractului, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice, cu condiția achitării tuturor obligațiilor de plată.

 • f) sa recupereze de la Operatorul serviciului daunele dovedite a fi din vina acestuia;

 • g) de a fi anuntat despre întreruperea furnizarii de energie termica, conform prevederilor prezentului Regulament al Serviciului;

 • h) sa sesizeze autorităților administrației publice locale și autorității de reglementare competente orice deficiente constatate în sfera serviciilor de utilități publice și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciilor;

 • i) de a avea acces ori de a primi, la cerere, informații cu privire la structura costurilor/tarifelor percepute de Operatorul serviciului.

Art. 235. Utilizatorii de energie termica au următoarele obligații:

 • a) sa achite integral și la termen facturile emise de Operatorul serviciului, eventualele corectii sau regularizări ale acestora urmând să fie efectuate ulterior;

 • b) sa comunice în scris Operatorului serviciului orice modificare a condițiilor care au fost avute în vedere la întocmirea contractului de furnizare, în special în ceea ce privește modificările suprafețelor de încălzire;

 • c) să respecte normele și prescripțiile tehnice în vigoare, în vederea eliminării efectelor negative asupra calității energiei termice furnizate;

 • d) sa exploateze și sa întrețină instalațiile proprii pentru asigurarea utilizării eficiente a energiei termice;

 • e) sa suporte în totalitate consecințele care îi afectează pe subconsumatori, determinate de restrictionarea sau întreruperea furnizarii energiei termice către aceștia, ca urmare a nerespectării prevederilor contractuale, inclusiv în cazul neplatii energiei termice;

 • f) să permită Operatorului serviciului, la solicitarea acestuia, întreruperea programata a alimentarii cu energie termica pentru întreținere, revizii și reparații executate la instalațiile acestuia;

 • g) sa nu modifice instalațiile de încălzire centrala, aferente unui imobil condominial, decât în baza unei documentații tehnice care reconsidera ansamblul instalațiilor termice, aprobată de către furnizor;

 • h) sa suporte costul remedierilor și a pagubelor produse Operatorului serviciului și altor utilizatori, inclusiv ca urmare a nelivrarii energiei termice atunci când s-au produs defectiuni datorate culpei sale;

 • i) să permită accesul Operatorului serviciului la instalațiile de utilizare a energiei termice aflate în folosință sau pe proprietatea sa, pentru verificarea funcționarii și integrității acestora ori pentru debransarea/deconectarea instalațiilor în caz de neplata sau avarie;

 • j) sa nu folosească agentul termic pentru încălzire în alte scopuri decât cele prevăzute în contract;

 • k) sa nu execute lucrări de reparatie capitala a instalațiilor de încălzire centrala sau modificarea acestora fără documentație tehnica legal aprobată;

 • l) sa nu goleasca instalațiile în vederea executării unor modificări sau reparații fără acceptul furnizorului, decât în caz de avarii;

 • m) să se îngrijească de umplerea instalațiilor imediat după terminarea reparațiilor;

n) sa nu consume energie termica ocolind sau afectand mijloacele de măsura;

 • o) sa suporte cheltuielile de verificare, montare și demontare a contorului de energie termica, dacă a solicitat verificarea acestuia în interiorul termenului de valabilitate a verificării metrologice, iar sesizarea s-a dovedit a fi neîntemeiată;

 • p) sa suporte costurile aferente umplerii instalațiilor cu apa tratata, dacă acestea au fost golite din vina sa exclusiva;

 • q) sa returneze întreaga cantitate de agent termic intrata în instalațiile sale de utilizare, operatorulul serviciului fiind în drept de a percepe penalizări la contract și de a solicita recuperarea prejudiciului cauzat.

 • r) sa suporte costurile necesare repunerii în funcțiune a contoarelor de energie termica predate de furnizor cu proces-verbal de custodie, în cazul în care acesta se deteriorează ca urmare a unor intervenții neautorizate.

CAPITOLUL 6 - Stabilirea și facturarea consumurilor de energie termica pentru încălzire și apa calda de consum

SECȚIUNEA 6.1. - Dispoziții generale

Art. 236. Operatorul serviciului va întocmi proceduri proprii pentru stabilirea și facturarea consumurilor de energie termica și apa calda de consum.

Art. 237. Pentru organizarea procesului de stabilire și facturare a consumurilor de energie termica, Operatorul serviciului va defini:

 • a) activitățile principale presupuse de acest proces;

 • b) fluxul informațional aferent activităților precizate la lit. a);

 • c) responsabilitățile compartimentelor implicate în realizarea activităților respective.

Art. 238. Pe baza elementelor definite la Art. 237. , Operatorul serviciului va întocmi și va include în procedura proprie prezentarea schematica a procesului de stabilire și facturare a consumurilor de energie termica.

Art. 239. Operatorul serviciului va identifica tipurile de utilizatori cărora le asigura alimentarea cu energie termica și apa calda de consum.

Art. 240. Stabilirea consumurilor de energie termica în vederea facturarii la utilizatori se efectuează pe baza aparaturii de măsurare instalate la aceștia.

Art. 241.       (1) Facturarea consumurilor de energie termica se va face lunar, iar perioada de

facturare va fi esalonata astfel încât factura să se emita până în data de 15 a lunii pentru consumul lunii anterioare. Operatorul serviciului va defini în procedura proprie modul de stabilire și data de facturare pentru fiecare statie/centrala termica în intervalul de timp respectiv. Perioada de facturare face parte din datele obligatorii care vor fi precizate în procesele-verbale încheiate cu ocazia citirii contoarelor.

 • (2) Prin excepție de la alin. (1), în perioada de încălzire datele de emitere ale facturilor vor fi în conformitate cu legislația care reglementează acordarea ajutoarelor pentru încălzire.

Art. 242.  (1) În cazul în care citirea grupurilor de măsura nu se face de la distanta, Operatorul

serviciului este obligat sa comunice în scris delegaților împuterniciți ai utilizatorilor data și intervalul orar la care se vor efectua citirile aparaturii de măsurare utilizate pentru stabilirea și facturarea consumurilor. Orice abatere de la data și ora stabilită va fi comunicată acestora, în timp util.

 • (2) În cazul utilizatorilor contorizati, la care citirea contoarelor de energie termica presupune accesul într-o incinta aparținând utilizatorului, furnizorul va conveni cu acesta condițiile de acces.

Art. 243.  (1) Atât la demontarea pentru reparare sau verificare metrologica periodică, cat și la

reinstalarea aparaturii de măsurare precizate mai jos, Operatorul serviciului trebuie să anunțe delegații împuterniciți ai utilizatorilor în vederea verificării integrității sigiliilor metrologice și a celor aplicate la instalare, înaintea demontarii aparaturii, și, respectiv, sa asiste la operațiunea de sigilare la instalare a aparaturii.

 • (2) Prevederile alin. (1) se aplică oricărui contor de energie termica ori contor de apa de adaos instalat în statia/centrala termica sau în instalațiile utilizatorilor și utilizat pentru stabilirea consumurilor ce urmează a fi facturate utilizatorilor.

 • (3) În procesul-verbal ce se încheie la demontarea/montarea unui contor din categoria celor precizate la alin. (1) se consemnează indexul și starea sigiliilor metrologice și a celor aplicate la instalare.

 • (4) Operatorul serviciului va anunta delegații împuterniciți ai utilizatorilor în scris sau telefonic, cu cel puțin 24 de ore înainte de ora la care este programata operațiunea respectiva.

SECȚIUNEA 6.2. - Citirea indicațiilor aparaturii de măsurare și înregistrarea datelor

Art. 244. Operatorul serviciului va asigura:

 • a) citirea indicațiilor aparaturii de măsurare utilizate pentru stabilirea și facturarea consumurilor, instalate în stațiile/centralele termice și la utilizatori, cu frecventa precizată la Art. 245. ;

 • b) înregistrarea și arhivarea datelor utilizate în procesul de facturare.

Art. 245. În vederea determinării consumurilor, frecventa efectuării citirilor și înregistrarea indicațiilor aparaturii de măsurare utilizate în stabilirea consumurilor de energie termica și apa calda de consum, în cazul în care acestea nu sunt înregistrate și memorate prin intermediul unui sistem informatic, sunt următoarele:

 • a) la predarea serviciului de tura - pentru contoarele de energie termica;

 • b) orar - pentru termometre, manometre, contoare de apa rece și, respectiv, apa de adaos instalate în stațiile/centralele termice, în cazul în care parametrii de furnizare ai agentului termic și ai apei calde de consum nu sunt mentinuti în limitele stabilite prin condițiile de furnizare cu instalații de automatizare;

 • c) cel puțin o dată pe luna, pentru contoarele de energie termica montate la utilizatori.

Art. 246. Informațiile cu privire la temperaturile agentului termic primar, ale agenților termici secundari și ale apei reci din stațiile/centralele termice pot fi incluse în fișa de urmărire a contorului de energie termica de pe circuitul primar al statiei/centralei termice sau pot constitui obiectul unei fise separate.

Art. 247. În procedura proprie, Operatorul serviciului va prezenta câte un model de conținut pentru fiecare dintre documentele utilizate.

Art. 248. Operatorul serviciului va prezenta în procedura proprie succesiunea de desfășurare a activităților de citire și înregistrare a datelor pe categorii de utilizatori, precizând durata acestora.

Art. 249. Citirea aparaturii de măsurare utilizate la stabilirea și facturarea consumurilor de energie termica din centralele și stațiile termice de către personalul desemnat de Operatorul serviciului se realizează cu frecventa precizată la Art. 245.

Art. 250.  (1) În cazul în care citirea contoarelor utilizate pentru stabilirea consumurilor în

vederea facturarii nu se realizează de la distanta, citirea efectuată în ultima zi a perioadei de facturare stabilite, se realizează în prezenta delegaților împuterniciți ai utilizatorilor și se consemnează într-un proces-verbal încheiat între personalul Operatorul serviciului cu sarcini în acest domeniu și delegații împuterniciți ai utilizatorilor.

 • (2) Citirea contorului de apa rece, pentru stabilirea consumului de apa rece pentru prepararea apei calde de consum, aferent fiecărei stații termice pe perioada de facturare, se efectuează de către personalul furnizorului serviciului de alimentare cu apa și de canalizare în aceeași zi, convenită de comun acord, în prezenta personalului desemnat de acesta.

 • (3) Activitatea precizată la alin. (2) se finalizează prin încheierea între personalul furnizorului de apa rece și personalul furnizorului a unui proces-verbal.

 • (4) Operatorul serviciului va întocmi și prezenta în cadrul procedurii proprii conținutul documentelor necesare pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite la alin. (1), (2) și (3).

Art. 251. Personalul cu sarcini de citire a aparaturii de măsurare utilizate la stabilirea și facturarea consumurilor de energie termica de la utilizatorii cu puncte termice proprii racordate la rețeaua termica de transport citește cu frecventa precizată la Art. 245. indicațiile contorului de energie termica de pe racordul punctului termic la rețeaua termica de transport, asigurându-se totodată de înregistrarea datelor.

Art. 252.  (1) În cazul în care citirea contoarelor utilizate pentru stabilirea consumurilor în

vederea facturarii nu se realizează de la distanta, citirea efectuată în ultima zi a perioadei de facturare stabilite se realizează în prezenta delegaților împuterniciți ai utilizatorilor și se consemnează într-un proces-verbal încheiat între personalul Operatorul serviciului cu sarcini în acest domeniu și delegații împuterniciți ai utilizatorilor.

 • (2) Operatorul serviciului va întocmi și va prezenta în cadrul procedurii proprii conținutul procesului-verbal încheiat conform alineatului precedent și modul de înregistrare a datelor.

SECȚIUNEA 6.3. - Stabilirea consumurilor

Art. 253. Procesarea datelor obținute în urma citirii aparatelor de măsura și efectuarea calculelor în vederea stabilirii consumurilor de energie termica aferente perioadei de facturare finalizate se vor realiza într-un interval de timp pe care Operatorul serviciului îl va preciza în procedura proprie.

Art. 254. Stabilirea consumurilor fiecărui utilizator de tip urban necontorizat, alimentat din rețeaua termica de distribuție aferentă statiilor/centralelor termice, presupune parcurgerea a doua etape:

 • a) stabilirea consumurilor pe destinații - încălzire și apa calda de consum - asigurate din fiecare statie/centrala termica;

 • b) defalcarea consumurilor obținute la nivel de statie/centrala termica și stabilirea consumurilor aferente fiecărui utilizator de energie termica bransat la rețelele termice de distribuție.

Art. 255.  (1) Procedura proprie va include schema logica a programului de calcul - în cazul în

care furnizorul decide utilizarea unui astfel de program - și formularul/formularele propuse pentru centralizarea rezultatelor intermediare, dacă este cazul.

 • (2) Operatorul serviciului va prezenta în clar succesiunea operațiunilor presupuse de stabilirea consumurilor aferente statiilor/centralelor termice, personalul care urmează a le desfășura și formularele utilizate.

Art. 256.  (1) Pe baza consumurilor la nivel de stații/puncte termice determinate conform

precizărilor din cadrul secțiunilor anterioare se stabilesc consumurile de energie termica și apa rece pentru apa calda de consum, aferente fiecărui utilizator necontorizat (asociație de proprietari/locatari, agent economic, instituție publică etc.). Defalcarea consumurilor se realizează conform art. 277.

 • (2) În cazul în care nu sunt montate repartitoare de costuri în condominiu, defalcarea consumurilor între 2 sau mai mulți utilizatori alimentati prin intermediul unui bransament comun, la care contorizarea este realizată la nivelul respectivului bransament, se realizează conform prevederilor Art. 257.

Art. 257. Defalcarea consumurilor pe utilizatorii necontorizati alimentati din rețelele termice de distribuție (utilizatori casnici, agenți comerciali, instituții publice/social-culturale) se realizează, astfel:

 • - pentru încălzire, defalcarea se face proporțional cu suprafața echivalenta termic;

 • - pentru apa calda de consum livrata:

 • - utilizatorilor casnici, defalcarea se face proporțional cu numărul de persoane;

 • - agenților comerciali și instituțiilor publice/social-culturale, defalcarea se face după baremuri stabilite prin acte normative sau standarde.

Art. 258. În procedura proprie, Operatorul serviciului va preciza circuitul documentelor (cu indicarea formularelor implicate) în cadrul compartimentelor și durata de timp alocata pentru analizarea și avizarea consumurilor de către fiecare compartiment/persoana implicata.

SECȚIUNEA 6.4. - Emiterea facturilor

Art. 259.  (1) În procedura proprie de emitere a facturilor Operatorul serviciului va prezenta

conținutul facturii și va preciza durata de timp alocata acestei activități.

 • (2) În funcție de modalitățile adoptate pentru distribuirea facturilor conform art. 281, furnizorul va decide asupra necesității întocmirii unor centralizatoare/borderouri în ved erea simplificarii și eficientizarii acestei activități.

Art. 260.  (1) La solicitarea utilizatorilor necontorizati, Operatorul serviciului le va prezenta un

formular conținând toate datele necesare înțelegerii și verificării modului în care s-au determinat energia termica precizată în factura emisă acestora și volumul de apa rece pentru apa calda de consum facturat de furnizorul serviciului public de alimentare cu apa și de canalizare, aferente perioadei de facturare anterioare, pentru fiecare statie/centrala termica.

 • (2) Datele incluse în acest formular vor fi cel puțin următoarele:

 • a) energia termica intrata în statia termica, inclusiv indexul vechi și cel nou ale contoarelor de energie termica;

 • b) energia termica produsă în centrala termica, inclusiv indexul vechi și nou al contoarelor de energie termica;

 • c) consumul propriu de apa al statiei/centralei termice;

 • d) pierderile de energie termica în statia/centrala termica;

 • e) pierderile de energie termica prin transfer termic în rețelele termice de distribuție aferente statiei/centralei termice, defalcate pe destinații (încălzire și apa calda de consum);

 • f) pierderile de energie termica prin pierderile masice de agent termic în rețelele termice de distribuție aferente statiei/centralei termice (aferente atât circuitelor de încălzire, cat și celor de apa calda de consum);

 • g) temperatura medie lunară pentru agentul termic de încălzire furnizat din statia/centrala termica;

 • h) temperatura medie lunară pentru apa calda de consum furnizată din statia/centrala termica; i) temperatura medie lunară pentru apa rece intrata în statia/centrala termica;

 • j) energia termica pentru apa calda de consum furnizată din statia/centrala termica;

 • k) energia termica pentru încălzire furnizată din statia/centrala termica;

 • l) energia termica pentru apa calda de consum furnizată utilizatorilor contorizati, alimentati din statia/centrala termica;

 • m) energia termica pentru încălzire furnizată utilizatorilor contorizati, alimentati din statia/centrala termica;

 • n) energia termica pentru apa calda de consum furnizată agenților comerciali, instituțiilor publice/social-culturale alimentate din statia/centrala termica (determinata pe bază de baremuri);

 • o) energia termica pentru încălzire furnizată agenților comerciali, instituțiilor publice și social-culturale alimentate din statia/centrala termica;

 • p) suprafața echivalenta termic, totală și defalcata pe condominii, a instalațiilor alimentate din statia/centrala termica;

 • q) numărul total de persoane alimentate din statia/centrala termica și defalcat pe condominii; r) volumul de apa de adaos aferent statiei/centralei termice;

 • s) volumul de apa rece intrat în statia/centrala termica;

 • t) volumul total de apa calda de consum furnizat din statia/centrala termica;

 • u) dacă s-au efectuat diminuări ale energiei termice furnizate în funcție de parametrii reali de livrare ai energiei termice față de cei din contract.

Art. 261. Distribuirea facturilor se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Art. 262. Procedura proprie de facturare va cuprinde capitole distincte privind modul de calcul al cantităților de energie termica facturate pentru utilizatori:

 • a) urbani necontorizati, alimentati din centrale sau stații termice;

 • b) urbani contorizati și necontorizati, alimentati din aceeași centrala sau statie termica;

 • c) urbani contorizati, alimentati din aceeași centrala sau statie termica;

 • d) alimentati direct din rețeaua termica de transport;

 • e) alte situații specifice existente sau previzibile.

Art. 263. Pentru stațiile termice echipate cu contoare de energie termica pe circuitul/circuitele secundare de încălzire și/sau pe circuitul/circuitele de apa calda de consum, stabilirea consumurilor se va face utilizându-se indicațiile acestor contoare. În procedura proprie se va detalia și modul de calcul aferent acestor situații.

Art. 264. În toate cazurile se vor factura:

 • a) consumul de energie termica pentru încălzire;

 • b) consumul de energie termica inglobata în apa calda de consum.

Art. 265. Pentru utilizatorii urbani necontorizati, alimentati din centrale sau stații termice, procedura de calcul va tine cont de:

 • a) cantitatea de energie termica intrata în statia termica;

 • b) cantitatea de energie termica iesita din centrala termica;

 • c) pierderile totale de energie termica pe rețeaua de distribuție aferentă acestuia;

 • d) pierderile de energie termica în statia termica, care se pot exprima ca o cota din energia termica intrata în statia termica;

 • e) pierderile de energie termica prin transfer termic către mediul ambiant pe rețeaua de distribuție aferentă centralei sau statiei termice, exprimate ca o cota din energia termica intrata în statia termica;

 • f) pierderile de energie termica prin pierderi masice de agent termic, atât pentru circuitele de încălzire, cat și pentru rețelele de apa calda de consum și recirculare, aferente centralei sau statiei termice;

 • g) volumul de apa de adaos tratata aferent circuitelor de încălzire corespunzătoare statiei termice;

 • h) media lunară a temperaturilor medii zilnice ale agentului termic secundar din conducta de tur, înregistrate;

 • i) media lunară a temperaturilor medii zilnice ale agentului termic secundar din conducta de retur, înregistrate;

 • j) pierderile de energie termica prin pierderi masice pe circuitele de apa calda de consum, pe baza volumului de pierderi masice în rețelele de apa calda de consum și recirculare;

 • k) media lunară a temperaturilor orare ponderate cu debitul de apa rece orar, măsurate pe conducta de distribuție a apei calde de consum, calculate;

 • l) media lunară a temperaturilor medii zilnice măsurate pe conducta de apa rece care alimentează statia termica, înregistrate;

 • m) volumul de pierderi masice în rețelele de apa calda de consum și recirculare, de la centrala sau statia termica la utilizatori;

n) volumul de apa care reflecta consumul propriu al centralei sau statiei termice, calculat pe baza baremurilor de consum pentru apa rece corespunzătoare utilităților cu care este dotată statia termica și a numărului de persoane care deservesc statia termica. Baremurile se precizează în procedura proprie pentru fiecare statie termica;

o) perioadele de facturare care includ momentul de trecere de la un regim la celălalt (iarna-vara sau vara-iarna), aplicându-se în mod distinct (prin citirea aparaturii de măsurare la data schimbării regimurilor).

Art. 266. Pentru utilizatorii urbani contorizati și necontorizati, alimentati din aceeași centrala sau statie termica, se va ține seama de:

 • a) toate aspectele enunțate la Art. 263. ;

 • b) posibilitatea ca suma consumurilor indicate de contoarele de energie termica montate la utilizatori să depășească cantitatea de energie termica intrata în centrala sau statia termica rezultând un consum nul sau negativ pentru utilizatorii care nu au montate contoare de energie termica;

 • c) posibilitatea ca în urma calculelor să rezulte consumuri pentru utilizatorii necontorizati cu valori anormale, duble sau mult diferite față de media consumurilor utilizatorilor contorizati;

 • d) identificarea cauzelor care pot conduce la determinarea unor consumuri anormale, cum ar fi:

 • - utilizatorii necontorizati reprezintă o pondere mica față de totalul utilizatorilor;

 • - consumuri mai mici ale utilizatorilor contorizati;

 • - existenta repartitoarelor de costuri la utilizatorii contorizati;

 • - restrictionarea alimentarii cu energie termica a unor utilizatori;

 • - alte cauze care conduc la o comparatie needificatoare sau nereala a consumurilor.

Art. 267. Pentru utilizatorii urbani contorizati alimentati din aceeași centrala sau statie termica se va ține seama de:

 • a) existenta într-un condominiu atât a utilizatorilor casnici, cat și a agenților comerciali, instituțiilor publice/social-culturale etc., alimentati dintr-un bransament termic comun atât pentru circuitul de încălzire, cat și pentru circuitul de apa calda de consum;

 • b) cantitățile de energie termica înregistrate de contoarele montate la branșament;

 • c) baremele aferente utilizatorilor, alții decât cei de tip urban, dacă aceștia nu au contoare de energie termica pentru determinarea cantităților consumate;

 • d) suprafața echivalenta termic aferentă corpurilor de încălzire din spațiile cu destinație de locuinta (utilizatori de tip urban) și suprafața echivalenta termic a corpurilor de încălzire din spațiile cu alta destinație, în cazul în care nu sunt montate repartitoare de costuri pentru energie termica pentru încălzire;

 • e) indicațiile repartitoarelor de costuri sau ale contoarelor de energie termica montate la nivel de apartament;

 • f) suprafața echivalenta termic aferentă corpurilor de încălzire din spațiile cu alta destinație decât cea de locuinta (utilizatori, alții decât cei de tip urban), majorată cu 30%, în cazul în care aceștia refuza montarea repartitoarelor de costuri;

 • g) numărul total de unități recalculate, înregistrate de repartitoarele de costuri din întreg condominiul, și numărul total de unități recalculate, înregistrate de repartitoarele de costuri ale fiecărui tip de utilizator.

Art. 268. Pentru utilizatorii necontorizati, alimentati direct din rețeaua termica de transport, se va ține seama de:

 • a) indicațiile termometrelor indicatoare existente pe racordul termic al statiei termice aferente utilizatorului, la rețeaua de transport, și datele teoretice din regimul hidraulic și termic;

 • b) debitul orar de calcul al utilizatorului din conducta de tur, conform studiului de regimuri hidraulice și termice;

 • c) valoarea medie a temperaturilor măsurate pe conducta de tur a circuitului primar al statiei termice, pe perioada de facturare;

 • d) valoarea medie a temperaturilor măsurate pe conducta de retur a circuitului primar al statiei termice, pe perioada de facturare;

 • e) numărul de ore de funcționare a instalațiilor utilizatorului, pe perioada de facturare.

Art. 269. În procedura proprie Operatorul serviciului va prezenta și modul în care realizează corectarea consumurilor - energia termica pentru încălzire, energia termica pentru apa calda de consum și volumul de apa rece pentru prepararea apei calde de consum - și/sau acorda despăgubiri, pentru utilizatorii față de care nu și-a respectat prevederile contractuale referitoare la calitatea energiei termice furnizate și la continuitatea serviciului în condițiile prezentului Regulament al Serviciului.

Art. 270. Operatorul serviciului va defini în procedura proprie responsabilitățile personalului/compartimentelor implicat/implicate în activitățile de stabilire și facturare a consumurilor de energie termica la utilizatori, precizând în clar personalul căruia îi revin următoarele sarcini/responsabilități:

 • a) implementarea procedurii;

 • b) verificarea periodică a modului de aplicare a prevederilor procedurii;

 • c) inițierea modificării procedurii în funcție de rezultatele obținute în aplicarea acesteia;

 • d) instruirea și verificarea personalului implicat cu privire la însușirea și modul de aplicare a procedurii;

 • e) comunicarea în scris, către toți utilizatorii, a datei și intervalului orar la care se efectuează citirile aparaturii de măsurare în vederea facturarii, precum și a eventualelor abateri de la programul prestabilit;

 • f) citirea periodică a indicațiilor aparaturii de măsurare din stațiile/centralele termice și de la utilizatori în vederea stabilirii consumurilor de energie termica și de apa rece pentru prepararea apei calde de consum și înregistrarea acestora în fișele de urmărire corespunzătoare;

 • g) citirea periodică a indicațiilor aparaturii de măsurare din centralele termice și consemnarea valorilor respective în registrul de parametri aferent, dacă arhivarea datelor nu se realizează electronic;

 • h) calcularea valorilor medii zilnice ale temperaturilor pe baza valorilor citite periodic și consemnate în registrele de parametri din stațiile/centralele termice;

 • i) încheierea proceselor-verbale de citire a indicațiilor aparaturii de măsurare din stațiile/centralele termice și de la utilizatori la sfârșitul perioadei de facturare, dacă culegerea datelor nu se realizează de la distanta;

 • j) verificarea și avizarea fișelor de urmărire a consumurilor;

 • k) efectuarea calculelor de stabilire a consumurilor de energie termica și de apa rece pentru prepararea apei calde de consum corespunzătoare fiecărei stații/centrale termice:

 • - preliminare;

 • - pe parcursul perioadei de facturare;

 • - la sfârșitul perioadei de facturare;

 • l) analizarea consumurilor de energie termica și de apa rece pentru apa calda de consum, corespunzătoare fiecărei stații/centrale termice;

 • m) defalcarea consumurilor pe utilizatori;

 • n) operațiuni preliminare defalcarii consumurilor pe utilizatori - pentru situațiile în care măsurarea consumurilor se face pe grupuri de utilizatori - dacă este cazul;

 • o) introducerea datelor în baza de date a aplicatiilor informatice utilizate pentru stabilirea consumurilor pentru fiecare utilizator și/sau emiterea facturilor - dacă este cazul;

 • p) inițierea rularii aplicatiei informatice utilizate pentru facturare;

 • q) stabilirea consumurilor de energie termica și apa rece pentru prepararea apei calde de consum în perioadele de indisponibilitate a aparaturii de măsurare;

 • r) verificarea rezultatelor obținute prin rularea eventualelor aplicații informatice utilizate;

 • s) analizarea consumurilor de energie termica și de apa rece pentru apa calda de consum corespunzătoare utilizatorilor;

 • t) înaintarea spre avizare a centralizatoarele consumurilor de energie termica și de apa;

 • u) pregătirea facturilor în vederea transmiterii acestora la utilizatori;

 • v) înregistrarea și arhivarea documentelor referitoare la stabilirea și facturarea consumurilor de energie termica și apa rece pentru prepararea apei calde de consum la utilizatori.

SECȚIUNEA 6.5. - Conținutul-cadru al procedurii proprii de stabilire și facturare a consumurilor de energie termica pentru utilizatori

Art. 271. Procedura proprie de stabilire și facturare a consumurilor de energie termica pentru utilizatori respectă următorul cuprins-cadru:

 • a) definiții și abrevieri;

 • b) documente de referința;

 • c) etape de stabilire a consumurilor de energie termica și emiterea facturilor;

 • d) responsabilitățile personalului în activitățile de stabilire și facturare a consumurilor;

 • e) anexe.

Art. 272.  (1) Capitolul I "Scop" va defini scopul procedurii, precum și condițiile specifice în

care se desfășoară activitatea de furnizare a energiei termice.

 • (2) Capitolul II "Domeniul de aplicare" va defini domeniul de aplicare a prevederilor procedurii, precum și tipul de utilizatori cărora le furnizează energie termica.

 • (3) Capitolul III "Definiții și abrevieri" va defini termenii utilizați în procedura, în conformitate cu definițiile și abrevierile din prezentul Regulament al Serviciului. În cazul în care este necesară definirea altor termeni, se recomanda utilizarea definitiilor incluse în reglementările autorităților de reglementare competente.

 • (4) Capitolul IV "Documente de referința" va include titlurile documentelor de referința care au stat la baza întocmirii procedurii (acte normative în vigoare sau hotărâri ale consiliului local).

 • (5) Capitolul V "Etape de stabilire a consumurilor de energie termica și emiterea facturilor" va fi structurat pe secțiuni, astfel:

 • a) "Reguli generale";

 • b) "Citirea indicațiilor aparaturii de măsurare și înregistrare a datelor";

 • c) "Stabilirea consumurilor de energie termica", incluzând prevederi din care să reiasă modul în care se aplică metodologia proprie de stabilire a consumurilor de energie termica. În cazul în care Operatorul serviciului utilizează un program de calcul, schema logica a acestuia va fi inclusă într-o anexa la procedura;

 • d) "Defalcarea consumurilor pe utilizatori". În cazul în care Operatorul serviciului utilizeaza un program de calcul, schema logica a acestuia va fi inclusă într-o anexa la procedura;

 • e) "Emiterea facturilor", stabilindu-se:

 • - conținutul facturii;

 • - timpul alocat activităților privind emiterea facturilor;

 • - conținutul formularului (elaborat conform modelului din Anexa nr. 2 la prezentul Regulament al Serviciului pe care îl va utiliza pentru transmiterea la utilizatori a datelor menționate la Art. 260. ;

 • f) "Distribuirea facturilor", Operatorul serviciului precizând modalitatea prin care se asigura distribuirea facturilor la utilizatori;

 • g) "Arhivarea și accesul utilizatorilor la informaț ii", Operatorul serviciului va preciza modul de arhivare și asigurare a accesului la informații de către utilizatori, respectând prevederile legale în vigoare privitoare la arhivarea documentelor și accesul la informati de interes public;

 • h) "Responsabilitățile personalului în activitățile de stabilire și facturare a consumurilor" -furnizorul va include sarcinile/responsabilitățile care revin personalului/compartimentelor, stabilite în funcție de structura organizatorică proprie;

 • i) "Anexe", care va cuprinde următoarele:

 • - scheme logice ale programelor de calcul utilizate (dacă este cazul);

 • - scheme de funcționare ale statiilor/centralelor termice;

 • - metodologie de stabilire a consumurilor de energie termica;

 • - modele de conținut pentru documentele utilizate (registre de parametri, fise de urmărire a înregistrărilor contoarelor, procese-verbale încheiate cu delegații împuterniciți ai utilizatorilor, cereri etc.);

 • - valori în vigoare ale parametrilor din formulele de calcul, pe baza cărora se stabilesc consumurile de energie termica conform modelului din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament al Serviciului;

 • - formular-tip conținând datele necesare înțelegerii și verificării de către utilizatorii casnici necontorizati a modului în care s-au determinat energia termica, precizate în factura emisă, și volumul de apa rece pentru apa calda de consum;

 • - organigrama întreprinderii;

 • - avizul consiliului local;

 • - aprobarea autorității competente;

 • - alte anexe.

CAPITOLUL 7 - Relația contractuală

Art. 273.  (1) Furnizarea energiei termice se face numai pe bază de contract încheiat între

Operatorul serviciului și utilizator, precum și între utilizator și subconsumator, ale cărui prevederi trebuie respectate de fiecare parte.

 • (2) Contractele încheiate în condițiile alin. (1) vor avea clauzele minime stabilite de către autoritatea de reglementare competența în contractele-cadru.

 • (3) Consumul de energie termica fără contract este considerat consum fraudulos, constituie contravenție sau infracțiune, după caz, și se pedepsește conform legilor în vigoare.

 • (4) Încheierea contractului de furnizare a energiei termice cu un nou utilizator sau modificarea contractului încheiat cu un consumator existent care dorește modificarea consumului se face numai după obținerea acordului de furnizare a energiei termice potrivit reglementărilor în vigoare și după prezentarea dosarului instalației, conform prevederilor din prezentul Regulament al Serviciului.

Art. 274.  (1) Energia termica furnizată utilizatorilor trebuie să respecte, în punctele de

delimitare/separare a instalațiilor, parametrii tehnologici și programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare și cerințele standardelor de performanță.

 • (2) Conținutul contractului de furnizare a energiei termice se convine între părțile contractante, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament al Serviciului, a dispozițiilor Codului comercial român, având la baza contractul-cadru elaborat și aprobat de autoritatea de reglementare competența, care va cuprinde, în principal, următoarele clauzele minime:

 • a) părțile contractante și reprezentanții lor legali;

 • b) graficele de consum, dacă este cazul;

 • c) condițiile tehnice ale furnizarii;

 • d) drepturile și obligațiile părților contractante;

 • e) delimitarea instalațiilor dintre furnizor și consumator;

 • f) convenția de exploatare și de reglare a instalațiilor, dacă este cazul;

 • g) scopul în care se consuma energia termica, dacă este cazul;

 • h) prețul reglementat, conform legislației în vigoare, de furnizare a energiei termice;

 • i) modul de măsurare și plata a energiei termice furnizate, a energiei termice primite de la utilizatorul autoproducator sau independent și a agenților termici nerestituiti, după caz;

 • j) programul de executare a reparațiilor, dacă este cazul;

 • k) tranșele de limitări în caz de indisponibilitati în instalațiile de alimentare;

 • l) posibilitatea livrării energiei termice pentru asigurarea puterii termice minime tehnologic ca măsura anterioară suspendării contractului, în cazul neachitarii facturilor pentru energia termica, în perioada de încălzire;

 • m) clauze speciale.

 • (3) Contractele de furnizare a energiei termice se vor întocmi, în funcție de tipul utilizatorilor, conform contractelor-cadru întocmite și aprobate de autoritatea de reglementare competența pentru utilizatorii de tip urban, de tip comercial și utilizatorii de tip agricol și industrial.

Art. 275.  (1) Contractul de furnizare a energiei termice se încheie pe o durată convenită între

părți, cu anexe pentru fiecare loc de consum și cu prevederi pentru furnizarea de abur și, separat, pentru furnizarea de apa fierbinte sau calda.

 • (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractele încheiate cu utilizatorii de tip urban pentru furnizarea energiei termice pentru încălzire și prepararea apei calde de consum au caracter permanent.

 • (3) În cazul imobilelor tip condominiu, indiferent de destinație, având branșamente și instalații interioare de utilizare comune, calitatea de titular de contract revine asociației de proprietari legal constituite.

Art. 276.  (1) În contract se va evidenția, dacă este cazul, separat consumul de energie termica

pentru scopuri tehnologice, cel pentru încălzire și cel pentru prepararea apei calde de consum.

(2) Cantitățile de căldură se vor defalca pe tipurile de agent termic furnizat, precizându-se parametrii de calitate ai energiei termice și ai agentului termic și, dacă este cazul, pentru fiecare, debitele minime și maxime orare preluate în regim de iarna și de vara, procentul de condensat și apa calda returnate, indicii de calitate ai condensatului și ai apei calde returnate.

(3) Pentru apa fierbinte se va înscrie în contract și debitul hidraulic maxim orar ce poate fi livrat și regimul de consum (continuu sau cu intermitenta).

Art. 277.  (1) Prevederile din contractul de furnizare a energiei termice pot fi completate și

modificate prin acte adiționale, cu acordul scris al părților.

(2) Clauzele contractuale variabile în timp fac obiectul anexelor la contract și constituie părți integrante ale acestuia.

(3) Pe parcursul executării contractului, condițiile tehnice se pot modifica numai cu acordul părților.

Art. 278. Consumul tehnologic de energie termica pentru transport și distribuție se determina prin măsurători și prin studii de regim hidraulic și termic elaborate de unități de proiectare de specialitate și autorizate, iar, în cazul în care consumurile tehnologice determinate depășesc valorile normate prevăzute în prezentul Regulament al Serviciului, se vor lua măsuri pentru remedierea deficiențelor.

Art. 279.  (1) Relația contractuală Operatorul serviciului și utilizator se materializeaza la nivelul

bransamentului, în punctul de delimitare a instalațiilor; în cazul clădirilor tip condominiu având bransamente și instalații interioare comune, indiferent de destinație.

(2) Operatorul serviciului nu are competența de a se implica în defalcarea și repartizarea pe deținătorii spațiilor locative individuale a cheltuielilor aferente condominiului pentru consumul de energie termica și apa calda de consum, în cazul în care în condominiu sunt montate repartitoare de costuri.

(3) Deținătorii cu orice titlu ai spațiilor locative, situate în imobile existente tip condominiu, racordate la rețelele publice de distribuție a energiei termice, având bransamente și instalații interioare comune, vor încheia contracte de furnizare astfel:

 • a) contract de furnizare pentru spațiile cu destinație de locuinta sau alta destinație în care calitatea de titular de contract o are asociația de proprietari/locatari legal constituită;

 • b) contracte de furnizare în nume propriu cu Operatorul serviciului, dacă asigura pe propria cheltuiala condițiile tehnice necesare individualizarii consumurilor, indiferent de destinația spațiului locativ deținut.

Art. 280.  (1) Contravaloarea serviciilor de alimentare cu energie termica furnizate utilizatorilor

se încasează de la aceștia pe bază de factura; factura reprezintă documentul de plată emis în conformitate cu legislația fiscală în vigoare de furnizor.

(2) Facturarea și încasarea contravalorii serviciilor furnizate se fac lunar sau, dacă părțile stabilesc altfel, la intervalele prevăzute în contractul de furnizare. Facturarea și plata consumului de energie termica livrata numai pentru încălzire se pot esalona, cu acordul părților, pe parcursul întregului an, regularizările făcându-se semestrial, urmând ca în factura să se treacă consumul real al cantității de căldură consumată în condițiile legislației în vigoare.

CAPITOLUL 8 - Prețuri și tarife

Art. 281.  (1) Operatorul serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat

va practica prețurile aprobate potrivit normelor în vigoare.

(2) Facturarea se face în baza prețurilor aprobate și a cantităților efective, determinate potrivit prevederilor din prezentul Regulament al Serviciului.

(3) Stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor se realizează conform actelor normative în vigoare.

CAPITOLUL 8 - Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 282.  (1) Regulamentul serviciului de alimentare cu energie termica va fi supus aprobării

consiliului local al municipiului Buzău și intra în vigoare la 30 de zile de la aprobare.

(2) Contravențiile în domeniul serviciului de alimentare cu energie termica atât pentru utilizatori, cât și pentru Operatorul serviciului, sunt cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, cu modifocările și completările ulterioare, precum și cele prevăzute de Legea nr.325/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către primar și/sau împuterniciții acestui și de reprezentanții împuterniciți ai autorităților de reglementare competente, după caz.

Art. 283.  (1) Activitatea de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu

energie termica produsă centralizat și respectarea prevederilor prezentului Regulament al Serviciului sunt supuse controlului de specialitate.

(2) Autoritatea de reglementare competente controlează aplicarea prevederilor prezentului Regulament al Serviciului.

Art. 284. Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul Regulament al Serviciului.

ANEXA 1. - Valori în vigoare ale parametrilor din formulele de calcull

Nr. crt.

Denumire parametru

Unitate de măsura

Va loa re

Baza de sta bi li re

Data de sta bi li re

0

1

2

3

4

5

1

p(tr) - cota din energia termica intrata în statia termica, respectiv produsă în centrala termica, corespunzătoare pierderilor de energie termica prin transmisie spre mediul ambiant în rețelele de distribuție aferente statiei termice, respectiv centralei termice

%

2

p(PT), p(CT) -cota din energia termica intrata în statia termica, respectiv produsă în centrala termica, corespunzătoare pierderilor de energie termica în statia termica și, respectiv, centrala termica

%

p(sacc) - cota din volumul de apa calda determinat, respectiv [Var-Vad-Vp

3

(PT)] , corespunzătoare pierderilor de apa prin scapari în rețeaua de apa calda de consum și recirculare

%

4

eta(m)'caz -randamentul de proiect al cazanelor din centrala termica

%

5

eta(CT) -

randamentul de funcționare al centralei termice, influentat de numărul de porniri/opriri zilnice

%

6

q - putere calorifica inferioară pentru gazele naturale

kJ/mc (N)

7

q - putere calorifica inferioară pentru combustibilul lichid

kJ/kg

8

D(regim) -debitul orar de calcul al utilizatorului

mc/h

Operatorul serviciului va completa coloanele 3, 4 și 5 ale tabelului, precizând:

 • - în coloana 3 - valoarea cu care operează în prezent, pentru fiecare parametru precizat în coloana 1;

 • - în coloana 4 - documentele care constituie baza de stabilire a valorii respective (studii, programe de masurari, standarde etc.);

 • - în coloana 5 - data la care a fost stabilită valoarea fiecărui parametru.

ANEXA 2 - Model de transmitere a datelor necesare verificării modului în care s-au determinat energia termica și volumul de apa rece pentru apa calda de consum precizate în factura în cazul utilizatorilor necontorizati

 • - Utilizator casnic necontorizat-----------------

 • - Perioada de facturare----------------

 • - Statia/centrala termica------------------

  Nr. crt.

  Date de intrare

  Unitate de măsura

  Valoare

  1

  Energia termica intrata în statia termica - Q (numai pentru utilizatorii alimentati din statia termica)

  (GJ)

  2

  Indexul vechi - I (Q1) al contorului de energie termica

  (GJ)

  3

  Indexul nou - I (Q2) al contorului de energie termica

  (GJ)

  4

  Energia termica produsă în centrala termica - Q (numai pentru utilizatorii alimentati din centrala termica)

  (GJ)

  5

  Consumul de combustibil al centralei termice (numai pentru utilizatorii alimentati din centrala termica), inclusiv puterea calorifica inferioară a acestuia

  (mc(N)) / (kg

  eta(CT) -

  randamentul de funcționare al

  6

  centralei termice, influențat de numărul de porniri/opriri zilnice

  %

  7

  Pierderile de energie termica în statia/ centrala termica - Q(PT)

  (GJ)

  8

  Pierderile de energie termica prin transmisie în rețelele termice de distribuție aferente statiei/ centralei termice - Q(pt)

  (GJ)

  9

  Pierderile de energie termica prin scapari în rețelele termice de distribuție aferente statiei/ centralei termice - Q(ps) (aferente atât circuitelor de încălzire, cat și celor de apa calda de consum)

  (GJ)

  10

  Temperatura medie lunară pentru agentul termic de încălzire furnizat din statia/centrala termica statia/ centrala termica - t (p)

  [°C]

  11

  Temperatura medie lunară pentru apa calda de consum furnizată din statia/centrala termica - t(acc)

  [°C]

  12

  Temperatura medie lunară pentru apa rece intrata în statia/centrala termica - t(ar)

  [°C]

  13

  Energia termica pentru apa calda de consum furnizată din

  (GJ)

  statia/ centrala termica - Q(acc)

  14

  Energia termica pentru încălzire furnizată din statia/centrala termica - Q(inc)

  (GJ)

  15

  Energia termica pentru apa calda de consum furnizată utilizatorilor contorizati alimentati din respectiva statie /centrala termica - Q(acc cont)

  (GJ)

  16

  Energia termica pentru încălzire furnizată utilizatorilor contorizati alimentati din respectiva statie /centrala termica - Q(inc cont)

  (GJ)

  17

  Energia termica pentru apa calda de consum furnizată agenților comerciali, instituțiilor publice/ social-culturale alimentate din statia/ centrala termica (determinata pe bază de baremuri)

  - Q(acc AGENT)

  (GJ)

  18

  Energia termica pentru încălzire furnizată agenților comerciali, instituțiilor publice/ social-culturale alimentate din statia/centrala termica - Q(inc AGENT)

  (GJ)

  19

  Suprafața echivalenta termic totală aferentă statiei/

  (m2)

  centralei termice

  20

  Numărul total de persoane alimentate din statia/centrala termica

  (nr. )

  21

  Consumul propriu de apa al statiei /centralei termice - V(pPT)

  (mc)

  22

  Volumul de apa de adaos aferent statiei/centralei termice - V(ad)

  (mc)

  23

  Volumul de apa rece intrat în statia/centrala termica - V(ar)

  (mc)

  24

  Volumul total de apa calda de consum furnizat din statia/ centrala termica - V(acc)

  (mc)

  25

  Diminuari ale energiei termice furnizate în funcție de parametrii reali de livrare a energiei termice față de cei din contract

  (GJ)

ANEXA 3 - Indicatori de performanță ai serviciului de alimentare cu energie termica

N r

c r t

Indicatori de performanță

Valoare realizată trimestrial/ anual

Denumire

I

II

III

IV

Anu al

1

Numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru un nou racord/bransament sau pentru modificarea racordului/ branșamentului existent

Abur

Apa fierbinte

Apa calda

Producători

Alți operatori de transport/ distribuție

Utilizatori de tip industrial

Utilizatori de tip urban

Numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii

de racordare din partea utilizatorului până la primirea de către acesta a avizului

tehnic de racordare este mai mic de:

15 zile calendaristice

30 de zile calendaristice

60 de zile calendaristice

2

Numărul de întreruperi neprogramate, altele decât cele accidentale

Numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate, altele decât cele accidentale, pe tipuri de utilizatori

Producători

Alți operatori de transport și/sau distribuție

Utilizatori de tip industrial

Utilizatori de tip urban

Numărul de întreruperi accidentale

Numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale, pe tipuri de utilizatori

Producători

Alți operatori de transport și/sau distribuție

Utilizatori de tip industrial

Utilizatori de tip urban

3

Durata medie a intreruperilor accidentale,

pe tipuri de utilizatori

Producători

Alți operatori de transport și/sau distribuție

Utilizatori de tip

industrial

Utilizatori de tip urban

4

Numărul de întreruperi programate

Durata medie a intreruperilor programate

Numărul de utilizatori afectați de întreruperile programate

Producători

Alți operatori de transport și/sau distribuție

Utilizatori de tip industrial

Utilizatori de tip urban

Numărul de întreruperi cu durata programata depășită

5

Numărul de reclamații privind calitatea energiei termice

Abur

Apa fierbinte

Apa calda

Producători

Alți operatori de transport/ distribuție

Utilizatori de tip industrial

Utilizatori de tip urban

6

Numărul de reclamații care s-au dovedit a fi din vina

operatorului de transport și/sau distribuție a energiei

termice

Numărul intervalelor de funcționare a rețelelor termice având cel puțin unul

dintre parametrii debit, presiune,

temperatura, de valoare mai mica decât

limita inferioară prevăzută în contract,

care s-au dovedit a fi din vina operatorului de transport și/sau distribuție

Abur

Apa fierbinte

Apa calda

Durata medie de funcționare a rețelelor termice având cel puțin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit de valoare mai mica decât limita inferioară

prevăzută în contract, care s-au dovedit a fi din vina operatorului de transport și/

sau distribuție

Abur

Apa fierbinte

Apa calda

Numărul intervalelor de funcționare a rețelelor termice având cel puțin unul

dintre parametrii presiune, temperatura de

valoare mai mare decât limita superioară

Abur

Apa fierbinte

prevăzută în contract, care s-au dovedit a fi din vina operatorului de transport și/ sau

distribuție

Apa calda

7

Durata medie de funcționare a rețelelor termice având cel puțin unul dintre

parametrii presiune, temperatura de valoare

mai mare decât limita superioară prevăzută

în contract, care s-au dovedit a fi din

vina operatorului de transport și/sau distribuție

Abur

Apa fierbinte

Apa calda

8

Numărul de ore de funcționare a rețelelor termice cu agent termic impurificat din vina operatorului de transport și/sau distribuție a energiei termice

Abur

Apa fierbinte

Apa calda

Numărul de reclamații care nu au putut fi rezolvate

9

Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operatorul de transport și/sau distribuție a energiei termice a obligațiilor prevăzute în licenta

Numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului de transport și/sau distribuție a energiei termice, rezultate din analizele efectuate de către autoritatea competentă, și modul de soluționare

ANEXA Nr. 2 la Hotărârea Nr. 179/07.08.2020

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

CAIETUL DE SARCINI AL

ACTIVITĂȚILOR DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE

DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU

ENERGIE TERMICA ÎN SISTEM CENTRALIZAT

ÎN MUNICIPIUL BUZĂU

CUPRINS

CUPRINS      

DEFINITII SI ABREVIERI

CAPITOLUL 1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

CAPITOLUL 2. CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

CAPITOLUL 3. PRODUCEREA ENERGIEI TERMICE

CAPITOLUL 4. TRANSPORTUL, DISTRIBUȚIA ȘI FURNIZAREA

ANEXE       

DEFINITII SI ABREVIERI

„A.N.R.E.”

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

„Caietul serviciului”

Caietul de Sarcini al activităților de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat în municipiul Buzău

„CT”

Centrală de producere a energiei termice

„Regulamentul Serviciului”

Regulamentul activităților de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat, în Municipiul Buzău

CAPITOLUL 1.


OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Prezentul „Caietul de sarcini” stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice de producere, transport, disrtibuție și furnizare a energiei termice, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestor activități în condiții de eficiență și siguranță.

Prezentul Caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activităților din cadrul serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în modalitatea gestiune directă.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară prestării serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Buzău și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

 • (1) Prezentul Caiet de sarcini conține specificățiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, condițiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la prescripții de proiectare și de calcul, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, la tehnici, procedee și metode de exploatare, reparare și întreținere, precum și la alte condiții cu caracter tehnic, în funcție de actele normative și reglementările în legătura cu desfășurarea serviciului.

 • (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activității de producere și care sunt în vigoare.

Terminologia utilizată este cea din Regulamentul activității de producere a energiei termice din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat, în Municipiul Buzău, respectiv:

 • 5.1. acces la rețea - dreptul operatorilor și al utilizatorilor de a se racorda/branșa, în condițiile legii, la rețelele termice;

 • 5.2. agent termic - fluidul utilizat pentru acumularea, transferul termic și pentru transmiterea energiei termice;

 • 5.3. agent termic primar - fluidul care circulă în instalațiile de producere și transport al energiei termice;

 • 5.4. Autoritatea de reglementare competente - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.;

 • 5.5. avarie - eveniment sau succesiune de evenimente deosebite care au loc la un moment dat într-un obiectiv sau zonă de sistem și care au drept consecință reducerea siguranței de funcționare, deteriorări importante de echipament, întreruperi în alimentarea cu energie termică pe durate mai mari de o oră;

 • 5.6. aviz de racordare - avizul scris care se dă de către operatorul concesionar în legătură cu posibilitățile și condițiile de alimentare cu energie termică sub formă de abur, condensat, apă fierbinte sau apă caldă, unui utilizator, din instalațiile sale;

 • 5.7. centrală de producere a energiei termice (CT) - ansamblu de instalații, construcții și echipamente necesare pentru producerea energiei termice;

 • 5.8. consum tehnologic - consum de energie termică pentru scopuri tehnologice;

 • 5.9. contor de energie termică - mijloc de măsurare destinat să măsoare energia termică cedată, într-un circuit de schimb termic, de către un lichid numit agent termic, având în compunere un traductor de debit și doi senzori de temperatură;

 • 5.10. exploatare - ansamblul de operații și acțiuni executate pentru asigurarea continuității proceselor de producere, transport și distribuție a energiei termice în condiții tehnico-economice și de siguranță corespunzătoare, care constau în executarea controlului curent, a manevrelor și lucrărilor de întreținere curentă;

 • 5.11. grad de asigurare în livrare - nivel procentual de asigurare a energiei termice necesare operatorului serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice din municipiul Buzău într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de vânzare-cumpărare a energiei termice;

 • 5.12. incident - evenimentul sau succesiunea de evenimente care conduce la modificarea stării anterioare de funcționare sau a parametrilor funcționali, în afara limitelor stabilite, care au loc la un moment dat într-o instalație;

 • 5.13. indicatori de performanță - indicatori de performanță ce trebuie să fie îndepliniți de producătorul de energie termică;

 • 5.14. instalații de producere a energiei termice - totalitatea construcțiilor și instalațiilor din centralele termice care produc un agent termic: abur, apă fierbinte sau apă caldă;

 • 5.15. instalații de transport și distribuție a energiei termice - ansamblul de conducte, instalații de pompare, alte instalații auxiliare cu ajutorul cărora se transportă, se transformă și se distribuie energia termică de la producători la utilizatori;

 • 5.16. intervenție accidentală - complex de activități care se execută pentru remedierea deranjamentelor, incidentelor și avariilor ce apar accidental în instalațiile aflate în regim normal de exploatare sau ca urmare a defectelor produse de fenomene naturale deosebite (cutremure, incendii, inundații, alunecări de teren etc.);

 • 5.17. întreținere curentă - ansamblul de operații de volum redus complexitate redusă, cu caracter programat sau neprogramat, având drept scop menținerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalațiilor;

 • 5.18. licență - actul tehnic și juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se recunosc unei persoane juridice române sau străine calitatea de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, precum și capacitatea și dreptul de a furniza/presta serviciul reglementat și de a exploata sisteme de alimentare centralizată cu energie termică;

 • 5.19. manevră - ansamblul de operații prin care se schimbă starea operativă a echipamentelor și elementelor sau schema tehnologică în care funcționează acestea;

 • 5.20. mijloc de măsurare/măsură - aparat de măsurat, traductor, dispozitiv, echipament, instalație sau material de referință care furnizează informații de măsurare privind parametrii agentului termic, puterea termică sau energia termică;

 • 5.21. operator al serviciului - persoana juridică română sau străină care are competența și capacitatea, recunoscute prin licență, de a presta integral activitățile specifice serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

 • 5.22. preț - prețul practicat de producător, rezultat din formule de stabilire/ajustare prevăzute în contractul de delegare a gestiunii activității de producere din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termică, aprobat de autoritatea publică locală, cu avizul autorității de reglementare;

 • 5.23. producător de energie termică - operator, titular de licență pentru producerea energiei termice, inclusiv în cogenerare, care prestează activitatea de producere a energiei termice din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Buzău; persoana juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat;

 • 5.24. producere a energiei termice - activitatea de transformare a surselor primare sau a unor forme de energie în energie termică, înmagazinată în agentul termic;

 • 5.25. punct de delimitare/separare a instalațiilor - locul în care intervine schimbarea proprietății asupra instalațiilor unui SACET;

 • 5.26. putere termică sau debitul de energie termică al instalațiilor de alimentare - cantitatea de căldură în unitatea de timp în MW;

 • 5.27. putere termică absorbită - cantitatea de căldură reținută din agenții termici, în unitatea de timp, în instalațiile de transformare sau de utilizare;

 • 5.28. putere termică contractată - puterea termică maximă convenită a fi absorbită de un utilizator și care este înscrisă în contract. Puterea termică maximă este puterea determinată ca valoare medie pe timp de 60 de minute;

 • 5.29. putere termică minimă de avarie - puterea termică absorbită, strict necesară utilizatorului, pentru menținerea în funcțiune a agregatelor care condiționează securitatea instalațiilor și a personalului, convenită ca valoare și durată pe baza datelor de proiect;

 • 5.30. putere termică minimă tehnologică - puterea asigurată în regim de limitări (restricții) operatorului serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice din municipiul Buzău;

 • 5.31. regulamentul serviciului - Regulamentul activităților de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat, în Municipiul Buzău

 • 5.32. rețea termică - ansamblul de conducte, instalații de pompare, și instalații auxiliare cu ajutorul cărora energia termică se transportă în regim continuu și controlat între producători și stațiile și/sau punctele termice sau utilizatori;

 • 5.33. retehnologizare - ansamblul de operațiuni de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral și/sau fizic, cu tehnologii moderne, bazate pe concepții tehnice de dată recentă, de vârf, în scopul creșterii producției, reducerii consumurilor specifice etc;

 • 5.34. schemă normală - ansamblul de scheme termomecanice și hidromecanice a echipamentelor, instalațiilor și ansamblurilor de instalații în care vor funcționa acestea normal și care îndeplinesc condițiile de siguranță maximă, de asigurare a unor parametri normali, de elasticitate și economicitate, în funcție de echipamentele disponibile;

 • 5.35. serviciu public de alimentare cu energie termică - serviciu public de interes general care cuprinde totalitatea activităților desfășurate în scopul alimentării centralizate cu energie termică a cel puțin doi utilizatori racordați la un sistem de alimentare centralizată cu energie termică;

 • 5.36. sistem de alimentare centralizată cu energie termică - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor și construcțiilor, situate într-o zonă precis delimitată, legate printr-un proces tehnologic și funcțional comun, destinate producerii, transportului și distribuției energiei termice prin rețele termice pentru cel puțin 2 utilizatori;

 • 5.37. sistem de producere - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor și construcțiilor din centrala de producere a energiei electrice și termice, inclusiv în cogenerare prin care este produsă și livrată energia termică către operatorul serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice din municipiul Buzău.

 • 5.38. situație de avarie - situație în care, datorită avarierii unor instalații din sistemul de producere, transport și/sau distribuție a energiei termice, nu se mai pot menține parametrii principali în limitele normale;

 • 5.39. stare operativă - starea normală sau anormală în care se pot găsi la un moment dat echipamentele sau instalațiile în cadrul schemelor tehnologice;

 • 5.40. transport al energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice de la producători la rețelele termice de distribuție sau la utilizatorii racordați direct la rețelele termice de transport;

 • 5.41. utilizator de energie termică - unul sau mai mulți consumatori de energie termică, beneficiar al serviciului public de alimentare cu energie termică;

 • 5.42. zonă de protecție/siguranță - zonă adiacentă construcțiilor și instalațiilor SACET, extinsă și în spațiu, în care se introduc restricții sau interdicții privind regimul construcțiilor și de exploatare a fondului funciar pentru asigurarea protecției și a funcționării normale a obiectivului energetic, precum și în scopul evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și a mediului, stabilită prin norme tehnice emise de autoritatea de reglementare competentă.

CAPITOLUL 2.   CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

Operatorul care asigură nemijlocit prestarea activităților de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Buzău, denumit în continuare „Operatorul Serviciului” va asigura:

 • a. respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b. exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și de specificul locului de muncă;

 • c. personalul de intervenție operativă;

 • d. conducerea operativă prin dispecer;

 • e. înregistrarea datelor de exploatare și evidența lor;

 • f. analiza zilnica a modului în care se respecta parametrii, încărcările agregatelor din punct de vedere termic și electric, realizarea normelor de consum, stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor față de cele de proiect sau din actele normative în vigoare, încadrarea în norme și evitarea oricărei forme de risipă;

 • g. cel puțin puterea termica minima tehnologică pentru încălzire;

 • h. evidenta orelor de funcționare a utilajelor;

 • i. elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de combustibil și energie electrică și pentru raționalizarea acestor consumuri;

 • j. realizarea condițiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcționarea economică a centralei de producere a energiei termice;

 • k. statistica incidentelor, avariilor și analiza acestora;

 • l. lichidarea avariilor în 72 de ore de la producerea evenimentului sau în cel mai scurt timp posibil;

 • m. elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forte proprii și cu terți și aprobarea acestora de către administrația publică locală;

n. evidența orelor de funcționare a utilajelor principale;

 • o. elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți și aprobarea acestora conform contractului de delegare a serviciului;

 • p. executarea în bune condiții și la termenele prevăzute a lucrărilor de reparații care vizează funcționarea economică și siguranță în exploatare;

 • q. elaborarea planurilor anuale de investiții pe categorii de surse de finanțare și aprobarea acestora de către administrația publică locală;

 • r. corelarea perioadelor și termenelor de execuție a investițiilor și reparațiilor cu planurile de investiții și reparații ale tuturor furnizorilor de utilități, inclusiv cu programele de reabilitare și dezvoltare urbanistică ale administrației publice locale;

 • s. inițierea și avizarea lucrărilor de modernizari și de introducere a tehnicii noi pentru îmbunătățirea performanțelor tehnico-economice ale agregatelor, dacă este cazul;

 • t. alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al producătorului sunt cele cuprinse în Regulamentul serviciului.

Operatorul serviciului are obligația de a efectua întreținerea, reparațiile curente planificate și reparațiile accidentale necesare pentru exploatarea în condiții de eficiență energetică a echipamentelor de producere a energiei termice din CT.

CAPITOLUL 3.   PRODUCEREA ENERGIEI TERMICE

Prestarea activității de producere a energiei termice se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a. asigurarea continuă a parametrilor de livrare a agentului termic, în conformitate cu diagrama de reglaj;

 • b. supravegherea continuă și verificarea funcționării instalațiilor;

 • c. corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele operatorului serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice din municipiul Buzău;

 • d. controlul calității agentului termic;

 • e. întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatări economice și în condiții de siguranță;

 • f. respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;

 • g. respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne;

 • h. actualizarea documentației;

 • i. respectarea Regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;

 • j. încărcarea optimă a unităților de producere a energiei termice pentru livrarea cantităților de energie termică stabilite prin contractele încheiate;

 • k. contractarea necesarului de combustibil pentru producerea energiei termice pe o perioadă de minimum 3 luni de funcționare pentru producția contractată;

 • l. desfășurarea activităților pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de producere a energiei termice;

 • m. menținerea capacităților de producție și exploatarea eficientă a unităților de producere a energiei termice, prin urmărirea sistematică a comportarii echipamentelor energetice și a construcțiilor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și eficienta a reviziilor/reparațiilor curente;

 • n. reabilitarea și retehnologizarea unităților de producere a energiei termice, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestora, încadrării în normele privind emisiile poluante și asigurării cantității și calității energiei termice;

 • o. executarea numai pe baza condițiilor stabilite de legislația aplicabilă în domeniu, a acelor reparații/revizii/extinderi/modificări, ale instalațiilor/echipamentelor care se execută cu terți;

 • p. îndeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificați în normativele în vigoare;

 • q. măsurarea energiei termice produse/livrate, precum și exploatarea, întreținerea, repararea și verificarea contoarelor de energie termică în conformitate cu cerințele normelor și reglementările metrologice în vigoare;

 • r. asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de producere a energiei termice, inclusiv a personalului de specialitate autorizat ISCIR;

 • s. reglarea livrării energiei termice în funcție de graficul de sarcină convenit, de comun acord cu operatorul serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice din municipiul Buzău.

Anexele nr.1 : 18 la prezentul caiet de sarcini vor fi completate după finalizarea Inventarului Bunurilor Publice și semnarea Procesului Verbal de Predare-Primire.

CAPITOLUL 4.   TRANSPORTUL,     DISTRIBUȚIA     ȘI

FURNIZAREA

Operatorul serviciului asigură activitatea de transport de energie termica prin rețelele prevăzute în anexa nr. 19 (se va completa tabelul nr. 3 din anexa la caietul de sarcini-cadru cu rețelele de transport aferente serviciului).

Prestarea activității de transport a energiei termice se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a. verificarea și supravegherea continua a funcționarii instalațiilor;

 • b. corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;

 • c. controlul calității agentului termic;

 • d. întreținerea rețelelor termice;

 • e. determinarea pierderilor de agent termic;

 • f. menținerea în stare uscata a căminelor și canalelor termice prin eliminarea infiltratiilor și a pierderilor de agent termic;

 • g. măsurile necesare pentru prevenirea coroziunii interioare și exterioare a conductelor din rețeaua de transport;

 • h. întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatări economice și în condiții de siguranță;

 • i. respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;

 • j. funcționarea instalațiilor de iluminat, forta și ventilație din căminele și canalele termice;

 • k. respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației;

 • l. respectarea regulamentului serviciului de alimentare cu energie termica, aprobat în condițiile legii;

 • m. desfășurarea activităților pe baza principiilor de eficienta economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de transport a energiei termice;

n. menținerea capacităților de transport și exploatarea eficienta a acestora, prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor energetice și a construcțiilor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor/reparațiilor curente;

 • o. îndeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificati în normativele în vigoare;

 • p. măsurarea energiei termice intrate/livrate din aria de deservire, precum și exploatarea, întreținerea, repararea și verificarea contoarelor de energie termica în conformitate cu cerințele normelor și reglementările metrologice în vigoare;

 • q. asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de transport a energiei termice, inclusiv a personalului de specialitate autorizat ISCIR;

 • r. încheierea contractelor cu furnizorii de utilități, servicii, materiale și piese de schimb, cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice de produse și servicii;

 • s. dezvoltarea/modernizarea, în condiții de eficienta și costuri rezonabile, a rețelei termice de transport în conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de către consiliul local sau cu programele proprii aprobate de autoritatea administrației publice locale;

 • t. informarea, în cel mult 24 de ore de la constatare, a proprietarului contoarelor de energie termica instalate în rețeaua termica de transport despre orice incident care, în opinia sa:

 • i. a produs deteriorarea acestora;

 • ii. - constituie o intervenție facuta cu scopul de a întrerupe sau afecta contorizarea energiei termice;

 • u. un sistem prin care să poată primi informații sau să ofere consultanța și informații privind orice problema sau incidente care afectează sau pot afecta siguranța, disponibilitatea și/sau alți indicatori de performanță ai serviciului public de transport energie termica;

 • v. convenții de exploatare cu dispecerii coordonatori ai surselor de energie termica, prin care se vor stabili relațiile, atribuțiile și competentele dispeceratelor.

Anexele nr.19 : 27 la prezentul caiet de sarcini vor fi completate după finalizarea Inventarului Bunurilor Publice și semnarea Procesului Verbal de Predare-Primire.

Operatorul serviciului asigură activitatea de distribuție aenergiei termice prin instalațiile prevăzute în anexele nr. 28, 29 și 30 (se vor completa: tabelul cu stațiile termice; tabelul cu punctele termice; tabelul cu rețelele de distribuție).

Principalele date aferente agenților termici distribuiti sunt cele din anexa nr. 31.

Lista utilizatorilor, cu indicarea caracteristicilor consumului de energie termica pentru încălzire și pentru apa calda de consum defalcata pe utilizatori, este prezentată în anexa 32.

În vederea determinării costurilor de exploatare și a personalului necesar se iau în considerare următoarele informații, cuprinse în anexele 33:44.

Prestarea activității de distribuție a energiei termice se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) verificarea și supravegherea continua a funcționarii instalațiilor;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului, inclusiv reglarea parametrilor energiei termice în baza diagramei de reglaj;

 • c) controlul calității agentului termic și a apei calde de consum;

 • d) întreținerea punctelor și statiilor termice și a rețelelor de distribuție;

 • e) determinarea pierderilor de agent termic;

 • f) menținerea în stare uscata a căminelor și canalelor termice prin eliminarea infiltratiilor și a pierderilor de agent termic;

 • g) măsurile necesare pentru prevenirea coroziunii interioare și exterioare a conductelor aferente rețelei de distribuție, respectarea regimului chimic al agentului termic și a condițiilor de potabilitate pentru apa calda de consum;

 • h) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatări economice și în condiții de siguranță;

 • i) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;

 • j) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației;

 • k) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;

 • l) funcționarea pe baza principiilor de eficienta economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de distribuție a energiei termice;

 • m) urmărirea permanenta a debitelor, temperaturilor și presiunilor atât pentru agentul termic din circuitul primar, cat și pentru apa calda de consum și agentul termic de încălzire;

n) urmărirea permanenta a coeficientului de amestec la stațiile termice dotate cu ejectoare;

 • o) urmărirea permanenta a pierderilor de presiune pe circuitele schimbatoarelor de căldură;

 • p) menținerea regimului hidraulic și termic de funcționare, asigurând reglarea distribuirii energiei termice în funcție de graficul de sarcina convenit de comun acord cu utilizatorii;

 • q) menținerea capacităților de distribuție și exploatarea eficienta a acestora, prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor energetice și a construcțiilor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor/reparațiilor curente;

 • r) îndeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificati în normativele în vigoare;

 • s) măsurarea energiei termice intrate/livrate din aria de deservire, precum și exploatarea, întreținerea, repararea și verificarea contoarelor de energie termica în conformitate cu cerințele normelor și reglementările metrologice în vigoare;

 • t) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de transport a energiei termice inclusiv a personalului de specialitate autorizat ISCIR;

 • u) încheierea contractelor cu furnizorii de utilități, servicii, materiale și piese de schimb, cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice de produse și servicii;

 • v) dezvoltarea/modernizarea, în condiții de eficienta și costuri rezonabile, a statiilor și punctelor termice și a rețelei termice de distribuție în conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de către consiliul local sau cu programele proprii aprobate de autoritatea administrației publice locale;

 • w) accesul producătorilor de energie termica în instalațiile sale în vederea montarii și citirii contoarelor de energie termica utilizate la decontare;

 • x) un sistem prin care să poată primi informații sau să ofere consultanța și informații privind orice problema sau incidente care afectează sau pot afecta siguranța, disponibilitatea și/sau alți indicatori de performanță ai serviciului public de distribuție a energie termice;

 • y) convenții de exploatare cu dispecerii coordonatori ai surselor de energie termica, prin care se vor stabili relațiile, atribuțiile și competentele dispeceratelor;

z) va informa operatorii cu care se afla în relații contractuale referitor la planificarea anuală a reparațiilor/reviziilor ce trebuie efectuate în stațiile termice și rețelele termice de distribuție.

Principalele date aferente agenților termici ce fac obiectul serviciului de furnizare a energiei termice sunt cele din anexa nr. 45.

Datele aferente grupurilor de măsura pe baza cărora se face facturarea energiei termice furnizate sunt cele din anexa nr. 46.

Datele aferente utilizatorilor necontorizati sunt cele din anexa nr. 47.

Lista statiilor/punctelor/centralelor termice din care se face distribuția de agent termic este prezentată în anexa nr. 48.

În vederea determinării costurilor de exploatare și a personalului necesar se iau în considerare următoarele informații, cuprinse în anexele 49:59.

Prestarea activității de furnizare a energiei termice se va efectua astfel încât să se realizeze:

 • a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei furnizări corecte a energiei termice;

 • b) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației;

 • c) respectarea contractelor de vânzare-cumpărare, respectiv de furnizare, aprobate de autoritatea competentă;

 • d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;

 • e) urmărirea permanenta a parametrilor de furnizare a energiei termice;

 • f) îndeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificati în normativele în vigoare;

 • g) măsurarea energiei termice intrate/livrate din aria de deservire, precum și exploatarea, întreținerea, repararea și verificarea contoarelor de energie termica, în conformitate cu cerințele normelor și reglementările metrologice în vigoare;

 • h) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de furnizare a energiei termice, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic;

 • i) furnizarea continua a energiei termice către următoarele categorii de consumatori, dacă se afla în administrarea autorității administrației publice locale:

 • - spitale;

 • - policlinici;

 • - cămine de bătrâni;

 • - leagane de copii;

 • - grădinițe;

 • - crese;

 • - cămine pentru persoane cu handicap;

 • - centre de resocializare minori;

 • - școli;

 • j) urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei termice aprobați. Urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță se va face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;

 • k) un sistem prin care să poată primi informații sau să ofere consultanța și informații privind orice problema sau incidente care afectează sau pot afecta siguranța, disponibilitatea și/sau alți indicatori de performanță ai serviciului public de alimentare cu energie termica;

 • l) ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii energiei termice furnizate, sa conțină suficiente date pentru identificarea locului de consum și pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucțiune/cerința aplicabilă, emisă de autoritățile competente. În mod obligatoriu, factura emisă unui utilizator de către furnizor, în vederea încasării energiei termice furnizate, va evidenția separat cantitățile de energie pe tipuri de consum (încălzire, respectiv apa calda de consum), precum și prețul cu baza legală. Factura nu va conține contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terți; acestea se vor factura separat;

 • m) instituirea și aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc energia termica și modificările survenite la actele normative din domeniu;

 • n) informarea utilizatorilor cu care se afla în relații contractuale despre:

 • - planificarea anuală a reparațiilor/reviziilor ce se vor efectua la instalațiile de producere/transport/distribuție a energiei termice;

 • - data întreruperii furnizarii energiei termice pentru încălzire și apa calda de consum;

 • - data reluării furnizarii energiei termice pentru încălzire și apa calda de consum;

 • o) verificarea și certificarea de către utilizatori a furnizarii corecte a energiei termice pentru încălzire și apa calda de consum după:

 • - reparații planificate;

 • - reparații accidentale;

 • p) trebuie să instituie un sistem de înregistrare, investigare, soluționare și raportare privind reclamațiile făcute de utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor, calcularea și/sau facturarea consumului;

 • q) realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectați de incidentele care au produs întreruperea alimentarii cu energie termica. În acest scop furnizorul asigura existenta unor centre de preluare a reclamatiilor telefonice;

 • r) bilanțul energiei termice la intrarea și la ieșirea din sistemul de distribuție pentru care realizează serviciul de furnizare;

 • s) reducerea debransarilor și deconectarilor de la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice.

La solicitarea facuta de orice persoană fizica sau juridică cu privire la realizarea unui nou bransament termic sau modificarea unui racord existent la rețeaua termica, operatorul serviciului va proceda astfel:

 • a) va analiza cererea de racordare și va întocmi documentația tehnica necesară, pe baza unei proceduri proprii. Procedura va include precizări cu privire la modalitatea și termenul pentru emiterea avizului;

 • b) va verifica dacă lucrarea este cuprinsă în planul de urbanism al localității și/sau are asigurata finanțarea, după caz;

 • c) va obține avizul producătorului pentru realizarea bransamentului termic la puterea termica solicitată;

 • d) va realiza lucrarea dacă sunt îndeplinite condițiile de la lit. b) și c) sau va amana executarea, solicitând autorității administrației publice locale trecerea în planul de urbanism și în buget a acestei lucrări.

ANEXE

Prevederi din Caietul de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica, aprobat prin Ordin ANRSC nr. 92 din 20 martie 2007, completate cu prevederi specifice activității de producere a energiei termice în cogenerare, după caz

Anexa

Conținut Anexă

PRODUCERE

Art.7 - Efectuarea serviciului se va realiza conform graficelor prezentate în anexa .... (se va indica numărul anexei care cuprinde graficul de realizare a serviciului zilnic și pentru fiecare luna a anului).

Anexa 1

Prestarea activității de producere

Se va realiza conform graficelor prezentate în Anexa nr. 1.

Art.15 a) consumul propriu tehnologic de energie electrica și termica, de proiect, pentru producerea energiei termice este: se trec cei 2 indicatori;

Anexa 2

Consumul propriu tehnologic de energie electrică pentru producerea energiei electrice și termice este de .... kW.

Art.15 b) descrierea instalațiilor, starea fizica și gradul de automatizare a acestora

Anexa 3

Descrierea instalațiilor

Art.15 c) diagramele de pornire-oprire ale agregatelor de baza

Anexa 4

Diagramele de funcționare ale echipamentelor de bază

Art.15 c.1) variatia randamentului în funcție de sarcina termica

Anexa 5

Se va completa cu informațiile cuprinse în specificațiile tehnice ale furnizorilor de echipamente

Art.15 d) diagramele de variatie a energiei consumate de pompele de rețea în funcție de debitele de apa vehiculate

Anexa 6

Se va completa cu informațiile cuprinse în specificațiile tehnice ale furnizorilor de echipamente

Art.15 e) lista aparatelor de măsura pentru determinarea energiei termice produse și a energiei termice livrate și caracteristicile acestora

Anexa 7

Se vor respecta prevederile Ordinului ANRE nr.114/2013 privind aprobarea Regulamentului de calificare a producției de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrica si energie termica utila, in cogenerare de inalta eficienta

Art.15 f) lista aparatelor de măsura pentru determinarea consumurilor de energie electrica și termica

Anexa 8

Se vor respecta prevederile Ordinului ANRE nr.114/2013 privind aprobarea Regulamentului de calificare a productiei de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrica si energie termica utila, in cogenerare de inalta eficienta

Art.15 g) lista aparatelor de măsura pentru receptionarea combustibililor intrati în centrala și determinarea consumurilor de combustibili

Anexa 9

Se vor respecta prevederile Ordinului ANRE nr.114/2013 privind aprobarea Regulamentului de calificare a productiei de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrica si energie termica utila, in cogenerare de inalta eficienta

Art.15 h) schema termomecanica CET

Anexa 10

Se va completa dupa inventariere

Art.15 i) schemele tehnologice, inclusiv partea de automatizări, ale instalațiilor de tratare a apei de adaos

Anexa 11

Se vor completa dupa inventariere

Art.15 j) schemele tehnologice, inclusiv partea de automatizări, ale instalațiilor pentru producerea energiei termice

Anexa 12

Se vor completa dupa inventariere

Art.15 k) schema electrica monofilara a centralei

Anexa 13

Se vor completa dupa inventariere

Art.15 m) fișele de regim ale cazanelor

Anexa 14

Se va completa cu informațiile cuprinse în specificațiile tehnice ale furnizorilor de echipamente

Art.15 n) diagrama de reglaj în funcție de temperatura exterioară și viteza vantului

Anexa 15

Se va completa cu informațiile cuprinse în Contractul de vânzare-cumpărare a energiei termice încheiat de producător cu operatorul serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice din municipiul Buzău

Art.15 o) indicatorii tehnico-economici ai investiției, aprobați și realizați

Anexa 16

Din SF

Art.15 p) planurile de amplasare a instalațiilor în incinta centralei

Anexa 17

Se vor completa dupa inventariere

Art.15 q) planurile de amplasare a schimbatoarelor de căldură de baza și de vârf

Anexa 18

Se vor completa dupa inventariere

TRANSPORT

Art. 18 Rețelele termice de transport (se va completa tabelul nr. 3 din anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru cu rețelele de transport aferente serviciului)

Anexa 19

Se vor completa dupa inventariere

Art. 19 Principalele date aferente agenților termici transportați (se va completa tabelul nr. 5 din anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru cu caracteristicile agenților termici transportați).

Anexa 20

Se vor completa dupa inventariere

Art. 20 Lista utilizatorilor cu indicarea caracteristicilor consumului de energie termica și de agent termic pentru fiecare utilizator

Anexa 21

Se vor completa dupa inventariere

Art. 21 a) consumul propriu tehnologic de energie electrica și termica, de proiect, pentru transportul energiei termice

Anexa 22

se trec cei 2 indicatori

Art. 21 b) descrierea instalațiilor, starea fizica și gradul de automatizare a acestora

Anexa 23

Se vor completa dupa inventariere

Art. 21 c) diagramele de variație a puterii consumate de pompele din rețea în funcție de debitele de apa vehiculate

Anexa 24

Se vor completa dupa inventariere

Art. 21 d) lista aparatelor de măsura pentru determinarea energiei termice intrate în rețea și a energiei termice livrate, precum și caracteristicile acestora

Anexa 25

Se vor completa dupa inventariere

Art. 21 e) lista aparatelor de măsura pentru determinarea consumurilor de energie electrica și termica din sistemul de transport a energiei termice

Anexa 26

Se vor completa dupa inventariere

Art. 21 f) schema rețelei de transport

Anexa 27

Se vor completa dupa inventariere

Art. 26 b) descrierea instalațiilor, starea fizica și gradul de automatizare

Anexa 34

Se vor completa dupa inventariere

Art. 26 c) diagramele de variație a puterii consumate de pompele de circulație și de apa potabilă, în funcție de debitele de apa vehiculate

Anexa 35

Se vor completa dupa inventariere

Art. 26 d) lista aparatelor de măsura pentru determinarea energiei termice primite/livrate și caracteristicile acestora

Anexa 36

Se vor completa dupa inventariere

Art. 26 e) lista aparatelor de măsura pentru determinarea consumurilor de energie electrica și termica din sistemul de distribuție a energiei termice

Anexa 37

Se vor completa dupa inventariere

Art. 26 f) schemele termomecanice ale statiilor termice

Anexa 38

Se vor completa dupa inventariere

Art. 26 g) schemele termomecanice ale punctelor termice

Anexa 39

Se vor completa dupa inventariere

Art. 26 h) schemele electrice monofilare ale statiilor termice

Anexa 40

Se vor completa dupa inventariere

Art. 26 i) schemele de automatizare ale punctelor termice

Anexa 41

Se vor completa dupa inventariere

Art. 26 j) schema rețelei de distribuție

Anexa 42

Se vor completa dupa inventariere

Art. 26 k) diagrama de reglaj;

Anexa 43

Se vor completa dupa inventariere

Art. 26 l) schemele și fișele tehnice ale rețelelor termice și instalațiilor auxiliare

Anexa 44

Se vor completa dupa inventariere

FURNIZARE

Art. 29. (1) Principalele date aferente agenților termici ce fac obiectul serviciului de furnizare a energiei

Anexa 45

Art. 29. (2) Datele aferente grupurilor de măsura pe baza cărora se face facturarea energiei termice furnizate

Anexa 46

Art. 29. (3) Datele aferente utilizatorilor necontorizati sunt cele din anexa nr. 47.

Anexa 47

Art. 29. (4) Lista statiilor/punctelor/centralelor termice din care se face distribuția de agent termic este prezentată în anexa nr. 48.

Anexa 48

ART. 30

În vederea determinării costurilor de furnizare și a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece și dezvolta, ca articole distincte, după caz:

 • a) descrierea instalațiilor, starea fizica și gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în anexa ... (se trece numărul anexei);

 • b) graficul de variatie a puterii nou-racordate în ultimii 5 ani este prezentat în anexa.....(se trece numărul anexei);

 • c) graficul de variatie a puterii termice debransate;

 • d) graficul de variatie a puterii termice aferente consumatorilor deconectati în ultimii 5 ani este prezentat în anexa ... (se trece numărul anexei);

 • e) graficele de variatie a consumului de energie termica minima, medie și maxima aferentă utilizatorilor care au montate repartitoare de costuri în ultimii 5 ani sunt prezentate în anexa......(se trece numărul anexei);

Anexele 49 -

59

 • f) graficul de variație a ratei de suportabilitate în ultimii 5 ani, calculată conform prevederilor art. 6.3.5 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, este prezentat în anexa.....(se trece numărul

anexei);

 • g) programul de reabilitare a sistemului de alimentare cu energie termica în sistem centralizat este prezentat în anexa ... (se trece numărul anexei);

 • h) situația acordării subvențiilor și cuantumul acestora în ultimii 5 ani sunt prezentate în anexa ... (se trece numărul anexei);

 • i) prețul de vânzare a energiei termice (se trec prețurile reglementate, după caz);

 • j) prognoza privind evoluția activității de furnizare a energiei termice și măsurile pe care le vor lua autoritățile administrației publice locale;

DISTRIBUȚIE ____________________________________»


Art. 23. Operatorul serviciului asigură activitatea de distribuție aenergiei termice prin:

stațiile termice

Anexa 28

Se vor completa dupa inventariere

punctele termice

Anexa 29

Se vor completa dupa inventariere

rețelele de distribuție

Anexa 30

Se vor completa dupa inventariere

Art. 24 Principalele date aferente agenților termici distribuiti sunt cele din anexa nr. 31

Anexa 31

Se vor completa dupa inventariere

Art. 25 Lista utilizatorilor, cu indicarea caracteristicilor consumului de energie termica pentru încălzire și pentru apa calda de consum defalcata pe utilizatori

Anexa 32

Se vor completa dupa inventariere

Art. 26 a) consumul propriu tehnologic de energie electrica și termica, de proiect, pentru distribuția energiei termice

Anexa 33

Se trec cei 2 indicatori ;