Hotărârea nr. 178/2020

Hotărâre privind aprobarea asigurării continuității serviciului/ activităților aferente Contractului de concesiune nr. 3450 din 02.03.2006, cu modificările ulterioare, a serviciului public de salubrizare al Municipiului Buzău, până la preluarea acestora de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, începând cu data de 07.08.2020.

ROMANIA

JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea asigurării continuității serviciului/ activităților aferente Contractului de concesiune nr. 3450 din 02.03.2006, cu modificările ulterioare, a serviciului public de salubrizare al Municipiului Buzău, până la preluarea acestora de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, începând cu data de 07.08.2020

Consiliul Local al Municipiului Buzau, judetul Buzau, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub numărul 236/CLM/29.07.2020;

 • -raportul Direcției Tehnice nr. 81.404/29.07.2020;

 • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 13, pct. 14 din Contractul de concesiune nr. 3450 din 02.03.2006, cu modificările ulterioare, a serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Buzau;

 • - prevederile art. 33, alin. (2), lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 51/2006 -Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 52 din Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, aprobat prin H.G nr. 745/2007, coroborat cu prevederile Art.II, alin.l din Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;

 • - adresa nr. 811054 din 14.07.2020 emisă de A.N.R.S.C., înregistrată la Primăria Municipiului Buzău cu nr. 77038 din 17.07.2020;

 • - adresa nr. 80.641/28.07.2020 emisă de Municipiul Buzău către Societatea RER SUD S.A. și răspunsul RER SUD S.A nr . 7419/29.07.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 81.187/29.07.2020.

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. 7, lit. n), alin. (14) și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobă asigurarea continuității serviciului/ activităților aferente Contractului de concesiune nr. 3450 din 02.03.2006, cu modificările ulterioare, a serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Buzău, până la preluarea acestora de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, începând cu data de 07.08.2020.

Art.2. Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Tehnice, Direcției Economice, Serviciului Investiții și Achiziții Publice și Serviciului Juridic și Contencios Administrativ și societății RER Sud S.A. Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Laurențiu - Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

Eduard Pistol

Buzău, 07 august 2020

Nr. 178

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 07 august 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 21 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

Doamna consilier local Maria Ionescu nu votează.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 236/CLM/29.07.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării continuității serviciului/activităților aferente Contractului de concesiune nr. 3450 din 02.03.2006, cu modificările ulterioare, a serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Buzau, până la preluarea acestora de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, începând cu data de 07.08.2020

În conformitate cu prevederile art.129, alin.(7) din Codul administrativ, Consiliul local exercită atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni ți asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public si transport public local, după caz.

Ținând cont de faptul că durata Contractului de concesiune nr. 3450/02.03.2006 încheiat între Consiliul local al Municipiului Buzau, în calitate de concedent si Societatea RER SUD S.A., în calitate de concesionar, încetează ca urmare a neacordării permisiunii de prestare a serviciului eliberată de A.N.R.S.C., prin adresa nr. 80.641/28.07.2020 am solicitat societății menționate mai sus să asigure , conform prevederilor legale, de la data încetării valabilității contractuale, continuitatea prestării serviciului de salubrizare ce face obiectul contractului de concesiune enunțat mai sus, până la desemnarea noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile.

Luând în considerare:

-prevederile art. 33, alin. (2), (3) din Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, actualizată, coroborat cu adresa nr. 7419/29.07.2020 potrivit căreia S.C. RER SUD S.A. ne aduce la cunostinta că sunt de acord cu asigurarea continuității prestării serviciului de salubrizare pentru o perioadă de 90 de zile;

-prevederile art. 52 din H.G. nr 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată, ce statuează: ”În situația prevăzută la art. 50 lit. a), titularul de licență are obligația să asigure continuitatea serviciului/activităților licențiat/licențiate până la preluarea acestora de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile.”

- dispozițiile ART. II, alin. (1) din Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, conform cărora: ”(1) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la art. 21 alin. (2) din

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică, în continuare, prevederile Hotararii Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor de la art. 15-20 din acest regulament”, supun spre analiză și aprobare Consiliului local al Municipiului Buzau, proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării continuității serviciului/activităților aferente Contractului de concesiune nr. 3450/02.03.2006, cu modificările ulterioare, a serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Buzau, până la preluarea acestora de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, începand cu data de 07.08.2020, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

PRIMAR, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. 81.404/29.07.2020

RAPORT la proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării continuitatii serviciului/activităților aferente Contractului de concesiune nr. 3450 din 02.03.2006, cu modificările ulterioare, a serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Buzau, până la preluarea acestora de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, începând cu data de 07.08.2020

Întrucât prin Sentința Civilă nr. 530/2017 rămasă definitivă, s-a confirmat soluția A.N.R.S.C. de a nu acorda licență socoietății RER SUD S.A., în sensul recunoașterii permisiunii de a presta serviciul de salubrizare în municipiul Buzău, prin adresa nr. 811054/14.07.2020 A.N.R.S.C. a solicitat Primăriei municipiului Buzău, în conformitate cu prevederiledispozițiilor art. 33 alin. (3) coroborate cu art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 51/2006, republicată, aplicarea măsurilor necesare asigurării continuității serviciului.

Avand în vedere:

 • - prevederile Contractului de concesiune nr. 3450/02.03.2006, art.13, punctul 14;

 • - prevederile art. 33, alin. (2) si (3) din Legea nr. 51 / 2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, actualizată, ce stipulează:

 • ” (2) Autoritățile administrației publice locale adoptă în maximum 30 de zile hotărârile necesare pentru asigurarea furnizării/prestării serviciilor/ activităților de utilități publice în oricare dintre următoarele situații:

 • - revocarea, abrogarea, anularea sau încetarea în orice alt mod a efectelor hotărârii de dare în administrare;

 • - încetarea înainte de termen a contractului de delegare a gestiunii;

 • - neacordarea, retragerea sau încetarea valabilității licenței.

 • (3) Operatorii serviciilor de utilități publice aflate în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (2) au obligația, la solicitarea autorităților administrației publice locale, de a asigura continuitatea furnizării/prestării serviciilor/activităților din sfera serviciilor de utilități publice până la data desemnării noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile. "

 • - prevederile ar.t 52 din H.G. nr 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată, ce statuează:

”În situația prevăzută la art. 50 lit. a), titularul de licență are obligația să asigure continuitatea serviciului/activităților licențiat/licențiate până la preluarea acestora de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile.”

 • - dispozițiile ART. II, alin. (1) din Legea nr. 225/2016 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, conform cărora:

”(1) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică, în continuare, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor de la art. 15-20 din acest regulament” ,

Primăria municipiului Buzău a solicitat societății RER Sud S.A. Buzău , prin adresa nr. 80.641/28.07.2020 punctul de vedere privind asigurarea continuității furnizarii/prestarii serviciilor/activitatilor din sfera serviciilor de utilitati publice până la data desemnării noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile.

Ținând cont de cele mai sus menționate supunem spre analiză și aprobare Consiliului local al Municipiului Buzau, proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării continuității serviciului/activităților aferente Contractului de concesiune nr.3450/02.03.2006, cu modificările ulterioare, a serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Buzau, până la preluarea acestora de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, începând cu data de 07.08.2020.

Director executiv, Ileana Bănucu