Hotărârea nr. 176/2020

Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019 ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău.

FIO - pag. 1

BILANȚ la data de 31.12.2019

Cod 10                                                                   __________-|e'~

Denumirea elementului

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.378V 2019

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2019

31.12.2019

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

3.855

500

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd.O1 la 06)

07

07

3.855

500

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

08

08

1.013.342

1.625.383

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

13.007.374

12.506.279

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224- 2814 - 2914)

10

10

11.019

14.091

4. Investiții imobiliare (ct. 215 -2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

890.462

294.762

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

171.727

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

TOTAL (rd.08 la 16)

17

17

15.093.924

14.440.515

III. IMOBILIZĂRI financiare

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

TOTAL (rd. 181a 23)

24

24

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

15.097.779

14.441.015

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

890.661

750.166

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

32.153

48.442

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

80.058

55.680

4. Avansuri (ct. 4091-4901)

29

29

4.560

1.296

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

1.007.432

855.584

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-4902-491)

31

31

1.672.714

2.168.584

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

879.122

262.369

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a (301)

TOTAL (rd. 31 Ia35+35a)

37

36

2.551.836

2.430.953

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 -596-598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)

41

40

7.346.623

8.560.166

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

10.905.891

11.846.703

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

34.858

44.354

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

44

43

34.858

44.354

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ

LA 1 AN___________________

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

11.072

11.072

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

2.414.115

1.543.444

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+453***)

52

51

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

749.159

1.369.733

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

3.174.346

2.924.249

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

7.766.403

8.966.808

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

22.864.182

23.407.823

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622+ 1624+ 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (Ct. 1623 + 1626+ 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 448I + 455 + 456*** + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

86.306

92.437

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

86.306

92.437

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+1513 + 1514+1518)

68

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

13.518.634

13.518.634

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

13.518.634

13.518.634

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

651.122

651.122

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

110.529

142.222

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

2.362.702

2.362.702

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

6.629.180

6.629.180

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

9.102.411

9.134.104

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

0

0

SOLD D(ct. 117)

97

96

12.464

494.291

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLDC(ct. 121)

98

97

0

537.510

SOLDD(ct. 121)

99

98

481.827

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

31.693

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

22.777.876

23.315.386

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79)

104

103

22.777.876

23.315.386

Suma de control F10:     402279810/1257614681

____*: 4. j « x i x i _x-      1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente ) tu de repartizat după natura elementelor respective, contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.                   intr-o perioadă mai mică de 12 luni.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.                    2' Se va cornpleta de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor

publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea Șl actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările șl completările ulterioare

ÎNTOCMIT,Formular

VALIDAT


Numele si prenumele

LAZAR MARIA

Calitatea


11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura_________________' ' ' ^..1/

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

FIO - pag. 1

BILANȚ la data de 31.12.2019

Cod 10                                                                   __________-|e'~

Denumirea elementului

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.378V 2019

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2019

31.12.2019

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

3.855

500

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd.O1 la 06)

07

07

3.855

500

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

08

08

1.013.342

1.625.383

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

13.007.374

12.506.279

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224- 2814 - 2914)

10

10

11.019

14.091

4. Investiții imobiliare (ct. 215 -2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

890.462

294.762

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

171.727

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

TOTAL (rd.08 la 16)

17

17

15.093.924

14.440.515

III. IMOBILIZĂRI financiare

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

TOTAL (rd. 181a 23)

24

24

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

15.097.779

14.441.015

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

890.661

750.166

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

32.153

48.442

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

80.058

55.680

4. Avansuri (ct. 4091-4901)

29

29

4.560

1.296

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

1.007.432

855.584

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-4902-491)

31

31

1.672.714

2.168.584

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

879.122

262.369

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a (301)

TOTAL (rd. 31 Ia35+35a)

37

36

2.551.836

2.430.953

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 -596-598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)

41

40

7.346.623

8.560.166

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

10.905.891

11.846.703

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

34.858

44.354

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

44

43

34.858

44.354

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ

LA 1 AN___________________

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

11.072

11.072

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

2.414.115

1.543.444

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+453***)

52

51

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

749.159

1.369.733

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

3.174.346

2.924.249

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

7.766.403

8.966.808

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

22.864.182

23.407.823

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622+ 1624+ 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (Ct. 1623 + 1626+ 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 448I + 455 + 456*** + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

86.306

92.437

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

86.306

92.437

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+1513 + 1514+1518)

68

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

13.518.634

13.518.634

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

13.518.634

13.518.634

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

651.122

651.122

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

110.529

142.222

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

2.362.702

2.362.702

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

6.629.180

6.629.180

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

9.102.411

9.134.104

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

0

0

SOLD D(ct. 117)

97

96

12.464

494.291

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLDC(ct. 121)

98

97

0

537.510

SOLDD(ct. 121)

99

98

481.827

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

31.693

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

22.777.876

23.315.386

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79)

104

103

22.777.876

23.315.386

Suma de control F10:     402279810/1257614681

____*: 4. j « x i x i _x-      1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente ) tu de repartizat după natura elementelor respective, contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.                   intr-o perioadă mai mică de 12 luni.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.                    2' Se va cornpleta de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor

publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea Șl actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările șl completările ulterioare

ÎNTOCMIT,Formular

VALIDAT


Numele si prenumele

LAZAR MARIA

Calitatea


11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura_________________' ' ' ^..1/

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20                                                                                        ■lei *

Denumirea Indicatorilor

kxnjWr drCikU preferii* Nr.cd.din<U Bl

Mr/d.

OMfP

n< 2019

Nr.

rd.

Exercițiul financiar

2018

2019

A

8

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+061

01

01

24812.585

31 284.622

Producția vânduta (ct.701+702+703+704+70S+706+708)

02

02

24812.585

31.284 627

Venituri din vânzarea mârfunlor (ct 707)

0?

03

Reduceri comerciale acordate (ct 709)

04

04

Venrhfft dm dobânzi tftfrgvMf Mr> de entități ***H«**-d9n Heg^t<ul<tenerel au in de/Uate contracte de leowg-ict 766* 1

05

Venituri dm subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

2. Venituri aferente costului producției in curs de execuție (ct711*712)

SoldC

06

07

28.219

14.636

Sold D

07

08

0

0

3. Venituri din producția de imobilizări necorporaie $; corporale (0.7211 7221

OB

09

595.700

70.985

4. Venituri d»n reevaluarea Imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6 Venituri din subvenții de exploatare

(Ct. 7412 * 7413 * 7414 * 741S * 7416 * 7417 • 7419)

K

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+ 7815)

r?

13

1.317.393

57016

•din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

u

14

•din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815}

M

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 .07-08.09.10.11+12113)

rs

16

26.753.897

31.427259

8. a) Cheltuieli cu matenrle pnme și materialele consumabile (ct.601 *602)

16

17

10.301.400

11 218.649

Alte rheltu-cli materiale (ct.603 «604*606^608)

17

18

271 446

344.992

b) Alte cheltuieli externe (cu energie $i apă)(ct.6O5)

M

19

64C.526

1.127.530

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607l

T9

20

Reduceri comerciale pnrnite {ct. 609)

20

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23*24)

2>

22

12.004.916

14,153.654

a) Salarii ți indemnizații (ct 641+642.M3+644I

22

23

11.528 241

13.584.9D6

b) CheltuieS cu asigurările ți protecția socială (ct.6451646)

n

24

476.675

568 748

W.a) Ajustân de valoare privind Imobilizările corporale șl necorporale (rd. 26-27)

24

25

795.922

1850.506

8.1) Cheltuieli (ct 6811.6813l 6817- din ct 681 ft)

25

26

795922

1.850.S06I

a.2) Venituri (ct.7813 * din ct.7818)

70

27

b) Ajustări de valoare pnvind activele circulante (rd. 29 - 30)

22

28

-13.703

F20 - pag. 2

b.uCheltuieli (ct.654+6814 + din :t.68l8)

28

29

65 320

b.2) Venituri (ci.754*7814 + dmct 7818)

29

30

79.023

11 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

31

3.434.723

2 114 611

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.6ll+612+613*614-*615*621^22+623*624*625+626*627«*62â)

3f

32

2 864154

1931741

11 2 Cheltuiefi cu alte Impozite, taxe țivănâminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri ți contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct 635 + 6586*)

33

234.235

136.121

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

n

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct 655)

35

11.5. Cheltuiefi privind calamitățile ți alte evenimente similare (ct. 6587)

55

36

11.6. Alte cheltuieli (ct6$l + 65811 6582 ♦ 6583 + 6584 + 6588)

M

37

336.394

46.749

Registrul grwrml v rate mar au in            wte de leasing (ct 666’)

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 • 41)

37

39

134 435

- Cheltuieli (ct.6812)

40

- Venituri (ct.7812)

41

134.435

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21422+25+28+31+ 39)

<0

42

27.300.795

30.809.942

PROFOUl SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE;

• Profit (rd. 16-421

41

43

0

617.317

- Pierdere (rd.42-16)

</

44

S46.898

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

4$

- dm care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13 Venituri din dobânzi (ct. 766)

<

47

25010

3.663

-din taie, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată Jet. 7418)

49

15 Alte venituri financiare (ct.762+764+76S+767+768+ 7615)

44

50

40061

12876

- din care, venituri d<n alte imobilizări financiare (a. 7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49.50)

K

52

65 071

16.539

16 Ajustan de valoare privind imobilizările financiare >i investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 • 55)

11

53

-Cheltuieli (ct.686)

52

54

-Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli prnnnd dobânzile (ct 666)

$4

56

- din care, cheltuielile in relația cu entitățile afiliate

55

57

18 Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+6681

50

58

CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd. 53 + 56+58)

57

59

PROHRJ. SAU PIERDEREA FINANCIARĂ):

•Profit (rd.52-59)

60

65.071

16.539

- Pierdere (rd. 59 -52)

59

61

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE |rd. 16 4 52)

eo

62

26318.968

31.443.798

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 ♦ 59)

6r

63

27.300.795

30.809942

19 PROFITUL SAU PIERDEREA 3RUT(A):

- Profit (rd. 62-63)

W

64

0

633.856

• Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

481327

0

20 Impozitul pe profit (ct 6911

64

66

96.346

21 Impozitul specific ur.or activități (ct. 69S)

63

67

)) Alte impozite neprezentate la elementele de mal sus (ct.69fl)

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCipULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 681

67

69

0

537.510

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

66

70

481827

O

Suma de control F20:

•JContiMi de repartizat djpâ naturi elementekx respective

La rândul 22 (d.OMFP >'8I/XB9I- se cuprind ți drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit le$islit>ei muncii, care se preiau din ru!ajuldtt>tor al contului 621 .Cheltuieli cu ccbbocjtorir, anattic .Colaboratori persoane fizice’

l a r>ndU 52 |cf OA1FP $781/2019b In contul 6586 .CheituieS reprezentând transferuri p contribui* datorate in Gaza unor acte normative uwuâe* se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri >i contribuții datorate In baza unor acte normat've speciale altele decât cele prevâzutc de Codul fixat

ADMINISTRATOR,

Numele si pronumele

CUZADAN

" -

Formular

VALIDAT

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

ILAZAR MARIA 1---1

Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura___b VZ/jA______

A

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

CI-------------
1-30 - pag. 1

DATE INFORMATIVE ladatade 31.122019

Cod 30 tfcamMe de calcul ser<*»MU K».«d,dlncolBi                                                          ________________

1. Date privind rezultatul înregistrat

OWFP rrittl.' »»*

Nr.

rd.

Nr.unitati

Sume

A

R

1

2

Unități c<tfc au înregistrat profit

ot

01

1

537.510

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

Un»tap care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

04

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investitii

A

B

1=2+3

2

3

Plati restante - total (rd.05 r 09 + 15 la 17 ♦ 18)

Q4

04

690495

690.495

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

690.495

690.495

- peste 30 de zile

06

06

315 289

315289

- peste 90 de zile

0/

07

267332

267.332

- peste 1 an

OS

08

107 874

107.874

Obbgatu restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10l*14|

00

09

• contribuții pentru a^gurari sociale de stat datorate de angajatori, saianati si alte persoane asimilate

io

10

- contribuții pentru fondul asiguranlor sooale de wnatatc

99

11

• contribuția pentru pensia suplimentari

M

12

■ contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

B

13

- alte datorii sociale

14

14

Obbgatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

K

15

Obligatii restante fata de atti creditori

’6

16

importe, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care

rz

17

• contribuția asiguratorle pentru munca

ta

1*4 (361)

impoztte si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale_____________________

90

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

________A

8

1

2

Număr mediu de salariat»

20

19

253

268

Numărul efectiv de salariati existent! la sfârșitul perioadei, 'espectiv la data de 31 decembrie

21

20

27C

272

IV. Rcdevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate șl creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

_                          A

B

1

Redevențe plătite tn cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite In concesiune, din care:

22

21

165.557

- rcdevențe pentru bunurile din domeniul public plâtiîP fa bugetul de stat

22

Redevenți minieri platrta la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Rcdavențâ petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii piaite in cursul per.oadei dc raportare pen-zru terenuri d

26

25

Venitu'l brute din iervicii plătite către persoane nerezidente, din care

77

26

■ impozitul datorat la bugetul de stat

24

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din itatele membre ale Uniunii turopene. din care

24

2fl

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în tunul perioade* de raportare, d«n care:

41

30

- subvenții încasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenț» aferente veniturilor, din care.

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forțe* de muncă •)

34

33

Creanțe restante, care nu cu fost încasate la termenele prevăzute In contractele comerciale $i/sau in actele normative în vigoare, d^- care:

ÎS

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar ou integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

32

36

V. Tichete acordate salariațllor

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariațllor

M

37

903.370

Contravaloarea lichelelor acordate altor catcgoni de beiirficnjn, albi decât salariăti»

39

37a rion

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ••)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare • dezvoltare:

38

- după surse de finanțare (rd. 4O<41)

<r

39

0

0

- din fondun publice

42

40

• din fondun private

4/

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43*44)

44

42

0

0

-cheltuieli curente

4S

43

- cheltuieli de caprini

46

44

VII. Cheltuieli de inovare***)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

8

1

2

Cheltuieli de inovare

42

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

__             A

B

1

2

Avansuri acordate pentru «nobilzărl necorporale (ct. 4094), din caro

44

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidmtc pentru imobilizări nccorpoiale (din ct 4094)

4$

464

1305»

avansuri acordate entităților afiliate nerezidenre pentru •mobilizări necorporale (d»n ct 4094)

50

45b

IXMi

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din cate__

$f

47

171.727

avansuri acordate entităților neaf liote ncrezldente pentru imobilizări corporale |din ct. 4093)

S2

47a (MSI

- avansuri acordate entităților afiliate wordciile pentru ^mobikzâri corporale (dm ct. 40931

sz

_

F30 - pag. 3

Imobilizări financiare. In sume brute (rd. 49*54)

48

37.305

457.381

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate ți obligațiuni, in sume brute (rd. 50+ 51 + 52 + 53)

ss

49

• acțiuni necotate emise de reztdenti

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

5/

51

• acțiuni >î pani sociale emise de nerczidenti.dn cate

SB

52

- dețineri de cd puțin 10%

59

(3071

- obligațiuni emise de nereadentl

«•

53

Creanțe imobilizate, in sume brute (rd. 55+56)

61

54

37.305

457.381

■ creanțe «mobilizate în lei si exprimate in lei. a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

S2

55

37.305

457381

• creanțe imobilizate in valută (dm ct 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri dr natura stocurilor și pentru prestări de setvkii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate. In sume brute (ct 4091 • 4092 *411+413 + 418), din c arr

64

57

1.635.409

1.712 499

• creanțe comerciala In relația cu entitățile neafiUM” ne**ndcntr, avansuri pentru cumpAriri de bunuri de natura stocurilor șl pentru prestări de servicii acordate furrxzorilor neafllidti nererideny șl alte conturi asimilate. în sume brute n rebt-c cu neaftl ații neretfdertțt (dlnct 4091 ♦ din ct 4092 ♦ dm ct 411 • din ct 413 + dina. 418;

65

58

• creanțe comerciale in relația cu entitățile afdiatr nere/idente avsnsun pentru cumparsn de buOufi de natura StOCurtiCr y pentru prestări de servoi acordate fumizcnlcr aNiati nrezidenți și alte conturi asimilate. In n»ne brute In relație cu aflliațll nerezident :din ct 4091 • d*»ct4092 • dina 411 - dina. 413 • d»nci.418|

€0

SM iMttl

Creanțe neincasatr la termenul stabilit

(dina.4091 + dinct.4O92 + dna.411 + dinct 413)

6/

59

Creanțe in legătură cu pcrscxmlul >i conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

69

60

4(X>

400

Creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382- 441 +4424+4428 + 444 t 445 + 446 + 447 + 4482). (rd.62 la 66)

&>

61

873.935

259171

- creanțe m legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)____

A>

62

17.773

creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (Ct.4 36+441 +4424 ♦ 4428*4444446)

n

63

816747

241.898

subvenții de încasat (a 445)

72

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

7i

65

57 188

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relaț ile cu entitățile afiliate (0.451). din care:

7$

67

creanțecu entități afiliate nerezidcnte (dinct 451), din care

76

68

• creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (dm ct. 451)

77

69

Creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale ți bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 * din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 4*1 + din ci.

4424 i din ct. 4428 ♦ din ct 444 + din ct 445 + din ct.

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)__________________________

76

70

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 4 456 4- 4582 4 461 4 4662 4 471 4 473), (rd.72la 74)

19

71

39 645

47.152

- decontări privind interesele de participare .decontări cu acționarii/asociatii privmd capitalul .decontan din operațiuni in participați» (ct .453 ♦ 456*4582)

M

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice $1 persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului}

(din ct. 461 ♦ dm ct. 471 4 din ct.47344662)

ir

73

39.645

47.152

- sumele preluate din contul S42 Avansuri de trezorerie’ reprezentând avansunle de trezorerie, acordate potrivit legii >i nedecontate până la data de raportare (din ct 461}

«2

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , dm care;

43

75

- de la nerezidenti

76

Dobânzi de încasat de la ncrezidenți (din ct. 4518 ♦ din ct

4538)

as

zm

□Bl

Valoarea împrumutanlor acordate operatorilor economici ••••)

46

77

Investiții pe termen scurt. In sume brute (ct. 501 4 505 4 506

4 507 4 din ct.5O8). (rd.79 h 82)

4/

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

79

- pârți sociale emne de rezident»

•9

80

• acțiuni emise de nerezidenti

W

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori de încasat kt 5113 + 5114|

W

83

Casa în lei și în valutâ (rd.85+86)

93

84

65.629

73.013

-In lei (ct 5311)

85

65.629

73.013

In valutâ (ct. 5314)

86

Conturi curente la bânci in lei și în valutâ (rd.88490)

96

87

7.280.994

8.487.153

-in lei (ct. 5121), di n care.

9/

88

7J80994

8.487.087

- cont un curente în le. deschise la bând nerezidente

89

- în valuta (ct. 5124), din care:

99

90

66

- conturi curente în voluta deschise ia bănci ______nerezidente

UX>

91

Alte comun curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

»or

92

• sume in curs de decontare, acrrditrve și alte valori dr încasat,iniei (ct.5112 + dma.512S4 5411)

w

93

sume m curs de decontare și acreditive in valută (din ct. 5125 4-5414)_____________________

!03

94

Datnni (rd. 96 « 99 + 102 ♦ 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116+119+122+128)

W

95

3.260.652

3.016.686

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezsdente fsentru tare durata contractului de credit este mai tnicu de 1 an) (din ct. 5191, (rd .97+98)

96

-inter

97

-in valutâ

roz

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite dr la instituțn financiare nerezidente |>entru care durata contractului de rrodn este mare sau cgelAcu 1 an) (dmct.WMrd.lOOHOI)

OQ

- in Ici

W

100

F30 - pag.5

- in valută

HO

101

Credite de la trezoreria statului si dobanzrie aferente (ct. 1626 +dinei. 1682)

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 4 168S + 1686 4 1687) (rd. 104» 105)

HZ

103

• in tei s» exprimate In tei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

H3

104

• în valută

IN

105

Alte împrumuturi >i datorii asimilate (ct. 167). din care:

H5

105

- valoarea concesiunilor pnmrte (din ct 167)

H6

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți ji alte contun asimilate, in sume brute (ct. 401 4 403 4 404 4 405 -408 ♦419), din care:

H7

108

2.425,187

1 554516

- datora comerciale In relația cu entitâtile neafilate nerezidente. avansuri primite de la cllenți neafîliați nerezidenți ți alte contun asimilate, in sume brute in relație cu ncafiliații nerezidenți (din ct 401 4 din ct. 403 4 din ct 404 4 din ct 405 4 din ct. 408 4 din ct 419)

H8

109

datori» comerciale in relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pnm<te de la cllenți afilmți nerezidenți >1 alte conturi asimilate, in sume brvteîn relație cu afliiaț«l nerezidenți (dn r t. 401 • din «. 403 4 din ct 404 4 dm ct 405 » din ct. 408 4 din ct. 419)

ri*

inun IKW)

Datorii in legătura cu personalul >i contun asimilate (ct 421 4 423 4 434 • 426 • 427 - 42811

W

110

251.973

329.546

Datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale 51 bugetul statului ICt. 431+436+43Z * 4381 + 441 +4423 + 4428 r 444 1 446 *• 44Z + 448I) (rd.112 la 115)

IZ?

111

458.455

875.00S

datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale («.431+437443811

HZ

112

371.294

410.831

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului lct.4364441 +442344428*4444446)

rzj

113

66475

424.892

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate («447)

134

114

20686

22.673

• alte datorii in legătură cu bugetul statului (« 4481)

135

115

16.609

Dat om le entității in reldțffte cu entitățile afiliate (ct. 451). din care:

IM

116

- datorn cu entități afiliate nerezidente 3j (dm ct. 4$1). din care.

>27

117

• cu scadența inițiala mai mare de un an

?38

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din a 451)

729

i nu 1310»

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct,455l, din care:

IJO

119

- sume datorate «tionarilex / asociatilor pers.fizice

ur

120

- sume datorate actkxunlor / asociatilor pers.juridice

137

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 4S6 + 4$7 + 4581 r 4661 * 462 + 472 + 473 >478 + 509) (rd.123 la 127)

9B

122

125.037

257.619

•decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociatii pnvmd capitalul, decontan dm operații in participați?

(«453-456445744581)

134

123

•alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, jhote decât datomfe in legătură cu instituțiile publice (InstHutiite statului) j,

(din «46244661+dln «.472-din «473)

124

125.037

257519

F30 - pag.6

- subvenții nerekutc la venituri (din ct, 4/21

IM

125

• vărsăm mte de efectuat pentru imobilizan financiare si investit» pe termen scurt (ct.269+509)

W

126

- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la dicnți (ct 478}

127

Dobânzi dc plătit (ct. 5186). din torc:

J39

128

• câne nerezidenți

140

wsa om

Dobânzi de pUt.l Către nrrrndenți (din ct. 4518 4 dmct 45381

Ml

128b (SIC

Valoarea Imptumuturior pnmite de U operatoni economic» ••••;

M2

129

Capital subscris vărsat (ct 1012). d<i care:

M3

130

13.518.634

13.518.634

- acțiuni cotate 4)

M4

131

acțiuni necotate 5)

MS

132

• părți sociale

146

133

13.518.634

13.518.634

• capital subscris varsat de nerendenti (din ct 1012)

147

134

Brevele si licențe (din ct.205)

IM

135

24.648

25 004

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieb cu colaboratorii (ct. 621)

149

136

X. Informații privind bunurile din domeniul publicai statului

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

8

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare

fîO

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

isr

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închinate

ii?

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privata a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabil* net* a bununior a;

r>J

I4U

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (lei)

%/J

Suma (lei)

%7)

A

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col. 4

Capital social vărsat (ct. 1012) 71, (rd. 142+ 145+ 149+ 150 4-151 +152)

IM

141

13.518.634

X

13.518634

X

• deținut de instituții publice, (rd. 143*144)

W

142

13.518.634

100.00

13518.634

100,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

W

144

13.518 634

100.00

13.518.634

100,00

•deținut de societățile cu capital de stat, din care.

ua

145

- cu capital integral de stat

w

146

• cu capital majoritar de stat

w

147

-cu capital minoritar de stat

u

148

F30 - pag 7

- deținut de regii autonome

149

• deținut de societăți cu capital privat

150

- deținut de persoane fizice

151

deținut de alte entități

10

152

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018          |           2019

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile ți regiile autonome, din care:

153

• către instituții publice centrale;

'6/

154

- către instituții publice locale.

10

155

către alți acționari la care st al ul/unit ățile administrativ îerrtorUle/instrtuțnle publice» dețin direct/indirect acțlun. sau participați! indiferent de ponderea acestora

W

156

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate in perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților >i al regiilor autonome, din care:

W

157

670.000

- dividende/vârsâminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, dtn care virate:

UI

158

670.000

- către instituții publice centrale

m

159

- către Instituții publice locale

Ui

î&o

670.000

- către dți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

Ui

161

- dividende/vânâminte din profitul exercițalor financiare antenoare anului precedent, din care virate:

us

162

• către instituții publice centrale

î*

163

• către instituții publice locale

in

164

către alți acționan la care statul' unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/lndirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora

Ui

165

XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat

Nr. rd.

Sume (lei)

__             A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor in perioada de raportare din profitul repurtat

in

16SJ

312)

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

• dividendele interimare repartizate a»

165b

1315)

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***•♦)

Nr. rd.

Sume (lei)

L               A

B

__2018

2019

F30 - pag.8

Creanțe preluate prin ceuonare de la persoane Juridice (la valoarea nominali), d»n care.

Ml

166

- creanțe prduate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

M2

167

Creanțe preluate prin ccMonare de la persoane JuridKC Ha cost de achiziție), din care:

M3

168

- creanțe preluate prin cesionare dc la persoane juridice

[afiliate____________________________________________________________

•44

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole

Nr. rd.

Sume (lei)

A

8

2018

2019

Venituri obținute din activități agncole

170

ab S.F40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

Cod 40                                                                                                       ’lei

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

315.207

535

X

315.742

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

OS

315.207

535

X

315.742

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

06

50.000

X

50.000

Construcții

07

1.117.690

678.539

1.276

1.794.953

Instalații tehnice si mașini

08

20.873.206

1.275.658

22.148.864

Alte instalatii, utilaje si mobilier

09

144.919

6.973

151.892

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

890.462

72.685

668.385

294.762

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

171.727

171.727

0

TOTAL (rd.06 la 15)

16

23.248.004

2.033.855

841.388

24.440.471

lll.lmobilizari financiare

17

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.05+16+17)

18

23.563.211

2.034.390

841.388

24.756.213

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

311.352

3.890

315.242

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd. 19+20+21)

22

311.352

3.890

315.242

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

23

Construcții

24

154.348

65.960

738

219.570

Instalații tehnice si mașini

25

7.865.832

1.776.753

9.642.585

Alte instalatii,utilaje si mobilier

26

133.900

3.901

137.801

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

8.154.080

1.846.614

738

9.999.956

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

8.465.432

1.850.504

738

10.315.198

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -


întocmit


Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

II.Imobilizări corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalatii, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

lll.lmobilizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-

TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40: 215481222/1257614681

Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular

VALIDATATENTIE1

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, ’7n vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 in format hârtie și in format electronic, sau numai in formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fijîemLC4L£X£eGSiâLapyG conține si puma pggingdin șițutlțiMțlJ.i.!lă.W           listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, șejnngțg șL$w^

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității
 • A. întocmire raportări anuale

 • 1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

 • 2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

 • • entități care depun raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;

persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii - în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

 • 3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

 • • termen de depunere -60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

 • B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale - se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

 • C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin, (i) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

In cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însțiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar11 încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

pentru 31 decembrie 2019 —raportări contabile anuale;

- pentru 31 decembrie 2020 -situații financiare anuale.

D- Contabilizarea sumelor primjte de la acționari/ asodați - se efectuează în contul 455 3) „Sume datorate acționarilor/asociaților".

n cazul in care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

 • 1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

 • 2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

 • 3) A se vedea, in acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la ispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociati -conturi curente , respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente").

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari


1011 SC(+)F10L.R81

OK

1

(ultimul rând sau nr.cr. rând necompletat)

Nr.cr.

Cont

Suma

1


CZZItșăiț]


Auditor financiar Plesu I. Ștefan, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. carnet nr. 715/30.06.2001

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,

Acționarii S.C. URBIS-SERV S.R.L.

Opinie

 • 1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societății URBIS-SERV S.R.L., care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situațiile financiare menționate se refera la:

► Total capitaluri:

23.315.386 lei;


► Profitul net al exercițiului financiar:             537.510 lei.

 • 2 In opinia noastra, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019 precum si a rezultatului operațiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie nemodificata

 • 3 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea “Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerințelor de etica profesionala relevante pentru auditul situațiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilități de etica profesionala, conform

Auditor financiar Plesu I. Ștefan, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, carnet nr. 715/30.06.2001 acestor cerințe. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Opinia noastra fata de situațiile financiare prezentate de către societatea URBIS-SERV S.R.L., la data de 31 decembrie 2019 este fara rezerve.

 • 4 Alte informatii includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru Întocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este anexat bilanțului si nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situațiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informațiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfășurate, raportam ca:

 • a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate in situațiile financiare anexate;

 • b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile

Auditor financiar Plesu 1. Ștefan, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. carnet nr. 715/30.06.2001 financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate

In plus, in baza cunoștințelor si intelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

 • 5 Conducerea Societății este responsabila pentru intocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

 • 6 In intocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

 • 7 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societății.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

 • 8 Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative

Auditor financiar Plesu I. Ștefan, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. carnet nr. 715/30.06.2001 daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

 • 9 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

 • • Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declaratii false si evitarea controlului intern.

 • • înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

 • • Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informatii realizate de către conducere.

 • • Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

 • • Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informatii, si măsură in care Auditor financiar Plesu I. Ștefan, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. carnet nr. 715/30.06.2001

situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

10 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

Semnătura auditorului


Plesu Ștefan


înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 715/2001.

Data raportului auditorului: 10.07.2020.

Adresa auditorului:


Str. Horticolei, nr. 37, Mun. Buzău, Jud.

Buzău

NOTA 1 - ACTIVE IMOBILIZATE

IMOBILIZĂRI

VALOAREA BRUTA

AMOR1

□ ZARE

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

315.207

535

-

315.742

311.352

3.890

-

315.242

- ALTE IMOBILIZĂRI

315.207

535

-

315.742

311.352

3.890

-

315.242

IMOBILIZĂRI CORPORALE

23.248.004

2.033.855

841.388

24.440.471

8.154.080

1.846.614

738

9.999.956

-TERENURI

50.000

50.000

-

-

-

-

-CONSTRUCȚII

1.117.690

678.539

1.276

1.794.953

154.348

65.960

738

219.570

- INSTALAȚII TEHNICE Șl MAȘINI

20.873.206

1.275.658

-

22.148.864

7.865.832

1.776.753

-

9.642.585

- ALTE INST.UTILAJE ȘI MOBILIER

144.919

6.973

-

151.892

133.900

3.901

-

137.801

IMOBILIZĂRI ÎN CURS

890.462

72.685

668.385

294.762

-

-

-

-

AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI CORPORALE

171.727

171.727

-

-

-

-

-

ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL

23.563.211

2.034.390

841.388

24.756.213

8.465.432

1.850.504

738

10.315.198

 • 1. Metoda de amortizare folosită în cursul exercițiului financiar 2019 a fost amortizarea liniară.

 • 2. Baza de evaluare folosită în determinarea valorii contabile brute o reprezintă costul de achiziție pentru mijloacele fixe înregistrate în conturile 212-“Constructii”, 213-”Instalatii tehnice și mașini”, 214 -“Alte instalații, utilaje și mobilier”.

în cursul anului 2019 au fost executate în regie proprie, lucrări în sumă de 72.685 lei reprezentând:

-platformă rezervor bitum - 30.725,47 lei,

-fundație pod basculă - 6.354,43 lei,

-mașină hidroînsamanțare — 7.159,63 lei,

-modernizare remorci - 28.445,40 lei.

în cursul anului 2019 au fost puse în funcțiune investiții în curs în sumă de 668.384,55 lei după cum urmează:

-platformă cântar - 83.780,25 lei,

-platformă rezervor bitum - 30.725,47 lei, -fundație stație asfalt -518.273,80 lei, -mașină hidroînsamanțare - 7.159,63 lei,


-modernizare remorci - 28.445,40 lei.

 • 3. în cursul anului 2019 au fost achiziționate mijloace fixe în sumă de 1.292.786,26 lei. prevăzute în anexă.

Director executiv,

Director econ


AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR

DENUMIRE

Sold la 31.12.2018

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.12.2019

Ajustări pentru deprecierea creanțelor -clienți

0

0

0

0

Societatea nu a constituit provizioane pentru deprecierea creanțelor-clienți.Director economic


PROFIT ȘI PIERDERE

în anul 2019 societatea a înregistrat profit net în sumă de 537.510 lei, după cum urmează:

 • - profit din exploatare             -617.317 lei

 • - profit financiar                   - 16.539 lei

 • - impozit profit                   - 96.346 lei

Profit din exploatare

în anul 2019 cifra de afaceri fost cu 26,08 % mai mare decât în anul 2018. Veniturile din exploatare au fost cu 17,46% mai mari decât în anul 2018 iar cheltuielile din exploatare au fost cu 12,85 % mai mari.

Cheltuielile cu materiile prime, materiale, obiecte de inventar, energie, apă, gaze, au crescut cu 13,17% din cauza, în principal, creșterii prețurilor.

Cheltuielile cu personalul au crescut cu 17,90% în urma aprobării noii organigrame și a modificărilor legislative: creșterea salariului minim pe economie, aplicarea prevederilor OUG 79/2017 și a OUG 114/2018.

Profit financiar

în anul 2019 societatea a înregistrat venituri financiare de 16.539 lei după cum urmează:

 • -venituri din dobânzi             - 3.663 lei

 • -venituri din sconturi acordate - 12.876 lei

  Director executivANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Cifra de afaceri neta

31.284.622

Costul bunurilor vândute d.c.

30.677.572

Cheltuielile activităților de baza

22.156.946

Cheltuielile activităților auxiliare

4.289.237

Cheltuieli indirecte

4.231.389

Rezultatul brut

607.050

Alte cheltuieli

46.749

Alte venituri din exploatare

57.016

Rezultatul din exploatare

617.317

Director executivDirector economic


SITUAȚIA CREANȚELOR

5                                    *

CREANȚE

Sold la

31.12.2019

TERMEN DE LICHIDITATE

Sub 1 an

Peste 1 an

Creanțe imobilizate

457.381,00

457.381,00

Clienți

1.711.203,25

1.079.241,71

631.961,54

Alte creanțe imobilizate

400,00

400,00

Contribuții la concedii si indemnizații

17.273,00

17.273,00

Creanțe cu bugetul

241.898,58

241.898,58

Debitori

2.797,59

2.797,59

Furnizori-debitori

1.295,62

1.295,62

Total

2.432.249,04

1.799.887,50

632.361,54

Director executiv


Director economi

URBIS-SERV

SITUAȚIA DATORIILOR

Director executiv


DATORII

Sold la 31.12.2019

TERMEN DE EXIGIBILITATE

SUB 1 AN

1 - 5 ANI

Peste 5 ANI

TOTAL d.c.

3.000.078,03

2.206.562,02

598.317,86

195.198,15

Furnizori

1.543.344,10

853.337,99

598.317,86

91.688,25

Furnizori de imobilizări

100,00

100,00

Clienți -creditori

11.072,37

11.072,37

Personal -salarii datorate

233.788,00

233.788,00

Personal -concedii medicale

2.790,00

2.790,00

Drepturi de personal neridicate

1.762,00

1.762,00

Rețineri din salarii

15.107,00

15.107,00

Alte datorii în legătură cu personalul

76.099,00

76.099,00

Contribuția la asigurările sociale(CAS)

293.783,00

293.783,00

Contribuția la asigurările sociale de sănătate(CASS)

117.048,00

117,048,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

26.341,00

26.341,00

Impozit pe venit

93.454,00

93.454,00

Fonduri speciale

22.673,09

22.673,09

Creditori

257.619,53

165.182,00

92.437,53

TVA

223.910,94

223.910,94

Impozit pe profit

81.186,00

81.186,00

Director economic

salariatii si membrii consiliului de administrație

*          ’                                                                                                                                                             5

în anul 2019 societatea a înregistrat un număr mediu de 268 salariați cu 15 mai mulți decât în anul 2018. Salariile brute în anul 2019 au fost în sumă de 12.424.516 lei. Contribuția asiguratorie pentru muncă a fost în sumă de 292.127 lei.

Contribuția la fondul de solidaritate pentru persoanele cu handicap a fost de 276.621 lei.

Au fost acordate tichete de masa în sumă de 903.870 lei.

în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă, au fost acordate tichete cadou de Paști si de Crăciun în sumă de 256.520 lei.

în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvemanța corporativa a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, suma acordată pentru membrii Consiliului de Administrație a fost de 116.291 lei, iar pentru directori suma de 376.027 lei.Director economiINDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI


1.Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente


Active curente /Datorii curente                    =   26.287.718 / 2.924.249 = 8,99

Lichiditatea curentă a crescut de la 8,19 în anul 2018 la 8,99 în anul 2019.


b) Indicatorul lichidității imediate

Active curente - Stocuri / Datorii curente


25.432.134 / 2.924.249 = 8,70


Lichiditatea imediată a crescut de la 7,87 în anul 2018 la 8,70 în anul 2019.

2. 1 ndicatori de risc

a) Gradul de îndatorare


Capital împrumutat / Capital propriu X 100 Gradul de îndatorare este sub 1.


92.437/23.315.386 =0,0040


3. Indicatori de gestiune

a)Viteza de rotație a debitelor clienți


Sold clienți/Cifra de afaceri X 365 zile = 1.711.203/31.284.622 X 365 zile =19,96 zile Fața de anul 2018, viteza de rotație a debitelor clienți a scăzut cu 4,09 zile.


b) Viteza de rotație a creditelor furnizori


Sold furnizori / Cifra de afaceri X 365 zile = 1.543.444 / 31.284.622 X 365 zile = 17,99 zile Viteza de rotație a creditelor furnizori a scăzut în anul 2019 fata de 2018 cu 17,52 zile.


c)Viteza de rotație a activelor imobilizate


Cifra de afaceri / Active imobilizate = 31.284.622/ 14.441.015 = 2,17

Viteza de rotație a activelor imobilizate a crescut de la 1,64 în anul 2018 la 2,17 în 2019.


d) Viteza de rotație a activelor totale


Cifra de afaceri / Active totale = 31.284.622 / 26.287.718 = 1,19

Viteza de rotație a activelor totale a crescut de la 0,95 în anul 2018 la 1,19 în 2019.


Director executiv,


Director economic, ...


ALTE INFORMAȚII

9

 • a) INFORMAȚII DESPRE SOCIETATE

SC”URBIS SERV” SRL Buzău este societate cu răspundere limitată, cu capital integral de stat. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr.J 10/247/1995 cu sediul în str. Spiru Haret , nr.6, Buzău.

Asociatul unic al SC’TJRBIS SERV” SRL Buzău este Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Societatea execută în principal lucrări de întreținere drumuri, amenajare și întreținere spații verzi precum și servicii de administrare piețe, parcari și cimitire aparținând municipiului Buzău.

 • b) INFORMAȚII PRIVIND RELAȚIILE CU PĂRȚILE AFILIATE

SC” URBIS SERV” SRL Buzău nu are sucursale și nici nu deține acțiuni sau părți sociale la alte entități.

 • c) BAZELE DE CONVERSIE A ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI DATORII, A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR ÎN MONEDA NAȚIONALA

Activele și pasivele ca și cheltuielile au fost înregistrate în lei.

d)INFORMAȚH PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT

SPECIFICAȚIE

ANI

2017

2018

2019

Profit(pierdere)contabilă

1.322.743

-481.827

633.856

Cheltuieli nedeductibile

458.474

31.693

Profit impozabil

1.781.217

-481.827

602.163

Impozit pe profit

284.995

96.346

INFORMAȚII DESPRE CIFRA DE AFACERI

SPECIFICAȚIE

ANI

2017

2018

2019

Venituri din vânzarea produselor

4.169.756

4.702.665

12.143.509

Venituri din prestări servicii

15.868.693

20.109.920

19.141.113

TOTAL

20.038.449

24.812.585

31.284.622

e)EVENIMENTE ULTERIOARE

Nu există situații semnificative care să fie prezentate și care să modifice realizările la 31.12.2019.

f)ONORARII PLĂTITE AUDITORILOR ȘI SOCIETĂȚILOR DE CONSULTANȚA FINANCIARĂ

în anul 2019 societatea a plătit suma de 2.782 lei către societatea de audit.

g)Sumele rambursate creditorilor nu depășesc sumele datorate acestora.Director economic,


FLUXUL DE TREZORERIE

CURENT

1. Fluxuri trezorerie din activitatea de exploatare:

Incasari

36.943.890

Plăți către furnizori și angajați

25.956.888

Plăți către bugetul consolidat

8.328.043

Dividende plătite

-

Trezorerie netă din activitatea de exploatare

2.658.959

2. Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii:

Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale

1.453.116

încasări din vânzarea imobilizărilor corporale

644

Dobânzi încasate

-

Trezoreria netă din activitatea de investitii

-1.452.472

3.Fluxuri de trezorerie din activitatea financiară:

-x----------;

încasări

7.056

Credite plătite

-

Dobânzi plătite

-

Trezoreria netă din activitatea financiara

7.056

4.Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar

7.346.623

5.Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar

8.560.166

Director executiv


URBIS-SERV ।


Director economic,


SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

Nr.crt.

DENUMIRE

Sold la inceputul exercițiului financiar

Creșteri

Reduceri

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

1.

Capital subscris și nevărsat Capital subscris și vărsat

C

C

13.518.634

-

13.518.634

2.

Rezerve din reevaluare

C

651.122

-

-

651.122

3

Rezerve

C

9.102.411

31.693

-

9.134.104

4.

Rezultatul reportat: Profit Pierdere

D

-

481.827

-

481.827

D

12.464

-

-

12.464

5.

Rezultatul exercițiului

C

-481.827

537.510

481.827

537.510

6.

Repartizarea profitului

D

-

31.693

-

31.693

7.

TOTAL CAPITAL PROPRIU

22.777.876

1.019.337

481.827

23.315.386
SC URBIS SERV SRL BUZĂU
Buzău, Str. Spiru Haret, nr. 6, etaj 3, cod 120242, capital social: 13.518.634 lei, CF: RO7158440, RC: J10/247/1995, cont: R093BTRL01001202A30238XX Banca Transilvania Buzău, web; www.uibis-.sciv.io, email: urbisservbuzau@yahoo.com, tel: 0238 715 151, fax: 0372 030 411

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA PE ANUL 2019

La intocmirea situațiilor financiare pe anul 2019 s-au avut in vedere următoarele prevederi legale:

 • - Legea contabilității nr.82/1991,republicata cu modificările si completările ulterioare.

 • - OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conform cu directivele europene.

 • - Legea 227/2015 - Codul fiscal

 • - OMFP 3781/2019

Obiectul principal de activitate in 2019

In anul 2019 obiectul principal de activitate a fost întreținerea străzilor - cod CAEN 4211 cu o pondere de 49,64% din cifra de afaceri.

Situația economica generala in anul 2019

1) VENITURI

Nr.

Crt.

PLANIFICAT

2019

REALIZAT

2019

%

I.

VENITURI TOTALE

30.946.000

31.443.798

101,6

1

Venituri din exploatare d.c.

30.931.000

31.427.259

101,6

- Venituri piețe

20.000

19.546

97,7

- Venituri cimitire

930.000

954.840

102,7

- Venituri agrement

120.000

116.271

96,9

- Venituri străzi

15.035.000

15.529.979

103,3

- Venituri spatii verzi

7.300.000

6.892.066

94,4

- Terți cu situatii de lucrări

1.000.000

1.266.198

126,6

- Venituri din vanzari

5.010.000

5.096.298

101,7

- Taxari auto

50.000

50.650

101,3

- Producție stocata

10.000

14.636

146,4

- Venituri din prestări servicii

86.000

34.430

40,0

- Parcari auto

770.000

835.233

108,5

- Regie proprie

70.000

70.985

101,4

-Activitati veterinare

430.000

430.049

100,0

- Ridicări autovehicule

50.000

59.062

118,1

-Alte venituri

50.000

57.016

114,0

2.

VENITURI FINANCIARE

15.000

16.539

110.3

Veniturile totale au fost realizate in proporție de 101,60%.

Veniturile din exploatare au realizate in proporție de 101,60%, iar cele financiare de 110,3%.

Din cauza vremii nefavorabile, veniturile din activitatea de întreținere spatii verzi, au fost realizate in proporție de 94,4%. Veniturile din activitatea de intretinere drumuri au crescut cu 3,3% fata de nivelul planificat, iar lucrările executate către terti cu situatii de lucrări au crescut cu 26,60%.

2) CHELTUIELI

Nr.

Crt.

PLANIFICAT

2019

REALIZAT

2019

%

II.

CHELTUIELI TOTALE

30.383.000

30.809.942

101,4

2.

Cheltuieli din exploatare

30.383.000

30.809.942

101,4

-Cheltuieli cu materii prime, materiale

10.950.000

11.563.642

105,6

-Cheltuieli cu energia electrica, apa, gaze

1.120.000

1.127.530

100,7

-Cheltuieli cu reparațiile

120.000

134.620

112,2

-Cheltuieli cu prime de asigurare

90.000

91.513

101,7

-Cheltuieli cu onorariile

10.000

2.782

27,8

-Cheltuieli cu protocolul

15.000

10.685

71,2

-Cheltuieli cu reclama

15.000

14.686

97,9

-Cheltuieli cu transportul

13.000

9.938

76,4

-Cheltuieli cu comunicațiile

65.000

64.668

99,5

-Cheltuieli cu comisioanele bancare

35.000

33.996

97,1

-Cheltuieli cu serviciile prestate de terti

1.700.000

1.534.048

90,2

-Cheltuieli cu chiriile

60.000

34.804

58,0

-Cheltuieli cu impozite si taxe

150.000

136.121

90,7

-Cheltuieli cu salariile

12.400.000

12.424.516

100,2

- Cheltuieli cu tichete de masa

930.000

903.870

97,2

-Cheltuieli cu tichetele cadou

265.000

256.520

96,8

-Cheltuieli cu asigurările sociale

570.000

568.748

99,8

j-Alte cheltuieli de exploatare

20.000

46.749

233,7

- Cheltuieli cu amortizarea

1.855.000

1.850.506

99,8

III.

PROFIT BRUT

563.000

633.856

112,6

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

90.000

96.346

107,0

V.

PROFIT NET

473.000

537.510

113,6

Cheltuielile totale au fost realizate in proporție de 101,4%. Au crescut cheltuielile cu materiile prime si materiale cu 5,6% deoarece au crescut preturile la aggregate, s-a produs mai multa mixtura asfaltica pentru vanzarea către terti, ceea ce a condus la creșterea veniturilor din vanzari cu 1,7%.

 • 3) Fata de anul 2018 situația veniturilor, a cheltuielilor si a rezultatului se prezintă astfel:

  Nr.

  Crt.

  INDICATOR

  REALIZAT

  2018

  REALIZAT

  2019

  DIFERENTE

  +/-

  I.

  VENITURI TOTALE

  26.818.968

  31.443.798

  + 4.624.830

  1.

  Venituri din exploatare

  26.753.897

  31.427.259

  + 4.673.362

  2.

  Venituri financiare

  65.071

  16.539

  -48.532

  II.

  CHELTUIELI TOTALE

  27.300.795

  30.809.942

  + 3.509.147

  1.

  Cheltuieli din exploatare

  27.300.795

  30.809.942

  + 3.509.147

  2.

  Cheltuieli financiare

  -

  -

  -

  III.

  REZULTATUL DIN EXPLOATARE

  -546.898

  617.317

  + 1.164.215

  IV.

  REZULTAT FINANCIAR

  65.071

  16.539

  -48.532

  V.

  REZULTAT BRUT

  -481.827

  633.856

  + 1.115.683

Veniturile totale au crescut in anul 2019 fata de anul 2018 cu suma de 4.624.830 lei.

Veniturile din exploatare au crescut cu suma de 4.673.362 lei, iar veniturile financiare au scăzut cu 48.532 lei.

Cheltuielile totale au crescut cu 3.509.147 lei.

Cheltuielile din exploatare au crescut cu 3.509.147 lei, din cauza creșterii picturilor la materii prime: bitum, agregate. A crescut deasemenea salariului minim bi ut pe economie si prin HCLM 259/2018 a fost modificata organigrama si statul de funcții.

In aceste condiții, rezultatul din exploatare a crescut cu 1.164.215 lei, iar rezultatul financiar a scăzut cu 48.532 lei.

ANALIZA ACTIVELOR LA 31.12.2019 COMPARATIV CU 31.12.2018

Nr.

Ert.

INDICATOR

2018

2019

DIFERENTE

a.

Active imobilizate

15.097.779

14.441.015

- 656.764

2.

Stocuri

1.007.432

855.584

- 151.848

I.

Creanțe

2.551.836

2.430.953

- 120.883

4.

Disponibilități bănești

7.346.623

8.560.166

+ 1.213.543

t

TOTAL

26.003.670

26.287.718

+ 284.048

a

Fata de anul 2018 activele au crescut cu 284.048 lei.

Activele imobilizate au scăzut cu 656.764 lei astfel:

 • - achiziții mijloace fixe              +1.961.705 lei,

 • - amortizare                          - 1.850.504 lei,

 • - regie proprie                          + 72.685 lei,

 • - avansuri pentru imobilizări decontate -171.727 lei,

 • - vanzari si casari                             - 538 lei,

 • - investitii in curs puse in funcțiune - 668.385 lei.

Stocurile au scăzut cu 151.848 lei.

Creanțele au scăzut cu 120.883 lei, iar disponibilitățile bănești au crescut cu 1.213.543 lei

ANALIZA DATORIILOR LA 31.12.2018 COMPARATIV CU 31.12.2018

Nr.

Cit.

INDICATOR

2018

2019

DIFERENTE

1

Furnizori

2.414.115

1.543.444

- 870.671

2

Clienti creditori

11.072

11.072

-

3

Datorii in leg. cu personalul

251.973

329.546

+77.573

4

Datorii la buget

458.455

875.005

+416.550

5

Alte datorii

125.037

257.619

+132.582

TOTAL

3.260.652

3.016.686

-243.966

Fata de anul 2018 datoriile societății au scăzut cu 243.966 lei. Au scăzut datoriile la furnizori cu 870.671 lei

Datoriile la buget au crescut cu 416.550 lei, datorita faptului ca in decembrie 2019 societatea a avut TVA de plata.

La 31.12.2019 societatea nu Înregistra datorii restante la furnizori sau la bugetul consolidat al statului.

ANALIZA CAPITALURILOR PROPRII LA 31.12.2019 FATA DE 31.12.2018

Nr.

Crt.

INDICATOR

2018

2019

DIFERENTE

1

Capital social

- subscris si varsat

13.518.634

13.518.634

-

2

Rezerve

9.102.411

9.134.104

+31.693

3

Rezeve din reevaluare

651.123

651.122

-

4

Repartizarea profitului

-

31.693

-31.693

5

Profitul exercițiului financiar

-481.827

537.510

+1.019.337

6

Pierderea raportata

12464

494.291

-481.827

TOTAL

22.777.876

23.315.386

+537.510

Din profitul exercițiului financiar 2019 a fost repartizata conform legii suma de 31.693 lei ca reserve legale.

Profitul net in suma de 537.510 lei va fi repartizat astfel:

-acoperirea pierderii din anii precedent

-481.827 lei, - 28.000 lei, - 27.683 lei.


-dividende cuvenite acționarului

-OUG 27/2019


DIRECTOR ECONOMIC,